KORT NYT

DET BLEV TIL 3.803 KM

Igen i år vandt Hund­slund lokal­dy­sten. På 2. plad­sen kom Sak­sild, som var med for før­ste gang i år. Gyl­ling snup­pe­de 3. plad­sen og Ørting-Fal­ling blev num­mer fire.

Alt i alt fik kon­kur­ren­cen bor­ge­re i de fire lands­by­er til at løbe, gå og cyk­le 3.803 km.

PROGRAMMER FOR DEN NYE SÆSON

Liter­vis af kaf­fe, kort­spil, bræt­spil, fored­rag, udflug­ter, fæl­les­spis­ning….
Dan­ske Seni­o­rers og Tors­dags­klub­bens pro­gram­mer for den kom­men­de sæson rum­mer gode ople­vel­ser for områ­dets “grå guld”.
Beg­ge pro­gram­mer er nu lagt ind under Lokal­råd og for­e­nin­ger. Som sæd­van­ligt fore­går det i Sog­ne­hu­set på Bils­bæ­kvej i Ørting.

THEJSEN FORLADER FONDEN ØRTING

Dit­te-Marie Thej­sen for­la­der job­bet som vice­for­stan­der på Fon­den Ørting for at bli­ve skole­le­der på Åsko­len, frisko­len i Hør­ning. Hun har arbej­det på opholds­ste­det i mere end 10 år.
Åsko­len har 150 ele­ver fra 0. – 7. klas­se, og en af Thej­sens opga­ver bli­ver at arbej­de med en over­byg­ning. Hun er uddan­net lærer fra Den Frie Lærer­højsko­le. Uddan­nel­sen er spe­ci­elt mål­ret­tet frisko­ler, efter­sko­ler og højskoler.

LOKALRÅD

Hvis du vil vide, hvad Lokal­rå­det for Ørting-Fal­ling arbej­der med for tiden, kan du ori­en­te­re dig i de møde­re­fe­ra­ter, der er lagt ind under ”Lokal­råd og for­e­nin­ger”.
Her fin­der du alle refe­ra­ter fra i år – og også fra de sid­ste par år. Nåe­de du ikke gene­ral­for­sam­lin­gen, kan du sam­me sted fin­de beret­ning, refe­rat og regnskab.

LUK IKKE DE TRÆNGENDE IND

Hvis det rin­ger på døren og frem­me­de beder om lov til at bru­ge dit toilet, skal du ikke luk­ke de træn­gen­de ind. For når de går igen, mang­ler du fle­re gen­stan­de. Den ene er en kvinde.

Det har ældre bebo­e­re i Gyl­ling ople­vet, da de var ven­li­ge mod de frem­me­de. Ven­lig­he­den blev ikke gen­gældt. Så glem med­men­ne­ske­lig­he­den – luk og lås døren. Ring til din nabo eller en anden, hvis de bli­ver uden for.

GENERALFORSAMLING

Alle over 16 år, som bor fat i Ørting-Fal­ling Sog­ne, er med­lem­mer af Lokal­rå­det. Også selv om de hver­ken har udfyldt en blan­ket eller betalt kon­tin­gent, som ellers er det almin­de­li­ge, når man bli­ver med­lem af en for­e­ning.  De kan møde op til gene­ral­for­sam­lin­gen og stem­me. Det­te års gene­ral­for­sam­ling fin­der sted d. 29. marts kl. 19 – 21.30 hos Dine­sen i Fal­ling. Lokal­rå­det har eksi­ste­ret siden okto­ber 2014 og skal være områ­dets kon­takt til kom­mu­nal­be­sty­rel­se og for­valt­ning.  Hvis du vil se, hvad rådet arbej­der med, så find alle møde­re­fe­ra­ter på Lokal­po­sten under Lokal­råd og foreninger.

STØTTE TIL HANDELSPLADSEN

Der er luk­ket så meget som muligt for fry­se­re og køle­re på Han­dels­plad­sen, men alli­ge­vel koster elek­tri­ci­te­ten det hvi­de ud af øjne­ne.  Men Pan­de­ka­ge­bi­len og støt­te­bi­drag ind­brag­te på få timer 16.000 kro­ner – eller et beløb, der bety­der, at reg­nin­gen fra elek­tri­ci­tets­sel­ska­bet for en måneds for­brug, kan beta­les. Pan­de­ka­ge­bi­len done­re­de pen­ge­ne fra to timers salg ved Han­dels­plad­sen, og lands­by­ens bebo­e­re bak­ke­de op og spi­ste fyld­te pan­de­ka­ger til aftens­mad. Den sam­me hjælp fik Dagli’Brugsen i Gylling.

