KORT NYT

DET BLEV TIL 3.803 KM

Igen i år vandt Hund­slund lokal­dy­sten. På 2. plad­sen kom Sak­sild, som var med for før­ste gang i år. Gyl­ling snup­pe­de 3. plad­sen og Ørting-Fal­ling blev num­mer fire.

Alt i alt fik kon­kur­ren­cen bor­ge­re i de fire lands­by­er til at løbe, gå og cyk­le 3.803 km.

PROGRAMMER FOR DEN NYE SÆSON

Liter­vis af kaf­fe, kort­spil, bræt­spil, fored­rag, udflug­ter, fæl­les­spis­ning….
Dan­ske Seni­o­rers og Tors­dags­klub­bens pro­gram­mer for den kom­men­de sæson rum­mer gode ople­vel­ser for områ­dets “grå guld”.
Beg­ge pro­gram­mer er nu lagt ind under Lokal­råd og for­e­nin­ger. Som sæd­van­ligt fore­går det i Sog­ne­hu­set på Bils­bæ­kvej i Ørting.

THEJSEN FORLADER FONDEN ØRTING

Dit­te-Marie Thej­sen for­la­der job­bet som vice­for­stan­der på Fon­den Ørting for at bli­ve skole­le­der på Åsko­len, frisko­len i Hør­ning. Hun har arbej­det på opholds­ste­det i mere end 10 år.
Åsko­len har 150 ele­ver fra 0. – 7. klas­se, og en af Thej­sens opga­ver bli­ver at arbej­de med en over­byg­ning. Hun er uddan­net lærer fra Den Frie Lærer­højsko­le. Uddan­nel­sen er spe­ci­elt mål­ret­tet frisko­ler, efter­sko­ler og højskoler.

LOKALRÅD

Hvis du vil vide, hvad Lokal­rå­det for Ørting-Fal­ling arbej­der med for tiden, kan du ori­en­te­re dig i de møde­re­fe­ra­ter, der er lagt ind under ”Lokal­råd og for­e­nin­ger”.
Her fin­der du alle refe­ra­ter fra i år – og også fra de sid­ste par år. Nåe­de du ikke gene­ral­for­sam­lin­gen, kan du sam­me sted fin­de beret­ning, refe­rat og regnskab.

LUK IKKE DE TRÆNGENDE IND

Hvis det rin­ger på døren og frem­me­de beder om lov til at bru­ge dit toilet, skal du ikke luk­ke de træn­gen­de ind. For når de går igen, mang­ler du fle­re gen­stan­de. Den ene er en kvinde.

Det har ældre bebo­e­re i Gyl­ling ople­vet, da de var ven­li­ge mod de frem­me­de. Ven­lig­he­den blev ikke gen­gældt. Så glem med­men­ne­ske­lig­he­den – luk og lås døren. Ring til din nabo eller en anden, hvis de bli­ver uden for.

GENERALFORSAMLING

Alle over 16 år, som bor fat i Ørting-Fal­ling Sog­ne, er med­lem­mer af Lokal­rå­det. Også selv om de hver­ken har udfyldt en blan­ket eller betalt kon­tin­gent, som ellers er det almin­de­li­ge, når man bli­ver med­lem af en for­e­ning.  De kan møde op til gene­ral­for­sam­lin­gen og stem­me. Det­te års gene­ral­for­sam­ling fin­der sted d. 29. marts kl. 19 – 21.30 hos Dine­sen i Fal­ling. Lokal­rå­det har eksi­ste­ret siden okto­ber 2014 og skal være områ­dets kon­takt til kom­mu­nal­be­sty­rel­se og for­valt­ning.  Hvis du vil se, hvad rådet arbej­der med, så find alle møde­re­fe­ra­ter på Lokal­po­sten under Lokal­råd og foreninger.

