KORT NYT

Pen­sio­ni­st­for­e­ning fyl­der 70 år

Den begynd­te som Gyl­ling Alder­s­ren­te­for­e­ning – nu hed­der den Gyl­ling Pen­sio­ni­st­for­e­ning. Og på ons­dag har den eksi­ste­ret i 70 år. Det vil to dage efter bli­ve fejret i For­sam­lings­hu­set med fore­lø­big 60 del­ta­ge­re. Det vil ske med sang, musik, mad og drik­ke – men også med et lil­le fored­rag om for­e­nin­gens histo­rie. Den kan ellers være svær at styk­ke sam­men, for som det gæl­der for man­ge for­e­nin­ger, er også Alder­s­for­e­nin­gens refe­ra­ter m.v. for de før­ste otte år for­s­vun­det. Det var før vi fik lokalarkiverne. 

Spi­se­ven­ner mødes igen

San­ge fra Højsko­­le-sang­­bo­­gen, hyg­ge­ligt samvær og god mad. Det er pro­gram­punk­ter­ne, når Spi­se­ven­ner mødes. Og det gør de igen efter en læn­ge­re Cor­o­­na-pau­­se 21. sep­tem­ber kl. 12. i For­sam­lings­hu­set i Fal­ling, hvor Git­te Dine­sen står for maden, som koster 70 kr. 

Spi­se­ven­ner et til­bud til alle over 60 år i Ørting-Fal­ling områ­det. Og 31 har alle­re­de meldt sig til at være med. Men der er plads til fle­re. Fri­vil­li­ge hen­ter og brin­ger, hvis del­ta­ger­ne ikke har køre­lej­lig­hed. Lige nu mang­ler fire hjæl­pe­re. Har du lyst til at tage en tørn, kan du rin­ge til Poul Hen­ning: 22383692. 

Fire lands­by­mø­der om udviklingsplan

Lokal­rå­det for Ørting Fal­ling Sog­ne ønsker at høre bor­ger­nes mening om udvik­lings­pla­nen for vores områ­de, og at få input fra bor­ger­ne om de pro­ble­mer og mulig­he­der, som de mener, at Lokal­rå­det skal arbej­de vide­re med. Der­for vil der bli­ve holdt fire møder – et for hver lands­by.Ons­dag den 15. sep­tem­ber kl. 19 for bebo­er­ne i Ålstrup i Fryse­hu­set. Ons­dag den 22. sep­tem­ber kl. 19 for bebo­er­ne i Amstrup i Fal­ling Festlokaler/​​Dinesen. Ons­dag den 29. sep­tem­ber kl. 19 for bebo­er­ne i Fal­ling i Fal­ling Festlokaler/​​Dinesen. Og ons­dag den 6. okto­ber kl. 19 for bebo­er­ne i Ørting i Sog­ne­hu­set.Udvik­lings­pla­nen lig­ger under “Lokal­råd og for­e­nin­ger” her på Lokalposten. 

Bør­ne­ha­ven åbner igen

Bør­ne­ha­ven på Hav­re­væn­get i Ørting er ble­vet shin­et op og åbner igen. Men kun mid­ler­ti­digt i et par måne­der. Og ikke for børn i Ørting. Men for børn i Odder, som skal trans­por­te­res med bus. For i Odder mang­ler plad­ser. DOMI Bolig har pla­ner om at byg­ge 16 leje­bo­li­ger på Hav­re­væn­get, så bør­ne­ha­ven og de to gam­le seni­o­r­bo­li­gerskal pæres ned. 

Have­gæ­ster betal­te 1300 kr

Der var næsten 1300 kr i de to syl­te-glas mær­ket ØFUG, som stod på bor­de­ne i den lil­le cafe på gårds­plad­sen – der­til kom­mer nog­le ind­be­ta­lin­ger på Mobile­Pay. Pen­ge­ne var gæster­nes beta­ling for ”gra­tis kaf­fe” på gårds­plad­sen, da Lis­beth Jør­gen­sen søn­dag åbne­de den sto­re øko­lo­gi­ske have på Per­sie­vej i Ørting for besø­gen­de. Ca 50 men­ne­sker benyt­te­de sig af det. Pen­ge­ne i syl­te-glas­­se­­ne går ube­skå­ret til ØFUG, som Cor­o­­na-ned­luk­­nin­­gen har ramt hårdt. 

