KORT NYT

Menig­heds­rå­det er dørvogtere

Hvis du er vant til at gå i kir­ke jule­af­ten, så skal du hjem­me­fra i god tid, hvis du ikke vil risi­ke­re at bli­ve afvist i døren. Her står et med­lem af menig­heds­rå­det og age­rer dør­vog­ter. D.v.s. luk­ker de hel­di­ge ind og afvi­ser de uhel­di­ge. På grund af afstands–  og kva­drat­me­ter­krav må antal­let af kir­ke­gæn­ge­re jule­af­ten reduceres. 

De to præ­ster i Fjord­pa­sto­ra­tet har beslut­tet at hol­de en gud­stje­ne­ste i alle seks kir­ker den 24. dec. I Ørting er det alle­re­de kl 13. på Alrø kl. 14.30 og i Fal­ling kl. 16. 

Loka­l­om­rå­dets udviklingsplan

Lokal­rå­dets udvik­lings­plan for Ørting-Fal­ling områ­det lig­ger nu på siden ”Lokal­råd og for­e­nin­ger”.  Her lig­ger også det sene­ste møde­re­fe­rat.Lokal­po­sten vil i den kom­men­de tid sæt­te fokus på nog­le af de pro­ble­mer, som pla­nen viser, der er i områ­det med de fire lands­by­er: Ørting, Fal­ling, Amstrup og Ålstrup. 

Østjy­der mod Kattegatforbindelsen

Der er basis for en østjysk for­e­ning mod Kat­te­gat­for­bin­del­sen. Det står fast efter DN-Odders møde “for­bin­del­se eller for­ban­del­se” i Pak­hu­set i Odder tirs­dag 20. okto­ber. DN-Odder mel­der ud, så snart der er nyt om den fæl­les forening. 

På Sam­sø er en enig kom­mu­nal­be­sty­rel­se imod Kat­te­gat­for­bin­del­sen og 400 bebo­e­re er med­lem­mer af for­e­nin­gen imod den. Face­book­grup­pen ”Nej tak til motor­ve­je og Kat­te­gat­bro fra og til Odder” har på kort tid sam­let 1200 medlemmer. 

Vej­bod fortsætter

Den lil­le vej­bod ved Brand­by­ge­gaard har været så vel­be­søgt, at den fort­sæt­ter. Hver dag vil den bli­ve fyldt op med går­dens øl, æg, kar­to­f­ler og grønt­sa­ger. Men det sto­re jule­mar­ked er aflyst. “Desvær­re”, siger Lone Vitus. “Mar­ke­det ple­jer at være et kæm­pe til­løbs­styk­ke, og folk kom­mer fra hele lan­det. Det kan vi slet ikke sty­re i for­hold til forsamlingsforbuddet”. 

Cor­o­na-jul

Jule­af­tens­dag ple­jer kir­ker­ne at være fyldt til sid­ste plads. Men i år vil Cor­o­­na-restrik­tio­­ner kræ­ve utra­di­tio­nel­le løs­nin­ger – hvis de da ikke bli­ver ophæ­vet før 24. dec. I Midt-og Vestjyl­land vil sports­hal­ler bli­ve taget i brug. 

I Fjord­pa­sto­ra­tet, som rum­mer seks kir­ker, er der “end­nu ikke klar­hed over, hvor­dan julen skal fejres”, oply­ser sog­ne­præst Kåre Schel­de Busk. ”Men vi er gået i tænkeboks”. 

Pla­der for de smadre­de vinduer

Fæl­les Ser­vi­ce og Drift er ved at være fær­dig med opryd­nin­gen ved den gam­le bør­ne­ha­ve på Hav­re­væn­get. Hæk­ken er ble­vet klip­pet, de gam­le og nu råd­ne lege­red­ska­ber er ved at bli­ve fjer­net. Det sam­me er de selvså­e­de træ­er og buske. Til­ba­ge skal kun være et are­al med græs, der kan hol­des nede. Låger­ne til byg­nin­gen er ble­vet lavet og aflåst. Ende­lig er der sat pla­der for de smadre­de vinduer. 