STØTTE TIL HANDELSPLADSEN

Der er luk­ket så meget som muligt for fry­se­re og køle­re på Han­dels­plad­sen, men alli­ge­vel koster elek­tri­ci­te­ten det hvi­de ud af øjne­ne.  Men Pan­de­ka­ge­bi­len og støt­te­bi­drag ind­brag­te på få timer 16.000 kro­ner – eller et beløb, der bety­der, at reg­nin­gen fra elek­tri­ci­tets­sel­ska­bet for en måneds for­brug, kan beta­les. Pan­de­ka­ge­bi­len done­re­de pen­ge­ne fra to timers salg ved Han­dels­plad­sen, og lands­by­ens bebo­e­re bak­ke­de op og spi­ste fyld­te pan­de­ka­ger til aftens­mad. Den sam­me hjælp fik Dagli’Brugsen i Gylling.

PANDEKAGEBILEN STØTTER LOKALE

Den 9. decem­ber mel­lem kl. 16 og 18 kan man købe pan­de­ka­ger med fyld ved Han­dels­plad­sen i Ørting. Pen­ge­ne fra sal­get går ube­skå­ret til hjælp til at beta­le el-reg­­nin­­gen. I går var Pan­de­ka­ge­bi­len ved Gyl­ling-Brugs­­en – også for at give et til­skud til de sti­gen­de udgifter. 

Valg flyt­ter sang til kirken

Stem­me­bok­se og valg­til­for­ord­ne­de ryk­ker 1. novem­ber ind i Sog­ne­hu­set og fortræn­ger den sang­grup­pe, som ple­jer at mødes der før­ste tirs­dag i måne­den. Men grup­pen kan sta­dig mødes, for kir­ken er reser­ve­ret til dem. Kaf­fen skal sta­dig tages med hjemmefra.

BRUGSEN ER NU ÅBEN KL. 8 – 18

Fra i mor­gen – 1. okto­ber – ændrer Gyl­ling-Brugs­­en åbning­sti­den. Den åbner kl. 8 og luk­ker kl. 18. Der er skå­ret en halv time om mor­ge­nen og en time om afte­nen, og er en kon­se­kvens af, at elek­tri­ci­te­ten koster det hvi­de ud af øjne­ne. De nye tider bety­der, at ingen med­ar­bej­de­re bli­ver fyret.

FDF Ørting-Fal­ling kan fortsætte

Syv voks­ne har meldt sig til at gå ind som fri­vil­li­ge i FDF-arbej­­det. Og det bety­der, at kred­sen kan fort­sæt­te. Ikke kun børn fra det­te områ­de er med i den loka­le FDF-kreds. Også børn fra Gyl­ling del­ta­ger.
De kan nu alle mødes igen 1. sep­tem­ber kl. 18.30 ved spej­der­hyt­ten på Tof­ten i Ørting.

Mari­an­ne Lyst stopper

Sog­ne­præst Mari­an­ne Lyst har valgt at gå på pen­sion ved års­skif­tet. Inden da har hun ferie, der skal afvik­les, så hen­des afskeds­gud­stje­ne­ster bli­ver holdt 27. novem­ber. Det er i Gyl­ling Kir­ke kl. 9.30, og kl. 10.30 på Alrø.

Pas på kanterne

Cykel­stien mel­lem Ørting og Odder har nu fået et lag asfalt, der har dæk­ket de rev­ner, der for­år­sa­ge­de en del uheld. Den smal­le cykel­sti har der­for nu fået kan­ter, der kan være far­li­ge, hvis cyk­li­ster også lader Tour de Fran­­ce-febe­ren sni­ge sig ind på turen til arbej­de og over­ha­ler. Så pas på.

CYKELSTIERNE SKAL FORBEDRES

”Det kom­mer på i løbet af for­å­ret – i hvert fald inden som­mer­fe­ri­en”.
”Det” er et nyt slid­lag på cykel­sti­er­ne mel­lem Ørting og Odder. Og løf­tet om for­bed­ring af cykel­stien er givet af for­man­den for Kli­­ma- og Pla­n­ud­val­get, Kre­sten Bjer­re i Hor­sens Fol­ke­blad 21. janu­ar. Cyk­li­ster har i lang tid kla­get over de dår­li­ge for­hold, der har bety­det, at man­ge er væltet.

