KORT NYT

DET BLEV TIL 3.803 KM

Igen i år vandt Hund­slund lokal­dy­sten. På 2. plad­sen kom Sak­sild, som var med for før­ste gang i år. Gyl­ling snup­pe­de 3. plad­sen og Ørting-Fal­ling blev num­mer fire.

Alt i alt fik kon­kur­ren­cen bor­ge­re i de fire lands­by­er til at løbe, gå og cyk­le 3.803 km.

PROGRAMMER FOR DEN NYE SÆSON

Liter­vis af kaf­fe, kort­spil, bræt­spil, fored­rag, udflug­ter, fæl­les­spis­ning….
Dan­ske Seni­o­rers og Tors­dags­klub­bens pro­gram­mer for den kom­men­de sæson rum­mer gode ople­vel­ser for områ­dets “grå guld”.
Beg­ge pro­gram­mer er nu lagt ind under Lokal­råd og for­e­nin­ger. Som sæd­van­ligt fore­går det i Sog­ne­hu­set på Bils­bæ­kvej i Ørting.

THEJSEN FORLADER FONDEN ØRTING

Dit­te-Marie Thej­sen for­la­der job­bet som vice­for­stan­der på Fon­den Ørting for at bli­ve skole­le­der på Åsko­len, frisko­len i Hør­ning. Hun har arbej­det på opholds­ste­det i mere end 10 år.
Åsko­len har 150 ele­ver fra 0. – 7. klas­se, og en af Thej­sens opga­ver bli­ver at arbej­de med en over­byg­ning. Hun er uddan­net lærer fra Den Frie Lærer­højsko­le. Uddan­nel­sen er spe­ci­elt mål­ret­tet frisko­ler, efter­sko­ler og højskoler.

LOKALRÅD

Hvis du vil vide, hvad Lokal­rå­det for Ørting-Fal­ling arbej­der med for tiden, kan du ori­en­te­re dig i de møde­re­fe­ra­ter, der er lagt ind under ”Lokal­råd og for­e­nin­ger”.
Her fin­der du alle refe­ra­ter fra i år – og også fra de sid­ste par år. Nåe­de du ikke gene­ral­for­sam­lin­gen, kan du sam­me sted fin­de beret­ning, refe­rat og regnskab.

LUK IKKE DE TRÆNGENDE IND

Hvis det rin­ger på døren og frem­me­de beder om lov til at bru­ge dit toilet, skal du ikke luk­ke de træn­gen­de ind. For når de går igen, mang­ler du fle­re gen­stan­de. Den ene er en kvinde.

Det har ældre bebo­e­re i Gyl­ling ople­vet, da de var ven­li­ge mod de frem­me­de. Ven­lig­he­den blev ikke gen­gældt. Så glem med­men­ne­ske­lig­he­den – luk og lås døren. Ring til din nabo eller en anden, hvis de bli­ver uden for.

GENERALFORSAMLING

Alle over 16 år, som bor fat i Ørting-Fal­ling Sog­ne, er med­lem­mer af Lokal­rå­det. Også selv om de hver­ken har udfyldt en blan­ket eller betalt kon­tin­gent, som ellers er det almin­de­li­ge, når man bli­ver med­lem af en for­e­ning.  De kan møde op til gene­ral­for­sam­lin­gen og stem­me. Det­te års gene­ral­for­sam­ling fin­der sted d. 29. marts kl. 19 – 21.30 hos Dine­sen i Fal­ling. Lokal­rå­det har eksi­ste­ret siden okto­ber 2014 og skal være områ­dets kon­takt til kom­mu­nal­be­sty­rel­se og for­valt­ning.  Hvis du vil se, hvad rådet arbej­der med, så find alle møde­re­fe­ra­ter på Lokal­po­sten under Lokal­råd og foreninger.

