KORT NYT

Menig­heds­rå­det er dørvogtere

Hvis du er vant til at gå i kir­ke jule­af­ten, så skal du hjem­me­fra i god tid, hvis du ikke vil risi­ke­re at bli­ve afvist i døren. Her står et med­lem af menig­heds­rå­det og age­rer dør­vog­ter. D.v.s. luk­ker de hel­di­ge ind og afvi­ser de uhel­di­ge. På grund af afstands–  og kva­drat­me­ter­krav må antal­let af kir­ke­gæn­ge­re jule­af­ten reduceres. 

De to præ­ster i Fjord­pa­sto­ra­tet har beslut­tet at hol­de en gud­stje­ne­ste i alle seks kir­ker den 24. dec. I Ørting er det alle­re­de kl 13. på Alrø kl. 14.30 og i Fal­ling kl. 16. 

Loka­l­om­rå­dets udviklingsplan

Lokal­rå­dets udvik­lings­plan for Ørting-Fal­ling områ­det lig­ger nu på siden ”Lokal­råd og for­e­nin­ger”.  Her lig­ger også det sene­ste møde­re­fe­rat.Lokal­po­sten vil i den kom­men­de tid sæt­te fokus på nog­le af de pro­ble­mer, som pla­nen viser, der er i områ­det med de fire lands­by­er: Ørting, Fal­ling, Amstrup og Ålstrup. 

Østjy­der mod Kattegatforbindelsen

Der er basis for en østjysk for­e­ning mod Kat­te­gat­for­bin­del­sen. Det står fast efter DN-Odders møde “for­bin­del­se eller for­ban­del­se” i Pak­hu­set i Odder tirs­dag 20. okto­ber. DN-Odder mel­der ud, så snart der er nyt om den fæl­les forening. 

På Sam­sø er en enig kom­mu­nal­be­sty­rel­se imod Kat­te­gat­for­bin­del­sen og 400 bebo­e­re er med­lem­mer af for­e­nin­gen imod den. Face­book­grup­pen ”Nej tak til motor­ve­je og Kat­te­gat­bro fra og til Odder” har på kort tid sam­let 1200 medlemmer. 

Vej­bod fortsætter

Den lil­le vej­bod ved Brand­by­ge­gaard har været så vel­be­søgt, at den fort­sæt­ter. Hver dag vil den bli­ve fyldt op med går­dens øl, æg, kar­to­f­ler og grønt­sa­ger. Men det sto­re jule­mar­ked er aflyst. “Desvær­re”, siger Lone Vitus. “Mar­ke­det ple­jer at være et kæm­pe til­løbs­styk­ke, og folk kom­mer fra hele lan­det. Det kan vi slet ikke sty­re i for­hold til forsamlingsforbuddet”. 

Cor­o­na-jul

Jule­af­tens­dag ple­jer kir­ker­ne at være fyldt til sid­ste plads. Men i år vil Cor­o­­na-restrik­tio­­ner kræ­ve utra­di­tio­nel­le løs­nin­ger – hvis de da ikke bli­ver ophæ­vet før 24. dec. I Midt-og Vestjyl­land vil sports­hal­ler bli­ve taget i brug. 

I Fjord­pa­sto­ra­tet, som rum­mer seks kir­ker, er der “end­nu ikke klar­hed over, hvor­dan julen skal fejres”, oply­ser sog­ne­præst Kåre Schel­de Busk. ”Men vi er gået i tænkeboks”. 

Pla­der for de smadre­de vinduer

Fæl­les Ser­vi­ce og Drift er ved at være fær­dig med opryd­nin­gen ved den gam­le bør­ne­ha­ve på Hav­re­væn­get. Hæk­ken er ble­vet klip­pet, de gam­le og nu råd­ne lege­red­ska­ber er ved at bli­ve fjer­net. Det sam­me er de selvså­e­de træ­er og buske. Til­ba­ge skal kun være et are­al med græs, der kan hol­des nede. Låger­ne til byg­nin­gen er ble­vet lavet og aflåst. Ende­lig er der sat pla­der for de smadre­de vinduer. 

Lor­te Corona”

Med dis­se ord afly­ser Karen og Kim Schlos­ser alle fæl­les­spis­nin­ger i Hal­lens Cafeteria. 

Der kan dog fort­sat købes mad. Men der skal bæres mund­bind, når man ikke sid­der ned. 

Cafe­te­ri­et luk­ker også hver aften kl. 22. Så skal alle være ude. 

To nye med­lem­mer valgt

Godt 30 men­ne­sker mød­te i aften op i Sog­ne­hu­set for at væl­ge med­lem­mer til Fjord­pa­sto­ra­tets fæl­les menig­heds­råd. To gen­gan­ge­re og to helt nye med­lem­mer skal repræ­sen­te­re Ørting og Fal­ling sogne. 

