KORT NYT

NYT ASFALT  VEJ

Asfal­ten på vej­en mel­lem Ørting og Odder har læn­ge været nød­li­den­de. Mildt sagt. Men nu kom­mer hjæl­pen. Et nyt vil asfalts­lid­lag vil bli­ve lagt på, når det gam­le lag er fræ­set af.
Arbej­det begyn­der 19. juni. Det varer til og med 5. juli, hvis alt går efter planen. 

DET BLEV TIL 3.803 KM

Igen i år vandt Hund­slund lokal­dy­sten. På 2. plad­sen kom Sak­sild, som var med for før­ste gang i år. Gyl­ling snup­pe­de 3. plad­sen og Ørting-Fal­ling blev num­mer fire.

Alt i alt fik kon­kur­ren­cen bor­ge­re i de fire lands­by­er til at løbe, gå og cyk­le 3.803 km.

PROGRAMMER FOR DEN NYE SÆSON

Liter­vis af kaf­fe, kort­spil, bræt­spil, fored­rag, udflug­ter, fæl­les­spis­ning….
Dan­ske Seni­o­rers og Tors­dags­klub­bens pro­gram­mer for den kom­men­de sæson rum­mer gode ople­vel­ser for områ­dets “grå guld”.
Beg­ge pro­gram­mer er nu lagt ind under Lokal­råd og for­e­nin­ger. Som sæd­van­ligt fore­går det i Sog­ne­hu­set på Bils­bæ­kvej i Ørting.

THEJSEN FORLADER FONDEN ØRTING

Dit­te-Marie Thej­sen for­la­der job­bet som vice­for­stan­der på Fon­den Ørting for at bli­ve skole­le­der på Åsko­len, frisko­len i Hør­ning. Hun har arbej­det på opholds­ste­det i mere end 10 år.
Åsko­len har 150 ele­ver fra 0. – 7. klas­se, og en af Thej­sens opga­ver bli­ver at arbej­de med en over­byg­ning. Hun er uddan­net lærer fra Den Frie Lærer­højsko­le. Uddan­nel­sen er spe­ci­elt mål­ret­tet frisko­ler, efter­sko­ler og højskoler.

LOKALRÅD

Hvis du vil vide, hvad Lokal­rå­det for Ørting-Fal­ling arbej­der med for tiden, kan du ori­en­te­re dig i de møde­re­fe­ra­ter, der er lagt ind under ”Lokal­råd og for­e­nin­ger”.
Her fin­der du alle refe­ra­ter fra i år – og også fra de sid­ste par år. Nåe­de du ikke gene­ral­for­sam­lin­gen, kan du sam­me sted fin­de beret­ning, refe­rat og regnskab.

LUK IKKE DE TRÆNGENDE IND

Hvis det rin­ger på døren og frem­me­de beder om lov til at bru­ge dit toilet, skal du ikke luk­ke de træn­gen­de ind. For når de går igen, mang­ler du fle­re gen­stan­de. Den ene er en kvinde.

Det har ældre bebo­e­re i Gyl­ling ople­vet, da de var ven­li­ge mod de frem­me­de. Ven­lig­he­den blev ikke gen­gældt. Så glem med­men­ne­ske­lig­he­den – luk og lås døren. Ring til din nabo eller en anden, hvis de bli­ver uden for.

GENERALFORSAMLING

Alle over 16 år, som bor fat i Ørting-Fal­ling Sog­ne, er med­lem­mer af Lokal­rå­det. Også selv om de hver­ken har udfyldt en blan­ket eller betalt kon­tin­gent, som ellers er det almin­de­li­ge, når man bli­ver med­lem af en for­e­ning.  De kan møde op til gene­ral­for­sam­lin­gen og stem­me. Det­te års gene­ral­for­sam­ling fin­der sted d. 29. marts kl. 19 – 21.30 hos Dine­sen i Fal­ling. Lokal­rå­det har eksi­ste­ret siden okto­ber 2014 og skal være områ­dets kon­takt til kom­mu­nal­be­sty­rel­se og for­valt­ning.  Hvis du vil se, hvad rådet arbej­der med, så find alle møde­re­fe­ra­ter på Lokal­po­sten under Lokal­råd og foreninger.

