KORT NYT

NYT ASFALT  VEJ

Asfal­ten på vej­en mel­lem Ørting og Odder har læn­ge været nød­li­den­de. Mildt sagt. Men nu kom­mer hjæl­pen. Et nyt vil asfalts­lid­lag vil bli­ve lagt på, når det gam­le lag er fræ­set af.
Arbej­det begyn­der 19. juni. Det varer til og med 5. juli, hvis alt går efter planen. 

DET BLEV TIL 3.803 KM

Igen i år vandt Hund­slund lokal­dy­sten. På 2. plad­sen kom Sak­sild, som var med for før­ste gang i år. Gyl­ling snup­pe­de 3. plad­sen og Ørting-Fal­ling blev num­mer fire.

Alt i alt fik kon­kur­ren­cen bor­ge­re i de fire lands­by­er til at løbe, gå og cyk­le 3.803 km.

PROGRAMMER FOR DEN NYE SÆSON

Liter­vis af kaf­fe, kort­spil, bræt­spil, fored­rag, udflug­ter, fæl­les­spis­ning….
Dan­ske Seni­o­rers og Tors­dags­klub­bens pro­gram­mer for den kom­men­de sæson rum­mer gode ople­vel­ser for områ­dets “grå guld”.
Beg­ge pro­gram­mer er nu lagt ind under Lokal­råd og for­e­nin­ger. Som sæd­van­ligt fore­går det i Sog­ne­hu­set på Bils­bæ­kvej i Ørting.

THEJSEN FORLADER FONDEN ØRTING

Dit­te-Marie Thej­sen for­la­der job­bet som vice­for­stan­der på Fon­den Ørting for at bli­ve skole­le­der på Åsko­len, frisko­len i Hør­ning. Hun har arbej­det på opholds­ste­det i mere end 10 år.
Åsko­len har 150 ele­ver fra 0. – 7. klas­se, og en af Thej­sens opga­ver bli­ver at arbej­de med en over­byg­ning. Hun er uddan­net lærer fra Den Frie Lærer­højsko­le. Uddan­nel­sen er spe­ci­elt mål­ret­tet frisko­ler, efter­sko­ler og højskoler.

LOKALRÅD

Hvis du vil vide, hvad Lokal­rå­det for Ørting-Fal­ling arbej­der med for tiden, kan du ori­en­te­re dig i de møde­re­fe­ra­ter, der er lagt ind under ”Lokal­råd og for­e­nin­ger”.
Her fin­der du alle refe­ra­ter fra i år – og også fra de sid­ste par år. Nåe­de du ikke gene­ral­for­sam­lin­gen, kan du sam­me sted fin­de beret­ning, refe­rat og regnskab.

LUK IKKE DE TRÆNGENDE IND

Hvis det rin­ger på døren og frem­me­de beder om lov til at bru­ge dit toilet, skal du ikke luk­ke de træn­gen­de ind. For når de går igen, mang­ler du fle­re gen­stan­de. Den ene er en kvinde.

Det har ældre bebo­e­re i Gyl­ling ople­vet, da de var ven­li­ge mod de frem­me­de. Ven­lig­he­den blev ikke gen­gældt. Så glem med­men­ne­ske­lig­he­den – luk og lås døren. Ring til din nabo eller en anden, hvis de bli­ver uden for.

GENERALFORSAMLING

Alle over 16 år, som bor fat i Ørting-Fal­ling Sog­ne, er med­lem­mer af Lokal­rå­det. Også selv om de hver­ken har udfyldt en blan­ket eller betalt kon­tin­gent, som ellers er det almin­de­li­ge, når man bli­ver med­lem af en for­e­ning.  De kan møde op til gene­ral­for­sam­lin­gen og stem­me. Det­te års gene­ral­for­sam­ling fin­der sted d. 29. marts kl. 19 – 21.30 hos Dine­sen i Fal­ling. Lokal­rå­det har eksi­ste­ret siden okto­ber 2014 og skal være områ­dets kon­takt til kom­mu­nal­be­sty­rel­se og for­valt­ning.  Hvis du vil se, hvad rådet arbej­der med, så find alle møde­re­fe­ra­ter på Lokal­po­sten under Lokal­råd og foreninger.

