KORT NYT

Brugs­en støt­ter forsamlingshuset

Da dagens omsæt­ning i Brugs­en i Gyl­ling var gjort op fre­dag, kun­ne udde­ler Krogstrup skri­ve en check på 14.374,75 kr til For­sam­lings­hu­set. Belø­bet sva­rer til 20 pro­cent af dagens omsæt­ning.Som meget andet er for­sam­lings­hu­set også på hæle­ne efter Cor­o­­na-ned­luk­­nin­­gen. Der har hver­ken været soci­a­le arran­ge­men­ter eller udlej­ning til pri­va­te fester. 

Gyl­ling byfest er aflyst

Gyl­ling Kul­tur­for­e­ning kaster nu hånd­klæ­det i rin­gen og afly­ser byfe­sten.Det er Cor­o­­na-krav og mang­len på øko­no­misk sik­ker­hed, der har fået for­e­nin­gen til at tage beslut­nin­gen.Odder byfest er også aflyst. Det bety­der, at Gyl­ling Sport og Idræt – som ØFUG – går glip af en ind­tægt på godt 60.000 kr. 

Gyl­ling vil blomstre

To grøn-bru­­ne græs­a­re­a­ler tæt på sko­len vil bli­ve erstat­tet med blom­ster­be­de. Og ved det lil­le regn­vands-bas­sin skal der plan­tes frugt­træ­er og buske. Alt for at give lands­by­ens bor­ge­re noget smukt at se på og for at øge biodiversiteten. 

Det er Gyl­ling Sko­le og Bør­ne­hus­råd, der sam­men med Lokal­rå­det har fået ide­en og sam­men søgt – og fået – pen­ge til pro­jek­ter­ne fra Kvi­ck­ly – 20.000 kr er kom­met ind på kontoen. 

Slut med selv­pluk jord­bær og ærter

For man­ge i områ­det har det været tra­di­tion at tage til Holt­gaard og pluk­ke jord­bær og ærter. Og hver dag i jord­bær­sæ­so­nen er fri­ske røde bær og poser fyldt med grøn­ne bæl­ge kom­met til Han­dels­plad­sen i Ørting.Men nu er det slut. Anne og Hel­ge har efter man­ge over­vej­el­ser at stop­pe pro­duk­tio­nen af kar­to­f­ler, ærter og jord­bær – luk­ke gård­bu­tik­ken og for­pag­te jor­den ud. De to nær­mer sig pen­sions­al­de­ren. Der­for har de beslut­tet at stoppe. 

Byrå­det bli­ver en kommunalbestyrelse

Når vi skal til valg 16. novem­ber, væl­ger vi ikke repræ­sen­tan­ter til et byråd. Men til en kom­mu­nal­be­sty­rel­se. Alle par­ti­er vedt­og Enheds­li­stens for­slag om nav­ne­æn­dring. I begrun­del­sen for for­sla­get hed­der det, at byråd ”giver det fejl­ag­ti­ge ind­tryk, at Odder by har en sær­sta­tus, og ”byrå­det” har en sær­lig rol­le i for­hold til Odder by frem­for de øvri­ge min­dre byer. Det var ved sid­ste kom­mu­nalvalg en hyp­pigt fore­kom­men­de kri­tik. Den er vi eni­ge i, og vi ønsker at bru­ge det mere kor­rek­te udtryk ”Odder kom­mu­nal­be­sty­rel­se”. Vi er besty­rel­se for hele Odder kom­mu­ne”.Ændrin­gen gæl­der fra 1. janu­ar næste år. 

Cykel­stien blev 2,2 mio kr billigere

Pri­sen for cykel­stien mel­lem Ørting og Gyl­ling blev alt i alt 7,1 mill. kr.  Den var bud­get­te­ret til at koste 9,3 mio – så der er alt­så 2,2 mio kr til­ba­ge på kon­to­en.Cykel­stien blev offi­ci­elt åbnet 16. decem­ber 2019. 200 men­ne­sker ind­vie­de den 4 km lan­ge sti. Siden er den ble­vet brugt af man­ge gåen­de, cyk­len­de og løben­de. Spe­ci­elt under Cor­o­­na-ned­luk­­nin­­gen har man­ge hunde fået den dag­li­ge motion her. I begyn­del­sen lidt lang­somt, men efter­som hund­en fik eje­ren i bed­re form i et hur­ti­ge­re tempo. 

Præ­s­te­går­den solgt – til en præst

Rand­lev-præ­­sten Met­te Rot­h­mann har købt Ørting Præ­s­te­gård, og 1. juni flyt­ter hun ind. 1. okto­ber går hun på pension. 

