KORT NYT

Valg flyt­ter sang til kirken

Stem­me­bok­se og valg­til­for­ord­ne­de ryk­ker 1. novem­ber ind i Sog­ne­hu­set og fortræn­ger den sang­grup­pe, som ple­jer at mødes der før­ste tirs­dag i måne­den. Men grup­pen kan sta­dig mødes, for kir­ken er reser­ve­ret til dem. Kaf­fen skal sta­dig tages med hjemmefra. 

BRUGSEN ER NU ÅBEN KL. 8 – 18

Fra i mor­gen – 1. okto­ber – ændrer Gyl­ling-Brugs­­en åbning­sti­den. Den åbner kl. 8 og luk­ker kl. 18. Der er skå­ret en halv time om mor­ge­nen og en time om afte­nen, og er en kon­se­kvens af, at elek­tri­ci­te­ten koster det hvi­de ud af øjne­ne. De nye tider bety­der, at ingen med­ar­bej­de­re bli­ver fyret. 

FDF Ørting-Fal­ling kan fortsætte

Syv voks­ne har meldt sig til at gå ind som fri­vil­li­ge i FDF-arbej­­det. Og det bety­der, at kred­sen kan fort­sæt­te. Ikke kun børn fra det­te områ­de er med i den loka­le FDF-kreds. Også børn fra Gyl­ling del­ta­ger.De kan nu alle mødes igen 1. sep­tem­ber kl. 18.30 ved spej­der­hyt­ten på Tof­ten i Ørting. 

Mari­an­ne Lyst stopper

Sog­ne­præst Mari­an­ne Lyst har valgt at gå på pen­sion ved års­skif­tet. Inden da har hun ferie, der skal afvik­les, så hen­des afskeds­gud­stje­ne­ster bli­ver holdt 27. novem­ber. Det er i Gyl­ling Kir­ke kl. 9.30, og kl. 10.30 på Alrø. 

Pas på kanterne

Cykel­stien mel­lem Ørting og Odder har nu fået et lag asfalt, der har dæk­ket de rev­ner, der for­år­sa­ge­de en del uheld. Den smal­le cykel­sti har der­for nu fået kan­ter, der kan være far­li­ge, hvis cyk­li­ster også lader Tour de Fran­­ce-febe­ren sni­ge sig ind på turen til arbej­de og over­ha­ler. Så pas på. 

CYKELSTIERNE SKAL FORBEDRES

”Det kom­mer på i løbet af for­å­ret – i hvert fald inden som­mer­fe­ri­en”.”Det” er et nyt slid­lag på cykel­sti­er­ne mel­lem Ørting og Odder. Og løf­tet om for­bed­ring af cykel­stien er givet af for­man­den for Kli­­ma- og Pla­n­ud­val­get, Kre­sten Bjer­re i Hor­sens Fol­ke­blad 21. janu­ar. Cyk­li­ster har i lang tid kla­get over de dår­li­ge for­hold, der har bety­det, at man­ge er væltet. 

KAFFEN SERVERESKIRKEN

Så meget er aflyst eller udskudt. Men ikke mor­gensan­gen i kir­ken. Den bli­ver gen­nem­ført 13. janu­ar kl. 9.30 som plan­lagt. Ene­ste ændring er, at der ikke bag­ef­ter er mor­genkaf­fe i Sog­ne­hu­set. Kaf­fen bli­ver den­ne gang ser­ve­ret i kir­ken. Virus-reg­­ler­­ne bli­ver over­holdt, så det er trygt at deltage. 

AFLYSNINGER RAMMER ÆLDRE MENNESKER

Dan­ske Seni­o­rer afly­ser gene­ral­for­sam­lin­gen 10. janu­ar, men håber at kun­ne hol­de den 14. marts kl. 13.30. For­e­nin­gen kan dog glæ­de sig over, at 50 ældre nåe­de at del­ta­ge i jule­mid­da­gen med mad fra Sko­v­bak­ken, før alt luk­ke­de ned. Tors­dags­klub­ben begyn­der først igen 20. janu­ar. Spi­se­ven­ner håber dog at kun­ne sam­le ældre men­ne­sker i Ørting Hal­lens Café d. 18. janu­ar kl. 12. Bli­ver restrik­tio­ner­ne ikke stram­met yder­li­ge­re, lever Cafe­en op til kravene. 

