KORT NYT

GENERALFORSAMLING

Alle over 16 år, som bor fat i Ørting-Fal­ling Sog­ne, er med­lem­mer af Lokal­rå­det. Også selv om de hver­ken har udfyldt en blan­ket eller betalt kon­tin­gent, som ellers er det almin­de­li­ge, når man bli­ver med­lem af en for­e­ning.  De kan møde op til gene­ral­for­sam­lin­gen og stem­me. Det­te års gene­ral­for­sam­ling fin­der sted d. 29. marts kl. 19 – 21.30 hos Dine­sen i Fal­ling. Lokal­rå­det har eksi­ste­ret siden okto­ber 2014 og skal være områ­dets kon­takt til kom­mu­nal­be­sty­rel­se og for­valt­ning.  Hvis du vil se, hvad rådet arbej­der med, så find alle møde­re­fe­ra­ter på Lokal­po­sten under Lokal­råd og foreninger. 

STØTTE TIL HANDELSPLADSEN

Der er luk­ket så meget som muligt for fry­se­re og køle­re på Han­dels­plad­sen, men alli­ge­vel koster elek­tri­ci­te­ten det hvi­de ud af øjne­ne.  Men Pan­de­ka­ge­bi­len og støt­te­bi­drag ind­brag­te på få timer 16.000 kro­ner – eller et beløb, der bety­der, at reg­nin­gen fra elek­tri­ci­tets­sel­ska­bet for en måneds for­brug, kan beta­les. Pan­de­ka­ge­bi­len done­re­de pen­ge­ne fra to timers salg ved Han­dels­plad­sen, og lands­by­ens bebo­e­re bak­ke­de op og spi­ste fyld­te pan­de­ka­ger til aftens­mad. Den sam­me hjælp fik Dagli’Brugsen i Gylling. 

PANDEKAGEBILEN STØTTER LOKALE

Den 9. decem­ber mel­lem kl. 16 og 18 kan man købe pan­de­ka­ger med fyld ved Han­dels­plad­sen i Ørting. Pen­ge­ne fra sal­get går ube­skå­ret til hjælp til at beta­le el-reg­­nin­­gen. I går var Pan­de­ka­ge­bi­len ved Gyl­ling-Brugs­­en – også for at give et til­skud til de sti­gen­de udgifter. 

Valg flyt­ter sang til kirken

Stem­me­bok­se og valg­til­for­ord­ne­de ryk­ker 1. novem­ber ind i Sog­ne­hu­set og fortræn­ger den sang­grup­pe, som ple­jer at mødes der før­ste tirs­dag i måne­den. Men grup­pen kan sta­dig mødes, for kir­ken er reser­ve­ret til dem. Kaf­fen skal sta­dig tages med hjemmefra. 

BRUGSEN ER NU ÅBEN KL. 8 – 18

Fra i mor­gen – 1. okto­ber – ændrer Gyl­ling-Brugs­­en åbning­sti­den. Den åbner kl. 8 og luk­ker kl. 18. Der er skå­ret en halv time om mor­ge­nen og en time om afte­nen, og er en kon­se­kvens af, at elek­tri­ci­te­ten koster det hvi­de ud af øjne­ne. De nye tider bety­der, at ingen med­ar­bej­de­re bli­ver fyret. 

FDF Ørting-Fal­ling kan fortsætte

Syv voks­ne har meldt sig til at gå ind som fri­vil­li­ge i FDF-arbej­­det. Og det bety­der, at kred­sen kan fort­sæt­te. Ikke kun børn fra det­te områ­de er med i den loka­le FDF-kreds. Også børn fra Gyl­ling del­ta­ger.De kan nu alle mødes igen 1. sep­tem­ber kl. 18.30 ved spej­der­hyt­ten på Tof­ten i Ørting. 

Mari­an­ne Lyst stopper

Sog­ne­præst Mari­an­ne Lyst har valgt at gå på pen­sion ved års­skif­tet. Inden da har hun ferie, der skal afvik­les, så hen­des afskeds­gud­stje­ne­ster bli­ver holdt 27. novem­ber. Det er i Gyl­ling Kir­ke kl. 9.30, og kl. 10.30 på Alrø. 

Pas på kanterne

Cykel­stien mel­lem Ørting og Odder har nu fået et lag asfalt, der har dæk­ket de rev­ner, der for­år­sa­ge­de en del uheld. Den smal­le cykel­sti har der­for nu fået kan­ter, der kan være far­li­ge, hvis cyk­li­ster også lader Tour de Fran­­ce-febe­ren sni­ge sig ind på turen til arbej­de og over­ha­ler. Så pas på. 

