KORT NYT

Lokal­rå­det aflyser

Refe­rat fra det sene­ste møde i Lokal­rå­det for Ørting-Fal­ling Sog­ne er nu lagt ind under Lokal­råd og for­e­nin­ger.Sid­ste i refe­ra­tet er en del dato­er opli­stet. Men for­man­den, Jan Kjær­s­gaard, siger, at møde­r­ne er aflyst til vide­re p.g.a. Cor­o­­na-situ­a­tio­­nen. Hvor­når de kan gen­op­ta­ges afhæn­ger af, om der kom­mer nye restrik­tio­ner for at dæm­me op for Covid-19’s engel­ske mutation. 

Jule­g­ud­stje­ne­ste aflyst

Alle gud­stje­ne­ster er aflyst fra og med 24. decem­ber til 3. janu­ar.Det har menig­heds­rå­det og præ­ster­ne i Fjord­pa­sto­ra­tet beslut­tet efter anbe­fa­ling fra biskop­per­ne.De sene­ste dage har været præ­get af meget for­skel­li­ge udmel­din­ger. Først men­te biskop­per­ne, at der skul­le hol­des gud­stje­ne­ster. Så måt­te de kun vare 50 minut­ter – og helst være uden sal­mesang. Sund­heds­sty­rel­sen redu­ce­re­de til 30 minut­ter. Og så sent som for to dage siden sag­de provst Dort­he R. Søren­sen: Kom trygt i kir­ke. Men her i 11. time er alle gud­stje­ne­ster alt­så aflyst. 

Jule­ga­ve til FDF

Por­to­bel­los vel­gø­ren­heds­pro­jekt har delt pen­ge ud, og Ørting-Fal­ling FDF har fået 5000, – kr. Til lyk­ke.Nor­malt bli­ver der lavet en afstem­ning på Face­book, og de tre for­e­nin­ger og klub­ber, der får flest stem­mer, deler pen­ge­ne. Men i dis­se tider er intet nor­malt, så Por­to­bel­lo har beslut­tet, at give 5000, – kr til hver af de fire indstil­le­de for­e­nin­ger. Sid­ste år løb ØFUG med før­ste­plad­sen ved afstemningen. 

Slut med fitness

Fra i mor­gen kl. 16 og frem til i hvert fald 3. janu­ar luk­ker fit­ness i Ørting Hal­len som føl­ge af de nye Cor­o­­na-restrik­tio­­ner. Så for dem, der ikke kan und­væ­re den dag­li­ge træ­ning, er der kun et at gøre: Find løbe­sko­e­ne frem.Hal­lens cafe­te­ria luk­ker også. Jule­træ­er kan sta­dig hen­tes ved Hal­len på søn­dag mel­lem kl. 15 – 17. Men der er hver­ken gløgg eller æbleskiver. 

Jens Peter er sta­dig formand

Jens Peter Peter­sen, som var for­mand for Ørting-Fal­lings menig­heds­råd, fort­sæt­ter som for­mand. Men nu for det fæl­les menig­heds­råd for Fjord­pa­sto­ra­tet, der består af hele seks sog­ne. Nem­lig Ørting, Fal­ling, Gyl­ling, Alrø, Hund­slund og Tor­rild.Næst­for­mand er Tri­ne Bil­le, som er valgt i Hundslund. 

Menig­heds­rå­det er dørvogtere

Hvis du er vant til at gå i kir­ke jule­af­ten, så skal du hjem­me­fra i god tid, hvis du ikke vil risi­ke­re at bli­ve afvist i døren. Her står et med­lem af menig­heds­rå­det og age­rer dør­vog­ter. D.v.s. luk­ker de hel­di­ge ind og afvi­ser de uhel­di­ge. På grund af afstands–  og kva­drat­me­ter­krav må antal­let af kir­ke­gæn­ge­re jule­af­ten reduceres. 

De to præ­ster i Fjord­pa­sto­ra­tet har beslut­tet at hol­de en gud­stje­ne­ste i alle seks kir­ker den 24. dec. I Ørting er det alle­re­de kl 13. på Alrø kl. 14.30 og i Fal­ling kl. 16. 

Loka­l­om­rå­dets udviklingsplan

Lokal­rå­dets udvik­lings­plan for Ørting-Fal­ling områ­det lig­ger nu på siden ”Lokal­råd og for­e­nin­ger”.  Her lig­ger også det sene­ste møde­re­fe­rat.Lokal­po­sten vil i den kom­men­de tid sæt­te fokus på nog­le af de pro­ble­mer, som pla­nen viser, der er i områ­det med de fire lands­by­er: Ørting, Fal­ling, Amstrup og Ålstrup. 

Østjy­der mod Kattegatforbindelsen

Der er basis for en østjysk for­e­ning mod Kat­te­gat­for­bin­del­sen. Det står fast efter DN-Odders møde “for­bin­del­se eller for­ban­del­se” i Pak­hu­set i Odder tirs­dag 20. okto­ber. DN-Odder mel­der ud, så snart der er nyt om den fæl­les forening. 

