KORT NYT

DET BLEV TIL 3.803 KM

Igen i år vandt Hund­slund lokal­dy­sten. På 2. plad­sen kom Sak­sild, som var med for før­ste gang i år. Gyl­ling snup­pe­de 3. plad­sen og Ørting-Fal­ling blev num­mer fire.

Alt i alt fik kon­kur­ren­cen bor­ge­re i de fire lands­by­er til at løbe, gå og cyk­le 3.803 km.

PROGRAMMER FOR DEN NYE SÆSON

Liter­vis af kaf­fe, kort­spil, bræt­spil, fored­rag, udflug­ter, fæl­les­spis­ning….
Dan­ske Seni­o­rers og Tors­dags­klub­bens pro­gram­mer for den kom­men­de sæson rum­mer gode ople­vel­ser for områ­dets “grå guld”.
Beg­ge pro­gram­mer er nu lagt ind under Lokal­råd og for­e­nin­ger. Som sæd­van­ligt fore­går det i Sog­ne­hu­set på Bils­bæ­kvej i Ørting.

THEJSEN FORLADER FONDEN ØRTING

Dit­te-Marie Thej­sen for­la­der job­bet som vice­for­stan­der på Fon­den Ørting for at bli­ve skole­le­der på Åsko­len, frisko­len i Hør­ning. Hun har arbej­det på opholds­ste­det i mere end 10 år.
Åsko­len har 150 ele­ver fra 0. – 7. klas­se, og en af Thej­sens opga­ver bli­ver at arbej­de med en over­byg­ning. Hun er uddan­net lærer fra Den Frie Lærer­højsko­le. Uddan­nel­sen er spe­ci­elt mål­ret­tet frisko­ler, efter­sko­ler og højskoler.

LOKALRÅD

Hvis du vil vide, hvad Lokal­rå­det for Ørting-Fal­ling arbej­der med for tiden, kan du ori­en­te­re dig i de møde­re­fe­ra­ter, der er lagt ind under ”Lokal­råd og for­e­nin­ger”.
Her fin­der du alle refe­ra­ter fra i år – og også fra de sid­ste par år. Nåe­de du ikke gene­ral­for­sam­lin­gen, kan du sam­me sted fin­de beret­ning, refe­rat og regnskab.

LUK IKKE DE TRÆNGENDE IND

Hvis det rin­ger på døren og frem­me­de beder om lov til at bru­ge dit toilet, skal du ikke luk­ke de træn­gen­de ind. For når de går igen, mang­ler du fle­re gen­stan­de. Den ene er en kvinde.

Det har ældre bebo­e­re i Gyl­ling ople­vet, da de var ven­li­ge mod de frem­me­de. Ven­lig­he­den blev ikke gen­gældt. Så glem med­men­ne­ske­lig­he­den – luk og lås døren. Ring til din nabo eller en anden, hvis de bli­ver uden for.

GENERALFORSAMLING

Alle over 16 år, som bor fat i Ørting-Fal­ling Sog­ne, er med­lem­mer af Lokal­rå­det. Også selv om de hver­ken har udfyldt en blan­ket eller betalt kon­tin­gent, som ellers er det almin­de­li­ge, når man bli­ver med­lem af en for­e­ning.  De kan møde op til gene­ral­for­sam­lin­gen og stem­me. Det­te års gene­ral­for­sam­ling fin­der sted d. 29. marts kl. 19 – 21.30 hos Dine­sen i Fal­ling. Lokal­rå­det har eksi­ste­ret siden okto­ber 2014 og skal være områ­dets kon­takt til kom­mu­nal­be­sty­rel­se og for­valt­ning.  Hvis du vil se, hvad rådet arbej­der med, så find alle møde­re­fe­ra­ter på Lokal­po­sten under Lokal­råd og foreninger.

STØTTE TIL HANDELSPLADSEN

Der er luk­ket så meget som muligt for fry­se­re og køle­re på Han­dels­plad­sen, men alli­ge­vel koster elek­tri­ci­te­ten det hvi­de ud af øjne­ne.  Men Pan­de­ka­ge­bi­len og støt­te­bi­drag ind­brag­te på få timer 16.000 kro­ner – eller et beløb, der bety­der, at reg­nin­gen fra elek­tri­ci­tets­sel­ska­bet for en måneds for­brug, kan beta­les. Pan­de­ka­ge­bi­len done­re­de pen­ge­ne fra to timers salg ved Han­dels­plad­sen, og lands­by­ens bebo­e­re bak­ke­de op og spi­ste fyld­te pan­de­ka­ger til aftens­mad. Den sam­me hjælp fik Dagli’Brugsen i Gylling.

