KORT NYT

DET BLEV TIL 3.803 KM

Igen i år vandt Hund­slund lokal­dy­sten. På 2. plad­sen kom Sak­sild, som var med for før­ste gang i år. Gyl­ling snup­pe­de 3. plad­sen og Ørting-Fal­ling blev num­mer fire.

Alt i alt fik kon­kur­ren­cen bor­ge­re i de fire lands­by­er til at løbe, gå og cyk­le 3.803 km.

PROGRAMMER FOR DEN NYE SÆSON

Liter­vis af kaf­fe, kort­spil, bræt­spil, fored­rag, udflug­ter, fæl­les­spis­ning….
Dan­ske Seni­o­rers og Tors­dags­klub­bens pro­gram­mer for den kom­men­de sæson rum­mer gode ople­vel­ser for områ­dets “grå guld”.
Beg­ge pro­gram­mer er nu lagt ind under Lokal­råd og for­e­nin­ger. Som sæd­van­ligt fore­går det i Sog­ne­hu­set på Bils­bæ­kvej i Ørting.

THEJSEN FORLADER FONDEN ØRTING

Dit­te-Marie Thej­sen for­la­der job­bet som vice­for­stan­der på Fon­den Ørting for at bli­ve skole­le­der på Åsko­len, frisko­len i Hør­ning. Hun har arbej­det på opholds­ste­det i mere end 10 år.
Åsko­len har 150 ele­ver fra 0. – 7. klas­se, og en af Thej­sens opga­ver bli­ver at arbej­de med en over­byg­ning. Hun er uddan­net lærer fra Den Frie Lærer­højsko­le. Uddan­nel­sen er spe­ci­elt mål­ret­tet frisko­ler, efter­sko­ler og højskoler.

LOKALRÅD

Hvis du vil vide, hvad Lokal­rå­det for Ørting-Fal­ling arbej­der med for tiden, kan du ori­en­te­re dig i de møde­re­fe­ra­ter, der er lagt ind under ”Lokal­råd og for­e­nin­ger”.
Her fin­der du alle refe­ra­ter fra i år – og også fra de sid­ste par år. Nåe­de du ikke gene­ral­for­sam­lin­gen, kan du sam­me sted fin­de beret­ning, refe­rat og regnskab.

LUK IKKE DE TRÆNGENDE IND

Hvis det rin­ger på døren og frem­me­de beder om lov til at bru­ge dit toilet, skal du ikke luk­ke de træn­gen­de ind. For når de går igen, mang­ler du fle­re gen­stan­de. Den ene er en kvinde.

Det har ældre bebo­e­re i Gyl­ling ople­vet, da de var ven­li­ge mod de frem­me­de. Ven­lig­he­den blev ikke gen­gældt. Så glem med­men­ne­ske­lig­he­den – luk og lås døren. Ring til din nabo eller en anden, hvis de bli­ver uden for.

GENERALFORSAMLING

Alle over 16 år, som bor fat i Ørting-Fal­ling Sog­ne, er med­lem­mer af Lokal­rå­det. Også selv om de hver­ken har udfyldt en blan­ket eller betalt kon­tin­gent, som ellers er det almin­de­li­ge, når man bli­ver med­lem af en for­e­ning.  De kan møde op til gene­ral­for­sam­lin­gen og stem­me. Det­te års gene­ral­for­sam­ling fin­der sted d. 29. marts kl. 19 – 21.30 hos Dine­sen i Fal­ling. Lokal­rå­det har eksi­ste­ret siden okto­ber 2014 og skal være områ­dets kon­takt til kom­mu­nal­be­sty­rel­se og for­valt­ning.  Hvis du vil se, hvad rådet arbej­der med, så find alle møde­re­fe­ra­ter på Lokal­po­sten under Lokal­råd og foreninger.

STØTTE TIL HANDELSPLADSEN

Der er luk­ket så meget som muligt for fry­se­re og køle­re på Han­dels­plad­sen, men alli­ge­vel koster elek­tri­ci­te­ten det hvi­de ud af øjne­ne.  Men Pan­de­ka­ge­bi­len og støt­te­bi­drag ind­brag­te på få timer 16.000 kro­ner – eller et beløb, der bety­der, at reg­nin­gen fra elek­tri­ci­tets­sel­ska­bet for en måneds for­brug, kan beta­les. Pan­de­ka­ge­bi­len done­re­de pen­ge­ne fra to timers salg ved Han­dels­plad­sen, og lands­by­ens bebo­e­re bak­ke­de op og spi­ste fyld­te pan­de­ka­ger til aftens­mad. Den sam­me hjælp fik Dagli’Brugsen i Gylling.

