KORT NYT

Brugs­en støt­ter forsamlingshuset

Da dagens omsæt­ning i Brugs­en i Gyl­ling var gjort op fre­dag, kun­ne udde­ler Krogstrup skri­ve en check på 14.374,75 kr til For­sam­lings­hu­set. Belø­bet sva­rer til 20 pro­cent af dagens omsæt­ning.Som meget andet er for­sam­lings­hu­set også på hæle­ne efter Cor­o­­na-ned­luk­­nin­­gen. Der har hver­ken været soci­a­le arran­ge­men­ter eller udlej­ning til pri­va­te fester. 

Gyl­ling byfest er aflyst

Gyl­ling Kul­tur­for­e­ning kaster nu hånd­klæ­det i rin­gen og afly­ser byfe­sten.Det er Cor­o­­na-krav og mang­len på øko­no­misk sik­ker­hed, der har fået for­e­nin­gen til at tage beslut­nin­gen.Odder byfest er også aflyst. Det bety­der, at Gyl­ling Sport og Idræt – som ØFUG – går glip af en ind­tægt på godt 60.000 kr. 

Gyl­ling vil blomstre

To grøn-bru­­ne græs­a­re­a­ler tæt på sko­len vil bli­ve erstat­tet med blom­ster­be­de. Og ved det lil­le regn­vands-bas­sin skal der plan­tes frugt­træ­er og buske. Alt for at give lands­by­ens bor­ge­re noget smukt at se på og for at øge biodiversiteten. 

Det er Gyl­ling Sko­le og Bør­ne­hus­råd, der sam­men med Lokal­rå­det har fået ide­en og sam­men søgt – og fået – pen­ge til pro­jek­ter­ne fra Kvi­ck­ly – 20.000 kr er kom­met ind på kontoen. 

Slut med selv­pluk jord­bær og ærter

For man­ge i områ­det har det været tra­di­tion at tage til Holt­gaard og pluk­ke jord­bær og ærter. Og hver dag i jord­bær­sæ­so­nen er fri­ske røde bær og poser fyldt med grøn­ne bæl­ge kom­met til Han­dels­plad­sen i Ørting.Men nu er det slut. Anne og Hel­ge har efter man­ge over­vej­el­ser at stop­pe pro­duk­tio­nen af kar­to­f­ler, ærter og jord­bær – luk­ke gård­bu­tik­ken og for­pag­te jor­den ud. De to nær­mer sig pen­sions­al­de­ren. Der­for har de beslut­tet at stoppe. 

Byrå­det bli­ver en kommunalbestyrelse

Når vi skal til valg 16. novem­ber, væl­ger vi ikke repræ­sen­tan­ter til et byråd. Men til en kom­mu­nal­be­sty­rel­se. Alle par­ti­er vedt­og Enheds­li­stens for­slag om nav­ne­æn­dring. I begrun­del­sen for for­sla­get hed­der det, at byråd ”giver det fejl­ag­ti­ge ind­tryk, at Odder by har en sær­sta­tus, og ”byrå­det” har en sær­lig rol­le i for­hold til Odder by frem­for de øvri­ge min­dre byer. Det var ved sid­ste kom­mu­nalvalg en hyp­pigt fore­kom­men­de kri­tik. Den er vi eni­ge i, og vi ønsker at bru­ge det mere kor­rek­te udtryk ”Odder kom­mu­nal­be­sty­rel­se”. Vi er besty­rel­se for hele Odder kom­mu­ne”.Ændrin­gen gæl­der fra 1. janu­ar næste år. 

Cykel­stien blev 2,2 mio kr billigere

Pri­sen for cykel­stien mel­lem Ørting og Gyl­ling blev alt i alt 7,1 mill. kr.  Den var bud­get­te­ret til at koste 9,3 mio – så der er alt­så 2,2 mio kr til­ba­ge på kon­to­en.Cykel­stien blev offi­ci­elt åbnet 16. decem­ber 2019. 200 men­ne­sker ind­vie­de den 4 km lan­ge sti. Siden er den ble­vet brugt af man­ge gåen­de, cyk­len­de og løben­de. Spe­ci­elt under Cor­o­­na-ned­luk­­nin­­gen har man­ge hunde fået den dag­li­ge motion her. I begyn­del­sen lidt lang­somt, men efter­som hund­en fik eje­ren i bed­re form i et hur­ti­ge­re tempo. 

Præ­s­te­går­den solgt – til en præst

Rand­lev-præ­­sten Met­te Rot­h­mann har købt Ørting Præ­s­te­gård, og 1. juni flyt­ter hun ind. 1. okto­ber går hun på pension. 

Huset har været lejet ud siden Ørting-Fal­lings præst, Vibe­ke Døs­sing Rude­beck, blev flyt­tet til Odder og biskop og provst beslut­te­de, at seks landsog­ne kan betje­nes af kun to præster. 