PANDEKAGEBILEN STØTTER LOKALE

Den 9. decem­ber mel­lem kl. 16 og 18 kan man købe pan­de­ka­ger med fyld ved Han­dels­plad­sen i Ørting. Pen­ge­ne fra sal­get går ube­skå­ret til hjælp til at beta­le el-reg­­nin­­gen. I går var Pan­de­ka­ge­bi­len ved Gyl­ling-Brugs­­en – også for at give et til­skud til de sti­gen­de udgifter. 

Valg flyt­ter sang til kirken

Stem­me­bok­se og valg­til­for­ord­ne­de ryk­ker 1. novem­ber ind i Sog­ne­hu­set og fortræn­ger den sang­grup­pe, som ple­jer at mødes der før­ste tirs­dag i måne­den. Men grup­pen kan sta­dig mødes, for kir­ken er reser­ve­ret til dem. Kaf­fen skal sta­dig tages med hjemmefra.

BRUGSEN ER NU ÅBEN KL. 8 – 18

Fra i mor­gen – 1. okto­ber – ændrer Gyl­ling-Brugs­­en åbning­sti­den. Den åbner kl. 8 og luk­ker kl. 18. Der er skå­ret en halv time om mor­ge­nen og en time om afte­nen, og er en kon­se­kvens af, at elek­tri­ci­te­ten koster det hvi­de ud af øjne­ne. De nye tider bety­der, at ingen med­ar­bej­de­re bli­ver fyret.

FDF Ørting-Fal­ling kan fortsætte

Syv voks­ne har meldt sig til at gå ind som fri­vil­li­ge i FDF-arbej­­det. Og det bety­der, at kred­sen kan fort­sæt­te. Ikke kun børn fra det­te områ­de er med i den loka­le FDF-kreds. Også børn fra Gyl­ling del­ta­ger.
De kan nu alle mødes igen 1. sep­tem­ber kl. 18.30 ved spej­der­hyt­ten på Tof­ten i Ørting.

Mari­an­ne Lyst stopper

Sog­ne­præst Mari­an­ne Lyst har valgt at gå på pen­sion ved års­skif­tet. Inden da har hun ferie, der skal afvik­les, så hen­des afskeds­gud­stje­ne­ster bli­ver holdt 27. novem­ber. Det er i Gyl­ling Kir­ke kl. 9.30, og kl. 10.30 på Alrø.

Pas på kanterne

Cykel­stien mel­lem Ørting og Odder har nu fået et lag asfalt, der har dæk­ket de rev­ner, der for­år­sa­ge­de en del uheld. Den smal­le cykel­sti har der­for nu fået kan­ter, der kan være far­li­ge, hvis cyk­li­ster også lader Tour de Fran­­ce-febe­ren sni­ge sig ind på turen til arbej­de og over­ha­ler. Så pas på.

CYKELSTIERNE SKAL FORBEDRES

”Det kom­mer på i løbet af for­å­ret – i hvert fald inden som­mer­fe­ri­en”.
”Det” er et nyt slid­lag på cykel­sti­er­ne mel­lem Ørting og Odder. Og løf­tet om for­bed­ring af cykel­stien er givet af for­man­den for Kli­­ma- og Pla­n­ud­val­get, Kre­sten Bjer­re i Hor­sens Fol­ke­blad 21. janu­ar. Cyk­li­ster har i lang tid kla­get over de dår­li­ge for­hold, der har bety­det, at man­ge er væltet.

KAFFEN SERVERESKIRKEN

Så meget er aflyst eller udskudt. Men ikke mor­gensan­gen i kir­ken. Den bli­ver gen­nem­ført 13. janu­ar kl. 9.30 som plan­lagt. Ene­ste ændring er, at der ikke bag­ef­ter er mor­genkaf­fe i Sog­ne­hu­set. Kaf­fen bli­ver den­ne gang ser­ve­ret i kir­ken. Virus-reg­­ler­­ne bli­ver over­holdt, så det er trygt at deltage. 