STØTTE TIL HANDELSPLADSEN

Der er luk­ket så meget som muligt for fry­se­re og køle­re på Han­dels­plad­sen, men alli­ge­vel koster elek­tri­ci­te­ten det hvi­de ud af øjne­ne.  Men Pan­de­ka­ge­bi­len og støt­te­bi­drag ind­brag­te på få timer 16.000 kro­ner – eller et beløb, der bety­der, at reg­nin­gen fra elek­tri­ci­tets­sel­ska­bet for en måneds for­brug, kan beta­les. Pan­de­ka­ge­bi­len done­re­de pen­ge­ne fra to timers salg ved Han­dels­plad­sen, og lands­by­ens bebo­e­re bak­ke­de op og spi­ste fyld­te pan­de­ka­ger til aftens­mad. Den sam­me hjælp fik Dagli’Brugsen i Gylling.

PANDEKAGEBILEN STØTTER LOKALE

Den 9. decem­ber mel­lem kl. 16 og 18 kan man købe pan­de­ka­ger med fyld ved Han­dels­plad­sen i Ørting. Pen­ge­ne fra sal­get går ube­skå­ret til hjælp til at beta­le el-reg­­nin­­gen. I går var Pan­de­ka­ge­bi­len ved Gyl­ling-Brugs­­en – også for at give et til­skud til de sti­gen­de udgifter. 

Valg flyt­ter sang til kirken

Stem­me­bok­se og valg­til­for­ord­ne­de ryk­ker 1. novem­ber ind i Sog­ne­hu­set og fortræn­ger den sang­grup­pe, som ple­jer at mødes der før­ste tirs­dag i måne­den. Men grup­pen kan sta­dig mødes, for kir­ken er reser­ve­ret til dem. Kaf­fen skal sta­dig tages med hjemmefra.

BRUGSEN ER NU ÅBEN KL. 8 – 18

Fra i mor­gen – 1. okto­ber – ændrer Gyl­ling-Brugs­­en åbning­sti­den. Den åbner kl. 8 og luk­ker kl. 18. Der er skå­ret en halv time om mor­ge­nen og en time om afte­nen, og er en kon­se­kvens af, at elek­tri­ci­te­ten koster det hvi­de ud af øjne­ne. De nye tider bety­der, at ingen med­ar­bej­de­re bli­ver fyret.

FDF Ørting-Fal­ling kan fortsætte

Syv voks­ne har meldt sig til at gå ind som fri­vil­li­ge i FDF-arbej­­det. Og det bety­der, at kred­sen kan fort­sæt­te. Ikke kun børn fra det­te områ­de er med i den loka­le FDF-kreds. Også børn fra Gyl­ling del­ta­ger.
De kan nu alle mødes igen 1. sep­tem­ber kl. 18.30 ved spej­der­hyt­ten på Tof­ten i Ørting.

Mari­an­ne Lyst stopper

Sog­ne­præst Mari­an­ne Lyst har valgt at gå på pen­sion ved års­skif­tet. Inden da har hun ferie, der skal afvik­les, så hen­des afskeds­gud­stje­ne­ster bli­ver holdt 27. novem­ber. Det er i Gyl­ling Kir­ke kl. 9.30, og kl. 10.30 på Alrø.

Pas på kanterne

Cykel­stien mel­lem Ørting og Odder har nu fået et lag asfalt, der har dæk­ket de rev­ner, der for­år­sa­ge­de en del uheld. Den smal­le cykel­sti har der­for nu fået kan­ter, der kan være far­li­ge, hvis cyk­li­ster også lader Tour de Fran­­ce-febe­ren sni­ge sig ind på turen til arbej­de og over­ha­ler. Så pas på.

CYKELSTIERNE SKAL FORBEDRES

”Det kom­mer på i løbet af for­å­ret – i hvert fald inden som­mer­fe­ri­en”.
”Det” er et nyt slid­lag på cykel­sti­er­ne mel­lem Ørting og Odder. Og løf­tet om for­bed­ring af cykel­stien er givet af for­man­den for Kli­­ma- og Pla­n­ud­val­get, Kre­sten Bjer­re i Hor­sens Fol­ke­blad 21. janu­ar. Cyk­li­ster har i lang tid kla­get over de dår­li­ge for­hold, der har bety­det, at man­ge er væltet.

