KORT NYT

DET BLEV TIL 3.803 KM

Igen i år vandt Hund­slund lokal­dy­sten. På 2. plad­sen kom Sak­sild, som var med for før­ste gang i år. Gyl­ling snup­pe­de 3. plad­sen og Ørting-Fal­ling blev num­mer fire.

Alt i alt fik kon­kur­ren­cen bor­ge­re i de fire lands­by­er til at løbe, gå og cyk­le 3.803 km.

PROGRAMMER FOR DEN NYE SÆSON

Liter­vis af kaf­fe, kort­spil, bræt­spil, fored­rag, udflug­ter, fæl­les­spis­ning….
Dan­ske Seni­o­rers og Tors­dags­klub­bens pro­gram­mer for den kom­men­de sæson rum­mer gode ople­vel­ser for områ­dets “grå guld”.
Beg­ge pro­gram­mer er nu lagt ind under Lokal­råd og for­e­nin­ger. Som sæd­van­ligt fore­går det i Sog­ne­hu­set på Bils­bæ­kvej i Ørting.

THEJSEN FORLADER FONDEN ØRTING

Dit­te-Marie Thej­sen for­la­der job­bet som vice­for­stan­der på Fon­den Ørting for at bli­ve skole­le­der på Åsko­len, frisko­len i Hør­ning. Hun har arbej­det på opholds­ste­det i mere end 10 år.
Åsko­len har 150 ele­ver fra 0. – 7. klas­se, og en af Thej­sens opga­ver bli­ver at arbej­de med en over­byg­ning. Hun er uddan­net lærer fra Den Frie Lærer­højsko­le. Uddan­nel­sen er spe­ci­elt mål­ret­tet frisko­ler, efter­sko­ler og højskoler.

LOKALRÅD

Hvis du vil vide, hvad Lokal­rå­det for Ørting-Fal­ling arbej­der med for tiden, kan du ori­en­te­re dig i de møde­re­fe­ra­ter, der er lagt ind under ”Lokal­råd og for­e­nin­ger”.
Her fin­der du alle refe­ra­ter fra i år – og også fra de sid­ste par år. Nåe­de du ikke gene­ral­for­sam­lin­gen, kan du sam­me sted fin­de beret­ning, refe­rat og regnskab.

LUK IKKE DE TRÆNGENDE IND

Hvis det rin­ger på døren og frem­me­de beder om lov til at bru­ge dit toilet, skal du ikke luk­ke de træn­gen­de ind. For når de går igen, mang­ler du fle­re gen­stan­de. Den ene er en kvinde.

Det har ældre bebo­e­re i Gyl­ling ople­vet, da de var ven­li­ge mod de frem­me­de. Ven­lig­he­den blev ikke gen­gældt. Så glem med­men­ne­ske­lig­he­den – luk og lås døren. Ring til din nabo eller en anden, hvis de bli­ver uden for.

GENERALFORSAMLING

Alle over 16 år, som bor fat i Ørting-Fal­ling Sog­ne, er med­lem­mer af Lokal­rå­det. Også selv om de hver­ken har udfyldt en blan­ket eller betalt kon­tin­gent, som ellers er det almin­de­li­ge, når man bli­ver med­lem af en for­e­ning.  De kan møde op til gene­ral­for­sam­lin­gen og stem­me. Det­te års gene­ral­for­sam­ling fin­der sted d. 29. marts kl. 19 – 21.30 hos Dine­sen i Fal­ling. Lokal­rå­det har eksi­ste­ret siden okto­ber 2014 og skal være områ­dets kon­takt til kom­mu­nal­be­sty­rel­se og for­valt­ning.  Hvis du vil se, hvad rådet arbej­der med, så find alle møde­re­fe­ra­ter på Lokal­po­sten under Lokal­råd og foreninger.

STØTTE TIL HANDELSPLADSEN

Der er luk­ket så meget som muligt for fry­se­re og køle­re på Han­dels­plad­sen, men alli­ge­vel koster elek­tri­ci­te­ten det hvi­de ud af øjne­ne.  Men Pan­de­ka­ge­bi­len og støt­te­bi­drag ind­brag­te på få timer 16.000 kro­ner – eller et beløb, der bety­der, at reg­nin­gen fra elek­tri­ci­tets­sel­ska­bet for en måneds for­brug, kan beta­les. Pan­de­ka­ge­bi­len done­re­de pen­ge­ne fra to timers salg ved Han­dels­plad­sen, og lands­by­ens bebo­e­re bak­ke­de op og spi­ste fyld­te pan­de­ka­ger til aftens­mad. Den sam­me hjælp fik Dagli’Brugsen i Gylling.

