KORT NYT

Loka­l­om­rå­dets udvik­lings­plan

Lokal­rå­dets udvik­lings­plan for Ørting-Fal­ling områ­det lig­ger nu på siden ”Lokal­råd og for­e­nin­ger”.  Her lig­ger også det sene­ste møde­re­fe­rat.Lokal­po­sten vil i den kom­men­de tid sæt­te fokus på nog­le af de pro­ble­mer, som pla­nen viser, der er i områ­det med de fire lands­by­er: Ørting, Fal­ling, Amstrup og Ålstrup.

Østjy­der mod Kat­te­gat­for­bin­del­sen

Der er basis for en østjysk for­e­ning mod Kat­te­gat­for­bin­del­sen. Det står fast efter DN-Odders møde “for­bin­del­se eller for­ban­del­se” i Pak­hu­set i Odder tirs­dag 20. okto­ber. DN-Odder mel­der ud, så snart der er nyt om den fæl­les for­e­ning.

På Sam­sø er en enig kom­mu­nal­be­sty­rel­se imod Kat­te­gat­for­bin­del­sen og 400 bebo­e­re er med­lem­mer af for­e­nin­gen imod den. Face­book­grup­pen ”Nej tak til motor­ve­je og Kat­te­gat­bro fra og til Odder” har på kort tid sam­let 1200 med­lem­mer.

Vej­bod fort­sæt­ter

Den lil­le vej­bod ved Brand­by­ge­gaard har været så vel­be­søgt, at den fort­sæt­ter. Hver dag vil den bli­ve fyldt op med går­dens øl, æg, kar­to­f­ler og grønt­sa­ger. Men det sto­re jule­mar­ked er aflyst. “Desvær­re”, siger Lone Vitus. “Mar­ke­det ple­jer at være et kæm­pe til­løbs­styk­ke, og folk kom­mer fra hele lan­det. Det kan vi slet ikke sty­re i for­hold til for­sam­lings­for­bud­det”.

Cor­o­na-jul

Jule­af­tens­dag ple­jer kir­ker­ne at være fyldt til sid­ste plads. Men i år vil Cor­o­­na-restrik­tio­­ner kræ­ve utra­di­tio­nel­le løs­nin­ger – hvis de da ikke bli­ver ophæ­vet før 24. dec. I Midt-og Vestjyl­land vil sports­hal­ler bli­ve taget i brug.

I Fjord­pa­sto­ra­tet, som rum­mer seks kir­ker, er der “end­nu ikke klar­hed over, hvor­dan julen skal fejres”, oply­ser sog­ne­præst Kåre Schel­de Busk. ”Men vi er gået i tæn­ke­boks”.

Pla­der for de smadre­de vin­du­er

Fæl­les Ser­vi­ce og Drift er ved at være fær­dig med opryd­nin­gen ved den gam­le bør­ne­ha­ve på Hav­re­væn­get. Hæk­ken er ble­vet klip­pet, de gam­le og nu råd­ne lege­red­ska­ber er ved at bli­ve fjer­net. Det sam­me er de selvså­e­de træ­er og buske. Til­ba­ge skal kun være et are­al med græs, der kan hol­des nede. Låger­ne til byg­nin­gen er ble­vet lavet og aflåst. Ende­lig er der sat pla­der for de smadre­de vin­du­er.

Lor­te Cor­o­na”

Med dis­se ord afly­ser Karen og Kim Schlos­ser alle fæl­les­spis­nin­ger i Hal­lens Cafe­te­ria.

Der kan dog fort­sat købes mad. Men der skal bæres mund­bind, når man ikke sid­der ned.

Cafe­te­ri­et luk­ker også hver aften kl. 22. Så skal alle være ude.

To nye med­lem­mer valgt

Godt 30 men­ne­sker mød­te i aften op i Sog­ne­hu­set for at væl­ge med­lem­mer til Fjord­pa­sto­ra­tets fæl­les menig­heds­råd. To gen­gan­ge­re og to helt nye med­lem­mer skal repræ­sen­te­re Ørting og Fal­ling sog­ne.

I Ørting blev den nuvæ­ren­de for­mand for menig­heds­rå­det, Jens Peter Peter­sen, valgt sam­men med Git­te Bis­bo Bøgh, der er helt ny i den­ne form for

fri­vil­ligt arbej­de. Til dag­ligt arbej­der hun som admi­ni­stra­tiv leder på Vestsko­len.Som sted­fortræ­der blev Ton­ny H. Jakob­sen valgt. Også han, der har et entre­pre­nør­fir­ma i Hor­sens, er ny i arbej­det.

For Fal­ling sogn blev Knud Appel, som er næst­for­mand for det nuvæ­ren­de menig­heds­råd. Han blev valgt sam­men med Lise Færch, som er ope­ra­tions­sy­geple­jer­ske på Hor­sens Syge­hus.Som sup­ple­an­ter blev Kaj Rude­beck og Else Ros­borg valgt. De bor beg­ge i Amstrup. og har beg­ge tid­li­ge­re været med­lem­mer af menig­heds­rå­det for Ørting Fal­ling.

