KORT NYT

DET BLEV TIL 3.803 KM

Igen i år vandt Hund­slund lokal­dy­sten. På 2. plad­sen kom Sak­sild, som var med for før­ste gang i år. Gyl­ling snup­pe­de 3. plad­sen og Ørting-Fal­ling blev num­mer fire.

Alt i alt fik kon­kur­ren­cen bor­ge­re i de fire lands­by­er til at løbe, gå og cyk­le 3.803 km.

PROGRAMMER FOR DEN NYE SÆSON

Liter­vis af kaf­fe, kort­spil, bræt­spil, fored­rag, udflug­ter, fæl­les­spis­ning….
Dan­ske Seni­o­rers og Tors­dags­klub­bens pro­gram­mer for den kom­men­de sæson rum­mer gode ople­vel­ser for områ­dets “grå guld”.
Beg­ge pro­gram­mer er nu lagt ind under Lokal­råd og for­e­nin­ger. Som sæd­van­ligt fore­går det i Sog­ne­hu­set på Bils­bæ­kvej i Ørting.

THEJSEN FORLADER FONDEN ØRTING

Dit­te-Marie Thej­sen for­la­der job­bet som vice­for­stan­der på Fon­den Ørting for at bli­ve skole­le­der på Åsko­len, frisko­len i Hør­ning. Hun har arbej­det på opholds­ste­det i mere end 10 år.
Åsko­len har 150 ele­ver fra 0. – 7. klas­se, og en af Thej­sens opga­ver bli­ver at arbej­de med en over­byg­ning. Hun er uddan­net lærer fra Den Frie Lærer­højsko­le. Uddan­nel­sen er spe­ci­elt mål­ret­tet frisko­ler, efter­sko­ler og højskoler.

LOKALRÅD

Hvis du vil vide, hvad Lokal­rå­det for Ørting-Fal­ling arbej­der med for tiden, kan du ori­en­te­re dig i de møde­re­fe­ra­ter, der er lagt ind under ”Lokal­råd og for­e­nin­ger”.
Her fin­der du alle refe­ra­ter fra i år – og også fra de sid­ste par år. Nåe­de du ikke gene­ral­for­sam­lin­gen, kan du sam­me sted fin­de beret­ning, refe­rat og regnskab.

LUK IKKE DE TRÆNGENDE IND

Hvis det rin­ger på døren og frem­me­de beder om lov til at bru­ge dit toilet, skal du ikke luk­ke de træn­gen­de ind. For når de går igen, mang­ler du fle­re gen­stan­de. Den ene er en kvinde.

Det har ældre bebo­e­re i Gyl­ling ople­vet, da de var ven­li­ge mod de frem­me­de. Ven­lig­he­den blev ikke gen­gældt. Så glem med­men­ne­ske­lig­he­den – luk og lås døren. Ring til din nabo eller en anden, hvis de bli­ver uden for.

GENERALFORSAMLING

Alle over 16 år, som bor fat i Ørting-Fal­ling Sog­ne, er med­lem­mer af Lokal­rå­det. Også selv om de hver­ken har udfyldt en blan­ket eller betalt kon­tin­gent, som ellers er det almin­de­li­ge, når man bli­ver med­lem af en for­e­ning.  De kan møde op til gene­ral­for­sam­lin­gen og stem­me. Det­te års gene­ral­for­sam­ling fin­der sted d. 29. marts kl. 19 – 21.30 hos Dine­sen i Fal­ling. Lokal­rå­det har eksi­ste­ret siden okto­ber 2014 og skal være områ­dets kon­takt til kom­mu­nal­be­sty­rel­se og for­valt­ning.  Hvis du vil se, hvad rådet arbej­der med, så find alle møde­re­fe­ra­ter på Lokal­po­sten under Lokal­råd og foreninger.

