KORT NYT

Gyl­ling vil blomstre

To grøn-bru­­ne græs­a­re­a­ler tæt på sko­len vil bli­ve erstat­tet med blom­ster­be­de. Og ved det lil­le regn­vands-bas­sin skal der plan­tes frugt­træ­er og buske. Alt for at give lands­by­ens bor­ge­re noget smukt at se på og for at øge biodiversiteten. 

Det er Gyl­ling Sko­le og Bør­ne­hus­råd, der sam­men med Lokal­rå­det har fået ide­en og sam­men søgt – og fået – pen­ge til pro­jek­ter­ne fra Kvi­ck­ly – 20.000 kr er kom­met ind på kontoen. 

Slut med selv­pluk jord­bær og ærter

For man­ge i områ­det har det været tra­di­tion at tage til Holt­gaard og pluk­ke jord­bær og ærter. Og hver dag i jord­bær­sæ­so­nen er fri­ske røde bær og poser fyldt med grøn­ne bæl­ge kom­met til Han­dels­plad­sen i Ørting.Men nu er det slut. Anne og Hel­ge har efter man­ge over­vej­el­ser at stop­pe pro­duk­tio­nen af kar­to­f­ler, ærter og jord­bær – luk­ke gård­bu­tik­ken og for­pag­te jor­den ud. De to nær­mer sig pen­sions­al­de­ren. Der­for har de beslut­tet at stoppe. 

Byrå­det bli­ver en kommunalbestyrelse

Når vi skal til valg 16. novem­ber, væl­ger vi ikke repræ­sen­tan­ter til et byråd. Men til en kom­mu­nal­be­sty­rel­se. Alle par­ti­er vedt­og Enheds­li­stens for­slag om nav­ne­æn­dring. I begrun­del­sen for for­sla­get hed­der det, at byråd ”giver det fejl­ag­ti­ge ind­tryk, at Odder by har en sær­sta­tus, og ”byrå­det” har en sær­lig rol­le i for­hold til Odder by frem­for de øvri­ge min­dre byer. Det var ved sid­ste kom­mu­nalvalg en hyp­pigt fore­kom­men­de kri­tik. Den er vi eni­ge i, og vi ønsker at bru­ge det mere kor­rek­te udtryk ”Odder kom­mu­nal­be­sty­rel­se”. Vi er besty­rel­se for hele Odder kom­mu­ne”.Ændrin­gen gæl­der fra 1. janu­ar næste år. 

Cykel­stien blev 2,2 mio kr billigere

Pri­sen for cykel­stien mel­lem Ørting og Gyl­ling blev alt i alt 7,1 mill. kr.  Den var bud­get­te­ret til at koste 9,3 mio – så der er alt­så 2,2 mio kr til­ba­ge på kon­to­en.Cykel­stien blev offi­ci­elt åbnet 16. decem­ber 2019. 200 men­ne­sker ind­vie­de den 4 km lan­ge sti. Siden er den ble­vet brugt af man­ge gåen­de, cyk­len­de og løben­de. Spe­ci­elt under Cor­o­­na-ned­luk­­nin­­gen har man­ge hunde fået den dag­li­ge motion her. I begyn­del­sen lidt lang­somt, men efter­som hund­en fik eje­ren i bed­re form i et hur­ti­ge­re tempo. 

Præ­s­te­går­den solgt – til en præst

Rand­lev-præ­­sten Met­te Rot­h­mann har købt Ørting Præ­s­te­gård, og 1. juni flyt­ter hun ind. 1. okto­ber går hun på pension. 

Huset har været lejet ud siden Ørting-Fal­lings præst, Vibe­ke Døs­sing Rude­beck, blev flyt­tet til Odder og biskop og provst beslut­te­de, at seks landsog­ne kan betje­nes af kun to præster. 

Akti­vi­te­ter – på trods af Corona

På Alrø spil­ler børn og unge fod­bold og rund­bold hver man­dag kl. 15.30. Og på tirs­dag kl.14.00 tyv­star­ter øens pen­tanque klub sæso­nen. Den 16. begyn­der fod­bold­sæ­so­nen i Gyl­ling, og Dan­ske Seni­o­rer Ørting-Fal­ling fort­sæt­ter gåtu­re og spil på FDF-plad­­sen hver man­dag kl. 13.30. Cor­o­na kan ikke stop­pe uden­­dørs-akti­vi­te­ter­­ne, når restrik­tio­ner­ne bli­ver overholdt. 

