KORT NYT

Pen­sio­ni­st­for­e­ning fyl­der 70 år

Den begynd­te som Gyl­ling Alder­s­ren­te­for­e­ning – nu hed­der den Gyl­ling Pen­sio­ni­st­for­e­ning. Og på ons­dag har den eksi­ste­ret i 70 år. Det vil to dage efter bli­ve fejret i For­sam­lings­hu­set med fore­lø­big 60 del­ta­ge­re. Det vil ske med sang, musik, mad og drik­ke – men også med et lil­le fored­rag om for­e­nin­gens histo­rie. Den kan ellers være svær at styk­ke sam­men, for som det gæl­der for man­ge for­e­nin­ger, er også Alder­s­for­e­nin­gens refe­ra­ter m.v. for de før­ste otte år for­s­vun­det. Det var før vi fik lokalarkiverne. 

Spi­se­ven­ner mødes igen

San­ge fra Højsko­­le-sang­­bo­­gen, hyg­ge­ligt samvær og god mad. Det er pro­gram­punk­ter­ne, når Spi­se­ven­ner mødes. Og det gør de igen efter en læn­ge­re Cor­o­­na-pau­­se 21. sep­tem­ber kl. 12. i For­sam­lings­hu­set i Fal­ling, hvor Git­te Dine­sen står for maden, som koster 70 kr. 

Spi­se­ven­ner et til­bud til alle over 60 år i Ørting-Fal­ling områ­det. Og 31 har alle­re­de meldt sig til at være med. Men der er plads til fle­re. Fri­vil­li­ge hen­ter og brin­ger, hvis del­ta­ger­ne ikke har køre­lej­lig­hed. Lige nu mang­ler fire hjæl­pe­re. Har du lyst til at tage en tørn, kan du rin­ge til Poul Hen­ning: 22383692. 

Fire lands­by­mø­der om udviklingsplan

Lokal­rå­det for Ørting Fal­ling Sog­ne ønsker at høre bor­ger­nes mening om udvik­lings­pla­nen for vores områ­de, og at få input fra bor­ger­ne om de pro­ble­mer og mulig­he­der, som de mener, at Lokal­rå­det skal arbej­de vide­re med. Der­for vil der bli­ve holdt fire møder – et for hver lands­by.Ons­dag den 15. sep­tem­ber kl. 19 for bebo­er­ne i Ålstrup i Fryse­hu­set. Ons­dag den 22. sep­tem­ber kl. 19 for bebo­er­ne i Amstrup i Fal­ling Festlokaler/​​Dinesen. Ons­dag den 29. sep­tem­ber kl. 19 for bebo­er­ne i Fal­ling i Fal­ling Festlokaler/​​Dinesen. Og ons­dag den 6. okto­ber kl. 19 for bebo­er­ne i Ørting i Sog­ne­hu­set.Udvik­lings­pla­nen lig­ger under “Lokal­råd og for­e­nin­ger” her på Lokalposten. 

Bør­ne­ha­ven åbner igen

Bør­ne­ha­ven på Hav­re­væn­get i Ørting er ble­vet shin­et op og åbner igen. Men kun mid­ler­ti­digt i et par måne­der. Og ikke for børn i Ørting. Men for børn i Odder, som skal trans­por­te­res med bus. For i Odder mang­ler plad­ser. DOMI Bolig har pla­ner om at byg­ge 16 leje­bo­li­ger på Hav­re­væn­get, så bør­ne­ha­ven og de to gam­le seni­o­r­bo­li­gerskal pæres ned. 

Have­gæ­ster betal­te 1300 kr

Der var næsten 1300 kr i de to syl­te-glas mær­ket ØFUG, som stod på bor­de­ne i den lil­le cafe på gårds­plad­sen – der­til kom­mer nog­le ind­be­ta­lin­ger på Mobile­Pay. Pen­ge­ne var gæster­nes beta­ling for ”gra­tis kaf­fe” på gårds­plad­sen, da Lis­beth Jør­gen­sen søn­dag åbne­de den sto­re øko­lo­gi­ske have på Per­sie­vej i Ørting for besø­gen­de. Ca 50 men­ne­sker benyt­te­de sig af det. Pen­ge­ne i syl­te-glas­­se­­ne går ube­skå­ret til ØFUG, som Cor­o­­na-ned­luk­­nin­­gen har ramt hårdt. 

