KORT NYT

BRUGSEN ER NU ÅBEN KL. 8 – 18

Fra i mor­gen – 1. okto­ber – ændrer Gyl­ling-Brugs­­en åbning­sti­den. Den åbner kl. 8 og luk­ker kl. 18. Der er skå­ret en halv time om mor­ge­nen og en time om afte­nen, og er en kon­se­kvens af, at elek­tri­ci­te­ten koster det hvi­de ud af øjne­ne. De nye tider bety­der, at ingen med­ar­bej­de­re bli­ver fyret. 

FDF Ørting-Fal­ling kan fortsætte

Syv voks­ne har meldt sig til at gå ind som fri­vil­li­ge i FDF-arbej­­det. Og det bety­der, at kred­sen kan fort­sæt­te. Ikke kun børn fra det­te områ­de er med i den loka­le FDF-kreds. Også børn fra Gyl­ling del­ta­ger.De kan nu alle mødes igen 1. sep­tem­ber kl. 18.30 ved spej­der­hyt­ten på Tof­ten i Ørting. 

Mari­an­ne Lyst stopper

Sog­ne­præst Mari­an­ne Lyst har valgt at gå på pen­sion ved års­skif­tet. Inden da har hun ferie, der skal afvik­les, så hen­des afskeds­gud­stje­ne­ster bli­ver holdt 27. novem­ber. Det er i Gyl­ling Kir­ke kl. 9.30, og kl. 10.30 på Alrø. 

Pas på kanterne

Cykel­stien mel­lem Ørting og Odder har nu fået et lag asfalt, der har dæk­ket de rev­ner, der for­år­sa­ge­de en del uheld. Den smal­le cykel­sti har der­for nu fået kan­ter, der kan være far­li­ge, hvis cyk­li­ster også lader Tour de Fran­­ce-febe­ren sni­ge sig ind på turen til arbej­de og over­ha­ler. Så pas på. 

CYKELSTIERNE SKAL FORBEDRES

”Det kom­mer på i løbet af for­å­ret – i hvert fald inden som­mer­fe­ri­en”.”Det” er et nyt slid­lag på cykel­sti­er­ne mel­lem Ørting og Odder. Og løf­tet om for­bed­ring af cykel­stien er givet af for­man­den for Kli­­ma- og Pla­n­ud­val­get, Kre­sten Bjer­re i Hor­sens Fol­ke­blad 21. janu­ar. Cyk­li­ster har i lang tid kla­get over de dår­li­ge for­hold, der har bety­det, at man­ge er væltet. 

KAFFEN SERVERESKIRKEN

Så meget er aflyst eller udskudt. Men ikke mor­gensan­gen i kir­ken. Den bli­ver gen­nem­ført 13. janu­ar kl. 9.30 som plan­lagt. Ene­ste ændring er, at der ikke bag­ef­ter er mor­genkaf­fe i Sog­ne­hu­set. Kaf­fen bli­ver den­ne gang ser­ve­ret i kir­ken. Virus-reg­­ler­­ne bli­ver over­holdt, så det er trygt at deltage. 

AFLYSNINGER RAMMER ÆLDRE MENNESKER

Dan­ske Seni­o­rer afly­ser gene­ral­for­sam­lin­gen 10. janu­ar, men håber at kun­ne hol­de den 14. marts kl. 13.30. For­e­nin­gen kan dog glæ­de sig over, at 50 ældre nåe­de at del­ta­ge i jule­mid­da­gen med mad fra Sko­v­bak­ken, før alt luk­ke­de ned. Tors­dags­klub­ben begyn­der først igen 20. janu­ar. Spi­se­ven­ner håber dog at kun­ne sam­le ældre men­ne­sker i Ørting Hal­lens Café d. 18. janu­ar kl. 12. Bli­ver restrik­tio­ner­ne ikke stram­met yder­li­ge­re, lever Cafe­en op til kravene. 

Cor­o­na-aflys­ning

Der bli­ver ingen jule­kon­cert i Fal­ling Kir­ke 14. decem­ber. Menig­heds­rå­det har beslut­tet, at kon­cer­ten med Odder Voi­ces ikke skal gen­nem­fø­res på grund af risi­ko­en for smit­te med Cor­o­­na-virus – eller en af Covid 19’s efter­hån­den man­ge vari­an­ter. End­nu er der ingen mel­din­ger om jule­g­ud­stje­ne­ster­ne i Fjord­pa­sto­ra­tets kirker. 

