Cor­o­na-restrik­tio­ner for­sin­ke­de også gene­ral­for­sam­lin­gen i Ørting Hallen.

Men 1. juli kl. 19 bli­ver den holdt, og som altid har alle bor­ge­re over 15 år i Ørting-Fal­ling sog­ne adgang og stem­me­ret. Det sam­me har med­lem­mer af de for­e­nin­ger, der bru­ger Hal­len. Det gæl­der f.eks. fle­re bebo­e­re i Gyl­ling.
På valg er for­mand, sekre­tær, et besty­rel­ses­med­lem og en sup­ple­ant.
Tho­mas Tikjøb genop­stil­ler som for­mand. Også Micha­el Hov­mand genop­stil­ler som sekretær.