KORT NYT

GENERALFORSAMLING

Alle over 16 år, som bor fat i Ørting-Fal­ling Sog­ne, er med­lem­mer af Lokal­rå­det. Også selv om de hver­ken har udfyldt en blan­ket eller betalt kon­tin­gent, som ellers er det almin­de­li­ge, når man bli­ver med­lem af en for­e­ning.  De kan møde op til gene­ral­for­sam­lin­gen og stem­me. Det­te års gene­ral­for­sam­ling fin­der sted d. 29. marts kl. 19 – 21.30 hos Dine­sen i Fal­ling. Lokal­rå­det har eksi­ste­ret siden okto­ber 2014 og skal være områ­dets kon­takt til kom­mu­nal­be­sty­rel­se og for­valt­ning.  Hvis du vil se, hvad rådet arbej­der med, så find alle møde­re­fe­ra­ter på Lokal­po­sten under Lokal­råd og foreninger. 

STØTTE TIL HANDELSPLADSEN

Der er luk­ket så meget som muligt for fry­se­re og køle­re på Han­dels­plad­sen, men alli­ge­vel koster elek­tri­ci­te­ten det hvi­de ud af øjne­ne.  Men Pan­de­ka­ge­bi­len og støt­te­bi­drag ind­brag­te på få timer 16.000 kro­ner – eller et beløb, der bety­der, at reg­nin­gen fra elek­tri­ci­tets­sel­ska­bet for en måneds for­brug, kan beta­les. Pan­de­ka­ge­bi­len done­re­de pen­ge­ne fra to timers salg ved Han­dels­plad­sen, og lands­by­ens bebo­e­re bak­ke­de op og spi­ste fyld­te pan­de­ka­ger til aftens­mad. Den sam­me hjælp fik Dagli’Brugsen i Gylling. 

PANDEKAGEBILEN STØTTER LOKALE

Den 9. decem­ber mel­lem kl. 16 og 18 kan man købe pan­de­ka­ger med fyld ved Han­dels­plad­sen i Ørting. Pen­ge­ne fra sal­get går ube­skå­ret til hjælp til at beta­le el-reg­­nin­­gen. I går var Pan­de­ka­ge­bi­len ved Gyl­ling-Brugs­­en – også for at give et til­skud til de sti­gen­de udgifter. 

Valg flyt­ter sang til kirken

Stem­me­bok­se og valg­til­for­ord­ne­de ryk­ker 1. novem­ber ind i Sog­ne­hu­set og fortræn­ger den sang­grup­pe, som ple­jer at mødes der før­ste tirs­dag i måne­den. Men grup­pen kan sta­dig mødes, for kir­ken er reser­ve­ret til dem. Kaf­fen skal sta­dig tages med hjemmefra. 

BRUGSEN ER NU ÅBEN KL. 8 – 18

Fra i mor­gen – 1. okto­ber – ændrer Gyl­ling-Brugs­­en åbning­sti­den. Den åbner kl. 8 og luk­ker kl. 18. Der er skå­ret en halv time om mor­ge­nen og en time om afte­nen, og er en kon­se­kvens af, at elek­tri­ci­te­ten koster det hvi­de ud af øjne­ne. De nye tider bety­der, at ingen med­ar­bej­de­re bli­ver fyret. 

FDF Ørting-Fal­ling kan fortsætte

Syv voks­ne har meldt sig til at gå ind som fri­vil­li­ge i FDF-arbej­­det. Og det bety­der, at kred­sen kan fort­sæt­te. Ikke kun børn fra det­te områ­de er med i den loka­le FDF-kreds. Også børn fra Gyl­ling del­ta­ger.De kan nu alle mødes igen 1. sep­tem­ber kl. 18.30 ved spej­der­hyt­ten på Tof­ten i Ørting. 

Mari­an­ne Lyst stopper

Sog­ne­præst Mari­an­ne Lyst har valgt at gå på pen­sion ved års­skif­tet. Inden da har hun ferie, der skal afvik­les, så hen­des afskeds­gud­stje­ne­ster bli­ver holdt 27. novem­ber. Det er i Gyl­ling Kir­ke kl. 9.30, og kl. 10.30 på Alrø. 