TRE FRA VORES OMRÅDE VALGT

Den nye kom­mu­nal­be­sty­rel­se får tre med­lem­mer fra vores område. 

Det er Katja Ive­sø fra Gyl­ling valgt for de radi­ka­le, Klaus Rafa­el Jen­sen fra Fal­ling – valgt for de kon­ser­va­ti­ve og Lene Aagaard fra Ørting – valgt for Venstre. 

Det var meget tæt på, at også Jan Kjær­s­gaard fra Ørting var ble­vet valgt. Hav­de han fået 10 mere end de 147 per­son­li­ge stem­mer, han fik, var han også ble­vet valgt. 

Stem­me­pro­cen­ter­ne svin­ge­de en del i områ­det. På Alrø valg­te 88,8 pro­cent af væl­ger­ne at stem­me, i Ørting-Fal­ling var det 74,3 pro­cent og Gyl­ling kun 68,7 procent. 

FØRSTE CORONA-AFLYSNING

Lone Vitus og Søren Kvist på Brand­by­ge­gaard afly­ser årets jule­mar­ked med den begrun­del­se, at “intet tyder på, at det er en god idé at brin­ge man­ge men­ne­sker sam­men inden­dørs de kom­men­de måneder”. 

Der er man­ge timers for­be­re­del­se i at få det sto­re mar­ked i træla­den til­ret­telagt. Og det kan være spildt, hvis tal­le­ne for antal­let af smit­te­de og hospi­tal­s­ind­lag­te fort­sæt­ter med at sti­ge. Der­for væl­ger de at afly­se alle­re­de nu. 

Pen­sio­ni­st­for­e­ning fyl­der 70 år

Den begynd­te som Gyl­ling Alder­s­ren­te­for­e­ning – nu hed­der den Gyl­ling Pen­sio­ni­st­for­e­ning. Og på ons­dag har den eksi­ste­ret i 70 år. Det vil to dage efter bli­ve fejret i For­sam­lings­hu­set med fore­lø­big 60 del­ta­ge­re. Det vil ske med sang, musik, mad og drik­ke – men også med et lil­le fored­rag om for­e­nin­gens histo­rie. Den kan ellers være svær at styk­ke sam­men, for som det gæl­der for man­ge for­e­nin­ger, er også Alder­s­for­e­nin­gens refe­ra­ter m.v. for de før­ste otte år for­s­vun­det. Det var før vi fik lokalarkiverne. 

Spi­se­ven­ner mødes igen

San­ge fra Højsko­­le-sang­­bo­­gen, hyg­ge­ligt samvær og god mad. Det er pro­gram­punk­ter­ne, når Spi­se­ven­ner mødes. Og det gør de igen efter en læn­ge­re Cor­o­­na-pau­­se 21. sep­tem­ber kl. 12. i For­sam­lings­hu­set i Fal­ling, hvor Git­te Dine­sen står for maden, som koster 70 kr. 

Spi­se­ven­ner et til­bud til alle over 60 år i Ørting-Fal­ling områ­det. Og 31 har alle­re­de meldt sig til at være med. Men der er plads til fle­re. Fri­vil­li­ge hen­ter og brin­ger, hvis del­ta­ger­ne ikke har køre­lej­lig­hed. Lige nu mang­ler fire hjæl­pe­re. Har du lyst til at tage en tørn, kan du rin­ge til Poul Hen­ning: 22383692. 

Fire lands­by­mø­der om udviklingsplan

Lokal­rå­det for Ørting Fal­ling Sog­ne ønsker at høre bor­ger­nes mening om udvik­lings­pla­nen for vores områ­de, og at få input fra bor­ger­ne om de pro­ble­mer og mulig­he­der, som de mener, at Lokal­rå­det skal arbej­de vide­re med. Der­for vil der bli­ve holdt fire møder – et for hver lands­by.Ons­dag den 15. sep­tem­ber kl. 19 for bebo­er­ne i Ålstrup i Fryse­hu­set. Ons­dag den 22. sep­tem­ber kl. 19 for bebo­er­ne i Amstrup i Fal­ling Festlokaler/​​Dinesen. Ons­dag den 29. sep­tem­ber kl. 19 for bebo­er­ne i Fal­ling i Fal­ling Festlokaler/​​Dinesen. Og ons­dag den 6. okto­ber kl. 19 for bebo­er­ne i Ørting i Sog­ne­hu­set.Udvik­lings­pla­nen lig­ger under “Lokal­råd og for­e­nin­ger” her på Lokalposten. 

