KORT NYT

Menig­heds­rå­det er dørvogtere

Hvis du er vant til at gå i kir­ke jule­af­ten, så skal du hjem­me­fra i god tid, hvis du ikke vil risi­ke­re at bli­ve afvist i døren. Her står et med­lem af menig­heds­rå­det og age­rer dør­vog­ter. D.v.s. luk­ker de hel­di­ge ind og afvi­ser de uhel­di­ge. På grund af afstands–  og kva­drat­me­ter­krav må antal­let af kir­ke­gæn­ge­re jule­af­ten reduceres. 

De to præ­ster i Fjord­pa­sto­ra­tet har beslut­tet at hol­de en gud­stje­ne­ste i alle seks kir­ker den 24. dec. I Ørting er det alle­re­de kl 13. på Alrø kl. 14.30 og i Fal­ling kl. 16. 

Loka­l­om­rå­dets udviklingsplan

Lokal­rå­dets udvik­lings­plan for Ørting-Fal­ling områ­det lig­ger nu på siden ”Lokal­råd og for­e­nin­ger”.  Her lig­ger også det sene­ste møde­re­fe­rat.Lokal­po­sten vil i den kom­men­de tid sæt­te fokus på nog­le af de pro­ble­mer, som pla­nen viser, der er i områ­det med de fire lands­by­er: Ørting, Fal­ling, Amstrup og Ålstrup. 

Østjy­der mod Kattegatforbindelsen

Der er basis for en østjysk for­e­ning mod Kat­te­gat­for­bin­del­sen. Det står fast efter DN-Odders møde “for­bin­del­se eller for­ban­del­se” i Pak­hu­set i Odder tirs­dag 20. okto­ber. DN-Odder mel­der ud, så snart der er nyt om den fæl­les forening. 

På Sam­sø er en enig kom­mu­nal­be­sty­rel­se imod Kat­te­gat­for­bin­del­sen og 400 bebo­e­re er med­lem­mer af for­e­nin­gen imod den. Face­book­grup­pen ”Nej tak til motor­ve­je og Kat­te­gat­bro fra og til Odder” har på kort tid sam­let 1200 medlemmer. 

Vej­bod fortsætter

Den lil­le vej­bod ved Brand­by­ge­gaard har været så vel­be­søgt, at den fort­sæt­ter. Hver dag vil den bli­ve fyldt op med går­dens øl, æg, kar­to­f­ler og grønt­sa­ger. Men det sto­re jule­mar­ked er aflyst. “Desvær­re”, siger Lone Vitus. “Mar­ke­det ple­jer at være et kæm­pe til­løbs­styk­ke, og folk kom­mer fra hele lan­det. Det kan vi slet ikke sty­re i for­hold til forsamlingsforbuddet”. 

Cor­o­na-jul

Jule­af­tens­dag ple­jer kir­ker­ne at være fyldt til sid­ste plads. Men i år vil Cor­o­­na-restrik­tio­­ner kræ­ve utra­di­tio­nel­le løs­nin­ger – hvis de da ikke bli­ver ophæ­vet før 24. dec. I Midt-og Vestjyl­land vil sports­hal­ler bli­ve taget i brug. 

I Fjord­pa­sto­ra­tet, som rum­mer seks kir­ker, er der “end­nu ikke klar­hed over, hvor­dan julen skal fejres”, oply­ser sog­ne­præst Kåre Schel­de Busk. ”Men vi er gået i tænkeboks”. 

Pla­der for de smadre­de vinduer

Fæl­les Ser­vi­ce og Drift er ved at være fær­dig med opryd­nin­gen ved den gam­le bør­ne­ha­ve på Hav­re­væn­get. Hæk­ken er ble­vet klip­pet, de gam­le og nu råd­ne lege­red­ska­ber er ved at bli­ve fjer­net. Det sam­me er de selvså­e­de træ­er og buske. Til­ba­ge skal kun være et are­al med græs, der kan hol­des nede. Låger­ne til byg­nin­gen er ble­vet lavet og aflåst. Ende­lig er der sat pla­der for de smadre­de vinduer. 

Lor­te Corona”

Med dis­se ord afly­ser Karen og Kim Schlos­ser alle fæl­les­spis­nin­ger i Hal­lens Cafeteria. 

Der kan dog fort­sat købes mad. Men der skal bæres mund­bind, når man ikke sid­der ned. 

Cafe­te­ri­et luk­ker også hver aften kl. 22. Så skal alle være ude. 

To nye med­lem­mer valgt

Godt 30 men­ne­sker mød­te i aften op i Sog­ne­hu­set for at væl­ge med­lem­mer til Fjord­pa­sto­ra­tets fæl­les menig­heds­råd. To gen­gan­ge­re og to helt nye med­lem­mer skal repræ­sen­te­re Ørting og Fal­ling sogne. 

I Ørting blev den nuvæ­ren­de for­mand for menig­heds­rå­det, Jens Peter Peter­sen, valgt sam­men med Git­te Bis­bo Bøgh, der er helt ny i den­ne form for 

fri­vil­ligt arbej­de. Til dag­ligt arbej­der hun som admi­ni­stra­tiv leder på Vestsko­len.Som sted­fortræ­der blev Ton­ny H. Jakob­sen valgt. Også han, der har et entre­pre­nør­fir­ma i Hor­sens, er ny i arbejdet. 

