KORT NYT

FDF Ørting-Fal­ling kan fortsætte

Syv voks­ne har meldt sig til at gå ind som fri­vil­li­ge i FDF-arbej­­det. Og det bety­der, at kred­sen kan fort­sæt­te. Ikke kun børn fra det­te områ­de er med i den loka­le FDF-kreds. Også børn fra Gyl­ling del­ta­ger.De kan nu alle mødes igen 1. sep­tem­ber kl. 18.30 ved spej­der­hyt­ten på Tof­ten i Ørting. 

Mari­an­ne Lyst stopper

Sog­ne­præst Mari­an­ne Lyst har valgt at gå på pen­sion ved års­skif­tet. Inden da har hun ferie, der skal afvik­les, så hen­des afskeds­gud­stje­ne­ster bli­ver holdt 27. novem­ber. Det er i Gyl­ling Kir­ke kl. 9.30, og kl. 10.30 på Alrø. 

Pas på kanterne

Cykel­stien mel­lem Ørting og Odder har nu fået et lag asfalt, der har dæk­ket de rev­ner, der for­år­sa­ge­de en del uheld. Den smal­le cykel­sti har der­for nu fået kan­ter, der kan være far­li­ge, hvis cyk­li­ster også lader Tour de Fran­­ce-febe­ren sni­ge sig ind på turen til arbej­de og over­ha­ler. Så pas på. 

CYKELSTIERNE SKAL FORBEDRES

”Det kom­mer på i løbet af for­å­ret – i hvert fald inden som­mer­fe­ri­en”.”Det” er et nyt slid­lag på cykel­sti­er­ne mel­lem Ørting og Odder. Og løf­tet om for­bed­ring af cykel­stien er givet af for­man­den for Kli­­ma- og Pla­n­ud­val­get, Kre­sten Bjer­re i Hor­sens Fol­ke­blad 21. janu­ar. Cyk­li­ster har i lang tid kla­get over de dår­li­ge for­hold, der har bety­det, at man­ge er væltet. 

KAFFEN SERVERESKIRKEN

Så meget er aflyst eller udskudt. Men ikke mor­gensan­gen i kir­ken. Den bli­ver gen­nem­ført 13. janu­ar kl. 9.30 som plan­lagt. Ene­ste ændring er, at der ikke bag­ef­ter er mor­genkaf­fe i Sog­ne­hu­set. Kaf­fen bli­ver den­ne gang ser­ve­ret i kir­ken. Virus-reg­­ler­­ne bli­ver over­holdt, så det er trygt at deltage. 

AFLYSNINGER RAMMER ÆLDRE MENNESKER

Dan­ske Seni­o­rer afly­ser gene­ral­for­sam­lin­gen 10. janu­ar, men håber at kun­ne hol­de den 14. marts kl. 13.30. For­e­nin­gen kan dog glæ­de sig over, at 50 ældre nåe­de at del­ta­ge i jule­mid­da­gen med mad fra Sko­v­bak­ken, før alt luk­ke­de ned. Tors­dags­klub­ben begyn­der først igen 20. janu­ar. Spi­se­ven­ner håber dog at kun­ne sam­le ældre men­ne­sker i Ørting Hal­lens Café d. 18. janu­ar kl. 12. Bli­ver restrik­tio­ner­ne ikke stram­met yder­li­ge­re, lever Cafe­en op til kravene. 

Cor­o­na-aflys­ning

Der bli­ver ingen jule­kon­cert i Fal­ling Kir­ke 14. decem­ber. Menig­heds­rå­det har beslut­tet, at kon­cer­ten med Odder Voi­ces ikke skal gen­nem­fø­res på grund af risi­ko­en for smit­te med Cor­o­­na-virus – eller en af Covid 19’s efter­hån­den man­ge vari­an­ter. End­nu er der ingen mel­din­ger om jule­g­ud­stje­ne­ster­ne i Fjord­pa­sto­ra­tets kirker. 

TRE FRA VORES OMRÅDE VALGT

Den nye kom­mu­nal­be­sty­rel­se får tre med­lem­mer fra vores område. 

