KORT NYT

Tre loka­le stil­ler op

16. novem­ber skal vi til kom­mu­nalvalg.  Fore­lø­big stil­ler tre loka­le op. Det er Klaus Rafa­el Jen­sen fra Fal­ling, der alle­re­de er i kom­mu­nal­be­sty­rel­sen for de kon­ser­va­ti­ve. Og det er John Rosen­høj fra Amstrup, der også alle­re­de har en plads for Dansk Fol­ke­par­ti. Ny er Jan Kjær­s­gaard fra Ørting, der stil­ler op for Soci­al­de­mo­kra­ter­ne. Først efter par­tiets gene­ral­for­sam­ling ved vi, hvil­ket num­mer på listen han bliver. 

Fire loka­le pro­jek­ter fik penge

Kom­mu­nens lokal­råd har delt ud af pen­ge­ne i fæl­les­pulj­en for pro­jek­ter. Fire pro­jek­ter fra vores områ­de fik pen­ge. Lokal­rå­det for Ørting Fal­ling sog­ne fik 40.000 kr til et natur­pro­jekt  ved Older­mands­høj­en på Mose­vej.  Fryse­hu­set i Ålstrup, der er lands­by­ens for­sam­lings­hus, fik 4.735 kr til en ny flag­stang. Gyl­ling For­sam­lings­hus fik 40.000 kr til nyt gulv og Gyl­ling Lokal­råd fik 25.000 kr til øget biodiversitet. 

Defi­ni­tion på optimisme

Den nye café på Alrø, der vil sæl­ge pro­duk­ter lavet af bison kød, isv­af­ler samt kaf­fe og kage, tager alle­re­de nu imod bord­be­stil­lin­ger, for­di ejer­ne for­ven­ter at åbne til påske. De håber på, at Met­te Fre­de­rik­sen til den tid har lem­pet Cor­o­­na-restrik­tio­­ner­­ne. Det er måske nok defi­ni­tio­nen på opti­mis­me, men deler du den, kan du bestil­le bord på hjem­mesi­den http://​alrokg​.dk

AURA-pen­ge­ne skal bru­ges til spil

Dan­ske Seni­o­rer Ørting Fal­ling har fået 2000 kr fra Auras Cor­o­na­hjæl­pe­pak­ke. Pen­ge­ne skal bru­ges til køb af spil, der kan bru­ges udendørs. 

For­e­nin­gens akti­vi­te­ter har været luk­ket ned læn­ge, og med­lem­mer­ne sav­ner at være sam­men. Besty­rel­sen håber der­for, at det sidst i febru­ar bli­ver muligt at arran­ge­re gåtu­re, spil på FDF’s sto­re grund og drik­ke kaf­fe sam­men i shelteret. 

Bil­li­ge­re byggegrunde

På den luk­ke­de del af kom­mu­nal­be­sty­rel­sens møde beslut­te­de med­lem­mer­ne at sæt­te pri­sen på de otte byg­ge­grun­de i Sme­­de­­ga­­de-områ­­det i Ørting ned med 15 pro­cent. Kun to af de otte grun­de er på nuvæ­ren­de tids­punkt for­hånds­re­ser­ve­ret. En ejen­doms­mæg­ler har vur­de­ret, at pri­sen var sat for højt.Også byg­ge­grun­de­ne i Gyl­ling og Hund­slund er svæ­re at sæl­ge. Men her er mel­din­gen fra ejen­doms­mæg­le­ren, at pri­ser­ne mat­cher markedet. 

Lokal­rå­det aflyser

Refe­rat fra det sene­ste møde i Lokal­rå­det for Ørting-Fal­ling Sog­ne er nu lagt ind under Lokal­råd og for­e­nin­ger.Sid­ste i refe­ra­tet er en del dato­er opli­stet. Men for­man­den, Jan Kjær­s­gaard, siger, at møde­r­ne er aflyst til vide­re p.g.a. Cor­o­­na-situ­a­tio­­nen. Hvor­når de kan gen­op­ta­ges afhæn­ger af, om der kom­mer nye restrik­tio­ner for at dæm­me op for Covid-19’s engel­ske mutation. 

Jule­g­ud­stje­ne­ste aflyst

Alle gud­stje­ne­ster er aflyst fra og med 24. decem­ber til 3. janu­ar.Det har menig­heds­rå­det og præ­ster­ne i Fjord­pa­sto­ra­tet beslut­tet efter anbe­fa­ling fra biskop­per­ne.De sene­ste dage har været præ­get af meget for­skel­li­ge udmel­din­ger. Først men­te biskop­per­ne, at der skul­le hol­des gud­stje­ne­ster. Så måt­te de kun vare 50 minut­ter – og helst være uden sal­mesang. Sund­heds­sty­rel­sen redu­ce­re­de til 30 minut­ter. Og så sent som for to dage siden sag­de provst Dort­he R. Søren­sen: Kom trygt i kir­ke. Men her i 11. time er alle gud­stje­ne­ster alt­så aflyst. 

