KORT NYT

Lokal­rå­det aflyser

Refe­rat fra det sene­ste møde i Lokal­rå­det for Ørting-Fal­ling Sog­ne er nu lagt ind under Lokal­råd og for­e­nin­ger.Sid­ste i refe­ra­tet er en del dato­er opli­stet. Men for­man­den, Jan Kjær­s­gaard, siger, at møde­r­ne er aflyst til vide­re p.g.a. Cor­o­­na-situ­a­tio­­nen. Hvor­når de kan gen­op­ta­ges afhæn­ger af, om der kom­mer nye restrik­tio­ner for at dæm­me op for Covid-19’s engel­ske mutation. 

Jule­g­ud­stje­ne­ste aflyst

Alle gud­stje­ne­ster er aflyst fra og med 24. decem­ber til 3. janu­ar.Det har menig­heds­rå­det og præ­ster­ne i Fjord­pa­sto­ra­tet beslut­tet efter anbe­fa­ling fra biskop­per­ne.De sene­ste dage har været præ­get af meget for­skel­li­ge udmel­din­ger. Først men­te biskop­per­ne, at der skul­le hol­des gud­stje­ne­ster. Så måt­te de kun vare 50 minut­ter – og helst være uden sal­mesang. Sund­heds­sty­rel­sen redu­ce­re­de til 30 minut­ter. Og så sent som for to dage siden sag­de provst Dort­he R. Søren­sen: Kom trygt i kir­ke. Men her i 11. time er alle gud­stje­ne­ster alt­så aflyst. 

Jule­ga­ve til FDF

Por­to­bel­los vel­gø­ren­heds­pro­jekt har delt pen­ge ud, og Ørting-Fal­ling FDF har fået 5000, – kr. Til lyk­ke.Nor­malt bli­ver der lavet en afstem­ning på Face­book, og de tre for­e­nin­ger og klub­ber, der får flest stem­mer, deler pen­ge­ne. Men i dis­se tider er intet nor­malt, så Por­to­bel­lo har beslut­tet, at give 5000, – kr til hver af de fire indstil­le­de for­e­nin­ger. Sid­ste år løb ØFUG med før­ste­plad­sen ved afstemningen. 

Slut med fitness

Fra i mor­gen kl. 16 og frem til i hvert fald 3. janu­ar luk­ker fit­ness i Ørting Hal­len som føl­ge af de nye Cor­o­­na-restrik­tio­­ner. Så for dem, der ikke kan und­væ­re den dag­li­ge træ­ning, er der kun et at gøre: Find løbe­sko­e­ne frem.Hal­lens cafe­te­ria luk­ker også. Jule­træ­er kan sta­dig hen­tes ved Hal­len på søn­dag mel­lem kl. 15 – 17. Men der er hver­ken gløgg eller æbleskiver. 

Jens Peter er sta­dig formand

Jens Peter Peter­sen, som var for­mand for Ørting-Fal­lings menig­heds­råd, fort­sæt­ter som for­mand. Men nu for det fæl­les menig­heds­råd for Fjord­pa­sto­ra­tet, der består af hele seks sog­ne. Nem­lig Ørting, Fal­ling, Gyl­ling, Alrø, Hund­slund og Tor­rild.Næst­for­mand er Tri­ne Bil­le, som er valgt i Hundslund. 

Menig­heds­rå­det er dørvogtere

Hvis du er vant til at gå i kir­ke jule­af­ten, så skal du hjem­me­fra i god tid, hvis du ikke vil risi­ke­re at bli­ve afvist i døren. Her står et med­lem af menig­heds­rå­det og age­rer dør­vog­ter. D.v.s. luk­ker de hel­di­ge ind og afvi­ser de uhel­di­ge. På grund af afstands–  og kva­drat­me­ter­krav må antal­let af kir­ke­gæn­ge­re jule­af­ten reduceres. 

De to præ­ster i Fjord­pa­sto­ra­tet har beslut­tet at hol­de en gud­stje­ne­ste i alle seks kir­ker den 24. dec. I Ørting er det alle­re­de kl 13. på Alrø kl. 14.30 og i Fal­ling kl. 16. 

