KORT NYT

LUK IKKE DE TRÆNGENDE IND

Hvis det rin­ger på døren og frem­me­de beder om lov til at bru­ge dit toilet, skal du ikke luk­ke de træn­gen­de ind. For når de går igen, mang­ler du fle­re gen­stan­de. Den ene er en kvinde. 

Det har ældre bebo­e­re i Gyl­ling ople­vet, da de var ven­li­ge mod de frem­me­de. Ven­lig­he­den blev ikke gen­gældt. Så glem med­men­ne­ske­lig­he­den – luk og lås døren. Ring til din nabo eller en anden, hvis de bli­ver uden for. 

GENERALFORSAMLING

Alle over 16 år, som bor fat i Ørting-Fal­ling Sog­ne, er med­lem­mer af Lokal­rå­det. Også selv om de hver­ken har udfyldt en blan­ket eller betalt kon­tin­gent, som ellers er det almin­de­li­ge, når man bli­ver med­lem af en for­e­ning.  De kan møde op til gene­ral­for­sam­lin­gen og stem­me. Det­te års gene­ral­for­sam­ling fin­der sted d. 29. marts kl. 19 – 21.30 hos Dine­sen i Fal­ling. Lokal­rå­det har eksi­ste­ret siden okto­ber 2014 og skal være områ­dets kon­takt til kom­mu­nal­be­sty­rel­se og for­valt­ning.  Hvis du vil se, hvad rådet arbej­der med, så find alle møde­re­fe­ra­ter på Lokal­po­sten under Lokal­råd og foreninger. 

STØTTE TIL HANDELSPLADSEN

Der er luk­ket så meget som muligt for fry­se­re og køle­re på Han­dels­plad­sen, men alli­ge­vel koster elek­tri­ci­te­ten det hvi­de ud af øjne­ne.  Men Pan­de­ka­ge­bi­len og støt­te­bi­drag ind­brag­te på få timer 16.000 kro­ner – eller et beløb, der bety­der, at reg­nin­gen fra elek­tri­ci­tets­sel­ska­bet for en måneds for­brug, kan beta­les. Pan­de­ka­ge­bi­len done­re­de pen­ge­ne fra to timers salg ved Han­dels­plad­sen, og lands­by­ens bebo­e­re bak­ke­de op og spi­ste fyld­te pan­de­ka­ger til aftens­mad. Den sam­me hjælp fik Dagli’Brugsen i Gylling. 

PANDEKAGEBILEN STØTTER LOKALE

Den 9. decem­ber mel­lem kl. 16 og 18 kan man købe pan­de­ka­ger med fyld ved Han­dels­plad­sen i Ørting. Pen­ge­ne fra sal­get går ube­skå­ret til hjælp til at beta­le el-reg­­nin­­gen. I går var Pan­de­ka­ge­bi­len ved Gyl­ling-Brugs­­en – også for at give et til­skud til de sti­gen­de udgifter. 

Valg flyt­ter sang til kirken

Stem­me­bok­se og valg­til­for­ord­ne­de ryk­ker 1. novem­ber ind i Sog­ne­hu­set og fortræn­ger den sang­grup­pe, som ple­jer at mødes der før­ste tirs­dag i måne­den. Men grup­pen kan sta­dig mødes, for kir­ken er reser­ve­ret til dem. Kaf­fen skal sta­dig tages med hjemmefra. 

BRUGSEN ER NU ÅBEN KL. 8 – 18

Fra i mor­gen – 1. okto­ber – ændrer Gyl­ling-Brugs­­en åbning­sti­den. Den åbner kl. 8 og luk­ker kl. 18. Der er skå­ret en halv time om mor­ge­nen og en time om afte­nen, og er en kon­se­kvens af, at elek­tri­ci­te­ten koster det hvi­de ud af øjne­ne. De nye tider bety­der, at ingen med­ar­bej­de­re bli­ver fyret. 

FDF Ørting-Fal­ling kan fortsætte

Syv voks­ne har meldt sig til at gå ind som fri­vil­li­ge i FDF-arbej­­det. Og det bety­der, at kred­sen kan fort­sæt­te. Ikke kun børn fra det­te områ­de er med i den loka­le FDF-kreds. Også børn fra Gyl­ling del­ta­ger.De kan nu alle mødes igen 1. sep­tem­ber kl. 18.30 ved spej­der­hyt­ten på Tof­ten i Ørting. 