Som­mer­re­stau­rant er tæt på udsolgt

De har valgt, at kun 30 men­ne­sker kan spi­se på Brand­by­ge­gaards som­mer­re­stau­rant de 15 afte­ner i juli, den er åben. Og 10 afte­ner er alle­re­de udsolgt. Så man­ge loka­le og uden­bys gæster vil spi­se, hvor 95 pro­cent af både maden og drik­ke­va­rer­ne er lavet af går­dens egne øko­lo­gi­ske pro­duk­ter – og med fæl­les hjælp dyr­ket på mar­ker og i driv­hus af kok­ken og hen­de, der ser­ve­rer. Der er sta­dig få bil­let­ter til fem afte­ner. De skal bestil­les på Odder­net­tet (https://​www​.odder​bil​let​ten​.dk/​a​r​r​a​n​g​e​m​e​n​t​er/) Der kan du også læse om maden, du har i ven­te. Men sagt med det sam­me – til­hø­rer du den del af men­ne­ske­he­den, der abso­lut skal have kød, må du fin­de et andet sted. 

Sog­neud­flugt til Den Geo­gra­fi­ske Have

19. august kl. 8.10 går bus­sen fra Sog­ne­hu­set i Ørting til kir­ken i Gyl­ling, hvor den sam­ler del­ta­ge­re op kl. 8.15 før turen går til for­sam­lings­hu­set på Alrø kl. 8.30. Turen går til Den Geo­gra­fi­ske Have i Kol­ding. Her er der rund­vis­ning efter­fulgt af mid­dag på restau­rant Den Gyld­ne Hane. Bag­ef­ter går turen vide­re til Sdr.Bjert med rund­vis­ning i kir­ken og kaf­fe på kro­en. Kl. 16 går turen til­ba­ge. Del­ta­gel­se i udflug­ten koster 100 kr. Til­mel­ding til  Jør­gen Jen­sen på mail jensen-​lave@​live.​dk eller tlf. 24943395 

Gene­ral­for­sam­ling i Hallen

Cor­o­­na-restrik­tio­­ner for­sin­ke­de også gene­ral­for­sam­lin­gen i Ørting Hallen. 

Men 1. juli kl. 19 bli­ver den holdt, og som altid har alle bor­ge­re over 15 år i Ørting-Fal­ling sog­ne adgang og stem­me­ret. Det sam­me har med­lem­mer af de for­e­nin­ger, der bru­ger Hal­len. Det gæl­der f.eks. fle­re bebo­e­re i Gyl­ling.På valg er for­mand, sekre­tær, et besty­rel­ses­med­lem og en sup­ple­ant.Tho­mas Tikjøb genop­stil­ler som for­mand. Også Micha­el Hov­mand genop­stil­ler som sekretær. 

Brugs­en støt­ter forsamlingshuset

Da dagens omsæt­ning i Brugs­en i Gyl­ling var gjort op fre­dag, kun­ne udde­ler Krogstrup skri­ve en check på 14.374,75 kr til For­sam­lings­hu­set. Belø­bet sva­rer til 20 pro­cent af dagens omsæt­ning.Som meget andet er for­sam­lings­hu­set også på hæle­ne efter Cor­o­­na-ned­luk­­nin­­gen. Der har hver­ken været soci­a­le arran­ge­men­ter eller udlej­ning til pri­va­te fester. 

Gyl­ling byfest er aflyst

Gyl­ling Kul­tur­for­e­ning kaster nu hånd­klæ­det i rin­gen og afly­ser byfe­sten.Det er Cor­o­­na-krav og mang­len på øko­no­misk sik­ker­hed, der har fået for­e­nin­gen til at tage beslut­nin­gen.Odder byfest er også aflyst. Det bety­der, at Gyl­ling Sport og Idræt – som ØFUG – går glip af en ind­tægt på godt 60.000 kr. 