Loka­l­om­rå­dets udviklingsplan

Lokal­rå­dets udvik­lings­plan for Ørting-Fal­ling områ­det lig­ger nu på siden ”Lokal­råd og for­e­nin­ger”.  Her lig­ger også det sene­ste møde­re­fe­rat.Lokal­po­sten vil i den kom­men­de tid sæt­te fokus på nog­le af de pro­ble­mer, som pla­nen viser, der er i områ­det med de fire lands­by­er: Ørting, Fal­ling, Amstrup og Ålstrup. 

Østjy­der mod Kattegatforbindelsen

Der er basis for en østjysk for­e­ning mod Kat­te­gat­for­bin­del­sen. Det står fast efter DN-Odders møde “for­bin­del­se eller for­ban­del­se” i Pak­hu­set i Odder tirs­dag 20. okto­ber. DN-Odder mel­der ud, så snart der er nyt om den fæl­les forening. 

På Sam­sø er en enig kom­mu­nal­be­sty­rel­se imod Kat­te­gat­for­bin­del­sen og 400 bebo­e­re er med­lem­mer af for­e­nin­gen imod den. Face­book­grup­pen ”Nej tak til motor­ve­je og Kat­te­gat­bro fra og til Odder” har på kort tid sam­let 1200 medlemmer. 

Vej­bod fortsætter

Den lil­le vej­bod ved Brand­by­ge­gaard har været så vel­be­søgt, at den fort­sæt­ter. Hver dag vil den bli­ve fyldt op med går­dens øl, æg, kar­to­f­ler og grønt­sa­ger. Men det sto­re jule­mar­ked er aflyst. “Desvær­re”, siger Lone Vitus. “Mar­ke­det ple­jer at være et kæm­pe til­løbs­styk­ke, og folk kom­mer fra hele lan­det. Det kan vi slet ikke sty­re i for­hold til forsamlingsforbuddet”. 

Cor­o­na-jul

Jule­af­tens­dag ple­jer kir­ker­ne at være fyldt til sid­ste plads. Men i år vil Cor­o­­na-restrik­tio­­ner kræ­ve utra­di­tio­nel­le løs­nin­ger – hvis de da ikke bli­ver ophæ­vet før 24. dec. I Midt-og Vestjyl­land vil sports­hal­ler bli­ve taget i brug. 

I Fjord­pa­sto­ra­tet, som rum­mer seks kir­ker, er der “end­nu ikke klar­hed over, hvor­dan julen skal fejres”, oply­ser sog­ne­præst Kåre Schel­de Busk. ”Men vi er gået i tænkeboks”. 

Pla­der for de smadre­de vinduer

Fæl­les Ser­vi­ce og Drift er ved at være fær­dig med opryd­nin­gen ved den gam­le bør­ne­ha­ve på Hav­re­væn­get. Hæk­ken er ble­vet klip­pet, de gam­le og nu råd­ne lege­red­ska­ber er ved at bli­ve fjer­net. Det sam­me er de selvså­e­de træ­er og buske. Til­ba­ge skal kun være et are­al med græs, der kan hol­des nede. Låger­ne til byg­nin­gen er ble­vet lavet og aflåst. Ende­lig er der sat pla­der for de smadre­de vinduer. 

Lor­te Corona”

Med dis­se ord afly­ser Karen og Kim Schlos­ser alle fæl­les­spis­nin­ger i Hal­lens Cafeteria. 

Der kan dog fort­sat købes mad. Men der skal bæres mund­bind, når man ikke sid­der ned. 

Cafe­te­ri­et luk­ker også hver aften kl. 22. Så skal alle være ude. 

To nye med­lem­mer valgt

Godt 30 men­ne­sker mød­te i aften op i Sog­ne­hu­set for at væl­ge med­lem­mer til Fjord­pa­sto­ra­tets fæl­les menig­heds­råd. To gen­gan­ge­re og to helt nye med­lem­mer skal repræ­sen­te­re Ørting og Fal­ling sogne. 

I Ørting blev den nuvæ­ren­de for­mand for menig­heds­rå­det, Jens Peter Peter­sen, valgt sam­men med Git­te Bis­bo Bøgh, der er helt ny i den­ne form for 

fri­vil­ligt arbej­de. Til dag­ligt arbej­der hun som admi­ni­stra­tiv leder på Vestsko­len.Som sted­fortræ­der blev Ton­ny H. Jakob­sen valgt. Også han, der har et entre­pre­nør­fir­ma i Hor­sens, er ny i arbejdet. 

