KORT NYT

DET BLEV TIL 3.803 KM

Igen i år vandt Hund­slund lokal­dy­sten. På 2. plad­sen kom Sak­sild, som var med for før­ste gang i år. Gyl­ling snup­pe­de 3. plad­sen og Ørting-Fal­ling blev num­mer fire.

Alt i alt fik kon­kur­ren­cen bor­ge­re i de fire lands­by­er til at løbe, gå og cyk­le 3.803 km.

PROGRAMMER FOR DEN NYE SÆSON

Liter­vis af kaf­fe, kort­spil, bræt­spil, fored­rag, udflug­ter, fæl­les­spis­ning….
Dan­ske Seni­o­rers og Tors­dags­klub­bens pro­gram­mer for den kom­men­de sæson rum­mer gode ople­vel­ser for områ­dets “grå guld”.
Beg­ge pro­gram­mer er nu lagt ind under Lokal­råd og for­e­nin­ger. Som sæd­van­ligt fore­går det i Sog­ne­hu­set på Bils­bæ­kvej i Ørting.

THEJSEN FORLADER FONDEN ØRTING

Dit­te-Marie Thej­sen for­la­der job­bet som vice­for­stan­der på Fon­den Ørting for at bli­ve skole­le­der på Åsko­len, frisko­len i Hør­ning. Hun har arbej­det på opholds­ste­det i mere end 10 år.
Åsko­len har 150 ele­ver fra 0. – 7. klas­se, og en af Thej­sens opga­ver bli­ver at arbej­de med en over­byg­ning. Hun er uddan­net lærer fra Den Frie Lærer­højsko­le. Uddan­nel­sen er spe­ci­elt mål­ret­tet frisko­ler, efter­sko­ler og højskoler.

LOKALRÅD

Hvis du vil vide, hvad Lokal­rå­det for Ørting-Fal­ling arbej­der med for tiden, kan du ori­en­te­re dig i de møde­re­fe­ra­ter, der er lagt ind under ”Lokal­råd og for­e­nin­ger”.
Her fin­der du alle refe­ra­ter fra i år – og også fra de sid­ste par år. Nåe­de du ikke gene­ral­for­sam­lin­gen, kan du sam­me sted fin­de beret­ning, refe­rat og regnskab.

LUK IKKE DE TRÆNGENDE IND

Hvis det rin­ger på døren og frem­me­de beder om lov til at bru­ge dit toilet, skal du ikke luk­ke de træn­gen­de ind. For når de går igen, mang­ler du fle­re gen­stan­de. Den ene er en kvinde.

Det har ældre bebo­e­re i Gyl­ling ople­vet, da de var ven­li­ge mod de frem­me­de. Ven­lig­he­den blev ikke gen­gældt. Så glem med­men­ne­ske­lig­he­den – luk og lås døren. Ring til din nabo eller en anden, hvis de bli­ver uden for.

GENERALFORSAMLING

Alle over 16 år, som bor fat i Ørting-Fal­ling Sog­ne, er med­lem­mer af Lokal­rå­det. Også selv om de hver­ken har udfyldt en blan­ket eller betalt kon­tin­gent, som ellers er det almin­de­li­ge, når man bli­ver med­lem af en for­e­ning.  De kan møde op til gene­ral­for­sam­lin­gen og stem­me. Det­te års gene­ral­for­sam­ling fin­der sted d. 29. marts kl. 19 – 21.30 hos Dine­sen i Fal­ling. Lokal­rå­det har eksi­ste­ret siden okto­ber 2014 og skal være områ­dets kon­takt til kom­mu­nal­be­sty­rel­se og for­valt­ning.  Hvis du vil se, hvad rådet arbej­der med, så find alle møde­re­fe­ra­ter på Lokal­po­sten under Lokal­råd og foreninger.

STØTTE TIL HANDELSPLADSEN

Der er luk­ket så meget som muligt for fry­se­re og køle­re på Han­dels­plad­sen, men alli­ge­vel koster elek­tri­ci­te­ten det hvi­de ud af øjne­ne.  Men Pan­de­ka­ge­bi­len og støt­te­bi­drag ind­brag­te på få timer 16.000 kro­ner – eller et beløb, der bety­der, at reg­nin­gen fra elek­tri­ci­tets­sel­ska­bet for en måneds for­brug, kan beta­les. Pan­de­ka­ge­bi­len done­re­de pen­ge­ne fra to timers salg ved Han­dels­plad­sen, og lands­by­ens bebo­e­re bak­ke­de op og spi­ste fyld­te pan­de­ka­ger til aftens­mad. Den sam­me hjælp fik Dagli’Brugsen i Gylling.

