KORT NYT

DET BLEV TIL 3.803 KM

Igen i år vandt Hund­slund lokal­dy­sten. På 2. plad­sen kom Sak­sild, som var med for før­ste gang i år. Gyl­ling snup­pe­de 3. plad­sen og Ørting-Fal­ling blev num­mer fire.

Alt i alt fik kon­kur­ren­cen bor­ge­re i de fire lands­by­er til at løbe, gå og cyk­le 3.803 km.

PROGRAMMER FOR DEN NYE SÆSON

Liter­vis af kaf­fe, kort­spil, bræt­spil, fored­rag, udflug­ter, fæl­les­spis­ning….
Dan­ske Seni­o­rers og Tors­dags­klub­bens pro­gram­mer for den kom­men­de sæson rum­mer gode ople­vel­ser for områ­dets “grå guld”.
Beg­ge pro­gram­mer er nu lagt ind under Lokal­råd og for­e­nin­ger. Som sæd­van­ligt fore­går det i Sog­ne­hu­set på Bils­bæ­kvej i Ørting.

THEJSEN FORLADER FONDEN ØRTING

Dit­te-Marie Thej­sen for­la­der job­bet som vice­for­stan­der på Fon­den Ørting for at bli­ve skole­le­der på Åsko­len, frisko­len i Hør­ning. Hun har arbej­det på opholds­ste­det i mere end 10 år.
Åsko­len har 150 ele­ver fra 0. – 7. klas­se, og en af Thej­sens opga­ver bli­ver at arbej­de med en over­byg­ning. Hun er uddan­net lærer fra Den Frie Lærer­højsko­le. Uddan­nel­sen er spe­ci­elt mål­ret­tet frisko­ler, efter­sko­ler og højskoler.

LOKALRÅD

Hvis du vil vide, hvad Lokal­rå­det for Ørting-Fal­ling arbej­der med for tiden, kan du ori­en­te­re dig i de møde­re­fe­ra­ter, der er lagt ind under ”Lokal­råd og for­e­nin­ger”.
Her fin­der du alle refe­ra­ter fra i år – og også fra de sid­ste par år. Nåe­de du ikke gene­ral­for­sam­lin­gen, kan du sam­me sted fin­de beret­ning, refe­rat og regnskab.

LUK IKKE DE TRÆNGENDE IND

Hvis det rin­ger på døren og frem­me­de beder om lov til at bru­ge dit toilet, skal du ikke luk­ke de træn­gen­de ind. For når de går igen, mang­ler du fle­re gen­stan­de. Den ene er en kvinde.

Det har ældre bebo­e­re i Gyl­ling ople­vet, da de var ven­li­ge mod de frem­me­de. Ven­lig­he­den blev ikke gen­gældt. Så glem med­men­ne­ske­lig­he­den – luk og lås døren. Ring til din nabo eller en anden, hvis de bli­ver uden for.

GENERALFORSAMLING

Alle over 16 år, som bor fat i Ørting-Fal­ling Sog­ne, er med­lem­mer af Lokal­rå­det. Også selv om de hver­ken har udfyldt en blan­ket eller betalt kon­tin­gent, som ellers er det almin­de­li­ge, når man bli­ver med­lem af en for­e­ning.  De kan møde op til gene­ral­for­sam­lin­gen og stem­me. Det­te års gene­ral­for­sam­ling fin­der sted d. 29. marts kl. 19 – 21.30 hos Dine­sen i Fal­ling. Lokal­rå­det har eksi­ste­ret siden okto­ber 2014 og skal være områ­dets kon­takt til kom­mu­nal­be­sty­rel­se og for­valt­ning.  Hvis du vil se, hvad rådet arbej­der med, så find alle møde­re­fe­ra­ter på Lokal­po­sten under Lokal­råd og foreninger.

STØTTE TIL HANDELSPLADSEN

Der er luk­ket så meget som muligt for fry­se­re og køle­re på Han­dels­plad­sen, men alli­ge­vel koster elek­tri­ci­te­ten det hvi­de ud af øjne­ne.  Men Pan­de­ka­ge­bi­len og støt­te­bi­drag ind­brag­te på få timer 16.000 kro­ner – eller et beløb, der bety­der, at reg­nin­gen fra elek­tri­ci­tets­sel­ska­bet for en måneds for­brug, kan beta­les. Pan­de­ka­ge­bi­len done­re­de pen­ge­ne fra to timers salg ved Han­dels­plad­sen, og lands­by­ens bebo­e­re bak­ke­de op og spi­ste fyld­te pan­de­ka­ger til aftens­mad. Den sam­me hjælp fik Dagli’Brugsen i Gylling.

