KORT NYT

DET BLEV TIL 3.803 KM

Igen i år vandt Hund­slund lokal­dy­sten. På 2. plad­sen kom Sak­sild, som var med for før­ste gang i år. Gyl­ling snup­pe­de 3. plad­sen og Ørting-Fal­ling blev num­mer fire.

Alt i alt fik kon­kur­ren­cen bor­ge­re i de fire lands­by­er til at løbe, gå og cyk­le 3.803 km.

PROGRAMMER FOR DEN NYE SÆSON

Liter­vis af kaf­fe, kort­spil, bræt­spil, fored­rag, udflug­ter, fæl­les­spis­ning….
Dan­ske Seni­o­rers og Tors­dags­klub­bens pro­gram­mer for den kom­men­de sæson rum­mer gode ople­vel­ser for områ­dets “grå guld”.
Beg­ge pro­gram­mer er nu lagt ind under Lokal­råd og for­e­nin­ger. Som sæd­van­ligt fore­går det i Sog­ne­hu­set på Bils­bæ­kvej i Ørting.

THEJSEN FORLADER FONDEN ØRTING

Dit­te-Marie Thej­sen for­la­der job­bet som vice­for­stan­der på Fon­den Ørting for at bli­ve skole­le­der på Åsko­len, frisko­len i Hør­ning. Hun har arbej­det på opholds­ste­det i mere end 10 år.
Åsko­len har 150 ele­ver fra 0. – 7. klas­se, og en af Thej­sens opga­ver bli­ver at arbej­de med en over­byg­ning. Hun er uddan­net lærer fra Den Frie Lærer­højsko­le. Uddan­nel­sen er spe­ci­elt mål­ret­tet frisko­ler, efter­sko­ler og højskoler.

LOKALRÅD

Hvis du vil vide, hvad Lokal­rå­det for Ørting-Fal­ling arbej­der med for tiden, kan du ori­en­te­re dig i de møde­re­fe­ra­ter, der er lagt ind under ”Lokal­råd og for­e­nin­ger”.
Her fin­der du alle refe­ra­ter fra i år – og også fra de sid­ste par år. Nåe­de du ikke gene­ral­for­sam­lin­gen, kan du sam­me sted fin­de beret­ning, refe­rat og regnskab.

LUK IKKE DE TRÆNGENDE IND

Hvis det rin­ger på døren og frem­me­de beder om lov til at bru­ge dit toilet, skal du ikke luk­ke de træn­gen­de ind. For når de går igen, mang­ler du fle­re gen­stan­de. Den ene er en kvinde.

Det har ældre bebo­e­re i Gyl­ling ople­vet, da de var ven­li­ge mod de frem­me­de. Ven­lig­he­den blev ikke gen­gældt. Så glem med­men­ne­ske­lig­he­den – luk og lås døren. Ring til din nabo eller en anden, hvis de bli­ver uden for.

GENERALFORSAMLING

Alle over 16 år, som bor fat i Ørting-Fal­ling Sog­ne, er med­lem­mer af Lokal­rå­det. Også selv om de hver­ken har udfyldt en blan­ket eller betalt kon­tin­gent, som ellers er det almin­de­li­ge, når man bli­ver med­lem af en for­e­ning.  De kan møde op til gene­ral­for­sam­lin­gen og stem­me. Det­te års gene­ral­for­sam­ling fin­der sted d. 29. marts kl. 19 – 21.30 hos Dine­sen i Fal­ling. Lokal­rå­det har eksi­ste­ret siden okto­ber 2014 og skal være områ­dets kon­takt til kom­mu­nal­be­sty­rel­se og for­valt­ning.  Hvis du vil se, hvad rådet arbej­der med, så find alle møde­re­fe­ra­ter på Lokal­po­sten under Lokal­råd og foreninger.