KAFFEN SERVERESKIRKEN

Så meget er aflyst eller udskudt. Men ikke mor­gensan­gen i kir­ken. Den bli­ver gen­nem­ført 13. janu­ar kl. 9.30 som plan­lagt. Ene­ste ændring er, at der ikke bag­ef­ter er mor­genkaf­fe i Sog­ne­hu­set. Kaf­fen bli­ver den­ne gang ser­ve­ret i kir­ken. Virus-reg­­ler­­ne bli­ver over­holdt, så det er trygt at deltage. 

Da 13 bebo­e­re og kat­ten Mit­te flyt­te­de ud flyt­te­de unge med autis­me ind

Den før­ste uge af janu­ar 2009 var iskold. Med nat­te­frost og dag­tem­pe­ra­tu­ren omkring fryse­punk­tet. Men i den anden wee­kend i årets før­ste måned, begynd­te det at bli­ve lidt mil­de­re. Det var i den wee­kend, 13 bebo­e­re og kat­ten Mit­te skul­le flyt­te fra ple­je­hjem­met på Bils­bæ­kvej i Ørting til det nye ple­je­cen­ter på Bron­ze­al­der­vej i Odder. De var ikke gla­de. De hav­de tro­et, de kun­ne bli­ve i de kend­te omgi­vel­ser i Ørting resten af deres liv. Enkel­te hav­de boet på ple­je­hjem­met i 10 år – de fle­ste et par år. Nok var værel­ser­ne ikke de stør­ste. Men det var deres hjem.

Flyt­tet blev der. Pårø­ren­de, per­so­na­le og flyt­te­fir­ma hjalp med at pak­ke, og kas­ser og møb­ler frag­tet til de nye og for bebo­er­ne meget dyre­re ram­mer i Odder. Med tiden fandt både de og kat­ten sig til rette.

TO ELEVER OG EN LÆRER

Til­ba­ge i Ørting var et tomt ple­je­hjem. Men det vare­de ikke læn­ge. For Sus­an­ne og Jørn Bis­gård sav­ne­de – som man­ge andre for­æl­dre – et rele­vant til­bud til deres søn, Jep­pe, som er autist. Så de beslut­te­de sig til at hand­le. De sat­te alt de eje­de ind som kau­tion, og så køb­te de byg­nin­ger­ne, der før hav­de huset lands­by­ens æld­ste bebo­e­re, og opret­te­de et soci­al­pæ­da­go­gisk opholds­sted for børn og unge med autis­me. De åbne­de i 2011 med kun to ele­ver. Den ene var deres søn. Og nu har Fon­den Ørting holdt 10-års jubilæum. Men også det, der bur­de have været den sto­re fejring, har Cor­o­na-restrik­tio­ner blo­ke­ret for. Så ene­ste syn­li­ge mar­ke­ring er et jubilæums­skrift – et lil­le hæf­te med ”For­tæl­lin­ger om Fon­den Ørting 2011 – 2021.

FRA TO TIL 50

(Foto: Fred­sted Photography)

Beho­vet for et sted, der er ind­ret­tet til børn og unge med autis­me, var – og er – stort. Så antal­let af ele­ver er vok­set til 50, og hver en krog af det gam­le ple­je­hjem er udnyt­tet. Det har end­da været nød­ven­digt at opstil­le barak­ker på den sto­re plæ­ne bag byg­nin­gen. Og sko­len er nu ikke kun for ele­ver, der bor på ste­det. Den rum­mer også et dag­til­bud til hjem­me­bo­en­de børn, der har brug for et andet sko­le­til­bud end det, de kan få i fol­ke­sko­lens spe­ci­a­lun­der­vis­ning. Var der plads, kun­ne man­ge fle­re luk­kes ind.

