KORT NYT

THEJSEN FORLADER FONDEN ØRTING

Dit­te-Marie Thej­sen for­la­der job­bet som vice­for­stan­der på Fon­den Ørting for at bli­ve skole­le­der på Åsko­len, frisko­len i Hør­ning. Hun har arbej­det på opholds­ste­det i mere end 10 år.Åsko­len har 150 ele­ver fra 0. – 7. klas­se, og en af Thej­sens opga­ver bli­ver at arbej­de med en over­byg­ning. Hun er uddan­net lærer fra Den Frie Lærer­højsko­le. Uddan­nel­sen er spe­ci­elt mål­ret­tet frisko­ler, efter­sko­ler og højskoler. 

LOKALRÅD

Hvis du vil vide, hvad Lokal­rå­det for Ørting-Fal­ling arbej­der med for tiden, kan du ori­en­te­re dig i de møde­re­fe­ra­ter, der er lagt ind under ”Lokal­råd og for­e­nin­ger”.Her fin­der du alle refe­ra­ter fra i år – og også fra de sid­ste par år. Nåe­de du ikke gene­ral­for­sam­lin­gen, kan du sam­me sted fin­de beret­ning, refe­rat og regnskab. 

LUK IKKE DE TRÆNGENDE IND

Hvis det rin­ger på døren og frem­me­de beder om lov til at bru­ge dit toilet, skal du ikke luk­ke de træn­gen­de ind. For når de går igen, mang­ler du fle­re gen­stan­de. Den ene er en kvinde. 

Det har ældre bebo­e­re i Gyl­ling ople­vet, da de var ven­li­ge mod de frem­me­de. Ven­lig­he­den blev ikke gen­gældt. Så glem med­men­ne­ske­lig­he­den – luk og lås døren. Ring til din nabo eller en anden, hvis de bli­ver uden for. 

GENERALFORSAMLING

Alle over 16 år, som bor fat i Ørting-Fal­ling Sog­ne, er med­lem­mer af Lokal­rå­det. Også selv om de hver­ken har udfyldt en blan­ket eller betalt kon­tin­gent, som ellers er det almin­de­li­ge, når man bli­ver med­lem af en for­e­ning.  De kan møde op til gene­ral­for­sam­lin­gen og stem­me. Det­te års gene­ral­for­sam­ling fin­der sted d. 29. marts kl. 19 – 21.30 hos Dine­sen i Fal­ling. Lokal­rå­det har eksi­ste­ret siden okto­ber 2014 og skal være områ­dets kon­takt til kom­mu­nal­be­sty­rel­se og for­valt­ning.  Hvis du vil se, hvad rådet arbej­der med, så find alle møde­re­fe­ra­ter på Lokal­po­sten under Lokal­råd og foreninger. 

STØTTE TIL HANDELSPLADSEN

Der er luk­ket så meget som muligt for fry­se­re og køle­re på Han­dels­plad­sen, men alli­ge­vel koster elek­tri­ci­te­ten det hvi­de ud af øjne­ne.  Men Pan­de­ka­ge­bi­len og støt­te­bi­drag ind­brag­te på få timer 16.000 kro­ner – eller et beløb, der bety­der, at reg­nin­gen fra elek­tri­ci­tets­sel­ska­bet for en måneds for­brug, kan beta­les. Pan­de­ka­ge­bi­len done­re­de pen­ge­ne fra to timers salg ved Han­dels­plad­sen, og lands­by­ens bebo­e­re bak­ke­de op og spi­ste fyld­te pan­de­ka­ger til aftens­mad. Den sam­me hjælp fik Dagli’Brugsen i Gylling. 

PANDEKAGEBILEN STØTTER LOKALE

Den 9. decem­ber mel­lem kl. 16 og 18 kan man købe pan­de­ka­ger med fyld ved Han­dels­plad­sen i Ørting. Pen­ge­ne fra sal­get går ube­skå­ret til hjælp til at beta­le el-reg­­nin­­gen. I går var Pan­de­ka­ge­bi­len ved Gyl­ling-Brugs­­en – også for at give et til­skud til de sti­gen­de udgifter. 

