KORT NYT

Pen­sio­ni­st­for­e­ning fyl­der 70 år

Den begynd­te som Gyl­ling Alder­s­ren­te­for­e­ning – nu hed­der den Gyl­ling Pen­sio­ni­st­for­e­ning. Og på ons­dag har den eksi­ste­ret i 70 år. Det vil to dage efter bli­ve fejret i For­sam­lings­hu­set med fore­lø­big 60 del­ta­ge­re. Det vil ske med sang, musik, mad og drik­ke – men også med et lil­le fored­rag om for­e­nin­gens histo­rie. Den kan ellers være svær at styk­ke sam­men, for som det gæl­der for man­ge for­e­nin­ger, er også Alder­s­for­e­nin­gens refe­ra­ter m.v. for de før­ste otte år for­s­vun­det. Det var før vi fik lokalarkiverne. 

Spi­se­ven­ner mødes igen

San­ge fra Højsko­­le-sang­­bo­­gen, hyg­ge­ligt samvær og god mad. Det er pro­gram­punk­ter­ne, når Spi­se­ven­ner mødes. Og det gør de igen efter en læn­ge­re Cor­o­­na-pau­­se 21. sep­tem­ber kl. 12. i For­sam­lings­hu­set i Fal­ling, hvor Git­te Dine­sen står for maden, som koster 70 kr. 

Spi­se­ven­ner et til­bud til alle over 60 år i Ørting-Fal­ling områ­det. Og 31 har alle­re­de meldt sig til at være med. Men der er plads til fle­re. Fri­vil­li­ge hen­ter og brin­ger, hvis del­ta­ger­ne ikke har køre­lej­lig­hed. Lige nu mang­ler fire hjæl­pe­re. Har du lyst til at tage en tørn, kan du rin­ge til Poul Hen­ning: 22383692. 

Fire lands­by­mø­der om udviklingsplan

Lokal­rå­det for Ørting Fal­ling Sog­ne ønsker at høre bor­ger­nes mening om udvik­lings­pla­nen for vores områ­de, og at få input fra bor­ger­ne om de pro­ble­mer og mulig­he­der, som de mener, at Lokal­rå­det skal arbej­de vide­re med. Der­for vil der bli­ve holdt fire møder – et for hver lands­by.Ons­dag den 15. sep­tem­ber kl. 19 for bebo­er­ne i Ålstrup i Fryse­hu­set. Ons­dag den 22. sep­tem­ber kl. 19 for bebo­er­ne i Amstrup i Fal­ling Festlokaler/​​Dinesen. Ons­dag den 29. sep­tem­ber kl. 19 for bebo­er­ne i Fal­ling i Fal­ling Festlokaler/​​Dinesen. Og ons­dag den 6. okto­ber kl. 19 for bebo­er­ne i Ørting i Sog­ne­hu­set.Udvik­lings­pla­nen lig­ger under “Lokal­råd og for­e­nin­ger” her på Lokalposten. 

Bør­ne­ha­ven åbner igen

Bør­ne­ha­ven på Hav­re­væn­get i Ørting er ble­vet shin­et op og åbner igen. Men kun mid­ler­ti­digt i et par måne­der. Og ikke for børn i Ørting. Men for børn i Odder, som skal trans­por­te­res med bus. For i Odder mang­ler plad­ser. DOMI Bolig har pla­ner om at byg­ge 16 leje­bo­li­ger på Hav­re­væn­get, så bør­ne­ha­ven og de to gam­le seni­o­r­bo­li­gerskal pæres ned. 

Have­gæ­ster betal­te 1300 kr

Der var næsten 1300 kr i de to syl­te-glas mær­ket ØFUG, som stod på bor­de­ne i den lil­le cafe på gårds­plad­sen – der­til kom­mer nog­le ind­be­ta­lin­ger på Mobile­Pay. Pen­ge­ne var gæster­nes beta­ling for ”gra­tis kaf­fe” på gårds­plad­sen, da Lis­beth Jør­gen­sen søn­dag åbne­de den sto­re øko­lo­gi­ske have på Per­sie­vej i Ørting for besø­gen­de. Ca 50 men­ne­sker benyt­te­de sig af det. Pen­ge­ne i syl­te-glas­­se­­ne går ube­skå­ret til ØFUG, som Cor­o­­na-ned­luk­­nin­­gen har ramt hårdt. 