NY SKOLE OG UDSLUSNINGSBOLIGER

For­di beho­vet er så stort, er Fon­den Ørting nu udvi­det med den tid­li­ge­re sko­le på Per­sie­vej. Den åbner til som­mer. Egent­lig skul­le den være åbnet her i janu­ar, men også her har Cor­o­na sat spor – og des­u­den fik ste­det i okto­ber ny for­stan­der, da Jør­gen Bis­gård valg­te at gå på pen­sion. For­æl­dre har læn­ge stå­et i kø for at få en plads til det barn, der ikke tri­ves med at være inklu­de­ret i sko­le­sy­ste­met. Men fra næste sko­le­år åbner den alt­så – ombyg­get til at huse børn og unge med autis­me og dæk­ke deres spe­ci­el­le behov. Den vil også rum­me en kur­sus- og råd­giv­nings­af­de­ling, hvor for­æl­dre, under­vi­se­re og andre fag­per­so­ner kan få hjælp og støt­te til deres arbej­de med autister.

Fra jubilæums­skrif­tet

Men Fon­den Ørting har også fokus på de unges behov efter grund­sko­len. De bli­ver hjul­pet vide­re til uddan­nel­se, og der bli­ver skaf­fet fle­xjob. Fon­den har byg­get Jep­pe­lund i Odder – fem udslus­nings­bo­li­ger, hvor de unge bor i egen lej­lig­hed med støt­te. Fle­re boli­ger er på tegnebrættet.

HYGGEN FORSVANDT IKKE

To ele­ver og en lærer. Sådan begynd­te Fon­den Ørting arbej­det. I dag er antal­let af ele­ver vok­set til 50 – og 47 men­ne­sker er ansat i man­ge for­skel­li­ge funk­tio­ner – pedel­ler, køk­ken­per­so­na­le, pæda­go­ger, lære­re og socialrådgivere.

Der er sket en del på Bils­bæ­kvej siden de 13 bebo­e­re og kat­ten Mit­te en kold janu­ar­dag måt­te flyt­te til kom­mu­nens nye og dyre­re ple­je­cen­ter på Bronzealdervej.

Og kun­ne den den­gang 102-åri­ge Chri­sti­ne Thi­de­mann se ste­det i dag, vil­le hun utvivl­s­omt sige: Det er sta­dig et hjem – men nu for unge. Hyg­gen for­svandt ikke. Det var hyg­gen på hjem­met, hun så nødigt vil­le miste, da hun mere eller min­dre tvun­get flyt­te­de til Odder.

KALENDER


ÆSKEN HOLDER ÅBENT

Æsken på Alrø hol­der nu åbent i wee­ken­der­ne fra kl. 13 – kl. 17. 

SPISEVENNER

På menu­en er fri­ka­del­ler, stu­vet hvid­kål og kar­to­f­ler, når Spi­se­ven­ner mødes igen 21. maj kl. 12 i Ørting Hal­lens Café.

FORÅRSKONCERTFALLING KIRKE

Jysk Aka­de­misk Kor, der består af 30 erfar­ne kor­san­ge­re, giver kon­cert i Fal­ling Kir­ke 29. maj kl. 19. De syn­ger dan­ske for­års- og sommersange. 

ER DER KANDIS

Desvær­re – for dem, der kom for sent – er alle 500 bil­let­ter, der giver adgang til spis­ning og hal­bal solgt. Men vil man nøjes med hal­bal og Kan­dis, er 75 ekstra bil­let­ter nu udbudt til salg. Køb her.

LIVGADERNE 

Fra 13. – 15. juni hol­der Gyl­ling byfest. I år vil alt ikke fore­gå på sport­s­plad­sen – men også i gader­ne, i For­sam­lings­hu­set og ved Møl­len. Pro­gram­met er ikke helt klar end­nu. Efter­hån­den som det er fær­digt, vil akti­vi­te­ter­ne bli­ve sat i kalenderen.ER DER IGEN METALFORSAMLINGSHUSET