For Fal­ling sogn blev Knud Appel, som er næst­for­mand for det nuvæ­ren­de menig­heds­råd. Han blev valgt sam­men med Lise Færch, som er ope­ra­tions­sy­geple­jer­ske på Hor­sens Syge­hus.Som sup­ple­an­ter blev Kaj Rude­beck og Else Ros­borg valgt. De bor beg­ge i Amstrup. og har beg­ge tid­li­ge­re været med­lem­mer af menig­heds­rå­det for Ørting Falling. 

Alrø-bebo­er var en del af tapet-kom­plot­tet bag dron­ning Mar­gret­hes gobeliner

Hver gang Dron­ning Mar­gret­he hol­der mid­dag på Chri­sti­ans­borg, kan dan­sker­ne på TV se de gobe­li­ner i bag­grun­den, der blev ind­vi­et og hængt op, da regen­ten fyld­te 60 år.  De var en gave fra erhvervsor­ga­ni­sa­tio­ner, virk­som­he­der og pri­va­te fon­de til hen­des 50 års fød­sels­dag. Men det tog 30 væve­re 10 år at fær­dig­gø­re Bjørn Nør­gaards 17 gobe­li­ner, som for­tæl­ler Dan­marks histo­rie fra vikin­ge­ti­den til år 2000.
Men de fær­re­ste ved, at en Alrø-bebo­er hav­de mere end en fin­ger med i spil­let om de sto­re bil­le­der. Nem­lig histo­ri­ke­ren Rik­ke Agne­te Olsen.
Hun var med i det, der blev kaldt tapet-kom­plot­tet: En lil­le grup­pe men­ne­sker, som fik ide­en til gobe­li­ner­ne, der skul­le for­tæl­le Dan­marks histo­rie og hæn­ges op i Rid­der­sa­len. Bag­tan­ken var bl.a, at så kun­ne de gam­le bil­le­der, der hæng­te på væg­ge­ne, kom­me til­ba­ge til Rosen­borgs Rid­der­sal, hvor de hør­te hjemme.
Ide­en om nye gobe­li­ner blev præ­sen­te­ret for dron­nin­gen, og hun bak­ke­de den op.
Tusin­der af dan­ske­re har været på Chri­sti­ans­borg for at se væver­nes far­ve­strå­len­de vær­ker, og de bli­ver gang på gang vist frem for uden­land­ske statsover­ho­ve­der og delegationer.
Rik­ke har også skre­vet tek­sten til de mere end 1000 oplys­nin­ger, man får ved at købe CD’en, der for­tæl­ler om til­bli­vel­sen og om histo­ri­en bag hver enkelt af de 17 far­ve­strå­len­de bil­le­der. (Når grup­pen bag blev kaldt tapet-kom­plot­tet er det for­di gobe­li­ner reelt er tapeter).

ALRØ ER HJEMME

Et vers fra Alrø-san­gen, der bli­ver sun­get ved de fle­ste begi­ven­he­der på øen

Siden 1971 har hun haft fast til­knyt­ning til Alrø, hvor en lil­le fir­læn­get gård er hen­des hjem. Og hun hol­der uen­de­ligt meget af øen og dens beboere.
”Vi blev så godt mod­ta­get – lige fra den før­ste dag, og men­ne­ske­ne her er ven­li­ge, imø­de­kom­men­de og hjælp­som­me. Og så er natu­ren jo utro­lig smuk”, siger hun.
Hver for­mid­dag nyder hun sam­me natur, når hun går en time-lang tur på øen med hund­en Whin­nie. ”Hund­ens ful­de navn er nu Dalwhin­nie”, siger hun – ”opkaldt efter en dej­lig skotsk whi­sky – men den lever fint med forkortelsen”.
Hun er en aktiv del af øens liv, har skre­vet tek­sten til de san­ge om Alrø, der bli­ver sun­get ved sam­men­kom­ster på øen, og på hjem­mesi­den alroe​.dk, har hun skre­vet om Alrøs historie.