Som­mer­re­stau­rant er tæt på udsolgt

De har valgt, at kun 30 men­ne­sker kan spi­se på Brand­by­ge­gaards som­mer­re­stau­rant de 15 afte­ner i juli, den er åben. Og 10 afte­ner er alle­re­de udsolgt. Så man­ge loka­le og uden­bys gæster vil spi­se, hvor 95 pro­cent af både maden og drik­ke­va­rer­ne er lavet af går­dens egne øko­lo­gi­ske pro­duk­ter – og med fæl­les hjælp dyr­ket på mar­ker og i driv­hus af kok­ken og hen­de, der ser­ve­rer. Der er sta­dig få bil­let­ter til fem afte­ner. De skal bestil­les på Odder­net­tet (https://​www​.odder​bil​let​ten​.dk/​a​r​r​a​n​g​e​m​e​n​t​er/) Der kan du også læse om maden, du har i ven­te. Men sagt med det sam­me – til­hø­rer du den del af men­ne­ske­he­den, der abso­lut skal have kød, må du fin­de et andet sted. 

Sog­neud­flugt til Den Geo­gra­fi­ske Have

19. august kl. 8.10 går bus­sen fra Sog­ne­hu­set i Ørting til kir­ken i Gyl­ling, hvor den sam­ler del­ta­ge­re op kl. 8.15 før turen går til for­sam­lings­hu­set på Alrø kl. 8.30. Turen går til Den Geo­gra­fi­ske Have i Kol­ding. Her er der rund­vis­ning efter­fulgt af mid­dag på restau­rant Den Gyld­ne Hane. Bag­ef­ter går turen vide­re til Sdr.Bjert med rund­vis­ning i kir­ken og kaf­fe på kro­en. Kl. 16 går turen til­ba­ge. Del­ta­gel­se i udflug­ten koster 100 kr. Til­mel­ding til  Jør­gen Jen­sen på mail jensen-​lave@​live.​dk eller tlf. 24943395 

Gene­ral­for­sam­ling i Hallen

Cor­o­­na-restrik­tio­­ner for­sin­ke­de også gene­ral­for­sam­lin­gen i Ørting Hallen. 

Men 1. juli kl. 19 bli­ver den holdt, og som altid har alle bor­ge­re over 15 år i Ørting-Fal­ling sog­ne adgang og stem­me­ret. Det sam­me har med­lem­mer af de for­e­nin­ger, der bru­ger Hal­len. Det gæl­der f.eks. fle­re bebo­e­re i Gyl­ling.På valg er for­mand, sekre­tær, et besty­rel­ses­med­lem og en sup­ple­ant.Tho­mas Tikjøb genop­stil­ler som for­mand. Også Micha­el Hov­mand genop­stil­ler som sekretær. 

Brugs­en støt­ter forsamlingshuset

Da dagens omsæt­ning i Brugs­en i Gyl­ling var gjort op fre­dag, kun­ne udde­ler Krogstrup skri­ve en check på 14.374,75 kr til For­sam­lings­hu­set. Belø­bet sva­rer til 20 pro­cent af dagens omsæt­ning.Som meget andet er for­sam­lings­hu­set også på hæle­ne efter Cor­o­­na-ned­luk­­nin­­gen. Der har hver­ken været soci­a­le arran­ge­men­ter eller udlej­ning til pri­va­te fester. 

Gyl­ling byfest er aflyst

Gyl­ling Kul­tur­for­e­ning kaster nu hånd­klæ­det i rin­gen og afly­ser byfe­sten.Det er Cor­o­­na-krav og mang­len på øko­no­misk sik­ker­hed, der har fået for­e­nin­gen til at tage beslut­nin­gen.Odder byfest er også aflyst. Det bety­der, at Gyl­ling Sport og Idræt – som ØFUG – går glip af en ind­tægt på godt 60.000 kr. 

Gyl­ling vil blomstre

To grøn-bru­­ne græs­a­re­a­ler tæt på sko­len vil bli­ve erstat­tet med blom­ster­be­de. Og ved det lil­le regn­vands-bas­sin skal der plan­tes frugt­træ­er og buske. Alt for at give lands­by­ens bor­ge­re noget smukt at se på og for at øge biodiversiteten. 

Det er Gyl­ling Sko­le og Bør­ne­hus­råd, der sam­men med Lokal­rå­det har fået ide­en og sam­men søgt – og fået – pen­ge til pro­jek­ter­ne fra Kvi­ck­ly – 20.000 kr er kom­met ind på kontoen. 

