KORT NYT

Brugs­en støt­ter forsamlingshuset

Da dagens omsæt­ning i Brugs­en i Gyl­ling var gjort op fre­dag, kun­ne udde­ler Krogstrup skri­ve en check på 14.374,75 kr til For­sam­lings­hu­set. Belø­bet sva­rer til 20 pro­cent af dagens omsæt­ning.Som meget andet er for­sam­lings­hu­set også på hæle­ne efter Cor­o­­na-ned­luk­­nin­­gen. Der har hver­ken været soci­a­le arran­ge­men­ter eller udlej­ning til pri­va­te fester. 

Gyl­ling byfest er aflyst

Gyl­ling Kul­tur­for­e­ning kaster nu hånd­klæ­det i rin­gen og afly­ser byfe­sten.Det er Cor­o­­na-krav og mang­len på øko­no­misk sik­ker­hed, der har fået for­e­nin­gen til at tage beslut­nin­gen.Odder byfest er også aflyst. Det bety­der, at Gyl­ling Sport og Idræt – som ØFUG – går glip af en ind­tægt på godt 60.000 kr. 

Gyl­ling vil blomstre

To grøn-bru­­ne græs­a­re­a­ler tæt på sko­len vil bli­ve erstat­tet med blom­ster­be­de. Og ved det lil­le regn­vands-bas­sin skal der plan­tes frugt­træ­er og buske. Alt for at give lands­by­ens bor­ge­re noget smukt at se på og for at øge biodiversiteten. 

Det er Gyl­ling Sko­le og Bør­ne­hus­råd, der sam­men med Lokal­rå­det har fået ide­en og sam­men søgt – og fået – pen­ge til pro­jek­ter­ne fra Kvi­ck­ly – 20.000 kr er kom­met ind på kontoen. 

Slut med selv­pluk jord­bær og ærter

For man­ge i områ­det har det været tra­di­tion at tage til Holt­gaard og pluk­ke jord­bær og ærter. Og hver dag i jord­bær­sæ­so­nen er fri­ske røde bær og poser fyldt med grøn­ne bæl­ge kom­met til Han­dels­plad­sen i Ørting.Men nu er det slut. Anne og Hel­ge har efter man­ge over­vej­el­ser at stop­pe pro­duk­tio­nen af kar­to­f­ler, ærter og jord­bær – luk­ke gård­bu­tik­ken og for­pag­te jor­den ud. De to nær­mer sig pen­sions­al­de­ren. Der­for har de beslut­tet at stoppe. 

Byrå­det bli­ver en kommunalbestyrelse

Når vi skal til valg 16. novem­ber, væl­ger vi ikke repræ­sen­tan­ter til et byråd. Men til en kom­mu­nal­be­sty­rel­se. Alle par­ti­er vedt­og Enheds­li­stens for­slag om nav­ne­æn­dring. I begrun­del­sen for for­sla­get hed­der det, at byråd ”giver det fejl­ag­ti­ge ind­tryk, at Odder by har en sær­sta­tus, og ”byrå­det” har en sær­lig rol­le i for­hold til Odder by frem­for de øvri­ge min­dre byer. Det var ved sid­ste kom­mu­nalvalg en hyp­pigt fore­kom­men­de kri­tik. Den er vi eni­ge i, og vi ønsker at bru­ge det mere kor­rek­te udtryk ”Odder kom­mu­nal­be­sty­rel­se”. Vi er besty­rel­se for hele Odder kom­mu­ne”.Ændrin­gen gæl­der fra 1. janu­ar næste år. 

Cykel­stien blev 2,2 mio kr billigere

Pri­sen for cykel­stien mel­lem Ørting og Gyl­ling blev alt i alt 7,1 mill. kr.  Den var bud­get­te­ret til at koste 9,3 mio – så der er alt­så 2,2 mio kr til­ba­ge på kon­to­en.Cykel­stien blev offi­ci­elt åbnet 16. decem­ber 2019. 200 men­ne­sker ind­vie­de den 4 km lan­ge sti. Siden er den ble­vet brugt af man­ge gåen­de, cyk­len­de og løben­de. Spe­ci­elt under Cor­o­­na-ned­luk­­nin­­gen har man­ge hunde fået den dag­li­ge motion her. I begyn­del­sen lidt lang­somt, men efter­som hund­en fik eje­ren i bed­re form i et hur­ti­ge­re tempo. 

