KORT NYT

Menig­heds­rå­det er dørvogtere

Hvis du er vant til at gå i kir­ke jule­af­ten, så skal du hjem­me­fra i god tid, hvis du ikke vil risi­ke­re at bli­ve afvist i døren. Her står et med­lem af menig­heds­rå­det og age­rer dør­vog­ter. D.v.s. luk­ker de hel­di­ge ind og afvi­ser de uhel­di­ge. På grund af afstands–  og kva­drat­me­ter­krav må antal­let af kir­ke­gæn­ge­re jule­af­ten reduceres. 

De to præ­ster i Fjord­pa­sto­ra­tet har beslut­tet at hol­de en gud­stje­ne­ste i alle seks kir­ker den 24. dec. I Ørting er det alle­re­de kl 13. på Alrø kl. 14.30 og i Fal­ling kl. 16. 

Loka­l­om­rå­dets udviklingsplan

Lokal­rå­dets udvik­lings­plan for Ørting-Fal­ling områ­det lig­ger nu på siden ”Lokal­råd og for­e­nin­ger”.  Her lig­ger også det sene­ste møde­re­fe­rat.Lokal­po­sten vil i den kom­men­de tid sæt­te fokus på nog­le af de pro­ble­mer, som pla­nen viser, der er i områ­det med de fire lands­by­er: Ørting, Fal­ling, Amstrup og Ålstrup. 

Østjy­der mod Kattegatforbindelsen

Der er basis for en østjysk for­e­ning mod Kat­te­gat­for­bin­del­sen. Det står fast efter DN-Odders møde “for­bin­del­se eller for­ban­del­se” i Pak­hu­set i Odder tirs­dag 20. okto­ber. DN-Odder mel­der ud, så snart der er nyt om den fæl­les forening. 

På Sam­sø er en enig kom­mu­nal­be­sty­rel­se imod Kat­te­gat­for­bin­del­sen og 400 bebo­e­re er med­lem­mer af for­e­nin­gen imod den. Face­book­grup­pen ”Nej tak til motor­ve­je og Kat­te­gat­bro fra og til Odder” har på kort tid sam­let 1200 medlemmer. 

Vej­bod fortsætter

Den lil­le vej­bod ved Brand­by­ge­gaard har været så vel­be­søgt, at den fort­sæt­ter. Hver dag vil den bli­ve fyldt op med går­dens øl, æg, kar­to­f­ler og grønt­sa­ger. Men det sto­re jule­mar­ked er aflyst. “Desvær­re”, siger Lone Vitus. “Mar­ke­det ple­jer at være et kæm­pe til­løbs­styk­ke, og folk kom­mer fra hele lan­det. Det kan vi slet ikke sty­re i for­hold til forsamlingsforbuddet”. 

Cor­o­na-jul

Jule­af­tens­dag ple­jer kir­ker­ne at være fyldt til sid­ste plads. Men i år vil Cor­o­­na-restrik­tio­­ner kræ­ve utra­di­tio­nel­le løs­nin­ger – hvis de da ikke bli­ver ophæ­vet før 24. dec. I Midt-og Vestjyl­land vil sports­hal­ler bli­ve taget i brug. 

I Fjord­pa­sto­ra­tet, som rum­mer seks kir­ker, er der “end­nu ikke klar­hed over, hvor­dan julen skal fejres”, oply­ser sog­ne­præst Kåre Schel­de Busk. ”Men vi er gået i tænkeboks”. 

Pla­der for de smadre­de vinduer

Fæl­les Ser­vi­ce og Drift er ved at være fær­dig med opryd­nin­gen ved den gam­le bør­ne­ha­ve på Hav­re­væn­get. Hæk­ken er ble­vet klip­pet, de gam­le og nu råd­ne lege­red­ska­ber er ved at bli­ve fjer­net. Det sam­me er de selvså­e­de træ­er og buske. Til­ba­ge skal kun være et are­al med græs, der kan hol­des nede. Låger­ne til byg­nin­gen er ble­vet lavet og aflåst. Ende­lig er der sat pla­der for de smadre­de vinduer. 