PANDEKAGEBILEN STØTTER LOKALE

Den 9. decem­ber mel­lem kl. 16 og 18 kan man købe pan­de­ka­ger med fyld ved Han­dels­plad­sen i Ørting. Pen­ge­ne fra sal­get går ube­skå­ret til hjælp til at beta­le el-reg­­nin­­gen. I går var Pan­de­ka­ge­bi­len ved Gyl­ling-Brugs­­en – også for at give et til­skud til de sti­gen­de udgifter. 

Valg flyt­ter sang til kirken

Stem­me­bok­se og valg­til­for­ord­ne­de ryk­ker 1. novem­ber ind i Sog­ne­hu­set og fortræn­ger den sang­grup­pe, som ple­jer at mødes der før­ste tirs­dag i måne­den. Men grup­pen kan sta­dig mødes, for kir­ken er reser­ve­ret til dem. Kaf­fen skal sta­dig tages med hjemmefra.

BRUGSEN ER NU ÅBEN KL. 8 – 18

Fra i mor­gen – 1. okto­ber – ændrer Gyl­ling-Brugs­­en åbning­sti­den. Den åbner kl. 8 og luk­ker kl. 18. Der er skå­ret en halv time om mor­ge­nen og en time om afte­nen, og er en kon­se­kvens af, at elek­tri­ci­te­ten koster det hvi­de ud af øjne­ne. De nye tider bety­der, at ingen med­ar­bej­de­re bli­ver fyret.

FDF Ørting-Fal­ling kan fortsætte

Syv voks­ne har meldt sig til at gå ind som fri­vil­li­ge i FDF-arbej­­det. Og det bety­der, at kred­sen kan fort­sæt­te. Ikke kun børn fra det­te områ­de er med i den loka­le FDF-kreds. Også børn fra Gyl­ling del­ta­ger.
De kan nu alle mødes igen 1. sep­tem­ber kl. 18.30 ved spej­der­hyt­ten på Tof­ten i Ørting.

Mari­an­ne Lyst stopper

Sog­ne­præst Mari­an­ne Lyst har valgt at gå på pen­sion ved års­skif­tet. Inden da har hun ferie, der skal afvik­les, så hen­des afskeds­gud­stje­ne­ster bli­ver holdt 27. novem­ber. Det er i Gyl­ling Kir­ke kl. 9.30, og kl. 10.30 på Alrø.

Pas på kanterne

Cykel­stien mel­lem Ørting og Odder har nu fået et lag asfalt, der har dæk­ket de rev­ner, der for­år­sa­ge­de en del uheld. Den smal­le cykel­sti har der­for nu fået kan­ter, der kan være far­li­ge, hvis cyk­li­ster også lader Tour de Fran­­ce-febe­ren sni­ge sig ind på turen til arbej­de og over­ha­ler. Så pas på.

CYKELSTIERNE SKAL FORBEDRES

”Det kom­mer på i løbet af for­å­ret – i hvert fald inden som­mer­fe­ri­en”.
”Det” er et nyt slid­lag på cykel­sti­er­ne mel­lem Ørting og Odder. Og løf­tet om for­bed­ring af cykel­stien er givet af for­man­den for Kli­­ma- og Pla­n­ud­val­get, Kre­sten Bjer­re i Hor­sens Fol­ke­blad 21. janu­ar. Cyk­li­ster har i lang tid kla­get over de dår­li­ge for­hold, der har bety­det, at man­ge er væltet.

KAFFEN SERVERESKIRKEN

Så meget er aflyst eller udskudt. Men ikke mor­gensan­gen i kir­ken. Den bli­ver gen­nem­ført 13. janu­ar kl. 9.30 som plan­lagt. Ene­ste ændring er, at der ikke bag­ef­ter er mor­genkaf­fe i Sog­ne­hu­set. Kaf­fen bli­ver den­ne gang ser­ve­ret i kir­ken. Virus-reg­­ler­­ne bli­ver over­holdt, så det er trygt at deltage. 