Jule­ga­ve til FDF

Por­to­bel­los vel­gø­ren­heds­pro­jekt har delt pen­ge ud, og Ørting-Fal­ling FDF har fået 5000, – kr. Til lyk­ke.Nor­malt bli­ver der lavet en afstem­ning på Face­book, og de tre for­e­nin­ger og klub­ber, der får flest stem­mer, deler pen­ge­ne. Men i dis­se tider er intet nor­malt, så Por­to­bel­lo har beslut­tet, at give 5000, – kr til hver af de fire indstil­le­de for­e­nin­ger. Sid­ste år løb ØFUG med før­ste­plad­sen ved afstemningen. 

Slut med fitness

Fra i mor­gen kl. 16 og frem til i hvert fald 3. janu­ar luk­ker fit­ness i Ørting Hal­len som føl­ge af de nye Cor­o­­na-restrik­tio­­ner. Så for dem, der ikke kan und­væ­re den dag­li­ge træ­ning, er der kun et at gøre: Find løbe­sko­e­ne frem.Hal­lens cafe­te­ria luk­ker også. Jule­træ­er kan sta­dig hen­tes ved Hal­len på søn­dag mel­lem kl. 15 – 17. Men der er hver­ken gløgg eller æbleskiver. 

Jens Peter er sta­dig formand

Jens Peter Peter­sen, som var for­mand for Ørting-Fal­lings menig­heds­råd, fort­sæt­ter som for­mand. Men nu for det fæl­les menig­heds­råd for Fjord­pa­sto­ra­tet, der består af hele seks sog­ne. Nem­lig Ørting, Fal­ling, Gyl­ling, Alrø, Hund­slund og Tor­rild.Næst­for­mand er Tri­ne Bil­le, som er valgt i Hundslund. 

Menig­heds­rå­det er dørvogtere

Hvis du er vant til at gå i kir­ke jule­af­ten, så skal du hjem­me­fra i god tid, hvis du ikke vil risi­ke­re at bli­ve afvist i døren. Her står et med­lem af menig­heds­rå­det og age­rer dør­vog­ter. D.v.s. luk­ker de hel­di­ge ind og afvi­ser de uhel­di­ge. På grund af afstands–  og kva­drat­me­ter­krav må antal­let af kir­ke­gæn­ge­re jule­af­ten reduceres. 

De to præ­ster i Fjord­pa­sto­ra­tet har beslut­tet at hol­de en gud­stje­ne­ste i alle seks kir­ker den 24. dec. I Ørting er det alle­re­de kl 13. på Alrø kl. 14.30 og i Fal­ling kl. 16. 

Loka­l­om­rå­dets udviklingsplan

Lokal­rå­dets udvik­lings­plan for Ørting-Fal­ling områ­det lig­ger nu på siden ”Lokal­råd og for­e­nin­ger”.  Her lig­ger også det sene­ste møde­re­fe­rat.Lokal­po­sten vil i den kom­men­de tid sæt­te fokus på nog­le af de pro­ble­mer, som pla­nen viser, der er i områ­det med de fire lands­by­er: Ørting, Fal­ling, Amstrup og Ålstrup. 

Østjy­der mod Kattegatforbindelsen

Der er basis for en østjysk for­e­ning mod Kat­te­gat­for­bin­del­sen. Det står fast efter DN-Odders møde “for­bin­del­se eller for­ban­del­se” i Pak­hu­set i Odder tirs­dag 20. okto­ber. DN-Odder mel­der ud, så snart der er nyt om den fæl­les forening. 

På Sam­sø er en enig kom­mu­nal­be­sty­rel­se imod Kat­te­gat­for­bin­del­sen og 400 bebo­e­re er med­lem­mer af for­e­nin­gen imod den. Face­book­grup­pen ”Nej tak til motor­ve­je og Kat­te­gat­bro fra og til Odder” har på kort tid sam­let 1200 medlemmer. 

Vej­bod fortsætter

Den lil­le vej­bod ved Brand­by­ge­gaard har været så vel­be­søgt, at den fort­sæt­ter. Hver dag vil den bli­ve fyldt op med går­dens øl, æg, kar­to­f­ler og grønt­sa­ger. Men det sto­re jule­mar­ked er aflyst. “Desvær­re”, siger Lone Vitus. “Mar­ke­det ple­jer at være et kæm­pe til­løbs­styk­ke, og folk kom­mer fra hele lan­det. Det kan vi slet ikke sty­re i for­hold til forsamlingsforbuddet”. 

