KORT NYT

NYT ASFALT  VEJ

Asfal­ten på vej­en mel­lem Ørting og Odder har læn­ge været nød­li­den­de. Mildt sagt. Men nu kom­mer hjæl­pen. Et nyt vil asfalts­lid­lag vil bli­ve lagt på, når det gam­le lag er fræ­set af.
Arbej­det begyn­der 19. juni. Det varer til og med 5. juli, hvis alt går efter planen. 

DET BLEV TIL 3.803 KM

Igen i år vandt Hund­slund lokal­dy­sten. På 2. plad­sen kom Sak­sild, som var med for før­ste gang i år. Gyl­ling snup­pe­de 3. plad­sen og Ørting-Fal­ling blev num­mer fire.

Alt i alt fik kon­kur­ren­cen bor­ge­re i de fire lands­by­er til at løbe, gå og cyk­le 3.803 km.

PROGRAMMER FOR DEN NYE SÆSON

Liter­vis af kaf­fe, kort­spil, bræt­spil, fored­rag, udflug­ter, fæl­les­spis­ning….
Dan­ske Seni­o­rers og Tors­dags­klub­bens pro­gram­mer for den kom­men­de sæson rum­mer gode ople­vel­ser for områ­dets “grå guld”.
Beg­ge pro­gram­mer er nu lagt ind under Lokal­råd og for­e­nin­ger. Som sæd­van­ligt fore­går det i Sog­ne­hu­set på Bils­bæ­kvej i Ørting.

THEJSEN FORLADER FONDEN ØRTING

Dit­te-Marie Thej­sen for­la­der job­bet som vice­for­stan­der på Fon­den Ørting for at bli­ve skole­le­der på Åsko­len, frisko­len i Hør­ning. Hun har arbej­det på opholds­ste­det i mere end 10 år.
Åsko­len har 150 ele­ver fra 0. – 7. klas­se, og en af Thej­sens opga­ver bli­ver at arbej­de med en over­byg­ning. Hun er uddan­net lærer fra Den Frie Lærer­højsko­le. Uddan­nel­sen er spe­ci­elt mål­ret­tet frisko­ler, efter­sko­ler og højskoler.

LOKALRÅD

Hvis du vil vide, hvad Lokal­rå­det for Ørting-Fal­ling arbej­der med for tiden, kan du ori­en­te­re dig i de møde­re­fe­ra­ter, der er lagt ind under ”Lokal­råd og for­e­nin­ger”.
Her fin­der du alle refe­ra­ter fra i år – og også fra de sid­ste par år. Nåe­de du ikke gene­ral­for­sam­lin­gen, kan du sam­me sted fin­de beret­ning, refe­rat og regnskab.

LUK IKKE DE TRÆNGENDE IND

Hvis det rin­ger på døren og frem­me­de beder om lov til at bru­ge dit toilet, skal du ikke luk­ke de træn­gen­de ind. For når de går igen, mang­ler du fle­re gen­stan­de. Den ene er en kvinde.

Det har ældre bebo­e­re i Gyl­ling ople­vet, da de var ven­li­ge mod de frem­me­de. Ven­lig­he­den blev ikke gen­gældt. Så glem med­men­ne­ske­lig­he­den – luk og lås døren. Ring til din nabo eller en anden, hvis de bli­ver uden for.

GENERALFORSAMLING

Alle over 16 år, som bor fat i Ørting-Fal­ling Sog­ne, er med­lem­mer af Lokal­rå­det. Også selv om de hver­ken har udfyldt en blan­ket eller betalt kon­tin­gent, som ellers er det almin­de­li­ge, når man bli­ver med­lem af en for­e­ning.  De kan møde op til gene­ral­for­sam­lin­gen og stem­me. Det­te års gene­ral­for­sam­ling fin­der sted d. 29. marts kl. 19 – 21.30 hos Dine­sen i Fal­ling. Lokal­rå­det har eksi­ste­ret siden okto­ber 2014 og skal være områ­dets kon­takt til kom­mu­nal­be­sty­rel­se og for­valt­ning.  Hvis du vil se, hvad rådet arbej­der med, så find alle møde­re­fe­ra­ter på Lokal­po­sten under Lokal­råd og foreninger.

