KORT NYT

Lokal­rå­det aflyser

Refe­rat fra det sene­ste møde i Lokal­rå­det for Ørting-Fal­ling Sog­ne er nu lagt ind under Lokal­råd og for­e­nin­ger.Sid­ste i refe­ra­tet er en del dato­er opli­stet. Men for­man­den, Jan Kjær­s­gaard, siger, at møde­r­ne er aflyst til vide­re p.g.a. Cor­o­­na-situ­a­tio­­nen. Hvor­når de kan gen­op­ta­ges afhæn­ger af, om der kom­mer nye restrik­tio­ner for at dæm­me op for Covid-19’s engel­ske mutation. 

Jule­g­ud­stje­ne­ste aflyst

Alle gud­stje­ne­ster er aflyst fra og med 24. decem­ber til 3. janu­ar.Det har menig­heds­rå­det og præ­ster­ne i Fjord­pa­sto­ra­tet beslut­tet efter anbe­fa­ling fra biskop­per­ne.De sene­ste dage har været præ­get af meget for­skel­li­ge udmel­din­ger. Først men­te biskop­per­ne, at der skul­le hol­des gud­stje­ne­ster. Så måt­te de kun vare 50 minut­ter – og helst være uden sal­mesang. Sund­heds­sty­rel­sen redu­ce­re­de til 30 minut­ter. Og så sent som for to dage siden sag­de provst Dort­he R. Søren­sen: Kom trygt i kir­ke. Men her i 11. time er alle gud­stje­ne­ster alt­så aflyst. 

Jule­ga­ve til FDF

Por­to­bel­los vel­gø­ren­heds­pro­jekt har delt pen­ge ud, og Ørting-Fal­ling FDF har fået 5000, – kr. Til lyk­ke.Nor­malt bli­ver der lavet en afstem­ning på Face­book, og de tre for­e­nin­ger og klub­ber, der får flest stem­mer, deler pen­ge­ne. Men i dis­se tider er intet nor­malt, så Por­to­bel­lo har beslut­tet, at give 5000, – kr til hver af de fire indstil­le­de for­e­nin­ger. Sid­ste år løb ØFUG med før­ste­plad­sen ved afstemningen. 

Slut med fitness

Fra i mor­gen kl. 16 og frem til i hvert fald 3. janu­ar luk­ker fit­ness i Ørting Hal­len som føl­ge af de nye Cor­o­­na-restrik­tio­­ner. Så for dem, der ikke kan und­væ­re den dag­li­ge træ­ning, er der kun et at gøre: Find løbe­sko­e­ne frem.Hal­lens cafe­te­ria luk­ker også. Jule­træ­er kan sta­dig hen­tes ved Hal­len på søn­dag mel­lem kl. 15 – 17. Men der er hver­ken gløgg eller æbleskiver. 

Jens Peter er sta­dig formand

Jens Peter Peter­sen, som var for­mand for Ørting-Fal­lings menig­heds­råd, fort­sæt­ter som for­mand. Men nu for det fæl­les menig­heds­råd for Fjord­pa­sto­ra­tet, der består af hele seks sog­ne. Nem­lig Ørting, Fal­ling, Gyl­ling, Alrø, Hund­slund og Tor­rild.Næst­for­mand er Tri­ne Bil­le, som er valgt i Hundslund. 

Menig­heds­rå­det er dørvogtere

Hvis du er vant til at gå i kir­ke jule­af­ten, så skal du hjem­me­fra i god tid, hvis du ikke vil risi­ke­re at bli­ve afvist i døren. Her står et med­lem af menig­heds­rå­det og age­rer dør­vog­ter. D.v.s. luk­ker de hel­di­ge ind og afvi­ser de uhel­di­ge. På grund af afstands–  og kva­drat­me­ter­krav må antal­let af kir­ke­gæn­ge­re jule­af­ten reduceres. 

De to præ­ster i Fjord­pa­sto­ra­tet har beslut­tet at hol­de en gud­stje­ne­ste i alle seks kir­ker den 24. dec. I Ørting er det alle­re­de kl 13. på Alrø kl. 14.30 og i Fal­ling kl. 16. 

Loka­l­om­rå­dets udviklingsplan

Lokal­rå­dets udvik­lings­plan for Ørting-Fal­ling områ­det lig­ger nu på siden ”Lokal­råd og for­e­nin­ger”.  Her lig­ger også det sene­ste møde­re­fe­rat.Lokal­po­sten vil i den kom­men­de tid sæt­te fokus på nog­le af de pro­ble­mer, som pla­nen viser, der er i områ­det med de fire lands­by­er: Ørting, Fal­ling, Amstrup og Ålstrup. 

Østjy­der mod Kattegatforbindelsen

Der er basis for en østjysk for­e­ning mod Kat­te­gat­for­bin­del­sen. Det står fast efter DN-Odders møde “for­bin­del­se eller for­ban­del­se” i Pak­hu­set i Odder tirs­dag 20. okto­ber. DN-Odder mel­der ud, så snart der er nyt om den fæl­les forening. 

