KORT NYT

Tre loka­le stil­ler op

16. novem­ber skal vi til kom­mu­nalvalg.  Fore­lø­big stil­ler tre loka­le op. Det er Klaus Rafa­el Jen­sen fra Fal­ling, der alle­re­de er i kom­mu­nal­be­sty­rel­sen for de kon­ser­va­ti­ve. Og det er John Rosen­høj fra Amstrup, der også alle­re­de har en plads for Dansk Fol­ke­par­ti. Ny er Jan Kjær­s­gaard fra Ørting, der stil­ler op for Soci­al­de­mo­kra­ter­ne. Først efter par­tiets gene­ral­for­sam­ling ved vi, hvil­ket num­mer på listen han bliver. 

Fire loka­le pro­jek­ter fik penge

Kom­mu­nens lokal­råd har delt ud af pen­ge­ne i fæl­les­pulj­en for pro­jek­ter. Fire pro­jek­ter fra vores områ­de fik pen­ge. Lokal­rå­det for Ørting Fal­ling sog­ne fik 40.000 kr til et natur­pro­jekt  ved Older­mands­høj­en på Mose­vej.  Fryse­hu­set i Ålstrup, der er lands­by­ens for­sam­lings­hus, fik 4.735 kr til en ny flag­stang. Gyl­ling For­sam­lings­hus fik 40.000 kr til nyt gulv og Gyl­ling Lokal­råd fik 25.000 kr til øget biodiversitet. 

Defi­ni­tion på optimisme

Den nye café på Alrø, der vil sæl­ge pro­duk­ter lavet af bison kød, isv­af­ler samt kaf­fe og kage, tager alle­re­de nu imod bord­be­stil­lin­ger, for­di ejer­ne for­ven­ter at åbne til påske. De håber på, at Met­te Fre­de­rik­sen til den tid har lem­pet Cor­o­­na-restrik­tio­­ner­­ne. Det er måske nok defi­ni­tio­nen på opti­mis­me, men deler du den, kan du bestil­le bord på hjem­mesi­den http://​alrokg​.dk

AURA-pen­ge­ne skal bru­ges til spil

Dan­ske Seni­o­rer Ørting Fal­ling har fået 2000 kr fra Auras Cor­o­na­hjæl­pe­pak­ke. Pen­ge­ne skal bru­ges til køb af spil, der kan bru­ges udendørs. 

For­e­nin­gens akti­vi­te­ter har været luk­ket ned læn­ge, og med­lem­mer­ne sav­ner at være sam­men. Besty­rel­sen håber der­for, at det sidst i febru­ar bli­ver muligt at arran­ge­re gåtu­re, spil på FDF’s sto­re grund og drik­ke kaf­fe sam­men i shelteret. 

Bil­li­ge­re byggegrunde

På den luk­ke­de del af kom­mu­nal­be­sty­rel­sens møde beslut­te­de med­lem­mer­ne at sæt­te pri­sen på de otte byg­ge­grun­de i Sme­­de­­ga­­de-områ­­det i Ørting ned med 15 pro­cent. Kun to af de otte grun­de er på nuvæ­ren­de tids­punkt for­hånds­re­ser­ve­ret. En ejen­doms­mæg­ler har vur­de­ret, at pri­sen var sat for højt.Også byg­ge­grun­de­ne i Gyl­ling og Hund­slund er svæ­re at sæl­ge. Men her er mel­din­gen fra ejen­doms­mæg­le­ren, at pri­ser­ne mat­cher markedet. 

Lokal­rå­det aflyser

Refe­rat fra det sene­ste møde i Lokal­rå­det for Ørting-Fal­ling Sog­ne er nu lagt ind under Lokal­råd og for­e­nin­ger.Sid­ste i refe­ra­tet er en del dato­er opli­stet. Men for­man­den, Jan Kjær­s­gaard, siger, at møde­r­ne er aflyst til vide­re p.g.a. Cor­o­­na-situ­a­tio­­nen. Hvor­når de kan gen­op­ta­ges afhæn­ger af, om der kom­mer nye restrik­tio­ner for at dæm­me op for Covid-19’s engel­ske mutation. 

