KORT NYT

Pen­sio­ni­st­for­e­ning fyl­der 70 år

Den begynd­te som Gyl­ling Alder­s­ren­te­for­e­ning – nu hed­der den Gyl­ling Pen­sio­ni­st­for­e­ning. Og på ons­dag har den eksi­ste­ret i 70 år. Det vil to dage efter bli­ve fejret i For­sam­lings­hu­set med fore­lø­big 60 del­ta­ge­re. Det vil ske med sang, musik, mad og drik­ke – men også med et lil­le fored­rag om for­e­nin­gens histo­rie. Den kan ellers være svær at styk­ke sam­men, for som det gæl­der for man­ge for­e­nin­ger, er også Alder­s­for­e­nin­gens refe­ra­ter m.v. for de før­ste otte år for­s­vun­det. Det var før vi fik lokalarkiverne. 

Spi­se­ven­ner mødes igen

San­ge fra Højsko­­le-sang­­bo­­gen, hyg­ge­ligt samvær og god mad. Det er pro­gram­punk­ter­ne, når Spi­se­ven­ner mødes. Og det gør de igen efter en læn­ge­re Cor­o­­na-pau­­se 21. sep­tem­ber kl. 12. i For­sam­lings­hu­set i Fal­ling, hvor Git­te Dine­sen står for maden, som koster 70 kr. 

Spi­se­ven­ner et til­bud til alle over 60 år i Ørting-Fal­ling områ­det. Og 31 har alle­re­de meldt sig til at være med. Men der er plads til fle­re. Fri­vil­li­ge hen­ter og brin­ger, hvis del­ta­ger­ne ikke har køre­lej­lig­hed. Lige nu mang­ler fire hjæl­pe­re. Har du lyst til at tage en tørn, kan du rin­ge til Poul Hen­ning: 22383692. 

Fire lands­by­mø­der om udviklingsplan

Lokal­rå­det for Ørting Fal­ling Sog­ne ønsker at høre bor­ger­nes mening om udvik­lings­pla­nen for vores områ­de, og at få input fra bor­ger­ne om de pro­ble­mer og mulig­he­der, som de mener, at Lokal­rå­det skal arbej­de vide­re med. Der­for vil der bli­ve holdt fire møder – et for hver lands­by.Ons­dag den 15. sep­tem­ber kl. 19 for bebo­er­ne i Ålstrup i Fryse­hu­set. Ons­dag den 22. sep­tem­ber kl. 19 for bebo­er­ne i Amstrup i Fal­ling Festlokaler/​​Dinesen. Ons­dag den 29. sep­tem­ber kl. 19 for bebo­er­ne i Fal­ling i Fal­ling Festlokaler/​​Dinesen. Og ons­dag den 6. okto­ber kl. 19 for bebo­er­ne i Ørting i Sog­ne­hu­set.Udvik­lings­pla­nen lig­ger under “Lokal­råd og for­e­nin­ger” her på Lokalposten. 

Bør­ne­ha­ven åbner igen

Bør­ne­ha­ven på Hav­re­væn­get i Ørting er ble­vet shin­et op og åbner igen. Men kun mid­ler­ti­digt i et par måne­der. Og ikke for børn i Ørting. Men for børn i Odder, som skal trans­por­te­res med bus. For i Odder mang­ler plad­ser. DOMI Bolig har pla­ner om at byg­ge 16 leje­bo­li­ger på Hav­re­væn­get, så bør­ne­ha­ven og de to gam­le seni­o­r­bo­li­gerskal pæres ned. 

Have­gæ­ster betal­te 1300 kr

Der var næsten 1300 kr i de to syl­te-glas mær­ket ØFUG, som stod på bor­de­ne i den lil­le cafe på gårds­plad­sen – der­til kom­mer nog­le ind­be­ta­lin­ger på Mobile­Pay. Pen­ge­ne var gæster­nes beta­ling for ”gra­tis kaf­fe” på gårds­plad­sen, da Lis­beth Jør­gen­sen søn­dag åbne­de den sto­re øko­lo­gi­ske have på Per­sie­vej i Ørting for besø­gen­de. Ca 50 men­ne­sker benyt­te­de sig af det. Pen­ge­ne i syl­te-glas­­se­­ne går ube­skå­ret til ØFUG, som Cor­o­­na-ned­luk­­nin­­gen har ramt hårdt. 

