KORT NYT

Pen­sio­ni­st­for­e­ning fyl­der 70 år

Den begynd­te som Gyl­ling Alder­s­ren­te­for­e­ning – nu hed­der den Gyl­ling Pen­sio­ni­st­for­e­ning. Og på ons­dag har den eksi­ste­ret i 70 år. Det vil to dage efter bli­ve fejret i For­sam­lings­hu­set med fore­lø­big 60 del­ta­ge­re. Det vil ske med sang, musik, mad og drik­ke – men også med et lil­le fored­rag om for­e­nin­gens histo­rie. Den kan ellers være svær at styk­ke sam­men, for som det gæl­der for man­ge for­e­nin­ger, er også Alder­s­for­e­nin­gens refe­ra­ter m.v. for de før­ste otte år for­s­vun­det. Det var før vi fik lokalarkiverne. 

Spi­se­ven­ner mødes igen

San­ge fra Højsko­­le-sang­­bo­­gen, hyg­ge­ligt samvær og god mad. Det er pro­gram­punk­ter­ne, når Spi­se­ven­ner mødes. Og det gør de igen efter en læn­ge­re Cor­o­­na-pau­­se 21. sep­tem­ber kl. 12. i For­sam­lings­hu­set i Fal­ling, hvor Git­te Dine­sen står for maden, som koster 70 kr. 

Spi­se­ven­ner et til­bud til alle over 60 år i Ørting-Fal­ling områ­det. Og 31 har alle­re­de meldt sig til at være med. Men der er plads til fle­re. Fri­vil­li­ge hen­ter og brin­ger, hvis del­ta­ger­ne ikke har køre­lej­lig­hed. Lige nu mang­ler fire hjæl­pe­re. Har du lyst til at tage en tørn, kan du rin­ge til Poul Hen­ning: 22383692. 

Fire lands­by­mø­der om udviklingsplan

Lokal­rå­det for Ørting Fal­ling Sog­ne ønsker at høre bor­ger­nes mening om udvik­lings­pla­nen for vores områ­de, og at få input fra bor­ger­ne om de pro­ble­mer og mulig­he­der, som de mener, at Lokal­rå­det skal arbej­de vide­re med. Der­for vil der bli­ve holdt fire møder – et for hver lands­by.Ons­dag den 15. sep­tem­ber kl. 19 for bebo­er­ne i Ålstrup i Fryse­hu­set. Ons­dag den 22. sep­tem­ber kl. 19 for bebo­er­ne i Amstrup i Fal­ling Festlokaler/​​Dinesen. Ons­dag den 29. sep­tem­ber kl. 19 for bebo­er­ne i Fal­ling i Fal­ling Festlokaler/​​Dinesen. Og ons­dag den 6. okto­ber kl. 19 for bebo­er­ne i Ørting i Sog­ne­hu­set.Udvik­lings­pla­nen lig­ger under “Lokal­råd og for­e­nin­ger” her på Lokalposten. 

Bør­ne­ha­ven åbner igen

Bør­ne­ha­ven på Hav­re­væn­get i Ørting er ble­vet shin­et op og åbner igen. Men kun mid­ler­ti­digt i et par måne­der. Og ikke for børn i Ørting. Men for børn i Odder, som skal trans­por­te­res med bus. For i Odder mang­ler plad­ser. DOMI Bolig har pla­ner om at byg­ge 16 leje­bo­li­ger på Hav­re­væn­get, så bør­ne­ha­ven og de to gam­le seni­o­r­bo­li­gerskal pæres ned. 

Have­gæ­ster betal­te 1300 kr

Der var næsten 1300 kr i de to syl­te-glas mær­ket ØFUG, som stod på bor­de­ne i den lil­le cafe på gårds­plad­sen – der­til kom­mer nog­le ind­be­ta­lin­ger på Mobile­Pay. Pen­ge­ne var gæster­nes beta­ling for ”gra­tis kaf­fe” på gårds­plad­sen, da Lis­beth Jør­gen­sen søn­dag åbne­de den sto­re øko­lo­gi­ske have på Per­sie­vej i Ørting for besø­gen­de. Ca 50 men­ne­sker benyt­te­de sig af det. Pen­ge­ne i syl­te-glas­­se­­ne går ube­skå­ret til ØFUG, som Cor­o­­na-ned­luk­­nin­­gen har ramt hårdt. 