PANDEKAGEBILEN STØTTER LOKALE

Den 9. decem­ber mel­lem kl. 16 og 18 kan man købe pan­de­ka­ger med fyld ved Han­dels­plad­sen i Ørting. Pen­ge­ne fra sal­get går ube­skå­ret til hjælp til at beta­le el-reg­­nin­­gen. I går var Pan­de­ka­ge­bi­len ved Gyl­ling-Brugs­­en – også for at give et til­skud til de sti­gen­de udgifter. 

Valg flyt­ter sang til kirken

Stem­me­bok­se og valg­til­for­ord­ne­de ryk­ker 1. novem­ber ind i Sog­ne­hu­set og fortræn­ger den sang­grup­pe, som ple­jer at mødes der før­ste tirs­dag i måne­den. Men grup­pen kan sta­dig mødes, for kir­ken er reser­ve­ret til dem. Kaf­fen skal sta­dig tages med hjemmefra.

BRUGSEN ER NU ÅBEN KL. 8 – 18

Fra i mor­gen – 1. okto­ber – ændrer Gyl­ling-Brugs­­en åbning­sti­den. Den åbner kl. 8 og luk­ker kl. 18. Der er skå­ret en halv time om mor­ge­nen og en time om afte­nen, og er en kon­se­kvens af, at elek­tri­ci­te­ten koster det hvi­de ud af øjne­ne. De nye tider bety­der, at ingen med­ar­bej­de­re bli­ver fyret.

FDF Ørting-Fal­ling kan fortsætte

Syv voks­ne har meldt sig til at gå ind som fri­vil­li­ge i FDF-arbej­­det. Og det bety­der, at kred­sen kan fort­sæt­te. Ikke kun børn fra det­te områ­de er med i den loka­le FDF-kreds. Også børn fra Gyl­ling del­ta­ger.
De kan nu alle mødes igen 1. sep­tem­ber kl. 18.30 ved spej­der­hyt­ten på Tof­ten i Ørting.

Mari­an­ne Lyst stopper

Sog­ne­præst Mari­an­ne Lyst har valgt at gå på pen­sion ved års­skif­tet. Inden da har hun ferie, der skal afvik­les, så hen­des afskeds­gud­stje­ne­ster bli­ver holdt 27. novem­ber. Det er i Gyl­ling Kir­ke kl. 9.30, og kl. 10.30 på Alrø.

Pas på kanterne

Cykel­stien mel­lem Ørting og Odder har nu fået et lag asfalt, der har dæk­ket de rev­ner, der for­år­sa­ge­de en del uheld. Den smal­le cykel­sti har der­for nu fået kan­ter, der kan være far­li­ge, hvis cyk­li­ster også lader Tour de Fran­­ce-febe­ren sni­ge sig ind på turen til arbej­de og over­ha­ler. Så pas på.

CYKELSTIERNE SKAL FORBEDRES

”Det kom­mer på i løbet af for­å­ret – i hvert fald inden som­mer­fe­ri­en”.
”Det” er et nyt slid­lag på cykel­sti­er­ne mel­lem Ørting og Odder. Og løf­tet om for­bed­ring af cykel­stien er givet af for­man­den for Kli­­ma- og Pla­n­ud­val­get, Kre­sten Bjer­re i Hor­sens Fol­ke­blad 21. janu­ar. Cyk­li­ster har i lang tid kla­get over de dår­li­ge for­hold, der har bety­det, at man­ge er væltet.

KAFFEN SERVERESKIRKEN

Så meget er aflyst eller udskudt. Men ikke mor­gensan­gen i kir­ken. Den bli­ver gen­nem­ført 13. janu­ar kl. 9.30 som plan­lagt. Ene­ste ændring er, at der ikke bag­ef­ter er mor­genkaf­fe i Sog­ne­hu­set. Kaf­fen bli­ver den­ne gang ser­ve­ret i kir­ken. Virus-reg­­ler­­ne bli­ver over­holdt, så det er trygt at deltage. 

Lys i vin­du­er­ne udtryk­ker “aldrig mere”

I aften vil lys være tændt i man­ge vin­du­er over hele Dan­mark for at mar­ke­re, at midt i den sæd­van­li­ge nyheds­ud­sen­del­se fra BBC lød befri­el­ses­bud­ska­bet kl. 20.34 for 76 år siden. 

