KORT NYT

NYT ASFALT  VEJ

Asfal­ten på vej­en mel­lem Ørting og Odder har læn­ge været nød­li­den­de. Mildt sagt. Men nu kom­mer hjæl­pen. Et nyt vil asfalts­lid­lag vil bli­ve lagt på, når det gam­le lag er fræ­set af.
Arbej­det begyn­der 19. juni. Det varer til og med 5. juli, hvis alt går efter planen. 

DET BLEV TIL 3.803 KM

Igen i år vandt Hund­slund lokal­dy­sten. På 2. plad­sen kom Sak­sild, som var med for før­ste gang i år. Gyl­ling snup­pe­de 3. plad­sen og Ørting-Fal­ling blev num­mer fire.

Alt i alt fik kon­kur­ren­cen bor­ge­re i de fire lands­by­er til at løbe, gå og cyk­le 3.803 km.

PROGRAMMER FOR DEN NYE SÆSON

Liter­vis af kaf­fe, kort­spil, bræt­spil, fored­rag, udflug­ter, fæl­les­spis­ning….
Dan­ske Seni­o­rers og Tors­dags­klub­bens pro­gram­mer for den kom­men­de sæson rum­mer gode ople­vel­ser for områ­dets “grå guld”.
Beg­ge pro­gram­mer er nu lagt ind under Lokal­råd og for­e­nin­ger. Som sæd­van­ligt fore­går det i Sog­ne­hu­set på Bils­bæ­kvej i Ørting.

THEJSEN FORLADER FONDEN ØRTING

Dit­te-Marie Thej­sen for­la­der job­bet som vice­for­stan­der på Fon­den Ørting for at bli­ve skole­le­der på Åsko­len, frisko­len i Hør­ning. Hun har arbej­det på opholds­ste­det i mere end 10 år.
Åsko­len har 150 ele­ver fra 0. – 7. klas­se, og en af Thej­sens opga­ver bli­ver at arbej­de med en over­byg­ning. Hun er uddan­net lærer fra Den Frie Lærer­højsko­le. Uddan­nel­sen er spe­ci­elt mål­ret­tet frisko­ler, efter­sko­ler og højskoler.

LOKALRÅD

Hvis du vil vide, hvad Lokal­rå­det for Ørting-Fal­ling arbej­der med for tiden, kan du ori­en­te­re dig i de møde­re­fe­ra­ter, der er lagt ind under ”Lokal­råd og for­e­nin­ger”.
Her fin­der du alle refe­ra­ter fra i år – og også fra de sid­ste par år. Nåe­de du ikke gene­ral­for­sam­lin­gen, kan du sam­me sted fin­de beret­ning, refe­rat og regnskab.

LUK IKKE DE TRÆNGENDE IND

Hvis det rin­ger på døren og frem­me­de beder om lov til at bru­ge dit toilet, skal du ikke luk­ke de træn­gen­de ind. For når de går igen, mang­ler du fle­re gen­stan­de. Den ene er en kvinde.

Det har ældre bebo­e­re i Gyl­ling ople­vet, da de var ven­li­ge mod de frem­me­de. Ven­lig­he­den blev ikke gen­gældt. Så glem med­men­ne­ske­lig­he­den – luk og lås døren. Ring til din nabo eller en anden, hvis de bli­ver uden for.

GENERALFORSAMLING

Alle over 16 år, som bor fat i Ørting-Fal­ling Sog­ne, er med­lem­mer af Lokal­rå­det. Også selv om de hver­ken har udfyldt en blan­ket eller betalt kon­tin­gent, som ellers er det almin­de­li­ge, når man bli­ver med­lem af en for­e­ning.  De kan møde op til gene­ral­for­sam­lin­gen og stem­me. Det­te års gene­ral­for­sam­ling fin­der sted d. 29. marts kl. 19 – 21.30 hos Dine­sen i Fal­ling. Lokal­rå­det har eksi­ste­ret siden okto­ber 2014 og skal være områ­dets kon­takt til kom­mu­nal­be­sty­rel­se og for­valt­ning.  Hvis du vil se, hvad rådet arbej­der med, så find alle møde­re­fe­ra­ter på Lokal­po­sten under Lokal­råd og foreninger.