STØTTE TIL HANDELSPLADSEN

Der er luk­ket så meget som muligt for fry­se­re og køle­re på Han­dels­plad­sen, men alli­ge­vel koster elek­tri­ci­te­ten det hvi­de ud af øjne­ne.  Men Pan­de­ka­ge­bi­len og støt­te­bi­drag ind­brag­te på få timer 16.000 kro­ner – eller et beløb, der bety­der, at reg­nin­gen fra elek­tri­ci­tets­sel­ska­bet for en måneds for­brug, kan beta­les. Pan­de­ka­ge­bi­len done­re­de pen­ge­ne fra to timers salg ved Han­dels­plad­sen, og lands­by­ens bebo­e­re bak­ke­de op og spi­ste fyld­te pan­de­ka­ger til aftens­mad. Den sam­me hjælp fik Dagli’Brugsen i Gylling.

PANDEKAGEBILEN STØTTER LOKALE

Den 9. decem­ber mel­lem kl. 16 og 18 kan man købe pan­de­ka­ger med fyld ved Han­dels­plad­sen i Ørting. Pen­ge­ne fra sal­get går ube­skå­ret til hjælp til at beta­le el-reg­­nin­­gen. I går var Pan­de­ka­ge­bi­len ved Gyl­ling-Brugs­­en – også for at give et til­skud til de sti­gen­de udgifter. 

Valg flyt­ter sang til kirken

Stem­me­bok­se og valg­til­for­ord­ne­de ryk­ker 1. novem­ber ind i Sog­ne­hu­set og fortræn­ger den sang­grup­pe, som ple­jer at mødes der før­ste tirs­dag i måne­den. Men grup­pen kan sta­dig mødes, for kir­ken er reser­ve­ret til dem. Kaf­fen skal sta­dig tages med hjemmefra.

BRUGSEN ER NU ÅBEN KL. 8 – 18

Fra i mor­gen – 1. okto­ber – ændrer Gyl­ling-Brugs­­en åbning­sti­den. Den åbner kl. 8 og luk­ker kl. 18. Der er skå­ret en halv time om mor­ge­nen og en time om afte­nen, og er en kon­se­kvens af, at elek­tri­ci­te­ten koster det hvi­de ud af øjne­ne. De nye tider bety­der, at ingen med­ar­bej­de­re bli­ver fyret.

FDF Ørting-Fal­ling kan fortsætte

Syv voks­ne har meldt sig til at gå ind som fri­vil­li­ge i FDF-arbej­­det. Og det bety­der, at kred­sen kan fort­sæt­te. Ikke kun børn fra det­te områ­de er med i den loka­le FDF-kreds. Også børn fra Gyl­ling del­ta­ger.
De kan nu alle mødes igen 1. sep­tem­ber kl. 18.30 ved spej­der­hyt­ten på Tof­ten i Ørting.

Mari­an­ne Lyst stopper

Sog­ne­præst Mari­an­ne Lyst har valgt at gå på pen­sion ved års­skif­tet. Inden da har hun ferie, der skal afvik­les, så hen­des afskeds­gud­stje­ne­ster bli­ver holdt 27. novem­ber. Det er i Gyl­ling Kir­ke kl. 9.30, og kl. 10.30 på Alrø.

Pas på kanterne

Cykel­stien mel­lem Ørting og Odder har nu fået et lag asfalt, der har dæk­ket de rev­ner, der for­år­sa­ge­de en del uheld. Den smal­le cykel­sti har der­for nu fået kan­ter, der kan være far­li­ge, hvis cyk­li­ster også lader Tour de Fran­­ce-febe­ren sni­ge sig ind på turen til arbej­de og over­ha­ler. Så pas på.

CYKELSTIERNE SKAL FORBEDRES

”Det kom­mer på i løbet af for­å­ret – i hvert fald inden som­mer­fe­ri­en”.
”Det” er et nyt slid­lag på cykel­sti­er­ne mel­lem Ørting og Odder. Og løf­tet om for­bed­ring af cykel­stien er givet af for­man­den for Kli­­ma- og Pla­n­ud­val­get, Kre­sten Bjer­re i Hor­sens Fol­ke­blad 21. janu­ar. Cyk­li­ster har i lang tid kla­get over de dår­li­ge for­hold, der har bety­det, at man­ge er væltet.

