KORT NYT

THEJSEN FORLADER FONDEN ØRTING

Dit­te-Marie Thej­sen for­la­der job­bet som vice­for­stan­der på Fon­den Ørting for at bli­ve skole­le­der på Åsko­len, frisko­len i Hør­ning. Hun har arbej­det på opholds­ste­det i mere end 10 år.Åsko­len har 150 ele­ver fra 0. – 7. klas­se, og en af Thej­sens opga­ver bli­ver at arbej­de med en over­byg­ning. Hun er uddan­net lærer fra Den Frie Lærer­højsko­le. Uddan­nel­sen er spe­ci­elt mål­ret­tet frisko­ler, efter­sko­ler og højskoler. 

LOKALRÅD

Hvis du vil vide, hvad Lokal­rå­det for Ørting-Fal­ling arbej­der med for tiden, kan du ori­en­te­re dig i de møde­re­fe­ra­ter, der er lagt ind under ”Lokal­råd og for­e­nin­ger”.Her fin­der du alle refe­ra­ter fra i år – og også fra de sid­ste par år. Nåe­de du ikke gene­ral­for­sam­lin­gen, kan du sam­me sted fin­de beret­ning, refe­rat og regnskab. 

LUK IKKE DE TRÆNGENDE IND

Hvis det rin­ger på døren og frem­me­de beder om lov til at bru­ge dit toilet, skal du ikke luk­ke de træn­gen­de ind. For når de går igen, mang­ler du fle­re gen­stan­de. Den ene er en kvinde. 

Det har ældre bebo­e­re i Gyl­ling ople­vet, da de var ven­li­ge mod de frem­me­de. Ven­lig­he­den blev ikke gen­gældt. Så glem med­men­ne­ske­lig­he­den – luk og lås døren. Ring til din nabo eller en anden, hvis de bli­ver uden for. 

GENERALFORSAMLING

Alle over 16 år, som bor fat i Ørting-Fal­ling Sog­ne, er med­lem­mer af Lokal­rå­det. Også selv om de hver­ken har udfyldt en blan­ket eller betalt kon­tin­gent, som ellers er det almin­de­li­ge, når man bli­ver med­lem af en for­e­ning.  De kan møde op til gene­ral­for­sam­lin­gen og stem­me. Det­te års gene­ral­for­sam­ling fin­der sted d. 29. marts kl. 19 – 21.30 hos Dine­sen i Fal­ling. Lokal­rå­det har eksi­ste­ret siden okto­ber 2014 og skal være områ­dets kon­takt til kom­mu­nal­be­sty­rel­se og for­valt­ning.  Hvis du vil se, hvad rådet arbej­der med, så find alle møde­re­fe­ra­ter på Lokal­po­sten under Lokal­råd og foreninger. 

STØTTE TIL HANDELSPLADSEN

Der er luk­ket så meget som muligt for fry­se­re og køle­re på Han­dels­plad­sen, men alli­ge­vel koster elek­tri­ci­te­ten det hvi­de ud af øjne­ne.  Men Pan­de­ka­ge­bi­len og støt­te­bi­drag ind­brag­te på få timer 16.000 kro­ner – eller et beløb, der bety­der, at reg­nin­gen fra elek­tri­ci­tets­sel­ska­bet for en måneds for­brug, kan beta­les. Pan­de­ka­ge­bi­len done­re­de pen­ge­ne fra to timers salg ved Han­dels­plad­sen, og lands­by­ens bebo­e­re bak­ke­de op og spi­ste fyld­te pan­de­ka­ger til aftens­mad. Den sam­me hjælp fik Dagli’Brugsen i Gylling. 

PANDEKAGEBILEN STØTTER LOKALE

Den 9. decem­ber mel­lem kl. 16 og 18 kan man købe pan­de­ka­ger med fyld ved Han­dels­plad­sen i Ørting. Pen­ge­ne fra sal­get går ube­skå­ret til hjælp til at beta­le el-reg­­nin­­gen. I går var Pan­de­ka­ge­bi­len ved Gyl­ling-Brugs­­en – også for at give et til­skud til de sti­gen­de udgifter. 

Valg flyt­ter sang til kirken

Stem­me­bok­se og valg­til­for­ord­ne­de ryk­ker 1. novem­ber ind i Sog­ne­hu­set og fortræn­ger den sang­grup­pe, som ple­jer at mødes der før­ste tirs­dag i måne­den. Men grup­pen kan sta­dig mødes, for kir­ken er reser­ve­ret til dem. Kaf­fen skal sta­dig tages med hjemmefra. 

BRUGSEN ER NU ÅBEN KL. 8 – 18

Fra i mor­gen – 1. okto­ber – ændrer Gyl­ling-Brugs­­en åbning­sti­den. Den åbner kl. 8 og luk­ker kl. 18. Der er skå­ret en halv time om mor­ge­nen og en time om afte­nen, og er en kon­se­kvens af, at elek­tri­ci­te­ten koster det hvi­de ud af øjne­ne. De nye tider bety­der, at ingen med­ar­bej­de­re bli­ver fyret. 