I Ørting blev den nuvæ­ren­de for­mand for menig­heds­rå­det, Jens Peter Peter­sen, valgt sam­men med Git­te Bis­bo Bøgh, der er helt ny i den­ne form for 

fri­vil­ligt arbej­de. Til dag­ligt arbej­der hun som admi­ni­stra­tiv leder på Vestsko­len.Som sted­fortræ­der blev Ton­ny H. Jakob­sen valgt. Også han, der har et entre­pre­nør­fir­ma i Hor­sens, er ny i arbejdet. 

For Fal­ling sogn blev Knud Appel, som er næst­for­mand for det nuvæ­ren­de menig­heds­råd. Han blev valgt sam­men med Lise Færch, som er ope­ra­tions­sy­geple­jer­ske på Hor­sens Syge­hus.Som sup­ple­an­ter blev Kaj Rude­beck og Else Ros­borg valgt. De bor beg­ge i Amstrup. og har beg­ge tid­li­ge­re været med­lem­mer af menig­heds­rå­det for Ørting Falling. 

Bør­ne­ha­ve med egen musical

”Vi fandt ingen sko­vsvin. Kun en mas­se skrald og skidt, som kom med hjem i børnehaven”.
To dren­ge fra Mar­gret­he­lyst Bør­ne­ha­ve for­tæl­ler om den tur, de har været på for at ryd­de op efter svi­ne­ne. Og de er helt med på, hvad ”skrald og skidt” gør ved natu­ren og dyrelivet.
Bør­ne­ne i bør­ne­ha­ven er på tur mindst en gang om ugen. Det kan være ud i grøf­te­kan­ter og mar­ker, og sam­le skrald. Det kan være til Vejlsko­v­gård, hvor de ser, hvad der fore­går i den sto­re kostald og kig­ger på kat­tekil­lin­ger­ne, eller det kan være en tur på biblioteket.
Bør­ne­ha­ven med plads til 30 børn, lig­ger på Mar­gret­he­lyst Frisko­le, hvor den har en hel fløj med grup­pe­rum og kre­a­tivt værk­sted, et meget stort ude-are­al for­u­den sko­lens gymnastiksal. 

UDELIVET
”At være ude bety­der meget. Og stort set alle akti­vi­te­ter kan laves uden­dørs. Vi leger ude, vi læser højt ude og vi spi­ser ud. Vej­ret skal vir­ke­lig være dår­ligt for at vi bli­ver inde. Men så bru­ger vi sko­lens gym­na­stiksal, så bør­ne­ne får motion”, siger bør­ne­ha­vens leder, Mai-Britt Abild.
Ude har bør­ne­ne deres egen bål­plads, hvor de laver mad, og de har en hyt­te. Des­u­den har de en stor natur­le­ge­plads, der ind­by­der til motion og træ­ning af balan­cen. Her er det ikke nok at sid­de i sand­kas­sen med en pla­sti­cs­pand og sko­vl eller at gynge.
Bør­ne­ha­ven har egen have, og for­år og som­mer dyr­ker bør­ne­ne deres egne øko­lo­gi­ske grønsa­ger i høj­be­de fyldt med kar­to­f­ler, løg, ærter. Frugt­træ­er og blom­ster har de også i haven, som de selv passer.
”Det er bedste­for­æl­dre­ne, der har hjul­pet os med haven”, siger Mai-Britt.
”De kom med det hele. Træ­er, frø, blom­ster, og det gør de igen inden så læn­ge, når vi hol­der Bedste-dag.
”Vi er meget akti­ve med at lære bør­ne­ne om natu­ren og også med at lade dem ople­ve den. Vi har da også Fril­ufts­rå­dets grøn­ne flag”. 

FORÆLDREOPBAKNING

Det er en pri­vat bør­ne­ha­ve med meget stor for­æl­dre­ind­fly­del­se. I 2015 luk­ke­de den kom­mu­na­le bør­ne­ha­ve i Ørting. Men ildsjæ­le sik­re­de, at der blev opret­tet en ny.
”Vores for­æl­dre er meget enga­ge­re­de i både bør­ne­ha­ven og sko­len”, siger Mai-Britt. ”Vi kan altid bede om hjælp – og de kom­mer. Det er lige meget om vi har brug for at få malet og udført repe­ra­tio­ner i sko­le og bør­ne­ha­ve eller om vi har brug for at låne biler, så bør­ne­ne kan kom­me på tur. De kommer”.

EGEN MUSICAL
Musik og ryt­me fyl­der – som på sko­len – meget i bør­ne­ha­ven. Sang, spil og bevæ­gel­se hører sam­men. Også når bør­ne­ne f.eks. laver deres egen udga­ve af Klods Hans og spil­ler den for for­æl­dre og andre.
I den­ne måned har bør­ne­ne øvet deres egen musi­cal, der hand­ler om Peter Pinds­vin og hans venner.
Musik og ryt­me spil­ler også en stor rol­le, når dag­ple­jer­ne kom­mer til bør­ne­ha­ven en for­mid­dag en gang om ugen og er med i aktiviteterne.