Det er Katja Ive­sø fra Gyl­ling valgt for de radi­ka­le, Klaus Rafa­el Jen­sen fra Fal­ling – valgt for de kon­ser­va­ti­ve og Lene Aagaard fra Ørting – valgt for Venstre. 

Det var meget tæt på, at også Jan Kjær­s­gaard fra Ørting var ble­vet valgt. Hav­de han fået 10 mere end de 147 per­son­li­ge stem­mer, han fik, var han også ble­vet valgt. 

Stem­me­pro­cen­ter­ne svin­ge­de en del i områ­det. På Alrø valg­te 88,8 pro­cent af væl­ger­ne at stem­me, i Ørting-Fal­ling var det 74,3 pro­cent og Gyl­ling kun 68,7 procent. 

FØRSTE CORONA-AFLYSNING

Lone Vitus og Søren Kvist på Brand­by­ge­gaard afly­ser årets jule­mar­ked med den begrun­del­se, at “intet tyder på, at det er en god idé at brin­ge man­ge men­ne­sker sam­men inden­dørs de kom­men­de måneder”. 

Der er man­ge timers for­be­re­del­se i at få det sto­re mar­ked i træla­den til­ret­telagt. Og det kan være spildt, hvis tal­le­ne for antal­let af smit­te­de og hospi­tal­s­ind­lag­te fort­sæt­ter med at sti­ge. Der­for væl­ger de at afly­se alle­re­de nu. 

Pen­sio­ni­st­for­e­ning fyl­der 70 år

Den begynd­te som Gyl­ling Alder­s­ren­te­for­e­ning – nu hed­der den Gyl­ling Pen­sio­ni­st­for­e­ning. Og på ons­dag har den eksi­ste­ret i 70 år. Det vil to dage efter bli­ve fejret i For­sam­lings­hu­set med fore­lø­big 60 del­ta­ge­re. Det vil ske med sang, musik, mad og drik­ke – men også med et lil­le fored­rag om for­e­nin­gens histo­rie. Den kan ellers være svær at styk­ke sam­men, for som det gæl­der for man­ge for­e­nin­ger, er også Alder­s­for­e­nin­gens refe­ra­ter m.v. for de før­ste otte år for­s­vun­det. Det var før vi fik lokalarkiverne. 

Spi­se­ven­ner mødes igen

San­ge fra Højsko­­le-sang­­bo­­gen, hyg­ge­ligt samvær og god mad. Det er pro­gram­punk­ter­ne, når Spi­se­ven­ner mødes. Og det gør de igen efter en læn­ge­re Cor­o­­na-pau­­se 21. sep­tem­ber kl. 12. i For­sam­lings­hu­set i Fal­ling, hvor Git­te Dine­sen står for maden, som koster 70 kr. 

Spi­se­ven­ner et til­bud til alle over 60 år i Ørting-Fal­ling områ­det. Og 31 har alle­re­de meldt sig til at være med. Men der er plads til fle­re. Fri­vil­li­ge hen­ter og brin­ger, hvis del­ta­ger­ne ikke har køre­lej­lig­hed. Lige nu mang­ler fire hjæl­pe­re. Har du lyst til at tage en tørn, kan du rin­ge til Poul Hen­ning: 22383692. 

Fire lands­by­mø­der om udviklingsplan

Lokal­rå­det for Ørting Fal­ling Sog­ne ønsker at høre bor­ger­nes mening om udvik­lings­pla­nen for vores områ­de, og at få input fra bor­ger­ne om de pro­ble­mer og mulig­he­der, som de mener, at Lokal­rå­det skal arbej­de vide­re med. Der­for vil der bli­ve holdt fire møder – et for hver lands­by.Ons­dag den 15. sep­tem­ber kl. 19 for bebo­er­ne i Ålstrup i Fryse­hu­set. Ons­dag den 22. sep­tem­ber kl. 19 for bebo­er­ne i Amstrup i Fal­ling Festlokaler/​​Dinesen. Ons­dag den 29. sep­tem­ber kl. 19 for bebo­er­ne i Fal­ling i Fal­ling Festlokaler/​​Dinesen. Og ons­dag den 6. okto­ber kl. 19 for bebo­er­ne i Ørting i Sog­ne­hu­set.Udvik­lings­pla­nen lig­ger under “Lokal­råd og for­e­nin­ger” her på Lokalposten. 

