KORT NYT

Sog­neud­flugt til Den Geo­gra­fi­ske Have

19. august kl. 8.10 går bus­sen fra Sog­ne­hu­set i Ørting til kir­ken i Gyl­ling, hvor den sam­ler del­ta­ge­re op kl. 8.15 før turen går til for­sam­lings­hu­set på Alrø kl. 8.30. Turen går til Den Geo­gra­fi­ske Have i Kol­ding. Her er der rund­vis­ning efter­fulgt af mid­dag på restau­rant Den Gyld­ne Hane. Bag­ef­ter går turen vide­re til Sdr.Bjert med rund­vis­ning i kir­ken og kaf­fe på kro­en. Kl. 16 går turen til­ba­ge. Del­ta­gel­se i udflug­ten koster 100 kr. Til­mel­ding til  Jør­gen Jen­sen på mail jensen-​lave@​live.​dk eller tlf. 24943395 

Gene­ral­for­sam­ling i Hallen

Cor­o­­na-restrik­tio­­ner for­sin­ke­de også gene­ral­for­sam­lin­gen i Ørting Hallen. 

Men 1. juli kl. 19 bli­ver den holdt, og som altid har alle bor­ge­re over 15 år i Ørting-Fal­ling sog­ne adgang og stem­me­ret. Det sam­me har med­lem­mer af de for­e­nin­ger, der bru­ger Hal­len. Det gæl­der f.eks. fle­re bebo­e­re i Gyl­ling.På valg er for­mand, sekre­tær, et besty­rel­ses­med­lem og en sup­ple­ant.Tho­mas Tikjøb genop­stil­ler som for­mand. Også Micha­el Hov­mand genop­stil­ler som sekretær. 

Brugs­en støt­ter forsamlingshuset

Da dagens omsæt­ning i Brugs­en i Gyl­ling var gjort op fre­dag, kun­ne udde­ler Krogstrup skri­ve en check på 14.374,75 kr til For­sam­lings­hu­set. Belø­bet sva­rer til 20 pro­cent af dagens omsæt­ning.Som meget andet er for­sam­lings­hu­set også på hæle­ne efter Cor­o­­na-ned­luk­­nin­­gen. Der har hver­ken været soci­a­le arran­ge­men­ter eller udlej­ning til pri­va­te fester. 

Gyl­ling byfest er aflyst

Gyl­ling Kul­tur­for­e­ning kaster nu hånd­klæ­det i rin­gen og afly­ser byfe­sten.Det er Cor­o­­na-krav og mang­len på øko­no­misk sik­ker­hed, der har fået for­e­nin­gen til at tage beslut­nin­gen.Odder byfest er også aflyst. Det bety­der, at Gyl­ling Sport og Idræt – som ØFUG – går glip af en ind­tægt på godt 60.000 kr. 

Gyl­ling vil blomstre

To grøn-bru­­ne græs­a­re­a­ler tæt på sko­len vil bli­ve erstat­tet med blom­ster­be­de. Og ved det lil­le regn­vands-bas­sin skal der plan­tes frugt­træ­er og buske. Alt for at give lands­by­ens bor­ge­re noget smukt at se på og for at øge biodiversiteten. 

Det er Gyl­ling Sko­le og Bør­ne­hus­råd, der sam­men med Lokal­rå­det har fået ide­en og sam­men søgt – og fået – pen­ge til pro­jek­ter­ne fra Kvi­ck­ly – 20.000 kr er kom­met ind på kontoen. 

Slut med selv­pluk jord­bær og ærter

For man­ge i områ­det har det været tra­di­tion at tage til Holt­gaard og pluk­ke jord­bær og ærter. Og hver dag i jord­bær­sæ­so­nen er fri­ske røde bær og poser fyldt med grøn­ne bæl­ge kom­met til Han­dels­plad­sen i Ørting.Men nu er det slut. Anne og Hel­ge har efter man­ge over­vej­el­ser at stop­pe pro­duk­tio­nen af kar­to­f­ler, ærter og jord­bær – luk­ke gård­bu­tik­ken og for­pag­te jor­den ud. De to nær­mer sig pen­sions­al­de­ren. Der­for har de beslut­tet at stoppe. 