Som­mer­re­stau­rant er tæt på udsolgt

De har valgt, at kun 30 men­ne­sker kan spi­se på Brand­by­ge­gaards som­mer­re­stau­rant de 15 afte­ner i juli, den er åben. Og 10 afte­ner er alle­re­de udsolgt. Så man­ge loka­le og uden­bys gæster vil spi­se, hvor 95 pro­cent af både maden og drik­ke­va­rer­ne er lavet af går­dens egne øko­lo­gi­ske pro­duk­ter – og med fæl­les hjælp dyr­ket på mar­ker og i driv­hus af kok­ken og hen­de, der ser­ve­rer. Der er sta­dig få bil­let­ter til fem afte­ner. De skal bestil­les på Odder­net­tet (https://​www​.odder​bil​let​ten​.dk/​a​r​r​a​n​g​e​m​e​n​t​er/) Der kan du også læse om maden, du har i ven­te. Men sagt med det sam­me – til­hø­rer du den del af men­ne­ske­he­den, der abso­lut skal have kød, må du fin­de et andet sted. 

Sog­neud­flugt til Den Geo­gra­fi­ske Have

19. august kl. 8.10 går bus­sen fra Sog­ne­hu­set i Ørting til kir­ken i Gyl­ling, hvor den sam­ler del­ta­ge­re op kl. 8.15 før turen går til for­sam­lings­hu­set på Alrø kl. 8.30. Turen går til Den Geo­gra­fi­ske Have i Kol­ding. Her er der rund­vis­ning efter­fulgt af mid­dag på restau­rant Den Gyld­ne Hane. Bag­ef­ter går turen vide­re til Sdr.Bjert med rund­vis­ning i kir­ken og kaf­fe på kro­en. Kl. 16 går turen til­ba­ge. Del­ta­gel­se i udflug­ten koster 100 kr. Til­mel­ding til  Jør­gen Jen­sen på mail jensen-​lave@​live.​dk eller tlf. 24943395 

Gene­ral­for­sam­ling i Hallen

Cor­o­­na-restrik­tio­­ner for­sin­ke­de også gene­ral­for­sam­lin­gen i Ørting Hallen. 

Men 1. juli kl. 19 bli­ver den holdt, og som altid har alle bor­ge­re over 15 år i Ørting-Fal­ling sog­ne adgang og stem­me­ret. Det sam­me har med­lem­mer af de for­e­nin­ger, der bru­ger Hal­len. Det gæl­der f.eks. fle­re bebo­e­re i Gyl­ling.På valg er for­mand, sekre­tær, et besty­rel­ses­med­lem og en sup­ple­ant.Tho­mas Tikjøb genop­stil­ler som for­mand. Også Micha­el Hov­mand genop­stil­ler som sekretær. 

Brugs­en støt­ter forsamlingshuset

Da dagens omsæt­ning i Brugs­en i Gyl­ling var gjort op fre­dag, kun­ne udde­ler Krogstrup skri­ve en check på 14.374,75 kr til For­sam­lings­hu­set. Belø­bet sva­rer til 20 pro­cent af dagens omsæt­ning.Som meget andet er for­sam­lings­hu­set også på hæle­ne efter Cor­o­­na-ned­luk­­nin­­gen. Der har hver­ken været soci­a­le arran­ge­men­ter eller udlej­ning til pri­va­te fester. 

Gyl­ling byfest er aflyst

Gyl­ling Kul­tur­for­e­ning kaster nu hånd­klæ­det i rin­gen og afly­ser byfe­sten.Det er Cor­o­­na-krav og mang­len på øko­no­misk sik­ker­hed, der har fået for­e­nin­gen til at tage beslut­nin­gen.Odder byfest er også aflyst. Det bety­der, at Gyl­ling Sport og Idræt – som ØFUG – går glip af en ind­tægt på godt 60.000 kr. 

Gyl­ling vil blomstre

To grøn-bru­­ne græs­a­re­a­ler tæt på sko­len vil bli­ve erstat­tet med blom­ster­be­de. Og ved det lil­le regn­vands-bas­sin skal der plan­tes frugt­træ­er og buske. Alt for at give lands­by­ens bor­ge­re noget smukt at se på og for at øge biodiversiteten. 