Tre loka­le stil­ler op

16. novem­ber skal vi til kom­mu­nalvalg.  Fore­lø­big stil­ler tre loka­le op. Det er Klaus Rafa­el Jen­sen fra Fal­ling, der alle­re­de er i kom­mu­nal­be­sty­rel­sen for de kon­ser­va­ti­ve. Og det er John Rosen­høj fra Amstrup, der også alle­re­de har en plads for Dansk Fol­ke­par­ti. Ny er Jan Kjær­s­gaard fra Ørting, der stil­ler op for Soci­al­de­mo­kra­ter­ne. Først efter par­tiets gene­ral­for­sam­ling ved vi, hvil­ket num­mer på listen han bliver. 

Fire loka­le pro­jek­ter fik penge

Kom­mu­nens lokal­råd har delt ud af pen­ge­ne i fæl­les­pulj­en for pro­jek­ter. Fire pro­jek­ter fra vores områ­de fik pen­ge. Lokal­rå­det for Ørting Fal­ling sog­ne fik 40.000 kr til et natur­pro­jekt  ved Older­mands­høj­en på Mose­vej.  Fryse­hu­set i Ålstrup, der er lands­by­ens for­sam­lings­hus, fik 4.735 kr til en ny flag­stang. Gyl­ling For­sam­lings­hus fik 40.000 kr til nyt gulv og Gyl­ling Lokal­råd fik 25.000 kr til øget biodiversitet. 

Defi­ni­tion på optimisme

Den nye café på Alrø, der vil sæl­ge pro­duk­ter lavet af bison kød, isv­af­ler samt kaf­fe og kage, tager alle­re­de nu imod bord­be­stil­lin­ger, for­di ejer­ne for­ven­ter at åbne til påske. De håber på, at Met­te Fre­de­rik­sen til den tid har lem­pet Cor­o­­na-restrik­tio­­ner­­ne. Det er måske nok defi­ni­tio­nen på opti­mis­me, men deler du den, kan du bestil­le bord på hjem­mesi­den http://​alrokg​.dk

AURA-pen­ge­ne skal bru­ges til spil

Dan­ske Seni­o­rer Ørting Fal­ling har fået 2000 kr fra Auras Cor­o­na­hjæl­pe­pak­ke. Pen­ge­ne skal bru­ges til køb af spil, der kan bru­ges udendørs. 

For­e­nin­gens akti­vi­te­ter har været luk­ket ned læn­ge, og med­lem­mer­ne sav­ner at være sam­men. Besty­rel­sen håber der­for, at det sidst i febru­ar bli­ver muligt at arran­ge­re gåtu­re, spil på FDF’s sto­re grund og drik­ke kaf­fe sam­men i shelteret. 

Bil­li­ge­re byggegrunde

På den luk­ke­de del af kom­mu­nal­be­sty­rel­sens møde beslut­te­de med­lem­mer­ne at sæt­te pri­sen på de otte byg­ge­grun­de i Sme­­de­­ga­­de-områ­­det i Ørting ned med 15 pro­cent. Kun to af de otte grun­de er på nuvæ­ren­de tids­punkt for­hånds­re­ser­ve­ret. En ejen­doms­mæg­ler har vur­de­ret, at pri­sen var sat for højt.Også byg­ge­grun­de­ne i Gyl­ling og Hund­slund er svæ­re at sæl­ge. Men her er mel­din­gen fra ejen­doms­mæg­le­ren, at pri­ser­ne mat­cher markedet. 

Lokal­rå­det aflyser

Refe­rat fra det sene­ste møde i Lokal­rå­det for Ørting-Fal­ling Sog­ne er nu lagt ind under Lokal­råd og for­e­nin­ger.Sid­ste i refe­ra­tet er en del dato­er opli­stet. Men for­man­den, Jan Kjær­s­gaard, siger, at møde­r­ne er aflyst til vide­re p.g.a. Cor­o­­na-situ­a­tio­­nen. Hvor­når de kan gen­op­ta­ges afhæn­ger af, om der kom­mer nye restrik­tio­ner for at dæm­me op for Covid-19’s engel­ske mutation. 

Jule­g­ud­stje­ne­ste aflyst

Alle gud­stje­ne­ster er aflyst fra og med 24. decem­ber til 3. janu­ar.Det har menig­heds­rå­det og præ­ster­ne i Fjord­pa­sto­ra­tet beslut­tet efter anbe­fa­ling fra biskop­per­ne.De sene­ste dage har været præ­get af meget for­skel­li­ge udmel­din­ger. Først men­te biskop­per­ne, at der skul­le hol­des gud­stje­ne­ster. Så måt­te de kun vare 50 minut­ter – og helst være uden sal­mesang. Sund­heds­sty­rel­sen redu­ce­re­de til 30 minut­ter. Og så sent som for to dage siden sag­de provst Dort­he R. Søren­sen: Kom trygt i kir­ke. Men her i 11. time er alle gud­stje­ne­ster alt­så aflyst. 

