KORT NYT

DET BLEV TIL 3.803 KM

Igen i år vandt Hund­slund lokal­dy­sten. På 2. plad­sen kom Sak­sild, som var med for før­ste gang i år. Gyl­ling snup­pe­de 3. plad­sen og Ørting-Fal­ling blev num­mer fire.

Alt i alt fik kon­kur­ren­cen bor­ge­re i de fire lands­by­er til at løbe, gå og cyk­le 3.803 km.

PROGRAMMER FOR DEN NYE SÆSON

Liter­vis af kaf­fe, kort­spil, bræt­spil, fored­rag, udflug­ter, fæl­les­spis­ning….
Dan­ske Seni­o­rers og Tors­dags­klub­bens pro­gram­mer for den kom­men­de sæson rum­mer gode ople­vel­ser for områ­dets “grå guld”.
Beg­ge pro­gram­mer er nu lagt ind under Lokal­råd og for­e­nin­ger. Som sæd­van­ligt fore­går det i Sog­ne­hu­set på Bils­bæ­kvej i Ørting.

THEJSEN FORLADER FONDEN ØRTING

Dit­te-Marie Thej­sen for­la­der job­bet som vice­for­stan­der på Fon­den Ørting for at bli­ve skole­le­der på Åsko­len, frisko­len i Hør­ning. Hun har arbej­det på opholds­ste­det i mere end 10 år.
Åsko­len har 150 ele­ver fra 0. – 7. klas­se, og en af Thej­sens opga­ver bli­ver at arbej­de med en over­byg­ning. Hun er uddan­net lærer fra Den Frie Lærer­højsko­le. Uddan­nel­sen er spe­ci­elt mål­ret­tet frisko­ler, efter­sko­ler og højskoler.

LOKALRÅD

Hvis du vil vide, hvad Lokal­rå­det for Ørting-Fal­ling arbej­der med for tiden, kan du ori­en­te­re dig i de møde­re­fe­ra­ter, der er lagt ind under ”Lokal­råd og for­e­nin­ger”.
Her fin­der du alle refe­ra­ter fra i år – og også fra de sid­ste par år. Nåe­de du ikke gene­ral­for­sam­lin­gen, kan du sam­me sted fin­de beret­ning, refe­rat og regnskab.

LUK IKKE DE TRÆNGENDE IND

Hvis det rin­ger på døren og frem­me­de beder om lov til at bru­ge dit toilet, skal du ikke luk­ke de træn­gen­de ind. For når de går igen, mang­ler du fle­re gen­stan­de. Den ene er en kvinde.

Det har ældre bebo­e­re i Gyl­ling ople­vet, da de var ven­li­ge mod de frem­me­de. Ven­lig­he­den blev ikke gen­gældt. Så glem med­men­ne­ske­lig­he­den – luk og lås døren. Ring til din nabo eller en anden, hvis de bli­ver uden for.

GENERALFORSAMLING

Alle over 16 år, som bor fat i Ørting-Fal­ling Sog­ne, er med­lem­mer af Lokal­rå­det. Også selv om de hver­ken har udfyldt en blan­ket eller betalt kon­tin­gent, som ellers er det almin­de­li­ge, når man bli­ver med­lem af en for­e­ning.  De kan møde op til gene­ral­for­sam­lin­gen og stem­me. Det­te års gene­ral­for­sam­ling fin­der sted d. 29. marts kl. 19 – 21.30 hos Dine­sen i Fal­ling. Lokal­rå­det har eksi­ste­ret siden okto­ber 2014 og skal være områ­dets kon­takt til kom­mu­nal­be­sty­rel­se og for­valt­ning.  Hvis du vil se, hvad rådet arbej­der med, så find alle møde­re­fe­ra­ter på Lokal­po­sten under Lokal­råd og foreninger.