Cor­o­na-jul

Jule­af­tens­dag ple­jer kir­ker­ne at være fyldt til sid­ste plads. Men i år vil Cor­o­­na-restrik­tio­­ner kræ­ve utra­di­tio­nel­le løs­nin­ger – hvis de da ikke bli­ver ophæ­vet før 24. dec. I Midt-og Vestjyl­land vil sports­hal­ler bli­ve taget i brug. 

I Fjord­pa­sto­ra­tet, som rum­mer seks kir­ker, er der “end­nu ikke klar­hed over, hvor­dan julen skal fejres”, oply­ser sog­ne­præst Kåre Schel­de Busk. ”Men vi er gået i tænkeboks”. 

Kom­man­dan­ten vil­le ikke over­gi­ve sig

4. maj bli­ver sta­dig lan­det over mar­ke­ret med lys i vin­du­er­ne – 72 år efter at BBC med­del­te, at tysker­ne hav­de kapi­tu­le­ret. Men det gjor­de de ikke i Odder og opland, for den tyske kom­man­dant, erklæ­re­de, at han hav­de ikke fået ordre til at over­gi­ve sig. Og Major Erd­mann med­del­te, at hvis Dan­ne­brog blev hejst, vil­le huset bli­ve sprængt i luf­ten. Og hvis han så skyg­gen af per­so­ner med mod­stands­be­væ­gel­sens arm­bind, vil­le han tager gids­ler, der risi­ke­re­de at bli­ve skudt.

Men at Erd­mann fort­sat­te besæt­tel­sen, nåe­de ikke ud til lands­by­er­ne omkring Odder. Der­for hel­ler ikke hans trusler.

I Boul­strup, Sak­sild og Nølev, mar­che­re­de tyske­re rundt 05. Maj og kræ­ve­de fla­ge­ne taget ned. I et enkelt til­fæl­de skød de gen­nem et vindue.

Men ikke i Ørting-Fal­ling områ­det. Her var stem­nin­gen som i resten af landet.

Jør­gen Elbæk, sme­dens dreng, var ni år, da han i Fal­ling ople­ve­de 04. Maj. Han fortæller:

”Jeg var  alle­re­de fal­det i søvn, men  våg­ne­de  ved støj af  gla­de stem­mer!  Tysker­ne hav­de over­gi­vet sig… Jeg blev halet ud  af sen­gen  og var med til  fejrin­gen.  Inden der var gået lang tid, kom nabo­er­ne også. Jeg husker, at rul­le­gar­di­ner­ne blev taget ned – for nu var det slut med mørkelægningen.”

Men 05. maj begynd­te Cen­tra­len at rin­ge rundt til folk: Ingen flag eller andet, der kan irri­te­re kommandanten.

Poul Erik Han­sen, hvis for­æl­dre hav­de en såkaldt tør­ve-par­cel i mosen, fortæller:

”Da med­del­el­sen om tysker­nes over­gi­vel­se kom, skul­le vi jo hej­se fla­get næste dag. Det gjor­de vi – og alle var gla­de. Men så rin­ge­de de fra cen­tra­len, at det skul­le tages ned – for tysker­ne skød på dem. Min far var ikke hjem­me, så vi adlød. Men da min far kom hjem, tog han fla­get og hej­ste det igen. Og jeg var meget stolt af ham”.

Tysker­ne skød nu ikke på hver­ken flag eller men­ne­sker i Ørting-Fal­ling området.

150 poli­ti­folk – med armbind

I Odder var stem­nin­gen en anden. Tyske patrul­jer var i gader­ne – og højta­ler­vog­ne kør­te rundt og med­del­te, at flag­ning og andet var for­budt. Men i løbet af 5. maj fik sog­ne­rå­ds­for­mand Åge Knud­sen og poli­ti­fuld­mæg­tig Lemvigh-Mül­ler for­hand­let en afta­le, så tysker­ne holdt sig væk fra gader­ne efter kl. 15 og 24 timer frem. Kom­man­dan­ten vil­le ikke aner­ken­de mod­stands­grup­per­ne – men nok sam­ar­bej­de med poli­ti­et. Poli­ti­fuld­mæg­tig med­del­te, at ca 150 poli­ti­folk ven­te­de på at ryk­ke ind i byen. Men han kun­ne ikke skaf­fe uni­for­mer, så de vil­le få et arm­bind med hans stempel.

Arre­sta­tio­ner­ne

De 150 poli­ti­folk var  mod­stands­folk fra Odder, Ørting, Hund­slund og Gos­mer, som ven­te­de  i Vejlsko­ven. De kun­ne nu ryk­ke ind i byen – behø­rigt uni­for­me­ret med poli­ti­fuld­mæg­ti­gens arm­bind. De begynd­te straks inter­ne­rin­gen af vær­ne­ma­ge­re, der blev ført til Cen­tral­ho­tel­let. De patrul­je­re­de også i gader­ne, og opret­te­de kon­trol­po­ster ved ind­falds­ve­je­ne mod Århus, Skan­der­borg og Horsens.

