KORT NYT

NYT ASFALT  VEJ

Asfal­ten på vej­en mel­lem Ørting og Odder har læn­ge været nød­li­den­de. Mildt sagt. Men nu kom­mer hjæl­pen. Et nyt vil asfalts­lid­lag vil bli­ve lagt på, når det gam­le lag er fræ­set af.
Arbej­det begyn­der 19. juni. Det varer til og med 5. juli, hvis alt går efter planen. 

DET BLEV TIL 3.803 KM

Igen i år vandt Hund­slund lokal­dy­sten. På 2. plad­sen kom Sak­sild, som var med for før­ste gang i år. Gyl­ling snup­pe­de 3. plad­sen og Ørting-Fal­ling blev num­mer fire.

Alt i alt fik kon­kur­ren­cen bor­ge­re i de fire lands­by­er til at løbe, gå og cyk­le 3.803 km.

PROGRAMMER FOR DEN NYE SÆSON

Liter­vis af kaf­fe, kort­spil, bræt­spil, fored­rag, udflug­ter, fæl­les­spis­ning….
Dan­ske Seni­o­rers og Tors­dags­klub­bens pro­gram­mer for den kom­men­de sæson rum­mer gode ople­vel­ser for områ­dets “grå guld”.
Beg­ge pro­gram­mer er nu lagt ind under Lokal­råd og for­e­nin­ger. Som sæd­van­ligt fore­går det i Sog­ne­hu­set på Bils­bæ­kvej i Ørting.

THEJSEN FORLADER FONDEN ØRTING

Dit­te-Marie Thej­sen for­la­der job­bet som vice­for­stan­der på Fon­den Ørting for at bli­ve skole­le­der på Åsko­len, frisko­len i Hør­ning. Hun har arbej­det på opholds­ste­det i mere end 10 år.
Åsko­len har 150 ele­ver fra 0. – 7. klas­se, og en af Thej­sens opga­ver bli­ver at arbej­de med en over­byg­ning. Hun er uddan­net lærer fra Den Frie Lærer­højsko­le. Uddan­nel­sen er spe­ci­elt mål­ret­tet frisko­ler, efter­sko­ler og højskoler.

LOKALRÅD

Hvis du vil vide, hvad Lokal­rå­det for Ørting-Fal­ling arbej­der med for tiden, kan du ori­en­te­re dig i de møde­re­fe­ra­ter, der er lagt ind under ”Lokal­råd og for­e­nin­ger”.
Her fin­der du alle refe­ra­ter fra i år – og også fra de sid­ste par år. Nåe­de du ikke gene­ral­for­sam­lin­gen, kan du sam­me sted fin­de beret­ning, refe­rat og regnskab.

LUK IKKE DE TRÆNGENDE IND

Hvis det rin­ger på døren og frem­me­de beder om lov til at bru­ge dit toilet, skal du ikke luk­ke de træn­gen­de ind. For når de går igen, mang­ler du fle­re gen­stan­de. Den ene er en kvinde.

Det har ældre bebo­e­re i Gyl­ling ople­vet, da de var ven­li­ge mod de frem­me­de. Ven­lig­he­den blev ikke gen­gældt. Så glem med­men­ne­ske­lig­he­den – luk og lås døren. Ring til din nabo eller en anden, hvis de bli­ver uden for.

GENERALFORSAMLING

Alle over 16 år, som bor fat i Ørting-Fal­ling Sog­ne, er med­lem­mer af Lokal­rå­det. Også selv om de hver­ken har udfyldt en blan­ket eller betalt kon­tin­gent, som ellers er det almin­de­li­ge, når man bli­ver med­lem af en for­e­ning.  De kan møde op til gene­ral­for­sam­lin­gen og stem­me. Det­te års gene­ral­for­sam­ling fin­der sted d. 29. marts kl. 19 – 21.30 hos Dine­sen i Fal­ling. Lokal­rå­det har eksi­ste­ret siden okto­ber 2014 og skal være områ­dets kon­takt til kom­mu­nal­be­sty­rel­se og for­valt­ning.  Hvis du vil se, hvad rådet arbej­der med, så find alle møde­re­fe­ra­ter på Lokal­po­sten under Lokal­råd og foreninger.

STØTTE TIL HANDELSPLADSEN

Der er luk­ket så meget som muligt for fry­se­re og køle­re på Han­dels­plad­sen, men alli­ge­vel koster elek­tri­ci­te­ten det hvi­de ud af øjne­ne.  Men Pan­de­ka­ge­bi­len og støt­te­bi­drag ind­brag­te på få timer 16.000 kro­ner – eller et beløb, der bety­der, at reg­nin­gen fra elek­tri­ci­tets­sel­ska­bet for en måneds for­brug, kan beta­les. Pan­de­ka­ge­bi­len done­re­de pen­ge­ne fra to timers salg ved Han­dels­plad­sen, og lands­by­ens bebo­e­re bak­ke­de op og spi­ste fyld­te pan­de­ka­ger til aftens­mad. Den sam­me hjælp fik Dagli’Brugsen i Gylling.