STØTTE TIL HANDELSPLADSEN

Der er luk­ket så meget som muligt for fry­se­re og køle­re på Han­dels­plad­sen, men alli­ge­vel koster elek­tri­ci­te­ten det hvi­de ud af øjne­ne.  Men Pan­de­ka­ge­bi­len og støt­te­bi­drag ind­brag­te på få timer 16.000 kro­ner – eller et beløb, der bety­der, at reg­nin­gen fra elek­tri­ci­tets­sel­ska­bet for en måneds for­brug, kan beta­les. Pan­de­ka­ge­bi­len done­re­de pen­ge­ne fra to timers salg ved Han­dels­plad­sen, og lands­by­ens bebo­e­re bak­ke­de op og spi­ste fyld­te pan­de­ka­ger til aftens­mad. Den sam­me hjælp fik Dagli’Brugsen i Gylling.

PANDEKAGEBILEN STØTTER LOKALE

Den 9. decem­ber mel­lem kl. 16 og 18 kan man købe pan­de­ka­ger med fyld ved Han­dels­plad­sen i Ørting. Pen­ge­ne fra sal­get går ube­skå­ret til hjælp til at beta­le el-reg­­nin­­gen. I går var Pan­de­ka­ge­bi­len ved Gyl­ling-Brugs­­en – også for at give et til­skud til de sti­gen­de udgifter. 

Valg flyt­ter sang til kirken

Stem­me­bok­se og valg­til­for­ord­ne­de ryk­ker 1. novem­ber ind i Sog­ne­hu­set og fortræn­ger den sang­grup­pe, som ple­jer at mødes der før­ste tirs­dag i måne­den. Men grup­pen kan sta­dig mødes, for kir­ken er reser­ve­ret til dem. Kaf­fen skal sta­dig tages med hjemmefra.

BRUGSEN ER NU ÅBEN KL. 8 – 18

Fra i mor­gen – 1. okto­ber – ændrer Gyl­ling-Brugs­­en åbning­sti­den. Den åbner kl. 8 og luk­ker kl. 18. Der er skå­ret en halv time om mor­ge­nen og en time om afte­nen, og er en kon­se­kvens af, at elek­tri­ci­te­ten koster det hvi­de ud af øjne­ne. De nye tider bety­der, at ingen med­ar­bej­de­re bli­ver fyret.

FDF Ørting-Fal­ling kan fortsætte

Syv voks­ne har meldt sig til at gå ind som fri­vil­li­ge i FDF-arbej­­det. Og det bety­der, at kred­sen kan fort­sæt­te. Ikke kun børn fra det­te områ­de er med i den loka­le FDF-kreds. Også børn fra Gyl­ling del­ta­ger.
De kan nu alle mødes igen 1. sep­tem­ber kl. 18.30 ved spej­der­hyt­ten på Tof­ten i Ørting.

Mari­an­ne Lyst stopper

Sog­ne­præst Mari­an­ne Lyst har valgt at gå på pen­sion ved års­skif­tet. Inden da har hun ferie, der skal afvik­les, så hen­des afskeds­gud­stje­ne­ster bli­ver holdt 27. novem­ber. Det er i Gyl­ling Kir­ke kl. 9.30, og kl. 10.30 på Alrø.

Pas på kanterne

Cykel­stien mel­lem Ørting og Odder har nu fået et lag asfalt, der har dæk­ket de rev­ner, der for­år­sa­ge­de en del uheld. Den smal­le cykel­sti har der­for nu fået kan­ter, der kan være far­li­ge, hvis cyk­li­ster også lader Tour de Fran­­ce-febe­ren sni­ge sig ind på turen til arbej­de og over­ha­ler. Så pas på.

CYKELSTIERNE SKAL FORBEDRES

”Det kom­mer på i løbet af for­å­ret – i hvert fald inden som­mer­fe­ri­en”.
”Det” er et nyt slid­lag på cykel­sti­er­ne mel­lem Ørting og Odder. Og løf­tet om for­bed­ring af cykel­stien er givet af for­man­den for Kli­­ma- og Pla­n­ud­val­get, Kre­sten Bjer­re i Hor­sens Fol­ke­blad 21. janu­ar. Cyk­li­ster har i lang tid kla­get over de dår­li­ge for­hold, der har bety­det, at man­ge er væltet.