Bør­ne­ha­ven åbner igen

Bør­ne­ha­ven på Hav­re­væn­get i Ørting er ble­vet shin­et op og åbner igen. Men kun mid­ler­ti­digt i et par måne­der. Og ikke for børn i Ørting. Men for børn i Odder, som skal trans­por­te­res med bus. For i Odder mang­ler plad­ser. DOMI Bolig har pla­ner om at byg­ge 16 leje­bo­li­ger på Hav­re­væn­get, så bør­ne­ha­ven og de to gam­le seni­o­r­bo­li­gerskal pæres ned. 

Have­gæ­ster betal­te 1300 kr

Der var næsten 1300 kr i de to syl­te-glas mær­ket ØFUG, som stod på bor­de­ne i den lil­le cafe på gårds­plad­sen – der­til kom­mer nog­le ind­be­ta­lin­ger på Mobile­Pay. Pen­ge­ne var gæster­nes beta­ling for ”gra­tis kaf­fe” på gårds­plad­sen, da Lis­beth Jør­gen­sen søn­dag åbne­de den sto­re øko­lo­gi­ske have på Per­sie­vej i Ørting for besø­gen­de. Ca 50 men­ne­sker benyt­te­de sig af det. Pen­ge­ne i syl­te-glas­­se­­ne går ube­skå­ret til ØFUG, som Cor­o­­na-ned­luk­­nin­­gen har ramt hårdt. 

Som­mer­re­stau­rant er tæt på udsolgt

De har valgt, at kun 30 men­ne­sker kan spi­se på Brand­by­ge­gaards som­mer­re­stau­rant de 15 afte­ner i juli, den er åben. Og 10 afte­ner er alle­re­de udsolgt. Så man­ge loka­le og uden­bys gæster vil spi­se, hvor 95 pro­cent af både maden og drik­ke­va­rer­ne er lavet af går­dens egne øko­lo­gi­ske pro­duk­ter – og med fæl­les hjælp dyr­ket på mar­ker og i driv­hus af kok­ken og hen­de, der ser­ve­rer. Der er sta­dig få bil­let­ter til fem afte­ner. De skal bestil­les på Odder­net­tet (https://​www​.odder​bil​let​ten​.dk/​a​r​r​a​n​g​e​m​e​n​t​er/) Der kan du også læse om maden, du har i ven­te. Men sagt med det sam­me – til­hø­rer du den del af men­ne­ske­he­den, der abso­lut skal have kød, må du fin­de et andet sted. 

Bøn­der­ne var skru­e­bræk­ke­re – og en tak­nem­me­lig god­se­jer betal­te med en sportsplads

Sport­s­plad­sen med møl­len i bag­grun­den. Hvad børn og voks­ne kig­ger op på, står hen i det uvisse

Tak­ket være bøn­der, der udfør­te strej­ke­ramt arbej­de, har Gyl­ling i dag en stor sport­s­plads. Den var god­se­je­rens tak, for­di bøn­der­ne ryk­ke­de ud og luge­de hans roe­mar­ker, da god­sets egne arbej­de­re strej­ke­de og ikke vil­le udfø­re arbej­det.  I 1922 gav han 4000 kr. til plad­sen, der ud over sport­sak­ti­vi­te­ter nu også huser bl.a. byfest og rock­festi­val. Musik­ken fra kon­cer­ten St. Bede­dag med heavy bands vil­le sik­kert have fået sam­me god­se­jer til at rote­re i gra­ven. Hvis han – der blev beskre­vet som en meget nøj­som mand – da over­ho­ve­det hav­de en gram­mo­fon, vil­le han med stor sand­syn­lig­hed have lyt­tet til klas­sisk musik.

GYLLINGNÆS KOSTEDE EN HALV MILLION

Hans navn var Chri­sti­an Fre­de­rik Gre­ven­kop Castenskjold, og han køb­te Gyl­ling­næs i 1885 for 500.000 kr, da han var 45 år gam­mel. Han blev født på en min­dre her­re­gård ved Sla­gel­se, som en smu­le iro­nisk hed Sto­re Fre­de­rik­slund. Han tog stu­den­terek­sa­men fra Sorø Aka­de­mi og blev offi­cer ved hus­a­rer­ne og delt­og i kri­gen i 1864, som koste­de Dan­mark Sønderjylland.

