KORT NYT

GENERALFORSAMLING

Alle over 16 år, som bor fat i Ørting-Fal­ling Sog­ne, er med­lem­mer af Lokal­rå­det. Også selv om de hver­ken har udfyldt en blan­ket eller betalt kon­tin­gent, som ellers er det almin­de­li­ge, når man bli­ver med­lem af en for­e­ning.  De kan møde op til gene­ral­for­sam­lin­gen og stem­me. Det­te års gene­ral­for­sam­ling fin­der sted d. 29. marts kl. 19 – 21.30 hos Dine­sen i Fal­ling. Lokal­rå­det har eksi­ste­ret siden okto­ber 2014 og skal være områ­dets kon­takt til kom­mu­nal­be­sty­rel­se og for­valt­ning.  Hvis du vil se, hvad rådet arbej­der med, så find alle møde­re­fe­ra­ter på Lokal­po­sten under Lokal­råd og foreninger. 

STØTTE TIL HANDELSPLADSEN

Der er luk­ket så meget som muligt for fry­se­re og køle­re på Han­dels­plad­sen, men alli­ge­vel koster elek­tri­ci­te­ten det hvi­de ud af øjne­ne.  Men Pan­de­ka­ge­bi­len og støt­te­bi­drag ind­brag­te på få timer 16.000 kro­ner – eller et beløb, der bety­der, at reg­nin­gen fra elek­tri­ci­tets­sel­ska­bet for en måneds for­brug, kan beta­les. Pan­de­ka­ge­bi­len done­re­de pen­ge­ne fra to timers salg ved Han­dels­plad­sen, og lands­by­ens bebo­e­re bak­ke­de op og spi­ste fyld­te pan­de­ka­ger til aftens­mad. Den sam­me hjælp fik Dagli’Brugsen i Gylling. 

PANDEKAGEBILEN STØTTER LOKALE

Den 9. decem­ber mel­lem kl. 16 og 18 kan man købe pan­de­ka­ger med fyld ved Han­dels­plad­sen i Ørting. Pen­ge­ne fra sal­get går ube­skå­ret til hjælp til at beta­le el-reg­­nin­­gen. I går var Pan­de­ka­ge­bi­len ved Gyl­ling-Brugs­­en – også for at give et til­skud til de sti­gen­de udgifter. 

Valg flyt­ter sang til kirken

Stem­me­bok­se og valg­til­for­ord­ne­de ryk­ker 1. novem­ber ind i Sog­ne­hu­set og fortræn­ger den sang­grup­pe, som ple­jer at mødes der før­ste tirs­dag i måne­den. Men grup­pen kan sta­dig mødes, for kir­ken er reser­ve­ret til dem. Kaf­fen skal sta­dig tages med hjemmefra. 

BRUGSEN ER NU ÅBEN KL. 8 – 18

Fra i mor­gen – 1. okto­ber – ændrer Gyl­ling-Brugs­­en åbning­sti­den. Den åbner kl. 8 og luk­ker kl. 18. Der er skå­ret en halv time om mor­ge­nen og en time om afte­nen, og er en kon­se­kvens af, at elek­tri­ci­te­ten koster det hvi­de ud af øjne­ne. De nye tider bety­der, at ingen med­ar­bej­de­re bli­ver fyret. 

FDF Ørting-Fal­ling kan fortsætte

Syv voks­ne har meldt sig til at gå ind som fri­vil­li­ge i FDF-arbej­­det. Og det bety­der, at kred­sen kan fort­sæt­te. Ikke kun børn fra det­te områ­de er med i den loka­le FDF-kreds. Også børn fra Gyl­ling del­ta­ger.De kan nu alle mødes igen 1. sep­tem­ber kl. 18.30 ved spej­der­hyt­ten på Tof­ten i Ørting. 

Mari­an­ne Lyst stopper

Sog­ne­præst Mari­an­ne Lyst har valgt at gå på pen­sion ved års­skif­tet. Inden da har hun ferie, der skal afvik­les, så hen­des afskeds­gud­stje­ne­ster bli­ver holdt 27. novem­ber. Det er i Gyl­ling Kir­ke kl. 9.30, og kl. 10.30 på Alrø. 