STØTTE TIL HANDELSPLADSEN

Der er luk­ket så meget som muligt for fry­se­re og køle­re på Han­dels­plad­sen, men alli­ge­vel koster elek­tri­ci­te­ten det hvi­de ud af øjne­ne.  Men Pan­de­ka­ge­bi­len og støt­te­bi­drag ind­brag­te på få timer 16.000 kro­ner – eller et beløb, der bety­der, at reg­nin­gen fra elek­tri­ci­tets­sel­ska­bet for en måneds for­brug, kan beta­les. Pan­de­ka­ge­bi­len done­re­de pen­ge­ne fra to timers salg ved Han­dels­plad­sen, og lands­by­ens bebo­e­re bak­ke­de op og spi­ste fyld­te pan­de­ka­ger til aftens­mad. Den sam­me hjælp fik Dagli’Brugsen i Gylling.

PANDEKAGEBILEN STØTTER LOKALE

Den 9. decem­ber mel­lem kl. 16 og 18 kan man købe pan­de­ka­ger med fyld ved Han­dels­plad­sen i Ørting. Pen­ge­ne fra sal­get går ube­skå­ret til hjælp til at beta­le el-reg­­nin­­gen. I går var Pan­de­ka­ge­bi­len ved Gyl­ling-Brugs­­en – også for at give et til­skud til de sti­gen­de udgifter. 

Valg flyt­ter sang til kirken

Stem­me­bok­se og valg­til­for­ord­ne­de ryk­ker 1. novem­ber ind i Sog­ne­hu­set og fortræn­ger den sang­grup­pe, som ple­jer at mødes der før­ste tirs­dag i måne­den. Men grup­pen kan sta­dig mødes, for kir­ken er reser­ve­ret til dem. Kaf­fen skal sta­dig tages med hjemmefra.

BRUGSEN ER NU ÅBEN KL. 8 – 18

Fra i mor­gen – 1. okto­ber – ændrer Gyl­ling-Brugs­­en åbning­sti­den. Den åbner kl. 8 og luk­ker kl. 18. Der er skå­ret en halv time om mor­ge­nen og en time om afte­nen, og er en kon­se­kvens af, at elek­tri­ci­te­ten koster det hvi­de ud af øjne­ne. De nye tider bety­der, at ingen med­ar­bej­de­re bli­ver fyret.

FDF Ørting-Fal­ling kan fortsætte

Syv voks­ne har meldt sig til at gå ind som fri­vil­li­ge i FDF-arbej­­det. Og det bety­der, at kred­sen kan fort­sæt­te. Ikke kun børn fra det­te områ­de er med i den loka­le FDF-kreds. Også børn fra Gyl­ling del­ta­ger.
De kan nu alle mødes igen 1. sep­tem­ber kl. 18.30 ved spej­der­hyt­ten på Tof­ten i Ørting.

Mari­an­ne Lyst stopper

Sog­ne­præst Mari­an­ne Lyst har valgt at gå på pen­sion ved års­skif­tet. Inden da har hun ferie, der skal afvik­les, så hen­des afskeds­gud­stje­ne­ster bli­ver holdt 27. novem­ber. Det er i Gyl­ling Kir­ke kl. 9.30, og kl. 10.30 på Alrø.

Pas på kanterne

Cykel­stien mel­lem Ørting og Odder har nu fået et lag asfalt, der har dæk­ket de rev­ner, der for­år­sa­ge­de en del uheld. Den smal­le cykel­sti har der­for nu fået kan­ter, der kan være far­li­ge, hvis cyk­li­ster også lader Tour de Fran­­ce-febe­ren sni­ge sig ind på turen til arbej­de og over­ha­ler. Så pas på.

CYKELSTIERNE SKAL FORBEDRES

”Det kom­mer på i løbet af for­å­ret – i hvert fald inden som­mer­fe­ri­en”.
”Det” er et nyt slid­lag på cykel­sti­er­ne mel­lem Ørting og Odder. Og løf­tet om for­bed­ring af cykel­stien er givet af for­man­den for Kli­­ma- og Pla­n­ud­val­get, Kre­sten Bjer­re i Hor­sens Fol­ke­blad 21. janu­ar. Cyk­li­ster har i lang tid kla­get over de dår­li­ge for­hold, der har bety­det, at man­ge er væltet.

En ægte Gul­dro­man fra Ørting Mose – god­se­jer­fru­en i huset med to skor­ste­ne var løbet væk med godsforvalteren

Af Lise Laur­sen og Mari­an­ne Hansen

Bil­le­det af et lil­le bin­dings­værks­hus kom op på den hvi­de væg. De fle­ste af de 52 men­ne­sker, der den­ne aften fyld­te Sog­ne­hu­set til en for­tæl­leaf­ten om Ørting Mose og dens bebo­e­re, fan­ge­de det straks: Huset hav­de to skor­ste­ne i mod­sæt­ning til de andre huse og små ejen­dom­me i områ­det, der hav­de bebo­el­se i den ene ende og stald i den anden.