Castenskjold hav­de Sto­re Fre­de­rik­slund i for­pagt­ning i nog­le år, og bag­ef­ter for­pag­te­de han god­set Øster­gaard, som den­gang hør­te under Fri­i­sen­borg ved Ham­mel.  Der blev han, til han køb­te Gyllingnæs.

AKTIVLOKALSAMFUNDET

I Gyl­ling blev han kaldt rit­meste­ren. En rit­me­ster er en kap­ta­jn ved kava­le­ri­et – og en titel, der blev afskaf­fet i 1951. Og det var han nok engang – kap­ta­jn. Men det var for­tid. Nu var han godsejer.

Castenskjold for­bed­re­de på man­ge måder god­set – dræ­ne­de mar­ker, byg­ge­de udhu­se og opkøb­te enga­re­a­ler. Han delt­og også i det offent­li­ge liv. Fra 1898 til 1910 var han for­mand for Gyl­ling Meje­ri, og 1. janu­ar 1895 blev han med­lem af Gyl­ling Sog­ne­råd, hvor han fra 1898 til marts 1909 var for­mand. Det til­skri­ves ham, at der i 1906 kom en lan­de­vej mel­lem Gyl­ling og Ørting.

For­hen­væ­ren­de sog­ne­rå­ds­for­mand Jens Ander­sen sam­le­de i en lil­le bog, hvad han kald­te ”Nog­le opteg­nel­ser om Gyl­ling sogn og dets bebo­e­re gen­nem tider­ne”. Den blev genud­gi­vet i 1976 af Bor­ger­for­e­nin­gen som ”Gyl­ling­bo­gen”. Her står bl.a. om ritmesteren:

OVERLOD DET TIL FORVALTEREN

”Mod sine under­giv­ne var han tem­me­lig afmå­lt i sin optræ­den. Han tal­te sjæl­dent med dem, men over­lod til for­val­te­ren at ord­ne og til­se bedrif­ten. Mod uden­for­stå­en­de var Rit­meste­ren der­i­mod flink og opmærk­som, og han var i besid­del­se af en fin dan­nel­se og belevenhed”.

Hvor­for god­sets arbej­de­re strej­ke­de i 1922, har det ikke været muligt at fin­de ud af. Men på Åkær strej­ke­de lan­d­ar­bej­der­ne, for­di for­val­te­ren ikke vil­le beta­le for at få ukr­udts­be­fæng­te roe­mar­ker luget. Og også på Ger­s­dor­f­f­slund ved Hou hav­de de ansat­te strej­ket pga. en for­val­ter. Så det er ikke utæn­ke­ligt, at lan­d­ar­bej­der­ne på Gyl­ling­næs syn­tes, for­val­te­ren betal­te for lidt for at få mar­ker med alt for meget ukr­udt renset.

BESTILTE GRAVSTENGOD TID

Rit­meste­ren for­lod sjæl­dent Gyl­ling­næs – cyk­le­de kun rundt i omeg­nen. Iføl­ge Gyl­ling­bo­gen besøg­te han dog gre­ven på Fri­j­sen­borg ved Ham­mel. Men det er alt, vi ved.

Han var glad for at ophol­de sig på god­set, som han kon­stant tænk­te på at ved­li­ge­hol­de og for­bed­re. Hvor glad han var for god­set, skul­le efter­ti­den også vide, så i god tid bestil­te han en grav­sten. Hans navn og fød­sels­dag var på ste­nen, og så var der ind­hug­get i ste­nen: ”Tak­nem­me­lig ejer af Gyl­ling­næs” – kun døds­da­gen manglede.

TOG DAGLIGT BAD

I Gyl­ling­bo­gen står: ”Rit­meste­ren leve­de regel­mæs­sigt og måde­hol­dent, tog dag­lig bad og hav­de et godt helbred”.