Valg flyt­ter sang til kirken

Stem­me­bok­se og valg­til­for­ord­ne­de ryk­ker 1. novem­ber ind i Sog­ne­hu­set og fortræn­ger den sang­grup­pe, som ple­jer at mødes der før­ste tirs­dag i måne­den. Men grup­pen kan sta­dig mødes, for kir­ken er reser­ve­ret til dem. Kaf­fen skal sta­dig tages med hjemmefra. 

BRUGSEN ER NU ÅBEN KL. 8 – 18

Fra i mor­gen – 1. okto­ber – ændrer Gyl­ling-Brugs­­en åbning­sti­den. Den åbner kl. 8 og luk­ker kl. 18. Der er skå­ret en halv time om mor­ge­nen og en time om afte­nen, og er en kon­se­kvens af, at elek­tri­ci­te­ten koster det hvi­de ud af øjne­ne. De nye tider bety­der, at ingen med­ar­bej­de­re bli­ver fyret. 

FDF Ørting-Fal­ling kan fortsætte

Syv voks­ne har meldt sig til at gå ind som fri­vil­li­ge i FDF-arbej­­det. Og det bety­der, at kred­sen kan fort­sæt­te. Ikke kun børn fra det­te områ­de er med i den loka­le FDF-kreds. Også børn fra Gyl­ling del­ta­ger.De kan nu alle mødes igen 1. sep­tem­ber kl. 18.30 ved spej­der­hyt­ten på Tof­ten i Ørting. 

Mari­an­ne Lyst stopper

Sog­ne­præst Mari­an­ne Lyst har valgt at gå på pen­sion ved års­skif­tet. Inden da har hun ferie, der skal afvik­les, så hen­des afskeds­gud­stje­ne­ster bli­ver holdt 27. novem­ber. Det er i Gyl­ling Kir­ke kl. 9.30, og kl. 10.30 på Alrø. 

Pas på kanterne

Cykel­stien mel­lem Ørting og Odder har nu fået et lag asfalt, der har dæk­ket de rev­ner, der for­år­sa­ge­de en del uheld. Den smal­le cykel­sti har der­for nu fået kan­ter, der kan være far­li­ge, hvis cyk­li­ster også lader Tour de Fran­­ce-febe­ren sni­ge sig ind på turen til arbej­de og over­ha­ler. Så pas på. 

CYKELSTIERNE SKAL FORBEDRES

”Det kom­mer på i løbet af for­å­ret – i hvert fald inden som­mer­fe­ri­en”.”Det” er et nyt slid­lag på cykel­sti­er­ne mel­lem Ørting og Odder. Og løf­tet om for­bed­ring af cykel­stien er givet af for­man­den for Kli­­ma- og Pla­n­ud­val­get, Kre­sten Bjer­re i Hor­sens Fol­ke­blad 21. janu­ar. Cyk­li­ster har i lang tid kla­get over de dår­li­ge for­hold, der har bety­det, at man­ge er væltet. 

KAFFEN SERVERESKIRKEN

Så meget er aflyst eller udskudt. Men ikke mor­gensan­gen i kir­ken. Den bli­ver gen­nem­ført 13. janu­ar kl. 9.30 som plan­lagt. Ene­ste ændring er, at der ikke bag­ef­ter er mor­genkaf­fe i Sog­ne­hu­set. Kaf­fen bli­ver den­ne gang ser­ve­ret i kir­ken. Virus-reg­­ler­­ne bli­ver over­holdt, så det er trygt at deltage. 

AFLYSNINGER RAMMER ÆLDRE MENNESKER

Dan­ske Seni­o­rer afly­ser gene­ral­for­sam­lin­gen 10. janu­ar, men håber at kun­ne hol­de den 14. marts kl. 13.30. For­e­nin­gen kan dog glæ­de sig over, at 50 ældre nåe­de at del­ta­ge i jule­mid­da­gen med mad fra Sko­v­bak­ken, før alt luk­ke­de ned. Tors­dags­klub­ben begyn­der først igen 20. janu­ar. Spi­se­ven­ner håber dog at kun­ne sam­le ældre men­ne­sker i Ørting Hal­lens Café d. 18. janu­ar kl. 12. Bli­ver restrik­tio­ner­ne ikke stram­met yder­li­ge­re, lever Cafe­en op til kravene. 