PANDEKAGEBILEN STØTTER LOKALE

Den 9. decem­ber mel­lem kl. 16 og 18 kan man købe pan­de­ka­ger med fyld ved Han­dels­plad­sen i Ørting. Pen­ge­ne fra sal­get går ube­skå­ret til hjælp til at beta­le el-reg­­nin­­gen. I går var Pan­de­ka­ge­bi­len ved Gyl­ling-Brugs­­en – også for at give et til­skud til de sti­gen­de udgifter. 

Valg flyt­ter sang til kirken

Stem­me­bok­se og valg­til­for­ord­ne­de ryk­ker 1. novem­ber ind i Sog­ne­hu­set og fortræn­ger den sang­grup­pe, som ple­jer at mødes der før­ste tirs­dag i måne­den. Men grup­pen kan sta­dig mødes, for kir­ken er reser­ve­ret til dem. Kaf­fen skal sta­dig tages med hjemmefra.

BRUGSEN ER NU ÅBEN KL. 8 – 18

Fra i mor­gen – 1. okto­ber – ændrer Gyl­ling-Brugs­­en åbning­sti­den. Den åbner kl. 8 og luk­ker kl. 18. Der er skå­ret en halv time om mor­ge­nen og en time om afte­nen, og er en kon­se­kvens af, at elek­tri­ci­te­ten koster det hvi­de ud af øjne­ne. De nye tider bety­der, at ingen med­ar­bej­de­re bli­ver fyret.

FDF Ørting-Fal­ling kan fortsætte

Syv voks­ne har meldt sig til at gå ind som fri­vil­li­ge i FDF-arbej­­det. Og det bety­der, at kred­sen kan fort­sæt­te. Ikke kun børn fra det­te områ­de er med i den loka­le FDF-kreds. Også børn fra Gyl­ling del­ta­ger.
De kan nu alle mødes igen 1. sep­tem­ber kl. 18.30 ved spej­der­hyt­ten på Tof­ten i Ørting.

Mari­an­ne Lyst stopper

Sog­ne­præst Mari­an­ne Lyst har valgt at gå på pen­sion ved års­skif­tet. Inden da har hun ferie, der skal afvik­les, så hen­des afskeds­gud­stje­ne­ster bli­ver holdt 27. novem­ber. Det er i Gyl­ling Kir­ke kl. 9.30, og kl. 10.30 på Alrø.

Pas på kanterne

Cykel­stien mel­lem Ørting og Odder har nu fået et lag asfalt, der har dæk­ket de rev­ner, der for­år­sa­ge­de en del uheld. Den smal­le cykel­sti har der­for nu fået kan­ter, der kan være far­li­ge, hvis cyk­li­ster også lader Tour de Fran­­ce-febe­ren sni­ge sig ind på turen til arbej­de og over­ha­ler. Så pas på.

CYKELSTIERNE SKAL FORBEDRES

”Det kom­mer på i løbet af for­å­ret – i hvert fald inden som­mer­fe­ri­en”.
”Det” er et nyt slid­lag på cykel­sti­er­ne mel­lem Ørting og Odder. Og løf­tet om for­bed­ring af cykel­stien er givet af for­man­den for Kli­­ma- og Pla­n­ud­val­get, Kre­sten Bjer­re i Hor­sens Fol­ke­blad 21. janu­ar. Cyk­li­ster har i lang tid kla­get over de dår­li­ge for­hold, der har bety­det, at man­ge er væltet.

KAFFEN SERVERESKIRKEN

Så meget er aflyst eller udskudt. Men ikke mor­gensan­gen i kir­ken. Den bli­ver gen­nem­ført 13. janu­ar kl. 9.30 som plan­lagt. Ene­ste ændring er, at der ikke bag­ef­ter er mor­genkaf­fe i Sog­ne­hu­set. Kaf­fen bli­ver den­ne gang ser­ve­ret i kir­ken. Virus-reg­­ler­­ne bli­ver over­holdt, så det er trygt at deltage. 

Den er rasen­de god” – “det er helt geni­alt at hand­le lokalt”

I Dagli’Brugsens fre­dags­vi­deo på Face­book kan vi se ham løbe rundt i butik­ken, træk­ke til­bud frem, rek­la­me­re for dem og smi­de lidt med poser­ne for til sidst at sæt­te tæn­der­ne i fre­dagska­gen, og om det er en othel­lo­lag­ka­ge eller et stu­den­ter­brød – det er rasen­de godt. For så at slut­te af med ”Husk det er geni­alt at hand­le lokalt”.