Jule­g­ud­stje­ne­ste aflyst

Alle gud­stje­ne­ster er aflyst fra og med 24. decem­ber til 3. janu­ar.Det har menig­heds­rå­det og præ­ster­ne i Fjord­pa­sto­ra­tet beslut­tet efter anbe­fa­ling fra biskop­per­ne.De sene­ste dage har været præ­get af meget for­skel­li­ge udmel­din­ger. Først men­te biskop­per­ne, at der skul­le hol­des gud­stje­ne­ster. Så måt­te de kun vare 50 minut­ter – og helst være uden sal­mesang. Sund­heds­sty­rel­sen redu­ce­re­de til 30 minut­ter. Og så sent som for to dage siden sag­de provst Dort­he R. Søren­sen: Kom trygt i kir­ke. Men her i 11. time er alle gud­stje­ne­ster alt­så aflyst. 

Jule­ga­ve til FDF

Por­to­bel­los vel­gø­ren­heds­pro­jekt har delt pen­ge ud, og Ørting-Fal­ling FDF har fået 5000, – kr. Til lyk­ke.Nor­malt bli­ver der lavet en afstem­ning på Face­book, og de tre for­e­nin­ger og klub­ber, der får flest stem­mer, deler pen­ge­ne. Men i dis­se tider er intet nor­malt, så Por­to­bel­lo har beslut­tet, at give 5000, – kr til hver af de fire indstil­le­de for­e­nin­ger. Sid­ste år løb ØFUG med før­ste­plad­sen ved afstemningen. 

Slut med fitness

Fra i mor­gen kl. 16 og frem til i hvert fald 3. janu­ar luk­ker fit­ness i Ørting Hal­len som føl­ge af de nye Cor­o­­na-restrik­tio­­ner. Så for dem, der ikke kan und­væ­re den dag­li­ge træ­ning, er der kun et at gøre: Find løbe­sko­e­ne frem.Hal­lens cafe­te­ria luk­ker også. Jule­træ­er kan sta­dig hen­tes ved Hal­len på søn­dag mel­lem kl. 15 – 17. Men der er hver­ken gløgg eller æbleskiver. 

Jens Peter er sta­dig formand

Jens Peter Peter­sen, som var for­mand for Ørting-Fal­lings menig­heds­råd, fort­sæt­ter som for­mand. Men nu for det fæl­les menig­heds­råd for Fjord­pa­sto­ra­tet, der består af hele seks sog­ne. Nem­lig Ørting, Fal­ling, Gyl­ling, Alrø, Hund­slund og Tor­rild.Næst­for­mand er Tri­ne Bil­le, som er valgt i Hundslund. 

Menig­heds­rå­det er dørvogtere

Hvis du er vant til at gå i kir­ke jule­af­ten, så skal du hjem­me­fra i god tid, hvis du ikke vil risi­ke­re at bli­ve afvist i døren. Her står et med­lem af menig­heds­rå­det og age­rer dør­vog­ter. D.v.s. luk­ker de hel­di­ge ind og afvi­ser de uhel­di­ge. På grund af afstands–  og kva­drat­me­ter­krav må antal­let af kir­ke­gæn­ge­re jule­af­ten reduceres. 

De to præ­ster i Fjord­pa­sto­ra­tet har beslut­tet at hol­de en gud­stje­ne­ste i alle seks kir­ker den 24. dec. I Ørting er det alle­re­de kl 13. på Alrø kl. 14.30 og i Fal­ling kl. 16. 

Loka­l­om­rå­dets udviklingsplan

Lokal­rå­dets udvik­lings­plan for Ørting-Fal­ling områ­det lig­ger nu på siden ”Lokal­råd og for­e­nin­ger”.  Her lig­ger også det sene­ste møde­re­fe­rat.Lokal­po­sten vil i den kom­men­de tid sæt­te fokus på nog­le af de pro­ble­mer, som pla­nen viser, der er i områ­det med de fire lands­by­er: Ørting, Fal­ling, Amstrup og Ålstrup. 

Østjy­der mod Kattegatforbindelsen

Der er basis for en østjysk for­e­ning mod Kat­te­gat­for­bin­del­sen. Det står fast efter DN-Odders møde “for­bin­del­se eller for­ban­del­se” i Pak­hu­set i Odder tirs­dag 20. okto­ber. DN-Odder mel­der ud, så snart der er nyt om den fæl­les forening. 

På Sam­sø er en enig kom­mu­nal­be­sty­rel­se imod Kat­te­gat­for­bin­del­sen og 400 bebo­e­re er med­lem­mer af for­e­nin­gen imod den. Face­book­grup­pen ”Nej tak til motor­ve­je og Kat­te­gat­bro fra og til Odder” har på kort tid sam­let 1200 medlemmer. 