”Her boe­de så Edel Marie Lou­i­se Møn­sted Han­sen og også en mand. Han var sta­dig gift, men boe­de alt­så ikke sam­men med konen”…

Alle­re­de nu kom de før­ste bidrag til den lokal­hi­sto­ri­ske for­tæl­ling om husets bebo­e­re. End­nu fle­re bidrag kom efter pau­sen: Husets ejer var en god­se­jer­frue, der var løbet væk sam­men med forvalteren.

En ægte kiosk-gul­dro­man lige der i Ørting Mose – en over­ra­skel­se, der nok var værd at tage op og skri­ve om. Hvem var hun, den­ne god­se­jer­frue – og hvem var godsforvalteren?

HUN MØDTE EN PROPRIETÆR

Edel Marie Lou­i­se Møn­sted blev født den 10. marts 1890 på Djursland i lands­by­en Drå­by på går­den Fre­de­riks­min­de. Hen­des far – Peder Niko­laj Secher – hav­de for­pag­tet både går­den og det lil­le gods Bjørn­holm af sin far. Men fra 1898 til 1912 er Edel Marie Lou­i­ses far ikke kun for­pag­ter – han blev ejer.

Edel Marie Lou­i­se var en ud af en bør­ne­flok på otte. Den­gang var ægte­ska­bet målet for piger, så hun skul­le lære hus­hold­ning. Hun var bl.a. på Attrup­gård i Ros­mus sogn på Djursland – ikke langt fra hen­des barn­doms­hjem. Det var en pro­p­ri­e­tær­gård – d.v.s. min­dre end et gods, men stør­re end en almin­de­lig gård.  Her mød­te hun man­den, hun blev gift med – den jæv­nal­dren­de Axel Møn­sted Han­sen, ejer­nes søn. Også han hav­de en pro­p­ri­e­tær­gård, Kol­lerup­gård, i Kol­lerup ikke så langt fra Vejle.

GIFT MED KONGEBREV

De to blev gift i Vor Frel­sers kir­ke i Vej­le 19. okto­ber 1915. Det ske­te med kon­ge­brev. Nor­malt bru­ges det, hvis beg­ge eller den ene part ikke er myn­di­ge. Men det kan også bru­ges, hvis viel­sen skal gå hur­tigt – for så kan man spa­re, at der bli­ver lyst for par­ret tre gan­ge. Det kan være en for­del, hvis bru­den er høj­gravid og bar­net skal fødes i ægte­skab. Men det var ikke til­fæl­det her. De fik ikke et barn den­gang, viser kir­kebø­ger­ne. Det fik de først i 1917, da dat­te­ren Edith blev født. Fami­li­en boe­de på Kol­lerup­gård, og der bli­ver de boen­de til Edith er seks år.

FLYTTER TIL MALLING

I 1923 sæl­ger Axel og køber i ste­det Karens­min­de ved Mal­ling. Også det er en pro­p­ri­e­tær­gård. Der bor de sam­men med Axels for­æl­dre, der har solgt deres sted på Djursland.

Brand på Karens­min­de i 1929

I 1929 ske­te der noget. En tid­lig mor­gen i okto­ber udbrød der brand, og går­dens kostald, hestestald og lade brænd­te ned. Iføl­ge artik­ler fra Århus Stift­s­ti­den­de arbej­de­de poli­ti fra både Århus og Køben­havn med at fin­de ud af, hvor­dan bran­den opstod – uden at de dog fandt årsa­gen. Kon­klu­sio­nen blev, at den nok var påsat – men man fandt aldrig ud af hvor­for og af hvem. Bran­den øde­lag­de for omkring 100.000 kr. – byg­nin­ger og land­brugs­ma­ski­ner. Lade og stald blev byg­get op igen.

SEPARATION

Men det hal­te­de geval­digt med Edel Marie Lou­i­ses og Axels ægte­skab. Så meget, at hun flyt­te­de til Høj­by ved Hou, og de ind­gav en fæl­les ansøg­ning om sepa­ra­tion. Hvor­for ved vi ikke.

Sepa­ra­tions­an­søg­nin­gen blev behand­let 24. april kl. 14.15 i 1931. Af Århus Stift­samts pro­tokol for sepa­ra­tions- og skils­mis­sesa­ger frem­går, at mæg­ling blev for­søgt den dag, men for­gæ­ves – de fast­holdt sepa­ra­tio­nen. De var ueni­ge om, hvor­dan fæl­les­bo­et skul­le deles, så det måt­te Skif­te­ret­ten kla­re. Axel blev ansvar­lig for gæld, og des­u­den skul­le han hver den før­ste i måne­den beta­le Edel Marie Lou­i­se 35 kr. til hen­des under­hold, og 20 kr. til fæl­les­bar­net Edith. Hun blev hos Edel Marie Lou­i­se. Alt­så alt i alt 55 kr. til de to mennesker. 