Bør­ne­ha­ven åbner igen

Bør­ne­ha­ven på Hav­re­væn­get i Ørting er ble­vet shin­et op og åbner igen. Men kun mid­ler­ti­digt i et par måne­der. Og ikke for børn i Ørting. Men for børn i Odder, som skal trans­por­te­res med bus. For i Odder mang­ler plad­ser. DOMI Bolig har pla­ner om at byg­ge 16 leje­bo­li­ger på Hav­re­væn­get, så bør­ne­ha­ven og de to gam­le seni­o­r­bo­li­gerskal pæres ned. 

Have­gæ­ster betal­te 1300 kr

Der var næsten 1300 kr i de to syl­te-glas mær­ket ØFUG, som stod på bor­de­ne i den lil­le cafe på gårds­plad­sen – der­til kom­mer nog­le ind­be­ta­lin­ger på Mobile­Pay. Pen­ge­ne var gæster­nes beta­ling for ”gra­tis kaf­fe” på gårds­plad­sen, da Lis­beth Jør­gen­sen søn­dag åbne­de den sto­re øko­lo­gi­ske have på Per­sie­vej i Ørting for besø­gen­de. Ca 50 men­ne­sker benyt­te­de sig af det. Pen­ge­ne i syl­te-glas­­se­­ne går ube­skå­ret til ØFUG, som Cor­o­­na-ned­luk­­nin­­gen har ramt hårdt. 

Da 13 bebo­e­re og kat­ten Mit­te flyt­te­de ud flyt­te­de unge med autis­me ind

Den før­ste uge af janu­ar 2009 var iskold. Med nat­te­frost og dag­tem­pe­ra­tu­ren omkring fryse­punk­tet. Men i den anden wee­kend i årets før­ste måned, begynd­te det at bli­ve lidt mil­de­re. Det var i den wee­kend, 13 bebo­e­re og kat­ten Mit­te skul­le flyt­te fra ple­je­hjem­met på Bils­bæ­kvej i Ørting til det nye ple­je­cen­ter på Bron­ze­al­der­vej i Odder. De var ikke gla­de. De hav­de tro­et, de kun­ne bli­ve i de kend­te omgi­vel­ser i Ørting resten af deres liv. Enkel­te hav­de boet på ple­je­hjem­met i 10 år – de fle­ste et par år. Nok var værel­ser­ne ikke de stør­ste. Men det var deres hjem.

Flyt­tet blev der. Pårø­ren­de, per­so­na­le og flyt­te­fir­ma hjalp med at pak­ke, og kas­ser og møb­ler frag­tet til de nye og for bebo­er­ne meget dyre­re ram­mer i Odder. Med tiden fandt både de og kat­ten sig til rette.

TO ELEVER OG EN LÆRER

Til­ba­ge i Ørting var et tomt ple­je­hjem. Men det vare­de ikke læn­ge. For Sus­an­ne og Jørn Bis­gård sav­ne­de – som man­ge andre for­æl­dre – et rele­vant til­bud til deres søn, Jep­pe, som er autist. Så de beslut­te­de sig til at hand­le. De sat­te alt de eje­de ind som kau­tion, og så køb­te de byg­nin­ger­ne, der før hav­de huset lands­by­ens æld­ste bebo­e­re, og opret­te­de et soci­al­pæ­da­go­gisk opholds­sted for børn og unge med autis­me. De åbne­de i 2011 med kun to ele­ver. Den ene var deres søn. Og nu har Fon­den Ørting holdt 10-års jubilæum. Men også det, der bur­de have været den sto­re fejring, har Cor­o­na-restrik­tio­ner blo­ke­ret for. Så ene­ste syn­li­ge mar­ke­ring er et jubilæums­skrift – et lil­le hæf­te med ”For­tæl­lin­ger om Fon­den Ørting 2011 – 2021.