Lor­te Corona”

Med dis­se ord afly­ser Karen og Kim Schlos­ser alle fæl­les­spis­nin­ger i Hal­lens Cafeteria. 

Der kan dog fort­sat købes mad. Men der skal bæres mund­bind, når man ikke sid­der ned. 

Cafe­te­ri­et luk­ker også hver aften kl. 22. Så skal alle være ude. 

To nye med­lem­mer valgt

Godt 30 men­ne­sker mød­te i aften op i Sog­ne­hu­set for at væl­ge med­lem­mer til Fjord­pa­sto­ra­tets fæl­les menig­heds­råd. To gen­gan­ge­re og to helt nye med­lem­mer skal repræ­sen­te­re Ørting og Fal­ling sogne. 

I Ørting blev den nuvæ­ren­de for­mand for menig­heds­rå­det, Jens Peter Peter­sen, valgt sam­men med Git­te Bis­bo Bøgh, der er helt ny i den­ne form for 

fri­vil­ligt arbej­de. Til dag­ligt arbej­der hun som admi­ni­stra­tiv leder på Vestsko­len.Som sted­fortræ­der blev Ton­ny H. Jakob­sen valgt. Også han, der har et entre­pre­nør­fir­ma i Hor­sens, er ny i arbejdet. 

For Fal­ling sogn blev Knud Appel, som er næst­for­mand for det nuvæ­ren­de menig­heds­råd. Han blev valgt sam­men med Lise Færch, som er ope­ra­tions­sy­geple­jer­ske på Hor­sens Syge­hus.Som sup­ple­an­ter blev Kaj Rude­beck og Else Ros­borg valgt. De bor beg­ge i Amstrup. og har beg­ge tid­li­ge­re været med­lem­mer af menig­heds­rå­det for Ørting Falling. 

Jule­tra­di­tion fra Tyskland

Når pen­ge­ne var små, kun­ne grøn­kål bruges

Grøn­kål kun­ne bru­ges. Bun­det sam­men og med et enkelt lys eller to og en smu­le pynt så lig­ne­de det – næsten. Og i mod­sæt­ning til det rig­ti­ge, kun­ne det bag­ef­ter – som i san­gen – ikke kun vises. Det kun­ne også spi­ses. Helt bog­sta­ve­ligt. Ikke som det rig­ti­ge – hvor det kun var pyn­ten, der kun­ne indtages.
I andre fami­li­er blev gran­gre­ne bun­det på et kosteskaft. Og så var det jul.

KUNBORGERSKABET
Det hand­ler om jule­træ­et. Ikke alle hav­de råd til et rig­tigt træ – og så måt­te der andre løs­nin­ger til.
Jule­træ­er står nu uden for på Han­dels­plad­sen – klar til salg. Man­ge fami­li­er har alle­re­de været – eller skal – i sko­ven for at fin­de det helt per­fek­te træ.
Jule­træ­et kom – som advents­kran­sen – til os fra Tys­kland. Her i lan­det har vi kun haft tra­di­tio­nen i et par hund­re­de år. Det før­ste blev tændt i 1811 i Ny Kon­gens­ga­de i Køben­havn. Fami­li­en hav­de tager tra­di­tio­nen med fra Holsten. 

Fla­ge­ne på jule­træ­et blev brugt i Søn­derjyl­land til at mar­ke­re til­hørs­for­hold før gen­for­e­nin­gen – og også under besæt­tel­sen var Dan­ne­brog på sno­re populært

Det er ikke engang 100 år siden tra­di­tio­nen med et jule­træ i stu­en blev udbredt til om ikke alle, så dog til de fle­ste fami­li­er. Vi skal frem til tiden omkring 1. Ver­denskrig før det ikke kun var at fin­de i bor­ger­ska­bets lej­lig­he­der og huse. Men for man­ge arbej­der­fa­mi­li­er var det sta­dig for dyrt. Gran­gre­ne, kosteskaf­ter og grøn­kål var sta­dig i brug.