CYKELSTIERNE SKAL FORBEDRES

”Det kom­mer på i løbet af for­å­ret – i hvert fald inden som­mer­fe­ri­en”.”Det” er et nyt slid­lag på cykel­sti­er­ne mel­lem Ørting og Odder. Og løf­tet om for­bed­ring af cykel­stien er givet af for­man­den for Kli­­ma- og Pla­n­ud­val­get, Kre­sten Bjer­re i Hor­sens Fol­ke­blad 21. janu­ar. Cyk­li­ster har i lang tid kla­get over de dår­li­ge for­hold, der har bety­det, at man­ge er væltet. 

KAFFEN SERVERESKIRKEN

Så meget er aflyst eller udskudt. Men ikke mor­gensan­gen i kir­ken. Den bli­ver gen­nem­ført 13. janu­ar kl. 9.30 som plan­lagt. Ene­ste ændring er, at der ikke bag­ef­ter er mor­genkaf­fe i Sog­ne­hu­set. Kaf­fen bli­ver den­ne gang ser­ve­ret i kir­ken. Virus-reg­­ler­­ne bli­ver over­holdt, så det er trygt at deltage. 

AFLYSNINGER RAMMER ÆLDRE MENNESKER

Dan­ske Seni­o­rer afly­ser gene­ral­for­sam­lin­gen 10. janu­ar, men håber at kun­ne hol­de den 14. marts kl. 13.30. For­e­nin­gen kan dog glæ­de sig over, at 50 ældre nåe­de at del­ta­ge i jule­mid­da­gen med mad fra Sko­v­bak­ken, før alt luk­ke­de ned. Tors­dags­klub­ben begyn­der først igen 20. janu­ar. Spi­se­ven­ner håber dog at kun­ne sam­le ældre men­ne­sker i Ørting Hal­lens Café d. 18. janu­ar kl. 12. Bli­ver restrik­tio­ner­ne ikke stram­met yder­li­ge­re, lever Cafe­en op til kravene. 

Cor­o­na-aflys­ning

Der bli­ver ingen jule­kon­cert i Fal­ling Kir­ke 14. decem­ber. Menig­heds­rå­det har beslut­tet, at kon­cer­ten med Odder Voi­ces ikke skal gen­nem­fø­res på grund af risi­ko­en for smit­te med Cor­o­­na-virus – eller en af Covid 19’s efter­hån­den man­ge vari­an­ter. End­nu er der ingen mel­din­ger om jule­g­ud­stje­ne­ster­ne i Fjord­pa­sto­ra­tets kirker. 

TRE FRA VORES OMRÅDE VALGT

Den nye kom­mu­nal­be­sty­rel­se får tre med­lem­mer fra vores område. 

Det er Katja Ive­sø fra Gyl­ling valgt for de radi­ka­le, Klaus Rafa­el Jen­sen fra Fal­ling – valgt for de kon­ser­va­ti­ve og Lene Aagaard fra Ørting – valgt for Venstre. 

Det var meget tæt på, at også Jan Kjær­s­gaard fra Ørting var ble­vet valgt. Hav­de han fået 10 mere end de 147 per­son­li­ge stem­mer, han fik, var han også ble­vet valgt. 

Stem­me­pro­cen­ter­ne svin­ge­de en del i områ­det. På Alrø valg­te 88,8 pro­cent af væl­ger­ne at stem­me, i Ørting-Fal­ling var det 74,3 pro­cent og Gyl­ling kun 68,7 procent. 

FØRSTE CORONA-AFLYSNING

Lone Vitus og Søren Kvist på Brand­by­ge­gaard afly­ser årets jule­mar­ked med den begrun­del­se, at “intet tyder på, at det er en god idé at brin­ge man­ge men­ne­sker sam­men inden­dørs de kom­men­de måneder”. 

Der er man­ge timers for­be­re­del­se i at få det sto­re mar­ked i træla­den til­ret­telagt. Og det kan være spildt, hvis tal­le­ne for antal­let af smit­te­de og hospi­tal­s­ind­lag­te fort­sæt­ter med at sti­ge. Der­for væl­ger de at afly­se alle­re­de nu. 

