KORT NYT

LUK IKKE DE TRÆNGENDE IND

Hvis det rin­ger på døren og frem­me­de beder om lov til at bru­ge dit toilet, skal du ikke luk­ke de træn­gen­de ind. For når de går igen, mang­ler du fle­re gen­stan­de. Den ene er en kvinde. 

Det har ældre bebo­e­re i Gyl­ling ople­vet, da de var ven­li­ge mod de frem­me­de. Ven­lig­he­den blev ikke gen­gældt. Så glem med­men­ne­ske­lig­he­den – luk og lås døren. Ring til din nabo eller en anden, hvis de bli­ver uden for. 

GENERALFORSAMLING

Alle over 16 år, som bor fat i Ørting-Fal­ling Sog­ne, er med­lem­mer af Lokal­rå­det. Også selv om de hver­ken har udfyldt en blan­ket eller betalt kon­tin­gent, som ellers er det almin­de­li­ge, når man bli­ver med­lem af en for­e­ning.  De kan møde op til gene­ral­for­sam­lin­gen og stem­me. Det­te års gene­ral­for­sam­ling fin­der sted d. 29. marts kl. 19 – 21.30 hos Dine­sen i Fal­ling. Lokal­rå­det har eksi­ste­ret siden okto­ber 2014 og skal være områ­dets kon­takt til kom­mu­nal­be­sty­rel­se og for­valt­ning.  Hvis du vil se, hvad rådet arbej­der med, så find alle møde­re­fe­ra­ter på Lokal­po­sten under Lokal­råd og foreninger. 

STØTTE TIL HANDELSPLADSEN

Der er luk­ket så meget som muligt for fry­se­re og køle­re på Han­dels­plad­sen, men alli­ge­vel koster elek­tri­ci­te­ten det hvi­de ud af øjne­ne.  Men Pan­de­ka­ge­bi­len og støt­te­bi­drag ind­brag­te på få timer 16.000 kro­ner – eller et beløb, der bety­der, at reg­nin­gen fra elek­tri­ci­tets­sel­ska­bet for en måneds for­brug, kan beta­les. Pan­de­ka­ge­bi­len done­re­de pen­ge­ne fra to timers salg ved Han­dels­plad­sen, og lands­by­ens bebo­e­re bak­ke­de op og spi­ste fyld­te pan­de­ka­ger til aftens­mad. Den sam­me hjælp fik Dagli’Brugsen i Gylling. 

PANDEKAGEBILEN STØTTER LOKALE

Den 9. decem­ber mel­lem kl. 16 og 18 kan man købe pan­de­ka­ger med fyld ved Han­dels­plad­sen i Ørting. Pen­ge­ne fra sal­get går ube­skå­ret til hjælp til at beta­le el-reg­­nin­­gen. I går var Pan­de­ka­ge­bi­len ved Gyl­ling-Brugs­­en – også for at give et til­skud til de sti­gen­de udgifter. 

Valg flyt­ter sang til kirken

Stem­me­bok­se og valg­til­for­ord­ne­de ryk­ker 1. novem­ber ind i Sog­ne­hu­set og fortræn­ger den sang­grup­pe, som ple­jer at mødes der før­ste tirs­dag i måne­den. Men grup­pen kan sta­dig mødes, for kir­ken er reser­ve­ret til dem. Kaf­fen skal sta­dig tages med hjemmefra. 

BRUGSEN ER NU ÅBEN KL. 8 – 18

Fra i mor­gen – 1. okto­ber – ændrer Gyl­ling-Brugs­­en åbning­sti­den. Den åbner kl. 8 og luk­ker kl. 18. Der er skå­ret en halv time om mor­ge­nen og en time om afte­nen, og er en kon­se­kvens af, at elek­tri­ci­te­ten koster det hvi­de ud af øjne­ne. De nye tider bety­der, at ingen med­ar­bej­de­re bli­ver fyret. 

FDF Ørting-Fal­ling kan fortsætte

Syv voks­ne har meldt sig til at gå ind som fri­vil­li­ge i FDF-arbej­­det. Og det bety­der, at kred­sen kan fort­sæt­te. Ikke kun børn fra det­te områ­de er med i den loka­le FDF-kreds. Også børn fra Gyl­ling del­ta­ger.De kan nu alle mødes igen 1. sep­tem­ber kl. 18.30 ved spej­der­hyt­ten på Tof­ten i Ørting. 

