KORT NYT

Pen­sio­ni­st­for­e­ning fyl­der 70 år

Den begynd­te som Gyl­ling Alder­s­ren­te­for­e­ning – nu hed­der den Gyl­ling Pen­sio­ni­st­for­e­ning. Og på ons­dag har den eksi­ste­ret i 70 år. Det vil to dage efter bli­ve fejret i For­sam­lings­hu­set med fore­lø­big 60 del­ta­ge­re. Det vil ske med sang, musik, mad og drik­ke – men også med et lil­le fored­rag om for­e­nin­gens histo­rie. Den kan ellers være svær at styk­ke sam­men, for som det gæl­der for man­ge for­e­nin­ger, er også Alder­s­for­e­nin­gens refe­ra­ter m.v. for de før­ste otte år for­s­vun­det. Det var før vi fik lokalarkiverne. 

Spi­se­ven­ner mødes igen

San­ge fra Højsko­­le-sang­­bo­­gen, hyg­ge­ligt samvær og god mad. Det er pro­gram­punk­ter­ne, når Spi­se­ven­ner mødes. Og det gør de igen efter en læn­ge­re Cor­o­­na-pau­­se 21. sep­tem­ber kl. 12. i For­sam­lings­hu­set i Fal­ling, hvor Git­te Dine­sen står for maden, som koster 70 kr. 

Spi­se­ven­ner et til­bud til alle over 60 år i Ørting-Fal­ling områ­det. Og 31 har alle­re­de meldt sig til at være med. Men der er plads til fle­re. Fri­vil­li­ge hen­ter og brin­ger, hvis del­ta­ger­ne ikke har køre­lej­lig­hed. Lige nu mang­ler fire hjæl­pe­re. Har du lyst til at tage en tørn, kan du rin­ge til Poul Hen­ning: 22383692. 

Fire lands­by­mø­der om udviklingsplan

Lokal­rå­det for Ørting Fal­ling Sog­ne ønsker at høre bor­ger­nes mening om udvik­lings­pla­nen for vores områ­de, og at få input fra bor­ger­ne om de pro­ble­mer og mulig­he­der, som de mener, at Lokal­rå­det skal arbej­de vide­re med. Der­for vil der bli­ve holdt fire møder – et for hver lands­by.Ons­dag den 15. sep­tem­ber kl. 19 for bebo­er­ne i Ålstrup i Fryse­hu­set. Ons­dag den 22. sep­tem­ber kl. 19 for bebo­er­ne i Amstrup i Fal­ling Festlokaler/​​Dinesen. Ons­dag den 29. sep­tem­ber kl. 19 for bebo­er­ne i Fal­ling i Fal­ling Festlokaler/​​Dinesen. Og ons­dag den 6. okto­ber kl. 19 for bebo­er­ne i Ørting i Sog­ne­hu­set.Udvik­lings­pla­nen lig­ger under “Lokal­råd og for­e­nin­ger” her på Lokalposten. 

Bør­ne­ha­ven åbner igen

Bør­ne­ha­ven på Hav­re­væn­get i Ørting er ble­vet shin­et op og åbner igen. Men kun mid­ler­ti­digt i et par måne­der. Og ikke for børn i Ørting. Men for børn i Odder, som skal trans­por­te­res med bus. For i Odder mang­ler plad­ser. DOMI Bolig har pla­ner om at byg­ge 16 leje­bo­li­ger på Hav­re­væn­get, så bør­ne­ha­ven og de to gam­le seni­o­r­bo­li­gerskal pæres ned. 

Have­gæ­ster betal­te 1300 kr

Der var næsten 1300 kr i de to syl­te-glas mær­ket ØFUG, som stod på bor­de­ne i den lil­le cafe på gårds­plad­sen – der­til kom­mer nog­le ind­be­ta­lin­ger på Mobile­Pay. Pen­ge­ne var gæster­nes beta­ling for ”gra­tis kaf­fe” på gårds­plad­sen, da Lis­beth Jør­gen­sen søn­dag åbne­de den sto­re øko­lo­gi­ske have på Per­sie­vej i Ørting for besø­gen­de. Ca 50 men­ne­sker benyt­te­de sig af det. Pen­ge­ne i syl­te-glas­­se­­ne går ube­skå­ret til ØFUG, som Cor­o­­na-ned­luk­­nin­­gen har ramt hårdt. 

