KORT NYT

FDF Ørting-Fal­ling kan fortsætte

Syv voks­ne har meldt sig til at gå ind som fri­vil­li­ge i FDF-arbej­­det. Og det bety­der, at kred­sen kan fort­sæt­te. Ikke kun børn fra det­te områ­de er med i den loka­le FDF-kreds. Også børn fra Gyl­ling del­ta­ger.De kan nu alle mødes igen 1. sep­tem­ber kl. 18.30 ved spej­der­hyt­ten på Tof­ten i Ørting. 

Mari­an­ne Lyst stopper

Sog­ne­præst Mari­an­ne Lyst har valgt at gå på pen­sion ved års­skif­tet. Inden da har hun ferie, der skal afvik­les, så hen­des afskeds­gud­stje­ne­ster bli­ver holdt 27. novem­ber. Det er i Gyl­ling Kir­ke kl. 9.30, og kl. 10.30 på Alrø. 

Pas på kanterne

Cykel­stien mel­lem Ørting og Odder har nu fået et lag asfalt, der har dæk­ket de rev­ner, der for­år­sa­ge­de en del uheld. Den smal­le cykel­sti har der­for nu fået kan­ter, der kan være far­li­ge, hvis cyk­li­ster også lader Tour de Fran­­ce-febe­ren sni­ge sig ind på turen til arbej­de og over­ha­ler. Så pas på. 

CYKELSTIERNE SKAL FORBEDRES

”Det kom­mer på i løbet af for­å­ret – i hvert fald inden som­mer­fe­ri­en”.”Det” er et nyt slid­lag på cykel­sti­er­ne mel­lem Ørting og Odder. Og løf­tet om for­bed­ring af cykel­stien er givet af for­man­den for Kli­­ma- og Pla­n­ud­val­get, Kre­sten Bjer­re i Hor­sens Fol­ke­blad 21. janu­ar. Cyk­li­ster har i lang tid kla­get over de dår­li­ge for­hold, der har bety­det, at man­ge er væltet. 

KAFFEN SERVERESKIRKEN

Så meget er aflyst eller udskudt. Men ikke mor­gensan­gen i kir­ken. Den bli­ver gen­nem­ført 13. janu­ar kl. 9.30 som plan­lagt. Ene­ste ændring er, at der ikke bag­ef­ter er mor­genkaf­fe i Sog­ne­hu­set. Kaf­fen bli­ver den­ne gang ser­ve­ret i kir­ken. Virus-reg­­ler­­ne bli­ver over­holdt, så det er trygt at deltage. 

AFLYSNINGER RAMMER ÆLDRE MENNESKER

Dan­ske Seni­o­rer afly­ser gene­ral­for­sam­lin­gen 10. janu­ar, men håber at kun­ne hol­de den 14. marts kl. 13.30. For­e­nin­gen kan dog glæ­de sig over, at 50 ældre nåe­de at del­ta­ge i jule­mid­da­gen med mad fra Sko­v­bak­ken, før alt luk­ke­de ned. Tors­dags­klub­ben begyn­der først igen 20. janu­ar. Spi­se­ven­ner håber dog at kun­ne sam­le ældre men­ne­sker i Ørting Hal­lens Café d. 18. janu­ar kl. 12. Bli­ver restrik­tio­ner­ne ikke stram­met yder­li­ge­re, lever Cafe­en op til kravene. 

Cor­o­na-aflys­ning

Der bli­ver ingen jule­kon­cert i Fal­ling Kir­ke 14. decem­ber. Menig­heds­rå­det har beslut­tet, at kon­cer­ten med Odder Voi­ces ikke skal gen­nem­fø­res på grund af risi­ko­en for smit­te med Cor­o­­na-virus – eller en af Covid 19’s efter­hån­den man­ge vari­an­ter. End­nu er der ingen mel­din­ger om jule­g­ud­stje­ne­ster­ne i Fjord­pa­sto­ra­tets kirker. 