Mari­an­ne Lyst stopper

Sog­ne­præst Mari­an­ne Lyst har valgt at gå på pen­sion ved års­skif­tet. Inden da har hun ferie, der skal afvik­les, så hen­des afskeds­gud­stje­ne­ster bli­ver holdt 27. novem­ber. Det er i Gyl­ling Kir­ke kl. 9.30, og kl. 10.30 på Alrø. 

Pas på kanterne

Cykel­stien mel­lem Ørting og Odder har nu fået et lag asfalt, der har dæk­ket de rev­ner, der for­år­sa­ge­de en del uheld. Den smal­le cykel­sti har der­for nu fået kan­ter, der kan være far­li­ge, hvis cyk­li­ster også lader Tour de Fran­­ce-febe­ren sni­ge sig ind på turen til arbej­de og over­ha­ler. Så pas på. 

CYKELSTIERNE SKAL FORBEDRES

”Det kom­mer på i løbet af for­å­ret – i hvert fald inden som­mer­fe­ri­en”.”Det” er et nyt slid­lag på cykel­sti­er­ne mel­lem Ørting og Odder. Og løf­tet om for­bed­ring af cykel­stien er givet af for­man­den for Kli­­ma- og Pla­n­ud­val­get, Kre­sten Bjer­re i Hor­sens Fol­ke­blad 21. janu­ar. Cyk­li­ster har i lang tid kla­get over de dår­li­ge for­hold, der har bety­det, at man­ge er væltet. 

KAFFEN SERVERESKIRKEN

Så meget er aflyst eller udskudt. Men ikke mor­gensan­gen i kir­ken. Den bli­ver gen­nem­ført 13. janu­ar kl. 9.30 som plan­lagt. Ene­ste ændring er, at der ikke bag­ef­ter er mor­genkaf­fe i Sog­ne­hu­set. Kaf­fen bli­ver den­ne gang ser­ve­ret i kir­ken. Virus-reg­­ler­­ne bli­ver over­holdt, så det er trygt at deltage. 

AFLYSNINGER RAMMER ÆLDRE MENNESKER

Dan­ske Seni­o­rer afly­ser gene­ral­for­sam­lin­gen 10. janu­ar, men håber at kun­ne hol­de den 14. marts kl. 13.30. For­e­nin­gen kan dog glæ­de sig over, at 50 ældre nåe­de at del­ta­ge i jule­mid­da­gen med mad fra Sko­v­bak­ken, før alt luk­ke­de ned. Tors­dags­klub­ben begyn­der først igen 20. janu­ar. Spi­se­ven­ner håber dog at kun­ne sam­le ældre men­ne­sker i Ørting Hal­lens Café d. 18. janu­ar kl. 12. Bli­ver restrik­tio­ner­ne ikke stram­met yder­li­ge­re, lever Cafe­en op til kravene. 

Cor­o­na-aflys­ning

Der bli­ver ingen jule­kon­cert i Fal­ling Kir­ke 14. decem­ber. Menig­heds­rå­det har beslut­tet, at kon­cer­ten med Odder Voi­ces ikke skal gen­nem­fø­res på grund af risi­ko­en for smit­te med Cor­o­­na-virus – eller en af Covid 19’s efter­hån­den man­ge vari­an­ter. End­nu er der ingen mel­din­ger om jule­g­ud­stje­ne­ster­ne i Fjord­pa­sto­ra­tets kirker. 

TRE FRA VORES OMRÅDE VALGT

Den nye kom­mu­nal­be­sty­rel­se får tre med­lem­mer fra vores område. 

Det er Katja Ive­sø fra Gyl­ling valgt for de radi­ka­le, Klaus Rafa­el Jen­sen fra Fal­ling – valgt for de kon­ser­va­ti­ve og Lene Aagaard fra Ørting – valgt for Venstre. 

Det var meget tæt på, at også Jan Kjær­s­gaard fra Ørting var ble­vet valgt. Hav­de han fået 10 mere end de 147 per­son­li­ge stem­mer, han fik, var han også ble­vet valgt. 