Byrå­det bli­ver en kommunalbestyrelse

Når vi skal til valg 16. novem­ber, væl­ger vi ikke repræ­sen­tan­ter til et byråd. Men til en kom­mu­nal­be­sty­rel­se. Alle par­ti­er vedt­og Enheds­li­stens for­slag om nav­ne­æn­dring. I begrun­del­sen for for­sla­get hed­der det, at byråd ”giver det fejl­ag­ti­ge ind­tryk, at Odder by har en sær­sta­tus, og ”byrå­det” har en sær­lig rol­le i for­hold til Odder by frem­for de øvri­ge min­dre byer. Det var ved sid­ste kom­mu­nalvalg en hyp­pigt fore­kom­men­de kri­tik. Den er vi eni­ge i, og vi ønsker at bru­ge det mere kor­rek­te udtryk ”Odder kom­mu­nal­be­sty­rel­se”. Vi er besty­rel­se for hele Odder kom­mu­ne”.Ændrin­gen gæl­der fra 1. janu­ar næste år. 

Cykel­stien blev 2,2 mio kr billigere

Pri­sen for cykel­stien mel­lem Ørting og Gyl­ling blev alt i alt 7,1 mill. kr.  Den var bud­get­te­ret til at koste 9,3 mio – så der er alt­så 2,2 mio kr til­ba­ge på kon­to­en.Cykel­stien blev offi­ci­elt åbnet 16. decem­ber 2019. 200 men­ne­sker ind­vie­de den 4 km lan­ge sti. Siden er den ble­vet brugt af man­ge gåen­de, cyk­len­de og løben­de. Spe­ci­elt under Cor­o­­na-ned­luk­­nin­­gen har man­ge hunde fået den dag­li­ge motion her. I begyn­del­sen lidt lang­somt, men efter­som hund­en fik eje­ren i bed­re form i et hur­ti­ge­re tempo. 

Præ­s­te­går­den solgt – til en præst

Rand­lev-præ­­sten Met­te Rot­h­mann har købt Ørting Præ­s­te­gård, og 1. juni flyt­ter hun ind. 1. okto­ber går hun på pension. 

Huset har været lejet ud siden Ørting-Fal­lings præst, Vibe­ke Døs­sing Rude­beck, blev flyt­tet til Odder og biskop og provst beslut­te­de, at seks landsog­ne kan betje­nes af kun to præster. 

Akti­vi­te­ter – på trods af Corona

På Alrø spil­ler børn og unge fod­bold og rund­bold hver man­dag kl. 15.30. Og på tirs­dag kl.14.00 tyv­star­ter øens pen­tanque klub sæso­nen. Den 16. begyn­der fod­bold­sæ­so­nen i Gyl­ling, og Dan­ske Seni­o­rer Ørting-Fal­ling fort­sæt­ter gåtu­re og spil på FDF-plad­­sen hver man­dag kl. 13.30. Cor­o­na kan ikke stop­pe uden­­dørs-akti­vi­te­ter­­ne, når restrik­tio­ner­ne bli­ver overholdt. 

Tre loka­le stil­ler op

16. novem­ber skal vi til kom­mu­nalvalg.  Fore­lø­big stil­ler tre loka­le op. Det er Klaus Rafa­el Jen­sen fra Fal­ling, der alle­re­de er i kom­mu­nal­be­sty­rel­sen for de kon­ser­va­ti­ve. Og det er John Rosen­høj fra Amstrup, der også alle­re­de har en plads for Dansk Fol­ke­par­ti. Ny er Jan Kjær­s­gaard fra Ørting, der stil­ler op for Soci­al­de­mo­kra­ter­ne. Først efter par­tiets gene­ral­for­sam­ling ved vi, hvil­ket num­mer på listen han bliver. 