PANDEKAGEBILEN STØTTER LOKALE

Den 9. decem­ber mel­lem kl. 16 og 18 kan man købe pan­de­ka­ger med fyld ved Han­dels­plad­sen i Ørting. Pen­ge­ne fra sal­get går ube­skå­ret til hjælp til at beta­le el-reg­­nin­­gen. I går var Pan­de­ka­ge­bi­len ved Gyl­ling-Brugs­­en – også for at give et til­skud til de sti­gen­de udgifter. 

Valg flyt­ter sang til kirken

Stem­me­bok­se og valg­til­for­ord­ne­de ryk­ker 1. novem­ber ind i Sog­ne­hu­set og fortræn­ger den sang­grup­pe, som ple­jer at mødes der før­ste tirs­dag i måne­den. Men grup­pen kan sta­dig mødes, for kir­ken er reser­ve­ret til dem. Kaf­fen skal sta­dig tages med hjemmefra.

BRUGSEN ER NU ÅBEN KL. 8 – 18

Fra i mor­gen – 1. okto­ber – ændrer Gyl­ling-Brugs­­en åbning­sti­den. Den åbner kl. 8 og luk­ker kl. 18. Der er skå­ret en halv time om mor­ge­nen og en time om afte­nen, og er en kon­se­kvens af, at elek­tri­ci­te­ten koster det hvi­de ud af øjne­ne. De nye tider bety­der, at ingen med­ar­bej­de­re bli­ver fyret.

FDF Ørting-Fal­ling kan fortsætte

Syv voks­ne har meldt sig til at gå ind som fri­vil­li­ge i FDF-arbej­­det. Og det bety­der, at kred­sen kan fort­sæt­te. Ikke kun børn fra det­te områ­de er med i den loka­le FDF-kreds. Også børn fra Gyl­ling del­ta­ger.
De kan nu alle mødes igen 1. sep­tem­ber kl. 18.30 ved spej­der­hyt­ten på Tof­ten i Ørting.

Mari­an­ne Lyst stopper

Sog­ne­præst Mari­an­ne Lyst har valgt at gå på pen­sion ved års­skif­tet. Inden da har hun ferie, der skal afvik­les, så hen­des afskeds­gud­stje­ne­ster bli­ver holdt 27. novem­ber. Det er i Gyl­ling Kir­ke kl. 9.30, og kl. 10.30 på Alrø.

Pas på kanterne

Cykel­stien mel­lem Ørting og Odder har nu fået et lag asfalt, der har dæk­ket de rev­ner, der for­år­sa­ge­de en del uheld. Den smal­le cykel­sti har der­for nu fået kan­ter, der kan være far­li­ge, hvis cyk­li­ster også lader Tour de Fran­­ce-febe­ren sni­ge sig ind på turen til arbej­de og over­ha­ler. Så pas på.

CYKELSTIERNE SKAL FORBEDRES

”Det kom­mer på i løbet af for­å­ret – i hvert fald inden som­mer­fe­ri­en”.
”Det” er et nyt slid­lag på cykel­sti­er­ne mel­lem Ørting og Odder. Og løf­tet om for­bed­ring af cykel­stien er givet af for­man­den for Kli­­ma- og Pla­n­ud­val­get, Kre­sten Bjer­re i Hor­sens Fol­ke­blad 21. janu­ar. Cyk­li­ster har i lang tid kla­get over de dår­li­ge for­hold, der har bety­det, at man­ge er væltet.

KAFFEN SERVERESKIRKEN

Så meget er aflyst eller udskudt. Men ikke mor­gensan­gen i kir­ken. Den bli­ver gen­nem­ført 13. janu­ar kl. 9.30 som plan­lagt. Ene­ste ændring er, at der ikke bag­ef­ter er mor­genkaf­fe i Sog­ne­hu­set. Kaf­fen bli­ver den­ne gang ser­ve­ret i kir­ken. Virus-reg­­ler­­ne bli­ver over­holdt, så det er trygt at deltage. 