Cor­o­na-aflys­ning

Der bli­ver ingen jule­kon­cert i Fal­ling Kir­ke 14. decem­ber. Menig­heds­rå­det har beslut­tet, at kon­cer­ten med Odder Voi­ces ikke skal gen­nem­fø­res på grund af risi­ko­en for smit­te med Cor­o­­na-virus – eller en af Covid 19’s efter­hån­den man­ge vari­an­ter. End­nu er der ingen mel­din­ger om jule­g­ud­stje­ne­ster­ne i Fjord­pa­sto­ra­tets kirker. 

Kla­ge­nævn for­ka­ster kom­mu­nens til­la­del­se til pla­ce­ring af telemast

Odder kom­mu­nes til­la­del­se til at pla­ce­re en 48 meter høj tele­mast med til­hø­ren­de tek­nik­byg­ning på Hor­sens­vej 177, er ble­vet for­ka­stet af Plankla­ge­næv­net. Og der­med er der luk­ket af, for næv­nets afgø­rel­ser er endelige.

Pla­ce­rin­gen skul­le have været ved en ejen­dom bag den gam­le maskin­sta­tion, der har num­mer 179. 

Kom­mu­nen hav­de givet til­la­del­se til, at masten kun­ne pla­ce­res 100 meter fra ejen­dom­mens byg­nin­ger, men med en afstand på kun 40 meter til nabo­e­jen­dom­men – tæt på bebo­el­ses­om­rå­de, tæt på gang-og cykel­sti og tæt på det regn­vands­bas­sin, der med råd­hu­sets egne ord skul­le ”ska­be et unikt områ­de, hvor bebo­er­ne i byen kun­ne nyde natu­ren nær et vådområde”.

Kom­mu­nens embeds­mænd syn­tes, det da var ret OK at pla­ce­re den 48 meter høje tele­mast nær et af lands­by­ens få rekre­a­ti­ve områ­der (Foto: Gud­run Tirsik)

SÆRLIGT VÆRDIFULDT

Næv­net gør i afgø­rel­sen opmærk­som på, at den ejen­dom, hvor masten skul­le have været pla­ce­ret på mar­ken, ” lig­ger i et områ­de, der er udpe­get som et sær­ligt vær­di­fuldt land­brugs­om­rå­de i kom­mu­ne­plan 2021 for Odder Kommune”.

Og det hed­der i afgø­rel­sen, at ”masten vil frem­stå som frit­lig­gen­de ud mod det åbne land og ikke i til­knyt­ning til anden bebyg­gel­se eller byen, som kan afbø­de de visu­el­le gener”.

Des­u­den hæf­ter næv­net sig alt­så ved, at gan­ske vist vil der være 100 meter til ejen­dom­men Hor­sens­vej 177 – men kun godt 40 meter til nabohuset.

Masten er lige så høj som højhu­set Charlottehøj

De visu­el­le gener vil­le være en mast med sam­me høj­de som et hus med 16 eta­ger – og høje­re end tår­net på Ørting Kirke. 

DET BEDST EGNEDE STED

Sagen om pla­ce­ring af den 48 meter høje mast har stå­et på læn­ge. Og fir­ma­et, der ønsker at sæt­te masten op, har efter­hån­den udpe­get fle­re ste­der, der var ”den bedst egne­de” og hvor den vil­le “skæm­me mindst muligt”. Fir­ma­et er Con­nect 44, som er stif­tet i Schweitz og har dansk adres­se i den lil­le by Årre i Var­de kommune.

