KORT NYT

Tid til at søge julehjælp

Hvis du har børn under 18 år og ved, at du af den ene eller den anden grund vil have svært ved at få øko­no­mi­en til at hæn­ge sam­men til jul, kan du nu søge kir­ken om jule­hjælp.Du skal udfyl­de et ske­ma. Det kan hen­tes her: odder​provsti​.dk ‑Også andre end bør­ne­fa­mi­li­er kan kom­me i betragt­ning, hvis der er en sær­lig grund.Ske­ma­et skal være afle­ve­ret sene­st 23. november. 

Loka­l­om­rå­dets udviklingsplan

Lokal­rå­dets udvik­lings­plan for Ørting-Fal­ling områ­det lig­ger nu på siden ”Lokal­råd og for­e­nin­ger”.  Her lig­ger også det sene­ste møde­re­fe­rat.Lokal­po­sten vil i den kom­men­de tid sæt­te fokus på nog­le af de pro­ble­mer, som pla­nen viser, der er i områ­det med de fire lands­by­er: Ørting, Fal­ling, Amstrup og Ålstrup. 

Østjy­der mod Kattegatforbindelsen

Der er basis for en østjysk for­e­ning mod Kat­te­gat­for­bin­del­sen. Det står fast efter DN-Odders møde “for­bin­del­se eller for­ban­del­se” i Pak­hu­set i Odder tirs­dag 20. okto­ber. DN-Odder mel­der ud, så snart der er nyt om den fæl­les forening. 

På Sam­sø er en enig kom­mu­nal­be­sty­rel­se imod Kat­te­gat­for­bin­del­sen og 400 bebo­e­re er med­lem­mer af for­e­nin­gen imod den. Face­book­grup­pen ”Nej tak til motor­ve­je og Kat­te­gat­bro fra og til Odder” har på kort tid sam­let 1200 medlemmer. 

Vej­bod fortsætter

Den lil­le vej­bod ved Brand­by­ge­gaard har været så vel­be­søgt, at den fort­sæt­ter. Hver dag vil den bli­ve fyldt op med går­dens øl, æg, kar­to­f­ler og grønt­sa­ger. Men det sto­re jule­mar­ked er aflyst. “Desvær­re”, siger Lone Vitus. “Mar­ke­det ple­jer at være et kæm­pe til­løbs­styk­ke, og folk kom­mer fra hele lan­det. Det kan vi slet ikke sty­re i for­hold til forsamlingsforbuddet”. 

Cor­o­na-jul

Jule­af­tens­dag ple­jer kir­ker­ne at være fyldt til sid­ste plads. Men i år vil Cor­o­­na-restrik­tio­­ner kræ­ve utra­di­tio­nel­le løs­nin­ger – hvis de da ikke bli­ver ophæ­vet før 24. dec. I Midt-og Vestjyl­land vil sports­hal­ler bli­ve taget i brug. 

I Fjord­pa­sto­ra­tet, som rum­mer seks kir­ker, er der “end­nu ikke klar­hed over, hvor­dan julen skal fejres”, oply­ser sog­ne­præst Kåre Schel­de Busk. ”Men vi er gået i tænkeboks”. 

Pla­der for de smadre­de vinduer

Fæl­les Ser­vi­ce og Drift er ved at være fær­dig med opryd­nin­gen ved den gam­le bør­ne­ha­ve på Hav­re­væn­get. Hæk­ken er ble­vet klip­pet, de gam­le og nu råd­ne lege­red­ska­ber er ved at bli­ve fjer­net. Det sam­me er de selvså­e­de træ­er og buske. Til­ba­ge skal kun være et are­al med græs, der kan hol­des nede. Låger­ne til byg­nin­gen er ble­vet lavet og aflåst. Ende­lig er der sat pla­der for de smadre­de vinduer. 

Lor­te Corona”

Med dis­se ord afly­ser Karen og Kim Schlos­ser alle fæl­les­spis­nin­ger i Hal­lens Cafeteria. 

Der kan dog fort­sat købes mad. Men der skal bæres mund­bind, når man ikke sid­der ned. 

Cafe­te­ri­et luk­ker også hver aften kl. 22. Så skal alle være ude. 

To nye med­lem­mer valgt

Godt 30 men­ne­sker mød­te i aften op i Sog­ne­hu­set for at væl­ge med­lem­mer til Fjord­pa­sto­ra­tets fæl­les menig­heds­råd. To gen­gan­ge­re og to helt nye med­lem­mer skal repræ­sen­te­re Ørting og Fal­ling sogne. 

I Ørting blev den nuvæ­ren­de for­mand for menig­heds­rå­det, Jens Peter Peter­sen, valgt sam­men med Git­te Bis­bo Bøgh, der er helt ny i den­ne form for 

fri­vil­ligt arbej­de. Til dag­ligt arbej­der hun som admi­ni­stra­tiv leder på Vestsko­len.Som sted­fortræ­der blev Ton­ny H. Jakob­sen valgt. Også han, der har et entre­pre­nør­fir­ma i Hor­sens, er ny i arbejdet. 

For Fal­ling sogn blev Knud Appel, som er næst­for­mand for det nuvæ­ren­de menig­heds­råd. Han blev valgt sam­men med Lise Færch, som er ope­ra­tions­sy­geple­jer­ske på Hor­sens Syge­hus.Som sup­ple­an­ter blev Kaj Rude­beck og Else Ros­borg valgt. De bor beg­ge i Amstrup. og har beg­ge tid­li­ge­re været med­lem­mer af menig­heds­rå­det for Ørting Falling. 