Vej­bod fortsætter

Den lil­le vej­bod ved Brand­by­ge­gaard har været så vel­be­søgt, at den fort­sæt­ter. Hver dag vil den bli­ve fyldt op med går­dens øl, æg, kar­to­f­ler og grønt­sa­ger. Men det sto­re jule­mar­ked er aflyst. “Desvær­re”, siger Lone Vitus. “Mar­ke­det ple­jer at være et kæm­pe til­løbs­styk­ke, og folk kom­mer fra hele lan­det. Det kan vi slet ikke sty­re i for­hold til forsamlingsforbuddet”. 

Cor­o­na-jul

Jule­af­tens­dag ple­jer kir­ker­ne at være fyldt til sid­ste plads. Men i år vil Cor­o­­na-restrik­tio­­ner kræ­ve utra­di­tio­nel­le løs­nin­ger – hvis de da ikke bli­ver ophæ­vet før 24. dec. I Midt-og Vestjyl­land vil sports­hal­ler bli­ve taget i brug. 

I Fjord­pa­sto­ra­tet, som rum­mer seks kir­ker, er der “end­nu ikke klar­hed over, hvor­dan julen skal fejres”, oply­ser sog­ne­præst Kåre Schel­de Busk. ”Men vi er gået i tænkeboks”. 

Bør­ne­ha­ve med egen musical

”Vi fandt ingen sko­vsvin. Kun en mas­se skrald og skidt, som kom med hjem i børnehaven”.
To dren­ge fra Mar­gret­he­lyst Bør­ne­ha­ve for­tæl­ler om den tur, de har været på for at ryd­de op efter svi­ne­ne. Og de er helt med på, hvad ”skrald og skidt” gør ved natu­ren og dyrelivet.
Bør­ne­ne i bør­ne­ha­ven er på tur mindst en gang om ugen. Det kan være ud i grøf­te­kan­ter og mar­ker, og sam­le skrald. Det kan være til Vejlsko­v­gård, hvor de ser, hvad der fore­går i den sto­re kostald og kig­ger på kat­tekil­lin­ger­ne, eller det kan være en tur på biblioteket.
Bør­ne­ha­ven med plads til 30 børn, lig­ger på Mar­gret­he­lyst Frisko­le, hvor den har en hel fløj med grup­pe­rum og kre­a­tivt værk­sted, et meget stort ude-are­al for­u­den sko­lens gymnastiksal. 

UDELIVET
”At være ude bety­der meget. Og stort set alle akti­vi­te­ter kan laves uden­dørs. Vi leger ude, vi læser højt ude og vi spi­ser ud. Vej­ret skal vir­ke­lig være dår­ligt for at vi bli­ver inde. Men så bru­ger vi sko­lens gym­na­stiksal, så bør­ne­ne får motion”, siger bør­ne­ha­vens leder, Mai-Britt Abild.
Ude har bør­ne­ne deres egen bål­plads, hvor de laver mad, og de har en hyt­te. Des­u­den har de en stor natur­le­ge­plads, der ind­by­der til motion og træ­ning af balan­cen. Her er det ikke nok at sid­de i sand­kas­sen med en pla­sti­cs­pand og sko­vl eller at gynge.
Bør­ne­ha­ven har egen have, og for­år og som­mer dyr­ker bør­ne­ne deres egne øko­lo­gi­ske grønsa­ger i høj­be­de fyldt med kar­to­f­ler, løg, ærter. Frugt­træ­er og blom­ster har de også i haven, som de selv passer.
”Det er bedste­for­æl­dre­ne, der har hjul­pet os med haven”, siger Mai-Britt.
”De kom med det hele. Træ­er, frø, blom­ster, og det gør de igen inden så læn­ge, når vi hol­der Bedste-dag.
”Vi er meget akti­ve med at lære bør­ne­ne om natu­ren og også med at lade dem ople­ve den. Vi har da også Fril­ufts­rå­dets grøn­ne flag”. 

FORÆLDREOPBAKNING

Det er en pri­vat bør­ne­ha­ve med meget stor for­æl­dre­ind­fly­del­se. I 2015 luk­ke­de den kom­mu­na­le bør­ne­ha­ve i Ørting. Men ildsjæ­le sik­re­de, at der blev opret­tet en ny.
”Vores for­æl­dre er meget enga­ge­re­de i både bør­ne­ha­ven og sko­len”, siger Mai-Britt. ”Vi kan altid bede om hjælp – og de kom­mer. Det er lige meget om vi har brug for at få malet og udført repe­ra­tio­ner i sko­le og bør­ne­ha­ve eller om vi har brug for at låne biler, så bør­ne­ne kan kom­me på tur. De kommer”.