Præ­s­te­går­den solgt – til en præst

Rand­lev-præ­­sten Met­te Rot­h­mann har købt Ørting Præ­s­te­gård, og 1. juni flyt­ter hun ind. 1. okto­ber går hun på pension. 

Huset har været lejet ud siden Ørting-Fal­lings præst, Vibe­ke Døs­sing Rude­beck, blev flyt­tet til Odder og biskop og provst beslut­te­de, at seks landsog­ne kan betje­nes af kun to præster. 

Akti­vi­te­ter – på trods af Corona

På Alrø spil­ler børn og unge fod­bold og rund­bold hver man­dag kl. 15.30. Og på tirs­dag kl.14.00 tyv­star­ter øens pen­tanque klub sæso­nen. Den 16. begyn­der fod­bold­sæ­so­nen i Gyl­ling, og Dan­ske Seni­o­rer Ørting-Fal­ling fort­sæt­ter gåtu­re og spil på FDF-plad­­sen hver man­dag kl. 13.30. Cor­o­na kan ikke stop­pe uden­­dørs-akti­vi­te­ter­­ne, når restrik­tio­ner­ne bli­ver overholdt. 

Tre loka­le stil­ler op

16. novem­ber skal vi til kom­mu­nalvalg.  Fore­lø­big stil­ler tre loka­le op. Det er Klaus Rafa­el Jen­sen fra Fal­ling, der alle­re­de er i kom­mu­nal­be­sty­rel­sen for de kon­ser­va­ti­ve. Og det er John Rosen­høj fra Amstrup, der også alle­re­de har en plads for Dansk Fol­ke­par­ti. Ny er Jan Kjær­s­gaard fra Ørting, der stil­ler op for Soci­al­de­mo­kra­ter­ne. Først efter par­tiets gene­ral­for­sam­ling ved vi, hvil­ket num­mer på listen han bliver. 

Fire loka­le pro­jek­ter fik penge

Kom­mu­nens lokal­råd har delt ud af pen­ge­ne i fæl­les­pulj­en for pro­jek­ter. Fire pro­jek­ter fra vores områ­de fik pen­ge. Lokal­rå­det for Ørting Fal­ling sog­ne fik 40.000 kr til et natur­pro­jekt  ved Older­mands­høj­en på Mose­vej.  Fryse­hu­set i Ålstrup, der er lands­by­ens for­sam­lings­hus, fik 4.735 kr til en ny flag­stang. Gyl­ling For­sam­lings­hus fik 40.000 kr til nyt gulv og Gyl­ling Lokal­råd fik 25.000 kr til øget biodiversitet. 

Defi­ni­tion på optimisme

Den nye café på Alrø, der vil sæl­ge pro­duk­ter lavet af bison kød, isv­af­ler samt kaf­fe og kage, tager alle­re­de nu imod bord­be­stil­lin­ger, for­di ejer­ne for­ven­ter at åbne til påske. De håber på, at Met­te Fre­de­rik­sen til den tid har lem­pet Cor­o­­na-restrik­tio­­ner­­ne. Det er måske nok defi­ni­tio­nen på opti­mis­me, men deler du den, kan du bestil­le bord på hjem­mesi­den http://​alrokg​.dk

AURA-pen­ge­ne skal bru­ges til spil

Dan­ske Seni­o­rer Ørting Fal­ling har fået 2000 kr fra Auras Cor­o­na­hjæl­pe­pak­ke. Pen­ge­ne skal bru­ges til køb af spil, der kan bru­ges udendørs. 

For­e­nin­gens akti­vi­te­ter har været luk­ket ned læn­ge, og med­lem­mer­ne sav­ner at være sam­men. Besty­rel­sen håber der­for, at det sidst i febru­ar bli­ver muligt at arran­ge­re gåtu­re, spil på FDF’s sto­re grund og drik­ke kaf­fe sam­men i shelteret. 

Bil­li­ge­re byggegrunde

På den luk­ke­de del af kom­mu­nal­be­sty­rel­sens møde beslut­te­de med­lem­mer­ne at sæt­te pri­sen på de otte byg­ge­grun­de i Sme­­de­­ga­­de-områ­­det i Ørting ned med 15 pro­cent. Kun to af de otte grun­de er på nuvæ­ren­de tids­punkt for­hånds­re­ser­ve­ret. En ejen­doms­mæg­ler har vur­de­ret, at pri­sen var sat for højt.Også byg­ge­grun­de­ne i Gyl­ling og Hund­slund er svæ­re at sæl­ge. Men her er mel­din­gen fra ejen­doms­mæg­le­ren, at pri­ser­ne mat­cher markedet. 