Huset har været lejet ud siden Ørting-Fal­lings præst, Vibe­ke Døs­sing Rude­beck, blev flyt­tet til Odder og biskop og provst beslut­te­de, at seks landsog­ne kan betje­nes af kun to præster. 

Akti­vi­te­ter – på trods af Corona

På Alrø spil­ler børn og unge fod­bold og rund­bold hver man­dag kl. 15.30. Og på tirs­dag kl.14.00 tyv­star­ter øens pen­tanque klub sæso­nen. Den 16. begyn­der fod­bold­sæ­so­nen i Gyl­ling, og Dan­ske Seni­o­rer Ørting-Fal­ling fort­sæt­ter gåtu­re og spil på FDF-plad­­sen hver man­dag kl. 13.30. Cor­o­na kan ikke stop­pe uden­­dørs-akti­vi­te­ter­­ne, når restrik­tio­ner­ne bli­ver overholdt. 

Tre loka­le stil­ler op

16. novem­ber skal vi til kom­mu­nalvalg.  Fore­lø­big stil­ler tre loka­le op. Det er Klaus Rafa­el Jen­sen fra Fal­ling, der alle­re­de er i kom­mu­nal­be­sty­rel­sen for de kon­ser­va­ti­ve. Og det er John Rosen­høj fra Amstrup, der også alle­re­de har en plads for Dansk Fol­ke­par­ti. Ny er Jan Kjær­s­gaard fra Ørting, der stil­ler op for Soci­al­de­mo­kra­ter­ne. Først efter par­tiets gene­ral­for­sam­ling ved vi, hvil­ket num­mer på listen han bliver. 

Fire loka­le pro­jek­ter fik penge

Kom­mu­nens lokal­råd har delt ud af pen­ge­ne i fæl­les­pulj­en for pro­jek­ter. Fire pro­jek­ter fra vores områ­de fik pen­ge. Lokal­rå­det for Ørting Fal­ling sog­ne fik 40.000 kr til et natur­pro­jekt  ved Older­mands­høj­en på Mose­vej.  Fryse­hu­set i Ålstrup, der er lands­by­ens for­sam­lings­hus, fik 4.735 kr til en ny flag­stang. Gyl­ling For­sam­lings­hus fik 40.000 kr til nyt gulv og Gyl­ling Lokal­råd fik 25.000 kr til øget biodiversitet. 

Defi­ni­tion på optimisme

Den nye café på Alrø, der vil sæl­ge pro­duk­ter lavet af bison kød, isv­af­ler samt kaf­fe og kage, tager alle­re­de nu imod bord­be­stil­lin­ger, for­di ejer­ne for­ven­ter at åbne til påske. De håber på, at Met­te Fre­de­rik­sen til den tid har lem­pet Cor­o­­na-restrik­tio­­ner­­ne. Det er måske nok defi­ni­tio­nen på opti­mis­me, men deler du den, kan du bestil­le bord på hjem­mesi­den http://​alrokg​.dk

AURA-pen­ge­ne skal bru­ges til spil

Dan­ske Seni­o­rer Ørting Fal­ling har fået 2000 kr fra Auras Cor­o­na­hjæl­pe­pak­ke. Pen­ge­ne skal bru­ges til køb af spil, der kan bru­ges udendørs. 

For­e­nin­gens akti­vi­te­ter har været luk­ket ned læn­ge, og med­lem­mer­ne sav­ner at være sam­men. Besty­rel­sen håber der­for, at det sidst i febru­ar bli­ver muligt at arran­ge­re gåtu­re, spil på FDF’s sto­re grund og drik­ke kaf­fe sam­men i shelteret. 

Bil­li­ge­re byggegrunde

På den luk­ke­de del af kom­mu­nal­be­sty­rel­sens møde beslut­te­de med­lem­mer­ne at sæt­te pri­sen på de otte byg­ge­grun­de i Sme­­de­­ga­­de-områ­­det i Ørting ned med 15 pro­cent. Kun to af de otte grun­de er på nuvæ­ren­de tids­punkt for­hånds­re­ser­ve­ret. En ejen­doms­mæg­ler har vur­de­ret, at pri­sen var sat for højt.Også byg­ge­grun­de­ne i Gyl­ling og Hund­slund er svæ­re at sæl­ge. Men her er mel­din­gen fra ejen­doms­mæg­le­ren, at pri­ser­ne mat­cher markedet. 

