KORT NYT

NYT ASFALT  VEJ

Asfal­ten på vej­en mel­lem Ørting og Odder har læn­ge været nød­li­den­de. Mildt sagt. Men nu kom­mer hjæl­pen. Et nyt vil asfalts­lid­lag vil bli­ve lagt på, når det gam­le lag er fræ­set af.
Arbej­det begyn­der 19. juni. Det varer til og med 5. juli, hvis alt går efter planen. 

DET BLEV TIL 3.803 KM

Igen i år vandt Hund­slund lokal­dy­sten. På 2. plad­sen kom Sak­sild, som var med for før­ste gang i år. Gyl­ling snup­pe­de 3. plad­sen og Ørting-Fal­ling blev num­mer fire.

Alt i alt fik kon­kur­ren­cen bor­ge­re i de fire lands­by­er til at løbe, gå og cyk­le 3.803 km.

PROGRAMMER FOR DEN NYE SÆSON

Liter­vis af kaf­fe, kort­spil, bræt­spil, fored­rag, udflug­ter, fæl­les­spis­ning….
Dan­ske Seni­o­rers og Tors­dags­klub­bens pro­gram­mer for den kom­men­de sæson rum­mer gode ople­vel­ser for områ­dets “grå guld”.
Beg­ge pro­gram­mer er nu lagt ind under Lokal­råd og for­e­nin­ger. Som sæd­van­ligt fore­går det i Sog­ne­hu­set på Bils­bæ­kvej i Ørting.

THEJSEN FORLADER FONDEN ØRTING

Dit­te-Marie Thej­sen for­la­der job­bet som vice­for­stan­der på Fon­den Ørting for at bli­ve skole­le­der på Åsko­len, frisko­len i Hør­ning. Hun har arbej­det på opholds­ste­det i mere end 10 år.
Åsko­len har 150 ele­ver fra 0. – 7. klas­se, og en af Thej­sens opga­ver bli­ver at arbej­de med en over­byg­ning. Hun er uddan­net lærer fra Den Frie Lærer­højsko­le. Uddan­nel­sen er spe­ci­elt mål­ret­tet frisko­ler, efter­sko­ler og højskoler.

LOKALRÅD

Hvis du vil vide, hvad Lokal­rå­det for Ørting-Fal­ling arbej­der med for tiden, kan du ori­en­te­re dig i de møde­re­fe­ra­ter, der er lagt ind under ”Lokal­råd og for­e­nin­ger”.
Her fin­der du alle refe­ra­ter fra i år – og også fra de sid­ste par år. Nåe­de du ikke gene­ral­for­sam­lin­gen, kan du sam­me sted fin­de beret­ning, refe­rat og regnskab.

LUK IKKE DE TRÆNGENDE IND

Hvis det rin­ger på døren og frem­me­de beder om lov til at bru­ge dit toilet, skal du ikke luk­ke de træn­gen­de ind. For når de går igen, mang­ler du fle­re gen­stan­de. Den ene er en kvinde.

Det har ældre bebo­e­re i Gyl­ling ople­vet, da de var ven­li­ge mod de frem­me­de. Ven­lig­he­den blev ikke gen­gældt. Så glem med­men­ne­ske­lig­he­den – luk og lås døren. Ring til din nabo eller en anden, hvis de bli­ver uden for.

GENERALFORSAMLING

Alle over 16 år, som bor fat i Ørting-Fal­ling Sog­ne, er med­lem­mer af Lokal­rå­det. Også selv om de hver­ken har udfyldt en blan­ket eller betalt kon­tin­gent, som ellers er det almin­de­li­ge, når man bli­ver med­lem af en for­e­ning.  De kan møde op til gene­ral­for­sam­lin­gen og stem­me. Det­te års gene­ral­for­sam­ling fin­der sted d. 29. marts kl. 19 – 21.30 hos Dine­sen i Fal­ling. Lokal­rå­det har eksi­ste­ret siden okto­ber 2014 og skal være områ­dets kon­takt til kom­mu­nal­be­sty­rel­se og for­valt­ning.  Hvis du vil se, hvad rådet arbej­der med, så find alle møde­re­fe­ra­ter på Lokal­po­sten under Lokal­råd og foreninger.