Som­mer­re­stau­rant er tæt på udsolgt

De har valgt, at kun 30 men­ne­sker kan spi­se på Brand­by­ge­gaards som­mer­re­stau­rant de 15 afte­ner i juli, den er åben. Og 10 afte­ner er alle­re­de udsolgt. Så man­ge loka­le og uden­bys gæster vil spi­se, hvor 95 pro­cent af både maden og drik­ke­va­rer­ne er lavet af går­dens egne øko­lo­gi­ske pro­duk­ter – og med fæl­les hjælp dyr­ket på mar­ker og i driv­hus af kok­ken og hen­de, der ser­ve­rer. Der er sta­dig få bil­let­ter til fem afte­ner. De skal bestil­les på Odder­net­tet (https://​www​.odder​bil​let​ten​.dk/​a​r​r​a​n​g​e​m​e​n​t​er/) Der kan du også læse om maden, du har i ven­te. Men sagt med det sam­me – til­hø­rer du den del af men­ne­ske­he­den, der abso­lut skal have kød, må du fin­de et andet sted. 

Sog­neud­flugt til Den Geo­gra­fi­ske Have

19. august kl. 8.10 går bus­sen fra Sog­ne­hu­set i Ørting til kir­ken i Gyl­ling, hvor den sam­ler del­ta­ge­re op kl. 8.15 før turen går til for­sam­lings­hu­set på Alrø kl. 8.30. Turen går til Den Geo­gra­fi­ske Have i Kol­ding. Her er der rund­vis­ning efter­fulgt af mid­dag på restau­rant Den Gyld­ne Hane. Bag­ef­ter går turen vide­re til Sdr.Bjert med rund­vis­ning i kir­ken og kaf­fe på kro­en. Kl. 16 går turen til­ba­ge. Del­ta­gel­se i udflug­ten koster 100 kr. Til­mel­ding til  Jør­gen Jen­sen på mail jensen-​lave@​live.​dk eller tlf. 24943395 

Gene­ral­for­sam­ling i Hallen

Cor­o­­na-restrik­tio­­ner for­sin­ke­de også gene­ral­for­sam­lin­gen i Ørting Hallen. 

Men 1. juli kl. 19 bli­ver den holdt, og som altid har alle bor­ge­re over 15 år i Ørting-Fal­ling sog­ne adgang og stem­me­ret. Det sam­me har med­lem­mer af de for­e­nin­ger, der bru­ger Hal­len. Det gæl­der f.eks. fle­re bebo­e­re i Gyl­ling.På valg er for­mand, sekre­tær, et besty­rel­ses­med­lem og en sup­ple­ant.Tho­mas Tikjøb genop­stil­ler som for­mand. Også Micha­el Hov­mand genop­stil­ler som sekretær. 

Brugs­en støt­ter forsamlingshuset

Da dagens omsæt­ning i Brugs­en i Gyl­ling var gjort op fre­dag, kun­ne udde­ler Krogstrup skri­ve en check på 14.374,75 kr til For­sam­lings­hu­set. Belø­bet sva­rer til 20 pro­cent af dagens omsæt­ning.Som meget andet er for­sam­lings­hu­set også på hæle­ne efter Cor­o­­na-ned­luk­­nin­­gen. Der har hver­ken været soci­a­le arran­ge­men­ter eller udlej­ning til pri­va­te fester. 

Gyl­ling byfest er aflyst

Gyl­ling Kul­tur­for­e­ning kaster nu hånd­klæ­det i rin­gen og afly­ser byfe­sten.Det er Cor­o­­na-krav og mang­len på øko­no­misk sik­ker­hed, der har fået for­e­nin­gen til at tage beslut­nin­gen.Odder byfest er også aflyst. Det bety­der, at Gyl­ling Sport og Idræt – som ØFUG – går glip af en ind­tægt på godt 60.000 kr. 

Gyl­ling vil blomstre

To grøn-bru­­ne græs­a­re­a­ler tæt på sko­len vil bli­ve erstat­tet med blom­ster­be­de. Og ved det lil­le regn­vands-bas­sin skal der plan­tes frugt­træ­er og buske. Alt for at give lands­by­ens bor­ge­re noget smukt at se på og for at øge biodiversiteten. 

Det er Gyl­ling Sko­le og Bør­ne­hus­råd, der sam­men med Lokal­rå­det har fået ide­en og sam­men søgt – og fået – pen­ge til pro­jek­ter­ne fra Kvi­ck­ly – 20.000 kr er kom­met ind på kontoen. 

Slut med selv­pluk jord­bær og ærter

For man­ge i områ­det har det været tra­di­tion at tage til Holt­gaard og pluk­ke jord­bær og ærter. Og hver dag i jord­bær­sæ­so­nen er fri­ske røde bær og poser fyldt med grøn­ne bæl­ge kom­met til Han­dels­plad­sen i Ørting.Men nu er det slut. Anne og Hel­ge har efter man­ge over­vej­el­ser at stop­pe pro­duk­tio­nen af kar­to­f­ler, ærter og jord­bær – luk­ke gård­bu­tik­ken og for­pag­te jor­den ud. De to nær­mer sig pen­sions­al­de­ren. Der­for har de beslut­tet at stoppe. 