Som­mer­re­stau­rant er tæt på udsolgt

De har valgt, at kun 30 men­ne­sker kan spi­se på Brand­by­ge­gaards som­mer­re­stau­rant de 15 afte­ner i juli, den er åben. Og 10 afte­ner er alle­re­de udsolgt. Så man­ge loka­le og uden­bys gæster vil spi­se, hvor 95 pro­cent af både maden og drik­ke­va­rer­ne er lavet af går­dens egne øko­lo­gi­ske pro­duk­ter – og med fæl­les hjælp dyr­ket på mar­ker og i driv­hus af kok­ken og hen­de, der ser­ve­rer. Der er sta­dig få bil­let­ter til fem afte­ner. De skal bestil­les på Odder­net­tet (https://​www​.odder​bil​let​ten​.dk/​a​r​r​a​n​g​e​m​e​n​t​er/) Der kan du også læse om maden, du har i ven­te. Men sagt med det sam­me – til­hø­rer du den del af men­ne­ske­he­den, der abso­lut skal have kød, må du fin­de et andet sted. 

Sog­neud­flugt til Den Geo­gra­fi­ske Have

19. august kl. 8.10 går bus­sen fra Sog­ne­hu­set i Ørting til kir­ken i Gyl­ling, hvor den sam­ler del­ta­ge­re op kl. 8.15 før turen går til for­sam­lings­hu­set på Alrø kl. 8.30. Turen går til Den Geo­gra­fi­ske Have i Kol­ding. Her er der rund­vis­ning efter­fulgt af mid­dag på restau­rant Den Gyld­ne Hane. Bag­ef­ter går turen vide­re til Sdr.Bjert med rund­vis­ning i kir­ken og kaf­fe på kro­en. Kl. 16 går turen til­ba­ge. Del­ta­gel­se i udflug­ten koster 100 kr. Til­mel­ding til  Jør­gen Jen­sen på mail jensen-​lave@​live.​dk eller tlf. 24943395 

Gene­ral­for­sam­ling i Hallen

Cor­o­­na-restrik­tio­­ner for­sin­ke­de også gene­ral­for­sam­lin­gen i Ørting Hallen. 

Men 1. juli kl. 19 bli­ver den holdt, og som altid har alle bor­ge­re over 15 år i Ørting-Fal­ling sog­ne adgang og stem­me­ret. Det sam­me har med­lem­mer af de for­e­nin­ger, der bru­ger Hal­len. Det gæl­der f.eks. fle­re bebo­e­re i Gyl­ling.På valg er for­mand, sekre­tær, et besty­rel­ses­med­lem og en sup­ple­ant.Tho­mas Tikjøb genop­stil­ler som for­mand. Også Micha­el Hov­mand genop­stil­ler som sekretær. 

Brugs­en støt­ter forsamlingshuset

Da dagens omsæt­ning i Brugs­en i Gyl­ling var gjort op fre­dag, kun­ne udde­ler Krogstrup skri­ve en check på 14.374,75 kr til For­sam­lings­hu­set. Belø­bet sva­rer til 20 pro­cent af dagens omsæt­ning.Som meget andet er for­sam­lings­hu­set også på hæle­ne efter Cor­o­­na-ned­luk­­nin­­gen. Der har hver­ken været soci­a­le arran­ge­men­ter eller udlej­ning til pri­va­te fester. 

Gyl­ling byfest er aflyst

Gyl­ling Kul­tur­for­e­ning kaster nu hånd­klæ­det i rin­gen og afly­ser byfe­sten.Det er Cor­o­­na-krav og mang­len på øko­no­misk sik­ker­hed, der har fået for­e­nin­gen til at tage beslut­nin­gen.Odder byfest er også aflyst. Det bety­der, at Gyl­ling Sport og Idræt – som ØFUG – går glip af en ind­tægt på godt 60.000 kr. 

Gyl­ling vil blomstre

To grøn-bru­­ne græs­a­re­a­ler tæt på sko­len vil bli­ve erstat­tet med blom­ster­be­de. Og ved det lil­le regn­vands-bas­sin skal der plan­tes frugt­træ­er og buske. Alt for at give lands­by­ens bor­ge­re noget smukt at se på og for at øge biodiversiteten. 