STØTTE TIL HANDELSPLADSEN

Der er luk­ket så meget som muligt for fry­se­re og køle­re på Han­dels­plad­sen, men alli­ge­vel koster elek­tri­ci­te­ten det hvi­de ud af øjne­ne.  Men Pan­de­ka­ge­bi­len og støt­te­bi­drag ind­brag­te på få timer 16.000 kro­ner – eller et beløb, der bety­der, at reg­nin­gen fra elek­tri­ci­tets­sel­ska­bet for en måneds for­brug, kan beta­les. Pan­de­ka­ge­bi­len done­re­de pen­ge­ne fra to timers salg ved Han­dels­plad­sen, og lands­by­ens bebo­e­re bak­ke­de op og spi­ste fyld­te pan­de­ka­ger til aftens­mad. Den sam­me hjælp fik Dagli’Brugsen i Gylling.

PANDEKAGEBILEN STØTTER LOKALE

Den 9. decem­ber mel­lem kl. 16 og 18 kan man købe pan­de­ka­ger med fyld ved Han­dels­plad­sen i Ørting. Pen­ge­ne fra sal­get går ube­skå­ret til hjælp til at beta­le el-reg­­nin­­gen. I går var Pan­de­ka­ge­bi­len ved Gyl­ling-Brugs­­en – også for at give et til­skud til de sti­gen­de udgifter. 

Valg flyt­ter sang til kirken

Stem­me­bok­se og valg­til­for­ord­ne­de ryk­ker 1. novem­ber ind i Sog­ne­hu­set og fortræn­ger den sang­grup­pe, som ple­jer at mødes der før­ste tirs­dag i måne­den. Men grup­pen kan sta­dig mødes, for kir­ken er reser­ve­ret til dem. Kaf­fen skal sta­dig tages med hjemmefra.

BRUGSEN ER NU ÅBEN KL. 8 – 18

Fra i mor­gen – 1. okto­ber – ændrer Gyl­ling-Brugs­­en åbning­sti­den. Den åbner kl. 8 og luk­ker kl. 18. Der er skå­ret en halv time om mor­ge­nen og en time om afte­nen, og er en kon­se­kvens af, at elek­tri­ci­te­ten koster det hvi­de ud af øjne­ne. De nye tider bety­der, at ingen med­ar­bej­de­re bli­ver fyret.

FDF Ørting-Fal­ling kan fortsætte

Syv voks­ne har meldt sig til at gå ind som fri­vil­li­ge i FDF-arbej­­det. Og det bety­der, at kred­sen kan fort­sæt­te. Ikke kun børn fra det­te områ­de er med i den loka­le FDF-kreds. Også børn fra Gyl­ling del­ta­ger.
De kan nu alle mødes igen 1. sep­tem­ber kl. 18.30 ved spej­der­hyt­ten på Tof­ten i Ørting.

Mari­an­ne Lyst stopper

Sog­ne­præst Mari­an­ne Lyst har valgt at gå på pen­sion ved års­skif­tet. Inden da har hun ferie, der skal afvik­les, så hen­des afskeds­gud­stje­ne­ster bli­ver holdt 27. novem­ber. Det er i Gyl­ling Kir­ke kl. 9.30, og kl. 10.30 på Alrø.

Pas på kanterne

Cykel­stien mel­lem Ørting og Odder har nu fået et lag asfalt, der har dæk­ket de rev­ner, der for­år­sa­ge­de en del uheld. Den smal­le cykel­sti har der­for nu fået kan­ter, der kan være far­li­ge, hvis cyk­li­ster også lader Tour de Fran­­ce-febe­ren sni­ge sig ind på turen til arbej­de og over­ha­ler. Så pas på.