For Fal­ling sogn blev Knud Appel, som er næst­for­mand for det nuvæ­ren­de menig­heds­råd. Han blev valgt sam­men med Lise Færch, som er ope­ra­tions­sy­geple­jer­ske på Hor­sens Syge­hus.Som sup­ple­an­ter blev Kaj Rude­beck og Else Ros­borg valgt. De bor beg­ge i Amstrup. og har beg­ge tid­li­ge­re været med­lem­mer af menig­heds­rå­det for Ørting Falling. 

Kom­man­dan­ten vil­le ikke over­gi­ve sig

4. maj bli­ver sta­dig lan­det over mar­ke­ret med lys i vin­du­er­ne – 72 år efter at BBC med­del­te, at tysker­ne hav­de kapi­tu­le­ret. Men det gjor­de de ikke i Odder og opland, for den tyske kom­man­dant, erklæ­re­de, at han hav­de ikke fået ordre til at over­gi­ve sig. Og Major Erd­mann med­del­te, at hvis Dan­ne­brog blev hejst, vil­le huset bli­ve sprængt i luf­ten. Og hvis han så skyg­gen af per­so­ner med mod­stands­be­væ­gel­sens arm­bind, vil­le han tager gids­ler, der risi­ke­re­de at bli­ve skudt.

Men at Erd­mann fort­sat­te besæt­tel­sen, nåe­de ikke ud til lands­by­er­ne omkring Odder. Der­for hel­ler ikke hans trusler.

I Boul­strup, Sak­sild og Nølev, mar­che­re­de tyske­re rundt 05. Maj og kræ­ve­de fla­ge­ne taget ned. I et enkelt til­fæl­de skød de gen­nem et vindue.

Men ikke i Ørting-Fal­ling områ­det. Her var stem­nin­gen som i resten af landet.

Jør­gen Elbæk, sme­dens dreng, var ni år, da han i Fal­ling ople­ve­de 04. Maj. Han fortæller:

”Jeg var  alle­re­de fal­det i søvn, men  våg­ne­de  ved støj af  gla­de stem­mer!  Tysker­ne hav­de over­gi­vet sig… Jeg blev halet ud  af sen­gen  og var med til  fejrin­gen.  Inden der var gået lang tid, kom nabo­er­ne også. Jeg husker, at rul­le­gar­di­ner­ne blev taget ned – for nu var det slut med mørkelægningen.”

Men 05. maj begynd­te Cen­tra­len at rin­ge rundt til folk: Ingen flag eller andet, der kan irri­te­re kommandanten.

Poul Erik Han­sen, hvis for­æl­dre hav­de en såkaldt tør­ve-par­cel i mosen, fortæller:

”Da med­del­el­sen om tysker­nes over­gi­vel­se kom, skul­le vi jo hej­se fla­get næste dag. Det gjor­de vi – og alle var gla­de. Men så rin­ge­de de fra cen­tra­len, at det skul­le tages ned – for tysker­ne skød på dem. Min far var ikke hjem­me, så vi adlød. Men da min far kom hjem, tog han fla­get og hej­ste det igen. Og jeg var meget stolt af ham”.

Tysker­ne skød nu ikke på hver­ken flag eller men­ne­sker i Ørting-Fal­ling området.

150 poli­ti­folk – med armbind

I Odder var stem­nin­gen en anden. Tyske patrul­jer var i gader­ne – og højta­ler­vog­ne kør­te rundt og med­del­te, at flag­ning og andet var for­budt. Men i løbet af 5. maj fik sog­ne­rå­ds­for­mand Åge Knud­sen og poli­ti­fuld­mæg­tig Lemvigh-Mül­ler for­hand­let en afta­le, så tysker­ne holdt sig væk fra gader­ne efter kl. 15 og 24 timer frem. Kom­man­dan­ten vil­le ikke aner­ken­de mod­stands­grup­per­ne – men nok sam­ar­bej­de med poli­ti­et. Poli­ti­fuld­mæg­tig med­del­te, at ca 150 poli­ti­folk ven­te­de på at ryk­ke ind i byen. Men han kun­ne ikke skaf­fe uni­for­mer, så de vil­le få et arm­bind med hans stempel.

Arre­sta­tio­ner­ne

De 150 poli­ti­folk var  mod­stands­folk fra Odder, Ørting, Hund­slund og Gos­mer, som ven­te­de  i Vejlsko­ven. De kun­ne nu ryk­ke ind i byen – behø­rigt uni­for­me­ret med poli­ti­fuld­mæg­ti­gens arm­bind. De begynd­te straks inter­ne­rin­gen af vær­ne­ma­ge­re, der blev ført til Cen­tral­ho­tel­let. De patrul­je­re­de også i gader­ne, og opret­te­de kon­trol­po­ster ved ind­falds­ve­je­ne mod Århus, Skan­der­borg og Horsens.