Stem­me­pro­cen­ter­ne svin­ge­de en del i områ­det. På Alrø valg­te 88,8 pro­cent af væl­ger­ne at stem­me, i Ørting-Fal­ling var det 74,3 pro­cent og Gyl­ling kun 68,7 procent. 

FØRSTE CORONA-AFLYSNING

Lone Vitus og Søren Kvist på Brand­by­ge­gaard afly­ser årets jule­mar­ked med den begrun­del­se, at “intet tyder på, at det er en god idé at brin­ge man­ge men­ne­sker sam­men inden­dørs de kom­men­de måneder”. 

Der er man­ge timers for­be­re­del­se i at få det sto­re mar­ked i træla­den til­ret­telagt. Og det kan være spildt, hvis tal­le­ne for antal­let af smit­te­de og hospi­tal­s­ind­lag­te fort­sæt­ter med at sti­ge. Der­for væl­ger de at afly­se alle­re­de nu. 

Kruk­ker med grøn­ne plan­ter og lidt opryd­ning mang­ler sta­dig – men den nye gam­le sko­le er i brug

Nog­le sto­re grøn­ne plan­ter mang­ler sta­dig i den gam­le aula og andre ste­der. Og de sid­ste spor af de man­ge hånd­vær­ke­re, skal fjer­nes. Men Fon­den Ørtings ele­ver har nu ind­ta­get sko­len, og de er til­fred­se med, at de har skif­tet de lidt tran­ge under­vis­nings­lo­ka­ler på Bils­bæ­kvej ud med de nyi­stand­s­at­te rum på Per­sie­vej. Deres for­æl­dre er også gla­de. De har været invi­te­ret på besøg for at se deres børns nye omgivelser.

Sin­net Søren­sen: Vi er alle så gla­de for de nye ram­mer – også ele­ver­nes forældre

FAMILIEÅNDEN SKAL FASTHOLDES

”Vi er så gla­de for de nye ram­mer”, siger Sin­net Søren­sen, som er sko­lens leder. ”Alt er lyst og ven­ligt. Vores ele­ver har plads, og det hele er ind­ret­tet efter deres behov. Og for de 26, der bor på Bils­bæ­kvej, bety­der det også noget, at de nu skal under­vi­ses et andet sted, end der hvor de bor. De skal ikke bare tøf­fe over i en anden fløj.  Gan­ske vist kan for­an­drin­ger være svæ­re at hånd­te­re for man­ge auti­ster. Men tryg­he­den kom­mer, når de får den nød­ven­di­ge hjælp til at kom­me herover”.

Men sko­len er ikke kun for de ele­ver, der bor på Bils­bæ­kvej. Den har også dage­le­ver. De kom­mer fra Odder, men også fra Skan­der­borg, Hor­sens og Århus. Også de har skif­tet de lidt tran­ge sko­le­ram­mer på Bils­bæ­kvej ud med de nye og bed­re for­hold. ”Vi har plads til fle­re ele­ver”, siger Sin­net Søren­sen. Og der kom­mer med tiden fle­re dage­le­ver, men vi må aldrig bli­ve så man­ge, at vi ikke kan fast­hol­de den fami­lie­ånd, vi har nu, hvor alle ken­der alle”. 

FORANDRINGER STRESSER

Man­ge men­ne­skers opfat­tel­se af auti­ster byg­ger på fil­men Rain­man og seri­en ”Bro­en”, hvor man mød­te kri­mi­nal­be­tjen­ten Saga, som har svært ved at afko­de soci­a­le situ­a­tio­ner, og der­for tit kom­mer til at sige noget, der lyder for­fær­de­ligt uføl­somt. Men auti­ster er lige så for­skel­li­ge, som alle andre men­ne­sker. Dog har man­ge af dem det fæl­les træk, at det er svært for dem at kla­re en almin­de­lig hver­dag og ind­gå i sam­men­hæn­ge med andre men­ne­sker, for­di de ikke for­står den soci­a­le kon­takt – for­står f.eks. ikke iro­ni –og de kan ikke aflæ­se andres kro­p­s­sprog. Alle for­an­drin­ger er for­vir­ren­de, og det stres­ser dem, hvis de ikke hele tiden ved, hvad der skal ske. Fon­den Ørtings ele­ver har lidt neder­lag i det almin­de­li­ge sko­le­sy­stem – ofte har de ikke været i sko­le i læn­ge­re tid. Der­for er det vig­tigt, at de får tryg­he­den med faste ram­mer, til­bud efter deres behov – små grup­per, viden om, hvad de skal hvor­når osv. Og pau­ser uden­dørs, når de ikke kan kla­re mere under­vis­ning.
”Vi kun­ne give dem det hele på Bils­bæ­kvej, men end­nu bed­re her”, siger Sin­net. ”Vi kan fast­hol­de de små under­vis­nings­grup­per, men nu har give dem meget bed­re plads. Og det er både ele­ver og lære­re gla­de for”.