KAFFEN SERVERESKIRKEN

Så meget er aflyst eller udskudt. Men ikke mor­gensan­gen i kir­ken. Den bli­ver gen­nem­ført 13. janu­ar kl. 9.30 som plan­lagt. Ene­ste ændring er, at der ikke bag­ef­ter er mor­genkaf­fe i Sog­ne­hu­set. Kaf­fen bli­ver den­ne gang ser­ve­ret i kir­ken. Virus-reg­­ler­­ne bli­ver over­holdt, så det er trygt at deltage. 

KOMMENTAR: Giv mig 39 mio kr – jeg er ikke ude på at bela­ste kommunen

”Jeg gik ikke efter at bela­ste kom­mu­nen, men blot efter at få ord­net pro­ble­met. Det er det ble­vet nu, så jeg er til­freds, skri­ver Johan Koed-Jør­gen­sen i en mail til TV2 ØSTJYLLAND”.

Jamen, man skal da næsten have en kle­e­nex frem – giv mig 39.800.000 kr – men tro ikke, jeg er ude efter at bela­ste jer.

Men så skul­le god­se­je­ren nok have ledt efter en anden model for kon­flikt­løs­ning. Og det var hel­ler ikke lige det, han sag­de, da han – efter stæv­nin­gen var afle­ve­ret – udtal­te sig vidt og bredt om sagen.

BAG LUKKEDE DØRE

Men mai­len til TV2 Østjyl­land er den ene­ste kom­men­tar vi har fra god­se­je­ren til det for­lig, som en enig kom­mu­nal­be­sty­rel­se på et luk­ket møde 31. august beslut­te­de at ind­gå med eje­ren af Åkær. Et for­lig som Koed-Jør­gen­sens advo­kat hav­de fore­slå­et på hans veg­ne. Efter hvad Lokal­po­sten erfa­rer, udgør erstat­nings­kra­vet kun en rin­ge pro­cent­del af det oprin­de­li­ge krav på 39.800.000 kr – frem­sat uden doku­men­ta­tion for det tab og for­rin­gel­se af ejen­doms­vær­di, som Koed-Jør­gen­sen hæv­de­de at have lidt. 

ET ANSEELIGT BELØB

Den 1. sep­tem­ber brag­te Jyl­lands-Posten artik­len ”Poli­ti­ke­re vil ind­gå for­lig med god­se­jer, der har sagsøgt kom­mu­nen for 39 mio kr”.

Odders Ven­stre borg­me­ster, Uffe Jen­sen, er i artik­len cite­ret for at sige, at sagen har kostet kom­mu­nen ”et anse­e­ligt beløb” – og at sagen er ”ende­ligt afkla­ret i løbet af september”.

Og borg­meste­ren har helt ret: Sagen har til nu kostet kom­mu­nen ”et anse­e­ligt beløb” – til advo­kat, til kon­su­lent­fir­ma for rap­port om åens til­stand og arbejds­ti­mer i for­valt­nin­gen. Hvor meget det bli­ver alt i alt, ved vi først, når for­li­get er under­skre­vet af beg­ge par­ter, og kom­mu­nen der­for skal give aktind­sigt. Nor­malt er der en tids­frist på 14 dage for ind­gå­el­se af for­lig. Så kan vi bereg­ne, hvor man­ge SoSu-assi­sten­ter, belø­bet kun­ne have lønnet.

OMKRING EN HALV MILLION

Kro­gen, poli­ti­ker­ne hæn­ger for­li­get op på, er til­sy­ne­la­den­de en afgø­rel­se i Mil­jø- og Føde­va­re­kla­ge­næv­net fra 7. febru­ar 2019. Iføl­ge den har kom­mu­nen ikke  doku­men­te­ret en til­stræk­ke­lig oprens­ning af Aakær Å i 2016. Som der står i afgø­rel­sen:
“Kom­mu­nen har ikke doku­men­te­ret eller sand­syn­lig­gjort, at der er fore­ta­get en oprens­ning af strømrenden”.

