KORT NYT

NYT ASFALT  VEJ

Asfal­ten på vej­en mel­lem Ørting og Odder har læn­ge været nød­li­den­de. Mildt sagt. Men nu kom­mer hjæl­pen. Et nyt vil asfalts­lid­lag vil bli­ve lagt på, når det gam­le lag er fræ­set af.
Arbej­det begyn­der 19. juni. Det varer til og med 5. juli, hvis alt går efter planen. 

DET BLEV TIL 3.803 KM

Igen i år vandt Hund­slund lokal­dy­sten. På 2. plad­sen kom Sak­sild, som var med for før­ste gang i år. Gyl­ling snup­pe­de 3. plad­sen og Ørting-Fal­ling blev num­mer fire.

Alt i alt fik kon­kur­ren­cen bor­ge­re i de fire lands­by­er til at løbe, gå og cyk­le 3.803 km.

PROGRAMMER FOR DEN NYE SÆSON

Liter­vis af kaf­fe, kort­spil, bræt­spil, fored­rag, udflug­ter, fæl­les­spis­ning….
Dan­ske Seni­o­rers og Tors­dags­klub­bens pro­gram­mer for den kom­men­de sæson rum­mer gode ople­vel­ser for områ­dets “grå guld”.
Beg­ge pro­gram­mer er nu lagt ind under Lokal­råd og for­e­nin­ger. Som sæd­van­ligt fore­går det i Sog­ne­hu­set på Bils­bæ­kvej i Ørting.

THEJSEN FORLADER FONDEN ØRTING

Dit­te-Marie Thej­sen for­la­der job­bet som vice­for­stan­der på Fon­den Ørting for at bli­ve skole­le­der på Åsko­len, frisko­len i Hør­ning. Hun har arbej­det på opholds­ste­det i mere end 10 år.
Åsko­len har 150 ele­ver fra 0. – 7. klas­se, og en af Thej­sens opga­ver bli­ver at arbej­de med en over­byg­ning. Hun er uddan­net lærer fra Den Frie Lærer­højsko­le. Uddan­nel­sen er spe­ci­elt mål­ret­tet frisko­ler, efter­sko­ler og højskoler.

LOKALRÅD

Hvis du vil vide, hvad Lokal­rå­det for Ørting-Fal­ling arbej­der med for tiden, kan du ori­en­te­re dig i de møde­re­fe­ra­ter, der er lagt ind under ”Lokal­råd og for­e­nin­ger”.
Her fin­der du alle refe­ra­ter fra i år – og også fra de sid­ste par år. Nåe­de du ikke gene­ral­for­sam­lin­gen, kan du sam­me sted fin­de beret­ning, refe­rat og regnskab.

LUK IKKE DE TRÆNGENDE IND

Hvis det rin­ger på døren og frem­me­de beder om lov til at bru­ge dit toilet, skal du ikke luk­ke de træn­gen­de ind. For når de går igen, mang­ler du fle­re gen­stan­de. Den ene er en kvinde.

Det har ældre bebo­e­re i Gyl­ling ople­vet, da de var ven­li­ge mod de frem­me­de. Ven­lig­he­den blev ikke gen­gældt. Så glem med­men­ne­ske­lig­he­den – luk og lås døren. Ring til din nabo eller en anden, hvis de bli­ver uden for.

GENERALFORSAMLING

Alle over 16 år, som bor fat i Ørting-Fal­ling Sog­ne, er med­lem­mer af Lokal­rå­det. Også selv om de hver­ken har udfyldt en blan­ket eller betalt kon­tin­gent, som ellers er det almin­de­li­ge, når man bli­ver med­lem af en for­e­ning.  De kan møde op til gene­ral­for­sam­lin­gen og stem­me. Det­te års gene­ral­for­sam­ling fin­der sted d. 29. marts kl. 19 – 21.30 hos Dine­sen i Fal­ling. Lokal­rå­det har eksi­ste­ret siden okto­ber 2014 og skal være områ­dets kon­takt til kom­mu­nal­be­sty­rel­se og for­valt­ning.  Hvis du vil se, hvad rådet arbej­der med, så find alle møde­re­fe­ra­ter på Lokal­po­sten under Lokal­råd og foreninger.