Som­mer­re­stau­rant er tæt på udsolgt

De har valgt, at kun 30 men­ne­sker kan spi­se på Brand­by­ge­gaards som­mer­re­stau­rant de 15 afte­ner i juli, den er åben. Og 10 afte­ner er alle­re­de udsolgt. Så man­ge loka­le og uden­bys gæster vil spi­se, hvor 95 pro­cent af både maden og drik­ke­va­rer­ne er lavet af går­dens egne øko­lo­gi­ske pro­duk­ter – og med fæl­les hjælp dyr­ket på mar­ker og i driv­hus af kok­ken og hen­de, der ser­ve­rer. Der er sta­dig få bil­let­ter til fem afte­ner. De skal bestil­les på Odder­net­tet (https://​www​.odder​bil​let​ten​.dk/​a​r​r​a​n​g​e​m​e​n​t​er/) Der kan du også læse om maden, du har i ven­te. Men sagt med det sam­me – til­hø­rer du den del af men­ne­ske­he­den, der abso­lut skal have kød, må du fin­de et andet sted. 

Sog­neud­flugt til Den Geo­gra­fi­ske Have

19. august kl. 8.10 går bus­sen fra Sog­ne­hu­set i Ørting til kir­ken i Gyl­ling, hvor den sam­ler del­ta­ge­re op kl. 8.15 før turen går til for­sam­lings­hu­set på Alrø kl. 8.30. Turen går til Den Geo­gra­fi­ske Have i Kol­ding. Her er der rund­vis­ning efter­fulgt af mid­dag på restau­rant Den Gyld­ne Hane. Bag­ef­ter går turen vide­re til Sdr.Bjert med rund­vis­ning i kir­ken og kaf­fe på kro­en. Kl. 16 går turen til­ba­ge. Del­ta­gel­se i udflug­ten koster 100 kr. Til­mel­ding til  Jør­gen Jen­sen på mail jensen-​lave@​live.​dk eller tlf. 24943395 

Gene­ral­for­sam­ling i Hallen

Cor­o­­na-restrik­tio­­ner for­sin­ke­de også gene­ral­for­sam­lin­gen i Ørting Hallen. 

Men 1. juli kl. 19 bli­ver den holdt, og som altid har alle bor­ge­re over 15 år i Ørting-Fal­ling sog­ne adgang og stem­me­ret. Det sam­me har med­lem­mer af de for­e­nin­ger, der bru­ger Hal­len. Det gæl­der f.eks. fle­re bebo­e­re i Gyl­ling.På valg er for­mand, sekre­tær, et besty­rel­ses­med­lem og en sup­ple­ant.Tho­mas Tikjøb genop­stil­ler som for­mand. Også Micha­el Hov­mand genop­stil­ler som sekretær. 

Brugs­en støt­ter forsamlingshuset

Da dagens omsæt­ning i Brugs­en i Gyl­ling var gjort op fre­dag, kun­ne udde­ler Krogstrup skri­ve en check på 14.374,75 kr til For­sam­lings­hu­set. Belø­bet sva­rer til 20 pro­cent af dagens omsæt­ning.Som meget andet er for­sam­lings­hu­set også på hæle­ne efter Cor­o­­na-ned­luk­­nin­­gen. Der har hver­ken været soci­a­le arran­ge­men­ter eller udlej­ning til pri­va­te fester. 

Gyl­ling byfest er aflyst

Gyl­ling Kul­tur­for­e­ning kaster nu hånd­klæ­det i rin­gen og afly­ser byfe­sten.Det er Cor­o­­na-krav og mang­len på øko­no­misk sik­ker­hed, der har fået for­e­nin­gen til at tage beslut­nin­gen.Odder byfest er også aflyst. Det bety­der, at Gyl­ling Sport og Idræt – som ØFUG – går glip af en ind­tægt på godt 60.000 kr. 

Gyl­ling vil blomstre

To grøn-bru­­ne græs­a­re­a­ler tæt på sko­len vil bli­ve erstat­tet med blom­ster­be­de. Og ved det lil­le regn­vands-bas­sin skal der plan­tes frugt­træ­er og buske. Alt for at give lands­by­ens bor­ge­re noget smukt at se på og for at øge biodiversiteten. 