Jør­gen Elbæk husker, hvor­dan en såkaldt vær­ne­ma­ger blev arre­ste­ret i Falling:

” Vi var en flok børn, der lege­de omkring  det gam­le for­sam­lings­hus  midt i  byen.  Plud­se­ligt kom Carl Peder­sens  sto­re luk­ke­de røde  flyt­te­bil lang­somt  køren­de ind i lands­by­ga­den. En bil – uan­set art og stør­rel­se – var en sen­sa­tion den­gang og  trak folk på gaden i stil­he­den efter  aftens­ma­den, Bl. a.  Aage peter­sen  fra  “køb­mands­går­den”.
Fri­heds­kæm­pe­re med stå­l­hjel­me sprang ud og  spurg­te efter  Aage Peter­sen.  Som sandt var, sva­re­de han: “Det er mig!”.  Kort pro­ces:  Aage P.  fik et gevær i ryg­gen og blev,  i skjor­te­ær­mer og  klu­de­sko, ver­fet op i  flyt­te­bi­len, hvor vi kun­ne se, at der sad fle­re andre.
Aage Peter­sen hav­de  været en af de man­ge arbej­de­re, som var ble­vet tvangs­ud­skre­vet til arbej­de for besæt­tel­ses­mag­ten. Han kom dog hur­tigt hjem igen. Ikke desto min­dre  var  begi­ven­he­den for meget for hans kone, så de flyt­te­de næsten omgå­en­de  væk fra Fal­ling. Bør­ne­ne, som vi ellers lege­de med, blev holdt hjem­me ind­til flytningen”.

Men også Fal­lings ene­ste erklæ­re­de nazist og par­ti­med­lem, ”Rot-Mad­sen” – som han blev kaldt i fol­kemun­de – blev arresteret.

8. maj går de hjem

I Odder var det nu folk fra mod­stands­be­væ­gel­sen, der patrul­je­re­de. Afta­len om at tysker­ne holdt sig væk fra gader­ne, blev 06. Maj for­læn­get i yder­li­ge­re 24 timer. Det var nu til­ladt af fla­ge. Men da der sta­dig var ca 1000 bevæb­ne­de tyske sol­da­ter i områ­det,  brag­te den loka­le avis 7. maj om mor­ge­nen en opfor­dring om ikke at gene­re tyskerne.

Men 07. Maj over­gav kom­man­dan­ten sig. Og dagen efter begynd­te sol­da­ter­ne at gå syd­på mod Hor­sens. I Fal­ling gik de fle­ste voks­ne op ad ”stik­vej­en” for at se sol­da­ter­ne gå på Hor­sens­vej. Sol­da­ter­ne var givet lige så gla­de for nu at være på vej mod Tys­kland i live, som befolk­nin­gen var for at se dem gå.

Poli­ti­fuld­mæg­tig Lemvigh-Mül­ler gør hon­nør for Odders  tyske bykom­man­dant Erdmann,

Hvis du har lyst til at læse mere om Odder-egnen under besæt­tel­sen – og om dage­ne efter den tyske kapi­tu­la­tion – kan du gå ind på  dan​marks​hi​sto​ri​en​.dk

Her har Dan Ene­vold Mad­sen lagt en hel ræk­ke artik­ler ind:  Odder-Egnen under besæt­tel­sen 1940 – 1945 

 

           

 

 

KALENDER

TORSDAGSKLUBBEN
…afly­ser alle klu­b­ef­ter­mid­da­ge­ne i Sog­ne­hu­set i resten af novem­ber og hele decem­ber på grund af Corona-restriktionerne.

SANGEFTERMIDDAGEN AFLYST
San­g­ef­ter­mid­da­gen i Sog­ne­hu­set 01. decem­ber er aflyst p.g.a. Corona-situationen

KØB GAVER OG JULEPYNT
Gal­le­ri­et ved Den Gam­le Sta­tion i Ørting hol­der åbent 4. dec. fra kl. 13 – 17, 5. dec. fra kl. 10 – 16 og 6. dec. fra 10 – 16. Det er muligt at købe gaver og julepynt. 

SYNG JULEN IND
6. decem­ber kl. 14.00: De ni læs­nin­ger i Ørting Kir­ke. Og bag­ef­ter invi­te­rer menig­heds­råd og Dan­ske Seni­o­rer alle, der har lyst, på gløgg og æbleski­ver i Sognehuset.


MORGENSANGKIRKEN
10. decem­ber kl. 9.30 er der mor­gensang i kir­ken for sid­ste gang i år. Som sæd­van­ligt er der bag­ef­ter mor­genkaf­fe og samvær i Sognehuset. 

HENT DIT JULETRÆ
13. decem­ber mel­lem kl. 15 og kl. 17 kan I hen­te jeres jule­træ ved Ørting Hal­len. Det skal bestil­les sene­st 6. dec. Ring eller send sms til 24679108. Træ­er op til 2 meter koster 150 kr – over 2 meter koster 200 kr. Cafe­te­ri­et er åbent og sæl­ger gløgg/​saftevand og æbleski­ver for 25 kr