Lor­te Corona”

Med dis­se ord afly­ser Karen og Kim Schlos­ser alle fæl­les­spis­nin­ger i Hal­lens Cafeteria. 

Der kan dog fort­sat købes mad. Men der skal bæres mund­bind, når man ikke sid­der ned. 

Cafe­te­ri­et luk­ker også hver aften kl. 22. Så skal alle være ude. 

To nye med­lem­mer valgt

Godt 30 men­ne­sker mød­te i aften op i Sog­ne­hu­set for at væl­ge med­lem­mer til Fjord­pa­sto­ra­tets fæl­les menig­heds­råd. To gen­gan­ge­re og to helt nye med­lem­mer skal repræ­sen­te­re Ørting og Fal­ling sogne. 

I Ørting blev den nuvæ­ren­de for­mand for menig­heds­rå­det, Jens Peter Peter­sen, valgt sam­men med Git­te Bis­bo Bøgh, der er helt ny i den­ne form for 

fri­vil­ligt arbej­de. Til dag­ligt arbej­der hun som admi­ni­stra­tiv leder på Vestsko­len.Som sted­fortræ­der blev Ton­ny H. Jakob­sen valgt. Også han, der har et entre­pre­nør­fir­ma i Hor­sens, er ny i arbejdet. 

For Fal­ling sogn blev Knud Appel, som er næst­for­mand for det nuvæ­ren­de menig­heds­råd. Han blev valgt sam­men med Lise Færch, som er ope­ra­tions­sy­geple­jer­ske på Hor­sens Syge­hus.Som sup­ple­an­ter blev Kaj Rude­beck og Else Ros­borg valgt. De bor beg­ge i Amstrup. og har beg­ge tid­li­ge­re været med­lem­mer af menig­heds­rå­det for Ørting Falling. 

Her har “her­re­man­den” sin egen stol og ind­gang – og djæ­vel­en håner præsten

Den sto­re gam­le hvi­de byg­ning fra 1100-tal­let lig­ger på det høje­ste sted i områ­det – omkran­set af en mur byg­get af sto­re mark­sten. En smu­le ensom med afstand til lands­by­en Fal­ling, men sådan har det ikke altid været. Engang hav­de kir­ken nabo­er tæt­te­re på – men tre går­de og fle­re huse brænd­te i 1854, og de blev ikke byg­get op på ste­det igen. Og hvor der nu er en meget stor par­ke­rings­plads, som sjæl­dent er fyldt op, lå sme­di­en og sme­dens hus. Men da sme­den byg­ge­de fabrik og blev fabri­kant, køb­te kir­ken byg­nin­ger­ne og rev dem ned.

HERREMANDENS STOL

“Her­re­mandslo­gen” i Fal­ling Kirke
Kun “Her­re­man­den” må bru­ge den­ne dør 

Engang hør­te kir­ken under god­set Åkær – blev end­da i 1600-tal­let kaldt slotskir­ke. Men i 1810 blev den solgt til sog­nets gård­mænd for 17.000 rigs­da­ler. (Det sva­rer til godt 900.000 kr i dagens mønt). Dog var der en klau­sul i købe­kon­trak­ten: Ejer­ne af Åkær skul­le have sær­ret­tig­he­der til kir­ken – egen ind­gang og en pri­vat sto­leræk­ke, hvor ingen andre måt­te sid­de. Og den klau­sul blev ikke ophæ­vet, da kir­ken 1. janu­ar 1908 over­gik til sel­ve­je – dvs til menig­he­den. Så på kir­kens nord­s­i­de fin­des en aflåst dør, som kun god­sets ejer kan benyt­te, og den fører direk­te ind i en næsten kon­ge­lig loge med mere beha­ge­li­ge sto­le end de hår­de kir­ke­bæn­ke. Ingen almin­de­li­ge kir­ke­gæn­ge­re må sid­de i logen.
Kir­ke­hi­sto­ri­ke­ren Kurt Lar­sen sag­de 5. maj 2011 til Kri­ste­ligt Dag­blad, at kun få kir­ker har sta­dig ”her­re­man­dens stol stå­en­de, og oftest af muse­a­le årsa­ger” – alt­så som et muse­ums­ag­tigt min­de. Han siger også, det er ”en rest af en for længst for­s­vun­den tid”. Men i Fal­ling Kir­ke er ”en længst for­s­vun­den tid” alt­så nutiden.