Pen­sio­ni­st­for­e­ning fyl­der 70 år

Den begynd­te som Gyl­ling Alder­s­ren­te­for­e­ning – nu hed­der den Gyl­ling Pen­sio­ni­st­for­e­ning. Og på ons­dag har den eksi­ste­ret i 70 år. Det vil to dage efter bli­ve fejret i For­sam­lings­hu­set med fore­lø­big 60 del­ta­ge­re. Det vil ske med sang, musik, mad og drik­ke – men også med et lil­le fored­rag om for­e­nin­gens histo­rie. Den kan ellers være svær at styk­ke sam­men, for som det gæl­der for man­ge for­e­nin­ger, er også Alder­s­for­e­nin­gens refe­ra­ter m.v. for de før­ste otte år for­s­vun­det. Det var før vi fik lokalarkiverne. 

Hun var nødt til at flyt­te til Odder – men “jeg hører jo til i Ørting”

Edith Møl­ler Søren­sen – vil­le helst være ble­vet boen­de i Ørting

Det er nu fire år siden 92-åri­ge Edith Møl­ler Søren­sen flyt­te­de fra Bils­bæ­kvej i Ørting til en lej­lig­hed i Odder. Hun er glad for den og for den lil­le altan. Men hun vil­le nu hel­le­re være ble­vet boen­de i det områ­de, hvor hun var kendt.  Hun er da også fort­sat med at kom­me i Tors­dags­klub­ben i Ørting – når den da ikke lige er Corona-lukket.

”Det er jo dér, jeg møder alle dem, jeg ken­der og har kendt i man­ge år. Det er ikke så nemt et nyt sted. Jeg synes, jeg hører til i Ørting. Men haven var ble­vet for stor for mig”.

Edith Søren­sen er en af dem, der vil­le have haft glæ­de af, at der var fle­re lej­lig­he­der i lands­by­en. Ikke kun til ældre men­ne­sker, men også til unge, der end­nu ikke er parat til det arki­tekt­teg­ne­de type­hus i en ny udstykning.

BOEDE I ”NEGERHYTTEN

Hun vok­se­de op på vej­en ”Halen” i Ørting på en lil­le gård. Efter sko­len kom hun i huset, som det hed. ”Sådan var det jo den­gang for de fle­ste”, siger Edith. Hun mød­te Reg­ner, som hun blev gift med og fik tre børn med. Reg­ner var ”avls­med­hjæl­per”, som der står i kir­ke­bo­gen i regi­stre­rin­gen af deres bryl­lup. Han arbej­de­de alt­så på en gård. I begyn­del­sen af deres ægte­skab på Margrethelyst.

“Neger­hyt­ten” som Edith og Reg­ner flyt­te­de ind i, da de blev gift

”Vi flyt­te­de ind i går­dens foder­mester­hus. Det var det sted, der den­gang blev kaldt ”neger­hyt­ten”, siger Edith. ”Der boe­de vi i nog­le år, og vores æld­ste søn blev født her. De sag­de jo, at huset var gjort i stand. Det var det nu ikke”, siger hun med en lil­le lat­ter. I dag er det et fint lil­le hus, der er byg­get om man­ge gange”.

(Læs artik­len om ”neger­hyt­ten” her).

CYKLEDE RUNDT SOM HJEMMEHJÆLPER

Fami­li­en flyt­te­de bag­ef­ter til huset på Bils­bæ­kvej, hvor end­nu to børn kom til. Bør­ne­ne vok­se­de op i huset, og det var i dét hus, Edith blev boe­de, lige til hun flyt­te­de til Odder.

Reg­ner og Edith arbej­de­de på plan­tesko­ler­ne. Der var fle­re af dem i Ørting på den tid (Læs artik­len om dem her). Reg­ner arbej­de­de også på maskinstationen.

Edith fik sene­re arbej­de som hjem­me­hjæl­per. ”Jeg cyk­le­de rundt”, siger hun. ”Det var den­gang, hjem­me­hjæl­per­ne hav­de tid til folk, og vi måt­te gøre det,  folk hav­de brug for. I dag må de ingen­ting og de har slet ikke tid. Det er nu synd. Både for hjem­me­hjæl­per­ne og for dem, de kom­mer hos”.

Da hun fyld­te 60 år stop­pe­de Edith med at cyk­le rundt. Hun gik på efterløn.

”Da skul­le hjem­me­hjæl­per­ne jo til at køre i biler. Og Reg­ner vil­le også ger­ne, at jeg stop­pe­de. Han var syg i lun­ger­ne. Vi ved ikke hvor­for. Men han men­te selv, det var virk­nin­ger­ne af alle de år, han hav­de arbej­det med sprøjte­mid­ler og den slags”.

Reg­ner døde i 1993 kun 70 år gammel.