Det er Gyl­ling Sko­le og Bør­ne­hus­råd, der sam­men med Lokal­rå­det har fået ide­en og sam­men søgt – og fået – pen­ge til pro­jek­ter­ne fra Kvi­ck­ly – 20.000 kr er kom­met ind på kontoen. 

Slut med selv­pluk jord­bær og ærter

For man­ge i områ­det har det været tra­di­tion at tage til Holt­gaard og pluk­ke jord­bær og ærter. Og hver dag i jord­bær­sæ­so­nen er fri­ske røde bær og poser fyldt med grøn­ne bæl­ge kom­met til Han­dels­plad­sen i Ørting.Men nu er det slut. Anne og Hel­ge har efter man­ge over­vej­el­ser at stop­pe pro­duk­tio­nen af kar­to­f­ler, ærter og jord­bær – luk­ke gård­bu­tik­ken og for­pag­te jor­den ud. De to nær­mer sig pen­sions­al­de­ren. Der­for har de beslut­tet at stoppe. 

Byrå­det bli­ver en kommunalbestyrelse

Når vi skal til valg 16. novem­ber, væl­ger vi ikke repræ­sen­tan­ter til et byråd. Men til en kom­mu­nal­be­sty­rel­se. Alle par­ti­er vedt­og Enheds­li­stens for­slag om nav­ne­æn­dring. I begrun­del­sen for for­sla­get hed­der det, at byråd ”giver det fejl­ag­ti­ge ind­tryk, at Odder by har en sær­sta­tus, og ”byrå­det” har en sær­lig rol­le i for­hold til Odder by frem­for de øvri­ge min­dre byer. Det var ved sid­ste kom­mu­nalvalg en hyp­pigt fore­kom­men­de kri­tik. Den er vi eni­ge i, og vi ønsker at bru­ge det mere kor­rek­te udtryk ”Odder kom­mu­nal­be­sty­rel­se”. Vi er besty­rel­se for hele Odder kom­mu­ne”.Ændrin­gen gæl­der fra 1. janu­ar næste år. 

Cykel­stien blev 2,2 mio kr billigere

Pri­sen for cykel­stien mel­lem Ørting og Gyl­ling blev alt i alt 7,1 mill. kr.  Den var bud­get­te­ret til at koste 9,3 mio – så der er alt­så 2,2 mio kr til­ba­ge på kon­to­en.Cykel­stien blev offi­ci­elt åbnet 16. decem­ber 2019. 200 men­ne­sker ind­vie­de den 4 km lan­ge sti. Siden er den ble­vet brugt af man­ge gåen­de, cyk­len­de og løben­de. Spe­ci­elt under Cor­o­­na-ned­luk­­nin­­gen har man­ge hunde fået den dag­li­ge motion her. I begyn­del­sen lidt lang­somt, men efter­som hund­en fik eje­ren i bed­re form i et hur­ti­ge­re tempo. 

Præ­s­te­går­den solgt – til en præst

Rand­lev-præ­­sten Met­te Rot­h­mann har købt Ørting Præ­s­te­gård, og 1. juni flyt­ter hun ind. 1. okto­ber går hun på pension. 

Huset har været lejet ud siden Ørting-Fal­lings præst, Vibe­ke Døs­sing Rude­beck, blev flyt­tet til Odder og biskop og provst beslut­te­de, at seks landsog­ne kan betje­nes af kun to præster. 

For “Væl­ling-Cat­hri­ne” var bræn­det sikkerhed

Af Lis­beth Bon­de og Mari­an­ne Hansen

Enten med en stump reb i hån­den eller bæren­de på en lil­le bun­ke gre­ne og pin­de, som hun hav­de slå­et reb om, og ofte i føl­ge­skab med en kat eller to.
Det var sådan folk mød­te hen­de på vej­en og i sko­ven. Tit gik hun og mum­le­de for sig selv. Hun var sær, sag­de man om hende.
Inde i huset hav­de hun bræn­de i stab­ler. Og også omkring huset. Det skul­le være hen­des sik­ker­hed for var­me, når hun blev rig­tig gammel.
Hun hav­de øge­nav­net Væl­ling-Cat­hri­ne. Ingen ved helt hvor­for, men sik­kert for­di hun fore­trak såkaldt søbemad. Ansig­tets inds­unk­ne kin­der tyder på tab af tænder.
Hen­des navn var Sofie Cat­hri­ne Severinsen.