På Sam­sø er en enig kom­mu­nal­be­sty­rel­se imod Kat­te­gat­for­bin­del­sen og 400 bebo­e­re er med­lem­mer af for­e­nin­gen imod den. Face­book­grup­pen ”Nej tak til motor­ve­je og Kat­te­gat­bro fra og til Odder” har på kort tid sam­let 1200 medlemmer. 

Vej­bod fortsætter

Den lil­le vej­bod ved Brand­by­ge­gaard har været så vel­be­søgt, at den fort­sæt­ter. Hver dag vil den bli­ve fyldt op med går­dens øl, æg, kar­to­f­ler og grønt­sa­ger. Men det sto­re jule­mar­ked er aflyst. “Desvær­re”, siger Lone Vitus. “Mar­ke­det ple­jer at være et kæm­pe til­løbs­styk­ke, og folk kom­mer fra hele lan­det. Det kan vi slet ikke sty­re i for­hold til forsamlingsforbuddet”. 

Cor­o­na-jul

Jule­af­tens­dag ple­jer kir­ker­ne at være fyldt til sid­ste plads. Men i år vil Cor­o­­na-restrik­tio­­ner kræ­ve utra­di­tio­nel­le løs­nin­ger – hvis de da ikke bli­ver ophæ­vet før 24. dec. I Midt-og Vestjyl­land vil sports­hal­ler bli­ve taget i brug. 

I Fjord­pa­sto­ra­tet, som rum­mer seks kir­ker, er der “end­nu ikke klar­hed over, hvor­dan julen skal fejres”, oply­ser sog­ne­præst Kåre Schel­de Busk. ”Men vi er gået i tænkeboks”. 

Pla­der for de smadre­de vinduer

Fæl­les Ser­vi­ce og Drift er ved at være fær­dig med opryd­nin­gen ved den gam­le bør­ne­ha­ve på Hav­re­væn­get. Hæk­ken er ble­vet klip­pet, de gam­le og nu råd­ne lege­red­ska­ber er ved at bli­ve fjer­net. Det sam­me er de selvså­e­de træ­er og buske. Til­ba­ge skal kun være et are­al med græs, der kan hol­des nede. Låger­ne til byg­nin­gen er ble­vet lavet og aflåst. Ende­lig er der sat pla­der for de smadre­de vinduer. 

Lor­te Corona”

Med dis­se ord afly­ser Karen og Kim Schlos­ser alle fæl­les­spis­nin­ger i Hal­lens Cafeteria. 

Der kan dog fort­sat købes mad. Men der skal bæres mund­bind, når man ikke sid­der ned. 

Cafe­te­ri­et luk­ker også hver aften kl. 22. Så skal alle være ude. 

To nye med­lem­mer valgt

Godt 30 men­ne­sker mød­te i aften op i Sog­ne­hu­set for at væl­ge med­lem­mer til Fjord­pa­sto­ra­tets fæl­les menig­heds­råd. To gen­gan­ge­re og to helt nye med­lem­mer skal repræ­sen­te­re Ørting og Fal­ling sogne. 

I Ørting blev den nuvæ­ren­de for­mand for menig­heds­rå­det, Jens Peter Peter­sen, valgt sam­men med Git­te Bis­bo Bøgh, der er helt ny i den­ne form for 

fri­vil­ligt arbej­de. Til dag­ligt arbej­der hun som admi­ni­stra­tiv leder på Vestsko­len.Som sted­fortræ­der blev Ton­ny H. Jakob­sen valgt. Også han, der har et entre­pre­nør­fir­ma i Hor­sens, er ny i arbejdet. 

For Fal­ling sogn blev Knud Appel, som er næst­for­mand for det nuvæ­ren­de menig­heds­råd. Han blev valgt sam­men med Lise Færch, som er ope­ra­tions­sy­geple­jer­ske på Hor­sens Syge­hus.Som sup­ple­an­ter blev Kaj Rude­beck og Else Ros­borg valgt. De bor beg­ge i Amstrup. og har beg­ge tid­li­ge­re været med­lem­mer af menig­heds­rå­det for Ørting Falling. 

Beskyt dig i aften

I aften skal ild og bål skær­me os mod de onde ånder. For den sid­ste aften i april er de underjor­di­ske og hek­se­ne nem­lig sær­ligt akti­ve. En del af hek­se­ne farer afsted for at nå Bloks­b­jerg – Nordtys­klands høje­ste bjerg – for at mødes med djæ­vel­en selv. Andre skal til hek­se­mø­de i Trom­sø i Nor­ge, for at afta­le det kom­men­de års ugerninger.

BLUS HVER EN BAKKETOP
I aften er det Val­borgs­af­ten – og i mor­gen er det Valborgsdag.
I Dan­mark er Skt.Hans den sto­re bålaf­ten. Men i Tys­kland og Sve­ri­ge mar­ke­res Val­bor­gaf­ten sta­dig, som den blev mar­ke­ret her i lan­det for år til­ba­ge, hvor der var Val­borgs­blus, som det hed over hele lan­det – og spe­ci­elt i Østjyl­land, hvor man 30. april så blus, som det hed, på man­ge bak­ke­top­pe. Nog­le ste­der bli­ver der sta­dig tændt blus. Bl.a. i vores nabo­lands­by Boulstrup.