Fire loka­le pro­jek­ter fik penge

Kom­mu­nens lokal­råd har delt ud af pen­ge­ne i fæl­les­pulj­en for pro­jek­ter. Fire pro­jek­ter fra vores områ­de fik pen­ge. Lokal­rå­det for Ørting Fal­ling sog­ne fik 40.000 kr til et natur­pro­jekt  ved Older­mands­høj­en på Mose­vej.  Fryse­hu­set i Ålstrup, der er lands­by­ens for­sam­lings­hus, fik 4.735 kr til en ny flag­stang. Gyl­ling For­sam­lings­hus fik 40.000 kr til nyt gulv og Gyl­ling Lokal­råd fik 25.000 kr til øget biodiversitet. 

Defi­ni­tion på optimisme

Den nye café på Alrø, der vil sæl­ge pro­duk­ter lavet af bison kød, isv­af­ler samt kaf­fe og kage, tager alle­re­de nu imod bord­be­stil­lin­ger, for­di ejer­ne for­ven­ter at åbne til påske. De håber på, at Met­te Fre­de­rik­sen til den tid har lem­pet Cor­o­­na-restrik­tio­­ner­­ne. Det er måske nok defi­ni­tio­nen på opti­mis­me, men deler du den, kan du bestil­le bord på hjem­mesi­den http://​alrokg​.dk

AURA-pen­ge­ne skal bru­ges til spil

Dan­ske Seni­o­rer Ørting Fal­ling har fået 2000 kr fra Auras Cor­o­na­hjæl­pe­pak­ke. Pen­ge­ne skal bru­ges til køb af spil, der kan bru­ges udendørs. 

For­e­nin­gens akti­vi­te­ter har været luk­ket ned læn­ge, og med­lem­mer­ne sav­ner at være sam­men. Besty­rel­sen håber der­for, at det sidst i febru­ar bli­ver muligt at arran­ge­re gåtu­re, spil på FDF’s sto­re grund og drik­ke kaf­fe sam­men i shelteret. 

Bil­li­ge­re byggegrunde

På den luk­ke­de del af kom­mu­nal­be­sty­rel­sens møde beslut­te­de med­lem­mer­ne at sæt­te pri­sen på de otte byg­ge­grun­de i Sme­­de­­ga­­de-områ­­det i Ørting ned med 15 pro­cent. Kun to af de otte grun­de er på nuvæ­ren­de tids­punkt for­hånds­re­ser­ve­ret. En ejen­doms­mæg­ler har vur­de­ret, at pri­sen var sat for højt.Også byg­ge­grun­de­ne i Gyl­ling og Hund­slund er svæ­re at sæl­ge. Men her er mel­din­gen fra ejen­doms­mæg­le­ren, at pri­ser­ne mat­cher markedet. 

Lys i vin­du­er­ne udtryk­ker “aldrig mere”

I aften vil lys være tændt i man­ge vin­du­er over hele Dan­mark for at mar­ke­re, at midt i den sæd­van­li­ge nyheds­ud­sen­del­se fra BBC lød befri­el­ses­bud­ska­bet kl. 20.34 for 76 år siden. 

Tysker­ne hav­de over­gi­vet sig. Dan­mark var atter frit. Også  i vores områ­det vil lys bli­ve sat i vin­du­er­ne. Men det er tre dage for tid­ligt. Tysker­ne blev nem­lig her. Da resten af Dan­mark – dog ikke Born­holm – feste­de, erklæ­re­de den tyske kom­man­dant, at han hav­de ikke fået ordre til at over­gi­ve sig. Han med­del­te, at blev Dan­ne­brog hejst, vil­le huset bli­ve sprængt i luf­ten, og hvis han så skyg­gen af per­so­ner med mod­stands­be­væ­gel­sens arm­bind, vil­le han tager gids­ler, der risi­ke­re­de at bli­ve skudt. Den histo­rie kan du læse her. Først 7. maj over­gav han sig – tysker­ne pak­ke­de sam­men og begynd­te den lan­ge van­dring hjem til deres søn­der­bom­be­de land.

Først 7. maj over­gav den tyske kom­man­dant sig

5. maj er den offi­ci­el­le befri­el­ses­dag. For det var den­ne dag kl. 8 om mor­ge­nen, at den tyske kapi­tu­la­tion trå­d­te ende­ligt i kraft. 