AULAEN ER HELT FORANDRET

Træ­et er væk – dæk­ket af en støj­dæm­pen­de væg
Aula­en – da de nye møb­ler ikke var helt på plads endnu

Hun har også ople­vet, at ele­ver­ne hur­tigt tog den nye gam­le aula i brug. Tid­li­ge­re ele­ver kan næp­pe gen­ken­de den. Helt til­ba­ge til sko­lens ind­vi­el­se i 1961, var det her, der blev sun­get mor­gensang – anført af sko­le­in­spek­tør Spar­sø med den høje, gen­nem­træn­gen­de og meget lidt melo­di­ske stem­me, som også uskyl­di­ge kir­ke­gæn­ge­re blev udsat for.
Det sto­re rum hav­de en elen­dig aku­stik, men nu er det sto­re træ på bag­væg­gen skjult bag en støj­dæm­pen­de væg, og på lof­tet dæm­per pla­der lyden. Ska­be­ne med de gam­le udstop­pe­de dyr og fug­le, der til sidst stø­ve­de, når man rør­te dem, er væk. Til­ba­ge er nu kun det fly­gel, der var en gave, da sko­len åbne­de. Den nyind­ret­te­de aula rum­mer små bor­de og sto­le, hvor ansat­te og ele­ver kan spi­se og snak­ke i min­dre grup­per. Og der er hjør­ner med sofa­er og læne­sto­le i bru­ne og mør­ke­grøn­ne far­ver. De har høje ryg­ge og øre­klap­per – invi­te­rer til, at man slår sig ned, hvis man har brug for en pau­se. Og også hvis en elev har brug for at sid­de lidt i egen hule.

”Det er en glæ­de for mig, at så man­ge af vores ele­ver alle­re­de kom­mer og spi­ser deres mad. Jeg var lidt ban­ge for, at de vil­le tage den med op i deres loka­le og sid­de der”, siger Sin­net. “Men de kan lide at være her”.

BÅLHYTTE OG MONGOLSK JURT

Sko­le­går­den er ikke ændret så meget. Der er lagt nyt asfalt, og byg­get ter­ras­ser. Sto­re blom­ster­kruk­ker vil bli­ve sat op, men ellers ingen forandringer.

Under­vis­nings­lo­ka­let er ander­le­des end da her var cen­tralsko­le og friskole

Men sko­len har stør­re udea­re­a­ler end sko­le­går­den. Bål­hyt­ten, som tid­li­ge­re ele­ver på Mar­gret­he­lyst Frisko­le ken­der, er beva­ret, og nog­le ele­ver fra Fon­den Ørtings out­door-fag er ved at byg­ge en mongolsk jurt, som kan bru­ges hele året. Med tiden vil her også kom­me en køk­ken­ha­ve. En bane til beach vol­ley er også på plads. Sko­len pri­o­ri­te­rer ude­li­vet – også som pau­ser i under­vis­nin­gen. Også fysisk træ­ning har en høj pri­o­ri­tet. Man­ge ele­ver har ikke været vant til at bru­ge og mær­ke deres krop. 

”Vi har fået så man­ge mulig­he­der her”, siger Sin­net.  ”Og vi vil bru­ge dem”.

Det gæl­der også den gam­le gym­na­stiksal. Den er ble­vet malet, og det gam­le fæl­les­bad er ble­vet udskif­tet med indi­vi­du­el­le bade­ka­bi­ner. Men ellers står den, som man­ge tid­li­ge­re ele­ver husker den.  Man kan kal­de den et kul­tur­hi­sto­risk minde.