BØGER, ARTIKLER, REJSER
Siden Rik­ke i 1966 blev fær­dig med at læse på uni­ver­si­te­tet, har hun for­sket i og for­mid­let histo­rie. Det er ble­vet til sko­lebø­ger for børn, bøger om Dan­marks kon­ger og deres dron­nin­ger til en Dan­marks-histo­rie i 8 bind.
Hun blev ansat som inspek­tør på Natio­nal­mu­se­et med ansvar for mid­delal­der­sam­lin­gen. Men i 1971, da hen­des mand, nu afdø­de Olaf Olsen, blev pro­fes­sor i mid­delal­der-arkæ­o­lo­gi på Århus Uni­ver­si­tet, og de fandt den lil­le gård på Alrø, valg­te hun et fast job fra og blev freelancer.
Fre­elan­ce­li­vet har ført til utal­li­ge fored­rag om histo­rie – om Dan­marks og Euro­pas histo­rie, kul­tur­hi­sto­rie, mid­delal­der­bor­ge og fæst­nin­ger, kir­ker­ne…. Og til bøger og artik­ler om de sam­me – og end­nu fle­re – emner. End­da en bog om ”Hund­ens i histo­ri­en”, er det ble­vet til. Men også til at være leder og arran­gør af rej­ser med kul­tur­hi­sto­ri­ske mål i Euro­pa, i Kina og de vestin­di­ske øer, som var en del af Dan­mark til 1917, da de blev solgt til USA for 100 mil­li­o­ner kro­ner.  (Læs ”En Vestin­der i Fal­ling” her)
Hun har arran­ge­ret udstil­lin­ger, del­ta­get i arkæ­o­lo­gi­ske udgrav­nin­ger og været cen­sor på uni​ver​si​te​ter​ne​.Men hun har også skre­vet en ræk­ke histo­ri­ske sku­e­spil, der bl.a. er opført som egns­spil ved vikin­ge­bor­gen Fyr­kat og ved Spøt­trup af amatør-skuespillere.
Fre­elan­ce-til­væ­rel­sen fort­sat­te, da hun og hen­des mand igen flyt­te­de til Køben­havn, for­di Olaf Olsen var direk­tør for Natio­nal­mu­se­et og rigs­an­tik­var. Men også i tiden mel­lem 1981 og 1996 betrag­te­de de Alrø-går­den som deres hjem – også selv om de hav­de en bolig i Køben­havn. Men i 1996 flyt­te­de de til­ba­ge – og blev.

BEGIVENHEDERNE FLAGRER
Inter­es­sen for histo­rie fik hun alle­re­de som barn hjem­me i Kjel­lerup. ”Jeg læste Bo Grøn­be­ch’s bog om etru­sker­ne – ”det for­s­vund­ne folk” – og den sat­te noget i gang, så jeg sene­re beslut­te­de at læse histo­rie”, siger Rikke.
Hun er ked af, at faget histo­rie i man­ge år har været under­pri­o­ri­te­ret i fol­ke­sko­len. ”Vi har desvær­re nog­le gene­ra­tio­ner, der er mere eller min­dre histo­ri­e­lø­se. Vi for­står vores sam­tid gen­nem histo­ri­en. Og uden en fæl­les viden og hukom­mel­se, kom­mer begi­ven­he­der til at flag­re under­ligt løs­re­vet. Jeg har end­da hørt poli­ti­ke­re og andre sige, at på grund af Nato har vi ikke haft kri­ge i Euro­pa siden anden ver­denskrigs afslut­ning – helt uden hen­syn til de for­fær­de­li­ge begi­ven­he­der i ex-Jugoslavien”.

ANGSTENS ANSIGTER
Det irri­te­rer hen­de, at poli­ti­ke­re og andre får lov til den ene gang efter den anden i medi­er­ne at udnæv­ne en lov, et for­lig eller andet

Rik­ke Agne­te Olsen – alt er jo efter­hån­den “histo­risk”