STØTTE TIL HANDELSPLADSEN

Der er luk­ket så meget som muligt for fry­se­re og køle­re på Han­dels­plad­sen, men alli­ge­vel koster elek­tri­ci­te­ten det hvi­de ud af øjne­ne.  Men Pan­de­ka­ge­bi­len og støt­te­bi­drag ind­brag­te på få timer 16.000 kro­ner – eller et beløb, der bety­der, at reg­nin­gen fra elek­tri­ci­tets­sel­ska­bet for en måneds for­brug, kan beta­les. Pan­de­ka­ge­bi­len done­re­de pen­ge­ne fra to timers salg ved Han­dels­plad­sen, og lands­by­ens bebo­e­re bak­ke­de op og spi­ste fyld­te pan­de­ka­ger til aftens­mad. Den sam­me hjælp fik Dagli’Brugsen i Gylling.

PANDEKAGEBILEN STØTTER LOKALE

Den 9. decem­ber mel­lem kl. 16 og 18 kan man købe pan­de­ka­ger med fyld ved Han­dels­plad­sen i Ørting. Pen­ge­ne fra sal­get går ube­skå­ret til hjælp til at beta­le el-reg­­nin­­gen. I går var Pan­de­ka­ge­bi­len ved Gyl­ling-Brugs­­en – også for at give et til­skud til de sti­gen­de udgifter. 

Valg flyt­ter sang til kirken

Stem­me­bok­se og valg­til­for­ord­ne­de ryk­ker 1. novem­ber ind i Sog­ne­hu­set og fortræn­ger den sang­grup­pe, som ple­jer at mødes der før­ste tirs­dag i måne­den. Men grup­pen kan sta­dig mødes, for kir­ken er reser­ve­ret til dem. Kaf­fen skal sta­dig tages med hjemmefra.

BRUGSEN ER NU ÅBEN KL. 8 – 18

Fra i mor­gen – 1. okto­ber – ændrer Gyl­ling-Brugs­­en åbning­sti­den. Den åbner kl. 8 og luk­ker kl. 18. Der er skå­ret en halv time om mor­ge­nen og en time om afte­nen, og er en kon­se­kvens af, at elek­tri­ci­te­ten koster det hvi­de ud af øjne­ne. De nye tider bety­der, at ingen med­ar­bej­de­re bli­ver fyret.

FDF Ørting-Fal­ling kan fortsætte

Syv voks­ne har meldt sig til at gå ind som fri­vil­li­ge i FDF-arbej­­det. Og det bety­der, at kred­sen kan fort­sæt­te. Ikke kun børn fra det­te områ­de er med i den loka­le FDF-kreds. Også børn fra Gyl­ling del­ta­ger.
De kan nu alle mødes igen 1. sep­tem­ber kl. 18.30 ved spej­der­hyt­ten på Tof­ten i Ørting.

Mari­an­ne Lyst stopper

Sog­ne­præst Mari­an­ne Lyst har valgt at gå på pen­sion ved års­skif­tet. Inden da har hun ferie, der skal afvik­les, så hen­des afskeds­gud­stje­ne­ster bli­ver holdt 27. novem­ber. Det er i Gyl­ling Kir­ke kl. 9.30, og kl. 10.30 på Alrø.

Pas på kanterne

Cykel­stien mel­lem Ørting og Odder har nu fået et lag asfalt, der har dæk­ket de rev­ner, der for­år­sa­ge­de en del uheld. Den smal­le cykel­sti har der­for nu fået kan­ter, der kan være far­li­ge, hvis cyk­li­ster også lader Tour de Fran­­ce-febe­ren sni­ge sig ind på turen til arbej­de og over­ha­ler. Så pas på.

CYKELSTIERNE SKAL FORBEDRES

”Det kom­mer på i løbet af for­å­ret – i hvert fald inden som­mer­fe­ri­en”.
”Det” er et nyt slid­lag på cykel­sti­er­ne mel­lem Ørting og Odder. Og løf­tet om for­bed­ring af cykel­stien er givet af for­man­den for Kli­­ma- og Pla­n­ud­val­get, Kre­sten Bjer­re i Hor­sens Fol­ke­blad 21. janu­ar. Cyk­li­ster har i lang tid kla­get over de dår­li­ge for­hold, der har bety­det, at man­ge er væltet.