TRE FRA VORES OMRÅDE VALGT

Den nye kom­mu­nal­be­sty­rel­se får tre med­lem­mer fra vores område. 

Det er Katja Ive­sø fra Gyl­ling valgt for de radi­ka­le, Klaus Rafa­el Jen­sen fra Fal­ling – valgt for de kon­ser­va­ti­ve og Lene Aagaard fra Ørting – valgt for Venstre. 

Det var meget tæt på, at også Jan Kjær­s­gaard fra Ørting var ble­vet valgt. Hav­de han fået 10 mere end de 147 per­son­li­ge stem­mer, han fik, var han også ble­vet valgt. 

Stem­me­pro­cen­ter­ne svin­ge­de en del i områ­det. På Alrø valg­te 88,8 pro­cent af væl­ger­ne at stem­me, i Ørting-Fal­ling var det 74,3 pro­cent og Gyl­ling kun 68,7 procent. 

FØRSTE CORONA-AFLYSNING

Lone Vitus og Søren Kvist på Brand­by­ge­gaard afly­ser årets jule­mar­ked med den begrun­del­se, at “intet tyder på, at det er en god idé at brin­ge man­ge men­ne­sker sam­men inden­dørs de kom­men­de måneder”. 

Der er man­ge timers for­be­re­del­se i at få det sto­re mar­ked i træla­den til­ret­telagt. Og det kan være spildt, hvis tal­le­ne for antal­let af smit­te­de og hospi­tal­s­ind­lag­te fort­sæt­ter med at sti­ge. Der­for væl­ger de at afly­se alle­re­de nu. 

Pen­sio­ni­st­for­e­ning fyl­der 70 år

Den begynd­te som Gyl­ling Alder­s­ren­te­for­e­ning – nu hed­der den Gyl­ling Pen­sio­ni­st­for­e­ning. Og på ons­dag har den eksi­ste­ret i 70 år. Det vil to dage efter bli­ve fejret i For­sam­lings­hu­set med fore­lø­big 60 del­ta­ge­re. Det vil ske med sang, musik, mad og drik­ke – men også med et lil­le fored­rag om for­e­nin­gens histo­rie. Den kan ellers være svær at styk­ke sam­men, for som det gæl­der for man­ge for­e­nin­ger, er også Alder­s­for­e­nin­gens refe­ra­ter m.v. for de før­ste otte år for­s­vun­det. Det var før vi fik lokalarkiverne. 

Spi­se­ven­ner mødes igen

San­ge fra Højsko­­le-sang­­bo­­gen, hyg­ge­ligt samvær og god mad. Det er pro­gram­punk­ter­ne, når Spi­se­ven­ner mødes. Og det gør de igen efter en læn­ge­re Cor­o­­na-pau­­se 21. sep­tem­ber kl. 12. i For­sam­lings­hu­set i Fal­ling, hvor Git­te Dine­sen står for maden, som koster 70 kr. 

Spi­se­ven­ner et til­bud til alle over 60 år i Ørting-Fal­ling områ­det. Og 31 har alle­re­de meldt sig til at være med. Men der er plads til fle­re. Fri­vil­li­ge hen­ter og brin­ger, hvis del­ta­ger­ne ikke har køre­lej­lig­hed. Lige nu mang­ler fire hjæl­pe­re. Har du lyst til at tage en tørn, kan du rin­ge til Poul Hen­ning: 22383692. 

Fire lands­by­mø­der om udviklingsplan

Lokal­rå­det for Ørting Fal­ling Sog­ne ønsker at høre bor­ger­nes mening om udvik­lings­pla­nen for vores områ­de, og at få input fra bor­ger­ne om de pro­ble­mer og mulig­he­der, som de mener, at Lokal­rå­det skal arbej­de vide­re med. Der­for vil der bli­ve holdt fire møder – et for hver lands­by.Ons­dag den 15. sep­tem­ber kl. 19 for bebo­er­ne i Ålstrup i Fryse­hu­set. Ons­dag den 22. sep­tem­ber kl. 19 for bebo­er­ne i Amstrup i Fal­ling Festlokaler/​​Dinesen. Ons­dag den 29. sep­tem­ber kl. 19 for bebo­er­ne i Fal­ling i Fal­ling Festlokaler/​​Dinesen. Og ons­dag den 6. okto­ber kl. 19 for bebo­er­ne i Ørting i Sog­ne­hu­set.Udvik­lings­pla­nen lig­ger under “Lokal­råd og for­e­nin­ger” her på Lokalposten. 

