Lokal­post dæk­ker to sog­ne – og der­med fire lands­by­er. Nem­lig Ørting, Fal­ling, Amstrup og Ålstrup. Men til tider kryd­ser den sog­ne­græn­ser­ne og for­tæl­ler også histo­ri­er fra Gyl­ling og Alrø.

Lokal­po­sten skal
– for­tæl­le om områ­dets aktiviteter
– give infor­ma­tio­ner af inter­es­se for områ­dets beboere
– for­tæl­le om de men­ne­sker, der bor eller vir­ker i landsbyerne
– styr­ke lokal­kend­ska­bet ved at for­tæl­le om men­ne­sker, der var her før os.
Og selv­føl­ge­lig også infor­me­re om pro­ble­mer i området.

DIN HJÆLP BLIVER PÅSKØNNET
Hvis du har ide­er til artik­ler, er du meget vel­kom­men til at kon­tak­te mig. Også til at tage bil­le­der, hvis du del­ta­ger i en af de man­ge akti­vi­te­ter – eller hvis du er på tur i områ­dets smuk­ke natur.
Hvis du ken­der til akti­vi­te­ter, der bør være med i kalen­de­ren, er du også vel­kom­men til at give mig besked.
Du kan sen­de mail til 2209hansen@​gmail.​com

Jeg laver den lil­le “avis” i min fri­tid, så dine bidrag vil bli­ve mod­ta­get med glæde.
Om hvem jeg er, og hvor­for jeg har star­tet Lokal­po­sten sam­men med Bar­ba­ra Che­ster, kan du læse her

Ven­lig hilsen
Mari­an­ne Hansen