FDF Ørting-Fal­ling kan fortsætte

Syv voks­ne har meldt sig til at gå ind som fri­vil­li­ge i FDF-arbej­­det. Og det bety­der, at kred­sen kan fort­sæt­te. Ikke kun børn fra det­te områ­de er med i den loka­le FDF-kreds. Også børn fra Gyl­ling del­ta­ger.De kan nu alle mødes igen 1. sep­tem­ber kl. 18.30 ved spej­der­hyt­ten på Tof­ten i Ørting. 

Mari­an­ne Lyst stopper

Sog­ne­præst Mari­an­ne Lyst har valgt at gå på pen­sion ved års­skif­tet. Inden da har hun ferie, der skal afvik­les, så hen­des afskeds­gud­stje­ne­ster bli­ver holdt 27. novem­ber. Det er i Gyl­ling Kir­ke kl. 9.30, og kl. 10.30 på Alrø. 

Pas på kanterne

Cykel­stien mel­lem Ørting og Odder har nu fået et lag asfalt, der har dæk­ket de rev­ner, der for­år­sa­ge­de en del uheld. Den smal­le cykel­sti har der­for nu fået kan­ter, der kan være far­li­ge, hvis cyk­li­ster også lader Tour de Fran­­ce-febe­ren sni­ge sig ind på turen til arbej­de og over­ha­ler. Så pas på. 

CYKELSTIERNE SKAL FORBEDRES

”Det kom­mer på i løbet af for­å­ret – i hvert fald inden som­mer­fe­ri­en”.”Det” er et nyt slid­lag på cykel­sti­er­ne mel­lem Ørting og Odder. Og løf­tet om for­bed­ring af cykel­stien er givet af for­man­den for Kli­­ma- og Pla­n­ud­val­get, Kre­sten Bjer­re i Hor­sens Fol­ke­blad 21. janu­ar. Cyk­li­ster har i lang tid kla­get over de dår­li­ge for­hold, der har bety­det, at man­ge er væltet. 

KAFFEN SERVERESKIRKEN

Så meget er aflyst eller udskudt. Men ikke mor­gensan­gen i kir­ken. Den bli­ver gen­nem­ført 13. janu­ar kl. 9.30 som plan­lagt. Ene­ste ændring er, at der ikke bag­ef­ter er mor­genkaf­fe i Sog­ne­hu­set. Kaf­fen bli­ver den­ne gang ser­ve­ret i kir­ken. Virus-reg­­ler­­ne bli­ver over­holdt, så det er trygt at deltage. 

AFLYSNINGER RAMMER ÆLDRE MENNESKER

Dan­ske Seni­o­rer afly­ser gene­ral­for­sam­lin­gen 10. janu­ar, men håber at kun­ne hol­de den 14. marts kl. 13.30. For­e­nin­gen kan dog glæ­de sig over, at 50 ældre nåe­de at del­ta­ge i jule­mid­da­gen med mad fra Sko­v­bak­ken, før alt luk­ke­de ned. Tors­dags­klub­ben begyn­der først igen 20. janu­ar. Spi­se­ven­ner håber dog at kun­ne sam­le ældre men­ne­sker i Ørting Hal­lens Café d. 18. janu­ar kl. 12. Bli­ver restrik­tio­ner­ne ikke stram­met yder­li­ge­re, lever Cafe­en op til kravene. 

Cor­o­na-aflys­ning

Der bli­ver ingen jule­kon­cert i Fal­ling Kir­ke 14. decem­ber. Menig­heds­rå­det har beslut­tet, at kon­cer­ten med Odder Voi­ces ikke skal gen­nem­fø­res på grund af risi­ko­en for smit­te med Cor­o­­na-virus – eller en af Covid 19’s efter­hån­den man­ge vari­an­ter. End­nu er der ingen mel­din­ger om jule­g­ud­stje­ne­ster­ne i Fjord­pa­sto­ra­tets kirker. 

Den bed­ste bur­ger i miles omkreds koster sta­dig 60 kro­ner – og maden til “Spi­se­ven­ner” koster også det samme

Lou­i­se og Micha­el har været nødt til at hæve pri­ser­ne en lil­le smule

Man kan sta­dig købe en bur­ger i cafe­en i Hal­len til 60 kr. Men skal den være med salat og pom­mes frit­ter lyder reg­nin­gen på 75 kr.

”Vi er også ramt af pris­stig­nin­ger på vores råva­rer og på elek­tri­ci­tet”, siger Lou­i­se Jakob­sen, som sam­men med  Micha­el dri­ver cafe­en i Ørting Hal­len. ”Så vi har været nødt til at regu­le­re pri­ser­ne lidt i den­ne sæson. For­hå­bent­lig skræm­mer det hver­ken loka­le kun­der eller dem, der kom­mer fra Odder og end­da læn­ge­re væk for at købe”.

