KORT NYT

LOKALRÅD

Hvis du vil vide, hvad Lokal­rå­det for Ørting-Fal­ling arbej­der med for tiden, kan du ori­en­te­re dig i de møde­re­fe­ra­ter, der er lagt ind under ”Lokal­råd og for­e­nin­ger”.Her fin­der du alle refe­ra­ter fra i år – og også fra de sid­ste par år. Nåe­de du ikke gene­ral­for­sam­lin­gen, kan du sam­me sted fin­de beret­ning, refe­rat og regnskab. 

LUK IKKE DE TRÆNGENDE IND

Hvis det rin­ger på døren og frem­me­de beder om lov til at bru­ge dit toilet, skal du ikke luk­ke de træn­gen­de ind. For når de går igen, mang­ler du fle­re gen­stan­de. Den ene er en kvinde. 

Det har ældre bebo­e­re i Gyl­ling ople­vet, da de var ven­li­ge mod de frem­me­de. Ven­lig­he­den blev ikke gen­gældt. Så glem med­men­ne­ske­lig­he­den – luk og lås døren. Ring til din nabo eller en anden, hvis de bli­ver uden for. 

GENERALFORSAMLING

Alle over 16 år, som bor fat i Ørting-Fal­ling Sog­ne, er med­lem­mer af Lokal­rå­det. Også selv om de hver­ken har udfyldt en blan­ket eller betalt kon­tin­gent, som ellers er det almin­de­li­ge, når man bli­ver med­lem af en for­e­ning.  De kan møde op til gene­ral­for­sam­lin­gen og stem­me. Det­te års gene­ral­for­sam­ling fin­der sted d. 29. marts kl. 19 – 21.30 hos Dine­sen i Fal­ling. Lokal­rå­det har eksi­ste­ret siden okto­ber 2014 og skal være områ­dets kon­takt til kom­mu­nal­be­sty­rel­se og for­valt­ning.  Hvis du vil se, hvad rådet arbej­der med, så find alle møde­re­fe­ra­ter på Lokal­po­sten under Lokal­råd og foreninger. 

STØTTE TIL HANDELSPLADSEN

Der er luk­ket så meget som muligt for fry­se­re og køle­re på Han­dels­plad­sen, men alli­ge­vel koster elek­tri­ci­te­ten det hvi­de ud af øjne­ne.  Men Pan­de­ka­ge­bi­len og støt­te­bi­drag ind­brag­te på få timer 16.000 kro­ner – eller et beløb, der bety­der, at reg­nin­gen fra elek­tri­ci­tets­sel­ska­bet for en måneds for­brug, kan beta­les. Pan­de­ka­ge­bi­len done­re­de pen­ge­ne fra to timers salg ved Han­dels­plad­sen, og lands­by­ens bebo­e­re bak­ke­de op og spi­ste fyld­te pan­de­ka­ger til aftens­mad. Den sam­me hjælp fik Dagli’Brugsen i Gylling. 

PANDEKAGEBILEN STØTTER LOKALE

Den 9. decem­ber mel­lem kl. 16 og 18 kan man købe pan­de­ka­ger med fyld ved Han­dels­plad­sen i Ørting. Pen­ge­ne fra sal­get går ube­skå­ret til hjælp til at beta­le el-reg­­nin­­gen. I går var Pan­de­ka­ge­bi­len ved Gyl­ling-Brugs­­en – også for at give et til­skud til de sti­gen­de udgifter. 

Valg flyt­ter sang til kirken

Stem­me­bok­se og valg­til­for­ord­ne­de ryk­ker 1. novem­ber ind i Sog­ne­hu­set og fortræn­ger den sang­grup­pe, som ple­jer at mødes der før­ste tirs­dag i måne­den. Men grup­pen kan sta­dig mødes, for kir­ken er reser­ve­ret til dem. Kaf­fen skal sta­dig tages med hjemmefra. 

BRUGSEN ER NU ÅBEN KL. 8 – 18

Fra i mor­gen – 1. okto­ber – ændrer Gyl­ling-Brugs­­en åbning­sti­den. Den åbner kl. 8 og luk­ker kl. 18. Der er skå­ret en halv time om mor­ge­nen og en time om afte­nen, og er en kon­se­kvens af, at elek­tri­ci­te­ten koster det hvi­de ud af øjne­ne. De nye tider bety­der, at ingen med­ar­bej­de­re bli­ver fyret. 

