KORT NYT

NYT ASFALT  VEJ

Asfal­ten på vej­en mel­lem Ørting og Odder har læn­ge været nød­li­den­de. Mildt sagt. Men nu kom­mer hjæl­pen. Et nyt vil asfalts­lid­lag vil bli­ve lagt på, når det gam­le lag er fræ­set af.
Arbej­det begyn­der 19. juni. Det varer til og med 5. juli, hvis alt går efter planen. 

DET BLEV TIL 3.803 KM

Igen i år vandt Hund­slund lokal­dy­sten. På 2. plad­sen kom Sak­sild, som var med for før­ste gang i år. Gyl­ling snup­pe­de 3. plad­sen og Ørting-Fal­ling blev num­mer fire.

Alt i alt fik kon­kur­ren­cen bor­ge­re i de fire lands­by­er til at løbe, gå og cyk­le 3.803 km.

PROGRAMMER FOR DEN NYE SÆSON

Liter­vis af kaf­fe, kort­spil, bræt­spil, fored­rag, udflug­ter, fæl­les­spis­ning….
Dan­ske Seni­o­rers og Tors­dags­klub­bens pro­gram­mer for den kom­men­de sæson rum­mer gode ople­vel­ser for områ­dets “grå guld”.
Beg­ge pro­gram­mer er nu lagt ind under Lokal­råd og for­e­nin­ger. Som sæd­van­ligt fore­går det i Sog­ne­hu­set på Bils­bæ­kvej i Ørting.

THEJSEN FORLADER FONDEN ØRTING

Dit­te-Marie Thej­sen for­la­der job­bet som vice­for­stan­der på Fon­den Ørting for at bli­ve skole­le­der på Åsko­len, frisko­len i Hør­ning. Hun har arbej­det på opholds­ste­det i mere end 10 år.
Åsko­len har 150 ele­ver fra 0. – 7. klas­se, og en af Thej­sens opga­ver bli­ver at arbej­de med en over­byg­ning. Hun er uddan­net lærer fra Den Frie Lærer­højsko­le. Uddan­nel­sen er spe­ci­elt mål­ret­tet frisko­ler, efter­sko­ler og højskoler.

LOKALRÅD

Hvis du vil vide, hvad Lokal­rå­det for Ørting-Fal­ling arbej­der med for tiden, kan du ori­en­te­re dig i de møde­re­fe­ra­ter, der er lagt ind under ”Lokal­råd og for­e­nin­ger”.
Her fin­der du alle refe­ra­ter fra i år – og også fra de sid­ste par år. Nåe­de du ikke gene­ral­for­sam­lin­gen, kan du sam­me sted fin­de beret­ning, refe­rat og regnskab.

LUK IKKE DE TRÆNGENDE IND

Hvis det rin­ger på døren og frem­me­de beder om lov til at bru­ge dit toilet, skal du ikke luk­ke de træn­gen­de ind. For når de går igen, mang­ler du fle­re gen­stan­de. Den ene er en kvinde.

Det har ældre bebo­e­re i Gyl­ling ople­vet, da de var ven­li­ge mod de frem­me­de. Ven­lig­he­den blev ikke gen­gældt. Så glem med­men­ne­ske­lig­he­den – luk og lås døren. Ring til din nabo eller en anden, hvis de bli­ver uden for.

GENERALFORSAMLING

Alle over 16 år, som bor fat i Ørting-Fal­ling Sog­ne, er med­lem­mer af Lokal­rå­det. Også selv om de hver­ken har udfyldt en blan­ket eller betalt kon­tin­gent, som ellers er det almin­de­li­ge, når man bli­ver med­lem af en for­e­ning.  De kan møde op til gene­ral­for­sam­lin­gen og stem­me. Det­te års gene­ral­for­sam­ling fin­der sted d. 29. marts kl. 19 – 21.30 hos Dine­sen i Fal­ling. Lokal­rå­det har eksi­ste­ret siden okto­ber 2014 og skal være områ­dets kon­takt til kom­mu­nal­be­sty­rel­se og for­valt­ning.  Hvis du vil se, hvad rådet arbej­der med, så find alle møde­re­fe­ra­ter på Lokal­po­sten under Lokal­råd og foreninger.

STØTTE TIL HANDELSPLADSEN

Der er luk­ket så meget som muligt for fry­se­re og køle­re på Han­dels­plad­sen, men alli­ge­vel koster elek­tri­ci­te­ten det hvi­de ud af øjne­ne.  Men Pan­de­ka­ge­bi­len og støt­te­bi­drag ind­brag­te på få timer 16.000 kro­ner – eller et beløb, der bety­der, at reg­nin­gen fra elek­tri­ci­tets­sel­ska­bet for en måneds for­brug, kan beta­les. Pan­de­ka­ge­bi­len done­re­de pen­ge­ne fra to timers salg ved Han­dels­plad­sen, og lands­by­ens bebo­e­re bak­ke­de op og spi­ste fyld­te pan­de­ka­ger til aftens­mad. Den sam­me hjælp fik Dagli’Brugsen i Gylling.

