KORT NYT

NYT ASFALT  VEJ

Asfal­ten på vej­en mel­lem Ørting og Odder har læn­ge været nød­li­den­de. Mildt sagt. Men nu kom­mer hjæl­pen. Et nyt vil asfalts­lid­lag vil bli­ve lagt på, når det gam­le lag er fræ­set af.
Arbej­det begyn­der 19. juni. Det varer til og med 5. juli, hvis alt går efter planen. 

DET BLEV TIL 3.803 KM

Igen i år vandt Hund­slund lokal­dy­sten. På 2. plad­sen kom Sak­sild, som var med for før­ste gang i år. Gyl­ling snup­pe­de 3. plad­sen og Ørting-Fal­ling blev num­mer fire.

Alt i alt fik kon­kur­ren­cen bor­ge­re i de fire lands­by­er til at løbe, gå og cyk­le 3.803 km.

PROGRAMMER FOR DEN NYE SÆSON

Liter­vis af kaf­fe, kort­spil, bræt­spil, fored­rag, udflug­ter, fæl­les­spis­ning….
Dan­ske Seni­o­rers og Tors­dags­klub­bens pro­gram­mer for den kom­men­de sæson rum­mer gode ople­vel­ser for områ­dets “grå guld”.
Beg­ge pro­gram­mer er nu lagt ind under Lokal­råd og for­e­nin­ger. Som sæd­van­ligt fore­går det i Sog­ne­hu­set på Bils­bæ­kvej i Ørting.

THEJSEN FORLADER FONDEN ØRTING

Dit­te-Marie Thej­sen for­la­der job­bet som vice­for­stan­der på Fon­den Ørting for at bli­ve skole­le­der på Åsko­len, frisko­len i Hør­ning. Hun har arbej­det på opholds­ste­det i mere end 10 år.
Åsko­len har 150 ele­ver fra 0. – 7. klas­se, og en af Thej­sens opga­ver bli­ver at arbej­de med en over­byg­ning. Hun er uddan­net lærer fra Den Frie Lærer­højsko­le. Uddan­nel­sen er spe­ci­elt mål­ret­tet frisko­ler, efter­sko­ler og højskoler.

LOKALRÅD

Hvis du vil vide, hvad Lokal­rå­det for Ørting-Fal­ling arbej­der med for tiden, kan du ori­en­te­re dig i de møde­re­fe­ra­ter, der er lagt ind under ”Lokal­råd og for­e­nin­ger”.
Her fin­der du alle refe­ra­ter fra i år – og også fra de sid­ste par år. Nåe­de du ikke gene­ral­for­sam­lin­gen, kan du sam­me sted fin­de beret­ning, refe­rat og regnskab.

LUK IKKE DE TRÆNGENDE IND

Hvis det rin­ger på døren og frem­me­de beder om lov til at bru­ge dit toilet, skal du ikke luk­ke de træn­gen­de ind. For når de går igen, mang­ler du fle­re gen­stan­de. Den ene er en kvinde.

Det har ældre bebo­e­re i Gyl­ling ople­vet, da de var ven­li­ge mod de frem­me­de. Ven­lig­he­den blev ikke gen­gældt. Så glem med­men­ne­ske­lig­he­den – luk og lås døren. Ring til din nabo eller en anden, hvis de bli­ver uden for.

GENERALFORSAMLING

Alle over 16 år, som bor fat i Ørting-Fal­ling Sog­ne, er med­lem­mer af Lokal­rå­det. Også selv om de hver­ken har udfyldt en blan­ket eller betalt kon­tin­gent, som ellers er det almin­de­li­ge, når man bli­ver med­lem af en for­e­ning.  De kan møde op til gene­ral­for­sam­lin­gen og stem­me. Det­te års gene­ral­for­sam­ling fin­der sted d. 29. marts kl. 19 – 21.30 hos Dine­sen i Fal­ling. Lokal­rå­det har eksi­ste­ret siden okto­ber 2014 og skal være områ­dets kon­takt til kom­mu­nal­be­sty­rel­se og for­valt­ning.  Hvis du vil se, hvad rådet arbej­der med, så find alle møde­re­fe­ra­ter på Lokal­po­sten under Lokal­råd og foreninger.

STØTTE TIL HANDELSPLADSEN

Der er luk­ket så meget som muligt for fry­se­re og køle­re på Han­dels­plad­sen, men alli­ge­vel koster elek­tri­ci­te­ten det hvi­de ud af øjne­ne.  Men Pan­de­ka­ge­bi­len og støt­te­bi­drag ind­brag­te på få timer 16.000 kro­ner – eller et beløb, der bety­der, at reg­nin­gen fra elek­tri­ci­tets­sel­ska­bet for en måneds for­brug, kan beta­les. Pan­de­ka­ge­bi­len done­re­de pen­ge­ne fra to timers salg ved Han­dels­plad­sen, og lands­by­ens bebo­e­re bak­ke­de op og spi­ste fyld­te pan­de­ka­ger til aftens­mad. Den sam­me hjælp fik Dagli’Brugsen i Gylling.