Det er helt geni­alt at hand­le (stort) lokalt

Hans navn er Nils Krogstrup. 1. sep­tem­ber hav­de han arbej­det som udde­ler i  Dagli’Brugsen i Gyl­ling i 13 år, og det kan vi tak­ke hans kone for. Hun arbej­de­de i Brugs­en, og da den på ét år hav­de haft tre for­skel­li­ge udde­le­re, blev hun træt af det sjov. En dag rin­ge­de hun til Nils på hans arbej­de som kon­su­lent for Carls­berg og Tuborg og sag­de: ”I mor­gen skal vi til sam­ta­le i Kvi­ck­ly i Odder om at bli­ve udde­ler­par”. De fik job­bet – og har det stadig.

DU ER JO IKKE 25 ÅR..

Nils har et lil­le kon­tor bag ved lage­ret og post­pak­ke-afde­lin­gen. Det fun­ge­rer også som per­so­na­le­rum. På vej der­ind skal man for­bi er bog­skab, hvor kun­der­ne kan låne en bog eller to. Det er Gyl­ling Pen­sio­ni­st­for­e­ning, der har fået det stil­let op.

Det er ikke på kon­to­ret, han ophol­der sig mest. Jule­py­n­ten med en sne­mand og et gran­træ står sta­dig på hyl­den og et glas med brænd­te mand­ler har plads på bor­det. Udde­le­ren er mest at fin­de i butik­ken. Altid i skarp trav. ”Pas nu på, far – siger hans børn. Du er jo ikke 25 år læn­ge­re”. Nej, han er snart dob­belt så gam­mel – 49 år. Men sta­dig i løb.

TRE MINUTTER  CYKEL

Lis og Nils bor i Gyl­ling sam­men med deres fire børn. Dog er den æld­ste på 23 år lige flyt­tet hjem­me­fra for at gå i gang med en uddan­nel­se – også han har slå­et sine fol­der i Brugsen. 

Det er så nemt. Tre minut­ter på en cykel, og så er han på arbej­de i den Brugs, der uden for har både lege­plads til bør­ne­ne og et lil­le minigolf-anlæg.

De fle­ste vil­le nok betak­ke sig for at bo og arbej­de sam­men 24 timer i døg­net. Men ”vi har været – og er – gode til at hol­de arbej­de og pri­vat­liv adskilt”.

De er beg­ge loka­le – Lis er fra Odder og Nils fra Neder Rand­lev. Og de har beg­ge arbej­det i Løvbjerg.

DET NÆRE ER OMDREJNINGSPUNKTET

“Den er rasen­de god”

Det nære er Gyl­ling Brugs­ens omdrej­nings­punkt. Det spil­ler ind i alt og på alt.

”Vi har frie hæn­der”, siger Nils. ”Kvi­ck­ly blan­der sig ikke, når vi hol­der os til ret­nings­linjer­ne, som er, at vi skal være så loka­le, som vi over­ho­ve­det kan være – vi skal sik­re, at alt er ved­li­ge­holdt og også ger­ne tæn­ke nyt, og så skal vi leve­re et lil­le overskud”.

Gyl­ling Brugs­en bak­ker der­for op om alle loka­le begi­ven­he­der. Da cykel­stien skul­le løbes eller gås til, var der f.eks. kaf­fe og rundstyk­ker til alle del­ta­ge­re og vand til at sluk­ke motions-tør­sten. Og der er øko­no­misk støt­te til foreninger.

20 PROCENT AF OMSÆTNINGEN EN FREDAG

At Kvi­ck­lys ret­nings­linjer giver for­ret­nin­gen frie hæn­der, bety­der bl.a. at 20 pro­cent af omsæt­nin­gen en dag kan gå til et lokalt pro­jekt. Det er kom­met For­sam­lings­hu­set til gode. Og nu er det Bør­ne­hu­sets tur til at få 20 pro­cent af omsæt­nin­gen en fre­dag som hjælp til den nye legeplads.

Sam­men med det til­skud, ben­zin­sel­ska­bet giver for hver solgt liter ved Brugs­en, done­rer for­ret­nin­gen hvert år omkring 70.000 kr til for­e­nin­ger og aktiviteter.

CORONA HAR VÆRET EN HJÆLPER

Men den hol­der også selv loka­le arran­ge­men­ter. F.eks. plan­te­mar­ked og sidst i august ”Spis med Brugs­en”. Dog ikke i år.

”Vi vid­ste ikke noget om Cor­o­na-restrik­tio­ner­ne, så vi vil­le ikke plan­læg­ge noget, vi kun­ne bli­ve nødt til at afly­se igen”, siger Nils. ”Der­til kom­mer, at vi under ned­luk­nin­gen har haft rig­tig travlt. Her tur­de folk kom­me ind og hand­le – men de holdt sig fra de sto­re super­mar­ke­der. Så for os har ned­luk­nin­gen under pan­de­mi­en været et gode. Jeg håber så, at folk husker, at det er helt geni­alt at hand­le lokalt. For vores støt­te til lokal­sam­fun­det er afhæn­gig af den loka­le opbakning”.