Pas på kanterne

Cykel­stien mel­lem Ørting og Odder har nu fået et lag asfalt, der har dæk­ket de rev­ner, der for­år­sa­ge­de en del uheld. Den smal­le cykel­sti har der­for nu fået kan­ter, der kan være far­li­ge, hvis cyk­li­ster også lader Tour de Fran­­ce-febe­ren sni­ge sig ind på turen til arbej­de og over­ha­ler. Så pas på. 

CYKELSTIERNE SKAL FORBEDRES

”Det kom­mer på i løbet af for­å­ret – i hvert fald inden som­mer­fe­ri­en”.”Det” er et nyt slid­lag på cykel­sti­er­ne mel­lem Ørting og Odder. Og løf­tet om for­bed­ring af cykel­stien er givet af for­man­den for Kli­­ma- og Pla­n­ud­val­get, Kre­sten Bjer­re i Hor­sens Fol­ke­blad 21. janu­ar. Cyk­li­ster har i lang tid kla­get over de dår­li­ge for­hold, der har bety­det, at man­ge er væltet. 

KAFFEN SERVERESKIRKEN

Så meget er aflyst eller udskudt. Men ikke mor­gensan­gen i kir­ken. Den bli­ver gen­nem­ført 13. janu­ar kl. 9.30 som plan­lagt. Ene­ste ændring er, at der ikke bag­ef­ter er mor­genkaf­fe i Sog­ne­hu­set. Kaf­fen bli­ver den­ne gang ser­ve­ret i kir­ken. Virus-reg­­ler­­ne bli­ver over­holdt, så det er trygt at deltage. 

AFLYSNINGER RAMMER ÆLDRE MENNESKER

Dan­ske Seni­o­rer afly­ser gene­ral­for­sam­lin­gen 10. janu­ar, men håber at kun­ne hol­de den 14. marts kl. 13.30. For­e­nin­gen kan dog glæ­de sig over, at 50 ældre nåe­de at del­ta­ge i jule­mid­da­gen med mad fra Sko­v­bak­ken, før alt luk­ke­de ned. Tors­dags­klub­ben begyn­der først igen 20. janu­ar. Spi­se­ven­ner håber dog at kun­ne sam­le ældre men­ne­sker i Ørting Hal­lens Café d. 18. janu­ar kl. 12. Bli­ver restrik­tio­ner­ne ikke stram­met yder­li­ge­re, lever Cafe­en op til kravene. 

Cor­o­na-aflys­ning

Der bli­ver ingen jule­kon­cert i Fal­ling Kir­ke 14. decem­ber. Menig­heds­rå­det har beslut­tet, at kon­cer­ten med Odder Voi­ces ikke skal gen­nem­fø­res på grund af risi­ko­en for smit­te med Cor­o­­na-virus – eller en af Covid 19’s efter­hån­den man­ge vari­an­ter. End­nu er der ingen mel­din­ger om jule­g­ud­stje­ne­ster­ne i Fjord­pa­sto­ra­tets kirker. 

TRE FRA VORES OMRÅDE VALGT

Den nye kom­mu­nal­be­sty­rel­se får tre med­lem­mer fra vores område. 

Det er Katja Ive­sø fra Gyl­ling valgt for de radi­ka­le, Klaus Rafa­el Jen­sen fra Fal­ling – valgt for de kon­ser­va­ti­ve og Lene Aagaard fra Ørting – valgt for Venstre. 

Det var meget tæt på, at også Jan Kjær­s­gaard fra Ørting var ble­vet valgt. Hav­de han fået 10 mere end de 147 per­son­li­ge stem­mer, han fik, var han også ble­vet valgt. 

Stem­me­pro­cen­ter­ne svin­ge­de en del i områ­det. På Alrø valg­te 88,8 pro­cent af væl­ger­ne at stem­me, i Ørting-Fal­ling var det 74,3 pro­cent og Gyl­ling kun 68,7 procent. 

FØRSTE CORONA-AFLYSNING

Lone Vitus og Søren Kvist på Brand­by­ge­gaard afly­ser årets jule­mar­ked med den begrun­del­se, at “intet tyder på, at det er en god idé at brin­ge man­ge men­ne­sker sam­men inden­dørs de kom­men­de måneder”. 

Der er man­ge timers for­be­re­del­se i at få det sto­re mar­ked i træla­den til­ret­telagt. Og det kan være spildt, hvis tal­le­ne for antal­let af smit­te­de og hospi­tal­s­ind­lag­te fort­sæt­ter med at sti­ge. Der­for væl­ger de at afly­se alle­re­de nu. 