STØTTE TIL HANDELSPLADSEN

Der er luk­ket så meget som muligt for fry­se­re og køle­re på Han­dels­plad­sen, men alli­ge­vel koster elek­tri­ci­te­ten det hvi­de ud af øjne­ne.  Men Pan­de­ka­ge­bi­len og støt­te­bi­drag ind­brag­te på få timer 16.000 kro­ner – eller et beløb, der bety­der, at reg­nin­gen fra elek­tri­ci­tets­sel­ska­bet for en måneds for­brug, kan beta­les. Pan­de­ka­ge­bi­len done­re­de pen­ge­ne fra to timers salg ved Han­dels­plad­sen, og lands­by­ens bebo­e­re bak­ke­de op og spi­ste fyld­te pan­de­ka­ger til aftens­mad. Den sam­me hjælp fik Dagli’Brugsen i Gylling.

PANDEKAGEBILEN STØTTER LOKALE

Den 9. decem­ber mel­lem kl. 16 og 18 kan man købe pan­de­ka­ger med fyld ved Han­dels­plad­sen i Ørting. Pen­ge­ne fra sal­get går ube­skå­ret til hjælp til at beta­le el-reg­­nin­­gen. I går var Pan­de­ka­ge­bi­len ved Gyl­ling-Brugs­­en – også for at give et til­skud til de sti­gen­de udgifter. 

Valg flyt­ter sang til kirken

Stem­me­bok­se og valg­til­for­ord­ne­de ryk­ker 1. novem­ber ind i Sog­ne­hu­set og fortræn­ger den sang­grup­pe, som ple­jer at mødes der før­ste tirs­dag i måne­den. Men grup­pen kan sta­dig mødes, for kir­ken er reser­ve­ret til dem. Kaf­fen skal sta­dig tages med hjemmefra.

BRUGSEN ER NU ÅBEN KL. 8 – 18

Fra i mor­gen – 1. okto­ber – ændrer Gyl­ling-Brugs­­en åbning­sti­den. Den åbner kl. 8 og luk­ker kl. 18. Der er skå­ret en halv time om mor­ge­nen og en time om afte­nen, og er en kon­se­kvens af, at elek­tri­ci­te­ten koster det hvi­de ud af øjne­ne. De nye tider bety­der, at ingen med­ar­bej­de­re bli­ver fyret.

FDF Ørting-Fal­ling kan fortsætte

Syv voks­ne har meldt sig til at gå ind som fri­vil­li­ge i FDF-arbej­­det. Og det bety­der, at kred­sen kan fort­sæt­te. Ikke kun børn fra det­te områ­de er med i den loka­le FDF-kreds. Også børn fra Gyl­ling del­ta­ger.
De kan nu alle mødes igen 1. sep­tem­ber kl. 18.30 ved spej­der­hyt­ten på Tof­ten i Ørting.

Mari­an­ne Lyst stopper

Sog­ne­præst Mari­an­ne Lyst har valgt at gå på pen­sion ved års­skif­tet. Inden da har hun ferie, der skal afvik­les, så hen­des afskeds­gud­stje­ne­ster bli­ver holdt 27. novem­ber. Det er i Gyl­ling Kir­ke kl. 9.30, og kl. 10.30 på Alrø.

Pas på kanterne

Cykel­stien mel­lem Ørting og Odder har nu fået et lag asfalt, der har dæk­ket de rev­ner, der for­år­sa­ge­de en del uheld. Den smal­le cykel­sti har der­for nu fået kan­ter, der kan være far­li­ge, hvis cyk­li­ster også lader Tour de Fran­­ce-febe­ren sni­ge sig ind på turen til arbej­de og over­ha­ler. Så pas på.

CYKELSTIERNE SKAL FORBEDRES

”Det kom­mer på i løbet af for­å­ret – i hvert fald inden som­mer­fe­ri­en”.
”Det” er et nyt slid­lag på cykel­sti­er­ne mel­lem Ørting og Odder. Og løf­tet om for­bed­ring af cykel­stien er givet af for­man­den for Kli­­ma- og Pla­n­ud­val­get, Kre­sten Bjer­re i Hor­sens Fol­ke­blad 21. janu­ar. Cyk­li­ster har i lang tid kla­get over de dår­li­ge for­hold, der har bety­det, at man­ge er væltet.

Den dag fik han nok – og så trak han kniven

Da han løf­te­de kni­ven og stak, fik den iltre og kværu­le­ren­de hus­mand Ørting sat på land­kor­tet med omta­le i de fle­ste af lan­dets aviser.

Kniv­sæg­gen bore­de sig ind i murer­s­vend Niels Søren­sens hjer­te, og han sank sam­men. Han var død på ste­det – 22 år gammel.

