KORT NYT

Menig­heds­rå­det er dørvogtere

Hvis du er vant til at gå i kir­ke jule­af­ten, så skal du hjem­me­fra i god tid, hvis du ikke vil risi­ke­re at bli­ve afvist i døren. Her står et med­lem af menig­heds­rå­det og age­rer dør­vog­ter. D.v.s. luk­ker de hel­di­ge ind og afvi­ser de uhel­di­ge. På grund af afstands–  og kva­drat­me­ter­krav må antal­let af kir­ke­gæn­ge­re jule­af­ten reduceres. 

De to præ­ster i Fjord­pa­sto­ra­tet har beslut­tet at hol­de en gud­stje­ne­ste i alle seks kir­ker den 24. dec. I Ørting er det alle­re­de kl 13. på Alrø kl. 14.30 og i Fal­ling kl. 16. 

Loka­l­om­rå­dets udviklingsplan

Lokal­rå­dets udvik­lings­plan for Ørting-Fal­ling områ­det lig­ger nu på siden ”Lokal­råd og for­e­nin­ger”.  Her lig­ger også det sene­ste møde­re­fe­rat.Lokal­po­sten vil i den kom­men­de tid sæt­te fokus på nog­le af de pro­ble­mer, som pla­nen viser, der er i områ­det med de fire lands­by­er: Ørting, Fal­ling, Amstrup og Ålstrup. 

Østjy­der mod Kattegatforbindelsen

Der er basis for en østjysk for­e­ning mod Kat­te­gat­for­bin­del­sen. Det står fast efter DN-Odders møde “for­bin­del­se eller for­ban­del­se” i Pak­hu­set i Odder tirs­dag 20. okto­ber. DN-Odder mel­der ud, så snart der er nyt om den fæl­les forening. 

På Sam­sø er en enig kom­mu­nal­be­sty­rel­se imod Kat­te­gat­for­bin­del­sen og 400 bebo­e­re er med­lem­mer af for­e­nin­gen imod den. Face­book­grup­pen ”Nej tak til motor­ve­je og Kat­te­gat­bro fra og til Odder” har på kort tid sam­let 1200 medlemmer. 

Vej­bod fortsætter

Den lil­le vej­bod ved Brand­by­ge­gaard har været så vel­be­søgt, at den fort­sæt­ter. Hver dag vil den bli­ve fyldt op med går­dens øl, æg, kar­to­f­ler og grønt­sa­ger. Men det sto­re jule­mar­ked er aflyst. “Desvær­re”, siger Lone Vitus. “Mar­ke­det ple­jer at være et kæm­pe til­løbs­styk­ke, og folk kom­mer fra hele lan­det. Det kan vi slet ikke sty­re i for­hold til forsamlingsforbuddet”. 

Cor­o­na-jul

Jule­af­tens­dag ple­jer kir­ker­ne at være fyldt til sid­ste plads. Men i år vil Cor­o­­na-restrik­tio­­ner kræ­ve utra­di­tio­nel­le løs­nin­ger – hvis de da ikke bli­ver ophæ­vet før 24. dec. I Midt-og Vestjyl­land vil sports­hal­ler bli­ve taget i brug. 

I Fjord­pa­sto­ra­tet, som rum­mer seks kir­ker, er der “end­nu ikke klar­hed over, hvor­dan julen skal fejres”, oply­ser sog­ne­præst Kåre Schel­de Busk. ”Men vi er gået i tænkeboks”. 

Pla­der for de smadre­de vinduer

Fæl­les Ser­vi­ce og Drift er ved at være fær­dig med opryd­nin­gen ved den gam­le bør­ne­ha­ve på Hav­re­væn­get. Hæk­ken er ble­vet klip­pet, de gam­le og nu råd­ne lege­red­ska­ber er ved at bli­ve fjer­net. Det sam­me er de selvså­e­de træ­er og buske. Til­ba­ge skal kun være et are­al med græs, der kan hol­des nede. Låger­ne til byg­nin­gen er ble­vet lavet og aflåst. Ende­lig er der sat pla­der for de smadre­de vinduer. 