Det er Gyl­ling Sko­le og Bør­ne­hus­råd, der sam­men med Lokal­rå­det har fået ide­en og sam­men søgt – og fået – pen­ge til pro­jek­ter­ne fra Kvi­ck­ly – 20.000 kr er kom­met ind på kontoen. 

Slut med selv­pluk jord­bær og ærter

For man­ge i områ­det har det været tra­di­tion at tage til Holt­gaard og pluk­ke jord­bær og ærter. Og hver dag i jord­bær­sæ­so­nen er fri­ske røde bær og poser fyldt med grøn­ne bæl­ge kom­met til Han­dels­plad­sen i Ørting.Men nu er det slut. Anne og Hel­ge har efter man­ge over­vej­el­ser at stop­pe pro­duk­tio­nen af kar­to­f­ler, ærter og jord­bær – luk­ke gård­bu­tik­ken og for­pag­te jor­den ud. De to nær­mer sig pen­sions­al­de­ren. Der­for har de beslut­tet at stoppe. 

Byrå­det bli­ver en kommunalbestyrelse

Når vi skal til valg 16. novem­ber, væl­ger vi ikke repræ­sen­tan­ter til et byråd. Men til en kom­mu­nal­be­sty­rel­se. Alle par­ti­er vedt­og Enheds­li­stens for­slag om nav­ne­æn­dring. I begrun­del­sen for for­sla­get hed­der det, at byråd ”giver det fejl­ag­ti­ge ind­tryk, at Odder by har en sær­sta­tus, og ”byrå­det” har en sær­lig rol­le i for­hold til Odder by frem­for de øvri­ge min­dre byer. Det var ved sid­ste kom­mu­nalvalg en hyp­pigt fore­kom­men­de kri­tik. Den er vi eni­ge i, og vi ønsker at bru­ge det mere kor­rek­te udtryk ”Odder kom­mu­nal­be­sty­rel­se”. Vi er besty­rel­se for hele Odder kom­mu­ne”.Ændrin­gen gæl­der fra 1. janu­ar næste år. 

Cykel­stien blev 2,2 mio kr billigere

Pri­sen for cykel­stien mel­lem Ørting og Gyl­ling blev alt i alt 7,1 mill. kr.  Den var bud­get­te­ret til at koste 9,3 mio – så der er alt­så 2,2 mio kr til­ba­ge på kon­to­en.Cykel­stien blev offi­ci­elt åbnet 16. decem­ber 2019. 200 men­ne­sker ind­vie­de den 4 km lan­ge sti. Siden er den ble­vet brugt af man­ge gåen­de, cyk­len­de og løben­de. Spe­ci­elt under Cor­o­­na-ned­luk­­nin­­gen har man­ge hunde fået den dag­li­ge motion her. I begyn­del­sen lidt lang­somt, men efter­som hund­en fik eje­ren i bed­re form i et hur­ti­ge­re tempo. 

Præ­s­te­går­den solgt – til en præst

Rand­lev-præ­­sten Met­te Rot­h­mann har købt Ørting Præ­s­te­gård, og 1. juni flyt­ter hun ind. 1. okto­ber går hun på pension. 

Huset har været lejet ud siden Ørting-Fal­lings præst, Vibe­ke Døs­sing Rude­beck, blev flyt­tet til Odder og biskop og provst beslut­te­de, at seks landsog­ne kan betje­nes af kun to præster. 

De slo­ges om eller arve­de kongemagten

Når man læser Alrø-histo­ri­ke­ren Rik­ke Agne­te Olsens sprit­nye bog om ”Kon­gen i Dan­mark”, kan man kan bli­ve så glad for at vores Mar­gret­he nøjes med at bru­ge gar­der-hus­a­rer­ne ved fest­li­ge lej­lig­he­der. Og end­nu mere glad for, at hen­des søn kun kan erklæ­re og føre krig ved at del­ta­ge i en øvel­se for militæret.

Sådan har det bestemt ikke altid været. Kon­ger­ne i Dan­mark har ført kri­ge så langt til­ba­ge i histo­ri­en, som vi har doku­men­ta­tion for. Og ud over at pine den almin­de­li­ge befolk­ning med krav om høje­re skat­ter og mili­tærtje­ne­ste, har nog­le af dem også pant­sat land og rige for at få råd til en hær af lejesoldater.

