Aktuelt

Støt dit loka­le online-medie

I fem år og fire måne­der har det været gra­tis at læse Lokal­po­stens portræt­ter af men­ne­sker fra vores områ­de, artik­ler om lokal­hi­sto­ri­en og artikler

ØFUG er klar til næste sæson

Gym­na­stik for alle alders­grup­per, bad­min­ton, vol­ley, ten­nis, jum­ping fit­ness og almen fitness. 

Det er det sto­re ta’ selv bord, som ØFUG byder på,

En brugs­ud­de­ler fyl­der 50 år

Enhver lands­by må mis­un­de Gyl­ling brugs­ud­de­ler Nils Krogstrup. Ikke ale­ne træk­ker han kun­der fra oplan­det. Han sik­rer også øko­no­misk støt­te til loka­le akti­vi­te­ter med

Har­ry Murer fyl­der 85 år

I dag fyl­der Har­ry Jen­sen – i lokal­sam­fun­det også kendt som Har­ry Murer – 85 år.Til­nav­net er ikke så under­ligt. For efter endt sko­le­gang kom

En lokal ildsjæl fyl­der 70 år

Older­mands­høj­en er ved at bli­ve gen­skabt som et grønt områ­de til brug for bebo­er­ne i hele områ­det og for dem, der føl­ger van­dre­ru­ten ”Bane­stien” mellem