Drabs­man­den, den 40-åri­ge hus­mand Erhard Adri­a­nus Thom­sen, tog hjem, vaske­de sig og tog rent tøj på, så han var klar, når poli­ti­et kom. En time sene­re blev han hentet.

Vi har ingen bil­le­der af drabs­man­den – kun den­ne teg­ning og nog­le få oplys­nin­ger om hans udse­en­de fra fængselsprotokollen

Histo­ri­en om dra­bet, der fandt sted i Ond­rup Mose i 1911, er tragisk – en ung mand miste­de livet. Men det er også en histo­rie om kon­se­kven­ser­ne af vok­sen­mob­ning og om en out­si­der, der – sik­kert for at hæv­de sig – kom i klam­me­ri med alt og alle.

EN EVIGT UTILFREDS FLUEKNEPPER

Erhard Adri­a­nus Thom­sen blev født 23. maj 1868 i Skiv­hol­me sogn i Århus amt, hvor hans far var hus­mand. Da han var 11 år, blev han sendt væk for at tje­ne bøn­der, som det hed den­gang. Fra han fyld­te 18 år og i åre­ne frem, boe­de han i Sme­derup ved Gos­mer. Som 25-årig blev han gift med den to år yngre Maren Degn fra Sam­sø. De boe­de på et hus­mands­sted, og sam­men fik de syv børn.

Erhard var stort set uven­ner med alt og alle i Sme­derup og omegn. Han var ”træt­tekær”, sag­de man. Ordet bety­der, at han var kværu­le­ren­de, kon­flikt­sø­gen­de og blev ved og ved med at vil­le skæn­des. Han var en evigt util­freds flu­ek­nep­per, kan man sige på nudansk.

DE BANKEDE HAMLY AF MØRKET

Folk blev mere end jævnt træt­te af ham, og en aften, da man­ge vid­ste, han vil­le køre gen­nem Åkær­sko­ven, beslut­te­de de sig for at tage der­ned og i ly af mør­ket gen­nem­ban­ke ham. Ingen kun­ne bag­ef­ter udpe­ges som skyl­di­ge og epi­so­den før­te aldrig til doms­fæl­del­se, selv om Erhardt forsøgte.

For­di hans reak­tio­ner var så for­ud­si­ge­li­ge, blev det en sport at dril­le ham – spe­ci­elt når man var fle­re sam­men. For så gik han amok – råb­te og skreg og luf­te­de hid­sig­he­den. Den form for under­hold­ning fandt man­ge sjov. Men den kom alt­så også til at koste en ung mand livet.

DEN DAG FIK HAN NOK

Omkring 1910 flyt­te­de fami­li­en fra Sme­derup til et hus­mands­sted i Ørting. Her gen­tog histo­ri­en sig. Det vare­de ikke læn­ge før Erhardt også her var uven­ner med alle.

Ved siden af at pas­se hus­mands­ste­det, tog han arbej­de her og der. Den dag han dræb­te den 22-åri­ge murer­s­vend Niels Søren­sen, hjalp han en går­de­jer med at køre roer. På ste­det arbej­de­de to mure­re og da de så Erhardt beslut­te­de de sig for at tage en pau­se og bru­ge den til at dril­le ham. Han stod på vog­nen og læs­se­de roer­ne af. Murer­ne snup­pe­de den greb, han brug­te og smed den, så han måt­te ned for at hen­te den.

Han kom ud gen­nem por­ten med vog­nen, men gik så til­ba­ge efter et eller andet, han hav­de glemt. Murer­ne fort­sat­te mor­ska­ben. De fulg­te efter ham, da han bag­ef­ter trak sig bag­læns ud af går­den, mens de dril­le­de ham. Niels Søren­sen kom for tæt på ham, og så ske­te det: Erhardt trak kni­ven og stød­te den ind i den andens hjer­te. Han sank sam­men – død på stedet.

DRILLERIERNE VAR REN UNDERHOLDNING

Dra­bet fik omta­le i de fle­ste af lan­dets den­gang man­ge avi­ser, og i fle­re artik­ler mere end anty­de­de, at drabs­man­den måt­te være mindst små­s­kør. Det var han måske også. Eller også var han så fyldt med min­dre­værds­kom­plek­ser, at han læste ind i alle men­ne­sker, at de vil­le ned­gø­re ham – der­af skæn­de­ri­er­ne og alle kon­flik­ter­ne, som så før­te til dril­le­ri­er og vok­sen­mob­ning, for­di det more­de andre, når han blev hid­sig og skab­te sig som en tam vild. Vi ken­der ikke årsa­gen til hans adfærd. Men vi ved, at den dag han trak kni­ven, hav­de han fået nok.