CYKELSTIERNE SKAL FORBEDRES

”Det kom­mer på i løbet af for­å­ret – i hvert fald inden som­mer­fe­ri­en”.
”Det” er et nyt slid­lag på cykel­sti­er­ne mel­lem Ørting og Odder. Og løf­tet om for­bed­ring af cykel­stien er givet af for­man­den for Kli­­ma- og Pla­n­ud­val­get, Kre­sten Bjer­re i Hor­sens Fol­ke­blad 21. janu­ar. Cyk­li­ster har i lang tid kla­get over de dår­li­ge for­hold, der har bety­det, at man­ge er væltet.

Kruk­ker med grøn­ne plan­ter og lidt opryd­ning mang­ler sta­dig – men den nye gam­le sko­le er i brug

Nog­le sto­re grøn­ne plan­ter mang­ler sta­dig i den gam­le aula og andre ste­der. Og de sid­ste spor af de man­ge hånd­vær­ke­re, skal fjer­nes. Men Fon­den Ørtings ele­ver har nu ind­ta­get sko­len, og de er til­fred­se med, at de har skif­tet de lidt tran­ge under­vis­nings­lo­ka­ler på Bils­bæ­kvej ud med de nyi­stand­s­at­te rum på Per­sie­vej. Deres for­æl­dre er også gla­de. De har været invi­te­ret på besøg for at se deres børns nye omgivelser.

Sin­net Søren­sen: Vi er alle så gla­de for de nye ram­mer – også ele­ver­nes forældre

FAMILIEÅNDEN SKAL FASTHOLDES

”Vi er så gla­de for de nye ram­mer”, siger Sin­net Søren­sen, som er sko­lens leder. ”Alt er lyst og ven­ligt. Vores ele­ver har plads, og det hele er ind­ret­tet efter deres behov. Og for de 26, der bor på Bils­bæ­kvej, bety­der det også noget, at de nu skal under­vi­ses et andet sted, end der hvor de bor. De skal ikke bare tøf­fe over i en anden fløj.  Gan­ske vist kan for­an­drin­ger være svæ­re at hånd­te­re for man­ge auti­ster. Men tryg­he­den kom­mer, når de får den nød­ven­di­ge hjælp til at kom­me herover”.

Men sko­len er ikke kun for de ele­ver, der bor på Bils­bæ­kvej. Den har også dage­le­ver. De kom­mer fra Odder, men også fra Skan­der­borg, Hor­sens og Århus. Også de har skif­tet de lidt tran­ge sko­le­ram­mer på Bils­bæ­kvej ud med de nye og bed­re for­hold. ”Vi har plads til fle­re ele­ver”, siger Sin­net Søren­sen. Og der kom­mer med tiden fle­re dage­le­ver, men vi må aldrig bli­ve så man­ge, at vi ikke kan fast­hol­de den fami­lie­ånd, vi har nu, hvor alle ken­der alle”. 

FORANDRINGER STRESSER

Man­ge men­ne­skers opfat­tel­se af auti­ster byg­ger på fil­men Rain­man og seri­en ”Bro­en”, hvor man mød­te kri­mi­nal­be­tjen­ten Saga, som har svært ved at afko­de soci­a­le situ­a­tio­ner, og der­for tit kom­mer til at sige noget, der lyder for­fær­de­ligt uføl­somt. Men auti­ster er lige så for­skel­li­ge, som alle andre men­ne­sker. Dog har man­ge af dem det fæl­les træk, at det er svært for dem at kla­re en almin­de­lig hver­dag og ind­gå i sam­men­hæn­ge med andre men­ne­sker, for­di de ikke for­står den soci­a­le kon­takt – for­står f.eks. ikke iro­ni –og de kan ikke aflæ­se andres kro­p­s­sprog. Alle for­an­drin­ger er for­vir­ren­de, og det stres­ser dem, hvis de ikke hele tiden ved, hvad der skal ske. Fon­den Ørtings ele­ver har lidt neder­lag i det almin­de­li­ge sko­le­sy­stem – ofte har de ikke været i sko­le i læn­ge­re tid. Der­for er det vig­tigt, at de får tryg­he­den med faste ram­mer, til­bud efter deres behov – små grup­per, viden om, hvad de skal hvor­når osv. Og pau­ser uden­dørs, når de ikke kan kla­re mere under­vis­ning.
”Vi kun­ne give dem det hele på Bils­bæ­kvej, men end­nu bed­re her”, siger Sin­net. ”Vi kan fast­hol­de de små under­vis­nings­grup­per, men nu har give dem meget bed­re plads. Og det er både ele­ver og lære­re gla­de for”.