STØTTE TIL HANDELSPLADSEN

Der er luk­ket så meget som muligt for fry­se­re og køle­re på Han­dels­plad­sen, men alli­ge­vel koster elek­tri­ci­te­ten det hvi­de ud af øjne­ne.  Men Pan­de­ka­ge­bi­len og støt­te­bi­drag ind­brag­te på få timer 16.000 kro­ner – eller et beløb, der bety­der, at reg­nin­gen fra elek­tri­ci­tets­sel­ska­bet for en måneds for­brug, kan beta­les. Pan­de­ka­ge­bi­len done­re­de pen­ge­ne fra to timers salg ved Han­dels­plad­sen, og lands­by­ens bebo­e­re bak­ke­de op og spi­ste fyld­te pan­de­ka­ger til aftens­mad. Den sam­me hjælp fik Dagli’Brugsen i Gylling.

PANDEKAGEBILEN STØTTER LOKALE

Den 9. decem­ber mel­lem kl. 16 og 18 kan man købe pan­de­ka­ger med fyld ved Han­dels­plad­sen i Ørting. Pen­ge­ne fra sal­get går ube­skå­ret til hjælp til at beta­le el-reg­­nin­­gen. I går var Pan­de­ka­ge­bi­len ved Gyl­ling-Brugs­­en – også for at give et til­skud til de sti­gen­de udgifter. 

Valg flyt­ter sang til kirken

Stem­me­bok­se og valg­til­for­ord­ne­de ryk­ker 1. novem­ber ind i Sog­ne­hu­set og fortræn­ger den sang­grup­pe, som ple­jer at mødes der før­ste tirs­dag i måne­den. Men grup­pen kan sta­dig mødes, for kir­ken er reser­ve­ret til dem. Kaf­fen skal sta­dig tages med hjemmefra.

BRUGSEN ER NU ÅBEN KL. 8 – 18

Fra i mor­gen – 1. okto­ber – ændrer Gyl­ling-Brugs­­en åbning­sti­den. Den åbner kl. 8 og luk­ker kl. 18. Der er skå­ret en halv time om mor­ge­nen og en time om afte­nen, og er en kon­se­kvens af, at elek­tri­ci­te­ten koster det hvi­de ud af øjne­ne. De nye tider bety­der, at ingen med­ar­bej­de­re bli­ver fyret.

FDF Ørting-Fal­ling kan fortsætte

Syv voks­ne har meldt sig til at gå ind som fri­vil­li­ge i FDF-arbej­­det. Og det bety­der, at kred­sen kan fort­sæt­te. Ikke kun børn fra det­te områ­de er med i den loka­le FDF-kreds. Også børn fra Gyl­ling del­ta­ger.
De kan nu alle mødes igen 1. sep­tem­ber kl. 18.30 ved spej­der­hyt­ten på Tof­ten i Ørting.

Mari­an­ne Lyst stopper

Sog­ne­præst Mari­an­ne Lyst har valgt at gå på pen­sion ved års­skif­tet. Inden da har hun ferie, der skal afvik­les, så hen­des afskeds­gud­stje­ne­ster bli­ver holdt 27. novem­ber. Det er i Gyl­ling Kir­ke kl. 9.30, og kl. 10.30 på Alrø.

Pas på kanterne

Cykel­stien mel­lem Ørting og Odder har nu fået et lag asfalt, der har dæk­ket de rev­ner, der for­år­sa­ge­de en del uheld. Den smal­le cykel­sti har der­for nu fået kan­ter, der kan være far­li­ge, hvis cyk­li­ster også lader Tour de Fran­­ce-febe­ren sni­ge sig ind på turen til arbej­de og over­ha­ler. Så pas på.