Lor­te Corona”

Med dis­se ord afly­ser Karen og Kim Schlos­ser alle fæl­les­spis­nin­ger i Hal­lens Cafeteria. 

Der kan dog fort­sat købes mad. Men der skal bæres mund­bind, når man ikke sid­der ned. 

Cafe­te­ri­et luk­ker også hver aften kl. 22. Så skal alle være ude. 

To nye med­lem­mer valgt

Godt 30 men­ne­sker mød­te i aften op i Sog­ne­hu­set for at væl­ge med­lem­mer til Fjord­pa­sto­ra­tets fæl­les menig­heds­råd. To gen­gan­ge­re og to helt nye med­lem­mer skal repræ­sen­te­re Ørting og Fal­ling sogne. 

I Ørting blev den nuvæ­ren­de for­mand for menig­heds­rå­det, Jens Peter Peter­sen, valgt sam­men med Git­te Bis­bo Bøgh, der er helt ny i den­ne form for 

fri­vil­ligt arbej­de. Til dag­ligt arbej­der hun som admi­ni­stra­tiv leder på Vestsko­len.Som sted­fortræ­der blev Ton­ny H. Jakob­sen valgt. Også han, der har et entre­pre­nør­fir­ma i Hor­sens, er ny i arbejdet. 

For Fal­ling sogn blev Knud Appel, som er næst­for­mand for det nuvæ­ren­de menig­heds­råd. Han blev valgt sam­men med Lise Færch, som er ope­ra­tions­sy­geple­jer­ske på Hor­sens Syge­hus.Som sup­ple­an­ter blev Kaj Rude­beck og Else Ros­borg valgt. De bor beg­ge i Amstrup. og har beg­ge tid­li­ge­re været med­lem­mer af menig­heds­rå­det for Ørting Falling. 

Blo­ka­den mod Åkjær

Før­ste maj er arbej­der­nes inter­na­tio­na­le kamp­dag, og den bli­ver mar­ke­ret lan­det over. Her i Lokal­po­sten mar­ke­rer vi dagen med histo­ri­en om en lil­le fag­for­e­nings blo­ka­de af god­set Åkjær i 1936.

”Roe­ar­bej­der­ne har væn­net sig af med at arbej­de på grund af ledig­gang – og på trods af, at at den loka­le fag­for­e­ning har 30 – 40 med­lem­mer til kon­trol, har jeg været nødt til at hen­te høst­ar­bej­de­re fra andre kommuner”.

Sådan skrev god­s­in­spek­tø­ren på Åkjær i 1936 til den lil­le Ørting-Fal­ling afde­ling af Dansk Arbejds­mands­for­bund, der var stif­tet 02. Okto­ber 1933.

Det var ikke før­ste gang, der var bøvl med god­s­in­spek­tø­ren. Han hav­de tid­li­ge­re næg­tet at beta­le løn efter tarif­fen. Og også kla­get over roe­ar­bej­de­re, som ikke vil­le ren­se mar­ker med så meget ukr­udt, at de efter en arbejds­dag på ni timer kun hav­de tjent et par kroner.

Så da han send­te dét brev, gik fag­for­e­nin­gens besty­rel­se op i det røde felt. For det kun­ne doku­men­te­res, at ingen med­lem­mer gik til kon­trol – og at god­s­in­spek­tø­ren aldrig hav­de hen­vendt sig for at få høstarbejdere.

BLOKADE STOPPER ROERNE

Fag­for­e­nin­gen hav­de fle­re gan­ge for­søgt at få en overenskomst med god­set. Men for­gæ­ves. Ved høst­tid i 1936 for­søg­te den igen. Men inspek­tø­ren var – som sæd­van­ligt – stejl. Han skul­le alde­les ikke have nogen overenskomst.