De slo­ges om eller arve­de kongemagten

Når man læser Alrø-histo­ri­ke­ren Rik­ke Agne­te Olsens sprit­nye bog om ”Kon­gen i Dan­mark”, kan man kan bli­ve så glad for at vores Mar­gret­he nøjes med at bru­ge gar­der-hus­a­rer­ne ved fest­li­ge lej­lig­he­der. Og end­nu mere glad for, at hen­des søn kun kan erklæ­re og føre krig ved at del­ta­ge i en øvel­se for militæret.

Sådan har det bestemt ikke altid været. Kon­ger­ne i Dan­mark har ført kri­ge så langt til­ba­ge i histo­ri­en, som vi har doku­men­ta­tion for. Og ud over at pine den almin­de­li­ge befolk­ning med krav om høje­re skat­ter og mili­tærtje­ne­ste, har nog­le af dem også pant­sat land og rige for at få råd til en hær af lejesoldater.

DET BEGYNDTE MED TEGNINGERNE

Chri­sti­an d. I

”Kon­gen i Dan­mark” er rigt illu­stre­ret af gra­fi­ke­ren Jør­gen Krag­lund. Det var ham, der begynd­te med at teg­ne hver enkelt regents portræt efter gam­le mønt­er og male­ri­er. Uden teg­nin­ger­ne vil­le bogen næp­pe være ble­vet til noget, for Rik­ke Agne­te Olsen har tid­li­ge­re skre­vet en bog, der for­tæl­ler histo­ri­en om alle de dan­ske kon­ger – hele kon­geræk­ken, om man vil. Den nye adskil­ler sig fra den før­ste ved at for­tæl­le kon­ge­døm­mets histo­rie.
Bare at høre ordet kon­geræk­ke kan kan få man­ge – spe­ci­elt ældre men­ne­sker – til at træ­de to skridt til­ba­ge. For de husker kon­geræk­ken som en pla­ge fra den­gang de gik i ”her skal du kun­ne både sal­me­vers og kon­geræk­ken udenad”-skolen. Men sådan skul­le kon­geræk­ken hel­ler aldrig have været behand­let. For det er på den, vig­ti­ge begi­ven­he­der i lan­dets histo­rie kan hæn­ges op.

DRONNINGER OG ELSKERINDER ER MED
Rik­ke Agne­te Olsens bog er da hel­ler ikke en oprems­ning. Med for­tæl­lin­gen om den enkel­te regent, for­tæl­ler hun histo­ri­en om lan­dets sty­re. Hvad blev det påvir­ket af – og hvor­dan? Hvor­dan opfør­te de enkel­te regen­ter sig, og hvil­ke kon­se­kven­ser fik det? Også dron­nin­ger­ne, der som hoved­re­gel var valgt af poli­ti­ske grun­de når der skul­le laves alli­an­cer med andre lan­de, får omta­le i ”Kon­gens Dan­mark”. Og i det omfang fril­ler­ne – elske­rin­der­ne – har spil­let en rol­le for kon­ger­nes sty­re, er de også med i bogen.

SAGNKONGERNE
Rik­ke Olsen omta­ler alle regen­ter­ne. Fra et udvalg af sagn­kon­ger­ne – som Skjold, der sendt af guder­ne som lil­le barn kom sej­len­de på et skib fyldt med kost­bar­he­der og guld – til Dan­marks nuvæ­ren­de regent, Mar­gret­he d. II.
Vi ved gan­ske vist meget lidt om sagn­kon­ger­ne – bort­set fra de histo­ri­er, der for­tæl­les om dem og som Saxo sene­re skrev ned. Man kan ikke fæste lid til dem, men alli­ge­vel er de vig­ti­ge. For de viser, hvad man anså for det ide­el­le kon­ge­døm­me, da histo­ri­er­ne blev skre­vet ned – som Skjold, der i bogen beskri­ves sådan:
”Som kon­ge var han væl­dig mod fjen­der, mild mod sva­ge og træn­gen­de, ret­fær­dig i dom­me og gav­mild mod sine tro­fa­ste. Sådan skal en kon­ge være. I hans tid blom­stre­de riget”.