Slut med selv­pluk jord­bær og ærter

For man­ge i områ­det har det været tra­di­tion at tage til Holt­gaard og pluk­ke jord­bær og ærter. Og hver dag i jord­bær­sæ­so­nen er fri­ske røde bær og poser fyldt med grøn­ne bæl­ge kom­met til Han­dels­plad­sen i Ørting.Men nu er det slut. Anne og Hel­ge har efter man­ge over­vej­el­ser at stop­pe pro­duk­tio­nen af kar­to­f­ler, ærter og jord­bær – luk­ke gård­bu­tik­ken og for­pag­te jor­den ud. De to nær­mer sig pen­sions­al­de­ren. Der­for har de beslut­tet at stoppe. 

Byrå­det bli­ver en kommunalbestyrelse

Når vi skal til valg 16. novem­ber, væl­ger vi ikke repræ­sen­tan­ter til et byråd. Men til en kom­mu­nal­be­sty­rel­se. Alle par­ti­er vedt­og Enheds­li­stens for­slag om nav­ne­æn­dring. I begrun­del­sen for for­sla­get hed­der det, at byråd ”giver det fejl­ag­ti­ge ind­tryk, at Odder by har en sær­sta­tus, og ”byrå­det” har en sær­lig rol­le i for­hold til Odder by frem­for de øvri­ge min­dre byer. Det var ved sid­ste kom­mu­nalvalg en hyp­pigt fore­kom­men­de kri­tik. Den er vi eni­ge i, og vi ønsker at bru­ge det mere kor­rek­te udtryk ”Odder kom­mu­nal­be­sty­rel­se”. Vi er besty­rel­se for hele Odder kom­mu­ne”.Ændrin­gen gæl­der fra 1. janu­ar næste år. 

Cykel­stien blev 2,2 mio kr billigere

Pri­sen for cykel­stien mel­lem Ørting og Gyl­ling blev alt i alt 7,1 mill. kr.  Den var bud­get­te­ret til at koste 9,3 mio – så der er alt­så 2,2 mio kr til­ba­ge på kon­to­en.Cykel­stien blev offi­ci­elt åbnet 16. decem­ber 2019. 200 men­ne­sker ind­vie­de den 4 km lan­ge sti. Siden er den ble­vet brugt af man­ge gåen­de, cyk­len­de og løben­de. Spe­ci­elt under Cor­o­­na-ned­luk­­nin­­gen har man­ge hunde fået den dag­li­ge motion her. I begyn­del­sen lidt lang­somt, men efter­som hund­en fik eje­ren i bed­re form i et hur­ti­ge­re tempo. 

Præ­s­te­går­den solgt – til en præst

Rand­lev-præ­­sten Met­te Rot­h­mann har købt Ørting Præ­s­te­gård, og 1. juni flyt­ter hun ind. 1. okto­ber går hun på pension. 

Huset har været lejet ud siden Ørting-Fal­lings præst, Vibe­ke Døs­sing Rude­beck, blev flyt­tet til Odder og biskop og provst beslut­te­de, at seks landsog­ne kan betje­nes af kun to præster. 

Her har “her­re­man­den” sin egen stol og ind­gang – og djæ­vel­en håner præsten

Den sto­re gam­le hvi­de byg­ning fra 1100-tal­let lig­ger på det høje­ste sted i områ­det – omkran­set af en mur byg­get af sto­re mark­sten. En smu­le ensom med afstand til lands­by­en Fal­ling, men sådan har det ikke altid været. Engang hav­de kir­ken nabo­er tæt­te­re på – men tre går­de og fle­re huse brænd­te i 1854, og de blev ikke byg­get op på ste­det igen. Og hvor der nu er en meget stor par­ke­rings­plads, som sjæl­dent er fyldt op, lå sme­di­en og sme­dens hus. Men da sme­den byg­ge­de fabrik og blev fabri­kant, køb­te kir­ken byg­nin­ger­ne og rev dem ned.