SAMME PRISER FOR SPISEVENNER

Men når det gæl­der ”Spi­se­ven­ner”, kører de med de sam­me pri­ser som i sid­ste sæson. Et mål­tid vil sta­dig koste 75 kr. ”Spi­se­ven­ner” er 60+´ere som en gang om måne­den spi­ser sam­men, og hvor en hjæl­per føl­ges med dem, der ikke selv har mulig­hed for trans­port til Hal­len eller som er lidt bek­lem­te ved tage af sted alene.

Spi­se­ven­ner skal ikke beta­le mere – det er hyg­ge­ligt, de vil komme

”Vi skal ikke tje­ne på det”, siger Lou­i­se og Micha­el. ”Vi synes, det er hyg­ge­ligt, de kom­mer her et par timer, og vi har mulig­he­den for at købe stort ind, så deres menu bli­ver ”dagens ret” dén uge. Så når Spi­se­ven­ner begyn­der 20. sep­tem­ber, begyn­der vi også med dagens ret – som take away eller til at spi­se her. Vi sat­ser også på fæl­les­spis­nin­gen, for vi vil ger­ne, at fle­re spi­ser maden i cafe­en, for det giver liv”.

BEDRE KAFFEFLERE VALG

Cafe­en er for­an­dret en smu­le. En infor­ma­tions­tav­le er sat op, og de ter­ne­de duge er skif­tet ud med nye i grøn­ne – lidt mere roli­ge – far­ver. Og så bli­ver en ny kaf­fe­ma­ski­ne stil­let op, så det er muligt at få fle­re for­skel­li­ge slags kaf­fe. ”Vi smed for meget kaf­fe ud, da vi brug­te ter­mokan­der”, siger Lou­i­se. ”Vi lave­de en kan­de, og blev den ikke solgt, måt­te vi hæl­de den ud. Med maski­nen und­går vi spild – og vores kun­der får bed­re kaffe”.

ANNONCERING FRA MUND TIL MUND

Fle­re begyn­der at få øje på, at Hal­lens café er et godt sted også at hol­de en pri­vat fest, og at de også dér kan få lavet god mad. Den behø­ver ikke at kom­me fra et andet sted. ”Vi sat­ser på at træk­ke fle­re ind i cafe­en på den måde”, siger Micha­el og Lou­i­se. ”Det skal være kun­der­nes gode ople­vel­ser, der annon­ce­rer for os”.

Men det er også nød­ven­digt med lokal opbak­ning både til Hal­len og til Cafe­en. ”DBU vil nu ikke hol­de fod­bold­kur­ser i de min­dre hal­ler. Og det ram­mer os. DGI kom­mer sta­dig med kur­ser for gym­na­stik­træ­ne­re – hel­dig­vis, men vi skal hur­tigt i gang med at til­by­de os som kur­sus sted for andre, for vi kan til­by­de en vel­holdt hal og mulig­hed for både at over­nat­te og at spi­se. Vi ser også frem til at sam­ar­bej­de med de nye nabo­er – Fon­den Ørtings sko­le. Vi kan til­by­de mad til de kur­ser, der skal hol­des, og vi vil meget ger­ne byde ele­ver­ne vel­kom­men. I sid­ste sæson kom ele­ver­ne fra musik­hol­det f.eks. og spi­ste her, når de hav­de øvet. Måske har de lyst til også at bru­ge fit­ness og bag­ef­ter hæn­ge ud i cafe­en med en soda­vand eller andet”.

UNGDOMSAFTENER OG UHYGGE

Når alle afta­ler med for­e­nin­ger om brug af Hal­len er på plads, vil Lou­i­se og Micha­el mel­de ud, hvor­når de åbner for ung­doms­af­te­ner, hvor unge fra områ­det kan kom­me og være sam­men i cafe­en og også bru­ge Hallen.

Og børn og barn­li­ge sjæ­le kan godt sæt­te et stort kryds i kalen­de­ren ved 22. okto­ber, hvor der vil være et hal­lowe­en-arran­ge­ment. ”Hal­lowe­en er gan­ske vist 31. okto­ber i år, men vi gider ikke stø­de ind i Odder by Night-arran­ge­men­ter. Det bli­ver godt. Mas­ser af lys og uhygge”.

KALENDER

BYFESTGYLLING

15. – 17. juni er der byfest i Gyl­ling. Pro­gram for alle tre dage kan ses her

15 ÅR MED GITTE

18. juni kl. 12 – ? invi­te­rer Git­te Dine­sen fami­lie, ven­ner, bekend­te, for­ret­nings­for­bin­del­ser, nabo­er… kort sagt: alle – til at kom­me og være med til at fejre 15. års jubilæ­et i Falling. 

PROGRAMMER:

Pro­gram­mer­ne for akti­vi­te­ter­ne i Dan­ske Seni­o­rer og i Tors­dags­klub­ben er nu lagt ind under “Lokal­råd og for­e­nin­ger”. Se et væld af akti­vi­te­ter som fored­rag, kort­spil, hyg­ge, fæl­les­spis­nin­ger og udflugter.