Alrø-bebo­er var en del af tapet-kom­plot­tet bag dron­ning Mar­gret­hes gobeliner

Hver gang Dron­ning Mar­gret­he hol­der mid­dag på Chri­sti­ans­borg, kan dan­sker­ne på TV se de gobe­li­ner i bag­grun­den, der blev ind­vi­et og hængt op, da regen­ten fyld­te 60 år.  De var en gave fra erhvervsor­ga­ni­sa­tio­ner, virk­som­he­der og pri­va­te fon­de til hen­des 50 års fød­sels­dag. Men det tog 30 væve­re 10 år at fær­dig­gø­re Bjørn Nør­gaards 17 gobe­li­ner, som for­tæl­ler Dan­marks histo­rie fra vikin­ge­ti­den til år 2000.
Men de fær­re­ste ved, at en Alrø-bebo­er hav­de mere end en fin­ger med i spil­let om de sto­re bil­le­der. Nem­lig histo­ri­ke­ren Rik­ke Agne­te Olsen.
Hun var med i det, der blev kaldt tapet-kom­plot­tet: En lil­le grup­pe men­ne­sker, som fik ide­en til gobe­li­ner­ne, der skul­le for­tæl­le Dan­marks histo­rie og hæn­ges op i Rid­der­sa­len. Bag­tan­ken var bl.a, at så kun­ne de gam­le bil­le­der, der hæng­te på væg­ge­ne, kom­me til­ba­ge til Rosen­borgs Rid­der­sal, hvor de hør­te hjemme.
Ide­en om nye gobe­li­ner blev præ­sen­te­ret for dron­nin­gen, og hun bak­ke­de den op.
Tusin­der af dan­ske­re har været på Chri­sti­ans­borg for at se væver­nes far­ve­strå­len­de vær­ker, og de bli­ver gang på gang vist frem for uden­land­ske statsover­ho­ve­der og delegationer.
Rik­ke har også skre­vet tek­sten til de mere end 1000 oplys­nin­ger, man får ved at købe CD’en, der for­tæl­ler om til­bli­vel­sen og om histo­ri­en bag hver enkelt af de 17 far­ve­strå­len­de bil­le­der. (Når grup­pen bag blev kaldt tapet-kom­plot­tet er det for­di gobe­li­ner reelt er tapeter).

ALRØ ER HJEMME

Et vers fra Alrø-san­gen, der bli­ver sun­get ved de fle­ste begi­ven­he­der på øen

Siden 1971 har hun haft fast til­knyt­ning til Alrø, hvor en lil­le fir­læn­get gård er hen­des hjem. Og hun hol­der uen­de­ligt meget af øen og dens beboere.
”Vi blev så godt mod­ta­get – lige fra den før­ste dag, og men­ne­ske­ne her er ven­li­ge, imø­de­kom­men­de og hjælp­som­me. Og så er natu­ren jo utro­lig smuk”, siger hun.
Hver for­mid­dag nyder hun sam­me natur, når hun går en time-lang tur på øen med hund­en Whin­nie. ”Hund­ens ful­de navn er nu Dalwhin­nie”, siger hun – ”opkaldt efter en dej­lig skotsk whi­sky – men den lever fint med forkortelsen”.
Hun er en aktiv del af øens liv, har skre­vet tek­sten til de san­ge om Alrø, der bli­ver sun­get ved sam­men­kom­ster på øen, og på hjem­mesi­den alroe​.dk, har hun skre­vet om Alrøs historie.