Gyl­ling vil blomstre

To grøn-bru­­ne græs­a­re­a­ler tæt på sko­len vil bli­ve erstat­tet med blom­ster­be­de. Og ved det lil­le regn­vands-bas­sin skal der plan­tes frugt­træ­er og buske. Alt for at give lands­by­ens bor­ge­re noget smukt at se på og for at øge biodiversiteten. 

Det er Gyl­ling Sko­le og Bør­ne­hus­råd, der sam­men med Lokal­rå­det har fået ide­en og sam­men søgt – og fået – pen­ge til pro­jek­ter­ne fra Kvi­ck­ly – 20.000 kr er kom­met ind på kontoen. 

Slut med selv­pluk jord­bær og ærter

For man­ge i områ­det har det været tra­di­tion at tage til Holt­gaard og pluk­ke jord­bær og ærter. Og hver dag i jord­bær­sæ­so­nen er fri­ske røde bær og poser fyldt med grøn­ne bæl­ge kom­met til Han­dels­plad­sen i Ørting.Men nu er det slut. Anne og Hel­ge har efter man­ge over­vej­el­ser at stop­pe pro­duk­tio­nen af kar­to­f­ler, ærter og jord­bær – luk­ke gård­bu­tik­ken og for­pag­te jor­den ud. De to nær­mer sig pen­sions­al­de­ren. Der­for har de beslut­tet at stoppe. 

Byrå­det bli­ver en kommunalbestyrelse

Når vi skal til valg 16. novem­ber, væl­ger vi ikke repræ­sen­tan­ter til et byråd. Men til en kom­mu­nal­be­sty­rel­se. Alle par­ti­er vedt­og Enheds­li­stens for­slag om nav­ne­æn­dring. I begrun­del­sen for for­sla­get hed­der det, at byråd ”giver det fejl­ag­ti­ge ind­tryk, at Odder by har en sær­sta­tus, og ”byrå­det” har en sær­lig rol­le i for­hold til Odder by frem­for de øvri­ge min­dre byer. Det var ved sid­ste kom­mu­nalvalg en hyp­pigt fore­kom­men­de kri­tik. Den er vi eni­ge i, og vi ønsker at bru­ge det mere kor­rek­te udtryk ”Odder kom­mu­nal­be­sty­rel­se”. Vi er besty­rel­se for hele Odder kom­mu­ne”.Ændrin­gen gæl­der fra 1. janu­ar næste år. 

Cykel­stien blev 2,2 mio kr billigere

Pri­sen for cykel­stien mel­lem Ørting og Gyl­ling blev alt i alt 7,1 mill. kr.  Den var bud­get­te­ret til at koste 9,3 mio – så der er alt­så 2,2 mio kr til­ba­ge på kon­to­en.Cykel­stien blev offi­ci­elt åbnet 16. decem­ber 2019. 200 men­ne­sker ind­vie­de den 4 km lan­ge sti. Siden er den ble­vet brugt af man­ge gåen­de, cyk­len­de og løben­de. Spe­ci­elt under Cor­o­­na-ned­luk­­nin­­gen har man­ge hunde fået den dag­li­ge motion her. I begyn­del­sen lidt lang­somt, men efter­som hund­en fik eje­ren i bed­re form i et hur­ti­ge­re tempo. 

Præ­s­te­går­den solgt – til en præst

Rand­lev-præ­­sten Met­te Rot­h­mann har købt Ørting Præ­s­te­gård, og 1. juni flyt­ter hun ind. 1. okto­ber går hun på pension. 

Huset har været lejet ud siden Ørting-Fal­lings præst, Vibe­ke Døs­sing Rude­beck, blev flyt­tet til Odder og biskop og provst beslut­te­de, at seks landsog­ne kan betje­nes af kun to præster. 

Hun var nødt til at flyt­te til Odder – men “jeg hører jo til i Ørting”

Edith Møl­ler Søren­sen – vil­le helst være ble­vet boen­de i Ørting

Det er nu fire år siden 92-åri­ge Edith Møl­ler Søren­sen flyt­te­de fra Bils­bæ­kvej i Ørting til en lej­lig­hed i Odder. Hun er glad for den og for den lil­le altan. Men hun vil­le nu hel­le­re være ble­vet boen­de i det områ­de, hvor hun var kendt.  Hun er da også fort­sat med at kom­me i Tors­dags­klub­ben i Ørting – når den da ikke lige er Corona-lukket.