Lokal­rå­det aflyser

Refe­rat fra det sene­ste møde i Lokal­rå­det for Ørting-Fal­ling Sog­ne er nu lagt ind under Lokal­råd og for­e­nin­ger.Sid­ste i refe­ra­tet er en del dato­er opli­stet. Men for­man­den, Jan Kjær­s­gaard, siger, at møde­r­ne er aflyst til vide­re p.g.a. Cor­o­­na-situ­a­tio­­nen. Hvor­når de kan gen­op­ta­ges afhæn­ger af, om der kom­mer nye restrik­tio­ner for at dæm­me op for Covid-19’s engel­ske mutation. 

Jule­g­ud­stje­ne­ste aflyst

Alle gud­stje­ne­ster er aflyst fra og med 24. decem­ber til 3. janu­ar.Det har menig­heds­rå­det og præ­ster­ne i Fjord­pa­sto­ra­tet beslut­tet efter anbe­fa­ling fra biskop­per­ne.De sene­ste dage har været præ­get af meget for­skel­li­ge udmel­din­ger. Først men­te biskop­per­ne, at der skul­le hol­des gud­stje­ne­ster. Så måt­te de kun vare 50 minut­ter – og helst være uden sal­mesang. Sund­heds­sty­rel­sen redu­ce­re­de til 30 minut­ter. Og så sent som for to dage siden sag­de provst Dort­he R. Søren­sen: Kom trygt i kir­ke. Men her i 11. time er alle gud­stje­ne­ster alt­så aflyst. 

Hun var nødt til at flyt­te til Odder – men “jeg hører jo til i Ørting”

Edith Møl­ler Søren­sen – vil­le helst være ble­vet boen­de i Ørting

Det er nu fire år siden 92-åri­ge Edith Møl­ler Søren­sen flyt­te­de fra Bils­bæ­kvej i Ørting til en lej­lig­hed i Odder. Hun er glad for den og for den lil­le altan. Men hun vil­le nu hel­le­re være ble­vet boen­de i det områ­de, hvor hun var kendt.  Hun er da også fort­sat med at kom­me i Tors­dags­klub­ben i Ørting – når den da ikke lige er Corona-lukket.

”Det er jo dér, jeg møder alle dem, jeg ken­der og har kendt i man­ge år. Det er ikke så nemt et nyt sted. Jeg synes, jeg hører til i Ørting. Men haven var ble­vet for stor for mig”.

Edith Søren­sen er en af dem, der vil­le have haft glæ­de af, at der var fle­re lej­lig­he­der i lands­by­en. Ikke kun til ældre men­ne­sker, men også til unge, der end­nu ikke er parat til det arki­tekt­teg­ne­de type­hus i en ny udstykning.

BOEDE I ”NEGERHYTTEN

Hun vok­se­de op på vej­en ”Halen” i Ørting på en lil­le gård. Efter sko­len kom hun i huset, som det hed. ”Sådan var det jo den­gang for de fle­ste”, siger Edith. Hun mød­te Reg­ner, som hun blev gift med og fik tre børn med. Reg­ner var ”avls­med­hjæl­per”, som der står i kir­ke­bo­gen i regi­stre­rin­gen af deres bryl­lup. Han arbej­de­de alt­så på en gård. I begyn­del­sen af deres ægte­skab på Margrethelyst.

“Neger­hyt­ten” som Edith og Reg­ner flyt­te­de ind i, da de blev gift

”Vi flyt­te­de ind i går­dens foder­mester­hus. Det var det sted, der den­gang blev kaldt ”neger­hyt­ten”, siger Edith. ”Der boe­de vi i nog­le år, og vores æld­ste søn blev født her. De sag­de jo, at huset var gjort i stand. Det var det nu ikke”, siger hun med en lil­le lat­ter. I dag er det et fint lil­le hus, der er byg­get om man­ge gange”.

(Læs artik­len om ”neger­hyt­ten” her).

CYKLEDE RUNDT SOM HJEMMEHJÆLPER

Fami­li­en flyt­te­de bag­ef­ter til huset på Bils­bæ­kvej, hvor end­nu to børn kom til. Bør­ne­ne vok­se­de op i huset, og det var i dét hus, Edith blev boe­de, lige til hun flyt­te­de til Odder.

Reg­ner og Edith arbej­de­de på plan­tesko­ler­ne. Der var fle­re af dem i Ørting på den tid (Læs artik­len om dem her). Reg­ner arbej­de­de også på maskinstationen.