OVERGANGENE
”Vi arbej­der meget med at sik­re over­gan­ge­ne, så det er et trygt sted for dem at kom­me”, siger Mai-Britt.
”Dag­ple­jebørn ken­der bør­ne­ha­ven, hvor de kan bli­ve opta­get lige før de fyl­der tre år. Og bør­ne­ha­vebør­ne­ne ken­der sko­len, hvor de kan gå til og med 6. klas­se. De fle­ste af vores børn fort­sæt­ter til sko­len”. Så skif­ter de til SFO’en, men den ken­der bør­ne­ha­vebør­ne­ne også. For i de tid­li­ge mor­gen­ti­mer og den sene efter­mid­dag, er de sammen.

AKTIV FACEBOOK

Alle fød­sels­da­ge fejres i bør­ne­ha­ven – også med opslag og bil­le­der på Facebook.
I det hele taget er bør­ne­ha­ven meget aktiv på Facebook.
”Det er vi nødt til at være”, siger Mai-Britt. ”Vi er en pri­vat insti­tu­tion, så vi får ikke børn fra plads­an­vis­nin­gen. Der­for er det vig­tigt for os, at for­æl­dre­ne i områ­det ken­der os, og ved, hvad vi kan til­by­de bør­ne­ne. Det koster ikke mere at have et barn her, end det koster i en af kom­mu­nens insti­tu­tio­ner. Men de skal vide, vi er her”.
Læs mere om Mar­gret­he­lyst Bør­ne­ha­ve her

Og følg den på Face­book her

Fra kom­mu­nens tilsyns-rapport:
Kom­mu­nen skal føre til­syn med bør­ne­ha­ven – med både anmeld­te og uan­meld­te besøg. I rap­por­ten fra det sene­ste uan­meld­te besøg 6. Novem­ber sid­ste år står – med brug af det lidt snørk­le­de offent­li­ge sprog:
På bag­grund af obser­va­tio­ner­ne fra det uan­meld­te til­syn vur­de­res det fort­sat, at bør­ne­ne i Mar­gret­he­lyst Bør­ne­ha­ve tri­ves godt. Der er obser­ve­ret man­ge rela­tions­op­byg­gen­de situ­a­tio­ner, hvor der er en god kon­takt mel­lem børn og voks­ne og bør­ne­ne ind­byr­des. Der obser­ve­res meget få anvis­nin­ger og næsten ingen iret­te­sæt­tel­ser, hvil­ket med­vir­ker til at frem­me et inklu­de­ren­de mil­jø. Lede­ren og med­ar­bej­der­ne for­mår såle­des at ska­be et trygt og inklu­de­ren­de mil­jø, hvor det enkel­te barn aner­ken­des, sam­ti­dig med at der arbej­des mål­ret­tet med fællesskabet”.

 

KALENDER

TORSDAGSKLUBBEN
…afly­ser alle klu­b­ef­ter­mid­da­ge­ne i Sog­ne­hu­set i resten af novem­ber og hele decem­ber på grund af Corona-restriktionerne.

SANGEFTERMIDDAGEN AFLYST
San­g­ef­ter­mid­da­gen i Sog­ne­hu­set 01. decem­ber er aflyst p.g.a. Corona-situationen

KØB GAVER OG JULEPYNT
Gal­le­ri­et ved Den Gam­le Sta­tion i Ørting hol­der åbent 4. dec. fra kl. 13 – 17, 5. dec. fra kl. 10 – 16 og 6. dec. fra 10 – 16. Det er muligt at købe gaver og julepynt. 

SYNG JULEN IND
6. decem­ber kl. 14.00: De ni læs­nin­ger i Ørting Kir­ke. Og bag­ef­ter invi­te­rer menig­heds­råd og Dan­ske Seni­o­rer alle, der har lyst, på gløgg og æbleski­ver i Sognehuset.


MORGENSANGKIRKEN
10. decem­ber kl. 9.30 er der mor­gensang i kir­ken for sid­ste gang i år. Som sæd­van­ligt er der bag­ef­ter mor­genkaf­fe og samvær i Sognehuset. 

HENT DIT JULETRÆ
13. decem­ber mel­lem kl. 15 og kl. 17 kan I hen­te jeres jule­træ ved Ørting Hal­len. Det skal bestil­les sene­st 6. dec. Ring eller send sms til 24679108. Træ­er op til 2 meter koster 150 kr – over 2 meter koster 200 kr. Cafe­te­ri­et er åbent og sæl­ger gløgg/​saftevand og æbleski­ver for 25 kr