PANDEKAGEBILEN STØTTER LOKALE

Den 9. decem­ber mel­lem kl. 16 og 18 kan man købe pan­de­ka­ger med fyld ved Han­dels­plad­sen i Ørting. Pen­ge­ne fra sal­get går ube­skå­ret til hjælp til at beta­le el-reg­­nin­­gen. I går var Pan­de­ka­ge­bi­len ved Gyl­ling-Brugs­­en – også for at give et til­skud til de sti­gen­de udgifter. 

Valg flyt­ter sang til kirken

Stem­me­bok­se og valg­til­for­ord­ne­de ryk­ker 1. novem­ber ind i Sog­ne­hu­set og fortræn­ger den sang­grup­pe, som ple­jer at mødes der før­ste tirs­dag i måne­den. Men grup­pen kan sta­dig mødes, for kir­ken er reser­ve­ret til dem. Kaf­fen skal sta­dig tages med hjemmefra.

BRUGSEN ER NU ÅBEN KL. 8 – 18

Fra i mor­gen – 1. okto­ber – ændrer Gyl­ling-Brugs­­en åbning­sti­den. Den åbner kl. 8 og luk­ker kl. 18. Der er skå­ret en halv time om mor­ge­nen og en time om afte­nen, og er en kon­se­kvens af, at elek­tri­ci­te­ten koster det hvi­de ud af øjne­ne. De nye tider bety­der, at ingen med­ar­bej­de­re bli­ver fyret.

FDF Ørting-Fal­ling kan fortsætte

Syv voks­ne har meldt sig til at gå ind som fri­vil­li­ge i FDF-arbej­­det. Og det bety­der, at kred­sen kan fort­sæt­te. Ikke kun børn fra det­te områ­de er med i den loka­le FDF-kreds. Også børn fra Gyl­ling del­ta­ger.
De kan nu alle mødes igen 1. sep­tem­ber kl. 18.30 ved spej­der­hyt­ten på Tof­ten i Ørting.

Mari­an­ne Lyst stopper

Sog­ne­præst Mari­an­ne Lyst har valgt at gå på pen­sion ved års­skif­tet. Inden da har hun ferie, der skal afvik­les, så hen­des afskeds­gud­stje­ne­ster bli­ver holdt 27. novem­ber. Det er i Gyl­ling Kir­ke kl. 9.30, og kl. 10.30 på Alrø.

Pas på kanterne

Cykel­stien mel­lem Ørting og Odder har nu fået et lag asfalt, der har dæk­ket de rev­ner, der for­år­sa­ge­de en del uheld. Den smal­le cykel­sti har der­for nu fået kan­ter, der kan være far­li­ge, hvis cyk­li­ster også lader Tour de Fran­­ce-febe­ren sni­ge sig ind på turen til arbej­de og over­ha­ler. Så pas på.

CYKELSTIERNE SKAL FORBEDRES

”Det kom­mer på i løbet af for­å­ret – i hvert fald inden som­mer­fe­ri­en”.
”Det” er et nyt slid­lag på cykel­sti­er­ne mel­lem Ørting og Odder. Og løf­tet om for­bed­ring af cykel­stien er givet af for­man­den for Kli­­ma- og Pla­n­ud­val­get, Kre­sten Bjer­re i Hor­sens Fol­ke­blad 21. janu­ar. Cyk­li­ster har i lang tid kla­get over de dår­li­ge for­hold, der har bety­det, at man­ge er væltet.

KAFFEN SERVERESKIRKEN

Så meget er aflyst eller udskudt. Men ikke mor­gensan­gen i kir­ken. Den bli­ver gen­nem­ført 13. janu­ar kl. 9.30 som plan­lagt. Ene­ste ændring er, at der ikke bag­ef­ter er mor­genkaf­fe i Sog­ne­hu­set. Kaf­fen bli­ver den­ne gang ser­ve­ret i kir­ken. Virus-reg­­ler­­ne bli­ver over­holdt, så det er trygt at deltage. 

Lokal­rå­det: “Alle de engel­ske udtryk mud­rer bil­le­det og kari­ke­rer budskabet”

Odder kom­mu­nes plan­stra­te­gi vid­ner om man­gel på viden om hele vej- og tra­fik­si­tu­a­tio­nen. Den går direk­te imod, hvad poli­ti­ke­re og embeds­værk har sagt om hen­sy­net til natu­ren, og den er lavet helt uden hen­syn til – og uden ind­dra­gel­se af – de bebo­e­re, der skal leve med planen.