MINDRE END EN ARBEJDSMANDS UGELØN

De 35 kr. til hen­des under­hold, kan vi sam­men­lig­ne med den løn, en arbejds­mand kun­ne tje­ne på sam­me tid. Hans time­løn var mel­lem 80 øre og 1 kro­ne – og arbejds­ti­den var 48 timer/​ uge. Så uge­løn­nen har været mel­lem 45 og 48 kr. Alt­så mere på en uge end den sum pr. måned, den for­hen­væ­ren­de pro­p­ri­e­tær fik hen­de spist af med.

Sene­re sam­me år solg­te Axel Møn­sted Han­sen Karens­min­de til Jysk Land­hy­po­tek­for­e­ning, som hav­de en del pen­ge bun­det i ste­det. Hypo­tek­for­e­nin­gen over­tog på det tids­punkt man­ge går­de. Det var tran­ge tider for landbruget. 

Da sepa­ra­tion før­te til skils­mis­se, boe­de han selv i Køben­havn. Edel Marie Lou­i­se boe­de sta­dig i Højby.

I Køben­havn hav­de Axel skif­tet erhverv – han var nu regi­stre­ret som inspek­tør ved Arbejds­u­lyk­ke For­sik­rin­gen, og i decem­ber 1936 var han ble­vet gift med en 25 år yngre sygeple­jer­ske ved Køben­havns Militærhospital.

HUN LØB INGEN STEDER

For at ven­de til­ba­ge til for­tæl­leaf­te­nen i Sog­ne­hu­set: Edel Marie Lou­i­se var som det frem­går ikke god­se­jer­frue. Og hun løb såmænd hel­ler ingen ste­der. Hver­ken med eller uden for­val­te­ren. Hun blev lov­for­me­ligt sepa­re­ret og sene­re skilt, og i novem­ber 1938 køb­te hun det lil­le hus i Ørting Mose – pri­sen var da 3300 kr.

Huset med de to skor­ste­ne, som det så ud i 1956

Hvor­dan så med hen­des påstå­e­de flugt­kæ­re­ste – forvalteren.

FORVALTERENVAR MILITÆRMAND

”Flugt-kære­stens” navn var Svend Åge Niel­sen. Han blev født i Århus 10. maj 1889 – hans far var ved mili­tæ­ret. Han fik også selv en kar­ri­e­re i mili­tæ­ret, og var på et tids­punkt også poli­ti­be­tjent i Køben­havn. Det frem­går, når man føl­ger hans vej gen­nem diver­se fol­ke­tæl­lin­ger. Han er på intet tids­punkt for­val­ter på hver­ken et gods eller en pro­p­ri­e­tær­gård. Han er slet ikke i nær­he­den af land­brug. Han blev gift med en syv år yngre kvin­de i janu­ar 1927. På et tids­punkt flyt­te­de de fra hin­an­den, men blev aldrig hver­ken lov­for­me­ligt sepa­re­ret eller skilt. Ved fol­ke­tæl­lin­gen i 1940 boe­de han i Ørting Mose i Edel Marie Lou­i­ses hus med de to skor­ste­ne. Hans erhverv var da arbejdsmand.

Bebo­er­ne i Mosen vid­ste ikke meget om ham – bort­set fra at han var en ven­lig mand. Og så leve­de han alt­så på polsk med god­se­jer­fru­en, det var gan­ske vist! Det blev aldrig byg­get ind i histo­ri­en, at de to skor­ste­ne skyld­tes, at der var to bebo­el­ser i huset: En lil­le og en lidt større.

HUN TROEDE, HUN VAR NOGET

Om hen­de vid­ste man hel­ler ikke meget. Man kun­ne se, at hun hav­de orto­pæ­disk fodtøj – snø­ret helt op til knæ­et. Hvor­for ved vi ikke – måske hav­de hun haft polio. Men vi ved det ikke. Hun var ven­lig, når bør­ne­ne fra Mosen hvert år 18. april kom til hen­des dør og solg­te Dybbøl­mær­ker – køb­te altid to mær­ker.  Hun pas­se­de hus og have, dyr­ke­de grønt­sa­ger og hav­de bær og frugt.

Men det blev sagt om hen­de, at hun var ”fin på den” – ”tro­e­de, hun var noget”, for hun for­lang­te at bli­ve til­talt med De og efter­navn – men sag­de selv du og brug­te folks fornavne.