Akti­vi­te­ter – på trods af Corona

På Alrø spil­ler børn og unge fod­bold og rund­bold hver man­dag kl. 15.30. Og på tirs­dag kl.14.00 tyv­star­ter øens pen­tanque klub sæso­nen. Den 16. begyn­der fod­bold­sæ­so­nen i Gyl­ling, og Dan­ske Seni­o­rer Ørting-Fal­ling fort­sæt­ter gåtu­re og spil på FDF-plad­­sen hver man­dag kl. 13.30. Cor­o­na kan ikke stop­pe uden­­dørs-akti­vi­te­ter­­ne, når restrik­tio­ner­ne bli­ver overholdt. 

Tre loka­le stil­ler op

16. novem­ber skal vi til kom­mu­nalvalg.  Fore­lø­big stil­ler tre loka­le op. Det er Klaus Rafa­el Jen­sen fra Fal­ling, der alle­re­de er i kom­mu­nal­be­sty­rel­sen for de kon­ser­va­ti­ve. Og det er John Rosen­høj fra Amstrup, der også alle­re­de har en plads for Dansk Fol­ke­par­ti. Ny er Jan Kjær­s­gaard fra Ørting, der stil­ler op for Soci­al­de­mo­kra­ter­ne. Først efter par­tiets gene­ral­for­sam­ling ved vi, hvil­ket num­mer på listen han bliver. 

Fire loka­le pro­jek­ter fik penge

Kom­mu­nens lokal­råd har delt ud af pen­ge­ne i fæl­les­pulj­en for pro­jek­ter. Fire pro­jek­ter fra vores områ­de fik pen­ge. Lokal­rå­det for Ørting Fal­ling sog­ne fik 40.000 kr til et natur­pro­jekt  ved Older­mands­høj­en på Mose­vej.  Fryse­hu­set i Ålstrup, der er lands­by­ens for­sam­lings­hus, fik 4.735 kr til en ny flag­stang. Gyl­ling For­sam­lings­hus fik 40.000 kr til nyt gulv og Gyl­ling Lokal­råd fik 25.000 kr til øget biodiversitet. 

Defi­ni­tion på optimisme

Den nye café på Alrø, der vil sæl­ge pro­duk­ter lavet af bison kød, isv­af­ler samt kaf­fe og kage, tager alle­re­de nu imod bord­be­stil­lin­ger, for­di ejer­ne for­ven­ter at åbne til påske. De håber på, at Met­te Fre­de­rik­sen til den tid har lem­pet Cor­o­­na-restrik­tio­­ner­­ne. Det er måske nok defi­ni­tio­nen på opti­mis­me, men deler du den, kan du bestil­le bord på hjem­mesi­den http://​alrokg​.dk

AURA-pen­ge­ne skal bru­ges til spil

Dan­ske Seni­o­rer Ørting Fal­ling har fået 2000 kr fra Auras Cor­o­na­hjæl­pe­pak­ke. Pen­ge­ne skal bru­ges til køb af spil, der kan bru­ges udendørs. 

For­e­nin­gens akti­vi­te­ter har været luk­ket ned læn­ge, og med­lem­mer­ne sav­ner at være sam­men. Besty­rel­sen håber der­for, at det sidst i febru­ar bli­ver muligt at arran­ge­re gåtu­re, spil på FDF’s sto­re grund og drik­ke kaf­fe sam­men i shelteret. 

Bil­li­ge­re byggegrunde

På den luk­ke­de del af kom­mu­nal­be­sty­rel­sens møde beslut­te­de med­lem­mer­ne at sæt­te pri­sen på de otte byg­ge­grun­de i Sme­­de­­ga­­de-områ­­det i Ørting ned med 15 pro­cent. Kun to af de otte grun­de er på nuvæ­ren­de tids­punkt for­hånds­re­ser­ve­ret. En ejen­doms­mæg­ler har vur­de­ret, at pri­sen var sat for højt.Også byg­ge­grun­de­ne i Gyl­ling og Hund­slund er svæ­re at sæl­ge. Men her er mel­din­gen fra ejen­doms­mæg­le­ren, at pri­ser­ne mat­cher markedet. 

Lokal­rå­det aflyser

Refe­rat fra det sene­ste møde i Lokal­rå­det for Ørting-Fal­ling Sog­ne er nu lagt ind under Lokal­råd og for­e­nin­ger.Sid­ste i refe­ra­tet er en del dato­er opli­stet. Men for­man­den, Jan Kjær­s­gaard, siger, at møde­r­ne er aflyst til vide­re p.g.a. Cor­o­­na-situ­a­tio­­nen. Hvor­når de kan gen­op­ta­ges afhæn­ger af, om der kom­mer nye restrik­tio­ner for at dæm­me op for Covid-19’s engel­ske mutation. 