Pas på kanterne

Cykel­stien mel­lem Ørting og Odder har nu fået et lag asfalt, der har dæk­ket de rev­ner, der for­år­sa­ge­de en del uheld. Den smal­le cykel­sti har der­for nu fået kan­ter, der kan være far­li­ge, hvis cyk­li­ster også lader Tour de Fran­­ce-febe­ren sni­ge sig ind på turen til arbej­de og over­ha­ler. Så pas på. 

CYKELSTIERNE SKAL FORBEDRES

”Det kom­mer på i løbet af for­å­ret – i hvert fald inden som­mer­fe­ri­en”.”Det” er et nyt slid­lag på cykel­sti­er­ne mel­lem Ørting og Odder. Og løf­tet om for­bed­ring af cykel­stien er givet af for­man­den for Kli­­ma- og Pla­n­ud­val­get, Kre­sten Bjer­re i Hor­sens Fol­ke­blad 21. janu­ar. Cyk­li­ster har i lang tid kla­get over de dår­li­ge for­hold, der har bety­det, at man­ge er væltet. 

KAFFEN SERVERESKIRKEN

Så meget er aflyst eller udskudt. Men ikke mor­gensan­gen i kir­ken. Den bli­ver gen­nem­ført 13. janu­ar kl. 9.30 som plan­lagt. Ene­ste ændring er, at der ikke bag­ef­ter er mor­genkaf­fe i Sog­ne­hu­set. Kaf­fen bli­ver den­ne gang ser­ve­ret i kir­ken. Virus-reg­­ler­­ne bli­ver over­holdt, så det er trygt at deltage. 

AFLYSNINGER RAMMER ÆLDRE MENNESKER

Dan­ske Seni­o­rer afly­ser gene­ral­for­sam­lin­gen 10. janu­ar, men håber at kun­ne hol­de den 14. marts kl. 13.30. For­e­nin­gen kan dog glæ­de sig over, at 50 ældre nåe­de at del­ta­ge i jule­mid­da­gen med mad fra Sko­v­bak­ken, før alt luk­ke­de ned. Tors­dags­klub­ben begyn­der først igen 20. janu­ar. Spi­se­ven­ner håber dog at kun­ne sam­le ældre men­ne­sker i Ørting Hal­lens Café d. 18. janu­ar kl. 12. Bli­ver restrik­tio­ner­ne ikke stram­met yder­li­ge­re, lever Cafe­en op til kravene. 

Cor­o­na-aflys­ning

Der bli­ver ingen jule­kon­cert i Fal­ling Kir­ke 14. decem­ber. Menig­heds­rå­det har beslut­tet, at kon­cer­ten med Odder Voi­ces ikke skal gen­nem­fø­res på grund af risi­ko­en for smit­te med Cor­o­­na-virus – eller en af Covid 19’s efter­hån­den man­ge vari­an­ter. End­nu er der ingen mel­din­ger om jule­g­ud­stje­ne­ster­ne i Fjord­pa­sto­ra­tets kirker. 

TRE FRA VORES OMRÅDE VALGT

Den nye kom­mu­nal­be­sty­rel­se får tre med­lem­mer fra vores område. 

Det er Katja Ive­sø fra Gyl­ling valgt for de radi­ka­le, Klaus Rafa­el Jen­sen fra Fal­ling – valgt for de kon­ser­va­ti­ve og Lene Aagaard fra Ørting – valgt for Venstre. 

Det var meget tæt på, at også Jan Kjær­s­gaard fra Ørting var ble­vet valgt. Hav­de han fået 10 mere end de 147 per­son­li­ge stem­mer, han fik, var han også ble­vet valgt. 

Stem­me­pro­cen­ter­ne svin­ge­de en del i områ­det. På Alrø valg­te 88,8 pro­cent af væl­ger­ne at stem­me, i Ørting-Fal­ling var det 74,3 pro­cent og Gyl­ling kun 68,7 procent. 

FØRSTE CORONA-AFLYSNING

Lone Vitus og Søren Kvist på Brand­by­ge­gaard afly­ser årets jule­mar­ked med den begrun­del­se, at “intet tyder på, at det er en god idé at brin­ge man­ge men­ne­sker sam­men inden­dørs de kom­men­de måneder”. 