HERREMANDENS STOL

“Her­re­mandslo­gen” i Fal­ling Kirke
Kun “Her­re­man­den” må bru­ge den­ne dør 

Engang hør­te kir­ken under god­set Åkær – blev end­da i 1600-tal­let kaldt slotskir­ke. Men i 1810 blev den solgt til sog­nets gård­mænd for 17.000 rigs­da­ler. (Det sva­rer til godt 900.000 kr i dagens mønt). Dog var der en klau­sul i købe­kon­trak­ten: Ejer­ne af Åkær skul­le have sær­ret­tig­he­der til kir­ken – egen ind­gang og en pri­vat sto­leræk­ke, hvor ingen andre måt­te sid­de. Og den klau­sul blev ikke ophæ­vet, da kir­ken 1. janu­ar 1908 over­gik til sel­ve­je – dvs til menig­he­den. Så på kir­kens nord­s­i­de fin­des en aflåst dør, som kun god­sets ejer kan benyt­te, og den fører direk­te ind i en næsten kon­ge­lig loge med mere beha­ge­li­ge sto­le end de hår­de kir­ke­bæn­ke. Ingen almin­de­li­ge kir­ke­gæn­ge­re må sid­de i logen.
Kir­ke­hi­sto­ri­ke­ren Kurt Lar­sen sag­de 5. maj 2011 til Kri­ste­ligt Dag­blad, at kun få kir­ker har sta­dig ”her­re­man­dens stol stå­en­de, og oftest af muse­a­le årsa­ger” – alt­så som et muse­ums­ag­tigt min­de. Han siger også, det er ”en rest af en for længst for­s­vun­den tid”. Men i Fal­ling Kir­ke er ”en længst for­s­vun­den tid” alt­så nutiden.

DJÆVELENS MENING OM PRÆSTEN
I kir­ke­rum­met er der mas­ser af for­tids-histo­rie, og det er i sig selv inter­es­sant. Men et væld af detal­jer ska­ber deres egne for­tæl­lin­ger. F.eks lys-armen ved siden af præ­di­ke­sto­len med de to djæv­le. Den ene spyr – den anden ræk­ker tun­ge ad præ­sten. Hvad der kom­mer ud af den ene djæ­vels mund står hen i det uvis­se. Men sik­kert er dog, at hver­ken den ene eller den anden djæ­vel har meget til overs for præ­stens prædiken.

Jesus har fået eget monogram

På opgangs­pa­ne­let, der skju­ler trin­ne­ne op til præ­di­ke­sto­len, har Jesus sit eget mono­gram – omgi­vet af stjer­ner og roset­ter. I leven­de live hav­de han næp­pe et mono­gram, men det har han siden fået til­delt  man­ge ste­der. Alt­så også i Fal­ling. IHS står for ”jesus homi­num salva­tor” – jesus men­ne­ske­nes frelser.

PRÆSTEN OG HANS MATRONE
På nord­s­i­den hæn­ger en stor min­de­tav­le – et epi­ta­fi­um – for en af kir­kens præ­ster, som også var provst.

Den vel­fortjen­te sog­ne­præst og hans dyderi­ge matrone

Også den­ne min­de­tav­le er fyldt med detal­jer. Moses står og peger på det tred­je bud – kom hvi­le­da­gen i hu. Eng­le blæ­ser i bas­u­ner. Og øverst en såkaldt put­to på hver side. En put­to er – iføl­ge Gyl­den­dals ”Den Sto­re Dan­ske” – en but­tet bar­ne­fi­gur. Som regel er det en nøgen dreng, og den kan have vin­ger. Vin­ger har de to på det­te epi­ta­fi­um ikke. De er hel­ler ikke helt nøg­ne. De har et klæ­de på. Den ene står med en blomst – den anden med en flam­men­de lampe.

Moses peger på det 3. bud – hold hvi­le­da­gen i hu

En tred­je put­to fin­des nederst på epi­ta­fi­et. Det but­te­de nøg­ne dren­ge­barn med guld-hår sid­der på et død­nin­ge­ho­ved – også af guld eller i hvert fald gul ‑og blæ­ser sæbe­bob­ler – sik­kert uden en ene­ste tan­ke på døden.
Præ­stens navn var Hans Ras­mus­sen Skjol­de, og han var den ”vel­fortjen­te sog­ne­præst af Fal­ling og Ørting menig­he­der”.
Tav­len er et min­de for ham og – som der står – hans ”hustru, dyderig og Gud-højtel­sken­de matro­ne”. Her ses præ­sten, matro­nen og deres to søn­ner. Den ene af søn­ner­ne døde, da han var seks år – men han er med på bil­le­det. Den anden leve­de end­nu, da min­de­tav­len blev sat op. Men kun ”saa len­ge det beha­ger Gud”, som der står.