Rik­ke Agne­te Olsen – for­tæl­ler gen­nem kon­ger­ne histo­ri­en om lan­dets styreformer

DE SLOGES OM MAGTEN
De før­ste kon­ger vi ved noget fak­tu­elt om, er Gorm den Gam­le og Harald Blå­tand. I bogen får vi histo­ri­en om dem, og om dem, der fulg­te efter.
Til kro­nen blev arve­lig, var der mas­ser af kam­pe om for­de­lin­gen af mag­ten i fami­li­en. Val­de­ma­rer­ne slog end­da kon­kur­ren­ter­ne ihjel i kam­pen om mag­ten. Og kon­kur­ren­ter­ne kun­ne være man­ge, for de fle­ste kon­ger hav­de man­ge børn både til høj­re og ven­stre i deres ægte­ska­ber, og også andre gre­ne af fami­li­en ynde­de at blan­de sig. Pro­ble­met var, at alle mand­li­ge med­lem­mer af kon­ge­slæg­ten var valg­ba­re. Kon­ger­ne blev valgt af stormæn­de­ne, og de fle­ste prø­ve­de på for­hånd at få garan­ti for, at net­op deres søn skul­le efter­føl­ge dem.

DE KONSTANTE KRIGE
Fred var der ikke meget af. For kon­ger­ne drog kon­stant i krig. Deres vig­tig­ste pligt var at stå for krigs­mag­ten og sør­ge for rigets sik­ker­hed. Det gik ud over den almin­de­li­ge befolk­ning, som ikke ale­ne skul­le stil­le som sol­da­ter. De skul­le også beta­le gil­det. Hyp­pigt var kri­gen mod sven­sker­ne. Vi skal helt hen til Chri­sti­an d. VI, der rege­re­de fra 1730 til 1746, før vi fin­der en kon­ge, der ikke var i krig. Det vare­de så hel­ler ikke ved.

KIRKEN OG STORMÆNDENE BLANDEDE SIG
Kon­ger­ne hav­de nok at se til. Ikke ale­ne med kri­ge­ne, men også med stormænd og kir­ke, der vil­le blan­de sig og bestem­me, og også have kon­gen til at afgi­ve pri­vil­e­gi­er. I åre­ne efter at Harald Blå­tand ”gjor­de daner­ne krist­ne”, blev kir­ken en magt­fak­tor, der blan­de­de sig i alt – og frem til refor­ma­tio­nen fik den sam­let mas­ser af rig­dom­me – og magt. Efter refor­ma­tio­nen over­gik gods og guld til kongemagten.

KUN ANSVARLIG OVER FOR GUD
Rik­ke Agne­te Olsen for­tæl­ler i bogen leven­de om slags­må­le­ne frem til ene­væl­den som betød, at kon­gen kun var ansvar­lig over for Gud..
For­ud for den hav­de lan­det et valg­kon­ge­døm­me. Regen­ten blev udpe­get af rigs­rå­det, som bestod af de 20 med­lem­mer af den rige­ste adel. Kon­gen hav­de selv udpe­get dem, så han var sådan set blandt ven­ner.
I 1660 blev kro­nen gjort arve­lig og kon­gen blev ene­væl­dig med kon­ge­loven, der var den stær­ke­ste ene­væl­de-erklæ­ring i Euro­pa, og der skul­le gå 44 år, før den blev til­gæn­ge­lig for andre end de nær­me­ste.
Al magt blev sam­let hos kon­gen. Og han blev kro­net med pomp, pragt og kron­re­ga­li­er. Han kun­ne blan­de sig i alt – tvun­gen mili­tærtræ­ning om søn­da­gen efter kir­ke­tid, tvun­gen kon­fir­ma­tion, og luk­ning af alle for­ly­stel­ser, for nu blot at næv­ne nog­le af de min­dre love, der gjor­de livet mere træls for den jæv­ne befolkning.

EN SINDSSYG KONGE
Men loven tog ikke høj­de for, at der kun­ne kom­me en sinds­syg kon­ge, som Chri­sti­an d. VII, hvis liv mere end en halv mil­li­o­ner dan­ske­re fik for­talt i fil­men ”En kon­ge­lig affæ­re”. Kun en snu kron­prins og hans hjæl­pe­re fik afvær­get, at han kun­ne lave kata­stro­fer. De fik kon­gen til at skri­ve under på, at også kron­prin­sen skul­le sæt­te sin under­skrift for at en lov var gældende.