Mari­an­ne Lyst stopper

Sog­ne­præst Mari­an­ne Lyst har valgt at gå på pen­sion ved års­skif­tet. Inden da har hun ferie, der skal afvik­les, så hen­des afskeds­gud­stje­ne­ster bli­ver holdt 27. novem­ber. Det er i Gyl­ling Kir­ke kl. 9.30, og kl. 10.30 på Alrø. 

Pas på kanterne

Cykel­stien mel­lem Ørting og Odder har nu fået et lag asfalt, der har dæk­ket de rev­ner, der for­år­sa­ge­de en del uheld. Den smal­le cykel­sti har der­for nu fået kan­ter, der kan være far­li­ge, hvis cyk­li­ster også lader Tour de Fran­­ce-febe­ren sni­ge sig ind på turen til arbej­de og over­ha­ler. Så pas på. 

CYKELSTIERNE SKAL FORBEDRES

”Det kom­mer på i løbet af for­å­ret – i hvert fald inden som­mer­fe­ri­en”.”Det” er et nyt slid­lag på cykel­sti­er­ne mel­lem Ørting og Odder. Og løf­tet om for­bed­ring af cykel­stien er givet af for­man­den for Kli­­ma- og Pla­n­ud­val­get, Kre­sten Bjer­re i Hor­sens Fol­ke­blad 21. janu­ar. Cyk­li­ster har i lang tid kla­get over de dår­li­ge for­hold, der har bety­det, at man­ge er væltet. 

KAFFEN SERVERESKIRKEN

Så meget er aflyst eller udskudt. Men ikke mor­gensan­gen i kir­ken. Den bli­ver gen­nem­ført 13. janu­ar kl. 9.30 som plan­lagt. Ene­ste ændring er, at der ikke bag­ef­ter er mor­genkaf­fe i Sog­ne­hu­set. Kaf­fen bli­ver den­ne gang ser­ve­ret i kir­ken. Virus-reg­­ler­­ne bli­ver over­holdt, så det er trygt at deltage. 

AFLYSNINGER RAMMER ÆLDRE MENNESKER

Dan­ske Seni­o­rer afly­ser gene­ral­for­sam­lin­gen 10. janu­ar, men håber at kun­ne hol­de den 14. marts kl. 13.30. For­e­nin­gen kan dog glæ­de sig over, at 50 ældre nåe­de at del­ta­ge i jule­mid­da­gen med mad fra Sko­v­bak­ken, før alt luk­ke­de ned. Tors­dags­klub­ben begyn­der først igen 20. janu­ar. Spi­se­ven­ner håber dog at kun­ne sam­le ældre men­ne­sker i Ørting Hal­lens Café d. 18. janu­ar kl. 12. Bli­ver restrik­tio­ner­ne ikke stram­met yder­li­ge­re, lever Cafe­en op til kravene. 

Cor­o­na-aflys­ning

Der bli­ver ingen jule­kon­cert i Fal­ling Kir­ke 14. decem­ber. Menig­heds­rå­det har beslut­tet, at kon­cer­ten med Odder Voi­ces ikke skal gen­nem­fø­res på grund af risi­ko­en for smit­te med Cor­o­­na-virus – eller en af Covid 19’s efter­hån­den man­ge vari­an­ter. End­nu er der ingen mel­din­ger om jule­g­ud­stje­ne­ster­ne i Fjord­pa­sto­ra­tets kirker. 

TRE FRA VORES OMRÅDE VALGT

Den nye kom­mu­nal­be­sty­rel­se får tre med­lem­mer fra vores område. 

Det er Katja Ive­sø fra Gyl­ling valgt for de radi­ka­le, Klaus Rafa­el Jen­sen fra Fal­ling – valgt for de kon­ser­va­ti­ve og Lene Aagaard fra Ørting – valgt for Venstre. 

Det var meget tæt på, at også Jan Kjær­s­gaard fra Ørting var ble­vet valgt. Hav­de han fået 10 mere end de 147 per­son­li­ge stem­mer, han fik, var han også ble­vet valgt. 

Stem­me­pro­cen­ter­ne svin­ge­de en del i områ­det. På Alrø valg­te 88,8 pro­cent af væl­ger­ne at stem­me, i Ørting-Fal­ling var det 74,3 pro­cent og Gyl­ling kun 68,7 procent. 

FØRSTE CORONA-AFLYSNING

Lone Vitus og Søren Kvist på Brand­by­ge­gaard afly­ser årets jule­mar­ked med den begrun­del­se, at “intet tyder på, at det er en god idé at brin­ge man­ge men­ne­sker sam­men inden­dørs de kom­men­de måneder”. 