Den aften begynd­te også, hvad der sene­re er ble­vet kaldt en sort plet i Dan­marks histo­rie. Nem­lig rets­op­gø­ret. Histo­ri­en om såvel det loka­le som det natio­na­le fin­der du her

Arre­sta­tio­ner­ne af lands­for­ræ­der­ne ske­te på må og få. Uskyl­di­ge og de små fisk gik i net­tet. De sto­re gik sene­re fri. Døds­straf­fen, der var afskaf­fet i 1930, blev genind­ført med til­ba­ge­vir­ken­de kraft. Øje for øje – tand for tand syn­tes at være rets­prin­cip­pet den før­ste tid efter den hævn­ger­ri­ge stem­ning efter 4. maj. Men da hver­da­gen kom til­ba­ge, for­svandt også den – og inter­es­sen for opgø­ret blev minimalt.

DEN DANSKE MENGELE FRA LØJENKÆR

Carl Vær­net – der ikke vil­le hed­de Jensen

En af de sto­re, der gik fri, var den dan­ske læge Carl Vær­net, der var født og opvok­set på en gård i Løjen­kær – 12 km fra Ørting og kun få km fra lands­by­en Bal­le. Den­gang var hans efter­navn Jen­sen, men da han begynd­te på medi­cin­stu­di­et, men­te han ikke, det var pas­sen­de bare sene­re at bli­ve dok­tor Jen­sen. Så han tog nav­ne­for­an­dring. I KZ-lej­ren Buchenwald udfør­te han medi­cin­ske eks­pe­ri­men­ter med fan­ger­ne. Han men­te at kun­ne hel­bre­de homo­seksu­el­le ved at indo­pe­re­re kun­sti­ge kir­t­ler. Rigs­fø­rer og inden­rigs­mi­ni­ster Hein­rich Him­m­ler inter­es­se­re­de sig for Vær­nets arbej­de, der hvi­le­de på et sær­de­les let – eller ret­te­re ikke eksi­ste­ren­de – viden­ska­be­ligt grund­lag. Men næst efter jøder, var homo­seksu­el­le det vær­ste Him­m­ler vid­ste. Og med opbak­ning fra ham hav­de Vær­net frit spil. Han blev også udnævnt til SS-major. Dan­marks dok­tor Men­ge­le blev han kaldt.

I marts 1945 flyg­te­de han sam­men med fami­li­en til Dan­mark og søg­te til­flugt på den fædre­ne gård, som hans bror nu eje­de. Her blev han arre­ste­ret, sendt til Køben­havn og sig­tet for krigs­for­bry­del­ser. I novem­ber 1945 bluf­fe­de han sig til en kri­tisk hjer­te­syg­dom med hjælp fra to læger. Han blev fra fængs­let over­ført til hospi­ta­let, hvor de sam­me to læger skrev under på, at han var for syg til en rets­sag – han bur­de løsla­des. I febru­ar 1946 blev rets­sa­gen lagt på hyl­den. Men syg­dom­men kun­ne kure­res i Sve­ri­ge, hed det. Så den dan­ske Men­ge­le fik sit pas til­ba­ge og tog til Sto­ck­holm. Her­fra flyg­te­de han til Argen­ti­na, hvor et stort antal nazi­ster alle­re­de opholdt sig. Han blev aldrig dømt for krigsforbrydelser.

HISTORIEFORFALSKNINGEN

Den 4. maj om afte­nen begynd­te histo­ri­e­for­falsk­nin­gen også. På det tids­punkt var for­tæl­lin­gen om Dan­mark som en mod­stands­na­tion, hvor alle hav­de bidra­get, alle­re­de ved at bli­ve byg­get op. Som Per Stig Møl­ler skri­ver i bogen ”Som­me­ren 45”: ”I maj 1945 hav­de alle været med i fri­heds­kam­pen, og mere end 50.000 gik i løbet af måne­den med fri­heds­kæm­per-arm­bind, selv om rea­li­te­ten var, at kun 2 – 3 pro­cent af befolk­nin­gen hav­de bidra­get til den”.
Glemt var de man­ge tyske jøder, der blev afvist ved den dan­ske græn­se før besæt­tel­sen. Glemt var den poli­ti­ske for­døm­mel­se af sabo­ta­ge og modstand. 