Bør­ne­ha­ven åbner igen

Bør­ne­ha­ven på Hav­re­væn­get i Ørting er ble­vet shin­et op og åbner igen. Men kun mid­ler­ti­digt i et par måne­der. Og ikke for børn i Ørting. Men for børn i Odder, som skal trans­por­te­res med bus. For i Odder mang­ler plad­ser. DOMI Bolig har pla­ner om at byg­ge 16 leje­bo­li­ger på Hav­re­væn­get, så bør­ne­ha­ven og de to gam­le seni­o­r­bo­li­gerskal pæres ned. 

Have­gæ­ster betal­te 1300 kr

Der var næsten 1300 kr i de to syl­te-glas mær­ket ØFUG, som stod på bor­de­ne i den lil­le cafe på gårds­plad­sen – der­til kom­mer nog­le ind­be­ta­lin­ger på Mobile­Pay. Pen­ge­ne var gæster­nes beta­ling for ”gra­tis kaf­fe” på gårds­plad­sen, da Lis­beth Jør­gen­sen søn­dag åbne­de den sto­re øko­lo­gi­ske have på Per­sie­vej i Ørting for besø­gen­de. Ca 50 men­ne­sker benyt­te­de sig af det. Pen­ge­ne i syl­te-glas­­se­­ne går ube­skå­ret til ØFUG, som Cor­o­­na-ned­luk­­nin­­gen har ramt hårdt. 

Som­mer­re­stau­rant er tæt på udsolgt

De har valgt, at kun 30 men­ne­sker kan spi­se på Brand­by­ge­gaards som­mer­re­stau­rant de 15 afte­ner i juli, den er åben. Og 10 afte­ner er alle­re­de udsolgt. Så man­ge loka­le og uden­bys gæster vil spi­se, hvor 95 pro­cent af både maden og drik­ke­va­rer­ne er lavet af går­dens egne øko­lo­gi­ske pro­duk­ter – og med fæl­les hjælp dyr­ket på mar­ker og i driv­hus af kok­ken og hen­de, der ser­ve­rer. Der er sta­dig få bil­let­ter til fem afte­ner. De skal bestil­les på Odder­net­tet (https://​www​.odder​bil​let​ten​.dk/​a​r​r​a​n​g​e​m​e​n​t​er/) Der kan du også læse om maden, du har i ven­te. Men sagt med det sam­me – til­hø­rer du den del af men­ne­ske­he­den, der abso­lut skal have kød, må du fin­de et andet sted. 

Bør­ne­ha­ve med egen musical

[ngg_​images source=“galleries” container_ids=“26” exclusions=“136,138” display_type=“photocrati-nextgen_basic_slideshow” gallery_width=“600” gallery_height=“400” cycle_effect=“fade” cycle_interval=“3” show_thumbnail_link=“1” thumbnail_link_text=“Vis bil­le­der som bil­led­gal­le­ri” order_by=“sortorder” order_direction=“ASC” returns=“included” maximum_entity_count=“500”]

”Vi fandt ingen sko­vsvin. Kun en mas­se skrald og skidt, som kom med hjem i børnehaven”.
To dren­ge fra Mar­gret­he­lyst Bør­ne­ha­ve for­tæl­ler om den tur, de har været på for at ryd­de op efter svi­ne­ne. Og de er helt med på, hvad ”skrald og skidt” gør ved natu­ren og dyrelivet.
Bør­ne­ne i bør­ne­ha­ven er på tur mindst en gang om ugen. Det kan være ud i grøf­te­kan­ter og mar­ker, og sam­le skrald. Det kan være til Vejlsko­v­gård, hvor de ser, hvad der fore­går i den sto­re kostald og kig­ger på kat­tekil­lin­ger­ne, eller det kan være en tur på biblioteket.
Bør­ne­ha­ven med plads til 30 børn, lig­ger på Mar­gret­he­lyst Frisko­le, hvor den har en hel fløj med grup­pe­rum og kre­a­tivt værk­sted, et meget stort ude-are­al for­u­den sko­lens gymnastiksal. 