Hun blev født 22. novem­ber 1880 i Fjel­lerup sogn på Djursland. Hen­des far var arbejds­mand. Og så ved vi, at bør­ne­ne kom ud at tje­ne så hur­tigt som muligt på går­de og god­ser. Også Cat­hri­ne var ”pige” da hun 31. Janu­ar 1902 bli­ver gift med tje­ne­ste­karl Seve­rin Anders Seve­rin­sen i Koed kir­ke – også på Djursland.

ET OMFLAKKENDE LIV
De blev på Djursland nog­le år, for deres før­ste barn – Peder Søren Kri­sti­an – er født i Vivild d. 13. Maj 1904. Han blev opkaldt efter Cat­hri­nes far – Peder – og Seve­rins far – Søren. Også deres anden søn – Karl Fre­de­rik Anton Seve­rin­sen blev 24. Juni 1905 født på Djursland. Nem­lig i Glæs­borg. Men sene­re flyt­ter fami­li­en til Fal­ling, hvor de boe­de Aakær­hu­se, og her blev den tred­je søn født 18. Febru­ar 1909. Han fik nav­net Jens Han­ni­bal. Bopæ­len for­tæl­ler os, at Cat­hri­ne og Seve­rin har haft arbej­de på god­set Åkjær. Men i 1911 er de flyt­tet til Gyl­ling, hvor Seve­rin er regi­stre­ret som dag­le­jer på Gyllingnæs.
Fami­li­en er flyt­tet noget omkring.  I 1916 er de regi­stre­ret i Engum ved Vej­le, hvor Seve­rin er sko­v­ar­bej­der, men snart ven­der de til­ba­ge til Hads Her­red, hvor de i 1923 køber et lil­le hus­mands­sted mel­lem Bils­bæk og Ondrup.

ET LÅN 825 KR

Ejen­dom­men for­faldt, da Cat­hri­ne blev ældre. Men ikke køk­ken­ha­ven (Foto: Eigil Nielsen)

I okto­ber 1923 fik de skø­det på ejen­dom­men, og stod nu med en obliga­tions­gæld til den tid­li­ge­re ejer på 825 kro­ner til en ren­te på fem pro­cent. Det har givet­vis været hårdt for dem at få det hele til at løbe rundt, men de få tøn­der land jord har ved flit­tigt arbej­de kun­ne hol­de fami­li­en selv­for­sy­nen­de med såvel kar­to­f­ler som grøntsager.
Af fol­ke­tæl­lin­gen i 1925 frem­går, at Seve­rin – der på det tids­punkt var 50 år gam­mel og hav­de slidt hele livet – fort­sat arbej­de­de som sko­v­ar­bej­der. Først i 1930 er han kun regi­stre­ret som husmand.
Det har været hårdt arbej­de for dem at få den lil­le ejen­dom til at give dem føden.
Der­for har det været en let­tel­se for dem, da de kun­ne få alder­s­ren­te, som det hed.
I 1940 står de beg­ge regi­stre­ret som ”alder­s­ren­te­ny­de­re”. Hvor meget, der var at nyde, kan dis­ku­te­res. Men selv de par hund­re­de kro­ner om året, har været et gode for det slid­som­me par.

ALDERSRENTEN
Alder­s­ren­ten var for­lø­be­ren for fol­ke­pen­sio­nen, som blev ind­ført i 1956. Den blev før­ste gang ind­ført som alder­doms­un­der­støt­tel­se i 1891 til men­ne­sker, der var fyldt 60 år. Den­gang skel­ne­de man mel­lem vær­digt træn­gen­de – og de uvær­di­ge. Man skul­le selv søge om at få ydel­sen – og den kun­ne kun gives til folk med et ”uplet­tet ry”, som ikke inden­for de sene­ste 10 år hav­de mod­ta­get fat­tig­hjælp, der ikke var betalt til­ba­ge. Men i mod­sæt­ning til fat­tig­hjæl­pen, betød alder­doms­un­der­støt­tel­sen ikke tab af bor­ger­li­ge rettigheder.
Det var op til det enkel­te sogn, hvor stor alder­doms­un­der­støt­tel­sen skul­le være – så de fær­re­ste kun­ne leve af den.