Der er man­ge timers for­be­re­del­se i at få det sto­re mar­ked i træla­den til­ret­telagt. Og det kan være spildt, hvis tal­le­ne for antal­let af smit­te­de og hospi­tal­s­ind­lag­te fort­sæt­ter med at sti­ge. Der­for væl­ger de at afly­se alle­re­de nu. 

Nyt med­lem af Lokal­rå­det: Man skal pres­se på – aldrig lade sig nøje med et nej

Anna-Marie Bach Niel­sen er ikke nybe­gyn­der i for­e­nings- og bestyrelsesarbejde

Anna-Marie Bach Niel­sen er ikke ukendt med for­e­nings- og besty­rel­ses­ar­bej­de. Hun har været invol­ve­ret i gym­na­stik­for­e­nin­ger­nes besty­rel­ser i både Odder og Hor­sens. Og hun har været for­mand for besty­rel­sen i den DOMI-bolig­for­e­ning i Odder, hvor hun boe­de, før hun i 2018 flyt­te­de til Ørting. Her køb­te hun og Lars, hen­des mand, en af de sid­ste byg­ge­grun­de i Sme­de­ga­deud­styk­nin­gen. Lars er fra Ørting, og hans mor – Gud­run Tir­sek – bor også i lands­by­en. I det dag­li­ge arbej­der Anna-Marie som sekre­tær på afde­lin­gen for rønt­gen og skan­ning på Skej­by Hospital.

På lokal­rå­dets gene­ral­for­sam­ling blev hun valgt ind i besty­rel­sen, hvor hun aflø­ser Lene Aagaard,  som nu er Ven­stre-med­lem af kommunalbestyrelsen.

BYGGEGRUNDE OG BØRNEHAVE

Hun synes, Ørting er et godt sted at bo. Men der er alli­ge­vel meget at arbej­de med – og for.

”Vi har ikke fle­re byg­ge­grun­de til salg”, siger hun. ”Så vi skal fort­sæt­te med at ren­de kom­mu­nen på døre­ne, så vi får fle­re og kan træk­ke f.eks. bør­ne­fa­mi­li­er til områ­det. Det vil kræ­ve, at vi får genåb­net bør­ne­ha­ven på Hav­re­væn­get, så bør­ne­ne kan bli­ve pas­set tæt på deres hjem. Det fore­kom­mer mig en smu­le menings­løst, at for­æl­dre­ne to gan­ge om dagen skal køre fire km. Frem og til­ba­ge til Gyl­ling. Det er 16 unød­ven­di­ge km. i en kom­mu­ne, der vil foku­se­re på ikke at ska­de mil­jø­et”, siger hun.

Bør­ne­ha­ven er jo alle­re­de sat i stand for en halv mil­li­on kro­ner. Men ikke til vores egne børn. Nej, så den kan rum­me børn fra Hou, mens deres insti­tu­tion gøres klar. 

BYG LEJEBOLIGER

DOMI har købt den og de to til­ba­ge­væ­ren­de pen­sio­ni­st­bo­li­ger for sene­re at byg­ge leje­bo­li­ger på are­a­let. Så ønsket om igen at have en dag­in­sti­tu­tion i Ørting, stø­der sam­men med Anna-Mari­es ønske om at få fle­re leje­bo­li­ger til landsbyen.

”Der er i høj grad brug for leje­bo­li­ger”, siger hun. ”Ældre men­ne­sker er nødt til at flyt­te til Odder, når de ikke læn­ge­re synes, de kan pas­se hus og have. Væk fra det områ­de og de men­ne­sker, de ken­der så godt og hvor de ønsker at bli­ve. Unge men­ne­sker er også nødt til at flyt­te, for­di de ikke kan få en lej­lig­hed. DOMI er nok til at snak­ke med, og en løs­ning kun­ne være at give boligsel­ska­bet en del af et are­al, hvor vi ønsker nye byg­ge­grun­de. Jeg synes aldrig, man skal lade sig nøje med et afslag eller at en beslut­ning ikke kan ændres. Vi mang­ler bør­ne­ha­ven – og vi mang­ler leje­bo­li­ger. Så lad os fin­de en fæl­les løs­ning. Man skal altid – efter min mening – fort­sæt­te med at pres­se på. Fin­de nye argumenter”.

