KORT NYT

To nye med­lem­mer valgt

Godt 30 men­ne­sker mød­te i aften op i Sog­ne­hu­set for at væl­ge med­lem­mer til Fjord­pa­sto­ra­tets fæl­les menig­heds­råd. To gen­gan­ge­re og to helt nye med­lem­mer skal repræ­sen­te­re Ørting og Fal­ling sog­ne.

I Ørting blev den nuvæ­ren­de for­mand for menig­heds­rå­det, Jens Peter Peter­sen, valgt sam­men med Git­te Bis­bo Bøgh, der er helt ny i den­ne form for

fri­vil­ligt arbej­de. Til dag­ligt arbej­der hun som admi­ni­stra­tiv leder på Vestsko­len.Som sted­fortræ­der blev Ton­ny H. Jakob­sen valgt. Også han, der har et entre­pre­nør­fir­ma i Hor­sens, er ny i arbej­det.

For Fal­ling sogn blev Knud Appel, som er næst­for­mand for det nuvæ­ren­de menig­heds­råd. Han blev valgt sam­men med Lise Færch, som er ope­ra­tions­sy­geple­jer­ske på Hor­sens Syge­hus.Som sup­ple­an­ter blev Kaj Rude­beck og Else Ros­borg valgt. De bor beg­ge i Amstrup. og har beg­ge tid­li­ge­re været med­lem­mer af menig­heds­rå­det for Ørting Fal­ling.

Dit liv er en histo­rie værd

I okto­ber begyn­der Lokal­po­sten sam­men med Dan­ske Seni­o­rer et pro­jekt med det for­mål at sam­le livs-for­tæl­lin­ger fra men­ne­sker i vores områ­de og at hjæl­pe dem, der ger­ne vil skri­ve deres erin­drin­ger og give dem vide­re til børn og bør­ne­børn
Alle kan være med. Man behø­ver hver­ken at være god til at skri­ve eller til at for­tæl­le. Det er der nem­lig råd for – og hjælp til.

ALLE HAR EN HISTORIE
Jeg ved, at man­ge vil tæn­ke: “Jeg har ikke noget at for­tæl­le. Jeg er bare helt almin­de­lig, så det er ikke noget for mig”. Det sam­me hører jeg tit, når jeg spør­ger folk, om vi skal lave et portræt til Lokal­po­sten.
Men alle men­ne­sker har en histo­rie. Der er begi­ven­he­der i ethvert men­ne­skes liv, der har sat spor. Der er ople­vel­ser, man aldrig glem­mer – men­ne­sker, man altid vil huske. Det hele – og meget mere – påvir­ker livet. Noget har man fæl­les med andre – andet er helt ens eget . Men det hele hører sam­men i for­tæl­lin­gen om et men­ne­ske-liv. Og sam­ti­dig giver de for­skel­li­ge for­tæl­lin­ger et bil­le­de af sam­funds­for­hold – og også af lokal­hi­sto­ri­en.
Portræt­ter­ne i Lokal­po­sten bli­ver læst af man­ge – også af men­ne­sker, der slet ikke bor i områ­det. Måske for­di de får noget nyt at vide. Måske for­di de gen­ken­der noget fra deres eget liv. 

DINE ERINDRINGER
Måske giver de tre efter­mid­da­ge, vi til­brin­ger sam­men, nog­le del­ta­ge­re lyst til at skri­ve eller for­tæl­le deres livs­hi­sto­rie til glæ­de for børn, bør­ne­børn og oldebørn. Hvor­dan man gør den slags, kan vi snak­ke om – og jeg hjæl­per ger­ne på vej. Det kan være svært at få begyndt, og man­ge har – fejl­ag­tigt – lært, at der er stor for­skel på skrift­s­prog og tale­sprog. Det kan i sig selv blo­ke­re. Det kan også være svært at væl­ge, hvad man skal tage med. For der er ikke plads til det hele, så hvad skal man læg­ge vægt på – og hvad skal ude­la­des? Og hvor­dan for­tæl­ler man om livets svæ­re peri­o­der?
Jeg vil for­sø­ge at gøre det nemt for dem, der ger­ne vil arbej­de med deres erin­drin­ger for at give dem vide­re til fami­li­en eller til loka­lar­ki­vet.
Jeg håber selv­føl­ge­lig også, at de tre efter­mid­da­ge kan give gode artik­ler i Lokal­po­sten. Når Dan­ske Seni­o­rer hol­der møde i Sog­ne­hu­set 14. okto­ber kl. 13.30, for­tæl­ler jeg mere kon­kret om pro­jek­tet. Hvis du alle­re­de nu ved, at du har lyst til at være med, så send mig en mail – mh@​oertingposten.​dk eller ring til mig: 29 29 99 23.

 

KALENDER

MORGENSANGKIRKEN

8. okto­ber kl. 9.30 er der igen mor­gensang i Ørting Kir­ke med efter­føl­gen­de kaf­fe i Sog­ne­hu­set

GENERALFORSAMLING

8. okto­ber kl. 13.30 hol­der Tors­dags­klub­ben gene­ral­for­sam­ling. For­e­nin­gen giver kaf­fe – og bag­ef­ter kan kor­te­ne fin­des frem. Det er i Sog­ne­hu­set – som sæd­van­ligt.

LIVET FØR OG EFTER ULYKKEN

12. okto­ber kom­mer tid­li­ge­re råd­mand og vice­borg­me­ster i Århus kom­mu­ne Dort­he Lau­sten til Dan­ske Seni­o­rers møde for at hol­de fored­rag om livet før og efter ulyk­ken. Hun bræk­ke­de ryg­gen i 2012 i en ulyk­ke uden for Ørting.

FÆLLESSPISNING

5. novem­ber kl. 12.30 invi­te­rer Tors­dags­klub­ben til fæl­les­spis­ning. Pri­sen er 50 kr – meld dig til sene­st når du kom­mer i klub­ben 29. okto­ber. Det er i Sog­ne­hu­set.

FAMILIEN FARTEN

9. novem­ber kl. 13.30 for­tæl­ler Anne Gret­he Trang­bæk og Hel­ge Rude Kri­sten­sen om deres rej­se rundt i det syd­li­ge Afri­ka. 22.000 km over 4 måne­der i Nami­bia, Botswa­na, Leso­t­ho og Swa­ziland. Dan­ske Seni­o­rer Ørting Fal­ling og Gyl­ling Pen­sio­ni­st­for­e­ning arran­ge­rer. Det er i Gyl­ling for­sam­lings­hus. Pris 60 kr. Til­mel­ding nød­ven­dig sene­st 26. okt. Ring til Tove Fors­berg – 52 38 53 80 – eller Kir­sten Jør­gen­sen – 50 48 47 58