På Sam­sø er en enig kom­mu­nal­be­sty­rel­se imod Kat­te­gat­for­bin­del­sen og 400 bebo­e­re er med­lem­mer af for­e­nin­gen imod den. Face­book­grup­pen ”Nej tak til motor­ve­je og Kat­te­gat­bro fra og til Odder” har på kort tid sam­let 1200 medlemmer. 

Vej­bod fortsætter

Den lil­le vej­bod ved Brand­by­ge­gaard har været så vel­be­søgt, at den fort­sæt­ter. Hver dag vil den bli­ve fyldt op med går­dens øl, æg, kar­to­f­ler og grønt­sa­ger. Men det sto­re jule­mar­ked er aflyst. “Desvær­re”, siger Lone Vitus. “Mar­ke­det ple­jer at være et kæm­pe til­løbs­styk­ke, og folk kom­mer fra hele lan­det. Det kan vi slet ikke sty­re i for­hold til forsamlingsforbuddet”. 

Cor­o­na-jul

Jule­af­tens­dag ple­jer kir­ker­ne at være fyldt til sid­ste plads. Men i år vil Cor­o­­na-restrik­tio­­ner kræ­ve utra­di­tio­nel­le løs­nin­ger – hvis de da ikke bli­ver ophæ­vet før 24. dec. I Midt-og Vestjyl­land vil sports­hal­ler bli­ve taget i brug. 

I Fjord­pa­sto­ra­tet, som rum­mer seks kir­ker, er der “end­nu ikke klar­hed over, hvor­dan julen skal fejres”, oply­ser sog­ne­præst Kåre Schel­de Busk. ”Men vi er gået i tænkeboks”. 

Pla­der for de smadre­de vinduer

Fæl­les Ser­vi­ce og Drift er ved at være fær­dig med opryd­nin­gen ved den gam­le bør­ne­ha­ve på Hav­re­væn­get. Hæk­ken er ble­vet klip­pet, de gam­le og nu råd­ne lege­red­ska­ber er ved at bli­ve fjer­net. Det sam­me er de selvså­e­de træ­er og buske. Til­ba­ge skal kun være et are­al med græs, der kan hol­des nede. Låger­ne til byg­nin­gen er ble­vet lavet og aflåst. Ende­lig er der sat pla­der for de smadre­de vinduer. 

Lor­te Corona”

Med dis­se ord afly­ser Karen og Kim Schlos­ser alle fæl­les­spis­nin­ger i Hal­lens Cafeteria. 

Der kan dog fort­sat købes mad. Men der skal bæres mund­bind, når man ikke sid­der ned. 

Cafe­te­ri­et luk­ker også hver aften kl. 22. Så skal alle være ude. 

To nye med­lem­mer valgt

Godt 30 men­ne­sker mød­te i aften op i Sog­ne­hu­set for at væl­ge med­lem­mer til Fjord­pa­sto­ra­tets fæl­les menig­heds­råd. To gen­gan­ge­re og to helt nye med­lem­mer skal repræ­sen­te­re Ørting og Fal­ling sogne. 

I Ørting blev den nuvæ­ren­de for­mand for menig­heds­rå­det, Jens Peter Peter­sen, valgt sam­men med Git­te Bis­bo Bøgh, der er helt ny i den­ne form for 

fri­vil­ligt arbej­de. Til dag­ligt arbej­der hun som admi­ni­stra­tiv leder på Vestsko­len.Som sted­fortræ­der blev Ton­ny H. Jakob­sen valgt. Også han, der har et entre­pre­nør­fir­ma i Hor­sens, er ny i arbejdet. 

For Fal­ling sogn blev Knud Appel, som er næst­for­mand for det nuvæ­ren­de menig­heds­råd. Han blev valgt sam­men med Lise Færch, som er ope­ra­tions­sy­geple­jer­ske på Hor­sens Syge­hus.Som sup­ple­an­ter blev Kaj Rude­beck og Else Ros­borg valgt. De bor beg­ge i Amstrup. og har beg­ge tid­li­ge­re været med­lem­mer af menig­heds­rå­det for Ørting Falling. 

600.000 ænder bli­ver spist i aften, for­di gæs skræppede

Gæs­se­nes skræp­pen for­rå­d­te ham – men han tog hævn

Han prø­ve­de at gem­me sig hos gæs­se­ne, men de skræp­pe­de så højt, at men­ne­ske­mæng­den fandt ham, hev ham ud og tvang ham til at være biskop over Tours i Frank­rig – et job, han abso­lut ikke ønske­de. For at tage hævn over de lar­men­de kræ, bestem­te han, at hver ene­ste hus­stand i områ­det hvert år skul­le slag­te mindst én gås og spi­se den på dagen, hvor gæs­se­ne hav­de afslø­ret ham.