STØTTE TIL HANDELSPLADSEN

Der er luk­ket så meget som muligt for fry­se­re og køle­re på Han­dels­plad­sen, men alli­ge­vel koster elek­tri­ci­te­ten det hvi­de ud af øjne­ne.  Men Pan­de­ka­ge­bi­len og støt­te­bi­drag ind­brag­te på få timer 16.000 kro­ner – eller et beløb, der bety­der, at reg­nin­gen fra elek­tri­ci­tets­sel­ska­bet for en måneds for­brug, kan beta­les. Pan­de­ka­ge­bi­len done­re­de pen­ge­ne fra to timers salg ved Han­dels­plad­sen, og lands­by­ens bebo­e­re bak­ke­de op og spi­ste fyld­te pan­de­ka­ger til aftens­mad. Den sam­me hjælp fik Dagli’Brugsen i Gylling.

PANDEKAGEBILEN STØTTER LOKALE

Den 9. decem­ber mel­lem kl. 16 og 18 kan man købe pan­de­ka­ger med fyld ved Han­dels­plad­sen i Ørting. Pen­ge­ne fra sal­get går ube­skå­ret til hjælp til at beta­le el-reg­­nin­­gen. I går var Pan­de­ka­ge­bi­len ved Gyl­ling-Brugs­­en – også for at give et til­skud til de sti­gen­de udgifter. 

Valg flyt­ter sang til kirken

Stem­me­bok­se og valg­til­for­ord­ne­de ryk­ker 1. novem­ber ind i Sog­ne­hu­set og fortræn­ger den sang­grup­pe, som ple­jer at mødes der før­ste tirs­dag i måne­den. Men grup­pen kan sta­dig mødes, for kir­ken er reser­ve­ret til dem. Kaf­fen skal sta­dig tages med hjemmefra.

BRUGSEN ER NU ÅBEN KL. 8 – 18

Fra i mor­gen – 1. okto­ber – ændrer Gyl­ling-Brugs­­en åbning­sti­den. Den åbner kl. 8 og luk­ker kl. 18. Der er skå­ret en halv time om mor­ge­nen og en time om afte­nen, og er en kon­se­kvens af, at elek­tri­ci­te­ten koster det hvi­de ud af øjne­ne. De nye tider bety­der, at ingen med­ar­bej­de­re bli­ver fyret.

FDF Ørting-Fal­ling kan fortsætte

Syv voks­ne har meldt sig til at gå ind som fri­vil­li­ge i FDF-arbej­­det. Og det bety­der, at kred­sen kan fort­sæt­te. Ikke kun børn fra det­te områ­de er med i den loka­le FDF-kreds. Også børn fra Gyl­ling del­ta­ger.
De kan nu alle mødes igen 1. sep­tem­ber kl. 18.30 ved spej­der­hyt­ten på Tof­ten i Ørting.

Mari­an­ne Lyst stopper

Sog­ne­præst Mari­an­ne Lyst har valgt at gå på pen­sion ved års­skif­tet. Inden da har hun ferie, der skal afvik­les, så hen­des afskeds­gud­stje­ne­ster bli­ver holdt 27. novem­ber. Det er i Gyl­ling Kir­ke kl. 9.30, og kl. 10.30 på Alrø.

Pas på kanterne

Cykel­stien mel­lem Ørting og Odder har nu fået et lag asfalt, der har dæk­ket de rev­ner, der for­år­sa­ge­de en del uheld. Den smal­le cykel­sti har der­for nu fået kan­ter, der kan være far­li­ge, hvis cyk­li­ster også lader Tour de Fran­­ce-febe­ren sni­ge sig ind på turen til arbej­de og over­ha­ler. Så pas på.

CYKELSTIERNE SKAL FORBEDRES

”Det kom­mer på i løbet af for­å­ret – i hvert fald inden som­mer­fe­ri­en”.
”Det” er et nyt slid­lag på cykel­sti­er­ne mel­lem Ørting og Odder. Og løf­tet om for­bed­ring af cykel­stien er givet af for­man­den for Kli­­ma- og Pla­n­ud­val­get, Kre­sten Bjer­re i Hor­sens Fol­ke­blad 21. janu­ar. Cyk­li­ster har i lang tid kla­get over de dår­li­ge for­hold, der har bety­det, at man­ge er væltet.