FDF Ørting-Fal­ling kan fortsætte

Syv voks­ne har meldt sig til at gå ind som fri­vil­li­ge i FDF-arbej­­det. Og det bety­der, at kred­sen kan fort­sæt­te. Ikke kun børn fra det­te områ­de er med i den loka­le FDF-kreds. Også børn fra Gyl­ling del­ta­ger.De kan nu alle mødes igen 1. sep­tem­ber kl. 18.30 ved spej­der­hyt­ten på Tof­ten i Ørting. 

Mari­an­ne Lyst stopper

Sog­ne­præst Mari­an­ne Lyst har valgt at gå på pen­sion ved års­skif­tet. Inden da har hun ferie, der skal afvik­les, så hen­des afskeds­gud­stje­ne­ster bli­ver holdt 27. novem­ber. Det er i Gyl­ling Kir­ke kl. 9.30, og kl. 10.30 på Alrø. 

Pas på kanterne

Cykel­stien mel­lem Ørting og Odder har nu fået et lag asfalt, der har dæk­ket de rev­ner, der for­år­sa­ge­de en del uheld. Den smal­le cykel­sti har der­for nu fået kan­ter, der kan være far­li­ge, hvis cyk­li­ster også lader Tour de Fran­­ce-febe­ren sni­ge sig ind på turen til arbej­de og over­ha­ler. Så pas på. 

CYKELSTIERNE SKAL FORBEDRES

”Det kom­mer på i løbet af for­å­ret – i hvert fald inden som­mer­fe­ri­en”.”Det” er et nyt slid­lag på cykel­sti­er­ne mel­lem Ørting og Odder. Og løf­tet om for­bed­ring af cykel­stien er givet af for­man­den for Kli­­ma- og Pla­n­ud­val­get, Kre­sten Bjer­re i Hor­sens Fol­ke­blad 21. janu­ar. Cyk­li­ster har i lang tid kla­get over de dår­li­ge for­hold, der har bety­det, at man­ge er væltet. 

KAFFEN SERVERESKIRKEN

Så meget er aflyst eller udskudt. Men ikke mor­gensan­gen i kir­ken. Den bli­ver gen­nem­ført 13. janu­ar kl. 9.30 som plan­lagt. Ene­ste ændring er, at der ikke bag­ef­ter er mor­genkaf­fe i Sog­ne­hu­set. Kaf­fen bli­ver den­ne gang ser­ve­ret i kir­ken. Virus-reg­­ler­­ne bli­ver over­holdt, så det er trygt at deltage. 

AFLYSNINGER RAMMER ÆLDRE MENNESKER

Dan­ske Seni­o­rer afly­ser gene­ral­for­sam­lin­gen 10. janu­ar, men håber at kun­ne hol­de den 14. marts kl. 13.30. For­e­nin­gen kan dog glæ­de sig over, at 50 ældre nåe­de at del­ta­ge i jule­mid­da­gen med mad fra Sko­v­bak­ken, før alt luk­ke­de ned. Tors­dags­klub­ben begyn­der først igen 20. janu­ar. Spi­se­ven­ner håber dog at kun­ne sam­le ældre men­ne­sker i Ørting Hal­lens Café d. 18. janu­ar kl. 12. Bli­ver restrik­tio­ner­ne ikke stram­met yder­li­ge­re, lever Cafe­en op til kravene. 

Cor­o­na-aflys­ning

Der bli­ver ingen jule­kon­cert i Fal­ling Kir­ke 14. decem­ber. Menig­heds­rå­det har beslut­tet, at kon­cer­ten med Odder Voi­ces ikke skal gen­nem­fø­res på grund af risi­ko­en for smit­te med Cor­o­­na-virus – eller en af Covid 19’s efter­hån­den man­ge vari­an­ter. End­nu er der ingen mel­din­ger om jule­g­ud­stje­ne­ster­ne i Fjord­pa­sto­ra­tets kirker. 

TRE FRA VORES OMRÅDE VALGT

Den nye kom­mu­nal­be­sty­rel­se får tre med­lem­mer fra vores område. 

Det er Katja Ive­sø fra Gyl­ling valgt for de radi­ka­le, Klaus Rafa­el Jen­sen fra Fal­ling – valgt for de kon­ser­va­ti­ve og Lene Aagaard fra Ørting – valgt for Venstre. 

Det var meget tæt på, at også Jan Kjær­s­gaard fra Ørting var ble­vet valgt. Hav­de han fået 10 mere end de 147 per­son­li­ge stem­mer, han fik, var han også ble­vet valgt. 