KAFFEN SERVERESKIRKEN

Så meget er aflyst eller udskudt. Men ikke mor­gensan­gen i kir­ken. Den bli­ver gen­nem­ført 13. janu­ar kl. 9.30 som plan­lagt. Ene­ste ændring er, at der ikke bag­ef­ter er mor­genkaf­fe i Sog­ne­hu­set. Kaf­fen bli­ver den­ne gang ser­ve­ret i kir­ken. Virus-reg­­ler­­ne bli­ver over­holdt, så det er trygt at deltage. 

Metal I Forsamlingshuset”-arrangør bærer kri­gens ræds­ler i sindet

Thor­b­jørn står for at boo­ke bands til koncerterne

Det er Thor­b­jørn Fors­berg, der står for at boo­ke bands til Metal I For­sam­lings­hu­set og til Hads Her­red Rock­festi­val. Og det er ham, der som uddan­net jour­na­list er ansvar­lig for, at kon­cer­ter­ne bli­ver behø­rigt omtalt på Face­book og andre soci­a­le medi­er, så der kan bli­ve solgt bil­let­ter. Han bru­ger man­ge timer på arbej­det, der helst skal give et over­skud, der kan hjæl­pe med at hol­de liv i Gyl­ling Forsamlingshus.

RØDDERNE ERGYLLING

Han bor ikke i lands­by­en nu, men er flyt­tet op tæt på Ran­ders. Så hvor­for ikke bru­ge ener­gi­en dér?

”Jamen, det er i Gyl­ling, jeg har mine rød­der. Det er her i områ­det, jeg er vok­set op, og mine for­æl­dre bor sta­dig i Amstrup. Jeg gik i bør­ne­ha­ve i Gyl­ling, i sko­le, til fod­bold – og ker­nen af de ven­ner, jeg fik den­gang, har jeg end­nu. Fle­re bor sta­dig i lands­by­en. For mig er det sam­men­hold og den for­tro­lig­hed, vi har, noget meget vær­di­fuldt. Vi mødes og fle­re af os er sam­men om at tage ini­ti­a­ti­ver – ska­be noget”.

Da han blev gift med Met­te, og de præ­cis en uge efter fik søn­nen Erik, var han af prak­ti­ske årsa­ger nødt til at flyt­te fra Gyl­ling. Ikke mindst af hen­syn til Met­tes to piger, der beg­ge er i sko­le­al­de­ren og går i sko­le i Ran­ders. Der­for skal der nu lidt mere plan­læg­ning til, når han skal til møder og arran­ge­men­ter, for­di en times kør­sel både hen og hjem også skal reg­nes ind.

”Men det er da håbet at kom­me til­ba­ge til Gyl­ling, når bør­ne­ne er stør­re. Det er her, jeg ger­ne vil bli­ve gam­mel”, siger han.

VI ER SOM HUMLEBIEN

”Der er et godt sam­men­hold i byen, og jeg kan godt lide at være med til at ska­be noget sam­men med andre, der kan, vil og tør kaste sig ud i noget, der synes umu­ligt – som f.eks. at træk­ke heavy metal kon­cer­ter til en lil­le lands­by langt ude på lan­det. Du kan sam­men­lig­ne os med hum­le­bi­en, der ikke ved, at den ikke kan fly­ve. Den gør det bare”.

Hum­le­bi­en er også med i den illu­stra­tion, som kunst­ne­ren Ole Grøn har lavet til et flot kera­misk krus samt til mær­ker til at sy på tøjet. Der bli­ver solgt til kon­cer­ter­ne eller når som helst i web­bu­tik­ken via www​.mif​merch​.dk.