Det ske­te for man­ge år siden. Og gåse-hade­rens navn var Mar­tin – det blev til Mor­ten på dansk.
Han blev født i det områ­de af Romer­ri­get, der nu er Ungarn, og han  leve­de fra år 336 til år 397.
Da han var en stor dreng, meld­te han sig til den romer­ske hær og end­te i Gal­li­en, hvor han fik ry for at være god mod de fat­ti­ge, for at kun­ne hel­bre­de syge og han kun­ne end­da væk­ke de døde. Han kun­ne også sluk­ke en brænd ved at få flam­mer­ne blæst væk. Han var kort sagt en hel­lig mand.

En af histo­ri­er­ne om ham er, at da han som en fat­tig sol­dat, der kun eje­de et sværd og en kap­pe, så en hund­e­frysen­de end­nu fat­ti­ge­re mand, tog han svær­det og del­te kap­pen i to. Om nat­ten drøm­te han, at det var sel­ve­ste Jesus, han hav­de beri­get med en halv soldater-kappe.

KUN MOR LOD SIG OMVENDE
Da han var 20 år, for­lod han hæren og blev munk. Han vend­te til­ba­ge til Ungarn for at omven­de befolk­nin­gen til kri­sten­dom­men. Det lyk­ke­des ikke. Kun hans mor lod sig omven­de. Hun syn­tes måske, det var synd for ham. Dem, der abso­lut ikke vil­le omven­des, for­fulg­te ham og drev ham til­ba­ge til Gal­li­en, hvor han slog sig ned i et klo­ster. Også her fik han ry for at være en hel­lig mand, så der­for vil­le befolk­nin­gen i Tours have ham til biskop. Det vil­le han ikke – så da fol­ke­mæng­den nåe­de frem, løb han ind i gåsestien. Men det blev han alt­så tvun­get til.

 

HELGENUDEN AT VÆRE MARTYR

Han byg­ge­de klo­stre og tog ud på man­ge mis­sions­rej­ser for at gøre fle­re men­ne­sker krist­ne. På en af dis­se rej­ser døde han i år 397, og 11. novem­ber blev han begra­vet i Tours. Næsten 300 år sene­re blev han kåret til hel­gen. Nor­malt skul­le man være mar­tyr for at bli­ve hel­gen, men Mar­tin – eller Mor­ten – fik æren som den før­ste uden mar­ty­ri­um.
Histo­ri­en om den hel­li­ge mand kom ikke til Dan­mark før efter refor­ma­tio­nen, hvor der var gjort op med alt det hel­gen­væ­sen. Men Mor­tens dag over­le­ve­de – og den 10. novem­ber – Mor­tens aften – bli­ver der spist gås, men dog i de fle­ste fami­li­er and.

At biskop Mor­ten over­le­ve­de som hel­gen efter refor­ma­tio­nen er ble­vet for­kla­ret med, at den mør­ke novem­ber er egnet til lys og fest. Og det var des­u­den et af de få tids­punk­ter, hvor der blev spist fersk kød. Ellers var kødet nedsal­tet for at kun­ne hol­de sig.

KUN OVERGÅET AF JULEAFTEN
Det blev and i ste­det for gås de fle­ste ste­der, for­di gåsen er meget dyre­re – og der er fær­re af dem. Des­u­den er de så sto­re, at i en almin­de­lig fami­lie vil mid­da­gen ikke kun stå på gås Mor­tens aften – men man­ge dage i træk
Til den aften må  ikke min­dre end 600.000 ænder lade livet i Dan­mark. Kun til jule­af­ten sæl­ges fle­re.
I  Dan­mark nøjes vi med at spi­se Mor­tens Aften. Men i Flan­de­ren og andre ste­der fejres den hel­li­ge mand med optog, der føres an af en ryt­ter klædt som ham. Først bag­ef­ter spi­ser de. 

 

 

 

KALENDER

SANGEFTERMIDDAGE AFLYSES
San­g­ef­ter­mid­da­ge­ne i Sog­ne­hu­set den før­ste tirs­dag i måne­den afly­ses helt. For­hå­bent­ligt kan de begyn­de igen 1. september. 

TORSDAGSKLUBBEN
…afly­ser klu­b­ef­ter­mid­da­ge­ne i Sog­ne­hu­set frem til 28. februar.

DANSKE SENIORER
Møde­r­ne i Sog­ne­hu­set vil først begyn­de igen 28. febru­ar. Besty­rel­sen vil lave et alter­na­tivt pro­gram, så det er muligt at mødes – også selv om Cor­o­na-restrik­tio­ner­ne ikke bli­ver ophævet. 

AFLYSTMORGENSANGKIRKEN

Tors­dag d. 14. janu­ar kl. 9.30 er der mor­gensang i Ørting Kir­ke og bag­ef­ter fæl­les kaf­fe i Sognehuset.