I 1922 kom så alder­s­ren­ten. Den kun­ne udbe­ta­les til folk, der var fyldt 65 år – og som ikke de sene­ste tre år hav­de mod­ta­get fat­tig­hjælp. Og nu var det ikke mere op til sog­ne­kon­ger­ne, hvor stor hjæl­pen skul­le være. Det blev fast­sat ved lov. Men i 1936 sat­te Stau­ning-rege­rin­gen alders­græn­sen ned til igen at være 60 år.

Selv om det alt­så var en ret, betrag­te­de man­ge det som en skam at mod­ta­ge ydel­sen. Fat­tig­lov­giv­nin­gens ydmy­gen­de skel­nen mel­lem de vær­di­ge og de uvær­di­ge fyld­te så meget, at selv i begyn­del­sen af 1950’erne var det sta­dig en tred­je­del af de ældre, som ikke søg­te om at få aldersrenten.
Men for Cat­hri­ne og Seve­rin var ydel­sen et gode efter de man­ge slid­som­me år.

SEVERIN DØR
I 1942 bli­ver Cat­hri­ne enke. Seve­rin dør på det gam­le Amts­sy­ge­hus i Odder 7. Juni 1942, og bli­ver begra­vet i Gyl­ling. Da er han 66 år gammel.
Hun bli­ver boen­de på den lil­le ejen­dom. Nu ale­ne med nog­le kat­te og et par køer.
Ire­ne Mor­ten­sen, som er født i 1930, husker at have besøgt hen­de som barn og kal­der hen­de en ”sød gam­mel dame”.
Cat­hri­ne har da kun været i 50’erne. Men men­ne­sker, der hav­de haft et hårdt liv med slid­somt arbej­de, så gam­le ud meget tid­ligt. Ire­ne husker den meget lil­le stue, kat­te­ne og en spin­derok. Cat­hri­ne strik­ke­de altid strøm­per. Også til posten.

FOTOGRAFIER
Vi har foto­gra­fi­er af Cat­hri­ne. For male­ren Eigil Niel­sen, der er mest kendt for at have illu­stre­ret salig Lie­ber­kinds bøger om dyr og insek­ter, var hen­des nær­me­ste nabo, og han tog man­ge bil­le­der af hen­de. Sik­kert for­di han vil­le male hen­des portræt på et tids­punkt. Det var nem­lig sådan, han arbej­de­de. Male­ri­er­ne var altid kopi­er af foto­gra­fi­er – til­fø­jet en hare, en fasan eller nog­le køer. Og han male­de kun, når han var i abso­lut nød for pen­ge. Eigil Niel­sen besøg­te hen­de ofte.
På nog­le af hans foto­gra­fi­er inde fra huset, er bræn­destab­ler­ne synlige.
Cat­hri­ne sam­le­de altid bræn­de. Hen­des frygt for ikke at kun­ne hol­de var­men og for ikke kun­ne tæn­de op i kom­fu­ret, når hun en dag ikke kun­ne sam­le mere, må have været stor.
Efter­som hun blev ældre, for­faldt ejen­dom­men mere og mere. Både ude og inde. Men hun tog sta­dig de man­ge ture i skoven.

HEKSEN
Man­ge børn var ban­ge for at møde hen­de, når de blev sendt afsted fra Bils­bæk til et ærin­de i Ond­rup Brugs. Det husker fle­re – bl.a. Erland Vint­her Larsen.
Andre husker hen­de som ”hek­sen”, der boe­de ale­ne i et hus ved sko­ven, sam­le­de bræn­de og gik rundt og sag­de ”under­li­ge lyde”. Brød­re­ne Grim­ms even­tyr om Hans og Gret­he hav­de åben­bart sat sig spor.
Måske gik hun rundt og snak­ke­de lidt med sig selv. Det kun­ne være ble­vet en vane, for­di hun hav­de været ale­ne i så man­ge år, og kun kat­te­ne at snak­ke med i det daglige. 
Men dem, der besøg­te hen­de, så ikke hek­sen. De så der­i­mod en sød gam­mel dame.