Jule­ga­ve til FDF

Por­to­bel­los vel­gø­ren­heds­pro­jekt har delt pen­ge ud, og Ørting-Fal­ling FDF har fået 5000, – kr. Til lyk­ke.Nor­malt bli­ver der lavet en afstem­ning på Face­book, og de tre for­e­nin­ger og klub­ber, der får flest stem­mer, deler pen­ge­ne. Men i dis­se tider er intet nor­malt, så Por­to­bel­lo har beslut­tet, at give 5000, – kr til hver af de fire indstil­le­de for­e­nin­ger. Sid­ste år løb ØFUG med før­ste­plad­sen ved afstemningen. 

Slut med fitness

Fra i mor­gen kl. 16 og frem til i hvert fald 3. janu­ar luk­ker fit­ness i Ørting Hal­len som føl­ge af de nye Cor­o­­na-restrik­tio­­ner. Så for dem, der ikke kan und­væ­re den dag­li­ge træ­ning, er der kun et at gøre: Find løbe­sko­e­ne frem.Hal­lens cafe­te­ria luk­ker også. Jule­træ­er kan sta­dig hen­tes ved Hal­len på søn­dag mel­lem kl. 15 – 17. Men der er hver­ken gløgg eller æbleskiver. 

De slo­ges om eller arve­de kongemagten

Når man læser Alrø-histo­ri­ke­ren Rik­ke Agne­te Olsens sprit­nye bog om ”Kon­gen i Dan­mark”, kan man kan bli­ve så glad for at vores Mar­gret­he nøjes med at bru­ge gar­der-hus­a­rer­ne ved fest­li­ge lej­lig­he­der. Og end­nu mere glad for, at hen­des søn kun kan erklæ­re og føre krig ved at del­ta­ge i en øvel­se for militæret.

Sådan har det bestemt ikke altid været. Kon­ger­ne i Dan­mark har ført kri­ge så langt til­ba­ge i histo­ri­en, som vi har doku­men­ta­tion for. Og ud over at pine den almin­de­li­ge befolk­ning med krav om høje­re skat­ter og mili­tærtje­ne­ste, har nog­le af dem også pant­sat land og rige for at få råd til en hær af lejesoldater.

DET BEGYNDTE MED TEGNINGERNE

Chri­sti­an d. I

”Kon­gen i Dan­mark” er rigt illu­stre­ret af gra­fi­ke­ren Jør­gen Krag­lund. Det var ham, der begynd­te med at teg­ne hver enkelt regents portræt efter gam­le mønt­er og male­ri­er. Uden teg­nin­ger­ne vil­le bogen næp­pe være ble­vet til noget, for Rik­ke Agne­te Olsen har tid­li­ge­re skre­vet en bog, der for­tæl­ler histo­ri­en om alle de dan­ske kon­ger – hele kon­geræk­ken, om man vil. Den nye adskil­ler sig fra den før­ste ved at for­tæl­le kon­ge­døm­mets histo­rie.
Bare at høre ordet kon­geræk­ke kan kan få man­ge – spe­ci­elt ældre men­ne­sker – til at træ­de to skridt til­ba­ge. For de husker kon­geræk­ken som en pla­ge fra den­gang de gik i ”her skal du kun­ne både sal­me­vers og kon­geræk­ken udenad”-skolen. Men sådan skul­le kon­geræk­ken hel­ler aldrig have været behand­let. For det er på den, vig­ti­ge begi­ven­he­der i lan­dets histo­rie kan hæn­ges op.

DRONNINGER OG ELSKERINDER ER MED
Rik­ke Agne­te Olsens bog er da hel­ler ikke en oprems­ning. Med for­tæl­lin­gen om den enkel­te regent, for­tæl­ler hun histo­ri­en om lan­dets sty­re. Hvad blev det påvir­ket af – og hvor­dan? Hvor­dan opfør­te de enkel­te regen­ter sig, og hvil­ke kon­se­kven­ser fik det? Også dron­nin­ger­ne, der som hoved­re­gel var valgt af poli­ti­ske grun­de når der skul­le laves alli­an­cer med andre lan­de, får omta­le i ”Kon­gens Dan­mark”. Og i det omfang fril­ler­ne – elske­rin­der­ne – har spil­let en rol­le for kon­ger­nes sty­re, er de også med i bogen.

