KORT NYT

To nye med­lem­mer valgt

Godt 30 men­ne­sker mød­te i aften op i Sog­ne­hu­set for at væl­ge med­lem­mer til Fjord­pa­sto­ra­tets fæl­les menig­heds­råd. To gen­gan­ge­re og to helt nye med­lem­mer skal repræ­sen­te­re Ørting og Fal­ling sog­ne.

I Ørting blev den nuvæ­ren­de for­mand for menig­heds­rå­det, Jens Peter Peter­sen, valgt sam­men med Git­te Bis­bo Bøgh, der er helt ny i den­ne form for

fri­vil­ligt arbej­de. Til dag­ligt arbej­der hun som admi­ni­stra­tiv leder på Vestsko­len.Som sted­fortræ­der blev Ton­ny H. Jakob­sen valgt. Også han, der har et entre­pre­nør­fir­ma i Hor­sens, er ny i arbej­det.

For Fal­ling sogn blev Knud Appel, som er næst­for­mand for det nuvæ­ren­de menig­heds­råd. Han blev valgt sam­men med Lise Færch, som er ope­ra­tions­sy­geple­jer­ske på Hor­sens Syge­hus.Som sup­ple­an­ter blev Kaj Rude­beck og Else Ros­borg valgt. De bor beg­ge i Amstrup. og har beg­ge tid­li­ge­re været med­lem­mer af menig­heds­rå­det for Ørting Fal­ling.

Elvin knip­se­de brand­dam­me­ne væk

Vi har ingen brand­dam­me, for de er afskaf­fet. Og ingen ejer dem.
Det sag­de for­man­den for kom­mu­nens tek­nik & mil­jø, soci­al­de­mo­kra­ten Elvin Han­sen, da Lokal­rå­det holdt væl­ger­mø­de i Hal­len.

Elvin Han­sen (t.v.) – jamen Uffe, selv en borg­me­ster må da for­stå, at når vi ikke bru­ger van­det til brand­sluk­ning, så har vi ingen brand­dam­me

Det var svar til bebo­er­ne i Amstrup og Fal­ling, som har ønsker om at få deres brand­dam­me fyldt op, så områ­det kan bru­ges af alle – og ikke som nu kun af rot­ter­ne. Alter­na­tivt få dem ren­set op, og så få omgi­vel­ser­ne ryd­det, så der vil være plads til bord og bæn­ke.

Elvin Han­sen har ret i, at den tid er for­bi, hvor bran­de blev sluk­ket med vand fra de grum­se­de brand­dam­me. Men brand­dam­me­ne eksi­ste­rer sta­dig – uan­set hvad man kal­der dem. Det er hel­ler ikke rig­tigt, at ingen ejer dem. Da brand­dam­men på Gyl­ling­vej for et par år siden var så fyldt med vand, at det tru­e­de med at gå ind til nabo­en og ud på vej­en, var det Odder kom­mu­ne, der lag­de nye rør, og det er også kom­mu­nen, der én gang om året slår græs­set ved dam­men. Odder kom­mu­ne ejer også brand­dam­men på Tunø.

TRISTE FIRKANTEDE HULLER
Det er ikke kun bebo­er­ne i Amstrup og Fal­ling, der mener, at de dam­me, der tid­li­ge­re blev brugt til brand­sluk­ning, er et pro­blem. I juli 2016 udsend­te Odder kom­mu­ne et revi­de­ret ”Idéka­ta­log – Natur og Mil­jøpro­jek­ter”. Her står på side 23:
“Rundt omkring i Odder Kom­mu­ne lig­ger en ræk­ke brand­dam­me, som Odder Brand­væ­sen ønsker ned­lagt. De fle­ste af dam­me­ne kan ikke sløj­fes da de er beskyt­tet af natur­be­skyt­tel­ses­lo­vens § 3. De står i dag rundt i lands­by­er­ne, som tri­ste fir­kan­te­de hul­ler med hegn og stej­le brin­ker”.
Og vide­re:

”Der er mulig­hed for at renove­re de af dam­me­ne, som inde­hol­der mulig­he­der for at kun­ne fun­ge­re som et rekre­a­tivt gadekær i lokal­sam­fun­de­ne, og fun­ge­re som leve­sted for et natur­ligt dyre- og plan­te­liv”.
For­valt­nin­gen næv­ner fire brand­dam­me i Odder kom­mu­ne. Her­un­der dén i Fal­ling og skri­ver:
”Under for­ud­sæt­ning af inter­es­se og opbak­ning fra lokal­be­folk­nin­gen, indstil­ler for­valt­nin­gen pro­jek­tet til en A‑prioritet. Anslå­et bud­get: 30.000 – 100.000 kr. pr. stk”.
Det frem­går ikke af dagsordner/​referater fra Mil­jø- & Tek­ni­k­ud­val­get, at med­lem­mer­ne har for­holdt sig til idéka­ta­lo­gets ind­hold.

SPØRGSMÅLET TIL ELVIN
Ønsket om at for­an­dre gam­le brand­dam­me til rekre­a­ti­ve are­a­ler blev frem­sat på de bor­ger­mø­der i Fal­ling og Amstrup, Lokal­rå­det holdt som afsæt for en udvik­lings­plan for områ­det.
Men spørgs­må­let til Elvin Han­sen – og andre – er ikke, om han vil med­vir­ke til, at lands­by­ens brand­dam bli­ver enten fyldt op – eller ren­set op.
Det er der­i­mod om han vil føl­ge for­valt­nin­gens indstil­ling og give det høje­ste pri­o­ri­tet – nem­lig A – at ”omdan­ne de tid­li­ge­re brand­dam­me til rekra­ti­ve gadekær i lokal­sam­fun­de­ne”.

 

 

 

 

 

 

 

KALENDER

MORGENSANGKIRKEN

8. okto­ber kl. 9.30 er der igen mor­gensang i Ørting Kir­ke med efter­føl­gen­de kaf­fe i Sog­ne­hu­set

GENERALFORSAMLING

8. okto­ber kl. 13.30 hol­der Tors­dags­klub­ben gene­ral­for­sam­ling. For­e­nin­gen giver kaf­fe – og bag­ef­ter kan kor­te­ne fin­des frem. Det er i Sog­ne­hu­set – som sæd­van­ligt.

LIVET FØR OG EFTER ULYKKEN

12. okto­ber kom­mer tid­li­ge­re råd­mand og vice­borg­me­ster i Århus kom­mu­ne Dort­he Lau­sten til Dan­ske Seni­o­rers møde for at hol­de fored­rag om livet før og efter ulyk­ken. Hun bræk­ke­de ryg­gen i 2012 i en ulyk­ke uden for Ørting.

FÆLLESSPISNING

5. novem­ber kl. 12.30 invi­te­rer Tors­dags­klub­ben til fæl­les­spis­ning. Pri­sen er 50 kr – meld dig til sene­st når du kom­mer i klub­ben 29. okto­ber. Det er i Sog­ne­hu­set.

FAMILIEN FARTEN

9. novem­ber kl. 13.30 for­tæl­ler Anne Gret­he Trang­bæk og Hel­ge Rude Kri­sten­sen om deres rej­se rundt i det syd­li­ge Afri­ka. 22.000 km over 4 måne­der i Nami­bia, Botswa­na, Leso­t­ho og Swa­ziland. Dan­ske Seni­o­rer Ørting Fal­ling og Gyl­ling Pen­sio­ni­st­for­e­ning arran­ge­rer. Det er i Gyl­ling for­sam­lings­hus. Pris 60 kr. Til­mel­ding nød­ven­dig sene­st 26. okt. Ring til Tove Fors­berg – 52 38 53 80 – eller Kir­sten Jør­gen­sen – 50 48 47 58