Stem­me­pro­cen­ter­ne svin­ge­de en del i områ­det. På Alrø valg­te 88,8 pro­cent af væl­ger­ne at stem­me, i Ørting-Fal­ling var det 74,3 pro­cent og Gyl­ling kun 68,7 procent. 

Kom­man­dan­ten vil­le ikke over­gi­ve sig

4. maj bli­ver sta­dig lan­det over mar­ke­ret med lys i vin­du­er­ne – 72 år efter at BBC med­del­te, at tysker­ne hav­de kapi­tu­le­ret. Men det gjor­de de ikke i Odder og opland, for den tyske kom­man­dant, erklæ­re­de, at han hav­de ikke fået ordre til at over­gi­ve sig. Og Major Erd­mann med­del­te, at hvis Dan­ne­brog blev hejst, vil­le huset bli­ve sprængt i luf­ten. Og hvis han så skyg­gen af per­so­ner med mod­stands­be­væ­gel­sens arm­bind, vil­le han tager gids­ler, der risi­ke­re­de at bli­ve skudt.

Men at Erd­mann fort­sat­te besæt­tel­sen, nåe­de ikke ud til lands­by­er­ne omkring Odder. Der­for hel­ler ikke hans trusler.

I Boul­strup, Sak­sild og Nølev, mar­che­re­de tyske­re rundt 05. Maj og kræ­ve­de fla­ge­ne taget ned. I et enkelt til­fæl­de skød de gen­nem et vindue.

Men ikke i Ørting-Fal­ling områ­det. Her var stem­nin­gen som i resten af landet.

Jør­gen Elbæk, sme­dens dreng, var ni år, da han i Fal­ling ople­ve­de 04. Maj. Han fortæller:

”Jeg var  alle­re­de fal­det i søvn, men  våg­ne­de  ved støj af  gla­de stem­mer!  Tysker­ne hav­de over­gi­vet sig… Jeg blev halet ud  af sen­gen  og var med til  fejrin­gen.  Inden der var gået lang tid, kom nabo­er­ne også. Jeg husker, at rul­le­gar­di­ner­ne blev taget ned – for nu var det slut med mørkelægningen.”

Men 05. maj begynd­te Cen­tra­len at rin­ge rundt til folk: Ingen flag eller andet, der kan irri­te­re kommandanten.

Poul Erik Han­sen, hvis for­æl­dre hav­de en såkaldt tør­ve-par­cel i mosen, fortæller:

”Da med­del­el­sen om tysker­nes over­gi­vel­se kom, skul­le vi jo hej­se fla­get næste dag. Det gjor­de vi – og alle var gla­de. Men så rin­ge­de de fra cen­tra­len, at det skul­le tages ned – for tysker­ne skød på dem. Min far var ikke hjem­me, så vi adlød. Men da min far kom hjem, tog han fla­get og hej­ste det igen. Og jeg var meget stolt af ham”.

Tysker­ne skød nu ikke på hver­ken flag eller men­ne­sker i Ørting-Fal­ling området.

150 poli­ti­folk – med armbind

I Odder var stem­nin­gen en anden. Tyske patrul­jer var i gader­ne – og højta­ler­vog­ne kør­te rundt og med­del­te, at flag­ning og andet var for­budt. Men i løbet af 5. maj fik sog­ne­rå­ds­for­mand Åge Knud­sen og poli­ti­fuld­mæg­tig Lemvigh-Mül­ler for­hand­let en afta­le, så tysker­ne holdt sig væk fra gader­ne efter kl. 15 og 24 timer frem. Kom­man­dan­ten vil­le ikke aner­ken­de mod­stands­grup­per­ne – men nok sam­ar­bej­de med poli­ti­et. Poli­ti­fuld­mæg­tig med­del­te, at ca 150 poli­ti­folk ven­te­de på at ryk­ke ind i byen. Men han kun­ne ikke skaf­fe uni­for­mer, så de vil­le få et arm­bind med hans stempel.

Arre­sta­tio­ner­ne

De 150 poli­ti­folk var  mod­stands­folk fra Odder, Ørting, Hund­slund og Gos­mer, som ven­te­de  i Vejlsko­ven. De kun­ne nu ryk­ke ind i byen – behø­rigt uni­for­me­ret med poli­ti­fuld­mæg­ti­gens arm­bind. De begynd­te straks inter­ne­rin­gen af vær­ne­ma­ge­re, der blev ført til Cen­tral­ho­tel­let. De patrul­je­re­de også i gader­ne, og opret­te­de kon­trol­po­ster ved ind­falds­ve­je­ne mod Århus, Skan­der­borg og Horsens.