Jør­gen Elbæk husker, hvor­dan en såkaldt vær­ne­ma­ger blev arre­ste­ret i Falling:

” Vi var en flok børn, der lege­de omkring  det gam­le for­sam­lings­hus  midt i  byen.  Plud­se­ligt kom Carl Peder­sens  sto­re luk­ke­de røde  flyt­te­bil lang­somt  køren­de ind i lands­by­ga­den. En bil – uan­set art og stør­rel­se – var en sen­sa­tion den­gang og  trak folk på gaden i stil­he­den efter  aftens­ma­den, Bl. a.  Aage peter­sen  fra  “køb­mands­går­den”.
Fri­heds­kæm­pe­re med stå­l­hjel­me sprang ud og  spurg­te efter  Aage Peter­sen.  Som sandt var, sva­re­de han: “Det er mig!”.  Kort pro­ces:  Aage P.  fik et gevær i ryg­gen og blev,  i skjor­te­ær­mer og  klu­de­sko, ver­fet op i  flyt­te­bi­len, hvor vi kun­ne se, at der sad fle­re andre.
Aage Peter­sen hav­de  været en af de man­ge arbej­de­re, som var ble­vet tvangs­ud­skre­vet til arbej­de for besæt­tel­ses­mag­ten. Han kom dog hur­tigt hjem igen. Ikke desto min­dre  var  begi­ven­he­den for meget for hans kone, så de flyt­te­de næsten omgå­en­de  væk fra Fal­ling. Bør­ne­ne, som vi ellers lege­de med, blev holdt hjem­me ind­til flytningen”.

Men også Fal­lings ene­ste erklæ­re­de nazist og par­ti­med­lem, ”Rot-Mad­sen” – som han blev kaldt i fol­kemun­de – blev arresteret.

8. maj går de hjem

I Odder var det nu folk fra mod­stands­be­væ­gel­sen, der patrul­je­re­de. Afta­len om at tysker­ne holdt sig væk fra gader­ne, blev 06. Maj for­læn­get i yder­li­ge­re 24 timer. Det var nu til­ladt af fla­ge. Men da der sta­dig var ca 1000 bevæb­ne­de tyske sol­da­ter i områ­det,  brag­te den loka­le avis 7. maj om mor­ge­nen en opfor­dring om ikke at gene­re tyskerne.

Men 07. Maj over­gav kom­man­dan­ten sig. Og dagen efter begynd­te sol­da­ter­ne at gå syd­på mod Hor­sens. I Fal­ling gik de fle­ste voks­ne op ad ”stik­vej­en” for at se sol­da­ter­ne gå på Hor­sens­vej. Sol­da­ter­ne var givet lige så gla­de for nu at være på vej mod Tys­kland i live, som befolk­nin­gen var for at se dem gå.

Poli­ti­fuld­mæg­tig Lemvigh-Mül­ler gør hon­nør for Odders  tyske bykom­man­dant Erdmann,

Hvis du har lyst til at læse mere om Odder-egnen under besæt­tel­sen – og om dage­ne efter den tyske kapi­tu­la­tion – kan du gå ind på  dan​marks​hi​sto​ri​en​.dk

Her har Dan Ene­vold Mad­sen lagt en hel ræk­ke artik­ler ind:  Odder-Egnen under besæt­tel­sen 1940 – 1945 

 

           

 

 

KALENDER

DANSKE SENIORER
Hver man­dag helt frem til og med 26. april mødes med­lem­mer­ne af for­e­nin­gen Dan­ske Seni­o­rer Ørting-Fal­ling ved Sog­ne­hu­set til fæl­les gåtu­re, spil på FDF-plad­sen og kaf­fe i bål­hyt­ten. 01. marts er møde­tids­punk­tet kl. 09.30. Men fra 8. marts er det ændret til kl. 13.30.


Hver lør­dag frem mod påske er restau­rant Møl­le­går­dens take away åben fra kl. 10.30 – 15.30 for salg af fri­ske fisk, deli­ka­tes­ser, kaf­fe, varm cacao og dagens kage. Du kan også få et stjer­neskud med hjem. Men det skal bestil­les for­ud på tlf. 86552083

SANGEFTERMIDDAGE AFLYSES
San­g­ef­ter­mid­da­ge­ne i Sog­ne­hu­set den før­ste tirs­dag i måne­den afly­ses helt. For­hå­bent­ligt kan de begyn­de igen 1. september. 

AFLYSTMORGENSANGKIRKEN
Mor­gensang med efter­føl­gen­de kaf­fe i Sog­ne­hu­set er aflyst.