KAFFEN SERVERESKIRKEN

Så meget er aflyst eller udskudt. Men ikke mor­gensan­gen i kir­ken. Den bli­ver gen­nem­ført 13. janu­ar kl. 9.30 som plan­lagt. Ene­ste ændring er, at der ikke bag­ef­ter er mor­genkaf­fe i Sog­ne­hu­set. Kaf­fen bli­ver den­ne gang ser­ve­ret i kir­ken. Virus-reg­­ler­­ne bli­ver over­holdt, så det er trygt at deltage. 

De er afhæn­gi­ge af “suset” og kan få absti­nen­ser, hvis det er umu­ligt at hop­pe i vandet

Den­ne søn­dag hvor reg­nen høv­ler ned og vin­den er strid, bli­ver de hjem­me, så Lokal­po­sten kan få en historie

”Der er da dage, hvor vi har sagt til hin­an­den: Hvad i alver­den laver vi her? Men så kom­mer vi i van­det, og når vi kom­mer op, så ved vi det godt”.

De er helårs­ba­de­re – så bort­set fra tirs­dag og tors­dag kan man hver dag i ugen møde dem ved anlægs­bro­en på Alrø klok­ken 8 om mor­ge­nen, hvor de går i van­det. Men den­ne søn­dag, hvor reg­nen høv­ler ned og blæ­sten er kold, sprin­ger de dog over. Bli­ver hjem­me hos Kurt og Ben­te Jen­sen, drik­ker kaf­fe og spi­ser hjem­me­bagt kring­le, så Lokal­po­sten kan få en histo­rie. De to bor på Alrø. Inge Bruun Jen­sen bor i Ålstrup.

Inge var den før­ste, der begynd­te at hop­pe i van­det hele året.  ”Jeg instru­e­re­de dilet­tant i Gyl­ling, og der mød­te jeg Maren. Hun spurg­te, om jeg vil­le med i van­det. Men det var kun i wee­ken­der­ne på grund af hen­des arbej­de”, siger Inge. I for­bin­del­se med ama­tør­te­a­tret mød­te Inge så Ben­te og Kurt. Og for ni år siden blev Kurt også helårs-bader. Ben­te kom med for fem år siden, for da Kurt begynd­te, gik hun sta­dig på arbej­de, og kun­ne hun ikke fin­de tiden til det. 

Inge var den før­ste – men for ni år siden begynd­te Kurt.

HØJDEMÅLERENKAN HVERKEN SVØMME ELLER FLYDE

Kurt husker før­ste gang: ”Jo, det var koldt”, lyder det lako­nisk. Selv om Kurt kom til Alrø, da han var et år i 1952, har han aldrig rig­tigt været ven med van­det, der omkran­ser øen. ”Jeg er da slup­pet af med min vand­skræk”, gri­ner han. ”Men jeg kan sta­dig hver­ken svøm­me eller flyde”.

”Vi bru­ger ham som høj­de­må­ler”, siger Inge og Ben­te. ”For han står jo på bun­den”. Men de gri­ner ikke så højt på dage, hvor Kurt galant har svin­get en spa­de og hak­ket isen af trin­ne­ne ned i van­det ved den lil­le anlægs­bro. Det er sådan en dag, de tæn­ker: Hvad gør vi lige her?

Men de ved godt – om ikke andet så når de kom­mer op igen – hvor­for de viser den­ne i nogens øjne maso­chi­sti­ske adfærd mor­gen efter morgen.

VI ER AFHÆNGIGE AF SUSET

”Jeg har gigt”, siger Inge. ”Og i et kvar­ters tid efter at jeg har været i van­det, har jeg ikke ondt. Det kvar­ter bety­der alt for mig”.

”Vej­rtræk­nin­gen bli­ver bed­re”, sup­ple­rer Ben­te. ”Når man går ned i det kol­de vand, tager man helt auto­ma­tisk dybe indån­din­ger. Og man kan mær­ke det på blo­dom­lø­bet. Man kan mær­ke, hvor­dan blod­kar­re­ne i fin­gre og arme træk­ker sig sam­men, så det prik­ker – når man kom­mer op igen, udvi­der de sig, og man får den var­me fornemmelse”.