”Det er jo dér, jeg møder alle dem, jeg ken­der og har kendt i man­ge år. Det er ikke så nemt et nyt sted. Jeg synes, jeg hører til i Ørting. Men haven var ble­vet for stor for mig”.

Edith Søren­sen er en af dem, der vil­le have haft glæ­de af, at der var fle­re lej­lig­he­der i lands­by­en. Ikke kun til ældre men­ne­sker, men også til unge, der end­nu ikke er parat til det arki­tekt­teg­ne­de type­hus i en ny udstykning.

BOEDE I ”NEGERHYTTEN

Hun vok­se­de op på vej­en ”Halen” i Ørting på en lil­le gård. Efter sko­len kom hun i huset, som det hed. ”Sådan var det jo den­gang for de fle­ste”, siger Edith. Hun mød­te Reg­ner, som hun blev gift med og fik tre børn med. Reg­ner var ”avls­med­hjæl­per”, som der står i kir­ke­bo­gen i regi­stre­rin­gen af deres bryl­lup. Han arbej­de­de alt­så på en gård. I begyn­del­sen af deres ægte­skab på Margrethelyst.

“Neger­hyt­ten” som Edith og Reg­ner flyt­te­de ind i, da de blev gift

”Vi flyt­te­de ind i går­dens foder­mester­hus. Det var det sted, der den­gang blev kaldt ”neger­hyt­ten”, siger Edith. ”Der boe­de vi i nog­le år, og vores æld­ste søn blev født her. De sag­de jo, at huset var gjort i stand. Det var det nu ikke”, siger hun med en lil­le lat­ter. I dag er det et fint lil­le hus, der er byg­get om man­ge gange”.

(Læs artik­len om ”neger­hyt­ten” her).

CYKLEDE RUNDT SOM HJEMMEHJÆLPER

Fami­li­en flyt­te­de bag­ef­ter til huset på Bils­bæ­kvej, hvor end­nu to børn kom til. Bør­ne­ne vok­se­de op i huset, og det var i dét hus, Edith blev boe­de, lige til hun flyt­te­de til Odder.

Reg­ner og Edith arbej­de­de på plan­tesko­ler­ne. Der var fle­re af dem i Ørting på den tid (Læs artik­len om dem her). Reg­ner arbej­de­de også på maskinstationen.

Edith fik sene­re arbej­de som hjem­me­hjæl­per. ”Jeg cyk­le­de rundt”, siger hun. ”Det var den­gang, hjem­me­hjæl­per­ne hav­de tid til folk, og vi måt­te gøre det,  folk hav­de brug for. I dag må de ingen­ting og de har slet ikke tid. Det er nu synd. Både for hjem­me­hjæl­per­ne og for dem, de kom­mer hos”.

Da hun fyld­te 60 år stop­pe­de Edith med at cyk­le rundt. Hun gik på efterløn.

”Da skul­le hjem­me­hjæl­per­ne jo til at køre i biler. Og Reg­ner vil­le også ger­ne, at jeg stop­pe­de. Han var syg i lun­ger­ne. Vi ved ikke hvor­for. Men han men­te selv, det var virk­nin­ger­ne af alle de år, han hav­de arbej­det med sprøjte­mid­ler og den slags”.

Reg­ner døde i 1993 kun 70 år gammel.

GODT AT VÆRE, HVOR MAN KENDER FOLK

Det er godt at kom­me i de klub­ber, hvor man ken­der alle de andre

Edith kom – og kom­mer – i pen­sio­ni­st­klub­ber­ne som har til huse i Sog­ne­hu­set i Ørting. Og var glad for det. ”Engang lave­de vi for­skel­ligt hån­d­ar­bej­de, som blev solgt på jule­ba­zar. Men nu spil­ler vi mest kort. Det er godt at være, hvor man ken­der folk, og det er hyg­ge­ligt at drik­ke kaf­fe sammen”.