Sam­ti­dig sag­de man, at hun aldrig snak­ke­de med de andre bebo­e­re – hil­ste kun ven­ligt, når hun mød­te dem. Hvor­dan det så kun­ne hæn­ge sam­men, blev der set stort på i Mose-bebo­er­nes fortælling.

Det hed sig jo, at hun var god­se­jer­frue, og god­se­je­re og deres fami­li­er var Mosens bebo­e­re med de små jord­lod­der og de man­ge børn ikke dus med. Slet ikke. Det blev så en del af histo­ri­en om eje­ren af det lil­le hus med de to skor­ste­ne: Hun kræ­ver, vi siger De.

Hvad hun hav­de at leve for, ved vi ikke. Dog må hun have haft mere end det lil­le beløb, hen­des ex-mand skul­le beta­le hver måned. I en lil­le notits i Århus Stift­s­ti­den­de 21. juli 1965 næv­nes en min­dre brand i hen­des hus. I den omta­les hun som for­hen­væ­ren­de sygeple­jer­ske. Men det har ikke været muligt at få bekræf­tet, at det var hen­des leve­vej, før hun kun­ne få folkepension.

ASA FILM KUNNE IKKE HAVE SKREVET BEDRE HISTORIE

Edel Marie Lou­i­se døde i decem­ber 1966 på Odder syge­hus. Hun var da 76 år gammel

I den tid, hun boe­de i Mosen i Ørting, var hun udsat for en del slad­der. I Den Dan­ske Ord­bog defi­ne­res slad­der som ”indiskret vide­re­gi­vel­se eller udveks­ling af nyhe­der, ryg­ter og upå­li­de­li­ge oplys­nin­ger om andre, især vedr. deres pri­vat­liv”. Og histo­ri­er­ne, der blev for­talt, er ikke ble­vet dår­li­ge­re af påstan­den om, at hun var en god­se­jer­frue, der stak af med for­val­te­ren. Asa Film eller Nor­disk Film kun­ne ikke i 1950’erne have gjort det bed­re. Dog med den for­skel at bio­gr­af­gæn­ger­ne vil­le vide, det var fik­tion, de så udspil­let på det hvi­de lær­red. Som også de kiosk-gul­dro­ma­ner man­ge kvin­der læste i smug var ren og skær digt.

SLADDER ER IKKE LOKALHISTORIE

For bebo­er­ne i Ørting Mose var deres histo­rie ikke fik­tion. Det var den skin­bar­li­ge sand­hed, at God­se­jer­fru­en løb væk med for­val­te­ren for at slå sig ned i huset med de to skor­ste­ne. Det var gan­ske vist, som H.C. Ander­sen skrev i even­ty­ret om fje­ren, der blev til fem høns.

Lokal­hi­sto­ri­en nyder stor inter­es­se over hele lan­det, og for­tæl­leaf­te­ner sam­ler ful­de huse. Man­ge af dis­se for­tæl­lin­ger er base­ret på folks erin­drin­ger og gen­gi­vel­se af noget, de er ble­vet fortalt.

Histo­ri­en om god­se­jer­fru­ens flugt sam­men med for­val­te­ren er et vink med en vogn­stang om, at lokal­hi­sto­ri­en aldrig må glem­me BBI-infor­ma­tio­ner­ne, som ame­ri­ka­ner­ne kal­der de facts, der er ”bor­ing but important” – kede­li­ge men vig­ti­ge. Også selv om de kan dræ­be en god histo­rie.
Det gjor­de de i det­te tilfælde.

Artik­len er base­ret på fol­ke­tæl­lin­ger, kir­kebø­ger, offent­li­ge pro­tokol­ler og gam­le avis­klip. Tak til Lis­beth Bon­de for hjælp til research i avisarkiverne.

KALENDER


ÆSKEN HOLDER ÅBENT

Æsken på Alrø hol­der nu åbent hver dag fra kl. 13 – kl. 17. 

LISBETH VISER HAVEN FREM

Og hun giver kaf­fe og småka­ger på gårds­plad­sen 30. juni mel­lem kl. 10 og kl. 17 – det hele er gra­tis. Hvis det reg­ner, dæk­kes der op til kaf­fe-kom-sam­men inden døre. Der vil også være mulig­hed for at se hen­des lil­le land­brugs­mu­se­um i stal­den. Adres­sen er Per­sie­vej 21.

LOKALDYSTEN
Så er det igen tiden til at lands­by­er­nes bebo­e­re dyster om at bevæ­ge sig mest muligt. 14. sep­tem­ber hol­der Lokal­råd og Hal­len lokal­dyst for Ørting Falling.