BØGER, ARTIKLER, REJSER
Siden Rik­ke i 1966 blev fær­dig med at læse på uni­ver­si­te­tet, har hun for­sket i og for­mid­let histo­rie. Det er ble­vet til sko­lebø­ger for børn, bøger om Dan­marks kon­ger og deres dron­nin­ger til en Dan­marks-histo­rie i 8 bind.
Hun blev ansat som inspek­tør på Natio­nal­mu­se­et med ansvar for mid­delal­der­sam­lin­gen. Men i 1971, da hen­des mand, nu afdø­de Olaf Olsen, blev pro­fes­sor i mid­delal­der-arkæ­o­lo­gi på Århus Uni­ver­si­tet, og de fandt den lil­le gård på Alrø, valg­te hun et fast job fra og blev freelancer.
Fre­elan­ce­li­vet har ført til utal­li­ge fored­rag om histo­rie – om Dan­marks og Euro­pas histo­rie, kul­tur­hi­sto­rie, mid­delal­der­bor­ge og fæst­nin­ger, kir­ker­ne…. Og til bøger og artik­ler om de sam­me – og end­nu fle­re – emner. End­da en bog om ”Hund­ens i histo­ri­en”, er det ble­vet til. Men også til at være leder og arran­gør af rej­ser med kul­tur­hi­sto­ri­ske mål i Euro­pa, i Kina og de vestin­di­ske øer, som var en del af Dan­mark til 1917, da de blev solgt til USA for 100 mil­li­o­ner kro­ner.  (Læs ”En Vestin­der i Fal­ling” her)
Hun har arran­ge­ret udstil­lin­ger, del­ta­get i arkæ­o­lo­gi­ske udgrav­nin­ger og været cen­sor på uni​ver​si​te​ter​ne​.Men hun har også skre­vet en ræk­ke histo­ri­ske sku­e­spil, der bl.a. er opført som egns­spil ved vikin­ge­bor­gen Fyr­kat og ved Spøt­trup af amatør-skuespillere.
Fre­elan­ce-til­væ­rel­sen fort­sat­te, da hun og hen­des mand igen flyt­te­de til Køben­havn, for­di Olaf Olsen var direk­tør for Natio­nal­mu­se­et og rigs­an­tik­var. Men også i tiden mel­lem 1981 og 1996 betrag­te­de de Alrø-går­den som deres hjem – også selv om de hav­de en bolig i Køben­havn. Men i 1996 flyt­te­de de til­ba­ge – og blev.

BEGIVENHEDERNE FLAGRER
Inter­es­sen for histo­rie fik hun alle­re­de som barn hjem­me i Kjel­lerup. ”Jeg læste Bo Grøn­be­ch’s bog om etru­sker­ne – ”det for­s­vund­ne folk” – og den sat­te noget i gang, så jeg sene­re beslut­te­de at læse histo­rie”, siger Rikke.
Hun er ked af, at faget histo­rie i man­ge år har været under­pri­o­ri­te­ret i fol­ke­sko­len. ”Vi har desvær­re nog­le gene­ra­tio­ner, der er mere eller min­dre histo­ri­e­lø­se. Vi for­står vores sam­tid gen­nem histo­ri­en. Og uden en fæl­les viden og hukom­mel­se, kom­mer begi­ven­he­der til at flag­re under­ligt løs­re­vet. Jeg har end­da hørt poli­ti­ke­re og andre sige, at på grund af Nato har vi ikke haft kri­ge i Euro­pa siden anden ver­denskrigs afslut­ning – helt uden hen­syn til de for­fær­de­li­ge begi­ven­he­der i ex-Jugoslavien”.

ANGSTENS ANSIGTER
Det irri­te­rer hen­de, at poli­ti­ke­re og andre får lov til den ene gang efter den anden i medi­er­ne at udnæv­ne en lov, et for­lig eller andet

Rik­ke Agne­te Olsen – alt er jo efter­hån­den “histo­risk”

til at være ”histo­risk”. Og at udsagn som ”ver­den bli­ver aldrig den sam­me” får lov til at stå ale­ne og som et fak­tum i medi­er­ne. Om det er en engelsk prin­ses­ses død i Paris eller det er ter­r­or­an­gre­bet i 9. sep­tem­ber, hvor to fly fløj ind i Wor­ld Tra­de Cen­ter, så blev udtryk­ket brugt – og det bli­ver brugt også ved andre begivenheder.
Hun har rea­ge­ret aktivt på det ved sam­men med sku­e­spil­le­ren og instruk­tø­ren Jørn Holste­in i 2002 at lave gade­te­a­tret ”Ang­stens ansig­ter”, hvor Klostert­orv og Gulds­me­de­ga­de i Århus var rammen.
”Alle dage har men­ne­sker ople­vet ang­sten, når noget gru­somt sker”, siger Rik­ke. 50 ama­tørsku­e­spil­le­re og gøg­le­re før­te publi­kum gen­nem mid­delal­de­ren, gen­nem besæt­tel­sen hvor net­op Gulds­me­de­ga­de blev bom­bet søn­der og sam­men, og hvor hipo­er­ne skabt angst i gader­ne,  frem til angre­bet på Wor­ld Tra­de Cen­ter, hvor publi­kum blev taget med ind og for­tal­te om deres angst – nu er ret­tet mod men­ne­sker med en anden hud­far­ve og baggrund”.
Mere end 1000 men­ne­sker ople­ve­de gadeteatret.