Der er man­ge timers for­be­re­del­se i at få det sto­re mar­ked i træla­den til­ret­telagt. Og det kan være spildt, hvis tal­le­ne for antal­let af smit­te­de og hospi­tal­s­ind­lag­te fort­sæt­ter med at sti­ge. Der­for væl­ger de at afly­se alle­re­de nu. 

Pen­sio­ni­st­for­e­ning fyl­der 70 år

Den begynd­te som Gyl­ling Alder­s­ren­te­for­e­ning – nu hed­der den Gyl­ling Pen­sio­ni­st­for­e­ning. Og på ons­dag har den eksi­ste­ret i 70 år. Det vil to dage efter bli­ve fejret i For­sam­lings­hu­set med fore­lø­big 60 del­ta­ge­re. Det vil ske med sang, musik, mad og drik­ke – men også med et lil­le fored­rag om for­e­nin­gens histo­rie. Den kan ellers være svær at styk­ke sam­men, for som det gæl­der for man­ge for­e­nin­ger, er også Alder­s­for­e­nin­gens refe­ra­ter m.v. for de før­ste otte år for­s­vun­det. Det var før vi fik lokalarkiverne. 

Den er rasen­de god” – “det er helt geni­alt at hand­le lokalt”

I Dagli’Brugsens fre­dags­vi­deo på Face­book kan vi se ham løbe rundt i butik­ken, træk­ke til­bud frem, rek­la­me­re for dem og smi­de lidt med poser­ne for til sidst at sæt­te tæn­der­ne i fre­dagska­gen, og om det er en othel­lo­lag­ka­ge eller et stu­den­ter­brød – det er rasen­de godt. For så at slut­te af med ”Husk det er geni­alt at hand­le lokalt”.

Det er helt geni­alt at hand­le (stort) lokalt

Hans navn er Nils Krogstrup. 1. sep­tem­ber hav­de han arbej­det som udde­ler i  Dagli’Brugsen i Gyl­ling i 13 år, og det kan vi tak­ke hans kone for. Hun arbej­de­de i Brugs­en, og da den på ét år hav­de haft tre for­skel­li­ge udde­le­re, blev hun træt af det sjov. En dag rin­ge­de hun til Nils på hans arbej­de som kon­su­lent for Carls­berg og Tuborg og sag­de: ”I mor­gen skal vi til sam­ta­le i Kvi­ck­ly i Odder om at bli­ve udde­ler­par”. De fik job­bet – og har det stadig.

DU ER JO IKKE 25 ÅR..

Nils har et lil­le kon­tor bag ved lage­ret og post­pak­ke-afde­lin­gen. Det fun­ge­rer også som per­so­na­le­rum. På vej der­ind skal man for­bi er bog­skab, hvor kun­der­ne kan låne en bog eller to. Det er Gyl­ling Pen­sio­ni­st­for­e­ning, der har fået det stil­let op.

Det er ikke på kon­to­ret, han ophol­der sig mest. Jule­py­n­ten med en sne­mand og et gran­træ står sta­dig på hyl­den og et glas med brænd­te mand­ler har plads på bor­det. Udde­le­ren er mest at fin­de i butik­ken. Altid i skarp trav. ”Pas nu på, far – siger hans børn. Du er jo ikke 25 år læn­ge­re”. Nej, han er snart dob­belt så gam­mel – 49 år. Men sta­dig i løb.

TRE MINUTTER  CYKEL

Lis og Nils bor i Gyl­ling sam­men med deres fire børn. Dog er den æld­ste på 23 år lige flyt­tet hjem­me­fra for at gå i gang med en uddan­nel­se – også han har slå­et sine fol­der i Brugsen. 

Det er så nemt. Tre minut­ter på en cykel, og så er han på arbej­de i den Brugs, der uden for har både lege­plads til bør­ne­ne og et lil­le minigolf-anlæg.

De fle­ste vil­le nok betak­ke sig for at bo og arbej­de sam­men 24 timer i døg­net. Men ”vi har været – og er – gode til at hol­de arbej­de og pri­vat­liv adskilt”.