Klub­ber­ne har været luk­ket ned som alt andet, og Edith har som man­ge andre sav­net at kun­ne mødes. De sene­ste måne­der er klubli­vet flyt­tet uden­dørs på grund af Cor­o­na-restrik­tio­ner­ne – ble­vet til fæl­les gåtu­re og kaf­fe i spej­der­hyt­ten. ”Det har jeg ikke været med til, for det er ikke så let med en rol­la­tor”, siger hun. Men jeg vil da ger­ne kom­me igen, når det hele bli­ver normalt”.

FØLGER MED COMPUTEREN

På spi­se­bor­det i Edit­hs stue står en com­pu­ter. Den bru­ger hun hver ene­ste dag. Hun har ikke været på kur­sus for at lære det. ”Nej, min dat­ter har hjul­pet mig og det sam­me har en nabo. Jeg ved godt, at man­ge på min alder ikke vil have at gøre med com­pu­te­re. Det er lidt synd. Jeg bru­ger den, så jeg kan føl­ge lidt med. Også i din avis”, siger hun med et stort smil. “Så ved jeg lidt om, hvad der sker i Ørting. Jeg tør ikke bru­ge den til at beta­le reg­nin­ger og den slags. Jeg kan jo nemt kom­me til at skri­ve noget for­kert. Bare ét for­kert tal, så…”.

Når hun kig­ger ud af vin­du­et i lej­lig­he­den, ser hun træ­er og græs – udsigt til grøn­ne områ­der, som det vil­le hed­de i en annon­ce fra en ejen­doms­mæg­ler. Og hun kan have lidt blom­ster på alta­nen, som hun er glad for. ”Det er jo godt at kun­ne gå lidt ud, men det er jo ikke det sam­me her i byen. Når man er vant til at bo på lan­det,  kan man føl­ge års­ti­der­ne bare ved at se på markerne”.

KALENDER

SANGEFTERMIDDAGE BEGYNDER IGEN

San­g­ef­ter­mid­da­ge­ne i Sog­ne­hu­set, der var aflyst hele for­å­ret p.g.a. Cor­o­na-restrik­tio­ner­ne, begyn­der igen.
Det er den før­ste tirs­dag i hver måned til og med 3. maj 2022. Og det er fra kl. 14 – 16.30

TORSDAGSKLUBBENS PROGRAM
Pro­gram for efter­å­ret og for­å­ret 2022 er lagt ind under lokal­råd & foreninger

DANSKE SENIORES PROGRAM
Pro­gram for efter­å­ret og for for­å­ret 2022 er lagt ind under lokal­råd & foreninger

AMSTRUP-MØDE

22. sep­tem­ber kl. 19 hol­der Lokal­rå­det møde med bebo­er­ne i Amstrup om udvik­lings­pla­nen. Det er i Fal­ling Forsamlingshus.

ODDER VOICES

28. sep­tem­ber kl. 19.30 er der san­gaf­ten med koret Odder Voi­ces i Sog­ne­hu­set på Bilsbækvej

FALLING-MØDE:

29. sep­tem­ber kl. 19 hol­der Lokal­rå­det møde med bebo­er­ne i Fal­ling om udvik­lings­pla­nen. Det er i Fal­ling Forsamlingshus

ØRTING-MØDE:

6. okto­ber kl. 19 hol­der Lokal­rå­det møde med bebo­er­ne i Ørting om udvik­lings­pla­nen. Det er i Sog­ne­hu­set på Bilsbækvej.

NATURSTI-INDVIELSE:

(foto fra Odder kom­mu­nes hjem­mesi­de)

9. okto­ber kl. 14 skal den nye natursti i Ålstrup ind­vies. Det begyn­der ved Fryse­hu­set, hvor snoren skal klippes

SPISEVENNER

19. okto­ber kl. 12 mødes Spi­se­ven­ner igen i Fal­ling For­sam­lings­hus. Til­mel­ding skal ske sene­st 15. okto­ber til Poul Hen­ning tlf 22383692