Jule­g­ud­stje­ne­ste aflyst

Alle gud­stje­ne­ster er aflyst fra og med 24. decem­ber til 3. janu­ar.Det har menig­heds­rå­det og præ­ster­ne i Fjord­pa­sto­ra­tet beslut­tet efter anbe­fa­ling fra biskop­per­ne.De sene­ste dage har været præ­get af meget for­skel­li­ge udmel­din­ger. Først men­te biskop­per­ne, at der skul­le hol­des gud­stje­ne­ster. Så måt­te de kun vare 50 minut­ter – og helst være uden sal­mesang. Sund­heds­sty­rel­sen redu­ce­re­de til 30 minut­ter. Og så sent som for to dage siden sag­de provst Dort­he R. Søren­sen: Kom trygt i kir­ke. Men her i 11. time er alle gud­stje­ne­ster alt­så aflyst. 

Git­te kom­mer kun i kir­ken, hvis hun er nødt til det

Git­te Bis­bo Bøgh – Kir­ken skal styr­ke fællesskabet

”Nej, det er jeg da i hvert fald ikke. Jeg kom­mer kun, når jeg er nødt til det og så jule­af­ten – hvis jeg da kan nå det”.
Sådan lyder sva­ret, når Git­te Bis­bo Bøgh bli­ver spurgt, om hun er en hyp­pig kir­ke­gæn­ger.
Alli­ge­vel har hun ladet sig væl­ge til at repræ­sen­te­re Ørting sogn i det nye fæl­les menig­heds­råd for Fjord­pa­sto­ra­tet.
”Jens Peter – den nuvæ­ren­de for­mand – kom en aften og spurg­te, om jeg ikke kun­ne tæn­ke mig at stil­le op. Det skul­le jeg godt nok tæn­ke over. Men så sag­de jeg ja, for­di det kan bli­ve spæn­den­de med alt det nye, der skal ske”, siger hun.
Da hun hav­de tænkt, nåe­de hun frem til, at kir­ken har en rol­le i lokal­sam­fun­det, der ræk­ker ud over det, der fore­går i kir­ke­rum­met. Nem­lig at med­vir­ke til at ska­be og ved­li­ge­hol­de et fæl­les­skab – og også at være med til at mod­vir­ke pro­ble­mer. F.eks. ensom­hed.

VI HOLDER AF FREDEN HER

Git­te og hen­des fami­lie – mand og to børn – har boet i Ørting siden janu­ar 2000. Hen­des svi­ger­for­æl­dre bor også i lands­by­en.
”Vi er gla­de for at bo her”, siger hun. ”Det er tæt på byen – men alli­ge­vel lidt på lan­det. Vi hol­der af fre­den her”.
Hen­des børn har gået på Mar­gret­he­lyst Frisko­le, og hun har været i sko­lens besty­rel­se.
Git­te arbej­der i Odder som admi­ni­stra­tiv leder på Vestsko­len. Alt det med pen­ge – bud­get­ter og regn­ska­ber – lig­ger på hen­des bord. Det sam­me gør ske­malæg­ning og lærer­nes arbejds­ti­der.
Hun er kon­tor­ud­dan­net og har sene­re læst ledel­se og sam­ar­bej­de på mer­ko­nom­ud­dan­nel­sen, og har også taget kur­set i bud­get og regnskab.

TAGER ERFARINGERNE MED
Erfa­rin­ger­ne og kom­pe­ten­cer­ne fra det dag­li­ge arbej­de kan hun tage med til arbej­det i menig­heds­rå­det, som har både per­so­na­le­ansvar og øko­no­misk ansvar.
”Det er man­ge pen­ge, med­lem­mer­ne har ansvar for”, siger hun. ”Og vi skal også sik­re de ansat­te ordent­li­ge arbejds­vil­kår. Jeg mener, jeg kan byde ind på beg­ge områ­der. Også når det gæl­der sam­ar­bej­det med de fri­vil­li­ge, der er knyt­tet til kir­ker­ne i de lokal­sam­fund, som Fjord­pa­sto­ra­tet dæk­ker”.
Menig­heds­rå­det skal ikke ale­ne tage ansvar for øko­no­mi og per­so­na­le. Det skal også sæt­te ret­nin­gen for kir­kens arbej­de og akti­vi­te­ter i lokalsamfundet.