De er beg­ge loka­le – Lis er fra Odder og Nils fra Neder Rand­lev. Og de har beg­ge arbej­det i Løvbjerg.

DET NÆRE ER OMDREJNINGSPUNKTET

“Den er rasen­de god”

Det nære er Gyl­ling Brugs­ens omdrej­nings­punkt. Det spil­ler ind i alt og på alt.

”Vi har frie hæn­der”, siger Nils. ”Kvi­ck­ly blan­der sig ikke, når vi hol­der os til ret­nings­linjer­ne, som er, at vi skal være så loka­le, som vi over­ho­ve­det kan være – vi skal sik­re, at alt er ved­li­ge­holdt og også ger­ne tæn­ke nyt, og så skal vi leve­re et lil­le overskud”.

Gyl­ling Brugs­en bak­ker der­for op om alle loka­le begi­ven­he­der. Da cykel­stien skul­le løbes eller gås til, var der f.eks. kaf­fe og rundstyk­ker til alle del­ta­ge­re og vand til at sluk­ke motions-tør­sten. Og der er øko­no­misk støt­te til foreninger.

20 PROCENT AF OMSÆTNINGEN EN FREDAG

At Kvi­ck­lys ret­nings­linjer giver for­ret­nin­gen frie hæn­der, bety­der bl.a. at 20 pro­cent af omsæt­nin­gen en dag kan gå til et lokalt pro­jekt. Det er kom­met For­sam­lings­hu­set til gode. Og nu er det Bør­ne­hu­sets tur til at få 20 pro­cent af omsæt­nin­gen en fre­dag som hjælp til den nye legeplads.

Sam­men med det til­skud, ben­zin­sel­ska­bet giver for hver solgt liter ved Brugs­en, done­rer for­ret­nin­gen hvert år omkring 70.000 kr til for­e­nin­ger og aktiviteter.

CORONA HAR VÆRET EN HJÆLPER

Men den hol­der også selv loka­le arran­ge­men­ter. F.eks. plan­te­mar­ked og sidst i august ”Spis med Brugs­en”. Dog ikke i år.

”Vi vid­ste ikke noget om Cor­o­na-restrik­tio­ner­ne, så vi vil­le ikke plan­læg­ge noget, vi kun­ne bli­ve nødt til at afly­se igen”, siger Nils. ”Der­til kom­mer, at vi under ned­luk­nin­gen har haft rig­tig travlt. Her tur­de folk kom­me ind og hand­le – men de holdt sig fra de sto­re super­mar­ke­der. Så for os har ned­luk­nin­gen under pan­de­mi­en været et gode. Jeg håber så, at folk husker, at det er helt geni­alt at hand­le lokalt. For vores støt­te til lokal­sam­fun­det er afhæn­gig af den loka­le opbakning”.

EFTERSKOLEN

Det ærg­rer ham, at en ny køk­ken­le­der på Efter­sko­len har valgt at læg­ge alle ind­køb uden for Gyl­ling. Han vil helst ikke sige noget om det – fore­træk­ker at snak­ke pænt om alle. Han vil dog godt med­gi­ve, at skif­tet har bety­det en ned­gang i omsæt­nin­gen, men skyn­der sig så at sige, at ele­ver­ne jo sta­dig køber ind i Brugs­en – som om cola, soda­vand, chips og bland selv slik kan opve­je køkkentabet.

DER SKAL VÆRE PLADS TIL ALLE

Nils’s man­tra er, at der skal være plads til alle. Og det er der i Gyl­ling-Brugs­en. Den tager – med et lidt for­s­lidt nutids-udtryk – et soci­alt ansvar.

Nils Krogstrup – her skal være plads til alle

”Hvis en mand kun kan arbej­de nog­le timer et par gan­ge om ugen, så skal det da kun­ne lade sig gøre. For det bety­der noget for ham soci­alt, at kom­me ud blandt andre men­ne­sker og føle sig  nyt­tig”, siger Nils.

Også unge men­ne­sker, som ikke har pas­set ind i sko­len eller andre ste­der, får selv­til­li­den til­ba­ge, når de i Brugs­en får et ansvar og ikke bli­ver betrag­tet som et problem.