Det er Gyl­ling Sko­le og Bør­ne­hus­råd, der sam­men med Lokal­rå­det har fået ide­en og sam­men søgt – og fået – pen­ge til pro­jek­ter­ne fra Kvi­ck­ly – 20.000 kr er kom­met ind på kontoen. 

Slut med selv­pluk jord­bær og ærter

For man­ge i områ­det har det været tra­di­tion at tage til Holt­gaard og pluk­ke jord­bær og ærter. Og hver dag i jord­bær­sæ­so­nen er fri­ske røde bær og poser fyldt med grøn­ne bæl­ge kom­met til Han­dels­plad­sen i Ørting.Men nu er det slut. Anne og Hel­ge har efter man­ge over­vej­el­ser at stop­pe pro­duk­tio­nen af kar­to­f­ler, ærter og jord­bær – luk­ke gård­bu­tik­ken og for­pag­te jor­den ud. De to nær­mer sig pen­sions­al­de­ren. Der­for har de beslut­tet at stoppe. 

Byrå­det bli­ver en kommunalbestyrelse

Når vi skal til valg 16. novem­ber, væl­ger vi ikke repræ­sen­tan­ter til et byråd. Men til en kom­mu­nal­be­sty­rel­se. Alle par­ti­er vedt­og Enheds­li­stens for­slag om nav­ne­æn­dring. I begrun­del­sen for for­sla­get hed­der det, at byråd ”giver det fejl­ag­ti­ge ind­tryk, at Odder by har en sær­sta­tus, og ”byrå­det” har en sær­lig rol­le i for­hold til Odder by frem­for de øvri­ge min­dre byer. Det var ved sid­ste kom­mu­nalvalg en hyp­pigt fore­kom­men­de kri­tik. Den er vi eni­ge i, og vi ønsker at bru­ge det mere kor­rek­te udtryk ”Odder kom­mu­nal­be­sty­rel­se”. Vi er besty­rel­se for hele Odder kom­mu­ne”.Ændrin­gen gæl­der fra 1. janu­ar næste år. 

Cykel­stien blev 2,2 mio kr billigere

Pri­sen for cykel­stien mel­lem Ørting og Gyl­ling blev alt i alt 7,1 mill. kr.  Den var bud­get­te­ret til at koste 9,3 mio – så der er alt­så 2,2 mio kr til­ba­ge på kon­to­en.Cykel­stien blev offi­ci­elt åbnet 16. decem­ber 2019. 200 men­ne­sker ind­vie­de den 4 km lan­ge sti. Siden er den ble­vet brugt af man­ge gåen­de, cyk­len­de og løben­de. Spe­ci­elt under Cor­o­­na-ned­luk­­nin­­gen har man­ge hunde fået den dag­li­ge motion her. I begyn­del­sen lidt lang­somt, men efter­som hund­en fik eje­ren i bed­re form i et hur­ti­ge­re tempo. 

Præ­s­te­går­den solgt – til en præst

Rand­lev-præ­­sten Met­te Rot­h­mann har købt Ørting Præ­s­te­gård, og 1. juni flyt­ter hun ind. 1. okto­ber går hun på pension. 

Huset har været lejet ud siden Ørting-Fal­lings præst, Vibe­ke Døs­sing Rude­beck, blev flyt­tet til Odder og biskop og provst beslut­te­de, at seks landsog­ne kan betje­nes af kun to præster. 

Alrø-bebo­er var en del af tapet-kom­plot­tet bag dron­ning Mar­gret­hes gobeliner

