KORT NYT

DET BLEV TIL 3.803 KM

Igen i år vandt Hund­slund lokal­dy­sten. På 2. plad­sen kom Sak­sild, som var med for før­ste gang i år. Gyl­ling snup­pe­de 3. plad­sen og Ørting-Fal­ling blev num­mer fire.

Alt i alt fik kon­kur­ren­cen bor­ge­re i de fire lands­by­er til at løbe, gå og cyk­le 3.803 km.

PROGRAMMER FOR DEN NYE SÆSON

Liter­vis af kaf­fe, kort­spil, bræt­spil, fored­rag, udflug­ter, fæl­les­spis­ning….
Dan­ske Seni­o­rers og Tors­dags­klub­bens pro­gram­mer for den kom­men­de sæson rum­mer gode ople­vel­ser for områ­dets “grå guld”.
Beg­ge pro­gram­mer er nu lagt ind under Lokal­råd og for­e­nin­ger. Som sæd­van­ligt fore­går det i Sog­ne­hu­set på Bils­bæ­kvej i Ørting.

THEJSEN FORLADER FONDEN ØRTING

Dit­te-Marie Thej­sen for­la­der job­bet som vice­for­stan­der på Fon­den Ørting for at bli­ve skole­le­der på Åsko­len, frisko­len i Hør­ning. Hun har arbej­det på opholds­ste­det i mere end 10 år.
Åsko­len har 150 ele­ver fra 0. – 7. klas­se, og en af Thej­sens opga­ver bli­ver at arbej­de med en over­byg­ning. Hun er uddan­net lærer fra Den Frie Lærer­højsko­le. Uddan­nel­sen er spe­ci­elt mål­ret­tet frisko­ler, efter­sko­ler og højskoler.

LOKALRÅD

Hvis du vil vide, hvad Lokal­rå­det for Ørting-Fal­ling arbej­der med for tiden, kan du ori­en­te­re dig i de møde­re­fe­ra­ter, der er lagt ind under ”Lokal­råd og for­e­nin­ger”.
Her fin­der du alle refe­ra­ter fra i år – og også fra de sid­ste par år. Nåe­de du ikke gene­ral­for­sam­lin­gen, kan du sam­me sted fin­de beret­ning, refe­rat og regnskab.

LUK IKKE DE TRÆNGENDE IND

Hvis det rin­ger på døren og frem­me­de beder om lov til at bru­ge dit toilet, skal du ikke luk­ke de træn­gen­de ind. For når de går igen, mang­ler du fle­re gen­stan­de. Den ene er en kvinde.

Det har ældre bebo­e­re i Gyl­ling ople­vet, da de var ven­li­ge mod de frem­me­de. Ven­lig­he­den blev ikke gen­gældt. Så glem med­men­ne­ske­lig­he­den – luk og lås døren. Ring til din nabo eller en anden, hvis de bli­ver uden for.

GENERALFORSAMLING

Alle over 16 år, som bor fat i Ørting-Fal­ling Sog­ne, er med­lem­mer af Lokal­rå­det. Også selv om de hver­ken har udfyldt en blan­ket eller betalt kon­tin­gent, som ellers er det almin­de­li­ge, når man bli­ver med­lem af en for­e­ning.  De kan møde op til gene­ral­for­sam­lin­gen og stem­me. Det­te års gene­ral­for­sam­ling fin­der sted d. 29. marts kl. 19 – 21.30 hos Dine­sen i Fal­ling. Lokal­rå­det har eksi­ste­ret siden okto­ber 2014 og skal være områ­dets kon­takt til kom­mu­nal­be­sty­rel­se og for­valt­ning.  Hvis du vil se, hvad rådet arbej­der med, så find alle møde­re­fe­ra­ter på Lokal­po­sten under Lokal­råd og foreninger.

STØTTE TIL HANDELSPLADSEN

Der er luk­ket så meget som muligt for fry­se­re og køle­re på Han­dels­plad­sen, men alli­ge­vel koster elek­tri­ci­te­ten det hvi­de ud af øjne­ne.  Men Pan­de­ka­ge­bi­len og støt­te­bi­drag ind­brag­te på få timer 16.000 kro­ner – eller et beløb, der bety­der, at reg­nin­gen fra elek­tri­ci­tets­sel­ska­bet for en måneds for­brug, kan beta­les. Pan­de­ka­ge­bi­len done­re­de pen­ge­ne fra to timers salg ved Han­dels­plad­sen, og lands­by­ens bebo­e­re bak­ke­de op og spi­ste fyld­te pan­de­ka­ger til aftens­mad. Den sam­me hjælp fik Dagli’Brugsen i Gylling.