Lokal­rå­det aflyser

Refe­rat fra det sene­ste møde i Lokal­rå­det for Ørting-Fal­ling Sog­ne er nu lagt ind under Lokal­råd og for­e­nin­ger.Sid­ste i refe­ra­tet er en del dato­er opli­stet. Men for­man­den, Jan Kjær­s­gaard, siger, at møde­r­ne er aflyst til vide­re p.g.a. Cor­o­­na-situ­a­tio­­nen. Hvor­når de kan gen­op­ta­ges afhæn­ger af, om der kom­mer nye restrik­tio­ner for at dæm­me op for Covid-19’s engel­ske mutation. 

Jule­g­ud­stje­ne­ste aflyst

Alle gud­stje­ne­ster er aflyst fra og med 24. decem­ber til 3. janu­ar.Det har menig­heds­rå­det og præ­ster­ne i Fjord­pa­sto­ra­tet beslut­tet efter anbe­fa­ling fra biskop­per­ne.De sene­ste dage har været præ­get af meget for­skel­li­ge udmel­din­ger. Først men­te biskop­per­ne, at der skul­le hol­des gud­stje­ne­ster. Så måt­te de kun vare 50 minut­ter – og helst være uden sal­mesang. Sund­heds­sty­rel­sen redu­ce­re­de til 30 minut­ter. Og så sent som for to dage siden sag­de provst Dort­he R. Søren­sen: Kom trygt i kir­ke. Men her i 11. time er alle gud­stje­ne­ster alt­så aflyst. 

Efter et van­ske­ligt Cor­o­na-år tager Line end­nu en peri­o­de som formand

Før gene­ral­for­sam­lin­gen i ØFUG sid­ste år, hav­de Line Krogstrup Tikjøb meldt ud, at hun efter seks år stop­pe­de som for­mand for for­e­nin­gen. Men hårdt pres­set og godt hjul­pet på vej, lod hun sig over­ta­le til end­nu et år på posten. Efter et van­ske­ligt Cor­o­na-år, valg­te hun dog på gene­ral­for­sam­lin­gen i går at tage end­nu et år i for­mands­sto­len. “Så er det også slut. Helt slut”, siger hun. “Otte år er nok”

KREATIVE LØSNINGER IKKE NOK

Line Krogstrup Tikjøb – de kre­a­ti­ve løs­nin­ger var ikke nok

Nor­malt ple­jer for­man­dens beret­ning på en gene­ral­for­sam­ling at være næsten en tro kopi af den fra året før. Men ikke i år. For ØFUG har – som andre for­e­nin­ger – haft en sæson præ­get af Corona.

”Vi har ikke tid­li­ge­re luk­ket for alle akti­vi­te­ter midt i en sæson. Vi har ikke tid­li­ge­re haft træ­ne­re der har følt sig utryg­ge ved at kom­me til træ­ning, og vi har ikke før haft for­æl­dre og med­lem­mer der har udtrykt bekym­ring for for­hol­de­ne i vores for­e­ning”, sag­de Line. ”Men det har vi nu. Alt sam­men pga corona”.

I begyn­del­sen for­søg­te for­e­nin­gen at kla­re restrik­tio­ner­ne ved hjælp af kre­a­ti­ve løs­nin­ger og roka­der. Gym­na­ster­ne blev delt op i små hold, nog­le af dem sendt til ekster­ne loka­ler. Og bad­min­ton- med­lem­mer­ne fik andre træ­ning­sti­der end de aftal­te. Vol­ley-hol­de­ne det sam­me. Men de til­tag blev ikke mødt med brok­ke­ri­er. Tværi­mod. Der var opbak­ning fra alle.

Roka­der­ne og de kre­a­ti­ve løs­nin­ger var desvær­re ikke nok, da restrik­tio­ner­ne end­nu en gang blev stram­met.  ”Det var med tungt hjer­te og en mær­ke­lig for­nem­mel­se i krop­pen, at jeg skrev rundt til vores gym­na­ster­ne og til vol­ley- og og bad­min­ton­med­lem­mer, for at luk­ke for­e­nin­gen ned”, sag­de Line.

AFLYSNINGER, AFLYSNINGER….