Først var det på en mark tæt på Gyl­ling­vej, hvor eje­ren fik at vide, at opstil­lin­gen var god­kendt af kom­mu­nen – og blev til­budt en leje på 10.000 kr. i måske fem år, som kom­pen­sa­tion for, at huset iføl­ge ejen­doms­mæg­le­re vil­le fal­de mindst 20 pro­cent i vær­di og mar­ken vil­le være ubru­ge­lig. Kom­mu­nen kend­te dog ikke til den plan.

Men det gjor­de den til gen­gæld, da Hor­sens­vej 163 B blev udpe­get med begrun­del­sen, at det var den bedst egne­de og ”mindst skæm­men­de pla­ce­ring”. Gan­ske vist tæt på bebo­el­se, cykel- og gangsti og tæt på det rekre­a­ti­ve områ­de ved regn­vands­sø­en – men det stod der ikke noget om i ansøg­nin­gen. Kom­mu­nen send­te masten i nabo­hø­ring – men kun til huse og ejen­dom­me, der lig­ger 100 meter fra ste­det, hvor den skul­le pla­ce­res. Den vil­le kun­ne ses over hele byen. 48 meter sva­rer til et hus på 16 eta­ger, og masten vil være høje­re end kir­ketår­net i Ørting. Men 100 meter måt­te være nok, men­te de på rådhuset.

Teg­ning fra Con­nect’s ansøg­ning til kommunen

Lokal­råd blev hel­ler ikke ind­dra­get men måt­te læse om pla­ner­ne på Face­book. Også selv om der står på kom­mu­nens hjem­mesi­de, at ”ide­en med lokal­rå­de­ne er, at bor­ger­ne skal ople­ve reel­le mulig­he­der for at bli­ve ind­dra­get, og få ind­fly­del­se på loka­l­om­rå­det”.

De nabo­er, der kun­ne afgi­ve hørings­svar, send­te en fæl­les ind­si­gel­se, og de for­søg­te fle­re gan­ge at få et møde med kom­mu­nens sags­be­hand­le­re for at få svar på en ræk­ke spørgs­mål. Uden held. Mødet er end­nu ikke holdt.

Det tred­je sted masten blev søgt pla­ce­ret med den begrun­del­se, at det var den abso­lut bedst egne­de og den mindst skæm­men­de pla­ce­ring, var så Hor­sens­vej 177. Men nabo­er kla­ge­de til Plankla­ge­næv­net, som nu har nu fjer­net den til­la­del­se, kom­mu­nen alle­re­de hav­de givet. Næv­net er ikke enig i, at det vil være den mindst skæm­men­de pla­ce­ring. Som der står:
”Næv­net læg­ger her­ved vægt på, at der er søgt om at pla­ce­re masten ca. 100 m væk fra ejen­dom­mens bebyg­gel­se på matrik­len, og ikke i til­knyt­ning til andet byg­ge­ri, som kan med­fø­re en nær­me­re til­knyt­ning til byen. Det ændrer ikke på vur­de­rin­gen, at der på nabo­ma­trik­len er bebyg­gel­se tæt­te­re på, da det­te er på den mod­sat­te side af stien, og at masten vil frem­stå som frit­lig­gen­de ud mod det åbne land og ikke i til­knyt­ning til anden bebyg­gel­se eller byen, som kan afbø­de de visu­el­le gener”.

Du kan læse hele afgø­rel­sen fra Plankla­ge­næv­net her.

KALENDER

BYFESTGYLLING

15. – 17. juni er der byfest i Gyl­ling. Pro­gram for alle tre dage kan ses her

15 ÅR MED GITTE

18. juni kl. 12 – ? invi­te­rer Git­te Dine­sen fami­lie, ven­ner, bekend­te, for­ret­nings­for­bin­del­ser, nabo­er… kort sagt: alle – til at kom­me og være med til at fejre 15. års jubilæ­et i Falling. 

PROGRAMMER:

Pro­gram­mer­ne for akti­vi­te­ter­ne i Dan­ske Seni­o­rer og i Tors­dags­klub­ben er nu lagt ind under “Lokal­råd og for­e­nin­ger”. Se et væld af akti­vi­te­ter som fored­rag, kort­spil, hyg­ge, fæl­les­spis­nin­ger og udflugter.