SAGNKONGERNE
Rik­ke Olsen omta­ler alle regen­ter­ne. Fra et udvalg af sagn­kon­ger­ne – som Skjold, der sendt af guder­ne som lil­le barn kom sej­len­de på et skib fyldt med kost­bar­he­der og guld – til Dan­marks nuvæ­ren­de regent, Mar­gret­he d. II.
Vi ved gan­ske vist meget lidt om sagn­kon­ger­ne – bort­set fra de histo­ri­er, der for­tæl­les om dem og som Saxo sene­re skrev ned. Man kan ikke fæste lid til dem, men alli­ge­vel er de vig­ti­ge. For de viser, hvad man anså for det ide­el­le kon­ge­døm­me, da histo­ri­er­ne blev skre­vet ned – som Skjold, der i bogen beskri­ves sådan:
”Som kon­ge var han væl­dig mod fjen­der, mild mod sva­ge og træn­gen­de, ret­fær­dig i dom­me og gav­mild mod sine tro­fa­ste. Sådan skal en kon­ge være. I hans tid blom­stre­de riget”.

Rik­ke Agne­te Olsen – for­tæl­ler gen­nem kon­ger­ne histo­ri­en om lan­dets styreformer

DE SLOGES OM MAGTEN
De før­ste kon­ger vi ved noget fak­tu­elt om, er Gorm den Gam­le og Harald Blå­tand. I bogen får vi histo­ri­en om dem, og om dem, der fulg­te efter.
Til kro­nen blev arve­lig, var der mas­ser af kam­pe om for­de­lin­gen af mag­ten i fami­li­en. Val­de­ma­rer­ne slog end­da kon­kur­ren­ter­ne ihjel i kam­pen om mag­ten. Og kon­kur­ren­ter­ne kun­ne være man­ge, for de fle­ste kon­ger hav­de man­ge børn både til høj­re og ven­stre i deres ægte­ska­ber, og også andre gre­ne af fami­li­en ynde­de at blan­de sig. Pro­ble­met var, at alle mand­li­ge med­lem­mer af kon­ge­slæg­ten var valg­ba­re. Kon­ger­ne blev valgt af stormæn­de­ne, og de fle­ste prø­ve­de på for­hånd at få garan­ti for, at net­op deres søn skul­le efter­føl­ge dem.

DE KONSTANTE KRIGE
Fred var der ikke meget af. For kon­ger­ne drog kon­stant i krig. Deres vig­tig­ste pligt var at stå for krigs­mag­ten og sør­ge for rigets sik­ker­hed. Det gik ud over den almin­de­li­ge befolk­ning, som ikke ale­ne skul­le stil­le som sol­da­ter. De skul­le også beta­le gil­det. Hyp­pigt var kri­gen mod sven­sker­ne. Vi skal helt hen til Chri­sti­an d. VI, der rege­re­de fra 1730 til 1746, før vi fin­der en kon­ge, der ikke var i krig. Det vare­de så hel­ler ikke ved.

KIRKEN OG STORMÆNDENE BLANDEDE SIG
Kon­ger­ne hav­de nok at se til. Ikke ale­ne med kri­ge­ne, men også med stormænd og kir­ke, der vil­le blan­de sig og bestem­me, og også have kon­gen til at afgi­ve pri­vil­e­gi­er. I åre­ne efter at Harald Blå­tand ”gjor­de daner­ne krist­ne”, blev kir­ken en magt­fak­tor, der blan­de­de sig i alt – og frem til refor­ma­tio­nen fik den sam­let mas­ser af rig­dom­me – og magt. Efter refor­ma­tio­nen over­gik gods og guld til kongemagten.

KUN ANSVARLIG OVER FOR GUD
Rik­ke Agne­te Olsen for­tæl­ler i bogen leven­de om slags­må­le­ne frem til ene­væl­den som betød, at kon­gen kun var ansvar­lig over for Gud..
For­ud for den hav­de lan­det et valg­kon­ge­døm­me. Regen­ten blev udpe­get af rigs­rå­det, som bestod af de 20 med­lem­mer af den rige­ste adel. Kon­gen hav­de selv udpe­get dem, så han var sådan set blandt ven­ner.
I 1660 blev kro­nen gjort arve­lig og kon­gen blev ene­væl­dig med kon­ge­loven, der var den stær­ke­ste ene­væl­de-erklæ­ring i Euro­pa, og der skul­le gå 44 år, før den blev til­gæn­ge­lig for andre end de nær­me­ste.
Al magt blev sam­let hos kon­gen. Og han blev kro­net med pomp, pragt og kron­re­ga­li­er. Han kun­ne blan­de sig i alt – tvun­gen mili­tærtræ­ning om søn­da­gen efter kir­ke­tid, tvun­gen kon­fir­ma­tion, og luk­ning af alle for­ly­stel­ser, for nu blot at næv­ne nog­le af de min­dre love, der gjor­de livet mere træls for den jæv­ne befolkning.