GODT AT VÆRE, HVOR MAN KENDER FOLK

Det er godt at kom­me i de klub­ber, hvor man ken­der alle de andre

Edith kom – og kom­mer – i pen­sio­ni­st­klub­ber­ne som har til huse i Sog­ne­hu­set i Ørting. Og var glad for det. ”Engang lave­de vi for­skel­ligt hån­d­ar­bej­de, som blev solgt på jule­ba­zar. Men nu spil­ler vi mest kort. Det er godt at være, hvor man ken­der folk, og det er hyg­ge­ligt at drik­ke kaf­fe sammen”.

Klub­ber­ne har været luk­ket ned som alt andet, og Edith har som man­ge andre sav­net at kun­ne mødes. De sene­ste måne­der er klubli­vet flyt­tet uden­dørs på grund af Cor­o­na-restrik­tio­ner­ne – ble­vet til fæl­les gåtu­re og kaf­fe i spej­der­hyt­ten. ”Det har jeg ikke været med til, for det er ikke så let med en rol­la­tor”, siger hun. Men jeg vil da ger­ne kom­me igen, når det hele bli­ver normalt”.

FØLGER MED COMPUTEREN

På spi­se­bor­det i Edit­hs stue står en com­pu­ter. Den bru­ger hun hver ene­ste dag. Hun har ikke været på kur­sus for at lære det. ”Nej, min dat­ter har hjul­pet mig og det sam­me har en nabo. Jeg ved godt, at man­ge på min alder ikke vil have at gøre med com­pu­te­re. Det er lidt synd. Jeg bru­ger den, så jeg kan føl­ge lidt med. Også i din avis”, siger hun med et stort smil. “Så ved jeg lidt om, hvad der sker i Ørting. Jeg tør ikke bru­ge den til at beta­le reg­nin­ger og den slags. Jeg kan jo nemt kom­me til at skri­ve noget for­kert. Bare ét for­kert tal, så…”.

Når hun kig­ger ud af vin­du­et i lej­lig­he­den, ser hun træ­er og græs – udsigt til grøn­ne områ­der, som det vil­le hed­de i en annon­ce fra en ejen­doms­mæg­ler. Og hun kan have lidt blom­ster på alta­nen, som hun er glad for. ”Det er jo godt at kun­ne gå lidt ud, men det er jo ikke det sam­me her i byen. Når man er vant til at bo på lan­det,  kan man føl­ge års­ti­der­ne bare ved at se på markerne”.

KALENDER

GENERALFORSAMLING

29. marts kl. 19 – 21.30 hol­der Lokal­rå­det gene­ral­for­sam­ling hos Dine­sen i Falling

FORTÆLLINGER OMMOSEFOLKET

30. marts kl. 19 har Kul­tur­hub for­tæl­leaf­ten i Sog­ne­hu­set om Mose­fol­ket. Lise Laur­sen og Ste­en Bil­le vil for­tæl­le om livet i Mosen og om nog­le af dens men­ne­sker. Pris: 20 kr. Kaf­fe og kage i pausen. 

VIKINGER

11. april kl. 14.30 vil histo­ri­ke­ren, arkæ­o­lo­gen og for­fat­te­ren Rik­ke Agne­te Olsen for­tæl­le om vikin­ge­ti­den på Alrø og andre ste­der. Det er i Alrø For­sam­lings­hus og det er den rul­len­de kir­kecafé, der arran­ge­rer. Det er gan­ske gra­tis – også kaf­fe og kage, og det er for alle i Fjordpastoratet. 

MORGENSANG OG KAFFE

13. april er der igen mor­gensang og kaf­fe i Sog­ne­hu­set i Ørting. Det begyn­der kl. 9.30.

LOPPEMARKED

16. april kl. 12 – 15 hol­der Ørting Hal­lens Ven­ner lop­pe­mar­ked i Hal­len. 15. april ind­sam­les lop­per og skrot. 

SPISEVENNER

25. april kl. 12 – 14 mødes Spi­se­ven­ner i Ørting Hal­lens Café for at spi­se kyl­ling med ovns­teg­te kar­to­f­ler og dam­pet grønt.

OLDERMANDSHØJEN

29. april skal Older­mands­høj­en på Mose­vej ind­vies. Sæt kryds i kalen­de­ren – nær­me­re pro­gram følger.

PROGRAMMER:

Pro­gram­mer­ne for akti­vi­te­ter­ne i Dan­ske Seni­o­rer og i Tors­dags­klub­ben er nu lagt ind under “Lokal­råd og for­e­nin­ger”. Se et væld af akti­vi­te­ter som fored­rag, kort­spil, hyg­ge, fæl­les­spis­nin­ger og udflugter.