PANDEKAGEBILEN STØTTER LOKALE

Den 9. decem­ber mel­lem kl. 16 og 18 kan man købe pan­de­ka­ger med fyld ved Han­dels­plad­sen i Ørting. Pen­ge­ne fra sal­get går ube­skå­ret til hjælp til at beta­le el-reg­­nin­­gen. I går var Pan­de­ka­ge­bi­len ved Gyl­ling-Brugs­­en – også for at give et til­skud til de sti­gen­de udgifter. 

Valg flyt­ter sang til kirken

Stem­me­bok­se og valg­til­for­ord­ne­de ryk­ker 1. novem­ber ind i Sog­ne­hu­set og fortræn­ger den sang­grup­pe, som ple­jer at mødes der før­ste tirs­dag i måne­den. Men grup­pen kan sta­dig mødes, for kir­ken er reser­ve­ret til dem. Kaf­fen skal sta­dig tages med hjemmefra.

BRUGSEN ER NU ÅBEN KL. 8 – 18

Fra i mor­gen – 1. okto­ber – ændrer Gyl­ling-Brugs­­en åbning­sti­den. Den åbner kl. 8 og luk­ker kl. 18. Der er skå­ret en halv time om mor­ge­nen og en time om afte­nen, og er en kon­se­kvens af, at elek­tri­ci­te­ten koster det hvi­de ud af øjne­ne. De nye tider bety­der, at ingen med­ar­bej­de­re bli­ver fyret.

FDF Ørting-Fal­ling kan fortsætte

Syv voks­ne har meldt sig til at gå ind som fri­vil­li­ge i FDF-arbej­­det. Og det bety­der, at kred­sen kan fort­sæt­te. Ikke kun børn fra det­te områ­de er med i den loka­le FDF-kreds. Også børn fra Gyl­ling del­ta­ger.
De kan nu alle mødes igen 1. sep­tem­ber kl. 18.30 ved spej­der­hyt­ten på Tof­ten i Ørting.

Mari­an­ne Lyst stopper

Sog­ne­præst Mari­an­ne Lyst har valgt at gå på pen­sion ved års­skif­tet. Inden da har hun ferie, der skal afvik­les, så hen­des afskeds­gud­stje­ne­ster bli­ver holdt 27. novem­ber. Det er i Gyl­ling Kir­ke kl. 9.30, og kl. 10.30 på Alrø.

Pas på kanterne

Cykel­stien mel­lem Ørting og Odder har nu fået et lag asfalt, der har dæk­ket de rev­ner, der for­år­sa­ge­de en del uheld. Den smal­le cykel­sti har der­for nu fået kan­ter, der kan være far­li­ge, hvis cyk­li­ster også lader Tour de Fran­­ce-febe­ren sni­ge sig ind på turen til arbej­de og over­ha­ler. Så pas på.

CYKELSTIERNE SKAL FORBEDRES

”Det kom­mer på i løbet af for­å­ret – i hvert fald inden som­mer­fe­ri­en”.
”Det” er et nyt slid­lag på cykel­sti­er­ne mel­lem Ørting og Odder. Og løf­tet om for­bed­ring af cykel­stien er givet af for­man­den for Kli­­ma- og Pla­n­ud­val­get, Kre­sten Bjer­re i Hor­sens Fol­ke­blad 21. janu­ar. Cyk­li­ster har i lang tid kla­get over de dår­li­ge for­hold, der har bety­det, at man­ge er væltet.

KAFFEN SERVERESKIRKEN

Så meget er aflyst eller udskudt. Men ikke mor­gensan­gen i kir­ken. Den bli­ver gen­nem­ført 13. janu­ar kl. 9.30 som plan­lagt. Ene­ste ændring er, at der ikke bag­ef­ter er mor­genkaf­fe i Sog­ne­hu­set. Kaf­fen bli­ver den­ne gang ser­ve­ret i kir­ken. Virus-reg­­ler­­ne bli­ver over­holdt, så det er trygt at deltage. 

Her har “her­re­man­den” sin egen stol og ind­gang – og djæ­vel­en håner præsten

Den sto­re gam­le hvi­de byg­ning fra 1100-tal­let lig­ger på det høje­ste sted i områ­det – omkran­set af en mur byg­get af sto­re mark­sten. En smu­le ensom med afstand til lands­by­en Fal­ling, men sådan har det ikke altid været. Engang hav­de kir­ken nabo­er tæt­te­re på – men tre går­de og fle­re huse brænd­te i 1854, og de blev ikke byg­get op på ste­det igen. Og hvor der nu er en meget stor par­ke­rings­plads, som sjæl­dent er fyldt op, lå sme­di­en og sme­dens hus. Men da sme­den byg­ge­de fabrik og blev fabri­kant, køb­te kir­ken byg­nin­ger­ne og rev dem ned.