DJÆVELENS MENING OM PRÆSTEN
I kir­ke­rum­met er der mas­ser af for­tids-histo­rie, og det er i sig selv inter­es­sant. Men et væld af detal­jer ska­ber deres egne for­tæl­lin­ger. F.eks lys-armen ved siden af præ­di­ke­sto­len med de to djæv­le. Den ene spyr – den anden ræk­ker tun­ge ad præ­sten. Hvad der kom­mer ud af den ene djæ­vels mund står hen i det uvis­se. Men sik­kert er dog, at hver­ken den ene eller den anden djæ­vel har meget til overs for præ­stens prædiken.

Jesus har fået eget monogram

På opgangs­pa­ne­let, der skju­ler trin­ne­ne op til præ­di­ke­sto­len, har Jesus sit eget mono­gram – omgi­vet af stjer­ner og roset­ter. I leven­de live hav­de han næp­pe et mono­gram, men det har han siden fået til­delt  man­ge ste­der. Alt­så også i Fal­ling. IHS står for ”jesus homi­num salva­tor” – jesus men­ne­ske­nes frelser.

PRÆSTEN OG HANS MATRONE
På nord­s­i­den hæn­ger en stor min­de­tav­le – et epi­ta­fi­um – for en af kir­kens præ­ster, som også var provst.

Den vel­fortjen­te sog­ne­præst og hans dyderi­ge matrone

Også den­ne min­de­tav­le er fyldt med detal­jer. Moses står og peger på det tred­je bud – kom hvi­le­da­gen i hu. Eng­le blæ­ser i bas­u­ner. Og øverst en såkaldt put­to på hver side. En put­to er – iføl­ge Gyl­den­dals ”Den Sto­re Dan­ske” – en but­tet bar­ne­fi­gur. Som regel er det en nøgen dreng, og den kan have vin­ger. Vin­ger har de to på det­te epi­ta­fi­um ikke. De er hel­ler ikke helt nøg­ne. De har et klæ­de på. Den ene står med en blomst – den anden med en flam­men­de lampe.

Moses peger på det 3. bud – hold hvi­le­da­gen i hu

En tred­je put­to fin­des nederst på epi­ta­fi­et. Det but­te­de nøg­ne dren­ge­barn med guld-hår sid­der på et død­nin­ge­ho­ved – også af guld eller i hvert fald gul ‑og blæ­ser sæbe­bob­ler – sik­kert uden en ene­ste tan­ke på døden.
Præ­stens navn var Hans Ras­mus­sen Skjol­de, og han var den ”vel­fortjen­te sog­ne­præst af Fal­ling og Ørting menig­he­der”.
Tav­len er et min­de for ham og – som der står – hans ”hustru, dyderig og Gud-højtel­sken­de matro­ne”. Her ses præ­sten, matro­nen og deres to søn­ner. Den ene af søn­ner­ne døde, da han var seks år – men han er med på bil­le­det. Den anden leve­de end­nu, da min­de­tav­len blev sat op. Men kun ”saa len­ge det beha­ger Gud”, som der står.