PENGE TIL FORSAMLINGSHUSET

Thor­b­jørn har holdt af heavy metal, siden han var en lil­le dreng, ikke mindst præ­get af sma­gen hos de to sto­re­brød­re, som blandt andre intro­du­ce­re­de ham for Iron Mai­den, Manowar, Möt­ley Crüe, Bon Jovi og Def Lep­pard. Siden har han været vild med den gui­tar­do­mi­ne­re­de tun­ge og rå rock­mu­sik. I 2013 stil­le­de han sin før­ste egent­li­ge kon­cert an i Gyl­ling For­sam­lings­hus sam­men med ven­nen Mor­ten Skak Otto­sen, og siden har de været hove­d­ar­ran­gø­rer­ne bag 25 kon­cer­ter i det gam­le hus samt to festi­va­ler på Sport­s­plad­sen i Gylling.

Det er aggres­siv musik, men den er altid ble­vet fyret af på fre­de­lig vis i Forsamlingshuset

”Det er da aggres­si­ve musik”, siger Thor­b­jørn. ”Men den har fre­de­li­ge kon­cer­ter. Vi har aldrig ople­vet bal­la­de i for­sam­lings­hu­set de man­ge gan­ge, vi har været der. Hel­ler ikke de to gan­ge vi har haft Hads Her­reds Rockfestival”.

Det over­skud, kon­cer­ter­ne ind­brin­ger, er gået til at hol­de Gyl­ling For­sam­lings­hus i live. Rent for­melt er Gyl­ling Event­for­e­ning nem­lig for­e­nin­gen bag Metal I For­sam­lings­hu­set, og den er reelt en støt­te­for­e­ning for forsamlingshuset.

For­sam­lings­hu­set har stor betyd­ning i landsbyen

”For­sam­lings­hu­set er en kul­turin­sti­tu­tion, der har stor betyd­ning i lands­by­en. Det vil­le være et stort tab for Gyl­ling, hvis det for­svandt”, siger han.

Der­for er han også ked af, at Hads Her­red Rock­festi­val på St. Bede­dag i år gav et bety­de­ligt under­skud. Der blev ikke solgt det for­ven­te­de antal bil­let­ter, og der var boo­k­et et dyrt band, som skul­le have været træk­pla­stret. Men træk­pla­ster-effek­ten ude­blev. Nu skal arran­gø­rer­ne så i gang med at fin­de ud af, hvor­dan de kan dæk­ke det træl­se under­skud ind – og tje­ne fle­re pen­ge til for­sam­lings­hu­set. For­ud ven­ter end­nu en vin­ter med meget høje ener­gi­pri­ser, og for­sam­lings­hu­set er for­e­nings­e­jet, så alle udgif­ter til drift og ved­li­ge­hold skal kom­me fra arran­ge­men­ter. Der er ikke offent­li­ge til­skud at hen­te. T‑shirts, krus m.v. er bestilt eller alle­re­de sat til salg, men der skal mere til.

OVERNATNINGLANGT UDE LANDET

Thor­b­jørn og resten af grup­pen bag festi­va­len var ud over det svig­ten­de publi­kum gan­ske godt til­fred­se med den måde, sel­ve festi­va­len for­løb . Men der er selv­føl­ge­lig ting, de ger­ne vil juste­re på, hvis de arran­ge­rer rock­festi­val igen.

”Vi må f.eks. fin­de ud af, hvor­dan vi kan skaf­fe over­nat­nings­mu­lig­he­der”, siger Thor­b­jørn. ”Vi er langt ude på lan­det, og det var åben­bart ikke nok at have bus­ser til og fra Odder og Århus, så vi drøm­mer om en slags cam­ping­plads i for­bin­del­se med festi­va­len. Og så skal vi fin­de ud af, hvor­dan vi fan­ger folk. Efter Cor­o­na-ned­luk­nin­gen har der været et væld af kon­cer­ter med bands, der hungrer efter at spil­le for et publi­kum, så folk har kun­net væl­ge og vra­ge. Der­u­d­over kan det godt mær­kes, at folk gene­relt har fær­re pen­ge mel­lem hæn­der­ne til spas og løjer. Kon­kur­ren­cen om publi­kums gun­st er hård, og vi har ikke haft – og får hel­ler ikke – mas­ser af pen­ge til mar­keds­fø­ring. Vi skal have eva­lu­e­ret grun­digt – fin­de nye veje og lave alle de for­bed­rin­ger, vi kan”.