Byrå­det bli­ver en kommunalbestyrelse

Når vi skal til valg 16. novem­ber, væl­ger vi ikke repræ­sen­tan­ter til et byråd. Men til en kom­mu­nal­be­sty­rel­se. Alle par­ti­er vedt­og Enheds­li­stens for­slag om nav­ne­æn­dring. I begrun­del­sen for for­sla­get hed­der det, at byråd ”giver det fejl­ag­ti­ge ind­tryk, at Odder by har en sær­sta­tus, og ”byrå­det” har en sær­lig rol­le i for­hold til Odder by frem­for de øvri­ge min­dre byer. Det var ved sid­ste kom­mu­nalvalg en hyp­pigt fore­kom­men­de kri­tik. Den er vi eni­ge i, og vi ønsker at bru­ge det mere kor­rek­te udtryk ”Odder kom­mu­nal­be­sty­rel­se”. Vi er besty­rel­se for hele Odder kom­mu­ne”.Ændrin­gen gæl­der fra 1. janu­ar næste år. 

Cykel­stien blev 2,2 mio kr billigere

Pri­sen for cykel­stien mel­lem Ørting og Gyl­ling blev alt i alt 7,1 mill. kr.  Den var bud­get­te­ret til at koste 9,3 mio – så der er alt­så 2,2 mio kr til­ba­ge på kon­to­en.Cykel­stien blev offi­ci­elt åbnet 16. decem­ber 2019. 200 men­ne­sker ind­vie­de den 4 km lan­ge sti. Siden er den ble­vet brugt af man­ge gåen­de, cyk­len­de og løben­de. Spe­ci­elt under Cor­o­­na-ned­luk­­nin­­gen har man­ge hunde fået den dag­li­ge motion her. I begyn­del­sen lidt lang­somt, men efter­som hund­en fik eje­ren i bed­re form i et hur­ti­ge­re tempo. 

Præ­s­te­går­den solgt – til en præst

Rand­lev-præ­­sten Met­te Rot­h­mann har købt Ørting Præ­s­te­gård, og 1. juni flyt­ter hun ind. 1. okto­ber går hun på pension. 

Huset har været lejet ud siden Ørting-Fal­lings præst, Vibe­ke Døs­sing Rude­beck, blev flyt­tet til Odder og biskop og provst beslut­te­de, at seks landsog­ne kan betje­nes af kun to præster. 

Den er rasen­de god” – “det er helt geni­alt at hand­le lokalt”

I Dagli’Brugsens fre­dags­vi­deo på Face­book kan vi se ham løbe rundt i butik­ken, træk­ke til­bud frem, rek­la­me­re for dem og smi­de lidt med poser­ne for til sidst at sæt­te tæn­der­ne i fre­dagska­gen, og om det er en othel­lo­lag­ka­ge eller et stu­den­ter­brød – det er rasen­de godt. For så at slut­te af med ”Husk det er geni­alt at hand­le lokalt”.

Det er helt geni­alt at hand­le (stort) lokalt

Hans navn er Nils Krogstrup. 1. sep­tem­ber hav­de han arbej­det som udde­ler i  Dagli’Brugsen i Gyl­ling i 13 år, og det kan vi tak­ke hans kone for. Hun arbej­de­de i Brugs­en, og da den på ét år hav­de haft tre for­skel­li­ge udde­le­re, blev hun træt af det sjov. En dag rin­ge­de hun til Nils på hans arbej­de som kon­su­lent for Carls­berg og Tuborg og sag­de: ”I mor­gen skal vi til sam­ta­le i Kvi­ck­ly i Odder om at bli­ve udde­ler­par”. De fik job­bet – og har det stadig.

DU ER JO IKKE 25 ÅR..

Nils har et lil­le kon­tor bag ved lage­ret og post­pak­ke-afde­lin­gen. Det fun­ge­rer også som per­so­na­le­rum. På vej der­ind skal man for­bi er bog­skab, hvor kun­der­ne kan låne en bog eller to. Det er Gyl­ling Pen­sio­ni­st­for­e­ning, der har fået det stil­let op.