Fami­li­en er ind­kaldt som hjælpere

Karen Schlos­ser – har ind­kaldt fami­li­en til at hjælpe

 ”Vores tre piger, min bror og et par unge mænd er ind­kaldt og de har sam­men med mig ansva­ret i cafe­te­ri­et. Og hel­dig­vis kom­mer alle jo ikke op på én gang”.
Karen Schlos­ser skal sik­re, at der i mor­gen er mad til de man­ge gym­na­ster og til­sku­e­re, der kom­mer til ØFUG’s sto­re stæv­ne i Ørting Hal­len. 750 gym­na­ster er til­meldt – og der ple­jer at kom­me lige så man­ge tilskuere.
Og så skal hun også lige have flø­de­kar­to­f­ler, fri­ka­del­ler, skin­ke og salat parat til de man­ge fri­vil­li­ge, når stæv­net er slut og Hal­len er ryddet.
DE FRIVILLIGE
”Vi bru­ger man­ge fri­vil­li­ge sådan en dag”, siger Karen. ”Og vi har aldrig pro­ble­mer med at skaf­fe hjæl­pen. Der skal tages hånd om par­ke­rin­gen, når så man­ge bus­ser og biler skal have plads. Folk skal sid­de ved ind­gan­ge­ne og tage imod beta­ling for entre­en. Andre sæl­ge vores lot­te­ri, og andre igen er slæ­be­re. Hol­de­ne har deres egne red­ska­ber med, og de skal hur­tigt ind og ud, så vi har slæ­be­re til at hjæl­pe. Fæl­les­spis­nin­gen er en god måde at slut­te dagen af på”
De før­ste par år var der kun brug for 10 – 15 fri­vil­li­ge. Og da slut­te­de de af i pri­va­te hjem med pizza og den rød­vin, de hav­de fået for at hjæl­pe med stæv­net. Men nu hvor det har vok­set sig så stort, er fæl­les­spis­nin­gen ryk­ket til Hal­lens cafeteria.
”Jeg skal have mad klar til omkring 60 men­ne­sker”, siger Karen. ”Men det meste er lavet på forhånd”.

SCHLOSS-ICE TIL DE SMÅ
Hun husker sta­dig det år, hvor en af træ­ner­ne hav­de lovet alle de små gym­na­ster schloss ice, for­di de hav­de været så dygtige.
”Maski­nen var lang­som, og alle unger­ne stod her i cafe­te­ri­et for at få deres krus. Det tog en evig­hed, og alle de andre eks­pe­di­tio­ner skul­le også kla­res”, siger hun med et stort grin. ”Men det gik, og træ­ne­ren har lovet, at det gør hun ikke lige igen. Vi sæl­ger dog sta­dig schloss ice”
Også tors­dag og fre­dag i påsken bli­ver der travlt i Hal­lens cafe­te­ria. For da hol­der Hal­lens Ven­ner den sto­re påskeud­stil­ling. Der ple­jer at kom­me mel­lem 700 og 900 mennesker.
”Mete­ro­lo­ger­ne lover dår­ligt vejr i påsken. Så der kan kom­me fle­re”, siger Karen. ”Og den 7. og 8. april har vi det sto­re lop­pe­mar­ked. Lør­dag skal der sam­les skrot – og alle de fri­vil­li­ge og deres fami­li­er skal bespi­ses. Søn­dag har vi lop­pe­mar­ke­det, hvor man­ge hund­re­de men­ne­sker kom­mer, og rig­tig man­ge væl­ger at spi­se frokost eller drik­ker kaf­fe i cafeteriet”.

 

 

 

 

 

 

 

 

KALENDER

TORSDAGSKLUBBEN
…afly­ser alle klu­b­ef­ter­mid­da­ge­ne i Sog­ne­hu­set i resten af novem­ber og hele decem­ber på grund af Corona-restriktionerne.

JULGALLERIET

27. – 29. novem­ber hol­der Gal­le­ri­et ved Den Gam­le Sta­tion åbent. Fre­dag fra kl. 13 til kl. 17 – lør­dag og søn­dag fra kl. 10 til kl. 16. Cor­o­na-reg­ler­ne bli­ver over­holdt, så husk ansigtsmasken.

SANGEFTERMIDDAGEN AFLYST
San­g­ef­ter­mid­da­gen i Sog­ne­hu­set 01. decem­ber er aflyst p.g.a. Corona-situationen

KØB GAVER OG JULEPYNT
Gal­le­ri­et ved Den Gam­le Sta­tion i Ørting hol­der åbent 4. dec. fra kl. 13 – 17, 5. dec. fra kl. 10 – 16 og 6. dec. fra 10 – 16. Det er muligt at købe gaver og julepynt. 

SYNG JULEN IND
6. decem­ber kl. 14.00: De ni læs­nin­ger i Ørting Kir­ke. Og bag­ef­ter invi­te­rer menig­heds­råd og Dan­ske Seni­o­rer alle, der har lyst, på gløgg og æbleski­ver i Sognehuset.


MORGENSANGKIRKEN
10. decem­ber kl. 9.30 er der mor­gensang i kir­ken for sid­ste gang i år. Som sæd­van­ligt er der bag­ef­ter mor­genkaf­fe og samvær i Sognehuset. 

HENT DIT JULETRÆ
13. decem­ber mel­lem kl. 15 og kl. 17 kan I hen­te jeres jule­træ ved Ørting Hal­len. Det skal bestil­les sene­st 6. dec. Ring eller send sms til 24679108. Træ­er op til 2 meter koster 150 kr – over 2 meter koster 200 kr. Halv­de­len af pen­ge­ne går til ØFUG. Cafe­te­ri­et er åbent og sæl­ger gløgg/​saftevand og æbleski­ver for 25 kr