KRIGENS GRIMME ANSIGT

Thor­b­jørn Fors­berg bærer kri­gens ræds­ler i sindet

I år kun­ne sol­da­ter, der har været udsendt for Dan­mark, få 20 pro­cent rabat på deres bil­let til rock­festi­va­len. Og det er ikke til­fæl­digt. Thor­b­jørn har selv været udsendt tre gan­ge – nem­lig til Bos­ni­en og Afg­ha­ni­stan samt til den ita­li­en­ske ø Sici­li­en med F‑16 kamp­fly-bidra­get, der var med under ind­sat­sen i Liby­en i 2011. I Bos­ni­en var han almin­de­lig sol­dat, udsendt for Inge­ni­ør­re­gi­men­tet som kører på en pans­ret mand­skabs­vogn. På Afg­ha­ni­stan og Liby­en-mis­sio­ner­ne var han pres­seof­fi­cer og skul­le vare­ta­ge et bredt spek­ter af opga­ver, der rela­te­re­de sig til pres­sen og til kom­mu­ni­ka­tio­nen både indad- og udadtil. Afg­ha­ni­stan-mis­sio­nen med den dan­ske kamp­grup­pe på ISAF Hold 7 fore­gik i Hel­mand-provin­sen, hvor han opholdt sig i cir­ka seks måne­der. Det bød på en del ople­vel­ser med kri­gens grim­me ansigt. Og det har sat nog­le spor.

OPLEVELSERNE ER NÆRVÆRENDESINDET

”Ople­vel­ser­ne med krig er kom­met på afstand i tid, men de er nær­væ­ren­de i mit sind. Mit hoved kan nogen dage sta­dig fly­de over med blo­di­ge krop­pe, bom­ber og beskyd­nin­ger, og min krop og kryb­dyrs­hjer­ne kan ikke altid fin­de ud af, at den ikke læn­ge­re er i krig, når der bli­ver rea­ge­ret promp­te på en trus­sel – hvad end den er reel eller ej.  Det har jeg vist til fæl­les med man­ge vete­ra­ner. Jeg for­søg­te i man­ge år at løbe fra at skul­le tæn­ke på det ved altid at være i gang med fuld­tids­ar­bej­de, egen virk­som­hed, fri­vil­ligt arbej­de osv. Jeg hav­de fin­gre­ne i et væld af ting! Men det hele fulg­te jo med i ryg­sæk­ken. Andre, der er ble­vet lagt ned af stress, kan sik­kert gen­ken­de følel­sen af, at det hele ram­ler ned om øre­ne på en, og man plud­se­lig står et helt nyt sted i livet. Det kan ople­ves som det tota­le men­tale sam­men­brud, man er plud­se­lig ikke læn­ge­re den, man selv tro­e­de, og man kan måske ikke læn­ge­re de ting, man kun­ne før. Inter­es­ser ændrer sig, og det sam­me gør en del af den peri­fe­re omgangskreds, for­di folk, der ikke er tæt­te, fal­der fra. Og man er nødt til at foku­se­re på at pas­se på sig selv, så man kan rej­se sig igen.”

Efter en syge­mel­ding er han til­ba­ge på job­bet som kom­mu­ni­ka­tions­me­d­ar­bej­der i For­sva­ret – men ikke på fuld tid.

Vete­ran­hjem Midtjyl­land blev ind­vi­et i okto­ber sid­ste år. At være her sam­men med andre vete­ra­ner, giver Thor­b­jørn ro 

VETERANHJEM GIVER RO

Efter­virk­nin­ger­ne efter at have haft grim­me ople­vel­ser i krig kan bety­de, at den ram­te let kan bli­ve stres­set og opfa­ren­de, også over små ting, og kan have brug for at træk­ke sig for at få ro og være ale­ne. Alt det ken­der Thor­b­jørn til, og det er ikke altid nemt i en familie.