Bajad­sen og kon­gen besø­ger dig på søn­dag

Søn­dag videre­fø­rer ele­ver fra Frisko­len en af vores områ­des mere end 70 år gam­le tra­di­tio­ner. Nem­lig når de som fastelavns­sol­da­ter går fra hus til hus og byt­ter sang med pen­ge. I spid­sen går kon­gen, og tæt på ham går den ansvar­li­ge for pen­ge­ne – også kal­det Bajad­sen. Så kom­mer de meni­ge sol­da­ter, og til sidst går fane­bæ­re­ren.
Sol­da­ter­ne bærer også våben – men de er lavet af træ.


Tra­di­tio­nen med fastelavns­sol­da­ter­ne er spe­ci­el for det østjy­ske områ­de, og i nog­le lands­by­er kan tra­di­tio­nen føres helt til­ba­ge til begyn­del­sen af det 1900-tal­let. I arkiv​.dk kan du fin­de bil­le­der af børn fra Hund­slund, vores nabo­lands­by, som er taget mel­lem 1900 og 1920.

FØRST VAR DET VOKSNE KARLE
Tra­di­tio­nen menes at kun­ne føres helt til­ba­ge til mid­ten af det 1800-tal­let, hvor vi hav­de 3‑års-kri­gen, for­di tysk­sin­de­de slesvig-hol­ste­ne­re kræ­ve­de Slesvig og Hol­sten løs­re­vet fra Dan­mark. Gene­ral Olaf Rye – fol­ke­hel­ten, der faldt ved Fre­de­ri­cia – og hans regi­ment holdt til i Østjyl­land. Der­for blev det en fastelavns-tra­di­tion med sol­da­ter. 
I gam­mel tid var det de voks­ne kar­le på går­de­ne, som i sam­let flok og med fane­bæ­re­ren i spid­sen red rundt i sog­net fastelavns­søn­dag. Hver karl bar en uni­form, der bestod af en hvid skjor­te, blå skrå­hue og rød ban­do­ler  (en skul­der­rem, der går skråt ned over bry­stet). Sol­da­ter­ne var også bevæb­ne­de – dog kun med våben lavet af træ.
Når de kom til en hus eller en gård, sang de en sang for bebo­er­ne og fik så lidt pen­ge til brug for en fastelavns­fest. Men de blev også bevær­tet med både vådt og tørt. Var der man­ge ste­der at besø­ge, kun­ne det våde sæt­te sit præg på sid­ste del af turen.
San­ge­ne var for­skel­li­ge fra sogn til sogn. 

SOMMERENS LEJRSKOLE

I begyn­del­sen var det kun dren­ge, der gik som fastelavns­sol­da­ter. Hvor­når piger­ne kom med her i områ­det har det ikke været muligt at fin­de ud af. Men de var med i 1960, hvor det­te bil­le­de er taget.

Da både heste og tje­ne­ste­folk blev fær­re på går­de­ne, for­svandt tra­di­tio­nen man­ge ste­der, mens den andre ste­der blev over­ta­get af sko­lebørn, som iklædt en uni­form lig kar­le­nes gik fra hus til hus og sam­le­de pen­ge ind til en fastelavns­fest. Alt­så også her i vores områ­de. Men de pen­ge, der på søn­dag kom­mer i Bajad­sens ind­sam­lings­bøs­se, skal bru­ges til som­me­rens lej­rsko­le.
Bør­ne­ne begyn­der på deres tur kl. 9.

 

KALENDER

AFLYSNING:
San­g­ef­ter­mid­da­gen i Sog­ne­hu­set 3. novem­ber er aflyst på grund af Cor­o­na-restrik­tio­ner­ne.

TORSDAGSKLUBBEN
…afly­ser klu­b­ef­ter­mid­da­ge­ne i Sog­ne­hu­set 29. okt., 05. nov., 12. nov. og 19. nov. på grund af Cor­o­na-restrik­tio­ner­ne.

FAMILIEN FARTEN

9. novem­ber kl. 13.30 for­tæl­ler Anne Gret­he Trang­bæk og Hel­ge Rude Kri­sten­sen om deres rej­se rundt i det syd­li­ge Afri­ka. 22.000 km over 4 måne­der i Nami­bia, Botswa­na, Leso­t­ho og Swa­ziland. Dan­ske Seni­o­rer Ørting Fal­ling og Gyl­ling Pen­sio­ni­st­for­e­ning arran­ge­rer. Det er i Gyl­ling for­sam­lings­hus. Pris 60 kr. Til­mel­ding nød­ven­dig sene­st 26. okt. Ring til Tove Fors­berg – 52 38 53 80 – eller Kir­sten Jør­gen­sen – 50 48 47 58

CORONA-AFLYSNING
MARGRETHS GOBELINER

19. novem­ber kl. 13.30 for­tæl­ler histo­ri­ke­ren Rik­ke Agne­te Olsen om gobe­li­ner­ne på Chri­sti­ans­borg, som Dron­nin­gen fik, da hun fyld­te 50 år. Hun var en del af den lil­le grup­pe, som fik ide­en til de far­ve­strå­len­de vær­ker, som for­tæl­ler Dan­marks histo­rie. Bag­ef­ter der der fæl­les kaf­fe­bord – pri­sen for kaf­fe og kage er 25 kr.