”Vi hjæl­per, hvor vi kan. Og der er plads til alle”, under­stre­ger Nils igen. ”Vi hol­der også lidt øje med folk. Er der f.eks. en af de faste kun­der, som ikke har været her en dag eller to. Man­ge ældre men­ne­sker kom­mer en lil­le tur i Brugs­en hver dag. Måske skal de ikke købe andet end en liter mælk, men de får en lil­le snak og møder andre”.

BUTIKSRÅD OG ÅRSMØDE

Gyl­ling-Brugs­en har ikke en besty­rel­se. ”En gang om året kom­mer Kvickly’s besty­rel­se og hører, hvad vi laver. Og jeg kom­mer til møde i Odder. Vi hol­der et års­mø­de, hvor 150 men­ne­sker ple­jer at kom­me for at høre om arbej­det og pla­ner­ne, og så har vi et butiks­råd: Loka­le folk som jeg kan spar­re med og som har ide­er. Det fun­ge­rer”, siger Nils.

Og Kvi­ck­ly bak­ker op, så læn­ge Brugs­en er så lokal som muligt, leve­rer et lil­le over­skud og så læn­ge alt bli­ver holdt ved lige – og ger­ne fornyet.

49-åri­ge Nils Krogstrup har ingen pla­ner om at skif­te arbej­de. Tvær­ti­mod. Han hører til dem, der tru­er med at bli­ve. ”Så læn­ge vi har lokal opbak­ning, skal det nok gå. Det er lidt vig­tigt, at folk ven­der tan­ken om, hvad Gyl­ling vil­le være uden Brugs­en. Det er jo sådan, at hvis noget for­svin­der på lan­det, kom­mer det ikke igen. Så det er vig­tigt at hol­de liv i både os og i Han­dels­plad­sen i Ørting. Der er rige­lig plads til os begge”.

Når Kir­sten fin­der tiden, brin­ger Lokal­po­sten en arti­kel om hen­de og om Handelspladsen.

KALENDER

GENERALFORSAMLING

29. marts kl. 19 – 21.30 hol­der Lokal­rå­det gene­ral­for­sam­ling hos Dine­sen i Falling

FORTÆLLINGER OMMOSEFOLKET

30. marts kl. 19 har Kul­tur­hub for­tæl­leaf­ten i Sog­ne­hu­set om Mose­fol­ket. Lise Laur­sen og Ste­en Bil­le vil for­tæl­le om livet i Mosen og om nog­le af dens men­ne­sker. Pris: 20 kr. Kaf­fe og kage i pausen. 

VIKINGER

11. april kl. 14.30 vil histo­ri­ke­ren, arkæ­o­lo­gen og for­fat­te­ren Rik­ke Agne­te Olsen for­tæl­le om vikin­ge­ti­den på Alrø og andre ste­der. Det er i Alrø For­sam­lings­hus og det er den rul­len­de kir­kecafé, der arran­ge­rer. Det er gan­ske gra­tis – også kaf­fe og kage, og det er for alle i Fjordpastoratet. 

MORGENSANG OG KAFFE

13. april er der igen mor­gensang og kaf­fe i Sog­ne­hu­set i Ørting. Det begyn­der kl. 9.30.

LOPPEMARKED

16. april kl. 12 – 15 hol­der Ørting Hal­lens Ven­ner lop­pe­mar­ked i Hal­len. 15. april ind­sam­les lop­per og skrot. 

SPISEVENNER

25. april kl. 12 – 14 mødes Spi­se­ven­ner i Ørting Hal­lens Café for at spi­se kyl­ling med ovns­teg­te kar­to­f­ler og dam­pet grønt.

OLDERMANDSHØJEN

29. april skal Older­mands­høj­en på Mose­vej ind­vies. Sæt kryds i kalen­de­ren – nær­me­re pro­gram følger.

PROGRAMMER:

Pro­gram­mer­ne for akti­vi­te­ter­ne i Dan­ske Seni­o­rer og i Tors­dags­klub­ben er nu lagt ind under “Lokal­råd og for­e­nin­ger”. Se et væld af akti­vi­te­ter som fored­rag, kort­spil, hyg­ge, fæl­les­spis­nin­ger og udflugter.