PANDEKAGEBILEN STØTTER LOKALE

Den 9. decem­ber mel­lem kl. 16 og 18 kan man købe pan­de­ka­ger med fyld ved Han­dels­plad­sen i Ørting. Pen­ge­ne fra sal­get går ube­skå­ret til hjælp til at beta­le el-reg­­nin­­gen. I går var Pan­de­ka­ge­bi­len ved Gyl­ling-Brugs­­en – også for at give et til­skud til de sti­gen­de udgifter. 

Valg flyt­ter sang til kirken

Stem­me­bok­se og valg­til­for­ord­ne­de ryk­ker 1. novem­ber ind i Sog­ne­hu­set og fortræn­ger den sang­grup­pe, som ple­jer at mødes der før­ste tirs­dag i måne­den. Men grup­pen kan sta­dig mødes, for kir­ken er reser­ve­ret til dem. Kaf­fen skal sta­dig tages med hjemmefra.

BRUGSEN ER NU ÅBEN KL. 8 – 18

Fra i mor­gen – 1. okto­ber – ændrer Gyl­ling-Brugs­­en åbning­sti­den. Den åbner kl. 8 og luk­ker kl. 18. Der er skå­ret en halv time om mor­ge­nen og en time om afte­nen, og er en kon­se­kvens af, at elek­tri­ci­te­ten koster det hvi­de ud af øjne­ne. De nye tider bety­der, at ingen med­ar­bej­de­re bli­ver fyret.

FDF Ørting-Fal­ling kan fortsætte

Syv voks­ne har meldt sig til at gå ind som fri­vil­li­ge i FDF-arbej­­det. Og det bety­der, at kred­sen kan fort­sæt­te. Ikke kun børn fra det­te områ­de er med i den loka­le FDF-kreds. Også børn fra Gyl­ling del­ta­ger.
De kan nu alle mødes igen 1. sep­tem­ber kl. 18.30 ved spej­der­hyt­ten på Tof­ten i Ørting.

Mari­an­ne Lyst stopper

Sog­ne­præst Mari­an­ne Lyst har valgt at gå på pen­sion ved års­skif­tet. Inden da har hun ferie, der skal afvik­les, så hen­des afskeds­gud­stje­ne­ster bli­ver holdt 27. novem­ber. Det er i Gyl­ling Kir­ke kl. 9.30, og kl. 10.30 på Alrø.

Pas på kanterne

Cykel­stien mel­lem Ørting og Odder har nu fået et lag asfalt, der har dæk­ket de rev­ner, der for­år­sa­ge­de en del uheld. Den smal­le cykel­sti har der­for nu fået kan­ter, der kan være far­li­ge, hvis cyk­li­ster også lader Tour de Fran­­ce-febe­ren sni­ge sig ind på turen til arbej­de og over­ha­ler. Så pas på.

CYKELSTIERNE SKAL FORBEDRES

”Det kom­mer på i løbet af for­å­ret – i hvert fald inden som­mer­fe­ri­en”.
”Det” er et nyt slid­lag på cykel­sti­er­ne mel­lem Ørting og Odder. Og løf­tet om for­bed­ring af cykel­stien er givet af for­man­den for Kli­­ma- og Pla­n­ud­val­get, Kre­sten Bjer­re i Hor­sens Fol­ke­blad 21. janu­ar. Cyk­li­ster har i lang tid kla­get over de dår­li­ge for­hold, der har bety­det, at man­ge er væltet.

600.000 ænder bli­ver spist i aften, for­di gæs skræppede

Gæs­se­nes skræp­pen for­rå­d­te ham – men han tog hævn

Han prø­ve­de at gem­me sig hos gæs­se­ne, men de skræp­pe­de så højt, at men­ne­ske­mæng­den fandt ham, hev ham ud og tvang ham til at være biskop over Tours i Frank­rig – et job, han abso­lut ikke ønske­de. For at tage hævn over de lar­men­de kræ, bestem­te han, at hver ene­ste hus­stand i områ­det hvert år skul­le slag­te mindst én gås og spi­se den på dagen, hvor gæs­se­ne hav­de afslø­ret ham.

Det ske­te for man­ge år siden. Og gåse-hade­rens navn var Mar­tin – det blev til Mor­ten på dansk.
Han blev født i det områ­de af Romer­ri­get, der nu er Ungarn, og han  leve­de fra år 336 til år 397.
Da han var en stor dreng, meld­te han sig til den romer­ske hær og end­te i Gal­li­en, hvor han fik ry for at være god mod de fat­ti­ge, for at kun­ne hel­bre­de syge og han kun­ne end­da væk­ke de døde. Han kun­ne også sluk­ke en brænd ved at få flam­mer­ne blæst væk. Han var kort sagt en hel­lig mand.