STØTTE TIL HANDELSPLADSEN

Der er luk­ket så meget som muligt for fry­se­re og køle­re på Han­dels­plad­sen, men alli­ge­vel koster elek­tri­ci­te­ten det hvi­de ud af øjne­ne.  Men Pan­de­ka­ge­bi­len og støt­te­bi­drag ind­brag­te på få timer 16.000 kro­ner – eller et beløb, der bety­der, at reg­nin­gen fra elek­tri­ci­tets­sel­ska­bet for en måneds for­brug, kan beta­les. Pan­de­ka­ge­bi­len done­re­de pen­ge­ne fra to timers salg ved Han­dels­plad­sen, og lands­by­ens bebo­e­re bak­ke­de op og spi­ste fyld­te pan­de­ka­ger til aftens­mad. Den sam­me hjælp fik Dagli’Brugsen i Gylling.

PANDEKAGEBILEN STØTTER LOKALE

Den 9. decem­ber mel­lem kl. 16 og 18 kan man købe pan­de­ka­ger med fyld ved Han­dels­plad­sen i Ørting. Pen­ge­ne fra sal­get går ube­skå­ret til hjælp til at beta­le el-reg­­nin­­gen. I går var Pan­de­ka­ge­bi­len ved Gyl­ling-Brugs­­en – også for at give et til­skud til de sti­gen­de udgifter. 

Valg flyt­ter sang til kirken

Stem­me­bok­se og valg­til­for­ord­ne­de ryk­ker 1. novem­ber ind i Sog­ne­hu­set og fortræn­ger den sang­grup­pe, som ple­jer at mødes der før­ste tirs­dag i måne­den. Men grup­pen kan sta­dig mødes, for kir­ken er reser­ve­ret til dem. Kaf­fen skal sta­dig tages med hjemmefra.

BRUGSEN ER NU ÅBEN KL. 8 – 18

Fra i mor­gen – 1. okto­ber – ændrer Gyl­ling-Brugs­­en åbning­sti­den. Den åbner kl. 8 og luk­ker kl. 18. Der er skå­ret en halv time om mor­ge­nen og en time om afte­nen, og er en kon­se­kvens af, at elek­tri­ci­te­ten koster det hvi­de ud af øjne­ne. De nye tider bety­der, at ingen med­ar­bej­de­re bli­ver fyret.

FDF Ørting-Fal­ling kan fortsætte

Syv voks­ne har meldt sig til at gå ind som fri­vil­li­ge i FDF-arbej­­det. Og det bety­der, at kred­sen kan fort­sæt­te. Ikke kun børn fra det­te områ­de er med i den loka­le FDF-kreds. Også børn fra Gyl­ling del­ta­ger.
De kan nu alle mødes igen 1. sep­tem­ber kl. 18.30 ved spej­der­hyt­ten på Tof­ten i Ørting.

Mari­an­ne Lyst stopper

Sog­ne­præst Mari­an­ne Lyst har valgt at gå på pen­sion ved års­skif­tet. Inden da har hun ferie, der skal afvik­les, så hen­des afskeds­gud­stje­ne­ster bli­ver holdt 27. novem­ber. Det er i Gyl­ling Kir­ke kl. 9.30, og kl. 10.30 på Alrø.

Pas på kanterne

Cykel­stien mel­lem Ørting og Odder har nu fået et lag asfalt, der har dæk­ket de rev­ner, der for­år­sa­ge­de en del uheld. Den smal­le cykel­sti har der­for nu fået kan­ter, der kan være far­li­ge, hvis cyk­li­ster også lader Tour de Fran­­ce-febe­ren sni­ge sig ind på turen til arbej­de og over­ha­ler. Så pas på.

CYKELSTIERNE SKAL FORBEDRES

”Det kom­mer på i løbet af for­å­ret – i hvert fald inden som­mer­fe­ri­en”.
”Det” er et nyt slid­lag på cykel­sti­er­ne mel­lem Ørting og Odder. Og løf­tet om for­bed­ring af cykel­stien er givet af for­man­den for Kli­­ma- og Pla­n­ud­val­get, Kre­sten Bjer­re i Hor­sens Fol­ke­blad 21. janu­ar. Cyk­li­ster har i lang tid kla­get over de dår­li­ge for­hold, der har bety­det, at man­ge er væltet.