I beret­nin­gen kom hun også ind på, at Cor­o­na-tiden har ramt for­e­nin­gen hårdt på øko­no­mi­en. Bl.a. for­di begi­ven­he­der­ne hvor de fri­vil­li­ge ple­jer at hen­te pen­ge til ØFUG er aflyst på stribe:

Det sto­re lop­pe­mar­ked i Hal­len er udskudt til 19. september

” Vi har måt­te afly­se opvis­nin­gen i 2020 og 2021. Vi har været nødt til at afly­se det sto­re lop­pe­mar­ked sid­ste år. Odder byfest blev aflyst både sid­ste år og i år. Vores jule­bal blev aflyst sid­ste år”, sag­de Line og fort­sat­te:
”Vi kun­ne ikke gå rundt og sæl­ge jule­ka­len­der i 2020, da jeg ikke synes det var god stil at udsæt­te vores gym­na­ster for øget smit­te­ri­si­ko, ved at skul­le gå rundt fra dør til dør. På trods af alle de øko­no­mi­ske tab, er vi kom­met ud med et lil­le over­skud. Og det er godt nok posi­tivt.   Vi har fået noget hjælp til det­te over­skud, i form af sponsora­ter fra DGI, Aura, Fon­den Ørting, Ørting Hal­len og og hal­lens cafeteria”. 

Men på trods af et lil­le over­skud, mang­ler pen­ge­ne fra de afly­ste akti­vi­te­ter. Det er de pen­ge, der har sik­ret nye til­tag, nye maski­ner til fit­ness, kur­ser til træ­ner­ne osv .

FITNESS HAR VÆRET SISYFOSARBEJDE

Fit­ness har været hårdt ramt. At byg­ge det op som en del  af for­e­nin­gen har været en slags sisy­fos­ar­bej­de – når ste­nen var kom­met op, rul­le­de den hur­tigt ned ad klip­pen igen.

”Da vi luk­ke­de ned i marts 2020 hav­de vil lige nået vores mål med 100 med­lem­mer i fit­ness”, sag­de Line. ”Noget af en til­freds­stil­lel­se for alle der har været invol­ve­ret i pro­ces­sen med opstar­ten af rum­met. Den følel­se vare­de ikke læn­ge. Natur­lig­vis miste­de vi rig­tig man­ge med­lem­mer i den peri­o­de ind­til fit­ness kun­ne luk­ke op igen. De fle­ste med­lem­mer vend­te til­ba­ge og var kom­met godt i gang med at få lagt de gode vaner ind i hver­da­gen, ind­til vi skul­le luk­ke ned igen – og den­ne gang i seks måne­der. Det giver sig selv at vi miste­de langt de fle­ste med­lem­mer i den peri­o­de, for at kun­ne luk­ke op igen har i maj. Det er som om vi de sene­ste to år ikke har lavet andet en at prø­ve at byg­ge vores fit­ness afde­ling op. Vi håber rig­tig meget at afde­lin­gen, er oppe omkring de 100 med­lem­mer når vi når decem­ber 2021”.

Sidst i august star­ter end­nu en sæson i ØFUG. For­e­nin­gen håber at kun­ne gen­nem­fø­re med alle hold – uden restrik­tio­ner. Og håber også, at det vil være muligt at gen­nem­fø­re det sto­re lop­pe­mar­ked 19. sep­tem­ber, og jule­bal 13. november.

KALENDER

GÅTURENE FORTSÆTTER
I hele juni måned fort­sæt­ter Tors­dags­klub­ben med at mødes hver man­dag kl. 13.30 til gåtu­re og fæl­les kaf­fe i FDF’s hyt­te på Tof­ten i Ørting

MORGENSANG OG KAFFE
10. juni kl. 9.30 er der igen mor­gensang i Ørting Kir­ke. Bag­ef­ter fæl­les kaf­fe i Sognehuset


AFTENSANGKIRKEN
16. juni kl. 19 er der aftensang og for­tæl­lin­ger i Fal­ling Kirke

GALLERI MYNSTER
- i den gam­le sko­le på Alrø hol­der åbent fra kl. 14 – 17 alle lør­da­ge, søn­da­ge og hel­lig­da­ge med salg af små og sto­re male­ri­er samt kjo­ler og blu­ser i både hør og kasmir.

ÆSKEN ALRØ
- er åben alle wee­ken­der og hel­lig­da­ge fra kl. 13 – kl. 17 med salg af kunst­hånd­værk og strik­va­rer. Som­mer­bu­tik­ken har fået ny ejer – nem­lig Ben­te Kierbye.