”Jeg vil sik­kert have det med mig altid”, siger han. ”Men jeg har fået hjælp til – og øver mig på – stra­te­gi­er, der kan stand­se reak­tio­ner­ne, før de over­ta­ger sty­rin­gen og træk­ker af sted med mig. Det kan være svært for andre at for­stå, hvad vi bærer med os. Det er nok også der­for, vete­ra­ner søger andre veteraner”.

Selv bru­ger han fle­re af de til­bud, der er for tid­li­ge­re udsend­te. Det kan være gen­nem Vete­ran­hu­set i Ran­ders eller Vete­ran­hjem Midtjyl­land i Bra­brand. Eller som del­ta­ger i nog­le af de man­ge akti­vi­te­ter; for nyligt for eksem­pel gene­ral­prø­ven på Århus Sym­fo­ni­o­r­ke­sters ”Sym­fo­ni i det fri”, som hav­de budt bru­ge­re fra vete­ran­hjem­met med.

Det var også Thor­b­jørn, der tal­te på vete­ra­ner­nes veg­ne, da blandt andre kron­prin­sen var med til at ind­vie nye loka­ler på Vete­ran­hjem Midtjyl­land 4. okto­ber sid­ste år.

”Det er en bro­get ska­re, der kom­mer på vete­ran­hjem­met”, siger han. ”Men vi er bun­det sam­men af udsen­del­ser­ne. Som jeg også siger i talen, så ska­ber de en grund­læg­gen­de respekt imel­lem os, hvad end man kom­mer på en god dag eller en dag, hvor sky­er­ne hæn­ger lidt tungt.”

(Se Thor­b­jørns tale til HKH Kron­prins Fre­de­rik her)

Beho­vet for den tryg­ge base er også en af grun­de­ne til, at Thor­b­jørn har det så godt med at kom­me til­ba­ge til Gyl­ling og de men­ne­sker, han har kendt det meste af livet. Han flyt­te­de væk fra Gyl­ling i 2019, da søn­nen Erik meld­te sin ankomst, og det skab­te en kæm­pe omvælt­ning i hans liv.

KOPIERER EGEN BAGAGE

“Den kær­lig­hed man føler til sit eget afkom er ubeskrivelig”

”Jeg hav­de læn­ge slet ikke reg­net med, at jeg skul­le have børn”, siger Thor­b­jørn. ”Men Erik er ble­vet den sto­re game­chan­ger. Den kær­lig­hed, man føler til sit eget afkom, er helt ube­skri­ve­lig. Og man kom­mer til at tæn­ke meget over, hvad man selv har med sig – og hvil­ke vær­di­er, man ger­ne vil give vide­re.  Jeg ople­ver, hvor­dan jeg kopi­e­rer mine for­æl­dre på godt og ondt. Jeg har for eksem­pel altid fået at vide af min far, at man kom­mer længst med at behand­le andre ven­ligt og høfligt, uden at man dog skal være naiv.

Min mor læste for mig ret fast, da jeg var lil­le, og det elske­de jeg. Glæ­den ved gode histo­ri­er vil jeg ger­ne give vide­re. Lige nu er det mest Gur­li Gris og bøger om alfa­be­tet og om tal, men sene­re tager vi fat på andre bøger”.

DET SAGTTIDE

I den­ne tid tager Thor­b­jørn turen fra Ran­ders lidt ofte­re, end han ple­jer, for hans far er meget syg.