Der­for blev alle med­lem­mer ind­kaldt til møde 9. august 1936. Ene­ste punkt på dags­or­de­nen var Åkjær.

På mødet vedt­og med­lem­mer­ne, at løn­nen for høst­ar­bej­de skul­le være 7,65 kro­ner om dagen. Og hvis god­set ikke vil­le beta­le, skul­le fag­for­e­nin­gen ”få vores nabo­af­de­lin­ger til at kal­de de folk hjem, der arbej­der på Åkjær”, som der står i referatet.

Det påvir­ke­de ikke god­sets inspek­tør. I pro­tokol­len står at læse, at fag­for­e­nin­gens besty­rel­se holdt møde igen 10. august: ”Efter at vores for­mand hav­de rede­gjort for hvor­le­des vores for­hand­lin­ger med Åkjær var mis­lyk­ke­des, ene­des besty­rel­sen og kreds­for­man­den om at blo­ke­re Åkjær og at Hor­sens-kred­sen skul­le afly­se Åkjær for til­gang af orga­ni­se­re­de arbejdere”.

Hoved­kon­to­ret i Køben­havn blev kon­tak­tet, og 25. Sep­tem­ber – lige før cico­rie-tør­re­ri­ets høj­sæ­son – fik den lil­le fag­for­e­ning brev til­ba­ge: Sympatiblokade.

Det betød bl.a., at god­set, der var den stør­ste leve­ren­dør, ikke kun­ne afle­ve­re roer på tør­re­ri­et – og hel­ler ikke på andre tør­re­ri­er. Dét hjalp. 16. Okto­ber kun­ne fag­for­e­nin­gens for­mand med­dele, at nu var overenskom­sten i hus. Den stej­le inspek­tør hav­de givet. Resul­ta­tet var knap otte kro­ner om dagen – for arbej­de i ni timer.

Blo­ka­den mod Åkjær er for længst glemt. Men den­gang betød den meget. For det var den før­ste egent­li­ge sejr for en lil­le lokal fagforening.

 

 

 

KALENDER

TORSDAGSKLUBBEN
…afly­ser alle klu­b­ef­ter­mid­da­ge­ne i Sog­ne­hu­set i resten af novem­ber og hele decem­ber på grund af Corona-restriktionerne.

SANGEFTERMIDDAGEN AFLYST
San­g­ef­ter­mid­da­gen i Sog­ne­hu­set 01. decem­ber er aflyst p.g.a. Corona-situationen

KØB GAVER OG JULEPYNT
Gal­le­ri­et ved Den Gam­le Sta­tion i Ørting hol­der åbent 4. dec. fra kl. 13 – 17, 5. dec. fra kl. 10 – 16 og 6. dec. fra 10 – 16. Det er muligt at købe gaver og julepynt. 

SYNG JULEN IND
6. decem­ber kl. 14.00: De ni læs­nin­ger i Ørting Kir­ke. Og bag­ef­ter invi­te­rer menig­heds­råd og Dan­ske Seni­o­rer alle, der har lyst, på gløgg og æbleski­ver i Sognehuset.


MORGENSANGKIRKEN
10. decem­ber kl. 9.30 er der mor­gensang i kir­ken for sid­ste gang i år. Som sæd­van­ligt er der bag­ef­ter mor­genkaf­fe og samvær i Sognehuset. 

HENT DIT JULETRÆ
13. decem­ber mel­lem kl. 15 og kl. 17 kan I hen­te jeres jule­træ ved Ørting Hal­len. Det skal bestil­les sene­st 6. dec. Ring eller send sms til 24679108. Træ­er op til 2 meter koster 150 kr – over 2 meter koster 200 kr. Cafe­te­ri­et er åbent og sæl­ger gløgg/​saftevand og æbleski­ver for 25 kr