Dom­men lød på to års for­bed­rings­ar­bej­de, hvil­ket dog kun fik dog et par linjer i nog­le af aviserne.

BLIV GODE SAMFUNDSBORGERE VED HJÆLP AF KIRKEGANG

I Vrids­lø­se skul­le drabs­man­den bli­ve et bed­re men­ne­ske og en nyt­tig sam­funds­bor­ger ved hjælp af kir­ke­gang og reli­gi­øse skrifter

To år for drab lyder ikke af meget. Men 1. juli 1866 hav­de Dan­mark fået en ny straf­fe­lov. Nu skul­le man væk fra tan­ken om hævn og væk fra at pine de døm­te. Nu skul­le man foku­se­re på at gøre dem til gode sam­funds­bor­ge­re, når de blev løsladt. De skul­le bli­ve bed­re men­ne­sker, og det skul­le ske gen­nem reli­gi­øs påvirk­ning. De skul­le arbej­de, gå i kir­ke og læse reli­gi­øse skrifter.

FRA VRIDSLØSE TIL BJERAGER

Erhard Adri­a­nus Tho­ma­sen kom fra arre­sten i Odder til Vrids­lø­se­lil­le. Om kir­ke­gan­gen og de hel­li­ge skrif­ter hav­de virk­ning på ham, ved vi ikke. Vi ved ikke meget om ham efter at han for­lod Vrids­lø­se. Dog ved vi, at han og fami­li­en ved fol­ke­tæl­lin­gen i 1925 boe­de i Bjer­ga­ger. Her står han opført som arbejds­mand. Han er sta­dig gift med Maren Degn fra Sam­sø, og de har to hjem­me­bo­en­de børn. Hvor­dan det har påvir­ket alle deres børn at have den iltre far, der hur­tigt blev uven­ner med alt og alle, ved vi ikke noget om. Ej hel­ler hvor­dan dra­bet på Niels Søren­sen fik ind­fly­del­se på deres opvækst. Vi kan kun gætte.

Erhard døde, da han var 66 år. Da var han sta­dig arbejds­mand. I kir­ke­bo­gen står: ”Plud­se­lig død (hjer­te­stop) på vej hjem fra arbej­de i Hylke”.

Man kan mene, at han selv med sin adfærd gjor­de sig til et ønskeof­fer for vok­sen­mob­ning. Men alli­ge­vel – hvem har gavn af kon­stant at gøre et andet men­ne­ske til grin?

FOKUS MOBNING

I dag har vi fokus på mob­ning – blandt børn og unge, men også når den er en del af et arbejds­mil­jø. En ny under­sø­gel­se viser f.eks., at fol­kekir­ken har et stør­re pro­blem end andre arbejds­plad­ser. Hver syven­de ansat­te siger, de har været udsat for mobning. 

På Erhards tid var mob­nin­gen en del af den per­son­li­ge kon­takt. I dag hand­ler det også – og især – om soci­a­le medi­er og om soci­al ude­luk­kel­se. Men hvor­dan det end sker, så har det sto­re psy­ki­ske kon­se­kven­ser for den eller dem, der bli­ver ramt.

Det hav­de det også for Erhard  – og end­nu stør­re for mob­be­ren Niels Søren­sen, der kun blev 22 år.

KALENDER


ÆSKEN HOLDER ÅBENT

Æsken på Alrø hol­der nu åbent hver dag fra kl. 13 – kl. 17. 

LISBETH VISER HAVEN FREM

Og hun giver kaf­fe og småka­ger på gårds­plad­sen 30. juni mel­lem kl. 10 og kl. 17 – det hele er gra­tis. Hvis det reg­ner, dæk­kes der op til kaf­fe-kom-sam­men inden døre. Der vil også være mulig­hed for at se hen­des lil­le land­brugs­mu­se­um i stal­den. Adres­sen er Per­sie­vej 21.

LOKALDYSTEN
Så er det igen tiden til at lands­by­er­nes bebo­e­re dyster om at bevæ­ge sig mest muligt. 14. sep­tem­ber hol­der Lokal­råd og Hal­len lokal­dyst for Ørting Falling.