Cor­o­na-aflys­ning

Der bli­ver ingen jule­kon­cert i Fal­ling Kir­ke 14. decem­ber. Menig­heds­rå­det har beslut­tet, at kon­cer­ten med Odder Voi­ces ikke skal gen­nem­fø­res på grund af risi­ko­en for smit­te med Cor­o­­na-virus – eller en af Covid 19’s efter­hån­den man­ge vari­an­ter. End­nu er der ingen mel­din­ger om jule­g­ud­stje­ne­ster­ne i Fjord­pa­sto­ra­tets kirker. 

TRE FRA VORES OMRÅDE VALGT

Den nye kom­mu­nal­be­sty­rel­se får tre med­lem­mer fra vores område. 

Det er Katja Ive­sø fra Gyl­ling valgt for de radi­ka­le, Klaus Rafa­el Jen­sen fra Fal­ling – valgt for de kon­ser­va­ti­ve og Lene Aagaard fra Ørting – valgt for Venstre. 

Det var meget tæt på, at også Jan Kjær­s­gaard fra Ørting var ble­vet valgt. Hav­de han fået 10 mere end de 147 per­son­li­ge stem­mer, han fik, var han også ble­vet valgt. 

Stem­me­pro­cen­ter­ne svin­ge­de en del i områ­det. På Alrø valg­te 88,8 pro­cent af væl­ger­ne at stem­me, i Ørting-Fal­ling var det 74,3 pro­cent og Gyl­ling kun 68,7 procent. 

FØRSTE CORONA-AFLYSNING

Lone Vitus og Søren Kvist på Brand­by­ge­gaard afly­ser årets jule­mar­ked med den begrun­del­se, at “intet tyder på, at det er en god idé at brin­ge man­ge men­ne­sker sam­men inden­dørs de kom­men­de måneder”. 

Der er man­ge timers for­be­re­del­se i at få det sto­re mar­ked i træla­den til­ret­telagt. Og det kan være spildt, hvis tal­le­ne for antal­let af smit­te­de og hospi­tal­s­ind­lag­te fort­sæt­ter med at sti­ge. Der­for væl­ger de at afly­se alle­re­de nu. 

Pen­sio­ni­st­for­e­ning fyl­der 70 år

Den begynd­te som Gyl­ling Alder­s­ren­te­for­e­ning – nu hed­der den Gyl­ling Pen­sio­ni­st­for­e­ning. Og på ons­dag har den eksi­ste­ret i 70 år. Det vil to dage efter bli­ve fejret i For­sam­lings­hu­set med fore­lø­big 60 del­ta­ge­re. Det vil ske med sang, musik, mad og drik­ke – men også med et lil­le fored­rag om for­e­nin­gens histo­rie. Den kan ellers være svær at styk­ke sam­men, for som det gæl­der for man­ge for­e­nin­ger, er også Alder­s­for­e­nin­gens refe­ra­ter m.v. for de før­ste otte år for­s­vun­det. Det var før vi fik lokalarkiverne. 

Spi­se­ven­ner mødes igen

San­ge fra Højsko­­le-sang­­bo­­gen, hyg­ge­ligt samvær og god mad. Det er pro­gram­punk­ter­ne, når Spi­se­ven­ner mødes. Og det gør de igen efter en læn­ge­re Cor­o­­na-pau­­se 21. sep­tem­ber kl. 12. i For­sam­lings­hu­set i Fal­ling, hvor Git­te Dine­sen står for maden, som koster 70 kr. 

Spi­se­ven­ner et til­bud til alle over 60 år i Ørting-Fal­ling områ­det. Og 31 har alle­re­de meldt sig til at være med. Men der er plads til fle­re. Fri­vil­li­ge hen­ter og brin­ger, hvis del­ta­ger­ne ikke har køre­lej­lig­hed. Lige nu mang­ler fire hjæl­pe­re. Har du lyst til at tage en tørn, kan du rin­ge til Poul Hen­ning: 22383692. 

Fire lands­by­mø­der om udviklingsplan

Lokal­rå­det for Ørting Fal­ling Sog­ne ønsker at høre bor­ger­nes mening om udvik­lings­pla­nen for vores områ­de, og at få input fra bor­ger­ne om de pro­ble­mer og mulig­he­der, som de mener, at Lokal­rå­det skal arbej­de vide­re med. Der­for vil der bli­ve holdt fire møder – et for hver lands­by.Ons­dag den 15. sep­tem­ber kl. 19 for bebo­er­ne i Ålstrup i Fryse­hu­set. Ons­dag den 22. sep­tem­ber kl. 19 for bebo­er­ne i Amstrup i Fal­ling Festlokaler/​​Dinesen. Ons­dag den 29. sep­tem­ber kl. 19 for bebo­er­ne i Fal­ling i Fal­ling Festlokaler/​​Dinesen. Og ons­dag den 6. okto­ber kl. 19 for bebo­er­ne i Ørting i Sog­ne­hu­set.Udvik­lings­pla­nen lig­ger under “Lokal­råd og for­e­nin­ger” her på Lokalposten. 