Tysker­ne hav­de over­gi­vet sig. Dan­mark var atter frit. Også  i vores områ­det vil lys bli­ve sat i vin­du­er­ne. Men det er tre dage for tid­ligt. Tysker­ne blev nem­lig her. Da resten af Dan­mark – dog ikke Born­holm – feste­de, erklæ­re­de den tyske kom­man­dant, at han hav­de ikke fået ordre til at over­gi­ve sig. Han med­del­te, at blev Dan­ne­brog hejst, vil­le huset bli­ve sprængt i luf­ten, og hvis han så skyg­gen af per­so­ner med mod­stands­be­væ­gel­sens arm­bind, vil­le han tager gids­ler, der risi­ke­re­de at bli­ve skudt. Den histo­rie kan du læse her. Først 7. maj over­gav han sig – tysker­ne pak­ke­de sam­men og begynd­te den lan­ge van­dring hjem til deres søn­der­bom­be­de land.

Først 7. maj over­gav den tyske kom­man­dant sig

5. maj er den offi­ci­el­le befri­el­ses­dag. For det var den­ne dag kl. 8 om mor­ge­nen, at den tyske kapi­tu­la­tion trå­d­te ende­ligt i kraft. 

Den aften begynd­te også, hvad der sene­re er ble­vet kaldt en sort plet i Dan­marks histo­rie. Nem­lig rets­op­gø­ret. Histo­ri­en om såvel det loka­le som det natio­na­le fin­der du her

Arre­sta­tio­ner­ne af lands­for­ræ­der­ne ske­te på må og få. Uskyl­di­ge og de små fisk gik i net­tet. De sto­re gik sene­re fri. Døds­straf­fen, der var afskaf­fet i 1930, blev genind­ført med til­ba­ge­vir­ken­de kraft. Øje for øje – tand for tand syn­tes at være rets­prin­cip­pet den før­ste tid efter den hævn­ger­ri­ge stem­ning efter 4. maj. Men da hver­da­gen kom til­ba­ge, for­svandt også den – og inter­es­sen for opgø­ret blev minimalt.

DEN DANSKE MENGELE FRA LØJENKÆR

Carl Vær­net – der ikke vil­le hed­de Jensen

En af de sto­re, der gik fri, var den dan­ske læge Carl Vær­net, der var født og opvok­set på en gård i Løjen­kær – 12 km fra Ørting og kun få km fra lands­by­en Bal­le. Den­gang var hans efter­navn Jen­sen, men da han begynd­te på medi­cin­stu­di­et, men­te han ikke, det var pas­sen­de bare sene­re at bli­ve dok­tor Jen­sen. Så han tog nav­ne­for­an­dring. I KZ-lej­ren Buchenwald udfør­te han medi­cin­ske eks­pe­ri­men­ter med fan­ger­ne. Han men­te at kun­ne hel­bre­de homo­seksu­el­le ved at indo­pe­re­re kun­sti­ge kir­t­ler. Rigs­fø­rer og inden­rigs­mi­ni­ster Hein­rich Him­m­ler inter­es­se­re­de sig for Vær­nets arbej­de, der hvi­le­de på et sær­de­les let – eller ret­te­re ikke eksi­ste­ren­de – viden­ska­be­ligt grund­lag. Men næst efter jøder, var homo­seksu­el­le det vær­ste Him­m­ler vid­ste. Og med opbak­ning fra ham hav­de Vær­net frit spil. Han blev også udnævnt til SS-major. Dan­marks dok­tor Men­ge­le blev han kaldt.

I marts 1945 flyg­te­de han sam­men med fami­li­en til Dan­mark og søg­te til­flugt på den fædre­ne gård, som hans bror nu eje­de. Her blev han arre­ste­ret, sendt til Køben­havn og sig­tet for krigs­for­bry­del­ser. I novem­ber 1945 bluf­fe­de han sig til en kri­tisk hjer­te­syg­dom med hjælp fra to læger. Han blev fra fængs­let over­ført til hospi­ta­let, hvor de sam­me to læger skrev under på, at han var for syg til en rets­sag – han bur­de løsla­des. I febru­ar 1946 blev rets­sa­gen lagt på hyl­den. Men syg­dom­men kun­ne kure­res i Sve­ri­ge, hed det. Så den dan­ske Men­ge­le fik sit pas til­ba­ge og tog til Sto­ck­holm. Her­fra flyg­te­de han til Argen­ti­na, hvor et stort antal nazi­ster alle­re­de opholdt sig. Han blev aldrig dømt for krigsforbrydelser.