DET BEGYNDTE MED TEGNINGERNE

Chri­sti­an d. I

”Kon­gen i Dan­mark” er rigt illu­stre­ret af gra­fi­ke­ren Jør­gen Krag­lund. Det var ham, der begynd­te med at teg­ne hver enkelt regents portræt efter gam­le mønt­er og male­ri­er. Uden teg­nin­ger­ne vil­le bogen næp­pe være ble­vet til noget, for Rik­ke Agne­te Olsen har tid­li­ge­re skre­vet en bog, der for­tæl­ler histo­ri­en om alle de dan­ske kon­ger – hele kon­geræk­ken, om man vil. Den nye adskil­ler sig fra den før­ste ved at for­tæl­le kon­ge­døm­mets histo­rie.
Bare at høre ordet kon­geræk­ke kan kan få man­ge – spe­ci­elt ældre men­ne­sker – til at træ­de to skridt til­ba­ge. For de husker kon­geræk­ken som en pla­ge fra den­gang de gik i ”her skal du kun­ne både sal­me­vers og kon­geræk­ken udenad”-skolen. Men sådan skul­le kon­geræk­ken hel­ler aldrig have været behand­let. For det er på den, vig­ti­ge begi­ven­he­der i lan­dets histo­rie kan hæn­ges op.

DRONNINGER OG ELSKERINDER ER MED
Rik­ke Agne­te Olsens bog er da hel­ler ikke en oprems­ning. Med for­tæl­lin­gen om den enkel­te regent, for­tæl­ler hun histo­ri­en om lan­dets sty­re. Hvad blev det påvir­ket af – og hvor­dan? Hvor­dan opfør­te de enkel­te regen­ter sig, og hvil­ke kon­se­kven­ser fik det? Også dron­nin­ger­ne, der som hoved­re­gel var valgt af poli­ti­ske grun­de når der skul­le laves alli­an­cer med andre lan­de, får omta­le i ”Kon­gens Dan­mark”. Og i det omfang fril­ler­ne – elske­rin­der­ne – har spil­let en rol­le for kon­ger­nes sty­re, er de også med i bogen.

SAGNKONGERNE
Rik­ke Olsen omta­ler alle regen­ter­ne. Fra et udvalg af sagn­kon­ger­ne – som Skjold, der sendt af guder­ne som lil­le barn kom sej­len­de på et skib fyldt med kost­bar­he­der og guld – til Dan­marks nuvæ­ren­de regent, Mar­gret­he d. II.
Vi ved gan­ske vist meget lidt om sagn­kon­ger­ne – bort­set fra de histo­ri­er, der for­tæl­les om dem og som Saxo sene­re skrev ned. Man kan ikke fæste lid til dem, men alli­ge­vel er de vig­ti­ge. For de viser, hvad man anså for det ide­el­le kon­ge­døm­me, da histo­ri­er­ne blev skre­vet ned – som Skjold, der i bogen beskri­ves sådan:
”Som kon­ge var han væl­dig mod fjen­der, mild mod sva­ge og træn­gen­de, ret­fær­dig i dom­me og gav­mild mod sine tro­fa­ste. Sådan skal en kon­ge være. I hans tid blom­stre­de riget”.

Rik­ke Agne­te Olsen – for­tæl­ler gen­nem kon­ger­ne histo­ri­en om lan­dets styreformer

DE SLOGES OM MAGTEN
De før­ste kon­ger vi ved noget fak­tu­elt om, er Gorm den Gam­le og Harald Blå­tand. I bogen får vi histo­ri­en om dem, og om dem, der fulg­te efter.
Til kro­nen blev arve­lig, var der mas­ser af kam­pe om for­de­lin­gen af mag­ten i fami­li­en. Val­de­ma­rer­ne slog end­da kon­kur­ren­ter­ne ihjel i kam­pen om mag­ten. Og kon­kur­ren­ter­ne kun­ne være man­ge, for de fle­ste kon­ger hav­de man­ge børn både til høj­re og ven­stre i deres ægte­ska­ber, og også andre gre­ne af fami­li­en ynde­de at blan­de sig. Pro­ble­met var, at alle mand­li­ge med­lem­mer af kon­ge­slæg­ten var valg­ba­re. Kon­ger­ne blev valgt af stormæn­de­ne, og de fle­ste prø­ve­de på for­hånd at få garan­ti for, at net­op deres søn skul­le efter­føl­ge dem.