SKÆNDERIERKAPELLET
På Nord­s­i­den af kir­ken fin­des et andet min­de om at engang eje­de Åkær kir­ken. Nem­lig Hede­vig Mar­gret­he Bor­ne­manns kapel. Det blev byg­get i 1748 og her står hen­des sarko­fag, som nu er restau­re­ret med sort ruskind og man­ge sølvbeslag.
Desvær­re er hun her i områ­det mest kendt for histo­ri­en om, at hun hav­de skre­vet i testa­men­tet, at hun én gang om året skul­le have skif­tet sok­ker i over­vej­el­se af ikke min­dre end tre deg­ne. Der er ikke for fem fla­de øre hold i histo­ri­en – men ikke desto min­dre blev sok­ker­ne skif­tet til langt op i 1960’erne. Hun bur­de dog være mere kendt for hen­des inter­es­se for børns sko­le­gang og for hen­des hjælp til de fat­ti­ge. (Læs om Bor­ne­mann her).

Tyk-kin­de­de eng­le pry­der altertavlen

Histo­ri­en er, at også hen­des mands kiste på et tids­punkt var anbragt i kapel­let. Men de skænd­tes så bravt, at han måt­te flyt­tes. Det er – som den om hen­des sok­ker – en af de van­dre­hi­sto­ri­er, det er svært at slip­pe af med.
Man kan kig­ge ind til Bor­ne­mann gen­nem en git­ter-dør ved siden af alte­ret. Og bag­ef­ter se på de løver og eng­le med tyk­ke kin­der, der er en del af altertavlen.

Løver er der også på den gra­nit­dø­be­font fra omkring år 1225, hvor utal­li­ge børn har fået deres navn. På hjør­ne­r­ne er hug­get 12 cm lan­ge mandshoveder.
På vej­en ud kan man læg­ge nog­le mønt­er i fat­tig­bøs­sen af mes­sing,  som er for­sy­net med et græsk kors. (I det græ­ske kors er ”arme­ne” lige lan­ge – i det lat­in­ske kors, er den lod­ret­te ”arm” læn­ge­re end den vandrette).
Kir­ken er åben alle dage – med min­dre den er i brug. Så man kan bare gå ind, hil­se på Hede­vig Mar­gret­he Bor­ne­mann, se bil­le­det af den dyderi­ge matro­ne og sid­de i ”Her­re­man­dens” stol.  Men også selv fin­de end­nu fle­re detal­jer, som rum­mer deres egen fortælling.

 

 

KALENDER

SANGEFTERMIDDAGE BEGYNDER IGEN

San­g­ef­ter­mid­da­ge­ne i Sog­ne­hu­set, der var aflyst hele for­å­ret p.g.a. Cor­o­na-restrik­tio­ner­ne, begyn­der igen.
Det er den før­ste tirs­dag i hver måned til og med 3. maj 2022. Og det er fra kl. 14 – 16.30

TORSDAGSKLUBBENS PROGRAM
Pro­gram for efter­å­ret og for­å­ret 2022 er lagt ind under lokal­råd & foreninger

DANSKE SENIORES PROGRAM
Pro­gram for efter­å­ret og for for­å­ret 2022 er lagt ind under lokal­råd & foreninger

SPISEVENNER

19. okto­ber kl. 12 mødes Spi­se­ven­ner igen i Fal­ling For­sam­lings­hus. Til­mel­ding skal ske sene­st 15. okto­ber til Poul Hen­ning tlf 22383692

VALGMØDE

27. okto­ber kl. 19 – 21 er der valg­mø­de i Gyl­ling Forsamlingshus

FINURLIGE FORTÆLLINGER

28. okto­ber kl. 19 deler Inge Jen­sen og Hol­ger Lyk­ke Ander­sen gav­mildt ud af deres man­ge for­tæl­lin­ger til Kul­tur­Hubs arran­ge­ment i Ålstrup. Bil­let­ten koster 20 kr for Kul­tur­Hubs med­lem­mer – 30 kr for andre. Men så er kaf­fe og kage også betalt. Bestil her

JULEBAL FOR ALLE

13. novem­ber kl. 17.30 åbner ØFUG døren til Hal­len og invi­te­rer alle, der har en bil­let, ind til jule­buf­fet fra Hal­lens café og mas­ser af musik med Par­ty Pla­net. Bil­let­ten kan købes her: https://​www​.odder​bil​let​ten​.dk/​a​r​r​a​n​g​e​m​e​n​t​e​r​/​1​0​3​4​5​/​j​u​l​e​b​a​l​-​i​-​o​e​r​t​i​n​g​-​h​a​l​len


JULEMARKED

Lør­dag d. 20. novem­ber hol­der Gyl­ling-Brugs­en jule­mar­ked fra kl. 10 – 16. Der vil være boder med alt, der hører julen til og boder med lokalt håndværk.