Kategori: Aktuelt

Hjælp Alrø For­sam­lings­hus

Alrø For­sam­lings­hus kan bli­ve kåret som Årets Loka­le For­e­ning af Go’on. Og med det føl­ger 100.000 kr. Men det kræ­ver opbak­ning fra loka­l­om­rå­det.

Sagen udsat – de for­hand­ler

Ret­ten har igen udsat behand­lin­gen af god­se­jer Johan Koed-Jør­­gen­­sens sag mod Odder kom­mu­ne. Begrun­del­se: Par­ter­ne for­hand­ler. Efter hvad Lokal­po­sten erfa­rer, er det Åkærs

Lokal­rå­de­ne fik 100.000 kr mere

100.000 kr som kom­mu­nens 12 lokal­råd kan bru­ge til pro­jek­ter i land­di­strik­ter­ne, hvor godt halv­de­len af bor­ger­ne bor.Det var, hvad det kun­ne bli­ve til i det

To helt nye med­lem­mer valgt

Godt 30 men­ne­sker mød­te i aften op i Sog­ne­hu­set for at væl­ge med­lem­mer til Fjord­pa­sto­ra­tets fæl­les menig­heds­råd. To gen­gan­ge­re og to helt nye med­lem­mer skal repræ­sen­te­re Ørting

Sid­ste dag som ejer af Æsken

Søn­dag er sid­ste dag Inge Kjær Niel­sen pak­ker kun­der­nes køb af kunst­hånd­værk eller hån­d­ar­bej­de ind i fint papir ved disken i Æsken på Alrø. Næste som­mer