EGEN MUSICAL
Musik og ryt­me fyl­der – som på sko­len – meget i bør­ne­ha­ven. Sang, spil og bevæ­gel­se hører sam­men. Også når bør­ne­ne f.eks. laver deres egen udga­ve af Klods Hans og spil­ler den for for­æl­dre og andre.
I den­ne måned har bør­ne­ne øvet deres egen musi­cal, der hand­ler om Peter Pinds­vin og hans venner.
Musik og ryt­me spil­ler også en stor rol­le, når dag­ple­jer­ne kom­mer til bør­ne­ha­ven en for­mid­dag en gang om ugen og er med i aktiviteterne.

OVERGANGENE
”Vi arbej­der meget med at sik­re over­gan­ge­ne, så det er et trygt sted for dem at kom­me”, siger Mai-Britt.
”Dag­ple­jebørn ken­der bør­ne­ha­ven, hvor de kan bli­ve opta­get lige før de fyl­der tre år. Og bør­ne­ha­vebør­ne­ne ken­der sko­len, hvor de kan gå til og med 6. klas­se. De fle­ste af vores børn fort­sæt­ter til sko­len”. Så skif­ter de til SFO’en, men den ken­der bør­ne­ha­vebør­ne­ne også. For i de tid­li­ge mor­gen­ti­mer og den sene efter­mid­dag, er de sammen.

AKTIV FACEBOOK

Alle fød­sels­da­ge fejres i bør­ne­ha­ven – også med opslag og bil­le­der på Facebook.
I det hele taget er bør­ne­ha­ven meget aktiv på Facebook.
”Det er vi nødt til at være”, siger Mai-Britt. ”Vi er en pri­vat insti­tu­tion, så vi får ikke børn fra plads­an­vis­nin­gen. Der­for er det vig­tigt for os, at for­æl­dre­ne i områ­det ken­der os, og ved, hvad vi kan til­by­de bør­ne­ne. Det koster ikke mere at have et barn her, end det koster i en af kom­mu­nens insti­tu­tio­ner. Men de skal vide, vi er her”.
Læs mere om Mar­gret­he­lyst Bør­ne­ha­ve her

Og følg den på Face­book her

Fra kom­mu­nens tilsyns-rapport:
Kom­mu­nen skal føre til­syn med bør­ne­ha­ven – med både anmeld­te og uan­meld­te besøg. I rap­por­ten fra det sene­ste uan­meld­te besøg 6. Novem­ber sid­ste år står – med brug af det lidt snørk­le­de offent­li­ge sprog:
På bag­grund af obser­va­tio­ner­ne fra det uan­meld­te til­syn vur­de­res det fort­sat, at bør­ne­ne i Mar­gret­he­lyst Bør­ne­ha­ve tri­ves godt. Der er obser­ve­ret man­ge rela­tions­op­byg­gen­de situ­a­tio­ner, hvor der er en god kon­takt mel­lem børn og voks­ne og bør­ne­ne ind­byr­des. Der obser­ve­res meget få anvis­nin­ger og næsten ingen iret­te­sæt­tel­ser, hvil­ket med­vir­ker til at frem­me et inklu­de­ren­de mil­jø. Lede­ren og med­ar­bej­der­ne for­mår såle­des at ska­be et trygt og inklu­de­ren­de mil­jø, hvor det enkel­te barn aner­ken­des, sam­ti­dig med at der arbej­des mål­ret­tet med fællesskabet”.

 

KALENDER

DANSKE SENIORER
Hver man­dag helt frem til og med 26. april mødes med­lem­mer­ne af for­e­nin­gen Dan­ske Seni­o­rer Ørting-Fal­ling ved Sog­ne­hu­set til fæl­les gåtu­re, spil på FDF-plad­sen og kaf­fe i bål­hyt­ten. 01. marts er møde­tids­punk­tet kl. 09.30. Men fra 8. marts er det ændret til kl. 13.30.


Hver lør­dag frem mod påske er restau­rant Møl­le­går­dens take away åben fra kl. 10.30 – 15.30 for salg af fri­ske fisk, deli­ka­tes­ser, kaf­fe, varm cacao og dagens kage. Du kan også få et stjer­neskud med hjem. Men det skal bestil­les for­ud på tlf. 86552083

SANGEFTERMIDDAGE AFLYSES
San­g­ef­ter­mid­da­ge­ne i Sog­ne­hu­set den før­ste tirs­dag i måne­den afly­ses helt. For­hå­bent­ligt kan de begyn­de igen 1. september. 

AFLYSTMORGENSANGKIRKEN
Mor­gensang med efter­føl­gen­de kaf­fe i Sog­ne­hu­set er aflyst.