KAFFEN SERVERESKIRKEN

Så meget er aflyst eller udskudt. Men ikke mor­gensan­gen i kir­ken. Den bli­ver gen­nem­ført 13. janu­ar kl. 9.30 som plan­lagt. Ene­ste ændring er, at der ikke bag­ef­ter er mor­genkaf­fe i Sog­ne­hu­set. Kaf­fen bli­ver den­ne gang ser­ve­ret i kir­ken. Virus-reg­­ler­­ne bli­ver over­holdt, så det er trygt at deltage. 

Efter et van­ske­ligt Cor­o­na-år tager Line end­nu en peri­o­de som formand

Før gene­ral­for­sam­lin­gen i ØFUG sid­ste år, hav­de Line Krogstrup Tikjøb meldt ud, at hun efter seks år stop­pe­de som for­mand for for­e­nin­gen. Men hårdt pres­set og godt hjul­pet på vej, lod hun sig over­ta­le til end­nu et år på posten. Efter et van­ske­ligt Cor­o­na-år, valg­te hun dog på gene­ral­for­sam­lin­gen i går at tage end­nu et år i for­mands­sto­len. “Så er det også slut. Helt slut”, siger hun. “Otte år er nok”

KREATIVE LØSNINGER IKKE NOK

Line Krogstrup Tikjøb – de kre­a­ti­ve løs­nin­ger var ikke nok

Nor­malt ple­jer for­man­dens beret­ning på en gene­ral­for­sam­ling at være næsten en tro kopi af den fra året før. Men ikke i år. For ØFUG har – som andre for­e­nin­ger – haft en sæson præ­get af Corona.

”Vi har ikke tid­li­ge­re luk­ket for alle akti­vi­te­ter midt i en sæson. Vi har ikke tid­li­ge­re haft træ­ne­re der har følt sig utryg­ge ved at kom­me til træ­ning, og vi har ikke før haft for­æl­dre og med­lem­mer der har udtrykt bekym­ring for for­hol­de­ne i vores for­e­ning”, sag­de Line. ”Men det har vi nu. Alt sam­men pga corona”.

I begyn­del­sen for­søg­te for­e­nin­gen at kla­re restrik­tio­ner­ne ved hjælp af kre­a­ti­ve løs­nin­ger og roka­der. Gym­na­ster­ne blev delt op i små hold, nog­le af dem sendt til ekster­ne loka­ler. Og bad­min­ton- med­lem­mer­ne fik andre træ­ning­sti­der end de aftal­te. Vol­ley-hol­de­ne det sam­me. Men de til­tag blev ikke mødt med brok­ke­ri­er. Tværi­mod. Der var opbak­ning fra alle.

Roka­der­ne og de kre­a­ti­ve løs­nin­ger var desvær­re ikke nok, da restrik­tio­ner­ne end­nu en gang blev stram­met.  ”Det var med tungt hjer­te og en mær­ke­lig for­nem­mel­se i krop­pen, at jeg skrev rundt til vores gym­na­ster­ne og til vol­ley- og og bad­min­ton­med­lem­mer, for at luk­ke for­e­nin­gen ned”, sag­de Line.

AFLYSNINGER, AFLYSNINGER….

I beret­nin­gen kom hun også ind på, at Cor­o­na-tiden har ramt for­e­nin­gen hårdt på øko­no­mi­en. Bl.a. for­di begi­ven­he­der­ne hvor de fri­vil­li­ge ple­jer at hen­te pen­ge til ØFUG er aflyst på stribe:

Det sto­re lop­pe­mar­ked i Hal­len er udskudt til 19. september

” Vi har måt­te afly­se opvis­nin­gen i 2020 og 2021. Vi har været nødt til at afly­se det sto­re lop­pe­mar­ked sid­ste år. Odder byfest blev aflyst både sid­ste år og i år. Vores jule­bal blev aflyst sid­ste år”, sag­de Line og fort­sat­te:
”Vi kun­ne ikke gå rundt og sæl­ge jule­ka­len­der i 2020, da jeg ikke synes det var god stil at udsæt­te vores gym­na­ster for øget smit­te­ri­si­ko, ved at skul­le gå rundt fra dør til dør. På trods af alle de øko­no­mi­ske tab, er vi kom­met ud med et lil­le over­skud. Og det er godt nok posi­tivt.   Vi har fået noget hjælp til det­te over­skud, i form af sponsora­ter fra DGI, Aura, Fon­den Ørting, Ørting Hal­len og og hal­lens cafeteria”. 