Er det den afgø­rel­se, der lig­ger til grund for for­li­get, vil et kva­li­fi­ce­ret gæt være, at Koed Jør­gen­sens advo­kat på hans veg­ne har søgt et for­lig på omkring 500.000 kr. 

I den mere end tre år gam­le stæv­ning mod kom­mu­nen var påstan­den, at den mang­len­de oprens­ning hav­de kostet god­set 1.140.000 kr i for­rin­get høstud­byt­te over tre år. Og da afgø­rel­sen fra Mil­jø- og Føde­va­re­næv­net dre­jer sig om oprens­nin­gen i 2016, er det nær­lig­gen­de at tro, at for­li­gets erstat­ning dre­jer sig om høst-tab det år. Der er så løbet ren­ter på, og advo­ka­ten skal jo også beta­les for at dik­te­re et brev til kommunen.

DU FÅR RET OG VI FÅR FRED

For­di kom­mu­nen ikke har haft den doku­men­ta­tion på plads, har poli­ti­ker­ne vel tænkt, at det kun­ne give pro­ble­mer i ret­ten, hvis sagen end­te der. Og at Koed vil­le få den sam­me erstat­ning, som han får med for­li­get – og at sen­de sagen i ret­ten vil­le bety­de, at der skul­le bru­ges end­nu fle­re pen­ge på advo­kat og på kom­mu­na­le arbejds­ti­mer. Hvis det er tan­ke­gan­gen, er der tale om et ”du får ret og jeg får fred”-forlig.

Og uan­set hvor stort eller lil­le sagens sam­le­de beløb bli­ver i sid­ste ende, så er der ét beløb, der ikke kan reg­nes ud i kro­ner og ører. Nem­lig, hvad de luk­ke­de døre og hem­me­lig­heds­kræm­me­ri­et har truk­ket på kon­to­en for bor­ger­nes til­lid til poli­ti­ke­re og for­valt­ning. Pri­sen for at få fred kan bli­ve høj.

Afgø­rel­sen fra Mil­jø- og Føde­va­re­næv­net er fyldt med tek­ni­ske detal­jer, det tager timer at afko­de. Men har du lyst til at prø­ve, kan den læses her

TV2 Østjyl­lands udsen­del­se kan du se her

Jyl­lands-Postens arti­kel kan du læse her

KALENDER


MORGENSANG OG KAFFE

Mor­gensan­gen begyn­der i kir­ken 11. april kl. 09.30 og efter en halv times tid, er der kaf­fe og rundstyk­ker i sog­ne­hu­set. Alle fra Fjord­pa­sto­ra­tet kan være med. Og kni­ber det med at kom­me til Bils­bæ­kvej i Ørting, er det muligt at bestil­le gra­tis kir­ke­bil på tlf. 4848 4848. Det skal gøres halvan­den time før ønsket afgang. Hjem igen kører bilen også

LOPPEMARKEDHALLEN

Lør­dag d. 13. april vil fri­vil­li­ge ind­sam­le lop­per over hele områ­det til salg på Lop­pe­mar­ke­det i Ørting Hal­len 14. april kl. 12 – kl.15. Beg­ge dage er der brug for fle­re hjælpere. 

SPISEVENNER

På menu­en er fiske­filet med kar­to­f­ler, per­sil­lesovs og dam­pe­de grønt­sa­ger, når Spi­se­ven­ner mødes igen 16. april kl. 12 i Ørting Hal­lens Café.

GENERALFORSAMLING

Lokal­hi­sto­risk arkiv for Gyl­ling og Omegn hol­der gene­ral­for­sam­ling 22. april kl. 19 i arki­vets loka­ler på skolen. 

ER DER KANDIS

Desvær­re – for dem, der kom for sent – er alle 500 bil­let­ter der giver adgang til spis­ning og hal­bal solgt. Men vil man nøjes med hal­bal og Kan­dis, er 70 bil­let­ter udbudt til salg. Køb her.