Pen­sio­ni­st­for­e­ning fyl­der 70 år

Den begynd­te som Gyl­ling Alder­s­ren­te­for­e­ning – nu hed­der den Gyl­ling Pen­sio­ni­st­for­e­ning. Og på ons­dag har den eksi­ste­ret i 70 år. Det vil to dage efter bli­ve fejret i For­sam­lings­hu­set med fore­lø­big 60 del­ta­ge­re. Det vil ske med sang, musik, mad og drik­ke – men også med et lil­le fored­rag om for­e­nin­gens histo­rie. Den kan ellers være svær at styk­ke sam­men, for som det gæl­der for man­ge for­e­nin­ger, er også Alder­s­for­e­nin­gens refe­ra­ter m.v. for de før­ste otte år for­s­vun­det. Det var før vi fik lokalarkiverne. 

KOMMENTAR: Giv mig 39 mio kr – jeg er ikke ude på at bela­ste kommunen

”Jeg gik ikke efter at bela­ste kom­mu­nen, men blot efter at få ord­net pro­ble­met. Det er det ble­vet nu, så jeg er til­freds, skri­ver Johan Koed-Jør­gen­sen i en mail til TV2 ØSTJYLLAND”.

Jamen, man skal da næsten have en kle­e­nex frem – giv mig 39.800.000 kr – men tro ikke, jeg er ude efter at bela­ste jer.

Men så skul­le god­se­je­ren nok have ledt efter en anden model for kon­flikt­løs­ning. Og det var hel­ler ikke lige det, han sag­de, da han – efter stæv­nin­gen var afle­ve­ret – udtal­te sig vidt og bredt om sagen.

BAG LUKKEDE DØRE

Men mai­len til TV2 Østjyl­land er den ene­ste kom­men­tar vi har fra god­se­je­ren til det for­lig, som en enig kom­mu­nal­be­sty­rel­se på et luk­ket møde 31. august beslut­te­de at ind­gå med eje­ren af Åkær. Et for­lig som Koed-Jør­gen­sens advo­kat hav­de fore­slå­et på hans veg­ne. Efter hvad Lokal­po­sten erfa­rer, udgør erstat­nings­kra­vet kun en rin­ge pro­cent­del af det oprin­de­li­ge krav på 39.800.000 kr – frem­sat uden doku­men­ta­tion for det tab og for­rin­gel­se af ejen­doms­vær­di, som Koed-Jør­gen­sen hæv­de­de at have lidt. 

ET ANSEELIGT BELØB

Den 1. sep­tem­ber brag­te Jyl­lands-Posten artik­len ”Poli­ti­ke­re vil ind­gå for­lig med god­se­jer, der har sagsøgt kom­mu­nen for 39 mio kr”.

Odders Ven­stre borg­me­ster, Uffe Jen­sen, er i artik­len cite­ret for at sige, at sagen har kostet kom­mu­nen ”et anse­e­ligt beløb” – og at sagen er ”ende­ligt afkla­ret i løbet af september”.

Og borg­meste­ren har helt ret: Sagen har til nu kostet kom­mu­nen ”et anse­e­ligt beløb” – til advo­kat, til kon­su­lent­fir­ma for rap­port om åens til­stand og arbejds­ti­mer i for­valt­nin­gen. Hvor meget det bli­ver alt i alt, ved vi først, når for­li­get er under­skre­vet af beg­ge par­ter, og kom­mu­nen der­for skal give aktind­sigt. Nor­malt er der en tids­frist på 14 dage for ind­gå­el­se af for­lig. Så kan vi bereg­ne, hvor man­ge SoSu-assi­sten­ter, belø­bet kun­ne have lønnet.

OMKRING EN HALV MILLION

Kro­gen, poli­ti­ker­ne hæn­ger for­li­get op på, er til­sy­ne­la­den­de en afgø­rel­se i Mil­jø- og Føde­va­re­kla­ge­næv­net fra 7. febru­ar 2019. Iføl­ge den har kom­mu­nen ikke  doku­men­te­ret en til­stræk­ke­lig oprens­ning af Aakær Å i 2016. Som der står i afgø­rel­sen:
“Kom­mu­nen har ikke doku­men­te­ret eller sand­syn­lig­gjort, at der er fore­ta­get en oprens­ning af strømrenden”.

Er det den afgø­rel­se, der lig­ger til grund for for­li­get, vil et kva­li­fi­ce­ret gæt være, at Koed Jør­gen­sens advo­kat på hans veg­ne har søgt et for­lig på omkring 500.000 kr. 