HISTORIEN OM CATHRINE
Cat­hri­ne blev på ejen­dom­men til hun var i begyn­del­sen af 80’erne. Da kom hun til at bo på alder­doms­hjem­met Sol­høj, Torup ved Hund­slund, og der døde hun 15. Janu­ar 1965. Da var hun 84 år gam­mel. Hun blev  ‑som Seve­rin – begra­vet i Gylling.
Ejen­dom­men er for længst revet ned. Min­det om Cat­hri­ne er en lil­le note i Muse­ets bog – ”Mit Odder – min egn”. Men den for­tæl­ler kun, at hun hør­te til de fat­tig­ste, at hun sam­le­de bræn­de og at alle børn var ban­ge for hende.
Det sid­ste gæl­der nu ikke Jens Chri­sti­an Ander­sen, hvis far var sog­ne­fo­ged, og han besøg­te både Cat­hri­ne og male­ren Eigil Niel­sen. Hel­ler ikke Ire­ne Mor­ten­sen var som barn ban­ge for hen­de. Tværtimod.
Men histo­ri­en om Cat­hri­ne er meget mere end en note. Det er histo­ri­en om, hvor­dan hårdt slid ælder men­ne­sker. Det er histo­ri­en om den knap­hed, der kan føl­ge et men­ne­ske gen­nem hele livet, og som kan ska­be angst for ikke at have bræn­de nok til at kla­re sig, den dag krop­pen siger fra. Og så er det frem for alt histo­ri­en om, at når man nær­mer sig ”den sære”, og gør sig en smu­le uma­ge for at se ind bag faca­den, fin­der man tit noget helt andet. I Cat­hri­nes til­fæl­de en sød gam­mel dame.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KALENDER

SANGEFTERMIDDAGE BEGYNDER IGEN

San­g­ef­ter­mid­da­ge­ne i Sog­ne­hu­set, der var aflyst hele for­å­ret p.g.a. Cor­o­na-restrik­tio­ner­ne, begyn­der igen.
Det er den før­ste tirs­dag i hver måned til og med 3. maj 2022. Og det er fra kl. 14 – 16.30

TORSDAGSKLUBBENS PROGRAM
Pro­gram for efter­å­ret og for­å­ret 2022 er lagt ind under lokal­råd & foreninger

DANSKE SENIORES PROGRAM
Pro­gram for efter­å­ret og for for­å­ret 2022 er lagt ind under lokal­råd & foreninger

SPISEVENNER

19. okto­ber kl. 12 mødes Spi­se­ven­ner igen i Fal­ling For­sam­lings­hus. Til­mel­ding skal ske sene­st 15. okto­ber til Poul Hen­ning tlf 22383692

VALGMØDE

27. okto­ber kl. 19 – 21 er der valg­mø­de i Gyl­ling Forsamlingshus

FINURLIGE FORTÆLLINGER

28. okto­ber kl. 19 deler Inge Jen­sen og Hol­ger Lyk­ke Ander­sen gav­mildt ud af deres man­ge for­tæl­lin­ger til Kul­tur­Hubs arran­ge­ment i Ålstrup. Bil­let­ten koster 20 kr for Kul­tur­Hubs med­lem­mer – 30 kr for andre. Men så er kaf­fe og kage også betalt. Bestil her

JULEBAL FOR ALLE

13. novem­ber kl. 17.30 åbner ØFUG døren til Hal­len og invi­te­rer alle, der har en bil­let, ind til jule­buf­fet fra Hal­lens café og mas­ser af musik med Par­ty Pla­net. Bil­let­ten kan købes her: https://​www​.odder​bil​let​ten​.dk/​a​r​r​a​n​g​e​m​e​n​t​e​r​/​1​0​3​4​5​/​j​u​l​e​b​a​l​-​i​-​o​e​r​t​i​n​g​-​h​a​l​len


JULEMARKED

Lør­dag d. 20. novem­ber hol­der Gyl­ling-Brugs­en jule­mar­ked fra kl. 10 – 16. Der vil være boder med alt, der hører julen til og boder med lokalt håndværk.