UDELIVET
”At være ude bety­der meget. Og stort set alle akti­vi­te­ter kan laves uden­dørs. Vi leger ude, vi læser højt ude og vi spi­ser ud. Vej­ret skal vir­ke­lig være dår­ligt for at vi bli­ver inde. Men så bru­ger vi sko­lens gym­na­stiksal, så bør­ne­ne får motion”, siger bør­ne­ha­vens leder, Mai-Britt Abild.
Ude har bør­ne­ne deres egen bål­plads, hvor de laver mad, og de har en hyt­te. Des­u­den har de en stor natur­le­ge­plads, der ind­by­der til motion og træ­ning af balan­cen. Her er det ikke nok at sid­de i sand­kas­sen med en pla­sti­cs­pand og sko­vl eller at gynge.
Bør­ne­ha­ven har egen have, og for­år og som­mer dyr­ker bør­ne­ne deres egne øko­lo­gi­ske grønsa­ger i høj­be­de fyldt med kar­to­f­ler, løg, ærter. Frugt­træ­er og blom­ster har de også i haven, som de selv passer.
”Det er bedste­for­æl­dre­ne, der har hjul­pet os med haven”, siger Mai-Britt.
”De kom med det hele. Træ­er, frø, blom­ster, og det gør de igen inden så læn­ge, når vi hol­der Bedste-dag.
”Vi er meget akti­ve med at lære bør­ne­ne om natu­ren og også med at lade dem ople­ve den. Vi har da også Fril­ufts­rå­dets grøn­ne flag”. 

FORÆLDREOPBAKNING

[ngg_​images source=“galleries” container_ids=“27” display_type=“photocrati-nextgen_basic_slideshow” gallery_width=“600” gallery_height=“400” cycle_effect=“fade” cycle_interval=“3” show_thumbnail_link=“1” thumbnail_link_text=“Vis bil­le­der som bil­led­gal­le­ri” order_by=“sortorder” order_direction=“ASC” returns=“included” maximum_entity_count=“500”]

Det er en pri­vat bør­ne­ha­ve med meget stor for­æl­dre­ind­fly­del­se. I 2015 luk­ke­de den kom­mu­na­le bør­ne­ha­ve i Ørting. Men ildsjæ­le sik­re­de, at der blev opret­tet en ny.
”Vores for­æl­dre er meget enga­ge­re­de i både bør­ne­ha­ven og sko­len”, siger Mai-Britt. ”Vi kan altid bede om hjælp – og de kom­mer. Det er lige meget om vi har brug for at få malet og udført repe­ra­tio­ner i sko­le og bør­ne­ha­ve eller om vi har brug for at låne biler, så bør­ne­ne kan kom­me på tur. De kommer”.

EGEN MUSICAL
Musik og ryt­me fyl­der – som på sko­len – meget i bør­ne­ha­ven. Sang, spil og bevæ­gel­se hører sam­men. Også når bør­ne­ne f.eks. laver deres egen udga­ve af Klods Hans og spil­ler den for for­æl­dre og andre.
I den­ne måned har bør­ne­ne øvet deres egen musi­cal, der hand­ler om Peter Pinds­vin og hans venner.
Musik og ryt­me spil­ler også en stor rol­le, når dag­ple­jer­ne kom­mer til bør­ne­ha­ven en for­mid­dag en gang om ugen og er med i aktiviteterne.