Hver gang Dron­ning Mar­gret­he hol­der mid­dag på Chri­sti­ans­borg, kan dan­sker­ne på TV se de gobe­li­ner i bag­grun­den, der blev ind­vi­et og hængt op, da regen­ten fyld­te 60 år.  De var en gave fra erhvervsor­ga­ni­sa­tio­ner, virk­som­he­der og pri­va­te fon­de til hen­des 50 års fød­sels­dag. Men det tog 30 væve­re 10 år at fær­dig­gø­re Bjørn Nør­gaards 17 gobe­li­ner, som for­tæl­ler Dan­marks histo­rie fra vikin­ge­ti­den til år 2000.
Men de fær­re­ste ved, at en Alrø-bebo­er hav­de mere end en fin­ger med i spil­let om de sto­re bil­le­der. Nem­lig histo­ri­ke­ren Rik­ke Agne­te Olsen.
Hun var med i det, der blev kaldt tapet-kom­plot­tet: En lil­le grup­pe men­ne­sker, som fik ide­en til gobe­li­ner­ne, der skul­le for­tæl­le Dan­marks histo­rie og hæn­ges op i Rid­der­sa­len. Bag­tan­ken var bl.a, at så kun­ne de gam­le bil­le­der, der hæng­te på væg­ge­ne, kom­me til­ba­ge til Rosen­borgs Rid­der­sal, hvor de hør­te hjemme.
Ide­en om nye gobe­li­ner blev præ­sen­te­ret for dron­nin­gen, og hun bak­ke­de den op.
Tusin­der af dan­ske­re har været på Chri­sti­ans­borg for at se væver­nes far­ve­strå­len­de vær­ker, og de bli­ver gang på gang vist frem for uden­land­ske statsover­ho­ve­der og delegationer.
Rik­ke har også skre­vet tek­sten til de mere end 1000 oplys­nin­ger, man får ved at købe CD’en, der for­tæl­ler om til­bli­vel­sen og om histo­ri­en bag hver enkelt af de 17 far­ve­strå­len­de bil­le­der. (Når grup­pen bag blev kaldt tapet-kom­plot­tet er det for­di gobe­li­ner reelt er tapeter).

ALRØ ER HJEMME

Et vers fra Alrø-san­gen, der bli­ver sun­get ved de fle­ste begi­ven­he­der på øen

Siden 1971 har hun haft fast til­knyt­ning til Alrø, hvor en lil­le fir­læn­get gård er hen­des hjem. Og hun hol­der uen­de­ligt meget af øen og dens beboere.
”Vi blev så godt mod­ta­get – lige fra den før­ste dag, og men­ne­ske­ne her er ven­li­ge, imø­de­kom­men­de og hjælp­som­me. Og så er natu­ren jo utro­lig smuk”, siger hun.
Hver for­mid­dag nyder hun sam­me natur, når hun går en time-lang tur på øen med hund­en Whin­nie. ”Hund­ens ful­de navn er nu Dalwhin­nie”, siger hun – ”opkaldt efter en dej­lig skotsk whi­sky – men den lever fint med forkortelsen”.
Hun er en aktiv del af øens liv, har skre­vet tek­sten til de san­ge om Alrø, der bli­ver sun­get ved sam­men­kom­ster på øen, og på hjem­mesi­den alroe​.dk, har hun skre­vet om Alrøs historie.

BØGER, ARTIKLER, REJSER
Siden Rik­ke i 1966 blev fær­dig med at læse på uni­ver­si­te­tet, har hun for­sket i og for­mid­let histo­rie. Det er ble­vet til sko­lebø­ger for børn, bøger om Dan­marks kon­ger og deres dron­nin­ger til en Dan­marks-histo­rie i 8 bind.
Hun blev ansat som inspek­tør på Natio­nal­mu­se­et med ansvar for mid­delal­der­sam­lin­gen. Men i 1971, da hen­des mand, nu afdø­de Olaf Olsen, blev pro­fes­sor i mid­delal­der-arkæ­o­lo­gi på Århus Uni­ver­si­tet, og de fandt den lil­le gård på Alrø, valg­te hun et fast job fra og blev freelancer.
Fre­elan­ce­li­vet har ført til utal­li­ge fored­rag om histo­rie – om Dan­marks og Euro­pas histo­rie, kul­tur­hi­sto­rie, mid­delal­der­bor­ge og fæst­nin­ger, kir­ker­ne…. Og til bøger og artik­ler om de sam­me – og end­nu fle­re – emner. End­da en bog om ”Hund­ens i histo­ri­en”, er det ble­vet til. Men også til at være leder og arran­gør af rej­ser med kul­tur­hi­sto­ri­ske mål i Euro­pa, i Kina og de vestin­di­ske øer, som var en del af Dan­mark til 1917, da de blev solgt til USA for 100 mil­li­o­ner kro­ner.  (Læs ”En Vestin­der i Fal­ling” her)
Hun har arran­ge­ret udstil­lin­ger, del­ta­get i arkæ­o­lo­gi­ske udgrav­nin­ger og været cen­sor på uni​ver​si​te​ter​ne​.Men hun har også skre­vet en ræk­ke histo­ri­ske sku­e­spil, der bl.a. er opført som egns­spil ved vikin­ge­bor­gen Fyr­kat og ved Spøt­trup af amatør-skuespillere.
Fre­elan­ce-til­væ­rel­sen fort­sat­te, da hun og hen­des mand igen flyt­te­de til Køben­havn, for­di Olaf Olsen var direk­tør for Natio­nal­mu­se­et og rigs­an­tik­var. Men også i tiden mel­lem 1981 og 1996 betrag­te­de de Alrø-går­den som deres hjem – også selv om de hav­de en bolig i Køben­havn. Men i 1996 flyt­te­de de til­ba­ge – og blev.