AULAEN ER HELT FORANDRET

Træ­et er væk – dæk­ket af en støj­dæm­pen­de væg
Aula­en – da de nye møb­ler ikke var helt på plads endnu

Hun har også ople­vet, at ele­ver­ne hur­tigt tog den nye gam­le aula i brug. Tid­li­ge­re ele­ver kan næp­pe gen­ken­de den. Helt til­ba­ge til sko­lens ind­vi­el­se i 1961, var det her, der blev sun­get mor­gensang – anført af sko­le­in­spek­tør Spar­sø med den høje, gen­nem­træn­gen­de og meget lidt melo­di­ske stem­me, som også uskyl­di­ge kir­ke­gæn­ge­re blev udsat for.
Det sto­re rum hav­de en elen­dig aku­stik, men nu er det sto­re træ på bag­væg­gen skjult bag en støj­dæm­pen­de væg, og på lof­tet dæm­per pla­der lyden. Ska­be­ne med de gam­le udstop­pe­de dyr og fug­le, der til sidst stø­ve­de, når man rør­te dem, er væk. Til­ba­ge er nu kun det fly­gel, der var en gave, da sko­len åbne­de. Den nyind­ret­te­de aula rum­mer små bor­de og sto­le, hvor ansat­te og ele­ver kan spi­se og snak­ke i min­dre grup­per. Og der er hjør­ner med sofa­er og læne­sto­le i bru­ne og mør­ke­grøn­ne far­ver. De har høje ryg­ge og øre­klap­per – invi­te­rer til, at man slår sig ned, hvis man har brug for en pau­se. Og også hvis en elev har brug for at sid­de lidt i egen hule.

”Det er en glæ­de for mig, at så man­ge af vores ele­ver alle­re­de kom­mer og spi­ser deres mad. Jeg var lidt ban­ge for, at de vil­le tage den med op i deres loka­le og sid­de der”, siger Sin­net. “Men de kan lide at være her”.

BÅLHYTTE OG MONGOLSK JURT

Sko­le­går­den er ikke ændret så meget. Der er lagt nyt asfalt, og byg­get ter­ras­ser. Sto­re blom­ster­kruk­ker vil bli­ve sat op, men ellers ingen forandringer.

Under­vis­nings­lo­ka­let er ander­le­des end da her var cen­tralsko­le og friskole

Men sko­len har stør­re udea­re­a­ler end sko­le­går­den. Bål­hyt­ten, som tid­li­ge­re ele­ver på Mar­gret­he­lyst Frisko­le ken­der, er beva­ret, og nog­le ele­ver fra Fon­den Ørtings out­door-fag er ved at byg­ge en mongolsk jurt, som kan bru­ges hele året. Med tiden vil her også kom­me en køk­ken­ha­ve. En bane til beach vol­ley er også på plads. Sko­len pri­o­ri­te­rer ude­li­vet – også som pau­ser i under­vis­nin­gen. Også fysisk træ­ning har en høj pri­o­ri­tet. Man­ge ele­ver har ikke været vant til at bru­ge og mær­ke deres krop. 

”Vi har fået så man­ge mulig­he­der her”, siger Sin­net.  ”Og vi vil bru­ge dem”.