Git­te kom­mer kun i kir­ken, hvis hun er nødt til det

Git­te Bis­bo Bøgh – Kir­ken skal styr­ke fællesskabet

”Nej, det er jeg da i hvert fald ikke. Jeg kom­mer kun, når jeg er nødt til det og så jule­af­ten – hvis jeg da kan nå det”.
Sådan lyder sva­ret, når Git­te Bis­bo Bøgh bli­ver spurgt, om hun er en hyp­pig kir­ke­gæn­ger.
Alli­ge­vel har hun ladet sig væl­ge til at repræ­sen­te­re Ørting sogn i det nye fæl­les menig­heds­råd for Fjord­pa­sto­ra­tet.
”Jens Peter – den nuvæ­ren­de for­mand – kom en aften og spurg­te, om jeg ikke kun­ne tæn­ke mig at stil­le op. Det skul­le jeg godt nok tæn­ke over. Men så sag­de jeg ja, for­di det kan bli­ve spæn­den­de med alt det nye, der skal ske”, siger hun.
Da hun hav­de tænkt, nåe­de hun frem til, at kir­ken har en rol­le i lokal­sam­fun­det, der ræk­ker ud over det, der fore­går i kir­ke­rum­met. Nem­lig at med­vir­ke til at ska­be og ved­li­ge­hol­de et fæl­les­skab – og også at være med til at mod­vir­ke pro­ble­mer. F.eks. ensom­hed.

VI HOLDER AF FREDEN HER

Git­te og hen­des fami­lie – mand og to børn – har boet i Ørting siden janu­ar 2000. Hen­des svi­ger­for­æl­dre bor også i lands­by­en.
”Vi er gla­de for at bo her”, siger hun. ”Det er tæt på byen – men alli­ge­vel lidt på lan­det. Vi hol­der af fre­den her”.
Hen­des børn har gået på Mar­gret­he­lyst Frisko­le, og hun har været i sko­lens besty­rel­se.
Git­te arbej­der i Odder som admi­ni­stra­tiv leder på Vestsko­len. Alt det med pen­ge – bud­get­ter og regn­ska­ber – lig­ger på hen­des bord. Det sam­me gør ske­malæg­ning og lærer­nes arbejds­ti­der.
Hun er kon­tor­ud­dan­net og har sene­re læst ledel­se og sam­ar­bej­de på mer­ko­nom­ud­dan­nel­sen, og har også taget kur­set i bud­get og regnskab.

TAGER ERFARINGERNE MED
Erfa­rin­ger­ne og kom­pe­ten­cer­ne fra det dag­li­ge arbej­de kan hun tage med til arbej­det i menig­heds­rå­det, som har både per­so­na­le­ansvar og øko­no­misk ansvar.
”Det er man­ge pen­ge, med­lem­mer­ne har ansvar for”, siger hun. ”Og vi skal også sik­re de ansat­te ordent­li­ge arbejds­vil­kår. Jeg mener, jeg kan byde ind på beg­ge områ­der. Også når det gæl­der sam­ar­bej­det med de fri­vil­li­ge, der er knyt­tet til kir­ker­ne i de lokal­sam­fund, som Fjord­pa­sto­ra­tet dæk­ker”.
Menig­heds­rå­det skal ikke ale­ne tage ansvar for øko­no­mi og per­so­na­le. Det skal også sæt­te ret­nin­gen for kir­kens arbej­de og akti­vi­te­ter i lokalsamfundet.

Man­ge med arbej­de og børn vil ikke bin­de sig til lang tid – men måske løse en afgræn­set opgave