FRA TO TIL 50

(Foto: Fred­sted Photography)

Beho­vet for et sted, der er ind­ret­tet til børn og unge med autis­me, var – og er – stort. Så antal­let af ele­ver er vok­set til 50, og hver en krog af det gam­le ple­je­hjem er udnyt­tet. Det har end­da været nød­ven­digt at opstil­le barak­ker på den sto­re plæ­ne bag byg­nin­gen. Og sko­len er nu ikke kun for ele­ver, der bor på ste­det. Den rum­mer også et dag­til­bud til hjem­me­bo­en­de børn, der har brug for et andet sko­le­til­bud end det, de kan få i fol­ke­sko­lens spe­ci­a­lun­der­vis­ning. Var der plads, kun­ne man­ge fle­re luk­kes ind.

NY SKOLE OG UDSLUSNINGSBOLIGER

For­di beho­vet er så stort, er Fon­den Ørting nu udvi­det med den tid­li­ge­re sko­le på Per­sie­vej. Den åbner til som­mer. Egent­lig skul­le den være åbnet her i janu­ar, men også her har Cor­o­na sat spor – og des­u­den fik ste­det i okto­ber ny for­stan­der, da Jør­gen Bis­gård valg­te at gå på pen­sion. For­æl­dre har læn­ge stå­et i kø for at få en plads til det barn, der ikke tri­ves med at være inklu­de­ret i sko­le­sy­ste­met. Men fra næste sko­le­år åbner den alt­så – ombyg­get til at huse børn og unge med autis­me og dæk­ke deres spe­ci­el­le behov. Den vil også rum­me en kur­sus- og råd­giv­nings­af­de­ling, hvor for­æl­dre, under­vi­se­re og andre fag­per­so­ner kan få hjælp og støt­te til deres arbej­de med autister.

Fra jubilæums­skrif­tet

Men Fon­den Ørting har også fokus på de unges behov efter grund­sko­len. De bli­ver hjul­pet vide­re til uddan­nel­se, og der bli­ver skaf­fet fle­xjob. Fon­den har byg­get Jep­pe­lund i Odder – fem udslus­nings­bo­li­ger, hvor de unge bor i egen lej­lig­hed med støt­te. Fle­re boli­ger er på tegnebrættet.

HYGGEN FORSVANDT IKKE

To ele­ver og en lærer. Sådan begynd­te Fon­den Ørting arbej­det. I dag er antal­let af ele­ver vok­set til 50 – og 47 men­ne­sker er ansat i man­ge for­skel­li­ge funk­tio­ner – pedel­ler, køk­ken­per­so­na­le, pæda­go­ger, lære­re og socialrådgivere.

Der er sket en del på Bils­bæ­kvej siden de 13 bebo­e­re og kat­ten Mit­te en kold janu­ar­dag måt­te flyt­te til kom­mu­nens nye og dyre­re ple­je­cen­ter på Bronzealdervej.

Og kun­ne den den­gang 102-åri­ge Chri­sti­ne Thi­de­mann se ste­det i dag, vil­le hun utvivl­s­omt sige: Det er sta­dig et hjem – men nu for unge. Hyg­gen for­svandt ikke. Det var hyg­gen på hjem­met, hun så nødigt vil­le miste, da hun mere eller min­dre tvun­get flyt­te­de til Odder.

KALENDER

PROGRAMMER:

Pro­gram­mer­ne for akti­vi­te­ter­ne i Dan­ske Seni­o­rer og i Tors­dags­klub­ben er nu lagt ind under “Lokal­råd og for­e­nin­ger”. Se et væld af akti­vi­te­ter som fored­rag, kort­spil, hyg­ge, fæl­les­spis­nin­ger og udflugter. 

KONCERTALRØ KIRKE
11. okto­ber kl. 19 – 20 er der kon­cert med kor fra Odes­sa i Ukrai­ne. Det er gan­ske gratis.

MORGENSANG OG KAFFE
13. okto­ber kl. 9.30 er der igen mor­gensang i kir­ken og bag­ef­ter kaf­fe i Sog­ne­hu­set på Bilsbækvej.

UHYGGEØRTING HALLEN
22. okto­ber fra kl. 16 – 23 disker ØFUG og Hal­lens Café op med Hal­lowe­en-uhyg­ge for alle børn fra 0 til 14 år. Fra kl.16 – 18 er det for børn mel­lem 0 og 5 år, fra kl. 18 – 20 for 6 år til og med 3. klas­se og fra kl. 20 – 23 for 4. klas­se til 7. klas­se. Entre: 35 kr.