Men på trods af et lil­le over­skud, mang­ler pen­ge­ne fra de afly­ste akti­vi­te­ter. Det er de pen­ge, der har sik­ret nye til­tag, nye maski­ner til fit­ness, kur­ser til træ­ner­ne osv .

FITNESS HAR VÆRET SISYFOSARBEJDE

Fit­ness har været hårdt ramt. At byg­ge det op som en del  af for­e­nin­gen har været en slags sisy­fos­ar­bej­de – når ste­nen var kom­met op, rul­le­de den hur­tigt ned ad klip­pen igen.

”Da vi luk­ke­de ned i marts 2020 hav­de vil lige nået vores mål med 100 med­lem­mer i fit­ness”, sag­de Line. ”Noget af en til­freds­stil­lel­se for alle der har været invol­ve­ret i pro­ces­sen med opstar­ten af rum­met. Den følel­se vare­de ikke læn­ge. Natur­lig­vis miste­de vi rig­tig man­ge med­lem­mer i den peri­o­de ind­til fit­ness kun­ne luk­ke op igen. De fle­ste med­lem­mer vend­te til­ba­ge og var kom­met godt i gang med at få lagt de gode vaner ind i hver­da­gen, ind­til vi skul­le luk­ke ned igen – og den­ne gang i seks måne­der. Det giver sig selv at vi miste­de langt de fle­ste med­lem­mer i den peri­o­de, for at kun­ne luk­ke op igen har i maj. Det er som om vi de sene­ste to år ikke har lavet andet en at prø­ve at byg­ge vores fit­ness afde­ling op. Vi håber rig­tig meget at afde­lin­gen, er oppe omkring de 100 med­lem­mer når vi når decem­ber 2021”.

Sidst i august star­ter end­nu en sæson i ØFUG. For­e­nin­gen håber at kun­ne gen­nem­fø­re med alle hold – uden restrik­tio­ner. Og håber også, at det vil være muligt at gen­nem­fø­re det sto­re lop­pe­mar­ked 19. sep­tem­ber, og jule­bal 13. november.

KALENDER


ÆSKEN HOLDER ÅBENT

Æsken på Alrø hol­der nu åbent i wee­ken­der­ne fra kl. 13 – kl. 17. 

LIVGADERNE 

Fra 13. – 15. juni hol­der Gyl­ling byfest. I år vil alt ikke fore­gå på sport­s­plad­sen. Ban­ko, kon­cert, spis­ning og musik er flyt­tet For­sam­lings­hu­set og Møl­len.

ER DER IGEN METALFORSAMLINGSHUSET


SANKT HANS VED MØLLEN

Gril­len er tændt og der kan købes øl og soda­vand. Kl. 19 begyn­der bålet at kni­t­re, og der skal syn­ges og lyt­tes til tale. Gyl­ling Event­for­e­ning og Gyl­ling Møl­le er gået sam­men om at arran­ge­re Sankt Hans for hele lands­by­en d. 23. juni. Hvis der bli­ver et over­skud, går pen­ge­ne til For­sam­lings­hu­set og til Møllen. 

LISBETH VISER HAVEN FREM

Og hun giver kaf­fe og småka­ger på gårds­plad­sen 30. juni mel­lem kl. 10 og kl. 17. Det koster ikke en bøjet to-kro­ne. Hvis det reg­ner, dæk­kes der op til kaf­fe-kom-sam­men inden døre. Der vil også være mulig­hed for at se hen­des lil­le land­brugs­mu­se­um i stal­den. Adres­sen er Per­sie­vej 21.

Et lil­le udsnit af de gam­le red­ska­ber i staldmuseet