DE KONSTANTE KRIGE
Fred var der ikke meget af. For kon­ger­ne drog kon­stant i krig. Deres vig­tig­ste pligt var at stå for krigs­mag­ten og sør­ge for rigets sik­ker­hed. Det gik ud over den almin­de­li­ge befolk­ning, som ikke ale­ne skul­le stil­le som sol­da­ter. De skul­le også beta­le gil­det. Hyp­pigt var kri­gen mod sven­sker­ne. Vi skal helt hen til Chri­sti­an d. VI, der rege­re­de fra 1730 til 1746, før vi fin­der en kon­ge, der ikke var i krig. Det vare­de så hel­ler ikke ved.

KIRKEN OG STORMÆNDENE BLANDEDE SIG
Kon­ger­ne hav­de nok at se til. Ikke ale­ne med kri­ge­ne, men også med stormænd og kir­ke, der vil­le blan­de sig og bestem­me, og også have kon­gen til at afgi­ve pri­vil­e­gi­er. I åre­ne efter at Harald Blå­tand ”gjor­de daner­ne krist­ne”, blev kir­ken en magt­fak­tor, der blan­de­de sig i alt – og frem til refor­ma­tio­nen fik den sam­let mas­ser af rig­dom­me – og magt. Efter refor­ma­tio­nen over­gik gods og guld til kongemagten.

KUN ANSVARLIG OVER FOR GUD
Rik­ke Agne­te Olsen for­tæl­ler i bogen leven­de om slags­må­le­ne frem til ene­væl­den som betød, at kon­gen kun var ansvar­lig over for Gud..
For­ud for den hav­de lan­det et valg­kon­ge­døm­me. Regen­ten blev udpe­get af rigs­rå­det, som bestod af de 20 med­lem­mer af den rige­ste adel. Kon­gen hav­de selv udpe­get dem, så han var sådan set blandt ven­ner.
I 1660 blev kro­nen gjort arve­lig og kon­gen blev ene­væl­dig med kon­ge­loven, der var den stær­ke­ste ene­væl­de-erklæ­ring i Euro­pa, og der skul­le gå 44 år, før den blev til­gæn­ge­lig for andre end de nær­me­ste.
Al magt blev sam­let hos kon­gen. Og han blev kro­net med pomp, pragt og kron­re­ga­li­er. Han kun­ne blan­de sig i alt – tvun­gen mili­tærtræ­ning om søn­da­gen efter kir­ke­tid, tvun­gen kon­fir­ma­tion, og luk­ning af alle for­ly­stel­ser, for nu blot at næv­ne nog­le af de min­dre love, der gjor­de livet mere træls for den jæv­ne befolkning.

EN SINDSSYG KONGE
Men loven tog ikke høj­de for, at der kun­ne kom­me en sinds­syg kon­ge, som Chri­sti­an d. VII, hvis liv mere end en halv mil­li­o­ner dan­ske­re fik for­talt i fil­men ”En kon­ge­lig affæ­re”. Kun en snu kron­prins og hans hjæl­pe­re fik afvær­get, at han kun­ne lave kata­stro­fer. De fik kon­gen til at skri­ve under på, at også kron­prin­sen skul­le sæt­te sin under­skrift for at en lov var gældende.

INGEN BLODSUDGYDELSERKUN ET FOLKETOG

Chri­sti­an d. 9 – Euro­pa’s svigerfar

Men de poli­ti­ske strøm­nin­ger både her­hjem­me og i udlan­det betød ønske om lade bor­ger­ska­bet og den mere bre­de befolk­ning have ind­fly­del­se. Det var dem, der gjor­de arbej­det og betal­te skat­ter­ne. Ene­væl­den skul­le afskaf­fes. I Dan­mark gik det ikke for sig som i f.eks. Frank­rig. Her var ingen blod­s­ud­g­y­del­ser, men der blev dog holdt pro­test­mø­der, og i Køben­havn gik et fol­ke­tog med 15.000 men­ne­sker til Ama­li­en­borg og kon­gen for at kræ­ve en fri for­fat­ning. Det var Fre­de­rik d. VII, som i 1849 under­skrev den grund­lov, som de for­skel­li­ge sam­funds­grup­per hav­de dis­ku­te­ret siden 1820’erne.

