KORT NYT

THEJSEN FORLADER FONDEN ØRTING

Dit­te-Marie Thej­sen for­la­der job­bet som vice­for­stan­der på Fon­den Ørting for at bli­ve skole­le­der på Åsko­len, frisko­len i Hør­ning. Hun har arbej­det på opholds­ste­det i mere end 10 år.Åsko­len har 150 ele­ver fra 0. – 7. klas­se, og en af Thej­sens opga­ver bli­ver at arbej­de med en over­byg­ning. Hun er uddan­net lærer fra Den Frie Lærer­højsko­le. Uddan­nel­sen er spe­ci­elt mål­ret­tet frisko­ler, efter­sko­ler og højskoler. 

LOKALRÅD

Hvis du vil vide, hvad Lokal­rå­det for Ørting-Fal­ling arbej­der med for tiden, kan du ori­en­te­re dig i de møde­re­fe­ra­ter, der er lagt ind under ”Lokal­råd og for­e­nin­ger”.Her fin­der du alle refe­ra­ter fra i år – og også fra de sid­ste par år. Nåe­de du ikke gene­ral­for­sam­lin­gen, kan du sam­me sted fin­de beret­ning, refe­rat og regnskab. 

LUK IKKE DE TRÆNGENDE IND

Hvis det rin­ger på døren og frem­me­de beder om lov til at bru­ge dit toilet, skal du ikke luk­ke de træn­gen­de ind. For når de går igen, mang­ler du fle­re gen­stan­de. Den ene er en kvinde. 

Det har ældre bebo­e­re i Gyl­ling ople­vet, da de var ven­li­ge mod de frem­me­de. Ven­lig­he­den blev ikke gen­gældt. Så glem med­men­ne­ske­lig­he­den – luk og lås døren. Ring til din nabo eller en anden, hvis de bli­ver uden for. 

GENERALFORSAMLING

Alle over 16 år, som bor fat i Ørting-Fal­ling Sog­ne, er med­lem­mer af Lokal­rå­det. Også selv om de hver­ken har udfyldt en blan­ket eller betalt kon­tin­gent, som ellers er det almin­de­li­ge, når man bli­ver med­lem af en for­e­ning.  De kan møde op til gene­ral­for­sam­lin­gen og stem­me. Det­te års gene­ral­for­sam­ling fin­der sted d. 29. marts kl. 19 – 21.30 hos Dine­sen i Fal­ling. Lokal­rå­det har eksi­ste­ret siden okto­ber 2014 og skal være områ­dets kon­takt til kom­mu­nal­be­sty­rel­se og for­valt­ning.  Hvis du vil se, hvad rådet arbej­der med, så find alle møde­re­fe­ra­ter på Lokal­po­sten under Lokal­råd og foreninger. 

STØTTE TIL HANDELSPLADSEN

Der er luk­ket så meget som muligt for fry­se­re og køle­re på Han­dels­plad­sen, men alli­ge­vel koster elek­tri­ci­te­ten det hvi­de ud af øjne­ne.  Men Pan­de­ka­ge­bi­len og støt­te­bi­drag ind­brag­te på få timer 16.000 kro­ner – eller et beløb, der bety­der, at reg­nin­gen fra elek­tri­ci­tets­sel­ska­bet for en måneds for­brug, kan beta­les. Pan­de­ka­ge­bi­len done­re­de pen­ge­ne fra to timers salg ved Han­dels­plad­sen, og lands­by­ens bebo­e­re bak­ke­de op og spi­ste fyld­te pan­de­ka­ger til aftens­mad. Den sam­me hjælp fik Dagli’Brugsen i Gylling. 

PANDEKAGEBILEN STØTTER LOKALE

Den 9. decem­ber mel­lem kl. 16 og 18 kan man købe pan­de­ka­ger med fyld ved Han­dels­plad­sen i Ørting. Pen­ge­ne fra sal­get går ube­skå­ret til hjælp til at beta­le el-reg­­nin­­gen. I går var Pan­de­ka­ge­bi­len ved Gyl­ling-Brugs­­en – også for at give et til­skud til de sti­gen­de udgifter. 

Valg flyt­ter sang til kirken

Stem­me­bok­se og valg­til­for­ord­ne­de ryk­ker 1. novem­ber ind i Sog­ne­hu­set og fortræn­ger den sang­grup­pe, som ple­jer at mødes der før­ste tirs­dag i måne­den. Men grup­pen kan sta­dig mødes, for kir­ken er reser­ve­ret til dem. Kaf­fen skal sta­dig tages med hjemmefra. 

BRUGSEN ER NU ÅBEN KL. 8 – 18

Fra i mor­gen – 1. okto­ber – ændrer Gyl­ling-Brugs­­en åbning­sti­den. Den åbner kl. 8 og luk­ker kl. 18. Der er skå­ret en halv time om mor­ge­nen og en time om afte­nen, og er en kon­se­kvens af, at elek­tri­ci­te­ten koster det hvi­de ud af øjne­ne. De nye tider bety­der, at ingen med­ar­bej­de­re bli­ver fyret. 