BEGIVENHEDERNE FLAGRER
Inter­es­sen for histo­rie fik hun alle­re­de som barn hjem­me i Kjel­lerup. ”Jeg læste Bo Grøn­be­ch’s bog om etru­sker­ne – ”det for­s­vund­ne folk” – og den sat­te noget i gang, så jeg sene­re beslut­te­de at læse histo­rie”, siger Rikke.
Hun er ked af, at faget histo­rie i man­ge år har været under­pri­o­ri­te­ret i fol­ke­sko­len. ”Vi har desvær­re nog­le gene­ra­tio­ner, der er mere eller min­dre histo­ri­e­lø­se. Vi for­står vores sam­tid gen­nem histo­ri­en. Og uden en fæl­les viden og hukom­mel­se, kom­mer begi­ven­he­der til at flag­re under­ligt løs­re­vet. Jeg har end­da hørt poli­ti­ke­re og andre sige, at på grund af Nato har vi ikke haft kri­ge i Euro­pa siden anden ver­denskrigs afslut­ning – helt uden hen­syn til de for­fær­de­li­ge begi­ven­he­der i ex-Jugoslavien”.

ANGSTENS ANSIGTER
Det irri­te­rer hen­de, at poli­ti­ke­re og andre får lov til den ene gang efter den anden i medi­er­ne at udnæv­ne en lov, et for­lig eller andet

Rik­ke Agne­te Olsen – alt er jo efter­hån­den “histo­risk”

til at være ”histo­risk”. Og at udsagn som ”ver­den bli­ver aldrig den sam­me” får lov til at stå ale­ne og som et fak­tum i medi­er­ne. Om det er en engelsk prin­ses­ses død i Paris eller det er ter­r­or­an­gre­bet i 9. sep­tem­ber, hvor to fly fløj ind i Wor­ld Tra­de Cen­ter, så blev udtryk­ket brugt – og det bli­ver brugt også ved andre begivenheder.
Hun har rea­ge­ret aktivt på det ved sam­men med sku­e­spil­le­ren og instruk­tø­ren Jørn Holste­in i 2002 at lave gade­te­a­tret ”Ang­stens ansig­ter”, hvor Klostert­orv og Gulds­me­de­ga­de i Århus var rammen.
”Alle dage har men­ne­sker ople­vet ang­sten, når noget gru­somt sker”, siger Rik­ke. 50 ama­tørsku­e­spil­le­re og gøg­le­re før­te publi­kum gen­nem mid­delal­de­ren, gen­nem besæt­tel­sen hvor net­op Gulds­me­de­ga­de blev bom­bet søn­der og sam­men, og hvor hipo­er­ne skabt angst i gader­ne,  frem til angre­bet på Wor­ld Tra­de Cen­ter, hvor publi­kum blev taget med ind og for­tal­te om deres angst – nu er ret­tet mod men­ne­sker med en anden hud­far­ve og baggrund”.
Mere end 1000 men­ne­sker ople­ve­de gadeteatret.