Bøn­der­ne var skru­e­bræk­ke­re – og en tak­nem­me­lig god­se­jer betal­te med en sportsplads

Sport­s­plad­sen med møl­len i bag­grun­den. Hvad børn og voks­ne kig­ger op på, står hen i det uvisse

Tak­ket være bøn­der, der udfør­te strej­ke­ramt arbej­de, har Gyl­ling i dag en stor sport­s­plads. Den var god­se­je­rens tak, for­di bøn­der­ne ryk­ke­de ud og luge­de hans roe­mar­ker, da god­sets egne arbej­de­re strej­ke­de og ikke vil­le udfø­re arbej­det.  I 1922 gav han 4000 kr. til plad­sen, der ud over sport­sak­ti­vi­te­ter nu også huser bl.a. byfest og rock­festi­val. Musik­ken fra kon­cer­ten St. Bede­dag med heavy bands vil­le sik­kert have fået sam­me god­se­jer til at rote­re i gra­ven. Hvis han – der blev beskre­vet som en meget nøj­som mand – da over­ho­ve­det hav­de en gram­mo­fon, vil­le han med stor sand­syn­lig­hed have lyt­tet til klas­sisk musik.

GYLLINGNÆS KOSTEDE EN HALV MILLION

Hans navn var Chri­sti­an Fre­de­rik Gre­ven­kop Castenskjold, og han køb­te Gyl­ling­næs i 1885 for 500.000 kr, da han var 45 år gam­mel. Han blev født på en min­dre her­re­gård ved Sla­gel­se, som en smu­le iro­nisk hed Sto­re Fre­de­rik­slund. Han tog stu­den­terek­sa­men fra Sorø Aka­de­mi og blev offi­cer ved hus­a­rer­ne og delt­og i kri­gen i 1864, som koste­de Dan­mark Sønderjylland.

Castenskjold hav­de Sto­re Fre­de­rik­slund i for­pagt­ning i nog­le år, og bag­ef­ter for­pag­te­de han god­set Øster­gaard, som den­gang hør­te under Fri­i­sen­borg ved Ham­mel.  Der blev han, til han køb­te Gyllingnæs.

AKTIVLOKALSAMFUNDET

I Gyl­ling blev han kaldt rit­meste­ren. En rit­me­ster er en kap­ta­jn ved kava­le­ri­et – og en titel, der blev afskaf­fet i 1951. Og det var han nok engang – kap­ta­jn. Men det var for­tid. Nu var han godsejer.

Castenskjold for­bed­re­de på man­ge måder god­set – dræ­ne­de mar­ker, byg­ge­de udhu­se og opkøb­te enga­re­a­ler. Han delt­og også i det offent­li­ge liv. Fra 1898 til 1910 var han for­mand for Gyl­ling Meje­ri, og 1. janu­ar 1895 blev han med­lem af Gyl­ling Sog­ne­råd, hvor han fra 1898 til marts 1909 var for­mand. Det til­skri­ves ham, at der i 1906 kom en lan­de­vej mel­lem Gyl­ling og Ørting.

For­hen­væ­ren­de sog­ne­rå­ds­for­mand Jens Ander­sen sam­le­de i en lil­le bog, hvad han kald­te ”Nog­le opteg­nel­ser om Gyl­ling sogn og dets bebo­e­re gen­nem tider­ne”. Den blev genud­gi­vet i 1976 af Bor­ger­for­e­nin­gen som ”Gyl­ling­bo­gen”. Her står bl.a. om ritmesteren:

OVERLOD DET TIL FORVALTEREN

”Mod sine under­giv­ne var han tem­me­lig afmå­lt i sin optræ­den. Han tal­te sjæl­dent med dem, men over­lod til for­val­te­ren at ord­ne og til­se bedrif­ten. Mod uden­for­stå­en­de var Rit­meste­ren der­i­mod flink og opmærk­som, og han var i besid­del­se af en fin dan­nel­se og belevenhed”.

Hvor­for god­sets arbej­de­re strej­ke­de i 1922, har det ikke været muligt at fin­de ud af. Men på Åkær strej­ke­de lan­d­ar­bej­der­ne, for­di for­val­te­ren ikke vil­le beta­le for at få ukr­udts­be­fæng­te roe­mar­ker luget. Og også på Ger­s­dor­f­f­slund ved Hou hav­de de ansat­te strej­ket pga. en for­val­ter. Så det er ikke utæn­ke­ligt, at lan­d­ar­bej­der­ne på Gyl­ling­næs syn­tes, for­val­te­ren betal­te for lidt for at få mar­ker med alt for meget ukr­udt renset.

BESTILTE GRAVSTENGOD TID

Rit­meste­ren for­lod sjæl­dent Gyl­ling­næs – cyk­le­de kun rundt i omeg­nen. Iføl­ge Gyl­ling­bo­gen besøg­te han dog gre­ven på Fri­j­sen­borg ved Ham­mel. Men det er alt, vi ved.

