KORT NYT

To nye med­lem­mer valgt

Godt 30 men­ne­sker mød­te i aften op i Sog­ne­hu­set for at væl­ge med­lem­mer til Fjord­pa­sto­ra­tets fæl­les menig­heds­råd. To gen­gan­ge­re og to helt nye med­lem­mer skal repræ­sen­te­re Ørting og Fal­ling sog­ne.

I Ørting blev den nuvæ­ren­de for­mand for menig­heds­rå­det, Jens Peter Peter­sen, valgt sam­men med Git­te Bis­bo Bøgh, der er helt ny i den­ne form for

fri­vil­ligt arbej­de. Til dag­ligt arbej­der hun som admi­ni­stra­tiv leder på Vestsko­len.Som sted­fortræ­der blev Ton­ny H. Jakob­sen valgt. Også han, der har et entre­pre­nør­fir­ma i Hor­sens, er ny i arbej­det.

For Fal­ling sogn blev Knud Appel, som er næst­for­mand for det nuvæ­ren­de menig­heds­råd. Han blev valgt sam­men med Lise Færch, som er ope­ra­tions­sy­geple­jer­ske på Hor­sens Syge­hus.Som sup­ple­an­ter blev Kaj Rude­beck og Else Ros­borg valgt. De bor beg­ge i Amstrup. og har beg­ge tid­li­ge­re været med­lem­mer af menig­heds­rå­det for Ørting Fal­ling.

Var­me­pum­pe giver sto­re bespa­rel­ser

Hvis Gyl­ling Ørting Fal­ling Var­me­værk instal­le­rer var­me­pum­pe i ste­det for at få lagt en led­ning til Odder For­sy­nings­sel­skab, kan den enkel­te for­bru­ger spa­re godt 1.500 kr om året – og GØF kan med­vir­ke til at redu­ce­re var­me­pro­duk­tio­nen på fos­silt brænd­stof med hele 97 pro­cent.
Nem­lig fra 100 pro­cent til kun 3 pro­cent.  Antal­let af for­bru­ge­re for­ven­tes der­for at vok­se fra de nuvæ­ren­de 480 til 610.
Det viser en rap­port udar­bej­det af Inge­ni­ør Huse i Højb­jerg.

Over 20 år vil det redu­ce­re CO2-uds­lip­pet med ikke min­dre end 28.683 tons.
Tek­nik- Mil­jø- og kli­ma­ud­val­get har rap­por­ten på dags­or­de­nen i mor­gen. Og udval­get for­ven­tes at gøre, som for­valt­nin­gen anbe­fa­ler: at sen­de for­sla­get i høring. Hørings­pe­ri­o­den vil være fire uger.
John Rosen­høj, som er med­lem af udval­get og bor i Amstrup, siger: ”Umid­del­bart ser det godt ud. Kun el-pri­sen kan være dark hor­se”.

SLIPPER FOR 7,5 KM LEDNING
Hvor var­men skal kom­me fra har nu været dis­ku­te­ret i fle­re år – og der er lavet adskil­li­ge under­sø­gel­ser.
Før under­sø­gel­sen af gevin­ster ved var­me­pum­pe, var pla­nen at læg­ge en 7,5 km lang led­ning fra Øster­marks­vej i Odder til var­me­vær­ket på Per­sie­vej. Led­nin­gen blev behand­let i byrå­det 11. marts.
Men var­men fra vær­ket i Odder kom­mer fra Århus, og den er base­ret på bio­mas­se.
Instal­le­ring af var­me­pum­pe vil være i bed­re over­ens­stem­mel­sen med målet om, at kom­mu­nen skal være CO2-neut­ral i 2030.

Hele rap­por­ten kan du læse her

 

 

 

KALENDER

MORGENSANGKIRKEN

8. okto­ber kl. 9.30 er der igen mor­gensang i Ørting Kir­ke med efter­føl­gen­de kaf­fe i Sog­ne­hu­set

GENERALFORSAMLING

8. okto­ber kl. 13.30 hol­der Tors­dags­klub­ben gene­ral­for­sam­ling. For­e­nin­gen giver kaf­fe – og bag­ef­ter kan kor­te­ne fin­des frem. Det er i Sog­ne­hu­set – som sæd­van­ligt.

LIVET FØR OG EFTER ULYKKEN

12. okto­ber kom­mer tid­li­ge­re råd­mand og vice­borg­me­ster i Århus kom­mu­ne Dort­he Lau­sten til Dan­ske Seni­o­rers møde for at hol­de fored­rag om livet før og efter ulyk­ken. Hun bræk­ke­de ryg­gen i 2012 i en ulyk­ke uden for Ørting.

FÆLLESSPISNING

5. novem­ber kl. 12.30 invi­te­rer Tors­dags­klub­ben til fæl­les­spis­ning. Pri­sen er 50 kr – meld dig til sene­st når du kom­mer i klub­ben 29. okto­ber. Det er i Sog­ne­hu­set.

FAMILIEN FARTEN

9. novem­ber kl. 13.30 for­tæl­ler Anne Gret­he Trang­bæk og Hel­ge Rude Kri­sten­sen om deres rej­se rundt i det syd­li­ge Afri­ka. 22.000 km over 4 måne­der i Nami­bia, Botswa­na, Leso­t­ho og Swa­ziland. Dan­ske Seni­o­rer Ørting Fal­ling og Gyl­ling Pen­sio­ni­st­for­e­ning arran­ge­rer. Det er i Gyl­ling for­sam­lings­hus. Pris 60 kr. Til­mel­ding nød­ven­dig sene­st 26. okt. Ring til Tove Fors­berg – 52 38 53 80 – eller Kir­sten Jør­gen­sen – 50 48 47 58