PANDEKAGEBILEN STØTTER LOKALE

Den 9. decem­ber mel­lem kl. 16 og 18 kan man købe pan­de­ka­ger med fyld ved Han­dels­plad­sen i Ørting. Pen­ge­ne fra sal­get går ube­skå­ret til hjælp til at beta­le el-reg­­nin­­gen. I går var Pan­de­ka­ge­bi­len ved Gyl­ling-Brugs­­en – også for at give et til­skud til de sti­gen­de udgifter. 

Valg flyt­ter sang til kirken

Stem­me­bok­se og valg­til­for­ord­ne­de ryk­ker 1. novem­ber ind i Sog­ne­hu­set og fortræn­ger den sang­grup­pe, som ple­jer at mødes der før­ste tirs­dag i måne­den. Men grup­pen kan sta­dig mødes, for kir­ken er reser­ve­ret til dem. Kaf­fen skal sta­dig tages med hjemmefra.

BRUGSEN ER NU ÅBEN KL. 8 – 18

Fra i mor­gen – 1. okto­ber – ændrer Gyl­ling-Brugs­­en åbning­sti­den. Den åbner kl. 8 og luk­ker kl. 18. Der er skå­ret en halv time om mor­ge­nen og en time om afte­nen, og er en kon­se­kvens af, at elek­tri­ci­te­ten koster det hvi­de ud af øjne­ne. De nye tider bety­der, at ingen med­ar­bej­de­re bli­ver fyret.

FDF Ørting-Fal­ling kan fortsætte

Syv voks­ne har meldt sig til at gå ind som fri­vil­li­ge i FDF-arbej­­det. Og det bety­der, at kred­sen kan fort­sæt­te. Ikke kun børn fra det­te områ­de er med i den loka­le FDF-kreds. Også børn fra Gyl­ling del­ta­ger.
De kan nu alle mødes igen 1. sep­tem­ber kl. 18.30 ved spej­der­hyt­ten på Tof­ten i Ørting.

Mari­an­ne Lyst stopper

Sog­ne­præst Mari­an­ne Lyst har valgt at gå på pen­sion ved års­skif­tet. Inden da har hun ferie, der skal afvik­les, så hen­des afskeds­gud­stje­ne­ster bli­ver holdt 27. novem­ber. Det er i Gyl­ling Kir­ke kl. 9.30, og kl. 10.30 på Alrø.

Pas på kanterne

Cykel­stien mel­lem Ørting og Odder har nu fået et lag asfalt, der har dæk­ket de rev­ner, der for­år­sa­ge­de en del uheld. Den smal­le cykel­sti har der­for nu fået kan­ter, der kan være far­li­ge, hvis cyk­li­ster også lader Tour de Fran­­ce-febe­ren sni­ge sig ind på turen til arbej­de og over­ha­ler. Så pas på.

CYKELSTIERNE SKAL FORBEDRES

”Det kom­mer på i løbet af for­å­ret – i hvert fald inden som­mer­fe­ri­en”.
”Det” er et nyt slid­lag på cykel­sti­er­ne mel­lem Ørting og Odder. Og løf­tet om for­bed­ring af cykel­stien er givet af for­man­den for Kli­­ma- og Pla­n­ud­val­get, Kre­sten Bjer­re i Hor­sens Fol­ke­blad 21. janu­ar. Cyk­li­ster har i lang tid kla­get over de dår­li­ge for­hold, der har bety­det, at man­ge er væltet.

Finn Fors­berg fra Amstrup er død

For Finn Fors­berg betød børn og bør­ne­børn alt, og han nåe­de at være med til de to yng­ste bør­ne­børns dåb sidst i august. Da han på grund af syg­dom blev nødt til at flyt­te fra den lil­le gård i Amstrup til Sten­slund cen­tret i Odder, gjor­de Tove, hans kone, og hans børn alt de kun­ne, så han sta­dig i køre­sto­len kun­ne være med til alle fami­lie­sam­men­kom­ster.
Søn­dag den 17. sep­tem­ber døde han.

HER BLEV HAN FØDT

Går­den i Amstrup var ikke blot hjem for ham og Tove i de 54 år, de var gift. Det var også her, han og tvil­lings­øste­ren Lis blev født 11. okto­ber 1935. Deres far hav­de byg­get den i 1928. Finn og Tove køb­te sene­re går­den af ham, fik lidt mere jord og dyr­ke­de bl.a. grønt­sa­ger, der blev solgt til det, der den­gang hed FDB (nu COOP).

Deres fire børn vok­se­de op på gården.