Den besked har Lokal­rå­det på Alrø sendt til råd­hu­set i det hørings­svar om plan­stra­te­gi 2023, rådet har afle­ve­ret. Stra­te­gi­en for­tæl­ler om pla­ner­ne for kom­mu­nen de kom­men­de 12 år, og rum­mer – som Lokal­po­sten tid­li­ge­re har for­talt – et helt afsnit om, at fle­re turi­ster skal sen­des til Alrø. Bl.a. skal et områ­de nord for dæm­ning udlæg­ges til ”gateway Alrø” med ser­vi­ce­fa­ci­li­te­ter, og 60 parkeringspladser.

Her hvor sur­fer­ne kom­mer, skal der være “gateway”

” I den såkald­te ”udvik­lings­plan” bru­ges fine ord som out­door, vision, con­tent, gateway, code of con­duct osv. Det er unød­ven­digt og ”udvik­lings­pla­nen” bli­ver ikke mere rig­tig af, at den fyl­des med over­flø­di­ge engel­ske udtryk – det er kun med til at mud­re bil­le­det, for­van­ske fak­ta og kari­ke­re bud­ska­bet”, skri­ver lokalrådet.

OVERHOVEDET IKKE VELOVERVEJET

Alrø skal alt­så iføl­ge pla­nen tage imod fle­re turi­ster. Men der står intet om ændring af de veje turi­ster­ne skal ledes ud på, for at kom­me til øen – og hel­ler ikke om veje­ne der, som de skal fær­des på. Alle veje er smal­le og i dår­lig stand. Des­u­den har de et dår­ligt udsyn, så de er far­li­ge for både cyk­li­ster og gåen­de men også for bili­ster. Det får føl­gen­de salut med fra lokal­rå­det:
” At man ønsker at sen­de end­nu fle­re turi­ster ud på områ­dets veje – veje, der er i uri­me­lig dår­lig stand pga. af man­ge års util­stræk­ke­lig ved­li­ge­hol­del­se fra kom­mu­nalt hold, veje som i for­vej­en er bela­stet til langt over bri­ste­punk­tet af biler, bus­ser, trak­to­rer, motor­cyk­ler, cyk­li­ster, gåen­de – vid­ner om mang­len­de ind­sigt i områ­dets tra­fik- og vej­si­tu­a­tion. Det er over­ho­ve­det ikke velovervejet”.

I MODSTRID MED PLANENS LØFTER

Turi­ster­ne skal lok­kes til Alrø på grund af øens natur. I pla­nen står, at man vil tage hen­syn til natu­ren og de beskyt­te­de områ­der. Men det er i direk­te mod­strid med ind­hol­det af sam­me plan, for­tæl­ler lokal­rå­det kom­mu­nens embeds­værk og politikere.

”Det har­mone­rer slet ikke med, at man i sam­me ånde­d­rag vil til­træk­ke og luk­ke fle­re men­ne­sker direk­te ind i den føl­som­me, ene­stå­en­de og fre­de­de natur i Ler­d­rup Bugt Vild­t­re­ser­vat med Alrø Pol­der. Områ­det er Rams­a­r­om­rå­de, samt Natu­ra 2000-habi­ta­t­om­rå­de og fug­le­be­skyt­tel­ses­om­rå­de. Det er stik imod Natu­ra 2000-beskyt­tel­sens ord­lyd, ”at områ­det skal beskyt­tes mod nye akti­vi­te­ter, der kan ska­de natu­ren i områ­der­ne”. Myn­dig­he­der­ne er der­for under­lagt sær­li­ge krav og betin­gel­ser, når de skal træf­fe afgø­rel­se eller ved­ta­ge pla­ner, der kan påvir­ke Natu­ra 2000-områ­der. Der er en grund til adgangs­for­bud i det øst­li­ge Alrø og Alrø Pol­der fra 1. april til 15. juli”, skri­ver lokalrådet.