Bør­ne­ha­ve med egen musical

[ngg_​images source=“galleries” container_ids=“26” exclusions=“136,138” display_type=“photocrati-nextgen_basic_slideshow” gallery_width=“600” gallery_height=“400” cycle_effect=“fade” cycle_interval=“3” show_thumbnail_link=“1” thumbnail_link_text=“Vis bil­le­der som bil­led­gal­le­ri” order_by=“sortorder” order_direction=“ASC” returns=“included” maximum_entity_count=“500”]

”Vi fandt ingen sko­vsvin. Kun en mas­se skrald og skidt, som kom med hjem i børnehaven”.
To dren­ge fra Mar­gret­he­lyst Bør­ne­ha­ve for­tæl­ler om den tur, de har været på for at ryd­de op efter svi­ne­ne. Og de er helt med på, hvad ”skrald og skidt” gør ved natu­ren og dyrelivet.
Bør­ne­ne i bør­ne­ha­ven er på tur mindst en gang om ugen. Det kan være ud i grøf­te­kan­ter og mar­ker, og sam­le skrald. Det kan være til Vejlsko­v­gård, hvor de ser, hvad der fore­går i den sto­re kostald og kig­ger på kat­tekil­lin­ger­ne, eller det kan være en tur på biblioteket.
Bør­ne­ha­ven med plads til 30 børn, lig­ger på Mar­gret­he­lyst Frisko­le, hvor den har en hel fløj med grup­pe­rum og kre­a­tivt værk­sted, et meget stort ude-are­al for­u­den sko­lens gymnastiksal. 

UDELIVET
”At være ude bety­der meget. Og stort set alle akti­vi­te­ter kan laves uden­dørs. Vi leger ude, vi læser højt ude og vi spi­ser ud. Vej­ret skal vir­ke­lig være dår­ligt for at vi bli­ver inde. Men så bru­ger vi sko­lens gym­na­stiksal, så bør­ne­ne får motion”, siger bør­ne­ha­vens leder, Mai-Britt Abild.
Ude har bør­ne­ne deres egen bål­plads, hvor de laver mad, og de har en hyt­te. Des­u­den har de en stor natur­le­ge­plads, der ind­by­der til motion og træ­ning af balan­cen. Her er det ikke nok at sid­de i sand­kas­sen med en pla­sti­cs­pand og sko­vl eller at gynge.
Bør­ne­ha­ven har egen have, og for­år og som­mer dyr­ker bør­ne­ne deres egne øko­lo­gi­ske grønsa­ger i høj­be­de fyldt med kar­to­f­ler, løg, ærter. Frugt­træ­er og blom­ster har de også i haven, som de selv passer.
”Det er bedste­for­æl­dre­ne, der har hjul­pet os med haven”, siger Mai-Britt.
”De kom med det hele. Træ­er, frø, blom­ster, og det gør de igen inden så læn­ge, når vi hol­der Bedste-dag.
”Vi er meget akti­ve med at lære bør­ne­ne om natu­ren og også med at lade dem ople­ve den. Vi har da også Fril­ufts­rå­dets grøn­ne flag”. 

FORÆLDREOPBAKNING

[ngg_​images source=“galleries” container_ids=“27” display_type=“photocrati-nextgen_basic_slideshow” gallery_width=“600” gallery_height=“400” cycle_effect=“fade” cycle_interval=“3” show_thumbnail_link=“1” thumbnail_link_text=“Vis bil­le­der som bil­led­gal­le­ri” order_by=“sortorder” order_direction=“ASC” returns=“included” maximum_entity_count=“500”]

Det er en pri­vat bør­ne­ha­ve med meget stor for­æl­dre­ind­fly­del­se. I 2015 luk­ke­de den kom­mu­na­le bør­ne­ha­ve i Ørting. Men ildsjæ­le sik­re­de, at der blev opret­tet en ny.
”Vores for­æl­dre er meget enga­ge­re­de i både bør­ne­ha­ven og sko­len”, siger Mai-Britt. ”Vi kan altid bede om hjælp – og de kom­mer. Det er lige meget om vi har brug for at få malet og udført repe­ra­tio­ner i sko­le og bør­ne­ha­ve eller om vi har brug for at låne biler, så bør­ne­ne kan kom­me på tur. De kommer”.

EGEN MUSICAL
Musik og ryt­me fyl­der – som på sko­len – meget i bør­ne­ha­ven. Sang, spil og bevæ­gel­se hører sam­men. Også når bør­ne­ne f.eks. laver deres egen udga­ve af Klods Hans og spil­ler den for for­æl­dre og andre.
I den­ne måned har bør­ne­ne øvet deres egen musi­cal, der hand­ler om Peter Pinds­vin og hans venner.
Musik og ryt­me spil­ler også en stor rol­le, når dag­ple­jer­ne kom­mer til bør­ne­ha­ven en for­mid­dag en gang om ugen og er med i aktiviteterne.