”Jeg vil ger­ne være sam­men med ham så meget som muligt, for der er ikke umid­del­bart udsigt til bed­ring for ham. Min far har svært ved at tale og kom­mu­ni­ke­re i det hele taget efter en slem infek­tion i krop­pen på grund af en fejl­sla­gen knæ­o­pe­ra­tion og en efter­føl­gen­de opfølg­ning på pri­vat­ho­spi­ta­let Ham­let, som var under al kri­tik. Men han kan godt ken­de mig, det er jeg sik­ker på, så jeg læser for ham og for­tæl­ler ham om stort og småt i mit liv. Jeg prø­ver også at for­tæl­le ham om det, der sam­men med ham har bety­det meget for mig. Det er for eksem­pel at dele nog­le skri­ve­ri­er, jeg lave­de i min notes­bog, da jeg var i Afg­ha­ni­stan, som hand­ler om ham. Men det er desvær­re langt hen ad vej­en envejskom­mu­ni­ka­tion, og det er bestemt ikke det sam­me som at snak­ke med ham. Så hvis jeg skal give et råd til andre, vil det være: Få sagt og gjort det I vil i tide. Udskyd det ikke. Det er også noget af det, jeg ger­ne vil lære min dreng, når han bli­ver stør­re – at livet oftest på en eller anden måde beløn­ner én, hvis man hand­ler og gør noget, frem for hvis man for­hol­der sig passivt”.

Hos Thor­b­jørns for­æl­dre – Tove og Finn – var der altid plads til en mere.

RUMMELIGHEDEN SKAL GIVES VIDERE

Hos Tove og Finn i Amstrup – Thor­b­jørns for­æl­dre – var der altid plads og rum til en mere. De har haft udveks­lings­stu­den­ter fra Cana­da og Austra­li­en og en ung grøn­læn­der boen­de. Og da børn fra Tjer­no­byl for år til­ba­ge kom til områ­det på rekre­a­tion, fandt de også plads til nog­le af dem. For­æl­dre­ne skub­be­de på for at deres børn skul­le have gode uddan­nel­ser – og også helst se noget af verden.

”At være et rum­me­ligt men­ne­ske, der er godt rustet til at kla­re til­væ­rel­sen, vil jeg ger­ne give vide­re til min søn”, siger Thorbjørn.

Måske vil det også lyk­kes for ham at give Erik glæ­den ved at lyt­te til den hår­de rock og arran­ge­re kon­cer­ter til glæ­de for andre. I hvert fald var søn­ni­ke truk­ket i en ”Metal I forsamlingshuset”-t-shirt, før han kun­ne rej­se sig ved egen hjælp.

Mere metal

Den næste omgang Metal I For­sam­lings­hu­set fore­går lige om lidt, den 10. sep­tem­ber, hvor tre bands gæster Gyl­ling For­sam­lings­hus. Der er info og bil­let­ter at fin­de via www​.meta​li​for​sam​lings​hu​set​.dk

KALENDER


MORGENSANG OG KAFFE

Mor­gensan­gen begyn­der i kir­ken 11. april kl. 09.30 og efter en halv times tid, er der kaf­fe og rundstyk­ker i sog­ne­hu­set. Alle fra Fjord­pa­sto­ra­tet kan være med. Og kni­ber det med at kom­me til Bils­bæ­kvej i Ørting, er det muligt at bestil­le gra­tis kir­ke­bil på tlf. 4848 4848. Det skal gøres halvan­den time før ønsket afgang. Hjem igen kører bilen også

LOPPEMARKEDHALLEN

Lør­dag d. 13. april vil fri­vil­li­ge ind­sam­le lop­per over hele områ­det til salg på Lop­pe­mar­ke­det i Ørting Hal­len 14. april kl. 12 – kl.15. Beg­ge dage er der brug for fle­re hjælpere. 

SPISEVENNER

På menu­en er fiske­filet med kar­to­f­ler, per­sil­lesovs og dam­pe­de grønt­sa­ger, når Spi­se­ven­ner mødes igen 16. april kl. 12 i Ørting Hal­lens Café.

GENERALFORSAMLING

Lokal­hi­sto­risk arkiv for Gyl­ling og Omegn hol­der gene­ral­for­sam­ling 22. april kl. 19 i arki­vets loka­ler på skolen. 

ER DER KANDIS

Desvær­re – for dem, der kom for sent – er alle 500 bil­let­ter der giver adgang til spis­ning og hal­bal solgt. Men vil man nøjes med hal­bal og Kan­dis, er 70 bil­let­ter udbudt til salg. Køb her.