Han var glad for at ophol­de sig på god­set, som han kon­stant tænk­te på at ved­li­ge­hol­de og for­bed­re. Hvor glad han var for god­set, skul­le efter­ti­den også vide, så i god tid bestil­te han en grav­sten. Hans navn og fød­sels­dag var på ste­nen, og så var der ind­hug­get i ste­nen: ”Tak­nem­me­lig ejer af Gyl­ling­næs” – kun døds­da­gen manglede.

TOG DAGLIGT BAD

I Gyl­ling­bo­gen står: ”Rit­meste­ren leve­de regel­mæs­sigt og måde­hol­dent, tog dag­lig bad og hav­de et godt helbred”.

Der var dog noget, han ønske­de at opnå: At have pen­ge i ban­ken og at kom­me op at fly­ve. Det nåe­de han. Men der var andre mål, han ikke nåe­de. Nem­lig at bli­ve gift og at få mar­ker­ne fri af ukrudt.

Men i 1922 hjalp Gyl­ling-bøn­der­ne ved skru­e­bræk­ke­ri ham med at få roe­mar­ken fri af ukr­udt. Og som tak fik lands­by­en en sportsplads.

INGEN GØGLERE OG CIRKUS

Lokal­hi­sto­risk Arkiv i Gyl­ling opbe­va­rer et uda­te­ret papir: Udkast til vedtæg­ter for benyt­tel­sen og ved­li­ge­hol­del­sen af Gyl­ling Kom­mu­nes Sport­s­plads. Her står:

”Benyt­tel­se af plad­sen kan efter for­hand­ling med udval­get til­la­des gra­tis for de sport­s­for­e­nin­ger, der har hjem­sted i Gyl­ling Kom­mu­ne og for ind­bud­te uden­sogns for­e­nin­ger samt for bør­ne­ne fra alle kom­mu­nens skoler”.

Fol­ke­for­ly­stel­ser som ” kar­ru­sel­ler, gyn­ger, kraft­prø­ver, cir­kus- og gøg­ler­tel­te må ikke opstil­les på plad­sen”. Men plad­sen ”kan benyt­tes til afhol­del­se af tea­ter, kon­cer­ter og andre fol­ke­mø­der, lige­som børn og voks­ne har adgang til af fær­des og lege på pladsen”.

Hads Her­reds Rock­festi­val kun­ne nok til­la­des – men vil­le næp­pe have vakt god­se­je­rens begejstring

Så Hads Her­reds Rock­festi­val vil­le kun­ne hol­des på plad­sen. Men det vil­le næp­pe have været til god­se­je­rens udel­te begej­string, hvis musik­ken nåe­de ud på Gyllingnæs.

Men plad­sen bli­ver mest brugt til dens egent­li­ge for­mål: sport. Og det er her, Gyl­ling Bold­klub på lør­dag kan fejre 100 ‑års jubilæum.
På plad­sen blev rejst en kam­pe­sten med inskrip­tio­nen ”Tak­nem­me­ligt min­de om eje­ren af Gyl­ling­næs, rit­me­ster Fr. Gre­ven­kop Castenskjold, som skæn­ke­de den­ne sport­s­plads i året 1922”. Et til­sva­ren­de min­de er ikke rejst for de bøn­der, der ved at udfø­re strej­ke­ramt arbej­de fik rit­meste­ren til at åbne tegnebogen.

KALENDER


ÆSKEN HOLDER ÅBENT

Æsken på Alrø hol­der nu åbent i wee­ken­der­ne fra kl. 13 – kl. 17. 

SPISEVENNER

På menu­en er fri­ka­del­ler, stu­vet hvid­kål og kar­to­f­ler, når Spi­se­ven­ner mødes igen 21. maj kl. 12 i Ørting Hal­lens Café.

FORÅRSKONCERTFALLING KIRKE

Jysk Aka­de­misk Kor, der består af 30 erfar­ne kor­san­ge­re, giver kon­cert i Fal­ling Kir­ke 29. maj kl. 19. De syn­ger dan­ske for­års- og sommersange. 

ER DER KANDIS

Desvær­re – for dem, der kom for sent – er alle 500 bil­let­ter, der giver adgang til spis­ning og hal­bal solgt. Men vil man nøjes med hal­bal og Kan­dis, er 75 ekstra bil­let­ter nu udbudt til salg. Køb her.

LIVGADERNE 

Fra 13. – 15. juni hol­der Gyl­ling byfest. I år vil alt ikke fore­gå på sport­s­plad­sen – men også i gader­ne, i For­sam­lings­hu­set og ved Møl­len. Pro­gram­met er ikke helt klar end­nu. Efter­hån­den som det er fær­digt, vil akti­vi­te­ter­ne bli­ve sat i kalenderen.ER DER IGEN METALFORSAMLINGSHUSET