PANDEKAGEBILEN STØTTER LOKALE

Den 9. decem­ber mel­lem kl. 16 og 18 kan man købe pan­de­ka­ger med fyld ved Han­dels­plad­sen i Ørting. Pen­ge­ne fra sal­get går ube­skå­ret til hjælp til at beta­le el-reg­­nin­­gen. I går var Pan­de­ka­ge­bi­len ved Gyl­ling-Brugs­­en – også for at give et til­skud til de sti­gen­de udgifter. 

Valg flyt­ter sang til kirken

Stem­me­bok­se og valg­til­for­ord­ne­de ryk­ker 1. novem­ber ind i Sog­ne­hu­set og fortræn­ger den sang­grup­pe, som ple­jer at mødes der før­ste tirs­dag i måne­den. Men grup­pen kan sta­dig mødes, for kir­ken er reser­ve­ret til dem. Kaf­fen skal sta­dig tages med hjemmefra.

BRUGSEN ER NU ÅBEN KL. 8 – 18

Fra i mor­gen – 1. okto­ber – ændrer Gyl­ling-Brugs­­en åbning­sti­den. Den åbner kl. 8 og luk­ker kl. 18. Der er skå­ret en halv time om mor­ge­nen og en time om afte­nen, og er en kon­se­kvens af, at elek­tri­ci­te­ten koster det hvi­de ud af øjne­ne. De nye tider bety­der, at ingen med­ar­bej­de­re bli­ver fyret.

FDF Ørting-Fal­ling kan fortsætte

Syv voks­ne har meldt sig til at gå ind som fri­vil­li­ge i FDF-arbej­­det. Og det bety­der, at kred­sen kan fort­sæt­te. Ikke kun børn fra det­te områ­de er med i den loka­le FDF-kreds. Også børn fra Gyl­ling del­ta­ger.
De kan nu alle mødes igen 1. sep­tem­ber kl. 18.30 ved spej­der­hyt­ten på Tof­ten i Ørting.

Mari­an­ne Lyst stopper

Sog­ne­præst Mari­an­ne Lyst har valgt at gå på pen­sion ved års­skif­tet. Inden da har hun ferie, der skal afvik­les, så hen­des afskeds­gud­stje­ne­ster bli­ver holdt 27. novem­ber. Det er i Gyl­ling Kir­ke kl. 9.30, og kl. 10.30 på Alrø.

Pas på kanterne

Cykel­stien mel­lem Ørting og Odder har nu fået et lag asfalt, der har dæk­ket de rev­ner, der for­år­sa­ge­de en del uheld. Den smal­le cykel­sti har der­for nu fået kan­ter, der kan være far­li­ge, hvis cyk­li­ster også lader Tour de Fran­­ce-febe­ren sni­ge sig ind på turen til arbej­de og over­ha­ler. Så pas på.

CYKELSTIERNE SKAL FORBEDRES

”Det kom­mer på i løbet af for­å­ret – i hvert fald inden som­mer­fe­ri­en”.
”Det” er et nyt slid­lag på cykel­sti­er­ne mel­lem Ørting og Odder. Og løf­tet om for­bed­ring af cykel­stien er givet af for­man­den for Kli­­ma- og Pla­n­ud­val­get, Kre­sten Bjer­re i Hor­sens Fol­ke­blad 21. janu­ar. Cyk­li­ster har i lang tid kla­get over de dår­li­ge for­hold, der har bety­det, at man­ge er væltet.

Fri­vil­li­ge kan ikke kon­trol­le­re fra mor­gen til sen aften

”Vi kan ikke åbne på de betin­gel­ser, for vi kan ikke være i Hal­len fra tid­lig mor­gen og sen aften for at kon­trol­le­re, om med­lem­mer der går til fit­ness-loka­let nu også har et Corona-pas”.

Line Tikjøb – vi kan ikke leve op til al den kontrol

Siger for­man­den for ØFUG, Line Tikjøb.

Betin­gel­ser­ne hun hen­vi­ser til er de ret­nings­linjer for åbning af sport­s­klub­ber og den fit­ness, der er knyt­tet til dem, som kul­tur­mi­ni­ste­ri­et har meldt ud få timer før døre­ne igen skul­le åbnes.