EN SINDSSYG KONGE
Men loven tog ikke høj­de for, at der kun­ne kom­me en sinds­syg kon­ge, som Chri­sti­an d. VII, hvis liv mere end en halv mil­li­o­ner dan­ske­re fik for­talt i fil­men ”En kon­ge­lig affæ­re”. Kun en snu kron­prins og hans hjæl­pe­re fik afvær­get, at han kun­ne lave kata­stro­fer. De fik kon­gen til at skri­ve under på, at også kron­prin­sen skul­le sæt­te sin under­skrift for at en lov var gældende.

INGEN BLODSUDGYDELSERKUN ET FOLKETOG

Chri­sti­an d. 9 – Euro­pa’s svigerfar

Men de poli­ti­ske strøm­nin­ger både her­hjem­me og i udlan­det betød ønske om lade bor­ger­ska­bet og den mere bre­de befolk­ning have ind­fly­del­se. Det var dem, der gjor­de arbej­det og betal­te skat­ter­ne. Ene­væl­den skul­le afskaf­fes. I Dan­mark gik det ikke for sig som i f.eks. Frank­rig. Her var ingen blod­s­ud­g­y­del­ser, men der blev dog holdt pro­test­mø­der, og i Køben­havn gik et fol­ke­tog med 15.000 men­ne­sker til Ama­li­en­borg og kon­gen for at kræ­ve en fri for­fat­ning. Det var Fre­de­rik d. VII, som i 1849 under­skrev den grund­lov, som de for­skel­li­ge sam­funds­grup­per hav­de dis­ku­te­ret siden 1820’erne.

ET NATIONALT SYMBOL
Med grund­loven var det slut med ene­væl­den. Vi fik et ind­skræn­ket monar­ki.
I dag har monar­ki­et ingen poli­tisk magt. Det er en repræ­sen­ta­tiv insti­tu­tion og et natio­nalt sym­bol. Chri­sti­an d. X som i en peri­o­de under besæt­tel­sen red rundt i Køben­havns gader – lige til han en dag faldt af hesten. Mar­gret­hes nytårs­ta­ler, som de fle­ste dan­ske­re ser.
Kon­ger­ne i Dan­mark har en lang histo­rie. Og det er dén, Rik­ke Agne­te Olsen for­tæl­ler i bogen. En histo­ri­e­nørd kun­ne have ønsket læn­ge­re for­tæl­lin­ger om de enkel­te regen­ter, deres hand­lin­ger og dis­ses kon­se­kven­ser. Men kan ikke få alt, og har man behov for det, er der andre bøger at søge til. ”Kon­gen i Dan­mark” har en stør­rel­se, hvor alle kan være med – og hvor læse­ren får den nød­ven­di­ge viden.

Bogen er udgi­vet på for­la­get Tur­bi­ne, der opgi­ver pri­sen til at være 299 kr i bog­hand­ler­ne. Men ved køb på saxo​.com kan den fås for 250 kr. Det er ikke for tid­ligt at tæn­ke på julegaver.

Læs Lokal­po­stens portræt af Rik­ke Agne­te Olsen.

KALENDER

GALLERI MYNSTER
- i den gam­le sko­le på Alrø hol­der åbent fra kl. 14 – 17 alle lør­da­ge, søn­da­ge og hel­lig­da­ge med salg af små og sto­re male­ri­er samt kjo­ler og blu­ser i både hør og kasmir.


ÆSKEN ALRØ
- er åben alle wee­ken­der og hel­lig­da­ge fra kl. 13 – kl. 17 med salg af kunst­hånd­værk og strik­va­rer. Som­mer­bu­tik­ken har fået ny ejer – nem­lig Ben­te Kierbye. 

DANSKE SENIORER
Hver man­dag i april og maj mødes med­lem­mer­ne af for­e­nin­gen Dan­ske Seni­o­rer Ørting-Fal­ling ved Sog­ne­hu­set til fæl­les gåtu­re, spil på FDF-plad­sen og kaf­fe i bål­hyt­ten. Det er hver gang kl. 13.30.