Det er ikke på kon­to­ret, han ophol­der sig mest. Jule­py­n­ten med en sne­mand og et gran­træ står sta­dig på hyl­den og et glas med brænd­te mand­ler har plads på bor­det. Udde­le­ren er mest at fin­de i butik­ken. Altid i skarp trav. ”Pas nu på, far – siger hans børn. Du er jo ikke 25 år læn­ge­re”. Nej, han er snart dob­belt så gam­mel – 49 år. Men sta­dig i løb.

TRE MINUTTER  CYKEL

Lis og Nils bor i Gyl­ling sam­men med deres fire børn. Dog er den æld­ste på 23 år lige flyt­tet hjem­me­fra for at gå i gang med en uddan­nel­se – også han har slå­et sine fol­der i Brugsen. 

Det er så nemt. Tre minut­ter på en cykel, og så er han på arbej­de i den Brugs, der uden for har både lege­plads til bør­ne­ne og et lil­le minigolf-anlæg.

De fle­ste vil­le nok betak­ke sig for at bo og arbej­de sam­men 24 timer i døg­net. Men ”vi har været – og er – gode til at hol­de arbej­de og pri­vat­liv adskilt”.

De er beg­ge loka­le – Lis er fra Odder og Nils fra Neder Rand­lev. Og de har beg­ge arbej­det i Løvbjerg.

DET NÆRE ER OMDREJNINGSPUNKTET

“Den er rasen­de god”

Det nære er Gyl­ling Brugs­ens omdrej­nings­punkt. Det spil­ler ind i alt og på alt.

”Vi har frie hæn­der”, siger Nils. ”Kvi­ck­ly blan­der sig ikke, når vi hol­der os til ret­nings­linjer­ne, som er, at vi skal være så loka­le, som vi over­ho­ve­det kan være – vi skal sik­re, at alt er ved­li­ge­holdt og også ger­ne tæn­ke nyt, og så skal vi leve­re et lil­le overskud”.

Gyl­ling Brugs­en bak­ker der­for op om alle loka­le begi­ven­he­der. Da cykel­stien skul­le løbes eller gås til, var der f.eks. kaf­fe og rundstyk­ker til alle del­ta­ge­re og vand til at sluk­ke motions-tør­sten. Og der er øko­no­misk støt­te til foreninger.

20 PROCENT AF OMSÆTNINGEN EN FREDAG

At Kvi­ck­lys ret­nings­linjer giver for­ret­nin­gen frie hæn­der, bety­der bl.a. at 20 pro­cent af omsæt­nin­gen en dag kan gå til et lokalt pro­jekt. Det er kom­met For­sam­lings­hu­set til gode. Og nu er det Bør­ne­hu­sets tur til at få 20 pro­cent af omsæt­nin­gen en fre­dag som hjælp til den nye legeplads.

Sam­men med det til­skud, ben­zin­sel­ska­bet giver for hver solgt liter ved Brugs­en, done­rer for­ret­nin­gen hvert år omkring 70.000 kr til for­e­nin­ger og aktiviteter.

CORONA HAR VÆRET EN HJÆLPER

Men den hol­der også selv loka­le arran­ge­men­ter. F.eks. plan­te­mar­ked og sidst i august ”Spis med Brugs­en”. Dog ikke i år.

”Vi vid­ste ikke noget om Cor­o­na-restrik­tio­ner­ne, så vi vil­le ikke plan­læg­ge noget, vi kun­ne bli­ve nødt til at afly­se igen”, siger Nils. ”Der­til kom­mer, at vi under ned­luk­nin­gen har haft rig­tig travlt. Her tur­de folk kom­me ind og hand­le – men de holdt sig fra de sto­re super­mar­ke­der. Så for os har ned­luk­nin­gen under pan­de­mi­en været et gode. Jeg håber så, at folk husker, at det er helt geni­alt at hand­le lokalt. For vores støt­te til lokal­sam­fun­det er afhæn­gig af den loka­le opbakning”.

EFTERSKOLEN

Det ærg­rer ham, at en ny køk­ken­le­der på Efter­sko­len har valgt at læg­ge alle ind­køb uden for Gyl­ling. Han vil helst ikke sige noget om det – fore­træk­ker at snak­ke pænt om alle. Han vil dog godt med­gi­ve, at skif­tet har bety­det en ned­gang i omsæt­nin­gen, men skyn­der sig så at sige, at ele­ver­ne jo sta­dig køber ind i Brugs­en – som om cola, soda­vand, chips og bland selv slik kan opve­je køkkentabet.

DER SKAL VÆRE PLADS TIL ALLE

Nils’s man­tra er, at der skal være plads til alle. Og det er der i Gyl­ling-Brugs­en. Den tager – med et lidt for­s­lidt nutids-udtryk – et soci­alt ansvar.