VI VIL KENDE VORES STÅSTED
Men sam­ti­dig med at vi lever i, hvad nogen har kaldt det histo­ri­e­lø­se sam­fund, er inter­es­sen for histo­ri­en vok­sen­de. Og det afspej­ler sig i både avi­ser og på TV. DR har sendt Dan­marks Histo­rie med sku­e­spil­le­ren Lars Mik­kel­sen som for­tæl­ler – Nor­disk Film har sendt prins Joa­chim rundt i lan­det for at for­mid­le histo­ri­en om grund­loven, om vores tro, om dan­ske sym­bo­ler osv. Udsen­del­ser og artik­ler om anden ver­denskrig er at fin­de på TV-kana­ler og end­da i Ekstra Bla­det. Tusind­vis af men­ne­sker er opta­get af slægts­forsk­ning og lokalhistorien.
At inter­es­sen er stor undrer ikke Rik­ke. ”Vi har i os en grund­læg­gen­de trang til at ken­de vores histo­rie – vide, hvor­dan vi er ble­vet, som vi er. Både som befolk­ning og som enkelt-personer”.

ENGAGEMENT SKABER UNDERHOLDNING

Men hun er imod, at histo­ri­en skal for­mid­les ved hjælp af kend­te per­so­ner, og med ind­byg­get dra­ma for­di det skal under­hol­de – på grund af den såkald­te kendis-effekt.
”Folk lyt­ter og viser inter­es­se, når de får et godt fored­rag. En mand som Pal­le Lauring og også Erik Kjers­gaard kun­ne gøre det uden smar­te effek­ter og dra­ma. Men de hav­de en grund­læg­gen­de og omfat­ten­de viden – det var ikke noget, han læste op fra et papir, som andre hav­de skre­vet. Deres viden og enga­ge­ment fik folk til at lytte”.
(Kjers­gaard Dan­mark er net­op genud­sendt på DR K – men de kan også ses på Bonan­za)

Enga­ge­men­tet har Rik­ke Agne­te Olsen også – og det går igen i anmel­del­ser­ne af hen­des man­ge bøger, og man skal ikke snak­ke med hen­de i mere end et par minut­ter, før ordet bli­ver note­ret på blokken.
Vi kan ven­te nye bøger og artik­ler fra hen­de. Det er abso­lut ingen hin­dring for at fort­sæt­te, at hun sid­ste som­mer fyld­te 80 år.

KALENDER

SANGEFTERMIDDAGE BEGYNDER IGEN

San­g­ef­ter­mid­da­ge­ne i Sog­ne­hu­set, der var aflyst hele for­å­ret p.g.a. Cor­o­na-restrik­tio­ner­ne, begyn­der igen.
Det er den før­ste tirs­dag i hver måned til og med 3. maj 2022. Og det er fra kl. 14 – 16.30

TORSDAGSKLUBBENS PROGRAM
Pro­gram for efter­å­ret og for­å­ret 2022 er lagt ind under lokal­råd & foreninger

DANSKE SENIORES PROGRAM
Pro­gram for efter­å­ret og for for­å­ret 2022 er lagt ind under lokal­råd & foreninger

SPISEVENNER

19. okto­ber kl. 12 mødes Spi­se­ven­ner igen i Fal­ling For­sam­lings­hus. Til­mel­ding skal ske sene­st 15. okto­ber til Poul Hen­ning tlf 22383692

VALGMØDE

27. okto­ber kl. 19 – 21 er der valg­mø­de i Gyl­ling Forsamlingshus

FINURLIGE FORTÆLLINGER

28. okto­ber kl. 19 deler Inge Jen­sen og Hol­ger Lyk­ke Ander­sen gav­mildt ud af deres man­ge for­tæl­lin­ger til Kul­tur­Hubs arran­ge­ment i Ålstrup. Bil­let­ten koster 20 kr for Kul­tur­Hubs med­lem­mer – 30 kr for andre. Men så er kaf­fe og kage også betalt. Bestil her

JULEBAL FOR ALLE

13. novem­ber kl. 17.30 åbner ØFUG døren til Hal­len og invi­te­rer alle, der har en bil­let, ind til jule­buf­fet fra Hal­lens café og mas­ser af musik med Par­ty Pla­net. Bil­let­ten kan købes her: https://​www​.odder​bil​let​ten​.dk/​a​r​r​a​n​g​e​m​e​n​t​e​r​/​1​0​3​4​5​/​j​u​l​e​b​a​l​-​i​-​o​e​r​t​i​n​g​-​h​a​l​len


JULEMARKED

Lør­dag d. 20. novem­ber hol­der Gyl­ling-Brugs­en jule­mar­ked fra kl. 10 – 16. Der vil være boder med alt, der hører julen til og boder med lokalt håndværk.