FDF Ørting-Fal­ling kan fortsætte

Syv voks­ne har meldt sig til at gå ind som fri­vil­li­ge i FDF-arbej­­det. Og det bety­der, at kred­sen kan fort­sæt­te. Ikke kun børn fra det­te områ­de er med i den loka­le FDF-kreds. Også børn fra Gyl­ling del­ta­ger.De kan nu alle mødes igen 1. sep­tem­ber kl. 18.30 ved spej­der­hyt­ten på Tof­ten i Ørting. 

Mari­an­ne Lyst stopper

Sog­ne­præst Mari­an­ne Lyst har valgt at gå på pen­sion ved års­skif­tet. Inden da har hun ferie, der skal afvik­les, så hen­des afskeds­gud­stje­ne­ster bli­ver holdt 27. novem­ber. Det er i Gyl­ling Kir­ke kl. 9.30, og kl. 10.30 på Alrø. 

Pas på kanterne

Cykel­stien mel­lem Ørting og Odder har nu fået et lag asfalt, der har dæk­ket de rev­ner, der for­år­sa­ge­de en del uheld. Den smal­le cykel­sti har der­for nu fået kan­ter, der kan være far­li­ge, hvis cyk­li­ster også lader Tour de Fran­­ce-febe­ren sni­ge sig ind på turen til arbej­de og over­ha­ler. Så pas på. 

CYKELSTIERNE SKAL FORBEDRES

”Det kom­mer på i løbet af for­å­ret – i hvert fald inden som­mer­fe­ri­en”.”Det” er et nyt slid­lag på cykel­sti­er­ne mel­lem Ørting og Odder. Og løf­tet om for­bed­ring af cykel­stien er givet af for­man­den for Kli­­ma- og Pla­n­ud­val­get, Kre­sten Bjer­re i Hor­sens Fol­ke­blad 21. janu­ar. Cyk­li­ster har i lang tid kla­get over de dår­li­ge for­hold, der har bety­det, at man­ge er væltet. 

KAFFEN SERVERESKIRKEN

Så meget er aflyst eller udskudt. Men ikke mor­gensan­gen i kir­ken. Den bli­ver gen­nem­ført 13. janu­ar kl. 9.30 som plan­lagt. Ene­ste ændring er, at der ikke bag­ef­ter er mor­genkaf­fe i Sog­ne­hu­set. Kaf­fen bli­ver den­ne gang ser­ve­ret i kir­ken. Virus-reg­­ler­­ne bli­ver over­holdt, så det er trygt at deltage. 

AFLYSNINGER RAMMER ÆLDRE MENNESKER

Dan­ske Seni­o­rer afly­ser gene­ral­for­sam­lin­gen 10. janu­ar, men håber at kun­ne hol­de den 14. marts kl. 13.30. For­e­nin­gen kan dog glæ­de sig over, at 50 ældre nåe­de at del­ta­ge i jule­mid­da­gen med mad fra Sko­v­bak­ken, før alt luk­ke­de ned. Tors­dags­klub­ben begyn­der først igen 20. janu­ar. Spi­se­ven­ner håber dog at kun­ne sam­le ældre men­ne­sker i Ørting Hal­lens Café d. 18. janu­ar kl. 12. Bli­ver restrik­tio­ner­ne ikke stram­met yder­li­ge­re, lever Cafe­en op til kravene. 

Cor­o­na-aflys­ning

Der bli­ver ingen jule­kon­cert i Fal­ling Kir­ke 14. decem­ber. Menig­heds­rå­det har beslut­tet, at kon­cer­ten med Odder Voi­ces ikke skal gen­nem­fø­res på grund af risi­ko­en for smit­te med Cor­o­­na-virus – eller en af Covid 19’s efter­hån­den man­ge vari­an­ter. End­nu er der ingen mel­din­ger om jule­g­ud­stje­ne­ster­ne i Fjord­pa­sto­ra­tets kirker. 

Beskyt dig i aften

I aften skal ild og bål skær­me os mod de onde ånder. For den sid­ste aften i april er de underjor­di­ske og hek­se­ne nem­lig sær­ligt akti­ve. En del af hek­se­ne farer afsted for at nå Bloks­b­jerg – Nordtys­klands høje­ste bjerg – for at mødes med djæ­vel­en selv. Andre skal til hek­se­mø­de i Trom­sø i Nor­ge, for at afta­le det kom­men­de års ugerninger.

BLUS HVER EN BAKKETOP
I aften er det Val­borgs­af­ten – og i mor­gen er det Valborgsdag.
I Dan­mark er Skt.Hans den sto­re bålaf­ten. Men i Tys­kland og Sve­ri­ge mar­ke­res Val­bor­gaf­ten sta­dig, som den blev mar­ke­ret her i lan­det for år til­ba­ge, hvor der var Val­borgs­blus, som det hed over hele lan­det – og spe­ci­elt i Østjyl­land, hvor man 30. april så blus, som det hed, på man­ge bak­ke­top­pe. Nog­le ste­der bli­ver der sta­dig tændt blus. Bl.a. i vores nabo­lands­by Boulstrup.