JULETRÆSFESTER
Fag­be­væ­gel­sen og andre for­e­nin­ger tog træ­et til sig og arran­ge­re­de jule­fe­ster for med­lem­mer­nes børn. Festens høj­de­punkt var den god­tepo­se, som bør­ne­ne fik. I den var lidt slik, måske et par æbler, nød­der – og i hel­dig­ste fald en appels­in. For man­ge var det stort at kun­ne tage den med hjem og dele den med alle i fami­li­en. Appels­i­nen blev omhyg­ge­ligt til små gule både, så alle kun­ne smage.
Også i vores områ­de blev der arran­ge­ret jule­træs­fe­ster. I Ørting var det på hotel Østvang, der lå skråt over for sta­tio­nen. I Fal­ling fore­gik det i forsamlingshuset.

MÆND MED VÅDE SVAMPE

På Hotel Østvang i Ørting arran­ge­re­de fag­for­e­ning, par­ti og hus­mands­for­e­ning juletræsfest

Knud Mil­da­hl Han­sen husker fester­ne fra den­gang han selv delt­og i 1940’erne. Han husker, hvor spænd­te alle bør­ne­ne var, når de stod på trap­pen og ven­te­de på at døren blev åbnet til træ­et med de leven­de lys. Der stod også en mand i hvert hjør­ne af loka­let med en meget våd svamp på en lang stang – hvis det nu skul­le gå galt med lysene.
Når dan­sen omkring træ­et var ved at være slut, kom jule­man­den – det var Sto­re Anders. Han hav­de god­tepo­ser­ne med. Som regel inde­holdt de lidt hjem­mela­vet slik og æbler. Der var ratio­ne­ring. Men godt var det.
Festen var arran­ge­ret af Dansk Arbejds­mands­for­bund, Soci­al­de­mo­kra­ti­et og Husmandsforeningen.
Også i Gyl­ling, Fal­ling og andre lands­by­er var der jule­træ for børnene.
Det er der sta­dig i for­skel­lig sam­men­hæng. Men der bli­ver næp­pe set så meget frem til en god­tepo­se, som der blev, i fester­nes begyndelse.

(Hans Chri­sti­an Ander­sen skrev even­ty­ret om “Gran­træ­et”. Det kan du læse her )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KALENDER

TORSDAGSKLUBBEN
…afly­ser alle klu­b­ef­ter­mid­da­ge­ne i Sog­ne­hu­set i resten af novem­ber og hele decem­ber på grund af Corona-restriktionerne.

SANGEFTERMIDDAGEN AFLYST
San­g­ef­ter­mid­da­gen i Sog­ne­hu­set 01. decem­ber er aflyst p.g.a. Corona-situationen

KØB GAVER OG JULEPYNT
Gal­le­ri­et ved Den Gam­le Sta­tion i Ørting hol­der åbent 4. dec. fra kl. 13 – 17, 5. dec. fra kl. 10 – 16 og 6. dec. fra 10 – 16. Det er muligt at købe gaver og julepynt. 

SYNG JULEN IND
6. decem­ber kl. 14.00: De ni læs­nin­ger i Ørting Kir­ke. Og bag­ef­ter invi­te­rer menig­heds­råd og Dan­ske Seni­o­rer alle, der har lyst, på gløgg og æbleski­ver i Sognehuset.


MORGENSANGKIRKEN
10. decem­ber kl. 9.30 er der mor­gensang i kir­ken for sid­ste gang i år. Som sæd­van­ligt er der bag­ef­ter mor­genkaf­fe og samvær i Sognehuset. 

HENT DIT JULETRÆ
13. decem­ber mel­lem kl. 15 og kl. 17 kan I hen­te jeres jule­træ ved Ørting Hal­len. Det skal bestil­les sene­st 6. dec. Ring eller send sms til 24679108. Træ­er op til 2 meter koster 150 kr – over 2 meter koster 200 kr. Cafe­te­ri­et er åbent og sæl­ger gløgg/​saftevand og æbleski­ver for 25 kr