Der var dog noget, han ønske­de at opnå: At have pen­ge i ban­ken og at kom­me op at fly­ve. Det nåe­de han. Men der var andre mål, han ikke nåe­de. Nem­lig at bli­ve gift og at få mar­ker­ne fri af ukrudt.

Men i 1922 hjalp Gyl­ling-bøn­der­ne ved skru­e­bræk­ke­ri ham med at få roe­mar­ken fri af ukr­udt. Og som tak fik lands­by­en en sportsplads.

INGEN GØGLERE OG CIRKUS

Lokal­hi­sto­risk Arkiv i Gyl­ling opbe­va­rer et uda­te­ret papir: Udkast til vedtæg­ter for benyt­tel­sen og ved­li­ge­hol­del­sen af Gyl­ling Kom­mu­nes Sport­s­plads. Her står:

”Benyt­tel­se af plad­sen kan efter for­hand­ling med udval­get til­la­des gra­tis for de sport­s­for­e­nin­ger, der har hjem­sted i Gyl­ling Kom­mu­ne og for ind­bud­te uden­sogns for­e­nin­ger samt for bør­ne­ne fra alle kom­mu­nens skoler”.

Fol­ke­for­ly­stel­ser som ” kar­ru­sel­ler, gyn­ger, kraft­prø­ver, cir­kus- og gøg­ler­tel­te må ikke opstil­les på plad­sen”. Men plad­sen ”kan benyt­tes til afhol­del­se af tea­ter, kon­cer­ter og andre fol­ke­mø­der, lige­som børn og voks­ne har adgang til af fær­des og lege på pladsen”.

Hads Her­reds Rock­festi­val kun­ne nok til­la­des – men vil­le næp­pe have vakt god­se­je­rens begejstring

Så Hads Her­reds Rock­festi­val vil­le kun­ne hol­des på plad­sen. Men det vil­le næp­pe have været til god­se­je­rens udel­te begej­string, hvis musik­ken nåe­de ud på Gyllingnæs.

Men plad­sen bli­ver mest brugt til dens egent­li­ge for­mål: sport. Og det er her, Gyl­ling Bold­klub på lør­dag kan fejre 100 ‑års jubilæum.
På plad­sen blev rejst en kam­pe­sten med inskrip­tio­nen ”Tak­nem­me­ligt min­de om eje­ren af Gyl­ling­næs, rit­me­ster Fr. Gre­ven­kop Castenskjold, som skæn­ke­de den­ne sport­s­plads i året 1922”. Et til­sva­ren­de min­de er ikke rejst for de bøn­der, der ved at udfø­re strej­ke­ramt arbej­de fik rit­meste­ren til at åbne tegnebogen.

KALENDER

PROGRAMMER:

Pro­gram­mer­ne for akti­vi­te­ter­ne i Dan­ske Seni­o­rer og i Tors­dags­klub­ben er nu lagt ind under “Lokal­råd og for­e­nin­ger”. Se et væld af akti­vi­te­ter som fored­rag, kort­spil, hyg­ge, fæl­les­spis­nin­ger og udflugter. 

FOREDRAGSOGNEHUSET
12. sep­tem­ber kl. 13.30 hol­der Peter Roland Lar­sen fored­rag for Dan­ske Seni­o­rer – Fra Nar­høj til Kon­ge­vej. Bag­ef­ter kaf­fe og ban­ko. Hvis du er +60 år, kan du bli­ve med­lem af for­e­nin­gen for 110 kr./år. Så mød bare op og hør mere om alle aktiviteterne.

SPISEVENNER

Spi­se­ven­ner begyn­der en ny sæson 20. sep­tem­ber. Det er sta­dig i Ørting Hal­lens Café kl. 12. Det er for alle + 60. Husk til­mel­ding sene­st 16. sep­tem­ber kl. 12 til Poul Hen­ning (22 38 36 92) eller Knud (21 25 36 65). Du kan også kon­tak­te dem, hvis du har brug for hjælp til at kom­me til Hallen. 


MORGENSANG OG KAFFE
13. okto­ber kl. 9.30 er der igen mor­gensang i kir­ken og bag­ef­ter kaf­fe i Sog­ne­hu­set på Bilsbækvej.