OVERGANGENE
”Vi arbej­der meget med at sik­re over­gan­ge­ne, så det er et trygt sted for dem at kom­me”, siger Mai-Britt.
”Dag­ple­jebørn ken­der bør­ne­ha­ven, hvor de kan bli­ve opta­get lige før de fyl­der tre år. Og bør­ne­ha­vebør­ne­ne ken­der sko­len, hvor de kan gå til og med 6. klas­se. De fle­ste af vores børn fort­sæt­ter til sko­len”. Så skif­ter de til SFO’en, men den ken­der bør­ne­ha­vebør­ne­ne også. For i de tid­li­ge mor­gen­ti­mer og den sene efter­mid­dag, er de sammen.

AKTIV FACEBOOK

Alle fød­sels­da­ge fejres i bør­ne­ha­ven – også med opslag og bil­le­der på Facebook.
I det hele taget er bør­ne­ha­ven meget aktiv på Facebook.
”Det er vi nødt til at være”, siger Mai-Britt. ”Vi er en pri­vat insti­tu­tion, så vi får ikke børn fra plads­an­vis­nin­gen. Der­for er det vig­tigt for os, at for­æl­dre­ne i områ­det ken­der os, og ved, hvad vi kan til­by­de bør­ne­ne. Det koster ikke mere at have et barn her, end det koster i en af kom­mu­nens insti­tu­tio­ner. Men de skal vide, vi er her”.
Læs mere om Mar­gret­he­lyst Bør­ne­ha­ve her

Og følg den på Face­book her

Fra kom­mu­nens tilsyns-rapport:
Kom­mu­nen skal føre til­syn med bør­ne­ha­ven – med både anmeld­te og uan­meld­te besøg. I rap­por­ten fra det sene­ste uan­meld­te besøg 6. Novem­ber sid­ste år står – med brug af det lidt snørk­le­de offent­li­ge sprog:
På bag­grund af obser­va­tio­ner­ne fra det uan­meld­te til­syn vur­de­res det fort­sat, at bør­ne­ne i Mar­gret­he­lyst Bør­ne­ha­ve tri­ves godt. Der er obser­ve­ret man­ge rela­tions­op­byg­gen­de situ­a­tio­ner, hvor der er en god kon­takt mel­lem børn og voks­ne og bør­ne­ne ind­byr­des. Der obser­ve­res meget få anvis­nin­ger og næsten ingen iret­te­sæt­tel­ser, hvil­ket med­vir­ker til at frem­me et inklu­de­ren­de mil­jø. Lede­ren og med­ar­bej­der­ne for­mår såle­des at ska­be et trygt og inklu­de­ren­de mil­jø, hvor det enkel­te barn aner­ken­des, sam­ti­dig med at der arbej­des mål­ret­tet med fællesskabet”.

 

KALENDER

PROGRAMMER:

Pro­gram­mer­ne for akti­vi­te­ter­ne i Dan­ske Seni­o­rer og i Tors­dags­klub­ben er nu lagt ind under “Lokal­råd og for­e­nin­ger”. Se et væld af akti­vi­te­ter som fored­rag, kort­spil, hyg­ge, fæl­les­spis­nin­ger og udflugter. 

KONCERTALRØ KIRKE
11. okto­ber kl. 19 – 20 er der kon­cert med kor fra Odes­sa i Ukrai­ne. Det er gan­ske gratis.

MORGENSANG OG KAFFE
13. okto­ber kl. 9.30 er der igen mor­gensang i kir­ken og bag­ef­ter kaf­fe i Sog­ne­hu­set på Bilsbækvej.

UHYGGEØRTING HALLEN
22. okto­ber fra kl. 16 – 23 disker ØFUG og Hal­lens Café op med Hal­lowe­en-uhyg­ge for alle børn fra 0 til 14 år. Fra kl.16 – 18 er det for børn mel­lem 0 og 5 år, fra kl. 18 – 20 for 6 år til og med 3. klas­se og fra kl. 20 – 23 for 4. klas­se til 7. klas­se. Entre: 35 kr.