Jør­gen Elbæk husker, hvor­dan en såkaldt vær­ne­ma­ger blev arre­ste­ret i Falling:

” Vi var en flok børn, der lege­de omkring  det gam­le for­sam­lings­hus  midt i  byen.  Plud­se­ligt kom Carl Peder­sens  sto­re luk­ke­de røde  flyt­te­bil lang­somt  køren­de ind i lands­by­ga­den. En bil – uan­set art og stør­rel­se – var en sen­sa­tion den­gang og  trak folk på gaden i stil­he­den efter  aftens­ma­den, Bl. a.  Aage peter­sen  fra  “køb­mands­går­den”.
Fri­heds­kæm­pe­re med stå­l­hjel­me sprang ud og  spurg­te efter  Aage Peter­sen.  Som sandt var, sva­re­de han: “Det er mig!”.  Kort pro­ces:  Aage P.  fik et gevær i ryg­gen og blev,  i skjor­te­ær­mer og  klu­de­sko, ver­fet op i  flyt­te­bi­len, hvor vi kun­ne se, at der sad fle­re andre.
Aage Peter­sen hav­de  været en af de man­ge arbej­de­re, som var ble­vet tvangs­ud­skre­vet til arbej­de for besæt­tel­ses­mag­ten. Han kom dog hur­tigt hjem igen. Ikke desto min­dre  var  begi­ven­he­den for meget for hans kone, så de flyt­te­de næsten omgå­en­de  væk fra Fal­ling. Bør­ne­ne, som vi ellers lege­de med, blev holdt hjem­me ind­til flytningen”.

Men også Fal­lings ene­ste erklæ­re­de nazist og par­ti­med­lem, ”Rot-Mad­sen” – som han blev kaldt i fol­kemun­de – blev arresteret.

8. maj går de hjem

I Odder var det nu folk fra mod­stands­be­væ­gel­sen, der patrul­je­re­de. Afta­len om at tysker­ne holdt sig væk fra gader­ne, blev 06. Maj for­læn­get i yder­li­ge­re 24 timer. Det var nu til­ladt af fla­ge. Men da der sta­dig var ca 1000 bevæb­ne­de tyske sol­da­ter i områ­det,  brag­te den loka­le avis 7. maj om mor­ge­nen en opfor­dring om ikke at gene­re tyskerne.

Men 07. Maj over­gav kom­man­dan­ten sig. Og dagen efter begynd­te sol­da­ter­ne at gå syd­på mod Hor­sens. I Fal­ling gik de fle­ste voks­ne op ad ”stik­vej­en” for at se sol­da­ter­ne gå på Hor­sens­vej. Sol­da­ter­ne var givet lige så gla­de for nu at være på vej mod Tys­kland i live, som befolk­nin­gen var for at se dem gå.

Poli­ti­fuld­mæg­tig Lemvigh-Mül­ler gør hon­nør for Odders  tyske bykom­man­dant Erdmann,

Hvis du har lyst til at læse mere om Odder-egnen under besæt­tel­sen – og om dage­ne efter den tyske kapi­tu­la­tion – kan du gå ind på  dan​marks​hi​sto​ri​en​.dk

Her har Dan Ene­vold Mad­sen lagt en hel ræk­ke artik­ler ind:  Odder-Egnen under besæt­tel­sen 1940 – 1945 

 

           

 

 

KALENDER

BYFESTGYLLING

15. – 17. juni er der byfest i Gyl­ling. Pro­gram for alle tre dage kan ses her

15 ÅR MED GITTE

18. juni kl. 12 – ? invi­te­rer Git­te Dine­sen fami­lie, ven­ner, bekend­te, for­ret­nings­for­bin­del­ser, nabo­er… kort sagt: alle – til at kom­me og være med til at fejre 15. års jubilæ­et i Falling. 

PROGRAMMER:

Pro­gram­mer­ne for akti­vi­te­ter­ne i Dan­ske Seni­o­rer og i Tors­dags­klub­ben er nu lagt ind under “Lokal­råd og for­e­nin­ger”. Se et væld af akti­vi­te­ter som fored­rag, kort­spil, hyg­ge, fæl­les­spis­nin­ger og udflugter.