til at være ”histo­risk”. Og at udsagn som ”ver­den bli­ver aldrig den sam­me” får lov til at stå ale­ne og som et fak­tum i medi­er­ne. Om det er en engelsk prin­ses­ses død i Paris eller det er ter­r­or­an­gre­bet i 9. sep­tem­ber, hvor to fly fløj ind i Wor­ld Tra­de Cen­ter, så blev udtryk­ket brugt – og det bli­ver brugt også ved andre begivenheder.
Hun har rea­ge­ret aktivt på det ved sam­men med sku­e­spil­le­ren og instruk­tø­ren Jørn Holste­in i 2002 at lave gade­te­a­tret ”Ang­stens ansig­ter”, hvor Klostert­orv og Gulds­me­de­ga­de i Århus var rammen.
”Alle dage har men­ne­sker ople­vet ang­sten, når noget gru­somt sker”, siger Rik­ke. 50 ama­tørsku­e­spil­le­re og gøg­le­re før­te publi­kum gen­nem mid­delal­de­ren, gen­nem besæt­tel­sen hvor net­op Gulds­me­de­ga­de blev bom­bet søn­der og sam­men, og hvor hipo­er­ne skabt angst i gader­ne,  frem til angre­bet på Wor­ld Tra­de Cen­ter, hvor publi­kum blev taget med ind og for­tal­te om deres angst – nu er ret­tet mod men­ne­sker med en anden hud­far­ve og baggrund”.
Mere end 1000 men­ne­sker ople­ve­de gadeteatret.

VI VIL KENDE VORES STÅSTED
Men sam­ti­dig med at vi lever i, hvad nogen har kaldt det histo­ri­e­lø­se sam­fund, er inter­es­sen for histo­ri­en vok­sen­de. Og det afspej­ler sig i både avi­ser og på TV. DR har sendt Dan­marks Histo­rie med sku­e­spil­le­ren Lars Mik­kel­sen som for­tæl­ler – Nor­disk Film har sendt prins Joa­chim rundt i lan­det for at for­mid­le histo­ri­en om grund­loven, om vores tro, om dan­ske sym­bo­ler osv. Udsen­del­ser og artik­ler om anden ver­denskrig er at fin­de på TV-kana­ler og end­da i Ekstra Bla­det. Tusind­vis af men­ne­sker er opta­get af slægts­forsk­ning og lokalhistorien.
At inter­es­sen er stor undrer ikke Rik­ke. ”Vi har i os en grund­læg­gen­de trang til at ken­de vores histo­rie – vide, hvor­dan vi er ble­vet, som vi er. Både som befolk­ning og som enkelt-personer”.

ENGAGEMENT SKABER UNDERHOLDNING

Men hun er imod, at histo­ri­en skal for­mid­les ved hjælp af kend­te per­so­ner, og med ind­byg­get dra­ma for­di det skal under­hol­de – på grund af den såkald­te kendis-effekt.
”Folk lyt­ter og viser inter­es­se, når de får et godt fored­rag. En mand som Pal­le Lauring og også Erik Kjers­gaard kun­ne gøre det uden smar­te effek­ter og dra­ma. Men de hav­de en grund­læg­gen­de og omfat­ten­de viden – det var ikke noget, han læste op fra et papir, som andre hav­de skre­vet. Deres viden og enga­ge­ment fik folk til at lytte”.
(Kjers­gaard Dan­mark er net­op genud­sendt på DR K – men de kan også ses på Bonan­za)  

Enga­ge­men­tet har Rik­ke Agne­te Olsen også – og det går igen i anmel­del­ser­ne af hen­des man­ge bøger, og man skal ikke snak­ke med hen­de i mere end et par minut­ter, før ordet bli­ver note­ret på blokken.
Vi kan ven­te nye bøger og artik­ler fra hen­de. Det er abso­lut ingen hin­dring for at fort­sæt­te, at hun sid­ste som­mer fyld­te 80 år.

 

 

 

 

 

 

KALENDER

SANGEFTERMIDDAGE AFLYSES
San­g­ef­ter­mid­da­ge­ne i Sog­ne­hu­set den før­ste tirs­dag i måne­den afly­ses helt. For­hå­bent­ligt kan de begyn­de igen 1. september. 

TORSDAGSKLUBBEN
…afly­ser klu­b­ef­ter­mid­da­ge­ne i Sog­ne­hu­set frem til 28. februar.

DANSKE SENIORER
Møde­r­ne i Sog­ne­hu­set vil først begyn­de igen 28. febru­ar. Besty­rel­sen vil lave et alter­na­tivt pro­gram, så det er muligt at mødes – også selv om Cor­o­na-restrik­tio­ner­ne ikke bli­ver ophævet. 

AFLYSTMORGENSANGKIRKEN

Tors­dag d. 14. janu­ar kl. 9.30 er der mor­gensang i Ørting Kir­ke og bag­ef­ter fæl­les kaf­fe i Sognehuset.