LØS CAMPER-PROBLEMET

Når fle­re men­ne­sker skal fær­des i den beskyt­te­de natur, vil det bety­de et øget slid. Og øens bebo­e­re ople­ver alle­re­de nu en del pro­ble­mer med ude­fra kom­men­de, der blæ­ser højt og flot på reg­ler. Sva­ret på det er iføl­ge kom­mu­nen “code of con­duct” – det andre kal­der adfærds­reg­ler – som skal være syn­li­ge. Det løser næp­pe pro­ble­met med de man­ge ulov­ligt par­ke­re­de cam­pe­re. Trods gen­tag­ne hen­ven­del­ser har kom­mu­nen ikke gjort noget for at kom­me bebo­er­ne i møde og løse pro­ble­met. I føl­ge plan­stra­te­gi­en skal der laves fire plad­ser til auto­cam­per­ne. Men det for­slår som en skræd­der i hel­ve­de, mener lokal­rå­det, der gør opmærk­som på, at der en som­mer­dag kan være 15 – 20 ulov­li­ge par­ke­rin­ger på Alrø og 10 – 15 cam­pe­re i Amstrup. 

TEORIEN HOLDER IKKE

Turi­ster skal kun­ne sej­le rundt om øen, iføl­ge pla­nen. Der­for skal dæm­nin­gen gen­nem­bry­des, og det kan så – som en side­ge­vinst – også være med til at for­bed­re vand­kva­li­te­ten i fjor­den. Og det er – som Lokal­po­sten tid­li­ge­re har beskre­vet – til­trængt. Men det er – iføl­ge lokal­rå­det – tvivl­s­omt, om den­ne enk­le løs­ning vil have effekt på vand­kva­li­te­ten. Den vil kun være med til end­nu fle­re kan sej­le ind i og bela­ste den fre­de­de del af fjor­den. Hvis vand skal kun­ne flyt­te sig mar­kant, kræ­ves en niveau­for­skel, og den er der ikke. Tid­li­ge­re målin­ger har vist, at den sam­ti­di­ge vand­stand er ens på beg­ge sider, så effek­ten ude­bli­ver. Lokal­rå­det skri­ver i ind­si­gel­sen, at argu­men­ta­tio­nen er for svag – målin­ger­ne bak­ker ikke teo­ri­en op. Skal det vir­ke efter hen­sig­ten, skal der en meget stor åbning eller en deci­de­ret bro til, for så bli­ver vind­på­virk­nin­gen plud­se­lig en faktor.

”… HVOR SOLEN ALDRIG SKINNER

Øko­no­mi­en berø­res kun peri­fe­risk i udvik­lings­pla­nen, og det står hen i det uvis­se, hvor­dan alt det­te skal finan­si­e­res. ”Intet er gra­tis”, skri­ver lokal­rå­det. ”Vi håber, at Odder Kom­mu­ne udvi­ser ansvar­lig­hed og pri­o­ri­te­rer andre pro­jek­ter høje­re – der er områ­der nok, der trænger”.

Lokal­rå­det under­stre­ger, at “vi er ikke imod udvik­ling. Men den skal ske på bebo­er­nes og natu­rens præ­mis­ser, base­res på et grun­digt og kom­pe­tent for­ar­bej­de, der for­hol­der sig til vir­ke­lig­he­den. Udvik­lin­gen skal ikke sty­res fra et kon­tor, hvor solen aldrig skin­ner, af en vir­ke­lig­heds­fjern kom­merci­el interesseorganisation.

KALENDER


ÆSKEN HOLDER ÅBENT

Æsken på Alrø hol­der nu åbent i wee­ken­der­ne fra kl. 13 – kl. 17. 

LIVGADERNE 

Fra 13. – 15. juni hol­der Gyl­ling byfest. I år vil alt ikke fore­gå på sport­s­plad­sen. Ban­ko, kon­cert, spis­ning og musik er flyt­tet For­sam­lings­hu­set og Møl­len.

ER DER IGEN METALFORSAMLINGSHUSET


SANKT HANS VED MØLLEN

Gril­len er tændt og der kan købes øl og soda­vand. Kl. 19 begyn­der bålet at kni­t­re, og der skal syn­ges og lyt­tes til tale. Gyl­ling Event­for­e­ning og Gyl­ling Møl­le er gået sam­men om at arran­ge­re Sankt Hans for hele lands­by­en d. 23. juni. Hvis der bli­ver et over­skud, går pen­ge­ne til For­sam­lings­hu­set og til Møllen. 

LISBETH VISER HAVEN FREM

Og hun giver kaf­fe og småka­ger på gårds­plad­sen 30. juni mel­lem kl. 10 og kl. 17. Det koster ikke en bøjet to-kro­ne. Hvis det reg­ner, dæk­kes der op til kaf­fe-kom-sam­men inden døre. Der vil også være mulig­hed for at se hen­des lil­le land­brugs­mu­se­um i stal­den. Adres­sen er Per­sie­vej 21.

Et lil­le udsnit af de gam­le red­ska­ber i staldmuseet