HERREMANDENS STOL

“Her­re­mandslo­gen” i Fal­ling Kirke

Kun “Her­re­man­den” må bru­ge den­ne dør 

Engang hør­te kir­ken under god­set Åkær – blev end­da i 1600-tal­let kaldt slotskir­ke. Men i 1810 blev den solgt til sog­nets gård­mænd for 17.000 rigs­da­ler. (Det sva­rer til godt 900.000 kr i dagens mønt). Dog var der en klau­sul i købe­kon­trak­ten: Ejer­ne af Åkær skul­le have sær­ret­tig­he­der til kir­ken – egen ind­gang og en pri­vat sto­leræk­ke, hvor ingen andre måt­te sid­de. Og den klau­sul blev ikke ophæ­vet, da kir­ken 1. janu­ar 1908 over­gik til sel­ve­je – dvs til menig­he­den. Så på kir­kens nord­s­i­de fin­des en aflåst dør, som kun god­sets ejer kan benyt­te, og den fører direk­te ind i en næsten kon­ge­lig loge med mere beha­ge­li­ge sto­le end de hår­de kir­ke­bæn­ke. Ingen almin­de­li­ge kir­ke­gæn­ge­re må sid­de i logen.
Kir­ke­hi­sto­ri­ke­ren Kurt Lar­sen sag­de 5. maj 2011 til Kri­ste­ligt Dag­blad, at kun få kir­ker har sta­dig ”her­re­man­dens stol stå­en­de, og oftest af muse­a­le årsa­ger” – alt­så som et muse­ums­ag­tigt min­de. Han siger også, det er ”en rest af en for længst for­s­vun­den tid”. Men i Fal­ling Kir­ke er ”en længst for­s­vun­den tid” alt­så nutiden.

DJÆVELENS MENING OM PRÆSTEN
I kir­ke­rum­met er der mas­ser af for­tids-histo­rie, og det er i sig selv inter­es­sant. Men et væld af detal­jer ska­ber deres egne for­tæl­lin­ger. F.eks lys-armen ved siden af præ­di­ke­sto­len med de to djæv­le. Den ene spyr – den anden ræk­ker tun­ge ad præ­sten. Hvad der kom­mer ud af den ene djæ­vels mund står hen i det uvis­se. Men sik­kert er dog, at hver­ken den ene eller den anden djæ­vel har meget til overs for præ­stens prædiken.

Jesus har fået eget monogram

På opgangs­pa­ne­let, der skju­ler trin­ne­ne op til præ­di­ke­sto­len, har Jesus sit eget mono­gram – omgi­vet af stjer­ner og roset­ter. I leven­de live hav­de han næp­pe et mono­gram, men det har han siden fået til­delt  man­ge ste­der. Alt­så også i Fal­ling. IHS står for ”jesus homi­num salva­tor” – jesus men­ne­ske­nes frelser.

PRÆSTEN OG HANS MATRONE
På nord­s­i­den hæn­ger en stor min­de­tav­le – et epi­ta­fi­um – for en af kir­kens præ­ster, som også var provst.

Den vel­fortjen­te sog­ne­præst og hans dyderi­ge matrone

Også den­ne min­de­tav­le er fyldt med detal­jer. Moses står og peger på det tred­je bud – kom hvi­le­da­gen i hu. Eng­le blæ­ser i bas­u­ner. Og øverst en såkaldt put­to på hver side. En put­to er – iføl­ge Gyl­den­dals ”Den Sto­re Dan­ske” – en but­tet bar­ne­fi­gur. Som regel er det en nøgen dreng, og den kan have vin­ger. Vin­ger har de to på det­te epi­ta­fi­um ikke. De er hel­ler ikke helt nøg­ne. De har et klæ­de på. Den ene står med en blomst – den anden med en flam­men­de lampe.

Moses peger på det 3. bud – hold hvi­le­da­gen i hu

En tred­je put­to fin­des nederst på epi­ta­fi­et. Det but­te­de nøg­ne dren­ge­barn med guld-hår sid­der på et død­nin­ge­ho­ved – også af guld eller i hvert fald gul ‑og blæ­ser sæbe­bob­ler – sik­kert uden en ene­ste tan­ke på døden.
Præ­stens navn var Hans Ras­mus­sen Skjol­de, og han var den ”vel­fortjen­te sog­ne­præst af Fal­ling og Ørting menig­he­der”.
Tav­len er et min­de for ham og – som der står – hans ”hustru, dyderig og Gud-højtel­sken­de matro­ne”. Her ses præ­sten, matro­nen og deres to søn­ner. Den ene af søn­ner­ne døde, da han var seks år – men han er med på bil­le­det. Den anden leve­de end­nu, da min­de­tav­len blev sat op. Men kun ”saa len­ge det beha­ger Gud”, som der står.