SE VERDEN

For både Finn og Tove var det vig­tigt, at alle fire børn fik gode uddan­nel­ser, og at de så og ople­ve­de noget af ver­den. F.eks. som udvekslingsstudenter.

Finn for­tal­te også med glæ­de om de men­ne­sker, han selv mød­te, og de rej­ser, han kom på, da han gik på land­brugs­sko­le. Først i Mal­ling – sene­re to gan­ge ni måne­der på Nor­disk Land­brugs­sko­le ved Oden­se. Her mød­te han andre natio­na­li­te­ter. Bl.a. afri­ka­ne­re, der var i lan­det for at lære landbrug.

ÅBNEDE HJEMMET FORFREMMEDEUNGE

Hjem­met i Amstrup blev også åbnet for unge fra andre lan­de. Bl.a. udveks­lings­stu­den­ter fra Cana­da og Austra­li­en. En ung grøn­læn­der fandt også et hjem på går­den, og da børn fra Tjer­no­byl-områ­det for år til­ba­ge var på rekre­a­tion her i områ­det, fandt de også plads til nog­le af dem. Hvor­for? ”Jo, de spurg­te, og vi hav­de plads, så sådan blev det”, lød Finns lako­ni­ske svar.

VENLIGT OG HØFLIGT

Går­dens rum­me­lig­hed og gæst­fri­hed bli­ver frem­hæ­vet af alle, man spør­ger. Det sam­me gør Finns ven­lig­hed. Som søn­nen Thor­b­jørn sag­de i et inter­view i Lokal­po­sten: ”Jeg har for eksem­pel altid fået at vide af min far, at man kom­mer længst med at behand­le andre ven­ligt og høfligt, uden at man dog skal være naiv”.
POSTEN SKAL UD

Posten skul­le ud – også når sne­en høv­le­de ned

At alle skal behand­les ven­ligt og høfligt, mær­ke­de post-kun­der­ne også. Finn arbej­de­de ikke kun på går­den i Amstrup. Han gik også post i 25 år – den­gang folk send­te bre­ve, og posten tog imod pen­ge, når reg­nin­ger skul­le beta­les. I begyn­del­sen var det kun nog­le timer i Hou. Men sene­re brag­te han også posten ud i Ørting og på Alrø. Når reg­nin­ger­ne skul­le beta­les, kun­ne det bli­ve til man­ge kop­per kaf­fe og man­ge snak­ke i folks køk­ke­ner. Og posten kom ud i al slags vejr. Også når sne­en høv­le­de ned. Ældre bebo­e­re på Alrø husker sta­dig Post-Finn, og de frem­hæ­ver hans ven­lig­hed. Det var altid hyg­ge­ligt, når han kom på kaffebesøg.

TV-FODBOLD OG HÅNDBOLD-CHAUFFØR

Som yngre spil­le­de han fod­bold i Gyl­ling. Sene­re blev det kun til TV-fod­bold i sofa­en. Men da efter­nø­le­ren Mia spil­le­de hånd­bold, var Finn holdt op med at arbej­de, og hav­de der­for god tid. Så de to kør­te man­ge ture rundt til de kam­pe, hun skul­le spille.

Han var med i grup­pen ”de syv gam­le mænd” – også kal­det “de syv klo­ge gam­le mænd fra Amstrup”, som på skift mød­tes hos hin­an­den. De hav­de en fæl­les inter­es­se i natu­ren og i lokal­hi­sto­ri­en, og stod bl.a. bag et lil­le hæf­te om lands­by­en Amstrup og dens omgivelser.

En mis­lyk­ket knæ­o­pe­ra­tion på pri­vat­ho­spi­ta­let Ham­let tvang Finn i en køre­stol, og den hav­de også andre føl­ge­virk­nin­ger. Der­for måt­te han til­brin­ge det sid­ste leve­år på plejehjem.

Finn Fors­berg bisæt­tes fra Gyl­ling kir­ke fre­dag d. 22. kl. 14.

KALENDER


ÆSKEN HOLDER ÅBENT

Æsken på Alrø hol­der nu åbent hver dag fra kl. 13 – kl. 17. 

LISBETH VISER HAVEN FREM

Og hun giver kaf­fe og småka­ger på gårds­plad­sen 30. juni mel­lem kl. 10 og kl. 17 – det hele er gra­tis. Hvis det reg­ner, dæk­kes der op til kaf­fe-kom-sam­men inden døre. Der vil også være mulig­hed for at se hen­des lil­le land­brugs­mu­se­um i stal­den. Adres­sen er Per­sie­vej 21.

LOKALDYSTEN
Så er det igen tiden til at lands­by­er­nes bebo­e­re dyster om at bevæ­ge sig mest muligt. 14. sep­tem­ber hol­der Lokal­råd og Hal­len lokal­dyst for Ørting Falling.