CYKELSTIERNE SKAL FORBEDRES

”Det kom­mer på i løbet af for­å­ret – i hvert fald inden som­mer­fe­ri­en”.
”Det” er et nyt slid­lag på cykel­sti­er­ne mel­lem Ørting og Odder. Og løf­tet om for­bed­ring af cykel­stien er givet af for­man­den for Kli­­ma- og Pla­n­ud­val­get, Kre­sten Bjer­re i Hor­sens Fol­ke­blad 21. janu­ar. Cyk­li­ster har i lang tid kla­get over de dår­li­ge for­hold, der har bety­det, at man­ge er væltet.

Hun var nødt til at flyt­te til Odder – men “jeg hører jo til i Ørting”

Edith Møl­ler Søren­sen – vil­le helst være ble­vet boen­de i Ørting

Det er nu fire år siden 92-åri­ge Edith Møl­ler Søren­sen flyt­te­de fra Bils­bæ­kvej i Ørting til en lej­lig­hed i Odder. Hun er glad for den og for den lil­le altan. Men hun vil­le nu hel­le­re være ble­vet boen­de i det områ­de, hvor hun var kendt.  Hun er da også fort­sat med at kom­me i Tors­dags­klub­ben i Ørting – når den da ikke lige er Corona-lukket.

”Det er jo dér, jeg møder alle dem, jeg ken­der og har kendt i man­ge år. Det er ikke så nemt et nyt sted. Jeg synes, jeg hører til i Ørting. Men haven var ble­vet for stor for mig”.

Edith Søren­sen er en af dem, der vil­le have haft glæ­de af, at der var fle­re lej­lig­he­der i lands­by­en. Ikke kun til ældre men­ne­sker, men også til unge, der end­nu ikke er parat til det arki­tekt­teg­ne­de type­hus i en ny udstykning.

BOEDE I ”NEGERHYTTEN

Hun vok­se­de op på vej­en ”Halen” i Ørting på en lil­le gård. Efter sko­len kom hun i huset, som det hed. ”Sådan var det jo den­gang for de fle­ste”, siger Edith. Hun mød­te Reg­ner, som hun blev gift med og fik tre børn med. Reg­ner var ”avls­med­hjæl­per”, som der står i kir­ke­bo­gen i regi­stre­rin­gen af deres bryl­lup. Han arbej­de­de alt­så på en gård. I begyn­del­sen af deres ægte­skab på Margrethelyst.

“Neger­hyt­ten” som Edith og Reg­ner flyt­te­de ind i, da de blev gift

”Vi flyt­te­de ind i går­dens foder­mester­hus. Det var det sted, der den­gang blev kaldt ”neger­hyt­ten”, siger Edith. ”Der boe­de vi i nog­le år, og vores æld­ste søn blev født her. De sag­de jo, at huset var gjort i stand. Det var det nu ikke”, siger hun med en lil­le lat­ter. I dag er det et fint lil­le hus, der er byg­get om man­ge gange”.

(Læs artik­len om ”neger­hyt­ten” her).

CYKLEDE RUNDT SOM HJEMMEHJÆLPER

Fami­li­en flyt­te­de bag­ef­ter til huset på Bils­bæ­kvej, hvor end­nu to børn kom til. Bør­ne­ne vok­se­de op i huset, og det var i dét hus, Edith blev boe­de, lige til hun flyt­te­de til Odder.

Reg­ner og Edith arbej­de­de på plan­tesko­ler­ne. Der var fle­re af dem i Ørting på den tid (Læs artik­len om dem her). Reg­ner arbej­de­de også på maskinstationen.

Edith fik sene­re arbej­de som hjem­me­hjæl­per. ”Jeg cyk­le­de rundt”, siger hun. ”Det var den­gang, hjem­me­hjæl­per­ne hav­de tid til folk, og vi måt­te gøre det,  folk hav­de brug for. I dag må de ingen­ting og de har slet ikke tid. Det er nu synd. Både for hjem­me­hjæl­per­ne og for dem, de kom­mer hos”.