DE TYSKE FLYGTNINGE

250.000 tyske flygt­nin­ge kom til Danmark

Og i den rus blev der set end­da rig­tigt skævt til de tyske flygt­nin­ge. I fil­me­ne om besæt­tel­sen, der efter befri­el­sen skul­le styr­ke myten om dan­sker­ne, der ikke bøje­de nak­ken, spe­a­ke­de sku­e­spil­le­ren Mogens Wieth og sport­sjour­na­li­sten Gun­nar Nu om de ”sult­ne, syge, luse­de og lase­de” tyske flygt­nin­ge, og om alle de syg­dom­me, de brag­te med sig.
I april 1945 skrev det ille­ga­le blad Frit Dan­mark: ”I går brov­ten­de, piskesvin­gen­de, under­tryk­ken­de – i mor­gen klyn­ken­de, inds­mi­gren­de flygt­nin­ge i fuld gang med at slip­pe med­li­den­heds-kampag­ne løs på Euro­pa”.
Af de 250.000 tyske flygt­nin­ge, der kom til Dan­mark, var 70.000 under 15 år.

Der er al mulig grund til at sæt­te lys i vin­du­er­ne både i aften og på fre­dag for at fejre og for at sige “aldrig mere”. Også til mere end nazis­me og fascisme.

Afsnit­tet om den dan­ske dok­tor Men­ge­le fra Løjen­kær byg­ger på Hans David­sen-Niel­sen m.fl: Vær­net, 2002
Josef Men­ge­le var kendt for at udfø­re mere end 900 for­søg med tvil­lin­ger – som regel børn – der befandt sig i udryd­del­ses­lej­ren Aus­chwitz-Bir­ke­nau. Også han flyg­te­de til Argentina.

Læs/​genlæs Lokal­po­stens artik­ler om den tyske besæt­tel­se set fra en lokal syns­vin­kel:
Hver­da­gen var til­ba­ge efter besæt­tel­sen – tysker­ne var usyn­li­ge
Den orga­ni­se­re­de mod­stand i vores områ­de begynd­te på lan­det
Fol­ke­for­nø­jel­se at håne
Kun “natio­nalt for­kvak­le­de” kun­ne have med­li­den­hed med de tyske flygt­nin­ge


Efter­krig­sti­dens film – “Dan­mark i læn­ker” – kan ses her

KALENDER

DANSKE SENIORES PROGRAM
Pro­gram for efter­å­ret og for for­å­ret 2022 er nu lagt ind under lokal­råd & foreninger

GÅTURENE FORTSÆTTER
I hele juni måned fort­sæt­ter Tors­dags­klub­ben med at mødes hver man­dag kl. 13.30 til gåtu­re og fæl­les kaf­fe i FDF’s hyt­te på Tof­ten i Ørting

GENERALFORSAMLING
1. juli kl. 19 kan alle bor­ge­re over 15 år i Ørting Fal­ling sog­ne del­ta­ge i Hal­lens gene­ral­for­sam­ling. Og de har også stem­me­ret. Det sam­me har med­lem­mer af for­e­nin­ger, der bru­ger Hallen.

GALLERI MYNSTER
- i den gam­le sko­le på Alrø hol­der åbent fra kl. 14 – 17 alle lør­da­ge, søn­da­ge og hel­lig­da­ge med salg af små og sto­re male­ri­er samt kjo­ler og blu­ser i både hør og kasmir.

ÆSKEN ALRØ
- er åben alle wee­ken­der og hel­lig­da­ge fra kl. 13 – kl. 17 med salg af kunst­hånd­værk og strik­va­rer. Som­mer­bu­tik­ken har fået ny ejer – nem­lig Ben­te Kierbye.