Edith fik sene­re arbej­de som hjem­me­hjæl­per. ”Jeg cyk­le­de rundt”, siger hun. ”Det var den­gang, hjem­me­hjæl­per­ne hav­de tid til folk, og vi måt­te gøre det,  folk hav­de brug for. I dag må de ingen­ting og de har slet ikke tid. Det er nu synd. Både for hjem­me­hjæl­per­ne og for dem, de kom­mer hos”.

Da hun fyld­te 60 år stop­pe­de Edith med at cyk­le rundt. Hun gik på efterløn.

”Da skul­le hjem­me­hjæl­per­ne jo til at køre i biler. Og Reg­ner vil­le også ger­ne, at jeg stop­pe­de. Han var syg i lun­ger­ne. Vi ved ikke hvor­for. Men han men­te selv, det var virk­nin­ger­ne af alle de år, han hav­de arbej­det med sprøjte­mid­ler og den slags”.

Reg­ner døde i 1993 kun 70 år gammel.

GODT AT VÆRE, HVOR MAN KENDER FOLK

Det er godt at kom­me i de klub­ber, hvor man ken­der alle de andre

Edith kom – og kom­mer – i pen­sio­ni­st­klub­ber­ne som har til huse i Sog­ne­hu­set i Ørting. Og var glad for det. ”Engang lave­de vi for­skel­ligt hån­d­ar­bej­de, som blev solgt på jule­ba­zar. Men nu spil­ler vi mest kort. Det er godt at være, hvor man ken­der folk, og det er hyg­ge­ligt at drik­ke kaf­fe sammen”.

Klub­ber­ne har været luk­ket ned som alt andet, og Edith har som man­ge andre sav­net at kun­ne mødes. De sene­ste måne­der er klubli­vet flyt­tet uden­dørs på grund af Cor­o­na-restrik­tio­ner­ne – ble­vet til fæl­les gåtu­re og kaf­fe i spej­der­hyt­ten. ”Det har jeg ikke været med til, for det er ikke så let med en rol­la­tor”, siger hun. Men jeg vil da ger­ne kom­me igen, når det hele bli­ver normalt”.

FØLGER MED COMPUTEREN

På spi­se­bor­det i Edit­hs stue står en com­pu­ter. Den bru­ger hun hver ene­ste dag. Hun har ikke været på kur­sus for at lære det. ”Nej, min dat­ter har hjul­pet mig og det sam­me har en nabo. Jeg ved godt, at man­ge på min alder ikke vil have at gøre med com­pu­te­re. Det er lidt synd. Jeg bru­ger den, så jeg kan føl­ge lidt med. Også i din avis”, siger hun med et stort smil. “Så ved jeg lidt om, hvad der sker i Ørting. Jeg tør ikke bru­ge den til at beta­le reg­nin­ger og den slags. Jeg kan jo nemt kom­me til at skri­ve noget for­kert. Bare ét for­kert tal, så…”.

Når hun kig­ger ud af vin­du­et i lej­lig­he­den, ser hun træ­er og græs – udsigt til grøn­ne områ­der, som det vil­le hed­de i en annon­ce fra en ejen­doms­mæg­ler. Og hun kan have lidt blom­ster på alta­nen, som hun er glad for. ”Det er jo godt at kun­ne gå lidt ud, men det er jo ikke det sam­me her i byen. Når man er vant til at bo på lan­det,  kan man føl­ge års­ti­der­ne bare ved at se på markerne”.

KALENDER

GÅTURENE FORTSÆTTER
I hele juni måned fort­sæt­ter Tors­dags­klub­ben med at mødes hver man­dag kl. 13.30 til gåtu­re og fæl­les kaf­fe i FDF’s hyt­te på Tof­ten i Ørting

MORGENSANG OG KAFFE
10. juni kl. 9.30 er der igen mor­gensang i Ørting Kir­ke. Bag­ef­ter fæl­les kaf­fe i Sognehuset


AFTENSANGKIRKEN
16. juni kl. 19 er der aftensang og for­tæl­lin­ger i Fal­ling Kirke

GALLERI MYNSTER
- i den gam­le sko­le på Alrø hol­der åbent fra kl. 14 – 17 alle lør­da­ge, søn­da­ge og hel­lig­da­ge med salg af små og sto­re male­ri­er samt kjo­ler og blu­ser i både hør og kasmir.

ÆSKEN ALRØ
- er åben alle wee­ken­der og hel­lig­da­ge fra kl. 13 – kl. 17 med salg af kunst­hånd­værk og strik­va­rer. Som­mer­bu­tik­ken har fået ny ejer – nem­lig Ben­te Kierbye.