Bør­ne­ha­ven åbner igen

Bør­ne­ha­ven på Hav­re­væn­get i Ørting er ble­vet shin­et op og åbner igen. Men kun mid­ler­ti­digt i et par måne­der. Og ikke for børn i Ørting. Men for børn i Odder, som skal trans­por­te­res med bus. For i Odder mang­ler plad­ser. DOMI Bolig har pla­ner om at byg­ge 16 leje­bo­li­ger på Hav­re­væn­get, så bør­ne­ha­ven og de to gam­le seni­o­r­bo­li­gerskal pæres ned. 

KOMMENTAR: Giv mig 39 mio kr – jeg er ikke ude på at bela­ste kommunen

”Jeg gik ikke efter at bela­ste kom­mu­nen, men blot efter at få ord­net pro­ble­met. Det er det ble­vet nu, så jeg er til­freds, skri­ver Johan Koed-Jør­gen­sen i en mail til TV2 ØSTJYLLAND”.

Jamen, man skal da næsten have en kle­e­nex frem – giv mig 39.800.000 kr – men tro ikke, jeg er ude efter at bela­ste jer.

Men så skul­le god­se­je­ren nok have ledt efter en anden model for kon­flikt­løs­ning. Og det var hel­ler ikke lige det, han sag­de, da han – efter stæv­nin­gen var afle­ve­ret – udtal­te sig vidt og bredt om sagen.

BAG LUKKEDE DØRE

Men mai­len til TV2 Østjyl­land er den ene­ste kom­men­tar vi har fra god­se­je­ren til det for­lig, som en enig kom­mu­nal­be­sty­rel­se på et luk­ket møde 31. august beslut­te­de at ind­gå med eje­ren af Åkær. Et for­lig som Koed-Jør­gen­sens advo­kat hav­de fore­slå­et på hans veg­ne. Efter hvad Lokal­po­sten erfa­rer, udgør erstat­nings­kra­vet kun en rin­ge pro­cent­del af det oprin­de­li­ge krav på 39.800.000 kr – frem­sat uden doku­men­ta­tion for det tab og for­rin­gel­se af ejen­doms­vær­di, som Koed-Jør­gen­sen hæv­de­de at have lidt. 

ET ANSEELIGT BELØB

Den 1. sep­tem­ber brag­te Jyl­lands-Posten artik­len ”Poli­ti­ke­re vil ind­gå for­lig med god­se­jer, der har sagsøgt kom­mu­nen for 39 mio kr”.

Odders Ven­stre borg­me­ster, Uffe Jen­sen, er i artik­len cite­ret for at sige, at sagen har kostet kom­mu­nen ”et anse­e­ligt beløb” – og at sagen er ”ende­ligt afkla­ret i løbet af september”.

Og borg­meste­ren har helt ret: Sagen har til nu kostet kom­mu­nen ”et anse­e­ligt beløb” – til advo­kat, til kon­su­lent­fir­ma for rap­port om åens til­stand og arbejds­ti­mer i for­valt­nin­gen. Hvor meget det bli­ver alt i alt, ved vi først, når for­li­get er under­skre­vet af beg­ge par­ter, og kom­mu­nen der­for skal give aktind­sigt. Nor­malt er der en tids­frist på 14 dage for ind­gå­el­se af for­lig. Så kan vi bereg­ne, hvor man­ge SoSu-assi­sten­ter, belø­bet kun­ne have lønnet.

OMKRING EN HALV MILLION

Kro­gen, poli­ti­ker­ne hæn­ger for­li­get op på, er til­sy­ne­la­den­de en afgø­rel­se i Mil­jø- og Føde­va­re­kla­ge­næv­net fra 7. febru­ar 2019. Iføl­ge den har kom­mu­nen ikke  doku­men­te­ret en til­stræk­ke­lig oprens­ning af Aakær Å i 2016. Som der står i afgø­rel­sen:
“Kom­mu­nen har ikke doku­men­te­ret eller sand­syn­lig­gjort, at der er fore­ta­get en oprens­ning af strømrenden”.