En af histo­ri­er­ne om ham er, at da han som en fat­tig sol­dat, der kun eje­de et sværd og en kap­pe, så en hund­e­frysen­de end­nu fat­ti­ge­re mand, tog han svær­det og del­te kap­pen i to. Om nat­ten drøm­te han, at det var sel­ve­ste Jesus, han hav­de beri­get med en halv soldater-kappe.

KUN MOR LOD SIG OMVENDE
Da han var 20 år, for­lod han hæren og blev munk. Han vend­te til­ba­ge til Ungarn for at omven­de befolk­nin­gen til kri­sten­dom­men. Det lyk­ke­des ikke. Kun hans mor lod sig omven­de. Hun syn­tes måske, det var synd for ham. Dem, der abso­lut ikke vil­le omven­des, for­fulg­te ham og drev ham til­ba­ge til Gal­li­en, hvor han slog sig ned i et klo­ster. Også her fik han ry for at være en hel­lig mand, så der­for vil­le befolk­nin­gen i Tours have ham til biskop. Det vil­le han ikke – så da fol­ke­mæng­den nåe­de frem, løb han ind i gåsestien. Men det blev han alt­så tvun­get til.

 

HELGENUDEN AT VÆRE MARTYR

Han byg­ge­de klo­stre og tog ud på man­ge mis­sions­rej­ser for at gøre fle­re men­ne­sker krist­ne. På en af dis­se rej­ser døde han i år 397, og 11. novem­ber blev han begra­vet i Tours. Næsten 300 år sene­re blev han kåret til hel­gen. Nor­malt skul­le man være mar­tyr for at bli­ve hel­gen, men Mar­tin – eller Mor­ten – fik æren som den før­ste uden mar­ty­ri­um.
Histo­ri­en om den hel­li­ge mand kom ikke til Dan­mark før efter refor­ma­tio­nen, hvor der var gjort op med alt det hel­gen­væ­sen. Men Mor­tens dag over­le­ve­de – og den 10. novem­ber – Mor­tens aften – bli­ver der spist gås, men dog i de fle­ste fami­li­er and.

At biskop Mor­ten over­le­ve­de som hel­gen efter refor­ma­tio­nen er ble­vet for­kla­ret med, at den mør­ke novem­ber er egnet til lys og fest. Og det var des­u­den et af de få tids­punk­ter, hvor der blev spist fersk kød. Ellers var kødet nedsal­tet for at kun­ne hol­de sig.

KUN OVERGÅET AF JULEAFTEN
Det blev and i ste­det for gås de fle­ste ste­der, for­di gåsen er meget dyre­re – og der er fær­re af dem. Des­u­den er de så sto­re, at i en almin­de­lig fami­lie vil mid­da­gen ikke kun stå på gås Mor­tens aften – men man­ge dage i træk
Til den aften må  ikke min­dre end 600.000 ænder lade livet i Dan­mark. Kun til jule­af­ten sæl­ges fle­re.
I  Dan­mark nøjes vi med at spi­se Mor­tens Aften. Men i Flan­de­ren og andre ste­der fejres den hel­li­ge mand med optog, der føres an af en ryt­ter klædt som ham. Først bag­ef­ter spi­ser de. 

 

 

 

KALENDER


ÆSKEN HOLDER ÅBENT

Æsken på Alrø hol­der nu åbent i wee­ken­der­ne fra kl. 13 – kl. 17. 

LIVGADERNE 

Fra 13. – 15. juni hol­der Gyl­ling byfest. I år vil alt ikke fore­gå på sport­s­plad­sen. Ban­ko, kon­cert, spis­ning og musik er flyt­tet For­sam­lings­hu­set og Møl­len.

ER DER IGEN METALFORSAMLINGSHUSET


SANKT HANS VED MØLLEN

Gril­len er tændt og der kan købes øl og soda­vand. Kl. 19 begyn­der bålet at kni­t­re, og der skal syn­ges og lyt­tes til tale. Gyl­ling Event­for­e­ning og Gyl­ling Møl­le er gået sam­men om at arran­ge­re Sankt Hans for hele lands­by­en d. 23. juni. Hvis der bli­ver et over­skud, går pen­ge­ne til For­sam­lings­hu­set og til Møllen. 

LISBETH VISER HAVEN FREM

Og hun giver kaf­fe og småka­ger på gårds­plad­sen 30. juni mel­lem kl. 10 og kl. 17. Det koster ikke en bøjet to-kro­ne. Hvis det reg­ner, dæk­kes der op til kaf­fe-kom-sam­men inden døre. Der vil også være mulig­hed for at se hen­des lil­le land­brugs­mu­se­um i stal­den. Adres­sen er Per­sie­vej 21.

Et lil­le udsnit af de gam­le red­ska­ber i staldmuseet