ORDENTLIGE CYKELSTIER

At fin­de nye argu­men­ter gæl­der også pro­ble­mer­ne med tra­fik på bl.a. Hor­sens­vej, som også er et områ­de, Anna-Marie ger­ne vil arbej­de med. 

”Vi har brug for fle­re cykel­sti­er og mere fart­be­græns­ning”, siger hun. ”Vi har nu fået et løf­te fra for­man­den for udval­get for kli­ma og plan, Kre­sten Bjer­re – cykel­stien mel­lem Ørting og Odder bli­ver repa­re­ret før som­mer. Men også cykel­stien fra Hal­len til Hor­sens­vej træn­ger til en hjæl­pen­de hånd. Bebo­er­ne i Fal­ling kla­ger over tung og hur­tig tra­fik gen­nem lands­by­en, hvor der hver­ken er for­tov eller cykel­sti. Der er ingen cykel­sti gen­nem Ørting, og for­valt­nin­gens for­slag fik den til at stop­pe, hvor det er far­ligst for cyk­li­ster. Nem­lig når de skal fra Hor­sens­vej over på Gyl­ling­vej. Jeg kun­ne fort­sæt­te oprems­nin­gen”, siger Anna-Marie. “Også når det gæl­der veje­ne til Amstrup og Ålstrup er den gal. Kom­mu­nen vil ger­ne have fle­re cykel­turi­ster – og vores områ­de har noget af den smuk­ke­ste natur. Det er fint at sæl­ge den til cyk­li­ster. Men de skal kun­ne kom­me til den på ordent­lig vis. Der er nok at tage fat på”.

MANGE ILDSJÆLE

Anna-Marie lover, at både hun og Lars vil være hjæl­pe­re, næste gang Hal­len skal huse det sto­re loppemarked

Natu­ren er også noget af det, der kan træk­ke fle­re bebo­e­re til områ­det, efter Anna-Mari­es mening. ”Vi har sko­ve tæt på, mosen, vi har Hor­sens Fjord. Kort sagt: Vi har alt til men­ne­sker, der ger­ne vil leve et aktivt liv og som hol­der af at være i naturen.

Vi har en top-moder­ne hal med fit­ness. Vi har et godt for­e­nings­liv. Og vi har ildsjæ­le, der vil gøre områ­det end­nu bed­re. For bebo­er­ne. For gæster”.

Som eksemp­ler på ildsjæ­le­nes arbej­de – ud over i for­e­nin­ger­ne – næv­ner Anna-Marie den nye sti i Ålstrup, der begyn­der ved Fryse­hu­set og slut­ter sam­me sted. Og hun næv­ner ryd­nin­gen af Older­mands­høj­en, der vil give alle et rekre­a­tivt område.

Men hun efter­ly­ser også ini­ti­a­ti­ver, der kan med­vir­ke til at ska­be sam­men­hold. F.eks. fæl­les Skt. Hans. Hun glæ­der sig til, at Fon­den Ørting åbner sko­len på Per­sie­vej, for­di lede­ren – Dit­te-Marie Thej­sen – ger­ne vil åbne den for lokalsamfundet.

Og så lover hun, at både hun og Lars vil være at fin­de som hjæl­pe­re, når ØFUG næste gang hol­der det sto­re lop­pe­mar­ked i Hallen.

KALENDER

LOPPEMARKED ALRØ RUNDT

27. – 28. maj kl. 10 – 16 beg­ge dage hol­der Alrø lop­pe­mar­ked. Der vil være boder over hele øen.

PINSE GARAGESALG

28.maj kl. 10 – 15 fejrer børn og voks­ne i Gyl­ling pin­sen med gara­ge­salg. Der vil være boder over hele landsbyen.

CIRKUSHALLEN

04. juni kl. 15 er Cir­kus Mascot i Ørting Hal­len med fore­stil­lin­gen “Glad i låget”. Det er cir­kus i bør­ne­høj­de for hele fami­li­en. Bil­let­ter kan købes her

GRUNDLOVSFEST VED MØLLEN
05. juni fra kl. 14 – 17 invi­te­rer Katja Ive­søe og Kas­per Toms­høj til grund­lovs­fest ved Gyl­ling Møl­le. Taler og underholdning. 

PROGRAMMER:

Pro­gram­mer­ne for akti­vi­te­ter­ne i Dan­ske Seni­o­rer og i Tors­dags­klub­ben er nu lagt ind under “Lokal­råd og for­e­nin­ger”. Se et væld af akti­vi­te­ter som fored­rag, kort­spil, hyg­ge, fæl­les­spis­nin­ger og udflugter.