De er alle tre eni­ge om, at selv om de – når det er koldt og vådt – kan sige ”hvad laver vi dog her?”, så er de ble­vet afhæn­gi­ge af det, de kal­der ”suset”, og kan næsten få absti­nen­ser, hvis de ikke får det. Og det er de ikke ene om. Suset kom­mer, for­di det kol­de vand fører til, at der bli­ver fri­gi­vet sig­nal­stof­fer i hjer­nen. (Adre­na­lin er et sig­nal­stof) De har en posi­tiv effekt på humø­ret, så vin­ter­ba­der­ne kan føle sig høje efter at have været i vandet.

Kurt, Ben­te og Inge indrøm­mer da også, at de næsten kan have absti­nen­ser, hvis de ikke kan kom­me ud på anlægs­bro­en og tage det kol­de gys. Men der kan være dage, hvor de ikke hop­per i van­det, for­di anløbs­bro­en sim­pelt­hen er for glat – og der­med for far­lig at gå på.

DER ER PLADS TIL FLERE

Om som­me­ren læg­ger den lil­le cykel­fær­ge til ved broen

De vil ger­ne have fle­re med. ”Det sker da, at døren bli­ver åbnet i en af cam­per­ne, der hol­der der­u­de og en mand siger: ”Kan konen ikke gå med jer i van­det?”. Men det kun­ne da være sjovt, hvis vi var et par styk­ker mere, der mød­tes kl. 8 fem dage om ugen”, siger Kurt.

Som­mer eller vin­ter, høj sol eller isnen­de blæst og regn – de tre smi­der tøjet under åben him­mel. På syd­spid­sen af Alrø er der hver­ken skur eller halv­tag, hvor de tre kan gå i læ. ”Det gør os ikke noget”, siger Kurt. ”Og bag­ef­ter kan vi jo tage hjem og få var­men og kaf­fe. Vi behø­ver ikke at bli­ve der­u­de”. Men der er dog en lil­le for­bed­ring, som de tre ønsker sig. Nem­lig en kas­se med låg. Og den skal være nag­let fast på anlægs­bro­en. Det er nem­lig sket, at blæst har sendt både tøj og hånd­klæ­der i van­det. ”Så er det godt nok ikke sjovt”, siger Kurt. Våde hånd­klæ­der og vådt tøj – så bli­ver det en af de dage, hvor de tre spør­ger hin­an­den: Hvad laver vi dog her?

KALENDER


MORGENSANG OG KAFFE

Mor­gensan­gen begyn­der i kir­ken 11. april kl. 09.30 og efter en halv times tid, er der kaf­fe og rundstyk­ker i sog­ne­hu­set. Alle fra Fjord­pa­sto­ra­tet kan være med. Og kni­ber det med at kom­me til Bils­bæ­kvej i Ørting, er det muligt at bestil­le gra­tis kir­ke­bil på tlf. 4848 4848. Det skal gøres halvan­den time før ønsket afgang. Hjem igen kører bilen også

LOPPEMARKEDHALLEN

Lør­dag d. 13. april vil fri­vil­li­ge ind­sam­le lop­per over hele områ­det til salg på Lop­pe­mar­ke­det i Ørting Hal­len 14. april kl. 12 – kl.15. Beg­ge dage er der brug for fle­re hjælpere. 

SPISEVENNER

På menu­en er fiske­filet med kar­to­f­ler, per­sil­lesovs og dam­pe­de grønt­sa­ger, når Spi­se­ven­ner mødes igen 16. april kl. 12 i Ørting Hal­lens Café.

GENERALFORSAMLING

Lokal­hi­sto­risk arkiv for Gyl­ling og Omegn hol­der gene­ral­for­sam­ling 22. april kl. 19 i arki­vets loka­ler på skolen. 

ER DER KANDIS

Desvær­re – for dem, der kom for sent – er alle 500 bil­let­ter der giver adgang til spis­ning og hal­bal solgt. Men vil man nøjes med hal­bal og Kan­dis, er 70 bil­let­ter udbudt til salg. Køb her.