KORT NYT

To nye med­lem­mer valgt

Godt 30 men­ne­sker mød­te i aften op i Sog­ne­hu­set for at væl­ge med­lem­mer til Fjord­pa­sto­ra­tets fæl­les menig­heds­råd. To gen­gan­ge­re og to helt nye med­lem­mer skal repræ­sen­te­re Ørting og Fal­ling sog­ne.

I Ørting blev den nuvæ­ren­de for­mand for menig­heds­rå­det, Jens Peter Peter­sen, valgt sam­men med Git­te Bis­bo Bøgh, der er helt ny i den­ne form for

fri­vil­ligt arbej­de. Til dag­ligt arbej­der hun som admi­ni­stra­tiv leder på Vestsko­len.Som sted­fortræ­der blev Ton­ny H. Jakob­sen valgt. Også han, der har et entre­pre­nør­fir­ma i Hor­sens, er ny i arbej­det.

For Fal­ling sogn blev Knud Appel, som er næst­for­mand for det nuvæ­ren­de menig­heds­råd. Han blev valgt sam­men med Lise Færch, som er ope­ra­tions­sy­geple­jer­ske på Hor­sens Syge­hus.Som sup­ple­an­ter blev Kaj Rude­beck og Else Ros­borg valgt. De bor beg­ge i Amstrup. og har beg­ge tid­li­ge­re været med­lem­mer af menig­heds­rå­det for Ørting Fal­ling.

Hjem­meple­je­præst skal ikke være fra landsogn

Sonja Nico­lai­sen, sog­ne­præst i Hund­slund og Tor­rild, skal ikke være hjem­meple­je­præst, mener menig­heds­rå­de­ne

Gyl­ling-Alrø Menig­heds­råd afvi­ser – som menig­heds­rå­de­ne i Ørting Fal­ling og Hund­slund-Tor­rild – at seks kir­ker og seks landsog­ne kan betje­nes af 1,7 præ­ster.
I et hørings­svar på biskop­pens oplæg om struk­tur for Odder Provsti under­stre­ger Menig­heds­rå­det, at de seks landsog­ne som mini­mum skal beman­des med to 100 pro­cent kir­ke­før­en­de sog­ne­præ­ster, som ikke har opga­ver andre ste­der – og som ikke kan træk­kes til Odder for at dæk­ke af på opga­ver dér.
Der­med afvi­ser menig­heds­rå­det også, at opga­ven som hjem­meple­je­præst – som nu – kan vare­ta­ges af land­pa­sto­ra­ter­ne. I dag bru­ger sog­ne­præ­sten i Hund­slund-Tor­rild 30 pro­cent af arbejds­ti­den på hjem­meplej­en. Og det mener biskop­pen, at hun skal fort­sæt­te med. Det kan ikke lade sig gøre, mener de tre menig­heds­råd.

I en fæl­les hen­ven­del­se fra Pasto­ra­t­rå­det – der består af de tre præ­ster og repræ­sen­tan­ter fra menig­heds­rå­de­ne i de seks sog­ne hed­der det:
”Pasto­ra­t­rå­det går som en selv­føl­ge ud fra, at vi i ”Fjord­pa­sto­ra­tet” bli­ver betjent af to fuld­tids-præ­ster. Alt andet er uac­cep­ta­belt”.
Menig­heds­rå­de­ne mener også, at biskop­pens tids­plan er ure­a­li­stisk. Han vil først for­tæl­le om den ende­li­ge struk­tur på et møde i Kir­ke­cen­tret i Odder for præ­ster og menig­heds­råd 6. novem­ber. Men han for­ven­ter, at pla­nen er ført ud i livet 1. janu­ar. 

FORSKEL LAND OG BY
I hørings­sva­ret fra Gyl­ling-Alrø Menig­heds­råd gøres klart for biskop­pen, at der er for­skel på at være præst på lan­det og i byen:
”Med to præ­ster om 6 kir­ker er man som præst meget mere ‘på’ end ved én kir­ke med fle­re præ­ster. Det­te kom­mer især til udtryk i for­bin­del­se med hel­lig­da­ge, hvor land­præ­sten står for samt­li­ge gud­stje­ne­ster. Der­til kom­mer, at vi i pasto­ra­tet også har efter­sko­le, sko­le, bør­ne­ha­ve, dag­ple­je og ældre­klub­ber m.m. Alle par­ter har ønske om kir­ke­li­ge arran­ge­men­ter i for­bin­del­se med høj­ti­der­ne og også i for­bin­del­se med under­vis­ning, fored­rag og mini­kon­fir­man­der træk­kes der på præ­sten”.
Og vide­re:
”Det er af uvur­der­lig vær­di, at der sta­dig er mulig­hed for og tid til, at præ­sten vare­ta­ger dis­se opga­ver. Vi må der­for kon­klu­de­re, at der er for­skel på at være præst på lan­det og i byen, hvor såvel gud­stje­ne­ster og de man­gear­te­de opga­ver kan udde­le­ge­res til kul­tur­me­d­ar­bej­der og væsent­lig fle­re præ­ster”.

 

 

 

 

 

 

 

KALENDER

MORGENSANGKIRKEN

8. okto­ber kl. 9.30 er der igen mor­gensang i Ørting Kir­ke med efter­føl­gen­de kaf­fe i Sog­ne­hu­set

LIVET FØR OG EFTER ULYKKEN

12. okto­ber kom­mer tid­li­ge­re råd­mand og vice­borg­me­ster i Århus kom­mu­ne Dort­he Lau­sten til Dan­ske Seni­o­rers møde for at hol­de fored­rag om livet før og efter ulyk­ken. Hun bræk­ke­de ryg­gen i 2012 i en ulyk­ke uden for Ørting.