ET NATIONALT SYMBOL
Med grund­loven var det slut med ene­væl­den. Vi fik et ind­skræn­ket monar­ki.
I dag har monar­ki­et ingen poli­tisk magt. Det er en repræ­sen­ta­tiv insti­tu­tion og et natio­nalt sym­bol. Chri­sti­an d. X som i en peri­o­de under besæt­tel­sen red rundt i Køben­havns gader – lige til han en dag faldt af hesten. Mar­gret­hes nytårs­ta­ler, som de fle­ste dan­ske­re ser.
Kon­ger­ne i Dan­mark har en lang histo­rie. Og det er dén, Rik­ke Agne­te Olsen for­tæl­ler i bogen. En histo­ri­e­nørd kun­ne have ønsket læn­ge­re for­tæl­lin­ger om de enkel­te regen­ter, deres hand­lin­ger og dis­ses kon­se­kven­ser. Men kan ikke få alt, og har man behov for det, er der andre bøger at søge til. ”Kon­gen i Dan­mark” har en stør­rel­se, hvor alle kan være med – og hvor læse­ren får den nød­ven­di­ge viden.

Bogen er udgi­vet på for­la­get Tur­bi­ne, der opgi­ver pri­sen til at være 299 kr i bog­hand­ler­ne. Men ved køb på saxo​.com kan den fås for 250 kr. Det er ikke for tid­ligt at tæn­ke på julegaver.

Læs Lokal­po­stens portræt af Rik­ke Agne­te Olsen.

KALENDER

SANGEFTERMIDDAGE BEGYNDER IGEN

San­g­ef­ter­mid­da­ge­ne i Sog­ne­hu­set, der var aflyst hele for­å­ret p.g.a. Cor­o­na-restrik­tio­ner­ne, begyn­der igen.
Det er den før­ste tirs­dag i hver måned til og med 3. maj 2022. Og det er fra kl. 14 – 16.30

TORSDAGSKLUBBENS PROGRAM
Pro­gram for efter­å­ret og for­å­ret 2022 er lagt ind under lokal­råd & foreninger

DANSKE SENIORES PROGRAM
Pro­gram for efter­å­ret og for for­å­ret 2022 er lagt ind under lokal­råd & foreninger

SPISEVENNER

19. okto­ber kl. 12 mødes Spi­se­ven­ner igen i Fal­ling For­sam­lings­hus. Til­mel­ding skal ske sene­st 15. okto­ber til Poul Hen­ning tlf 22383692

VALGMØDE

27. okto­ber kl. 19 – 21 er der valg­mø­de i Gyl­ling Forsamlingshus

FINURLIGE FORTÆLLINGER

28. okto­ber kl. 19 deler Inge Jen­sen og Hol­ger Lyk­ke Ander­sen gav­mildt ud af deres man­ge for­tæl­lin­ger til Kul­tur­Hubs arran­ge­ment i Ålstrup. Bil­let­ten koster 20 kr for Kul­tur­Hubs med­lem­mer – 30 kr for andre. Men så er kaf­fe og kage også betalt. Bestil her

JULEBAL FOR ALLE

13. novem­ber kl. 17.30 åbner ØFUG døren til Hal­len og invi­te­rer alle, der har en bil­let, ind til jule­buf­fet fra Hal­lens café og mas­ser af musik med Par­ty Pla­net. Bil­let­ten kan købes her: https://​www​.odder​bil​let​ten​.dk/​a​r​r​a​n​g​e​m​e​n​t​e​r​/​1​0​3​4​5​/​j​u​l​e​b​a​l​-​i​-​o​e​r​t​i​n​g​-​h​a​l​len


JULEMARKED

Lør­dag d. 20. novem­ber hol­der Gyl­ling-Brugs­en jule­mar­ked fra kl. 10 – 16. Der vil være boder med alt, der hører julen til og boder med lokalt håndværk.