Man­ge med arbej­de og børn vil ikke bin­de sig til lang tid – men måske løse en afgræn­set opgave

TVÆRS AF ALDERSGRUPPER
”Selv­føl­ge­lig har jeg gjort mig en del over­vej­el­ser”, siger Git­te.
”Med kun to præ­ster til seks sog­ne, er Fjord­pa­sto­ra­tet i dén grad afhæn­gi­ge af de fri­vil­li­ge. Det gæl­der, når der skal arran­ge­res fored­rag, kon­cer­ter, udflug­ter… Og vel skal der sam­ar­bej­des på kryds og tværs. Men jeg tror også, at meget skal have et lokalt afsæt. Jeg vil ger­ne argu­men­te­re for fle­re fæl­les­spis­nin­ger i Sog­ne­hu­set – på tværs af alders­grup­per. Når der i ikke-Cor­o­na­ti­der har været påske­mid­da­ge i Sog­ne­hu­set, har man­ge meldt sig til. Da vores børn gik i bør­ne­ha­ve og sko­le mød­te vi tit andre for­æl­dre, delt­og vi tit i fæl­les­spis­nin­ger. Men nu er her ikke rig­tigt akti­vi­te­ter, hvor vi møder andre fra lands­by­en. Ørting Hal­lens cafe­te­ria til­by­der den slags. Jeg tror bare, det er let­test at kom­me dér, hvis man også er en del af ØFUG. Cor­o­na sat­te en stop­per for ”Spi­se­ven­ner” – og det var en fin akti­vi­tet. Men for alders­grup­pen 60+. Måske kan vi sam­ar­bej­de med Hal­len om spis­ning i Sog­ne­hu­set”.
Git­te mener, at kir­ken har et soci­alt ansvar – den skal med­vir­ke til at ska­be fæl­les­skab for alle. Og den skal med­vir­ke til at bekæm­pe ensom­hed.
”Vi har i Ørting en gang om måne­den mor­gensang i kir­ken – fulgt op af kaf­fe og rundstyk­ker i Sog­ne­hu­set”, siger hun. ”Men kan der gøres mere? Og hvad med de unge – hvad kan vi til­by­de dem? Vil­le udflug­ter­ne også kun­ne laves, så bør­ne­fa­mi­li­er­ne vil­le med?”

FLERE KAN INDDRAGES
Git­te er 46 år. ”Man­ge af kir­kens akti­vi­te­ter er til­ret­telagt af det grå guld”, siger hun. ”Og så er det klart, det afspej­ler deres inter­es­ser. Måske kan vi gøre mere for også at få andre til at del­ta­ge i dis­kus­sio­ner om til­bud og behov”.
Hun aner­ken­der, at man­ge men­ne­sker har nok at gøre med arbej­de, børn osv. Men hun mener også, at fle­re vil være med, hvis de f.eks kun bin­der sig til én opga­ve.
”Jeg tror, det gæl­der for alle for­e­nin­ger – at det er svært at få folk til at gå ind i besty­rel­ser, for­di de skal bin­de sig over læn­ge­re tid. I menig­heds­rå­det er det fire år. Det kan vir­ke uover­sku­e­ligt i en travl hver­dag. Men over­sku­e­li­ge opga­ver kan nok appel­le­re til flere”.

KENDER TIL SAMMENLÆGNINGER
Der var stor mod­stand mod Fjord­pa­sto­ra­tet. De fle­ste rea­ge­re­de for­di det blev truk­ket ned over hove­d­et på de seks sog­ne – og for­di en popu­lær præst blev flyt­tet til Odder.
”Jeg har erfa­rin­ger fra sko­le­sam­men­læg­nin­ger i Odder”, siger hun. ”og jeg tror, det kan bli­ve en spæn­den­de opga­ve at få de seks sog­ne til at hæn­ge sam­men som en enhed, og at få et menig­heds­råd med 12 med­lem­mer, to præ­ster og sup­ple­an­ter til at tæn­ke på helheden”

KALENDER

MORGENSANG I KIRKEN
..begyn­der igen 6. maj kl. 9.30. Bag­ef­ter kaf­fe i Sog­ne­hu­set på Bilsbækvej. 

DANSKE SENIORER
Hver man­dag i resten af maj mødes med­lem­mer­ne af for­e­nin­gen Dan­ske Seni­o­rer Ørting-Fal­ling ved Sog­ne­hu­set til fæl­les gåtu­re, spil på FDF-plad­sen og kaf­fe i bål­hyt­ten. Det er hver gang kl. 13.30.

ØFUG GENERALFORSAMLING
- 25. maj kl. 20 i Ørting Hal­lens cafeteria

GALLERI MYNSTER
- i den gam­le sko­le på Alrø hol­der åbent fra kl. 14 – 17 alle lør­da­ge, søn­da­ge og hel­lig­da­ge med salg af små og sto­re male­ri­er samt kjo­ler og blu­ser i både hør og kasmir.

ÆSKEN ALRØ
- er åben alle wee­ken­der og hel­lig­da­ge fra kl. 13 – kl. 17 med salg af kunst­hånd­værk og strik­va­rer. Som­mer­bu­tik­ken har fået ny ejer – nem­lig Ben­te Kierbye.