Det gæl­der også den gam­le gym­na­stiksal. Den er ble­vet malet, og det gam­le fæl­les­bad er ble­vet udskif­tet med indi­vi­du­el­le bade­ka­bi­ner. Men ellers står den, som man­ge tid­li­ge­re ele­ver husker den.  Man kan kal­de den et kul­tur­hi­sto­risk minde.

”Vi har fået fag­lo­ka­ler – f.eks. et fysik­lo­ka­le”, siger Sin­net, og det bety­der meget, at vores ele­ver nu ikke skal ind på Parkve­jens Sko­le, for at få under­vis­ning. ”Vi skal også have klublo­ka­ler, så sko­len kan bru­ges i fri­ti­den. Men det vig­tig­ste er, at den nu er åbnet for vores ele­ver og at de befin­der sig godt. Så kom­mer alt andet langs ad vejen”.

Det gæl­der også sam­ar­bej­det med nabo­er­ne – Ørting Hal­len, Cafe­en og ØFUG.

SAMARBEJDE MED NABOERNE

”Jeg ser ger­ne, at de ele­ver, der mag­ter det, kan være med i akti­vi­te­ter­ne på den anden side af vej­en. Måske kan vores musi­ke­le­ver spil­le i cafe­en engang i mel­lem. Og jeg vil også ger­ne sam­ar­bej­de med ØFUG. Jeg kan da fore­stil­le mig, at beg­ge par­ter kan have noget ud af det, hvis vores ele­ver kan være med som fri­vil­li­ge, når for­e­nin­gen f.eks.  laver lop­pe­mar­ked – og det kun­ne være fint, hvis de også kan bru­ge fit­ness-rum­met. Der har været meget arbej­de med at få de fysi­ske ram­mer på plads, men nu mang­ler kun de små ting. Så får jeg tid til at være mere opsø­gen­de. Også tid til at tale med de man­ge kunst­ne­re, der bor og arbej­der i omeg­nen. Måske har de lyst til at udstil­le her hos os. Måske har de lyst til at hjæl­pe nog­le af vores ele­ver i gang”.

KONTORET  VENTE

Sin­net Søren­sens eget kon­tor må ven­te – men før eller siden får fug­le og blom­ster en plads, og reo­len bli­ver fyldt.

Hen­des eget kon­tor træn­ger også til at bli­ve ind­ret­tet. Rum­met bærer præg af, at det har hun ikke pri­o­ri­te­ret som det før­ste, der skul­le være klar. Reo­len er tom. Kas­ser skal pak­kes ud, og de grøn­ne plan­ter er skub­bet lidt over i et hjør­ne sam­men med nog­le udstop­pe­de fug­le fra sko­lens gam­le sam­ling. ”Nej, der har været – og er – vig­ti­ge­re ting at tage sig af. Kon­to­ret bli­ver fær­digt, når der er tid”, siger hun. 

Sko­len på Per­sie­vej er end­nu ikke offi­ci­elt ind­vi­et. Det bli­ver den i sep­tem­ber, og så kan alle bebo­e­re i områ­det og tid­li­ge­re ele­ver kom­me og se den nye gam­le skole.

KALENDER


ÆSKEN HOLDER ÅBENT

Æsken på Alrø hol­der nu åbent hver dag fra kl. 13 – kl. 17. 

LISBETH VISER HAVEN FREM

Og hun giver kaf­fe og småka­ger på gårds­plad­sen 30. juni mel­lem kl. 10 og kl. 17 – det hele er gra­tis. Hvis det reg­ner, dæk­kes der op til kaf­fe-kom-sam­men inden døre. Der vil også være mulig­hed for at se hen­des lil­le land­brugs­mu­se­um i stal­den. Adres­sen er Per­sie­vej 21.

LOKALDYSTEN
Så er det igen tiden til at lands­by­er­nes bebo­e­re dyster om at bevæ­ge sig mest muligt. 14. sep­tem­ber hol­der Lokal­råd og Hal­len lokal­dyst for Ørting Falling.