EFTERSKOLEN

Det ærg­rer ham, at en ny køk­ken­le­der på Efter­sko­len har valgt at læg­ge alle ind­køb uden for Gyl­ling. Han vil helst ikke sige noget om det – fore­træk­ker at snak­ke pænt om alle. Han vil dog godt med­gi­ve, at skif­tet har bety­det en ned­gang i omsæt­nin­gen, men skyn­der sig så at sige, at ele­ver­ne jo sta­dig køber ind i Brugs­en – som om cola, soda­vand, chips og bland selv slik kan opve­je køkkentabet.

DER SKAL VÆRE PLADS TIL ALLE

Nils’s man­tra er, at der skal være plads til alle. Og det er der i Gyl­ling-Brugs­en. Den tager – med et lidt for­s­lidt nutids-udtryk – et soci­alt ansvar.

Nils Krogstrup – her skal være plads til alle

”Hvis en mand kun kan arbej­de nog­le timer et par gan­ge om ugen, så skal det da kun­ne lade sig gøre. For det bety­der noget for ham soci­alt, at kom­me ud blandt andre men­ne­sker og føle sig  nyt­tig”, siger Nils.

Også unge men­ne­sker, som ikke har pas­set ind i sko­len eller andre ste­der, får selv­til­li­den til­ba­ge, når de i Brugs­en får et ansvar og ikke bli­ver betrag­tet som et problem.

”Vi hjæl­per, hvor vi kan. Og der er plads til alle”, under­stre­ger Nils igen. ”Vi hol­der også lidt øje med folk. Er der f.eks. en af de faste kun­der, som ikke har været her en dag eller to. Man­ge ældre men­ne­sker kom­mer en lil­le tur i Brugs­en hver dag. Måske skal de ikke købe andet end en liter mælk, men de får en lil­le snak og møder andre”.

BUTIKSRÅD OG ÅRSMØDE

Gyl­ling-Brugs­en har ikke en besty­rel­se. ”En gang om året kom­mer Kvickly’s besty­rel­se og hører, hvad vi laver. Og jeg kom­mer til møde i Odder. Vi hol­der et års­mø­de, hvor 150 men­ne­sker ple­jer at kom­me for at høre om arbej­det og pla­ner­ne, og så har vi et butiks­råd: Loka­le folk som jeg kan spar­re med og som har ide­er. Det fun­ge­rer”, siger Nils.

Og Kvi­ck­ly bak­ker op, så læn­ge Brugs­en er så lokal som muligt, leve­rer et lil­le over­skud og så læn­ge alt bli­ver holdt ved lige – og ger­ne fornyet.

49-åri­ge Nils Krogstrup har ingen pla­ner om at skif­te arbej­de. Tvær­ti­mod. Han hører til dem, der tru­er med at bli­ve. ”Så læn­ge vi har lokal opbak­ning, skal det nok gå. Det er lidt vig­tigt, at folk ven­der tan­ken om, hvad Gyl­ling vil­le være uden Brugs­en. Det er jo sådan, at hvis noget for­svin­der på lan­det, kom­mer det ikke igen. Så det er vig­tigt at hol­de liv i både os og i Han­dels­plad­sen i Ørting. Der er rige­lig plads til os begge”.

Når Kir­sten fin­der tiden, brin­ger Lokal­po­sten en arti­kel om hen­de og om Handelspladsen.

KALENDER


ÆSKEN HOLDER ÅBENT

Æsken på Alrø hol­der nu åbent i wee­ken­der­ne fra kl. 13 – kl. 17. 

SPISEVENNER

På menu­en er fri­ka­del­ler, stu­vet hvid­kål og kar­to­f­ler, når Spi­se­ven­ner mødes igen 21. maj kl. 12 i Ørting Hal­lens Café.

FORÅRSKONCERTFALLING KIRKE

Jysk Aka­de­misk Kor, der består af 30 erfar­ne kor­san­ge­re, giver kon­cert i Fal­ling Kir­ke 29. maj kl. 19. De syn­ger dan­ske for­års- og sommersange. 

ER DER KANDIS

Desvær­re – for dem, der kom for sent – er alle 500 bil­let­ter, der giver adgang til spis­ning og hal­bal solgt. Men vil man nøjes med hal­bal og Kan­dis, er 75 ekstra bil­let­ter nu udbudt til salg. Køb her.

LIVGADERNE 

Fra 13. – 15. juni hol­der Gyl­ling byfest. I år vil alt ikke fore­gå på sport­s­plad­sen – men også i gader­ne, i For­sam­lings­hu­set og ved Møl­len. Pro­gram­met er ikke helt klar end­nu. Efter­hån­den som det er fær­digt, vil akti­vi­te­ter­ne bli­ve sat i kalenderen.ER DER IGEN METALFORSAMLINGSHUSET