SKÆNDERIERKAPELLET
På Nord­s­i­den af kir­ken fin­des et andet min­de om at engang eje­de Åkær kir­ken. Nem­lig Hede­vig Mar­gret­he Bor­ne­manns kapel. Det blev byg­get i 1748 og her står hen­des sarko­fag, som nu er restau­re­ret med sort ruskind og man­ge sølvbeslag.
Desvær­re er hun her i områ­det mest kendt for histo­ri­en om, at hun hav­de skre­vet i testa­men­tet, at hun én gang om året skul­le have skif­tet sok­ker i over­vej­el­se af ikke min­dre end tre deg­ne. Der er ikke for fem fla­de øre hold i histo­ri­en – men ikke desto min­dre blev sok­ker­ne skif­tet til langt op i 1960’erne. Hun bur­de dog være mere kendt for hen­des inter­es­se for børns sko­le­gang og for hen­des hjælp til de fat­ti­ge. (Læs om Bor­ne­mann her).

Tyk-kin­de­de eng­le pry­der altertavlen

Histo­ri­en er, at også hen­des mands kiste på et tids­punkt var anbragt i kapel­let. Men de skænd­tes så bravt, at han måt­te flyt­tes. Det er – som den om hen­des sok­ker – en af de van­dre­hi­sto­ri­er, det er svært at slip­pe af med.
Man kan kig­ge ind til Bor­ne­mann gen­nem en git­ter-dør ved siden af alte­ret. Og bag­ef­ter se på de løver og eng­le med tyk­ke kin­der, der er en del af altertavlen.

Løver er der også på den gra­nit­dø­be­font fra omkring år 1225, hvor utal­li­ge børn har fået deres navn. På hjør­ne­r­ne er hug­get 12 cm lan­ge mandshoveder.
På vej­en ud kan man læg­ge nog­le mønt­er i fat­tig­bøs­sen af mes­sing,  som er for­sy­net med et græsk kors. (I det græ­ske kors er ”arme­ne” lige lan­ge – i det lat­in­ske kors, er den lod­ret­te ”arm” læn­ge­re end den vandrette).
Kir­ken er åben alle dage – med min­dre den er i brug. Så man kan bare gå ind, hil­se på Hede­vig Mar­gret­he Bor­ne­mann, se bil­le­det af den dyderi­ge matro­ne og sid­de i ”Her­re­man­dens” stol.  Men også selv fin­de end­nu fle­re detal­jer, som rum­mer deres egen fortælling.

 

 

KALENDER

TORSDAGSKLUBBEN
…afly­ser alle klu­b­ef­ter­mid­da­ge­ne i Sog­ne­hu­set i resten af novem­ber og hele decem­ber på grund af Corona-restriktionerne.

SANGEFTERMIDDAGEN AFLYST
San­g­ef­ter­mid­da­gen i Sog­ne­hu­set 01. decem­ber er aflyst p.g.a. Corona-situationen

KØB GAVER OG JULEPYNT
Gal­le­ri­et ved Den Gam­le Sta­tion i Ørting hol­der åbent 4. dec. fra kl. 13 – 17, 5. dec. fra kl. 10 – 16 og 6. dec. fra 10 – 16. Det er muligt at købe gaver og julepynt. 

SYNG JULEN IND
6. decem­ber kl. 14.00: De ni læs­nin­ger i Ørting Kir­ke. Og bag­ef­ter invi­te­rer menig­heds­råd og Dan­ske Seni­o­rer alle, der har lyst, på gløgg og æbleski­ver i Sognehuset.


MORGENSANGKIRKEN
10. decem­ber kl. 9.30 er der mor­gensang i kir­ken for sid­ste gang i år. Som sæd­van­ligt er der bag­ef­ter mor­genkaf­fe og samvær i Sognehuset. 

HENT DIT JULETRÆ
13. decem­ber mel­lem kl. 15 og kl. 17 kan I hen­te jeres jule­træ ved Ørting Hal­len. Det skal bestil­les sene­st 6. dec. Ring eller send sms til 24679108. Træ­er op til 2 meter koster 150 kr – over 2 meter koster 200 kr. Cafe­te­ri­et er åbent og sæl­ger gløgg/​saftevand og æbleski­ver for 25 kr