INGEN BLODSUDGYDELSERKUN ET FOLKETOG

Chri­sti­an d. 9 – Euro­pa’s svigerfar

Men de poli­ti­ske strøm­nin­ger både her­hjem­me og i udlan­det betød ønske om lade bor­ger­ska­bet og den mere bre­de befolk­ning have ind­fly­del­se. Det var dem, der gjor­de arbej­det og betal­te skat­ter­ne. Ene­væl­den skul­le afskaf­fes. I Dan­mark gik det ikke for sig som i f.eks. Frank­rig. Her var ingen blod­s­ud­g­y­del­ser, men der blev dog holdt pro­test­mø­der, og i Køben­havn gik et fol­ke­tog med 15.000 men­ne­sker til Ama­li­en­borg og kon­gen for at kræ­ve en fri for­fat­ning. Det var Fre­de­rik d. VII, som i 1849 under­skrev den grund­lov, som de for­skel­li­ge sam­funds­grup­per hav­de dis­ku­te­ret siden 1820’erne.

ET NATIONALT SYMBOL
Med grund­loven var det slut med ene­væl­den. Vi fik et ind­skræn­ket monar­ki.
I dag har monar­ki­et ingen poli­tisk magt. Det er en repræ­sen­ta­tiv insti­tu­tion og et natio­nalt sym­bol. Chri­sti­an d. X som i en peri­o­de under besæt­tel­sen red rundt i Køben­havns gader – lige til han en dag faldt af hesten. Mar­gret­hes nytårs­ta­ler, som de fle­ste dan­ske­re ser.
Kon­ger­ne i Dan­mark har en lang histo­rie. Og det er dén, Rik­ke Agne­te Olsen for­tæl­ler i bogen. En histo­ri­e­nørd kun­ne have ønsket læn­ge­re for­tæl­lin­ger om de enkel­te regen­ter, deres hand­lin­ger og dis­ses kon­se­kven­ser. Men kan ikke få alt, og har man behov for det, er der andre bøger at søge til. ”Kon­gen i Dan­mark” har en stør­rel­se, hvor alle kan være med – og hvor læse­ren får den nød­ven­di­ge viden.

Bogen er udgi­vet på for­la­get Tur­bi­ne, der opgi­ver pri­sen til at være 299 kr i bog­hand­ler­ne. Men ved køb på saxo​.com kan den fås for 250 kr. Det er ikke for tid­ligt at tæn­ke på julegaver.

Læs Lokal­po­stens portræt af Rik­ke Agne­te Olsen.

KALENDER


MORGENSANG OG KAFFE

Mor­gensan­gen begyn­der i kir­ken 11. april kl. 09.30 og efter en halv times tid, er der kaf­fe og rundstyk­ker i sog­ne­hu­set. Alle fra Fjord­pa­sto­ra­tet kan være med. Og kni­ber det med at kom­me til Bils­bæ­kvej i Ørting, er det muligt at bestil­le gra­tis kir­ke­bil på tlf. 4848 4848. Det skal gøres halvan­den time før ønsket afgang. Hjem igen kører bilen også

LOPPEMARKEDHALLEN

Lør­dag d. 13. april vil fri­vil­li­ge ind­sam­le lop­per over hele områ­det til salg på Lop­pe­mar­ke­det i Ørting Hal­len 14. april kl. 12 – kl.15. Beg­ge dage er der brug for fle­re hjælpere. 

SPISEVENNER

På menu­en er fiske­filet med kar­to­f­ler, per­sil­lesovs og dam­pe­de grønt­sa­ger, når Spi­se­ven­ner mødes igen 16. april kl. 12 i Ørting Hal­lens Café.

GENERALFORSAMLING

Lokal­hi­sto­risk arkiv for Gyl­ling og Omegn hol­der gene­ral­for­sam­ling 22. april kl. 19 i arki­vets loka­ler på skolen. 

ER DER KANDIS

Desvær­re – for dem, der kom for sent – er alle 500 bil­let­ter der giver adgang til spis­ning og hal­bal solgt. Men vil man nøjes med hal­bal og Kan­dis, er 70 bil­let­ter udbudt til salg. Køb her.