VALBORG VAR KATOLSK HELGEN

Den katol­ske hel­gen Wal­bur­ga, som på dansk kal­des Valborg

Afte­nen – og dagen efter – er opkaldt efter en katolsk hel­gen. En engelsk kon­ge­dat­ter ved navn Wal­pur­gis. Hun valg­te magt og rig­dom fra, og rej­ste i år 748 til klo­stret Hei­den­heim i Tys­kland, for at hjæl­pe med at krist­ne tysker­ne. Hun blev sene­re klo­strets abbedisse.
I 870 blev hun hel­gen­kå­ret – det ple­je­de ellers kun at være dem, der hav­de et mar­ty­ri­um hæf­tet på sig. Det ske­te 1. maj, som så blev hen­des offi­ci­el­le festdag.

ILD FRA GRUNDEN
I gam­le dage mar­ke­re­de Val­borgs­af­ten over­gan­gen fra vin­ter til som­mer. Og den blev også brugt til andet end at skræm­me onde ånder – eller de underjor­di­ske – væk. Den­ne aften blev der dan­set og sun­get, og der blev tændt bål – og det kun­ne ikke bare star­tes med glø­der, der blev hen­tet i køk­ke­net. Det skul­le laves fra grun­den – alt­så ved at gni­de to styk­ker træ mod hin­an­den. Det var en hedensk skik, så i Tys­kland for­bød Romer­kir­ken på et kir­ke­mø­de i 742 de krist­ne tyske­re at tæn­de den slags ugu­de­li­ge bål. Men kir­ke­mø­de eller ej – skik­ken fortsatte.

DRUK OG DANS
Men når der var fest Val­borgs­af­ten, var det så abso­lut ikke hel­ge­nen, der var i cen­trum. Det var druk og dans. I bogen ”Nord for Hor­sens fjord”, der er en fol­ke­min­de­sam­ling fra 1946, for­tæl­les hvor­dan der blev uddelt ”gade­lam” i lands­by­er­ne: En såkaldt gade­bas­se hav­de en hat med små sed­ler, hvor alle kar­le­nes nav­ne var skre­vet. Piger­ne skul­le så træk­ke en sed­del, og nav­net for­tal­te, hvil­ket gade­lam hun hav­de fået til­delt. Ham var hun så for­plig­tet til at dan­se med et vist antal gan­ge ved de gil­der, der blev holdt – og nog­le ste­der, som f.eks. i Hund­slund – for­plig­tet til at fodre ham af, før de skul­le til gil­de. Det skul­le vare et helt år, og der var langt fra altid til­freds­hed med lodtrækningen.
Gade­bas­sen var udnævnt til fastelavns­fe­sten for et år. Han var sam­men med to hjæl­pe­re ansvar­lig for alle ung­doms­gil­der – jule­gil­de, fastelavns­gil­de pin­se­gil­de – og alt, hvad der var imellem.

OG TIL DEN NÆSTE FEST
Men Val­borgs­af­ten var også en aften, hvor der blev sam­let sam­men til pin­se­gil­de over fle­re dage. Når båle­ne var brændt ned, red kar­le­ne rundt til alle går­de for at syn­ge og ind­sam­le pen­ge til pin­se-gil­der­ne, der her på egnen kun­ne vare tre dage.
I Sve­ri­ge og Tys­kland føres tra­di­tio­nen med bål vide­re. I Dan­mark har Skt.Hans d. 23. juni taget over. Den er som Val­borgs­af­ten et misk-mask af kri­sten­dom, over­tro og fest. Båle­ne skal hol­de hek­se og andet far­ligt væk. Men de fejrer også Johan­nes Døbe­rens fød­sels­dag. Der­af nav­net. Des­u­den fejres sol­hverv. En tre-i-en-begivenhed. 

 

 

 

KALENDER

BYFESTGYLLING

15. – 17. juni er der byfest i Gyl­ling. Pro­gram for alle tre dage kan ses her

15 ÅR MED GITTE

18. juni kl. 12 – ? invi­te­rer Git­te Dine­sen fami­lie, ven­ner, bekend­te, for­ret­nings­for­bin­del­ser, nabo­er… kort sagt: alle – til at kom­me og være med til at fejre 15. års jubilæ­et i Falling. 

PROGRAMMER:

Pro­gram­mer­ne for akti­vi­te­ter­ne i Dan­ske Seni­o­rer og i Tors­dags­klub­ben er nu lagt ind under “Lokal­råd og for­e­nin­ger”. Se et væld af akti­vi­te­ter som fored­rag, kort­spil, hyg­ge, fæl­les­spis­nin­ger og udflugter.