OVERGANGENE
”Vi arbej­der meget med at sik­re over­gan­ge­ne, så det er et trygt sted for dem at kom­me”, siger Mai-Britt.
”Dag­ple­jebørn ken­der bør­ne­ha­ven, hvor de kan bli­ve opta­get lige før de fyl­der tre år. Og bør­ne­ha­vebør­ne­ne ken­der sko­len, hvor de kan gå til og med 6. klas­se. De fle­ste af vores børn fort­sæt­ter til sko­len”. Så skif­ter de til SFO’en, men den ken­der bør­ne­ha­vebør­ne­ne også. For i de tid­li­ge mor­gen­ti­mer og den sene efter­mid­dag, er de sammen.

AKTIV FACEBOOK

Alle fød­sels­da­ge fejres i bør­ne­ha­ven – også med opslag og bil­le­der på Facebook.
I det hele taget er bør­ne­ha­ven meget aktiv på Facebook.
”Det er vi nødt til at være”, siger Mai-Britt. ”Vi er en pri­vat insti­tu­tion, så vi får ikke børn fra plads­an­vis­nin­gen. Der­for er det vig­tigt for os, at for­æl­dre­ne i områ­det ken­der os, og ved, hvad vi kan til­by­de bør­ne­ne. Det koster ikke mere at have et barn her, end det koster i en af kom­mu­nens insti­tu­tio­ner. Men de skal vide, vi er her”.
Læs mere om Mar­gret­he­lyst Bør­ne­ha­ve her

Og følg den på Face­book her

Fra kom­mu­nens tilsyns-rapport:
Kom­mu­nen skal føre til­syn med bør­ne­ha­ven – med både anmeld­te og uan­meld­te besøg. I rap­por­ten fra det sene­ste uan­meld­te besøg 6. Novem­ber sid­ste år står – med brug af det lidt snørk­le­de offent­li­ge sprog:
På bag­grund af obser­va­tio­ner­ne fra det uan­meld­te til­syn vur­de­res det fort­sat, at bør­ne­ne i Mar­gret­he­lyst Bør­ne­ha­ve tri­ves godt. Der er obser­ve­ret man­ge rela­tions­op­byg­gen­de situ­a­tio­ner, hvor der er en god kon­takt mel­lem børn og voks­ne og bør­ne­ne ind­byr­des. Der obser­ve­res meget få anvis­nin­ger og næsten ingen iret­te­sæt­tel­ser, hvil­ket med­vir­ker til at frem­me et inklu­de­ren­de mil­jø. Lede­ren og med­ar­bej­der­ne for­mår såle­des at ska­be et trygt og inklu­de­ren­de mil­jø, hvor det enkel­te barn aner­ken­des, sam­ti­dig med at der arbej­des mål­ret­tet med fællesskabet”.

 

KALENDER


ÆSKEN HOLDER ÅBENT

Æsken på Alrø hol­der nu åbent i wee­ken­der­ne fra kl. 13 – kl. 17. 

LIVGADERNE 

Fra 13. – 15. juni hol­der Gyl­ling byfest. I år vil alt ikke fore­gå på sport­s­plad­sen. Ban­ko, kon­cert, spis­ning og musik er flyt­tet For­sam­lings­hu­set og Møl­len.

ER DER IGEN METALFORSAMLINGSHUSET


SANKT HANS VED MØLLEN

Gril­len er tændt og der kan købes øl og soda­vand. Kl. 19 begyn­der bålet at kni­t­re, og der skal syn­ges og lyt­tes til tale. Gyl­ling Event­for­e­ning og Gyl­ling Møl­le er gået sam­men om at arran­ge­re Sankt Hans for hele lands­by­en d. 23. juni. Hvis der bli­ver et over­skud, går pen­ge­ne til For­sam­lings­hu­set og til Møllen. 

LISBETH VISER HAVEN FREM

Og hun giver kaf­fe og småka­ger på gårds­plad­sen 30. juni mel­lem kl. 10 og kl. 17. Det koster ikke en bøjet to-kro­ne. Hvis det reg­ner, dæk­kes der op til kaf­fe-kom-sam­men inden døre. Der vil også være mulig­hed for at se hen­des lil­le land­brugs­mu­se­um i stal­den. Adres­sen er Per­sie­vej 21.

Et lil­le udsnit af de gam­le red­ska­ber i staldmuseet