Iføl­ge genåb­nings­af­ta­len, der blev ved­ta­get nat­ten til tirs­dag i den­ne uge, skul­le der fin­des en løs­ning for for­e­nings­i­dræt­ten, så Cor­o­na pas kun­ne kon­trol­le­res med stikprø­ver. Rege­rin­gens model – for­mid­let af kul­tur­mi­ni­ste­ri­et – lag­de op til stikprø­ve­kon­trol to gan­ge om ugen.
Der­for var det noget over­ra­sken­de, at kul­tur­mi­ni­ste­ri­et ons­dag – kort tid før for­e­nin­ger­ne kun­ne genåb­ne – med­del­te, at træ­ne­re skal alli­ge­vel kon­trol­le­re, at alle mel­lem 18 og 70 år har Cor­o­na­pas – og én gang om dagen fore­ta­ge stikprø­ve­kon­trol ste­der, hvor med­lem­mer­ne kan låse sig ind for at træne.

DET ER URIMELIGT

Mor­ten Møl­holm-Han­sen: Det pas­ser ikke med for­ligs­af­ta­len (foto: DIF’s hjemmeside)

På Dansk Idræts For­bunds hjem­mesi­de er direk­tør Mor­ten Møl­holm-Han­sen cite­ret for at sige: ” Det kom fuld­stæn­dig bag på mig, for der var lagt op til en for­nuf­tig model, som respek­te­re­de de sær­li­ge udfor­drin­ger, som de fri­vil­li­ge for­e­nin­ger har i for­hold til kon­trol af cor­o­na­pas. Plud­se­lig blev vi præ­sen­te­ret for en hel anden model to minut­ter i luk­ke­tid. Det er en model, som slet ikke lever op til de inten­tio­ner, som frem­gik af den poli­ti­ske afta­le. Det, synes jeg, er helt uri­me­ligt over for de fri­vil­li­ge ude i for­e­nings­i­dræt­ten. Der­for kom­mer vi til at kon­tak­te par­ti­le­der­ne for at give udtryk for vores sto­re util­freds­hed med for­lø­bet,” 

BYGGER TILLID

Og han siger vide­re:
” For det før­ste er for­e­nings­li­vet byg­get op på til­lid, og der er man­ge, som føler det stærkt ube­ha­ge­ligt at skul­le afkræ­ve cor­o­na­pas af andre med­lem­mer. For det andet, så fore­går der mas­ser af akti­vi­tet, hvor med­lem­mer bare luk­ker sig selv ind og dyr­ker deres idræt på egen hånd. Det er en stor opga­ve at pålæg­ge de få fri­vil­li­ge kræf­ter, at de plud­se­lig skal age­re cor­ona­kon­trol­lan­ter i tide og utide”.

FORSØGER AT FINDE LØSNING

”For ØFUG bety­der det alver­den at kun­ne genåb­ne, og vi hav­de glæ­det os til det”, siger Line Tikjøb. ”Vores fri­vil­li­ge kan ikke være med på de betin­gel­ser, der nu er meldt ud. Vi for­sø­ger dog at fin­de en løs­ning, så vi kan åbne fit­ness i et vist omfang”.

Pen­ge­ne fra to byfe­ster mang­ler i den lil­le forening

Den for­sin­ke­de åbning af Hal­len og ØFUG-fit­ness er bare et af man­ge slag, som den loka­le idræts­for­e­ning har fået i Cor­o­na-tiden. Pen­ge­kas­sen er tom. De pen­ge, som fri­vil­li­ge ple­jer at tje­ne ved byfest, lop­pe­mar­ked og den sto­re gym­na­stik-opvis­ning mang­ler i kas­sen. Det er omkring 200.000 kr, når de min­dre til­skud, som for­e­nin­gen har fået, er truk­ket fra. Og nu er Odder Byfest aflyst for andet år i træk. Det bety­der, at der vil mang­le yder­li­ge­re 60.000 kr.

Det sto­re lop­pe­mar­ked ser ud til at kun­ne gen­nem­fø­res i sep­tem­ber. Men over­skud fra det er slet ikke nok til at dæk­ke tabet af de andre akti­vi­te­ter og tabet af et luk­ket fit­ness-rum i måneder.

KALENDER


ÆSKEN HOLDER ÅBENT

Æsken på Alrø hol­der nu åbent hver dag fra kl. 13 – kl. 17. 

LISBETH VISER HAVEN FREM

Og hun giver kaf­fe og småka­ger på gårds­plad­sen 30. juni mel­lem kl. 10 og kl. 17 – det hele er gra­tis. Hvis det reg­ner, dæk­kes der op til kaf­fe-kom-sam­men inden døre. Der vil også være mulig­hed for at se hen­des lil­le land­brugs­mu­se­um i stal­den. Adres­sen er Per­sie­vej 21.

LOKALDYSTEN
Så er det igen tiden til at lands­by­er­nes bebo­e­re dyster om at bevæ­ge sig mest muligt. 14. sep­tem­ber hol­der Lokal­råd og Hal­len lokal­dyst for Ørting Falling.