TVÆRS AF ALDERSGRUPPER
”Selv­føl­ge­lig har jeg gjort mig en del over­vej­el­ser”, siger Git­te.
”Med kun to præ­ster til seks sog­ne, er Fjord­pa­sto­ra­tet i dén grad afhæn­gi­ge af de fri­vil­li­ge. Det gæl­der, når der skal arran­ge­res fored­rag, kon­cer­ter, udflug­ter… Og vel skal der sam­ar­bej­des på kryds og tværs. Men jeg tror også, at meget skal have et lokalt afsæt. Jeg vil ger­ne argu­men­te­re for fle­re fæl­les­spis­nin­ger i Sog­ne­hu­set – på tværs af alders­grup­per. Når der i ikke-Cor­o­na­ti­der har været påske­mid­da­ge i Sog­ne­hu­set, har man­ge meldt sig til. Da vores børn gik i bør­ne­ha­ve og sko­le mød­te vi tit andre for­æl­dre, delt­og vi tit i fæl­les­spis­nin­ger. Men nu er her ikke rig­tigt akti­vi­te­ter, hvor vi møder andre fra lands­by­en. Ørting Hal­lens cafe­te­ria til­by­der den slags. Jeg tror bare, det er let­test at kom­me dér, hvis man også er en del af ØFUG. Cor­o­na sat­te en stop­per for ”Spi­se­ven­ner” – og det var en fin akti­vi­tet. Men for alders­grup­pen 60+. Måske kan vi sam­ar­bej­de med Hal­len om spis­ning i Sog­ne­hu­set”.
Git­te mener, at kir­ken har et soci­alt ansvar – den skal med­vir­ke til at ska­be fæl­les­skab for alle. Og den skal med­vir­ke til at bekæm­pe ensom­hed.
”Vi har i Ørting en gang om måne­den mor­gensang i kir­ken – fulgt op af kaf­fe og rundstyk­ker i Sog­ne­hu­set”, siger hun. ”Men kan der gøres mere? Og hvad med de unge – hvad kan vi til­by­de dem? Vil­le udflug­ter­ne også kun­ne laves, så bør­ne­fa­mi­li­er­ne vil­le med?”

FLERE KAN INDDRAGES
Git­te er 46 år. ”Man­ge af kir­kens akti­vi­te­ter er til­ret­telagt af det grå guld”, siger hun. ”Og så er det klart, det afspej­ler deres inter­es­ser. Måske kan vi gøre mere for også at få andre til at del­ta­ge i dis­kus­sio­ner om til­bud og behov”.
Hun aner­ken­der, at man­ge men­ne­sker har nok at gøre med arbej­de, børn osv. Men hun mener også, at fle­re vil være med, hvis de f.eks kun bin­der sig til én opga­ve.
”Jeg tror, det gæl­der for alle for­e­nin­ger – at det er svært at få folk til at gå ind i besty­rel­ser, for­di de skal bin­de sig over læn­ge­re tid. I menig­heds­rå­det er det fire år. Det kan vir­ke uover­sku­e­ligt i en travl hver­dag. Men over­sku­e­li­ge opga­ver kan nok appel­le­re til flere”.

KENDER TIL SAMMENLÆGNINGER
Der var stor mod­stand mod Fjord­pa­sto­ra­tet. De fle­ste rea­ge­re­de for­di det blev truk­ket ned over hove­d­et på de seks sog­ne – og for­di en popu­lær præst blev flyt­tet til Odder.
”Jeg har erfa­rin­ger fra sko­le­sam­men­læg­nin­ger i Odder”, siger hun. ”og jeg tror, det kan bli­ve en spæn­den­de opga­ve at få de seks sog­ne til at hæn­ge sam­men som en enhed, og at få et menig­heds­råd med 12 med­lem­mer, to præ­ster og sup­ple­an­ter til at tæn­ke på helheden”

KALENDER


ÆSKEN HOLDER ÅBENT

Æsken på Alrø hol­der nu åbent hver dag fra kl. 13 – kl. 17. 

LISBETH VISER HAVEN FREM

Og hun giver kaf­fe og småka­ger på gårds­plad­sen 30. juni mel­lem kl. 10 og kl. 17 – det hele er gra­tis. Hvis det reg­ner, dæk­kes der op til kaf­fe-kom-sam­men inden døre. Der vil også være mulig­hed for at se hen­des lil­le land­brugs­mu­se­um i stal­den. Adres­sen er Per­sie­vej 21.

LOKALDYSTEN
Så er det igen tiden til at lands­by­er­nes bebo­e­re dyster om at bevæ­ge sig mest muligt. 14. sep­tem­ber hol­der Lokal­råd og Hal­len lokal­dyst for Ørting Falling.