SKÆNDERIERKAPELLET
På Nord­s­i­den af kir­ken fin­des et andet min­de om at engang eje­de Åkær kir­ken. Nem­lig Hede­vig Mar­gret­he Bor­ne­manns kapel. Det blev byg­get i 1748 og her står hen­des sarko­fag, som nu er restau­re­ret med sort ruskind og man­ge sølvbeslag.
Desvær­re er hun her i områ­det mest kendt for histo­ri­en om, at hun hav­de skre­vet i testa­men­tet, at hun én gang om året skul­le have skif­tet sok­ker i over­vej­el­se af ikke min­dre end tre deg­ne. Der er ikke for fem fla­de øre hold i histo­ri­en – men ikke desto min­dre blev sok­ker­ne skif­tet til langt op i 1960’erne. Hun bur­de dog være mere kendt for hen­des inter­es­se for børns sko­le­gang og for hen­des hjælp til de fat­ti­ge. (Læs om Bor­ne­mann her).

Tyk-kin­de­de eng­le pry­der altertavlen

Histo­ri­en er, at også hen­des mands kiste på et tids­punkt var anbragt i kapel­let. Men de skænd­tes så bravt, at han måt­te flyt­tes. Det er – som den om hen­des sok­ker – en af de van­dre­hi­sto­ri­er, det er svært at slip­pe af med.
Man kan kig­ge ind til Bor­ne­mann gen­nem en git­ter-dør ved siden af alte­ret. Og bag­ef­ter se på de løver og eng­le med tyk­ke kin­der, der er en del af altertavlen.

Løver er der også på den gra­nit­dø­be­font fra omkring år 1225, hvor utal­li­ge børn har fået deres navn. På hjør­ne­r­ne er hug­get 12 cm lan­ge mandshoveder.
På vej­en ud kan man læg­ge nog­le mønt­er i fat­tig­bøs­sen af mes­sing,  som er for­sy­net med et græsk kors. (I det græ­ske kors er ”arme­ne” lige lan­ge – i det lat­in­ske kors, er den lod­ret­te ”arm” læn­ge­re end den vandrette).
Kir­ken er åben alle dage – med min­dre den er i brug. Så man kan bare gå ind, hil­se på Hede­vig Mar­gret­he Bor­ne­mann, se bil­le­det af den dyderi­ge matro­ne og sid­de i ”Her­re­man­dens” stol.  Men også selv fin­de end­nu fle­re detal­jer, som rum­mer deres egen fortælling.

 

 

KALENDER


MORGENSANG OG KAFFE

Mor­gensan­gen begyn­der i kir­ken 11. april kl. 09.30 og efter en halv times tid, er der kaf­fe og rundstyk­ker i sog­ne­hu­set. Alle fra Fjord­pa­sto­ra­tet kan være med. Og kni­ber det med at kom­me til Bils­bæ­kvej i Ørting, er det muligt at bestil­le gra­tis kir­ke­bil på tlf. 4848 4848. Det skal gøres halvan­den time før ønsket afgang. Hjem igen kører bilen også

LOPPEMARKEDHALLEN

Lør­dag d. 13. april vil fri­vil­li­ge ind­sam­le lop­per over hele områ­det til salg på Lop­pe­mar­ke­det i Ørting Hal­len 14. april kl. 12 – kl.15. Beg­ge dage er der brug for fle­re hjælpere. 

SPISEVENNER

På menu­en er fiske­filet med kar­to­f­ler, per­sil­lesovs og dam­pe­de grønt­sa­ger, når Spi­se­ven­ner mødes igen 16. april kl. 12 i Ørting Hal­lens Café.

GENERALFORSAMLING

Lokal­hi­sto­risk arkiv for Gyl­ling og Omegn hol­der gene­ral­for­sam­ling 22. april kl. 19 i arki­vets loka­ler på skolen. 

ER DER KANDIS

Desvær­re – for dem, der kom for sent – er alle 500 bil­let­ter der giver adgang til spis­ning og hal­bal solgt. Men vil man nøjes med hal­bal og Kan­dis, er 70 bil­let­ter udbudt til salg. Køb her.