I den mere end tre år gam­le stæv­ning mod kom­mu­nen var påstan­den, at den mang­len­de oprens­ning hav­de kostet god­set 1.140.000 kr i for­rin­get høstud­byt­te over tre år. Og da afgø­rel­sen fra Mil­jø- og Føde­va­re­næv­net dre­jer sig om oprens­nin­gen i 2016, er det nær­lig­gen­de at tro, at for­li­gets erstat­ning dre­jer sig om høst-tab det år. Der er så løbet ren­ter på, og advo­ka­ten skal jo også beta­les for at dik­te­re et brev til kommunen.

DU FÅR RET OG VI FÅR FRED

For­di kom­mu­nen ikke har haft den doku­men­ta­tion på plads, har poli­ti­ker­ne vel tænkt, at det kun­ne give pro­ble­mer i ret­ten, hvis sagen end­te der. Og at Koed vil­le få den sam­me erstat­ning, som han får med for­li­get – og at sen­de sagen i ret­ten vil­le bety­de, at der skul­le bru­ges end­nu fle­re pen­ge på advo­kat og på kom­mu­na­le arbejds­ti­mer. Hvis det er tan­ke­gan­gen, er der tale om et ”du får ret og jeg får fred”-forlig.

Og uan­set hvor stort eller lil­le sagens sam­le­de beløb bli­ver i sid­ste ende, så er der ét beløb, der ikke kan reg­nes ud i kro­ner og ører. Nem­lig, hvad de luk­ke­de døre og hem­me­lig­heds­kræm­me­ri­et har truk­ket på kon­to­en for bor­ger­nes til­lid til poli­ti­ke­re og for­valt­ning. Pri­sen for at få fred kan bli­ve høj.

Afgø­rel­sen fra Mil­jø- og Føde­va­re­næv­net er fyldt med tek­ni­ske detal­jer, det tager timer at afko­de. Men har du lyst til at prø­ve, kan den læses her

TV2 Østjyl­lands udsen­del­se kan du se her

Jyl­lands-Postens arti­kel kan du læse her

KALENDER

GENERALFORSAMLING

29. marts kl. 19 – 21.30 hol­der Lokal­rå­det gene­ral­for­sam­ling hos Dine­sen i Falling

FORTÆLLINGER OMMOSEFOLKET

30. marts kl. 19 har Kul­tur­hub for­tæl­leaf­ten i Sog­ne­hu­set om Mose­fol­ket. Lise Laur­sen og Ste­en Bil­le vil for­tæl­le om livet i Mosen og om nog­le af dens men­ne­sker. Pris: 20 kr. Kaf­fe og kage i pausen. 

VIKINGER

11. april kl. 14.30 vil histo­ri­ke­ren, arkæ­o­lo­gen og for­fat­te­ren Rik­ke Agne­te Olsen for­tæl­le om vikin­ge­ti­den på Alrø og andre ste­der. Det er i Alrø For­sam­lings­hus og det er den rul­len­de kir­kecafé, der arran­ge­rer. Det er gan­ske gra­tis – også kaf­fe og kage, og det er for alle i Fjordpastoratet. 

MORGENSANG OG KAFFE

13. april er der igen mor­gensang og kaf­fe i Sog­ne­hu­set i Ørting. Det begyn­der kl. 9.30.

LOPPEMARKED

16. april kl. 12 – 15 hol­der Ørting Hal­lens Ven­ner lop­pe­mar­ked i Hal­len. 15. april ind­sam­les lop­per og skrot. 

SPISEVENNER

25. april kl. 12 – 14 mødes Spi­se­ven­ner i Ørting Hal­lens Café for at spi­se kyl­ling med ovns­teg­te kar­to­f­ler og dam­pet grønt.

OLDERMANDSHØJEN

29. april skal Older­mands­høj­en på Mose­vej ind­vies. Sæt kryds i kalen­de­ren – nær­me­re pro­gram følger.

PROGRAMMER:

Pro­gram­mer­ne for akti­vi­te­ter­ne i Dan­ske Seni­o­rer og i Tors­dags­klub­ben er nu lagt ind under “Lokal­råd og for­e­nin­ger”. Se et væld af akti­vi­te­ter som fored­rag, kort­spil, hyg­ge, fæl­les­spis­nin­ger og udflugter.