KORT NYT

To nye med­lem­mer valgt

Godt 30 men­ne­sker mød­te i aften op i Sog­ne­hu­set for at væl­ge med­lem­mer til Fjord­pa­sto­ra­tets fæl­les menig­heds­råd. To gen­gan­ge­re og to helt nye med­lem­mer skal repræ­sen­te­re Ørting og Fal­ling sog­ne.

I Ørting blev den nuvæ­ren­de for­mand for menig­heds­rå­det, Jens Peter Peter­sen, valgt sam­men med Git­te Bis­bo Bøgh, der er helt ny i den­ne form for

fri­vil­ligt arbej­de. Til dag­ligt arbej­der hun som admi­ni­stra­tiv leder på Vestsko­len.Som sted­fortræ­der blev Ton­ny H. Jakob­sen valgt. Også han, der har et entre­pre­nør­fir­ma i Hor­sens, er ny i arbej­det.

For Fal­ling sogn blev Knud Appel, som er næst­for­mand for det nuvæ­ren­de menig­heds­råd. Han blev valgt sam­men med Lise Færch, som er ope­ra­tions­sy­geple­jer­ske på Hor­sens Syge­hus.Som sup­ple­an­ter blev Kaj Rude­beck og Else Ros­borg valgt. De bor beg­ge i Amstrup. og har beg­ge tid­li­ge­re været med­lem­mer af menig­heds­rå­det for Ørting Fal­ling.

Stig og Kir­sten brin­ger ger­ne varer ud

Hvis du hører til i Cor­o­na-risi­ko­grup­per­ne og er iso­le­ret hjem­me, vil Stig og Kir­sten Lau­mark Møl­ler ger­ne brin­ge dine varer ud.
Du kan rin­ge til dem på Han­dels­plad­sen – tlf 86 55 41 31 – og bestil­le varer­ne. Så kom­mer de med dem, når de kører hjem. 

Stig Lau­mark – ingen skal mang­le noget. Vi brin­ger ger­ne ud

Vi gør det alle­re­de nu”, siger Stig. “Man­ge ældre men­ne­sker bor i lands­by­en og dens omegn, og gan­ske vist er folk gode til at hjæl­pe hin­an­den, men alli­ge­vel kan det være svært for nogen at få, hvad de skal bru­ge, men så træ­der vi til. Der er jo andre end ældre men­ne­sker i risi­ko­grup­pen. Dem hjæl­per vi også ger­ne”.
Han­dels­plad­sen får også leve­ret medi­cin fra apo­te­ket i Odder. Det kan også kom­me med ud.
Det er for­budt at have “bland selv slik”. Men på et bord lig­ger fær­di­ge poser med lidt af hvert. Så unger­ne bli­ver ikke snydt for fre­dags-slik. Slag­te­ren fra Hou kom­mer med kød hver dag,  og bage­ren kom­mer med nybagt brød. Han­dels­plad­sen har, hvad folk skal bru­ge. Det er nu, der skal hand­les lokalt. 

 

KALENDER

MORGENSANGKIRKEN

8. okto­ber kl. 9.30 er der igen mor­gensang i Ørting Kir­ke med efter­føl­gen­de kaf­fe i Sog­ne­hu­set

GENERALFORSAMLING

8. okto­ber kl. 13.30 hol­der Tors­dags­klub­ben gene­ral­for­sam­ling. For­e­nin­gen giver kaf­fe – og bag­ef­ter kan kor­te­ne fin­des frem. Det er i Sog­ne­hu­set – som sæd­van­ligt.

LIVET FØR OG EFTER ULYKKEN

12. okto­ber kom­mer tid­li­ge­re råd­mand og vice­borg­me­ster i Århus kom­mu­ne Dort­he Lau­sten til Dan­ske Seni­o­rers møde for at hol­de fored­rag om livet før og efter ulyk­ken. Hun bræk­ke­de ryg­gen i 2012 i en ulyk­ke uden for Ørting.

FÆLLESSPISNING

5. novem­ber kl. 12.30 invi­te­rer Tors­dags­klub­ben til fæl­les­spis­ning. Pri­sen er 50 kr – meld dig til sene­st når du kom­mer i klub­ben 29. okto­ber. Det er i Sog­ne­hu­set.

FAMILIEN FARTEN

9. novem­ber kl. 13.30 for­tæl­ler Anne Gret­he Trang­bæk og Hel­ge Rude Kri­sten­sen om deres rej­se rundt i det syd­li­ge Afri­ka. 22.000 km over 4 måne­der i Nami­bia, Botswa­na, Leso­t­ho og Swa­ziland. Dan­ske Seni­o­rer Ørting Fal­ling og Gyl­ling Pen­sio­ni­st­for­e­ning arran­ge­rer. Det er i Gyl­ling for­sam­lings­hus. Pris 60 kr. Til­mel­ding nød­ven­dig sene­st 26. okt. Ring til Tove Fors­berg – 52 38 53 80 – eller Kir­sten Jør­gen­sen – 50 48 47 58