VI VIL KENDE VORES STÅSTED
Men sam­ti­dig med at vi lever i, hvad nogen har kaldt det histo­ri­e­lø­se sam­fund, er inter­es­sen for histo­ri­en vok­sen­de. Og det afspej­ler sig i både avi­ser og på TV. DR har sendt Dan­marks Histo­rie med sku­e­spil­le­ren Lars Mik­kel­sen som for­tæl­ler – Nor­disk Film har sendt prins Joa­chim rundt i lan­det for at for­mid­le histo­ri­en om grund­loven, om vores tro, om dan­ske sym­bo­ler osv. Udsen­del­ser og artik­ler om anden ver­denskrig er at fin­de på TV-kana­ler og end­da i Ekstra Bla­det. Tusind­vis af men­ne­sker er opta­get af slægts­forsk­ning og lokalhistorien.
At inter­es­sen er stor undrer ikke Rik­ke. ”Vi har i os en grund­læg­gen­de trang til at ken­de vores histo­rie – vide, hvor­dan vi er ble­vet, som vi er. Både som befolk­ning og som enkelt-personer”.

ENGAGEMENT SKABER UNDERHOLDNING

Men hun er imod, at histo­ri­en skal for­mid­les ved hjælp af kend­te per­so­ner, og med ind­byg­get dra­ma for­di det skal under­hol­de – på grund af den såkald­te kendis-effekt.
”Folk lyt­ter og viser inter­es­se, når de får et godt fored­rag. En mand som Pal­le Lauring og også Erik Kjers­gaard kun­ne gøre det uden smar­te effek­ter og dra­ma. Men de hav­de en grund­læg­gen­de og omfat­ten­de viden – det var ikke noget, han læste op fra et papir, som andre hav­de skre­vet. Deres viden og enga­ge­ment fik folk til at lytte”.
(Kjers­gaard Dan­mark er net­op genud­sendt på DR K – men de kan også ses på Bonan­za)

Enga­ge­men­tet har Rik­ke Agne­te Olsen også – og det går igen i anmel­del­ser­ne af hen­des man­ge bøger, og man skal ikke snak­ke med hen­de i mere end et par minut­ter, før ordet bli­ver note­ret på blokken.
Vi kan ven­te nye bøger og artik­ler fra hen­de. Det er abso­lut ingen hin­dring for at fort­sæt­te, at hun sid­ste som­mer fyld­te 80 år.

KALENDER


MORGENSANG OG KAFFE

Mor­gensan­gen begyn­der i kir­ken 11. april kl. 09.30 og efter en halv times tid, er der kaf­fe og rundstyk­ker i sog­ne­hu­set. Alle fra Fjord­pa­sto­ra­tet kan være med. Og kni­ber det med at kom­me til Bils­bæ­kvej i Ørting, er det muligt at bestil­le gra­tis kir­ke­bil på tlf. 4848 4848. Det skal gøres halvan­den time før ønsket afgang. Hjem igen kører bilen også

LOPPEMARKEDHALLEN

Lør­dag d. 13. april vil fri­vil­li­ge ind­sam­le lop­per over hele områ­det til salg på Lop­pe­mar­ke­det i Ørting Hal­len 14. april kl. 12 – kl.15. Beg­ge dage er der brug for fle­re hjælpere. 

SPISEVENNER

På menu­en er fiske­filet med kar­to­f­ler, per­sil­lesovs og dam­pe­de grønt­sa­ger, når Spi­se­ven­ner mødes igen 16. april kl. 12 i Ørting Hal­lens Café.

GENERALFORSAMLING

Lokal­hi­sto­risk arkiv for Gyl­ling og Omegn hol­der gene­ral­for­sam­ling 22. april kl. 19 i arki­vets loka­ler på skolen. 

ER DER KANDIS

Desvær­re – for dem, der kom for sent – er alle 500 bil­let­ter der giver adgang til spis­ning og hal­bal solgt. Men vil man nøjes med hal­bal og Kan­dis, er 70 bil­let­ter udbudt til salg. Køb her.