Er det den afgø­rel­se, der lig­ger til grund for for­li­get, vil et kva­li­fi­ce­ret gæt være, at Koed Jør­gen­sens advo­kat på hans veg­ne har søgt et for­lig på omkring 500.000 kr. 

I den mere end tre år gam­le stæv­ning mod kom­mu­nen var påstan­den, at den mang­len­de oprens­ning hav­de kostet god­set 1.140.000 kr i for­rin­get høstud­byt­te over tre år. Og da afgø­rel­sen fra Mil­jø- og Føde­va­re­næv­net dre­jer sig om oprens­nin­gen i 2016, er det nær­lig­gen­de at tro, at for­li­gets erstat­ning dre­jer sig om høst-tab det år. Der er så løbet ren­ter på, og advo­ka­ten skal jo også beta­les for at dik­te­re et brev til kommunen.

DU FÅR RET OG VI FÅR FRED

For­di kom­mu­nen ikke har haft den doku­men­ta­tion på plads, har poli­ti­ker­ne vel tænkt, at det kun­ne give pro­ble­mer i ret­ten, hvis sagen end­te der. Og at Koed vil­le få den sam­me erstat­ning, som han får med for­li­get – og at sen­de sagen i ret­ten vil­le bety­de, at der skul­le bru­ges end­nu fle­re pen­ge på advo­kat og på kom­mu­na­le arbejds­ti­mer. Hvis det er tan­ke­gan­gen, er der tale om et ”du får ret og jeg får fred”-forlig.

Og uan­set hvor stort eller lil­le sagens sam­le­de beløb bli­ver i sid­ste ende, så er der ét beløb, der ikke kan reg­nes ud i kro­ner og ører. Nem­lig, hvad de luk­ke­de døre og hem­me­lig­heds­kræm­me­ri­et har truk­ket på kon­to­en for bor­ger­nes til­lid til poli­ti­ke­re og for­valt­ning. Pri­sen for at få fred kan bli­ve høj.

Afgø­rel­sen fra Mil­jø- og Føde­va­re­næv­net er fyldt med tek­ni­ske detal­jer, det tager timer at afko­de. Men har du lyst til at prø­ve, kan den læses her

TV2 Østjyl­lands udsen­del­se kan du se her

Jyl­lands-Postens arti­kel kan du læse her

KALENDER

MORGENSANG OG FORMIDDAGSKAFFE

Mor­gensang fort­sæt­ter. Men vil dog ikke begyn­de i kir­ken. Det vil være i Sog­ne­hu­set, hvor der også – som sæd­van­ligt – vil være kaf­fe bag­ef­ter. Sådan vil det være hen over vin­te­r­en, for at spa­re på energien. 

ÆSKEN HOLDER JULNOVEMBER

19. – 20. novem­ber og 26. – 27. novem­ber klok­ken 11 – 16 hol­der Æsken på Alrø åbent med salg af pro­duk­ter fra loka­le kunst­hånd­vær­ke­re og meget andet. 

JULGALLERIET

26. novem­ber fra kl. 10 – 15 hol­der Dort­he Bent jule­mar­ked i Gal­le­ri­et på Den Gam­le Sta­tion i Ørting. Der vil være noget for enhver pen­ge­pung – og der­for mulig­hed for at købe jule­ga­ver lokalt. 

JULEMARKED VED GYLLING-BRUGSEN

Den 26. nov. hol­der Brugs­en i Gyl­ling jule­mar­ked med boder og jule­hyg­ge. Det er fra kl. 10 – 14. Har du noget at sæl­ge, kan du få din egen bod. Sig det til en af de ansatte. 

VÆK JULEMANDEN

Den 26. novem­ber kan børn og barn­li­ge sjæ­le kl. 14.30 være med til at væk­ke jule­man­den i Gyl­ling Mølle

SPISEVENNER ØNSKER GOD JUL

13. decem­ber kl. 12 – 14 har Spi­se­ven­ner jule­mid­dag i Ørting Hal­lens Café. Til­mel­ding sene­st 9. decem­ber til Poul Hen­ning (22 38 36 92) eller Knud (21 25 36 65).

PROGRAMMER:

Pro­gram­mer­ne for akti­vi­te­ter­ne i Dan­ske Seni­o­rer og i Tors­dags­klub­ben er nu lagt ind under “Lokal­råd og for­e­nin­ger”. Se et væld af akti­vi­te­ter som fored­rag, kort­spil, hyg­ge, fæl­les­spis­nin­ger og udflugter.