”Vi har fået fag­lo­ka­ler – f.eks. et fysik­lo­ka­le”, siger Sin­net, og det bety­der meget, at vores ele­ver nu ikke skal ind på Parkve­jens Sko­le, for at få under­vis­ning. ”Vi skal også have klublo­ka­ler, så sko­len kan bru­ges i fri­ti­den. Men det vig­tig­ste er, at den nu er åbnet for vores ele­ver og at de befin­der sig godt. Så kom­mer alt andet langs ad vejen”.

Det gæl­der også sam­ar­bej­det med nabo­er­ne – Ørting Hal­len, Cafe­en og ØFUG.

SAMARBEJDE MED NABOERNE

”Jeg ser ger­ne, at de ele­ver, der mag­ter det, kan være med i akti­vi­te­ter­ne på den anden side af vej­en. Måske kan vores musi­ke­le­ver spil­le i cafe­en engang i mel­lem. Og jeg vil også ger­ne sam­ar­bej­de med ØFUG. Jeg kan da fore­stil­le mig, at beg­ge par­ter kan have noget ud af det, hvis vores ele­ver kan være med som fri­vil­li­ge, når for­e­nin­gen f.eks.  laver lop­pe­mar­ked – og det kun­ne være fint, hvis de også kan bru­ge fit­ness-rum­met. Der har været meget arbej­de med at få de fysi­ske ram­mer på plads, men nu mang­ler kun de små ting. Så får jeg tid til at være mere opsø­gen­de. Også tid til at tale med de man­ge kunst­ne­re, der bor og arbej­der i omeg­nen. Måske har de lyst til at udstil­le her hos os. Måske har de lyst til at hjæl­pe nog­le af vores ele­ver i gang”.

KONTORET  VENTE

Sin­net Søren­sens eget kon­tor må ven­te – men før eller siden får fug­le og blom­ster en plads, og reo­len bli­ver fyldt.

Hen­des eget kon­tor træn­ger også til at bli­ve ind­ret­tet. Rum­met bærer præg af, at det har hun ikke pri­o­ri­te­ret som det før­ste, der skul­le være klar. Reo­len er tom. Kas­ser skal pak­kes ud, og de grøn­ne plan­ter er skub­bet lidt over i et hjør­ne sam­men med nog­le udstop­pe­de fug­le fra sko­lens gam­le sam­ling. ”Nej, der har været – og er – vig­ti­ge­re ting at tage sig af. Kon­to­ret bli­ver fær­digt, når der er tid”, siger hun. 

Sko­len på Per­sie­vej er end­nu ikke offi­ci­elt ind­vi­et. Det bli­ver den i sep­tem­ber, og så kan alle bebo­e­re i områ­det og tid­li­ge­re ele­ver kom­me og se den nye gam­le skole.

KALENDER

LOPPEMARKED ALRØ RUNDT

27. – 28. maj kl. 10 – 16 beg­ge dage hol­der Alrø lop­pe­mar­ked. Der vil være boder over hele øen.

PINSE GARAGESALG

28.maj kl. 10 – 15 fejrer børn og voks­ne i Gyl­ling pin­sen med gara­ge­salg. Der vil være boder over hele landsbyen.

CIRKUSHALLEN

04. juni kl. 15 er Cir­kus Mascot i Ørting Hal­len med fore­stil­lin­gen “Glad i låget”. Det er cir­kus i bør­ne­høj­de for hele fami­li­en. Bil­let­ter kan købes her

GRUNDLOVSFEST VED MØLLEN
05. juni fra kl. 14 – 17 invi­te­rer Katja Ive­søe og Kas­per Toms­høj til grund­lovs­fest ved Gyl­ling Møl­le. Taler og underholdning. 

PROGRAMMER:

Pro­gram­mer­ne for akti­vi­te­ter­ne i Dan­ske Seni­o­rer og i Tors­dags­klub­ben er nu lagt ind under “Lokal­råd og for­e­nin­ger”. Se et væld af akti­vi­te­ter som fored­rag, kort­spil, hyg­ge, fæl­les­spis­nin­ger og udflugter.