VALBORG VAR KATOLSK HELGEN

Den katol­ske hel­gen Wal­bur­ga, som på dansk kal­des Valborg

Afte­nen – og dagen efter – er opkaldt efter en katolsk hel­gen. En engelsk kon­ge­dat­ter ved navn Wal­pur­gis. Hun valg­te magt og rig­dom fra, og rej­ste i år 748 til klo­stret Hei­den­heim i Tys­kland, for at hjæl­pe med at krist­ne tysker­ne. Hun blev sene­re klo­strets abbedisse.
I 870 blev hun hel­gen­kå­ret – det ple­je­de ellers kun at være dem, der hav­de et mar­ty­ri­um hæf­tet på sig. Det ske­te 1. maj, som så blev hen­des offi­ci­el­le festdag.

ILD FRA GRUNDEN
I gam­le dage mar­ke­re­de Val­borgs­af­ten over­gan­gen fra vin­ter til som­mer. Og den blev også brugt til andet end at skræm­me onde ånder – eller de underjor­di­ske – væk. Den­ne aften blev der dan­set og sun­get, og der blev tændt bål – og det kun­ne ikke bare star­tes med glø­der, der blev hen­tet i køk­ke­net. Det skul­le laves fra grun­den – alt­så ved at gni­de to styk­ker træ mod hin­an­den. Det var en hedensk skik, så i Tys­kland for­bød Romer­kir­ken på et kir­ke­mø­de i 742 de krist­ne tyske­re at tæn­de den slags ugu­de­li­ge bål. Men kir­ke­mø­de eller ej – skik­ken fortsatte.

DRUK OG DANS
Men når der var fest Val­borgs­af­ten, var det så abso­lut ikke hel­ge­nen, der var i cen­trum. Det var druk og dans. I bogen ”Nord for Hor­sens fjord”, der er en fol­ke­min­de­sam­ling fra 1946, for­tæl­les hvor­dan der blev uddelt ”gade­lam” i lands­by­er­ne: En såkaldt gade­bas­se hav­de en hat med små sed­ler, hvor alle kar­le­nes nav­ne var skre­vet. Piger­ne skul­le så træk­ke en sed­del, og nav­net for­tal­te, hvil­ket gade­lam hun hav­de fået til­delt. Ham var hun så for­plig­tet til at dan­se med et vist antal gan­ge ved de gil­der, der blev holdt – og nog­le ste­der, som f.eks. i Hund­slund – for­plig­tet til at fodre ham af, før de skul­le til gil­de. Det skul­le vare et helt år, og der var langt fra altid til­freds­hed med lodtrækningen.
Gade­bas­sen var udnævnt til fastelavns­fe­sten for et år. Han var sam­men med to hjæl­pe­re ansvar­lig for alle ung­doms­gil­der – jule­gil­de, fastelavns­gil­de pin­se­gil­de – og alt, hvad der var imellem.

OG TIL DEN NÆSTE FEST
Men Val­borgs­af­ten var også en aften, hvor der blev sam­let sam­men til pin­se­gil­de over fle­re dage. Når båle­ne var brændt ned, red kar­le­ne rundt til alle går­de for at syn­ge og ind­sam­le pen­ge til pin­se-gil­der­ne, der her på egnen kun­ne vare tre dage.
I Sve­ri­ge og Tys­kland føres tra­di­tio­nen med bål vide­re. I Dan­mark har Skt.Hans d. 23. juni taget over. Den er som Val­borgs­af­ten et misk-mask af kri­sten­dom, over­tro og fest. Båle­ne skal hol­de hek­se og andet far­ligt væk. Men de fejrer også Johan­nes Døbe­rens fød­sels­dag. Der­af nav­net. Des­u­den fejres sol­hverv. En tre-i-en-begivenhed. 

 

 

 

KALENDER

SANGEFTERMIDDAGE AFLYSES
San­g­ef­ter­mid­da­ge­ne i Sog­ne­hu­set den før­ste tirs­dag i måne­den afly­ses helt. For­hå­bent­ligt kan de begyn­de igen 1. september. 

TORSDAGSKLUBBEN
…afly­ser klu­b­ef­ter­mid­da­ge­ne i Sog­ne­hu­set frem til 28. februar.

DANSKE SENIORER
Møde­r­ne i Sog­ne­hu­set vil først begyn­de igen 28. febru­ar. Besty­rel­sen vil lave et alter­na­tivt pro­gram, så det er muligt at mødes – også selv om Cor­o­na-restrik­tio­ner­ne ikke bli­ver ophævet. 

AFLYSTMORGENSANGKIRKEN

Tors­dag d. 14. janu­ar kl. 9.30 er der mor­gensang i Ørting Kir­ke og bag­ef­ter fæl­les kaf­fe i Sognehuset.