Da hun fyld­te 60 år stop­pe­de Edith med at cyk­le rundt. Hun gik på efterløn.

”Da skul­le hjem­me­hjæl­per­ne jo til at køre i biler. Og Reg­ner vil­le også ger­ne, at jeg stop­pe­de. Han var syg i lun­ger­ne. Vi ved ikke hvor­for. Men han men­te selv, det var virk­nin­ger­ne af alle de år, han hav­de arbej­det med sprøjte­mid­ler og den slags”.

Reg­ner døde i 1993 kun 70 år gammel.

GODT AT VÆRE, HVOR MAN KENDER FOLK

Det er godt at kom­me i de klub­ber, hvor man ken­der alle de andre

Edith kom – og kom­mer – i pen­sio­ni­st­klub­ber­ne som har til huse i Sog­ne­hu­set i Ørting. Og var glad for det. ”Engang lave­de vi for­skel­ligt hån­d­ar­bej­de, som blev solgt på jule­ba­zar. Men nu spil­ler vi mest kort. Det er godt at være, hvor man ken­der folk, og det er hyg­ge­ligt at drik­ke kaf­fe sammen”.

Klub­ber­ne har været luk­ket ned som alt andet, og Edith har som man­ge andre sav­net at kun­ne mødes. De sene­ste måne­der er klubli­vet flyt­tet uden­dørs på grund af Cor­o­na-restrik­tio­ner­ne – ble­vet til fæl­les gåtu­re og kaf­fe i spej­der­hyt­ten. ”Det har jeg ikke været med til, for det er ikke så let med en rol­la­tor”, siger hun. Men jeg vil da ger­ne kom­me igen, når det hele bli­ver normalt”.

FØLGER MED COMPUTEREN

På spi­se­bor­det i Edit­hs stue står en com­pu­ter. Den bru­ger hun hver ene­ste dag. Hun har ikke været på kur­sus for at lære det. ”Nej, min dat­ter har hjul­pet mig og det sam­me har en nabo. Jeg ved godt, at man­ge på min alder ikke vil have at gøre med com­pu­te­re. Det er lidt synd. Jeg bru­ger den, så jeg kan føl­ge lidt med. Også i din avis”, siger hun med et stort smil. “Så ved jeg lidt om, hvad der sker i Ørting. Jeg tør ikke bru­ge den til at beta­le reg­nin­ger og den slags. Jeg kan jo nemt kom­me til at skri­ve noget for­kert. Bare ét for­kert tal, så…”.

Når hun kig­ger ud af vin­du­et i lej­lig­he­den, ser hun træ­er og græs – udsigt til grøn­ne områ­der, som det vil­le hed­de i en annon­ce fra en ejen­doms­mæg­ler. Og hun kan have lidt blom­ster på alta­nen, som hun er glad for. ”Det er jo godt at kun­ne gå lidt ud, men det er jo ikke det sam­me her i byen. Når man er vant til at bo på lan­det,  kan man føl­ge års­ti­der­ne bare ved at se på markerne”.

KALENDER


ÆSKEN HOLDER ÅBENT

Æsken på Alrø hol­der nu åbent hver dag fra kl. 13 – kl. 17. 

LISBETH VISER HAVEN FREM

Og hun giver kaf­fe og småka­ger på gårds­plad­sen 30. juni mel­lem kl. 10 og kl. 17 – det hele er gra­tis. Hvis det reg­ner, dæk­kes der op til kaf­fe-kom-sam­men inden døre. Der vil også være mulig­hed for at se hen­des lil­le land­brugs­mu­se­um i stal­den. Adres­sen er Per­sie­vej 21.

LOKALDYSTEN
Så er det igen tiden til at lands­by­er­nes bebo­e­re dyster om at bevæ­ge sig mest muligt. 14. sep­tem­ber hol­der Lokal­råd og Hal­len lokal­dyst for Ørting Falling.