Nils Krogstrup – her skal være plads til alle

”Hvis en mand kun kan arbej­de nog­le timer et par gan­ge om ugen, så skal det da kun­ne lade sig gøre. For det bety­der noget for ham soci­alt, at kom­me ud blandt andre men­ne­sker og føle sig  nyt­tig”, siger Nils.

Også unge men­ne­sker, som ikke har pas­set ind i sko­len eller andre ste­der, får selv­til­li­den til­ba­ge, når de i Brugs­en får et ansvar og ikke bli­ver betrag­tet som et problem.

”Vi hjæl­per, hvor vi kan. Og der er plads til alle”, under­stre­ger Nils igen. ”Vi hol­der også lidt øje med folk. Er der f.eks. en af de faste kun­der, som ikke har været her en dag eller to. Man­ge ældre men­ne­sker kom­mer en lil­le tur i Brugs­en hver dag. Måske skal de ikke købe andet end en liter mælk, men de får en lil­le snak og møder andre”.

BUTIKSRÅD OG ÅRSMØDE

Gyl­ling-Brugs­en har ikke en besty­rel­se. ”En gang om året kom­mer Kvickly’s besty­rel­se og hører, hvad vi laver. Og jeg kom­mer til møde i Odder. Vi hol­der et års­mø­de, hvor 150 men­ne­sker ple­jer at kom­me for at høre om arbej­det og pla­ner­ne, og så har vi et butiks­råd: Loka­le folk som jeg kan spar­re med og som har ide­er. Det fun­ge­rer”, siger Nils.

Og Kvi­ck­ly bak­ker op, så læn­ge Brugs­en er så lokal som muligt, leve­rer et lil­le over­skud og så læn­ge alt bli­ver holdt ved lige – og ger­ne fornyet.

49-åri­ge Nils Krogstrup har ingen pla­ner om at skif­te arbej­de. Tvær­ti­mod. Han hører til dem, der tru­er med at bli­ve. ”Så læn­ge vi har lokal opbak­ning, skal det nok gå. Det er lidt vig­tigt, at folk ven­der tan­ken om, hvad Gyl­ling vil­le være uden Brugs­en. Det er jo sådan, at hvis noget for­svin­der på lan­det, kom­mer det ikke igen. Så det er vig­tigt at hol­de liv i både os og i Han­dels­plad­sen i Ørting. Der er rige­lig plads til os begge”.

Når Kir­sten fin­der tiden, brin­ger Lokal­po­sten en arti­kel om hen­de og om Handelspladsen.

KALENDER

SANGEFTERMIDDAGE BEGYNDER IGEN

San­g­ef­ter­mid­da­ge­ne i Sog­ne­hu­set, der var aflyst hele for­å­ret p.g.a. Cor­o­na-restrik­tio­ner­ne, begyn­der igen.
Det er den før­ste tirs­dag i hver måned til og med 3. maj 2022. Og det er fra kl. 14 – 16.30

TORSDAGSKLUBBENS PROGRAM
Pro­gram for efter­å­ret og for­å­ret 2022 er lagt ind under lokal­råd & foreninger

DANSKE SENIORES PROGRAM
Pro­gram for efter­å­ret og for for­å­ret 2022 er lagt ind under lokal­råd & foreninger

AMSTRUP-MØDE

22. sep­tem­ber kl. 19 hol­der Lokal­rå­det møde med bebo­er­ne i Amstrup om udvik­lings­pla­nen. Det er i Fal­ling Forsamlingshus.

ODDER VOICES

28. sep­tem­ber kl. 19.30 er der san­gaf­ten med koret Odder Voi­ces i Sog­ne­hu­set på Bilsbækvej

FALLING-MØDE:

29. sep­tem­ber kl. 19 hol­der Lokal­rå­det møde med bebo­er­ne i Fal­ling om udvik­lings­pla­nen. Det er i Fal­ling Forsamlingshus

ØRTING-MØDE:

6. okto­ber kl. 19 hol­der Lokal­rå­det møde med bebo­er­ne i Ørting om udvik­lings­pla­nen. Det er i Sog­ne­hu­set på Bilsbækvej.

NATURSTI-INDVIELSE:

(foto fra Odder kom­mu­nes hjem­mesi­de)

9. okto­ber kl. 14 skal den nye natursti i Ålstrup ind­vies. Det begyn­der ved Fryse­hu­set, hvor snoren skal klippes

SPISEVENNER

19. okto­ber kl. 12 mødes Spi­se­ven­ner igen i Fal­ling For­sam­lings­hus. Til­mel­ding skal ske sene­st 15. okto­ber til Poul Hen­ning tlf 22383692