HISTORIEFORFALSKNINGEN

Den 4. maj om afte­nen begynd­te histo­ri­e­for­falsk­nin­gen også. På det tids­punkt var for­tæl­lin­gen om Dan­mark som en mod­stands­na­tion, hvor alle hav­de bidra­get, alle­re­de ved at bli­ve byg­get op. Som Per Stig Møl­ler skri­ver i bogen ”Som­me­ren 45”: ”I maj 1945 hav­de alle været med i fri­heds­kam­pen, og mere end 50.000 gik i løbet af måne­den med fri­heds­kæm­per-arm­bind, selv om rea­li­te­ten var, at kun 2 – 3 pro­cent af befolk­nin­gen hav­de bidra­get til den”.
Glemt var de man­ge tyske jøder, der blev afvist ved den dan­ske græn­se før besæt­tel­sen. Glemt var den poli­ti­ske for­døm­mel­se af sabo­ta­ge og modstand. 

DE TYSKE FLYGTNINGE

250.000 tyske flygt­nin­ge kom til Danmark

Og i den rus blev der set end­da rig­tigt skævt til de tyske flygt­nin­ge. I fil­me­ne om besæt­tel­sen, der efter befri­el­sen skul­le styr­ke myten om dan­sker­ne, der ikke bøje­de nak­ken, spe­a­ke­de sku­e­spil­le­ren Mogens Wieth og sport­sjour­na­li­sten Gun­nar Nu om de ”sult­ne, syge, luse­de og lase­de” tyske flygt­nin­ge, og om alle de syg­dom­me, de brag­te med sig.
I april 1945 skrev det ille­ga­le blad Frit Dan­mark: ”I går brov­ten­de, piskesvin­gen­de, under­tryk­ken­de – i mor­gen klyn­ken­de, inds­mi­gren­de flygt­nin­ge i fuld gang med at slip­pe med­li­den­heds-kampag­ne løs på Euro­pa”.
Af de 250.000 tyske flygt­nin­ge, der kom til Dan­mark, var 70.000 under 15 år.

Der er al mulig grund til at sæt­te lys i vin­du­er­ne både i aften og på fre­dag for at fejre og for at sige “aldrig mere”. Også til mere end nazis­me og fascisme.

Afsnit­tet om den dan­ske dok­tor Men­ge­le fra Løjen­kær byg­ger på Hans David­sen-Niel­sen m.fl: Vær­net, 2002
Josef Men­ge­le var kendt for at udfø­re mere end 900 for­søg med tvil­lin­ger – som regel børn – der befandt sig i udryd­del­ses­lej­ren Aus­chwitz-Bir­ke­nau. Også han flyg­te­de til Argentina.

Læs/​genlæs Lokal­po­stens artik­ler om den tyske besæt­tel­se set fra en lokal syns­vin­kel:
Hver­da­gen var til­ba­ge efter besæt­tel­sen – tysker­ne var usyn­li­ge
Den orga­ni­se­re­de mod­stand i vores områ­de begynd­te på lan­det
Fol­ke­for­nø­jel­se at håne
Kun “natio­nalt for­kvak­le­de” kun­ne have med­li­den­hed med de tyske flygt­nin­ge


Efter­krig­sti­dens film – “Dan­mark i læn­ker” – kan ses her

KALENDER


ÆSKEN HOLDER ÅBENT

Æsken på Alrø hol­der nu åbent i wee­ken­der­ne fra kl. 13 – kl. 17. 

LIVGADERNE 

Fra 13. – 15. juni hol­der Gyl­ling byfest. I år vil alt ikke fore­gå på sport­s­plad­sen. Ban­ko, kon­cert, spis­ning og musik er flyt­tet For­sam­lings­hu­set og Møl­len.

ER DER IGEN METALFORSAMLINGSHUSET


SANKT HANS VED MØLLEN

Gril­len er tændt og der kan købes øl og soda­vand. Kl. 19 begyn­der bålet at kni­t­re, og der skal syn­ges og lyt­tes til tale. Gyl­ling Event­for­e­ning og Gyl­ling Møl­le er gået sam­men om at arran­ge­re Sankt Hans for hele lands­by­en d. 23. juni. Hvis der bli­ver et over­skud, går pen­ge­ne til For­sam­lings­hu­set og til Møllen. 

LISBETH VISER HAVEN FREM

Og hun giver kaf­fe og småka­ger på gårds­plad­sen 30. juni mel­lem kl. 10 og kl. 17. Det koster ikke en bøjet to-kro­ne. Hvis det reg­ner, dæk­kes der op til kaf­fe-kom-sam­men inden døre. Der vil også være mulig­hed for at se hen­des lil­le land­brugs­mu­se­um i stal­den. Adres­sen er Per­sie­vej 21.

Et lil­le udsnit af de gam­le red­ska­ber i staldmuseet