KORT NYT

Pen­sio­ni­st­for­e­ning fyl­der 70 år

Den begynd­te som Gyl­ling Alder­s­ren­te­for­e­ning – nu hed­der den Gyl­ling Pen­sio­ni­st­for­e­ning. Og på ons­dag har den eksi­ste­ret i 70 år. Det vil to dage efter bli­ve fejret i For­sam­lings­hu­set med fore­lø­big 60 del­ta­ge­re. Det vil ske med sang, musik, mad og drik­ke – men også med et lil­le fored­rag om for­e­nin­gens histo­rie. Den kan ellers være svær at styk­ke sam­men, for som det gæl­der for man­ge for­e­nin­ger, er også Alder­s­for­e­nin­gens refe­ra­ter m.v. for de før­ste otte år for­s­vun­det. Det var før vi fik lokalarkiverne. 

Spi­se­ven­ner mødes igen

San­ge fra Højsko­­le-sang­­bo­­gen, hyg­ge­ligt samvær og god mad. Det er pro­gram­punk­ter­ne, når Spi­se­ven­ner mødes. Og det gør de igen efter en læn­ge­re Cor­o­­na-pau­­se 21. sep­tem­ber kl. 12. i For­sam­lings­hu­set i Fal­ling, hvor Git­te Dine­sen står for maden, som koster 70 kr. 

Spi­se­ven­ner et til­bud til alle over 60 år i Ørting-Fal­ling områ­det. Og 31 har alle­re­de meldt sig til at være med. Men der er plads til fle­re. Fri­vil­li­ge hen­ter og brin­ger, hvis del­ta­ger­ne ikke har køre­lej­lig­hed. Lige nu mang­ler fire hjæl­pe­re. Har du lyst til at tage en tørn, kan du rin­ge til Poul Hen­ning: 22383692. 

Fire lands­by­mø­der om udviklingsplan

Lokal­rå­det for Ørting Fal­ling Sog­ne ønsker at høre bor­ger­nes mening om udvik­lings­pla­nen for vores områ­de, og at få input fra bor­ger­ne om de pro­ble­mer og mulig­he­der, som de mener, at Lokal­rå­det skal arbej­de vide­re med. Der­for vil der bli­ve holdt fire møder – et for hver lands­by.Ons­dag den 15. sep­tem­ber kl. 19 for bebo­er­ne i Ålstrup i Fryse­hu­set. Ons­dag den 22. sep­tem­ber kl. 19 for bebo­er­ne i Amstrup i Fal­ling Festlokaler/​​Dinesen. Ons­dag den 29. sep­tem­ber kl. 19 for bebo­er­ne i Fal­ling i Fal­ling Festlokaler/​​Dinesen. Og ons­dag den 6. okto­ber kl. 19 for bebo­er­ne i Ørting i Sog­ne­hu­set.Udvik­lings­pla­nen lig­ger under “Lokal­råd og for­e­nin­ger” her på Lokalposten. 

Bør­ne­ha­ven åbner igen

Bør­ne­ha­ven på Hav­re­væn­get i Ørting er ble­vet shin­et op og åbner igen. Men kun mid­ler­ti­digt i et par måne­der. Og ikke for børn i Ørting. Men for børn i Odder, som skal trans­por­te­res med bus. For i Odder mang­ler plad­ser. DOMI Bolig har pla­ner om at byg­ge 16 leje­bo­li­ger på Hav­re­væn­get, så bør­ne­ha­ven og de to gam­le seni­o­r­bo­li­gerskal pæres ned. 

Have­gæ­ster betal­te 1300 kr

Der var næsten 1300 kr i de to syl­te-glas mær­ket ØFUG, som stod på bor­de­ne i den lil­le cafe på gårds­plad­sen – der­til kom­mer nog­le ind­be­ta­lin­ger på Mobile­Pay. Pen­ge­ne var gæster­nes beta­ling for ”gra­tis kaf­fe” på gårds­plad­sen, da Lis­beth Jør­gen­sen søn­dag åbne­de den sto­re øko­lo­gi­ske have på Per­sie­vej i Ørting for besø­gen­de. Ca 50 men­ne­sker benyt­te­de sig af det. Pen­ge­ne i syl­te-glas­­se­­ne går ube­skå­ret til ØFUG, som Cor­o­­na-ned­luk­­nin­­gen har ramt hårdt. 

Som­mer­re­stau­rant er tæt på udsolgt

De har valgt, at kun 30 men­ne­sker kan spi­se på Brand­by­ge­gaards som­mer­re­stau­rant de 15 afte­ner i juli, den er åben. Og 10 afte­ner er alle­re­de udsolgt. Så man­ge loka­le og uden­bys gæster vil spi­se, hvor 95 pro­cent af både maden og drik­ke­va­rer­ne er lavet af går­dens egne øko­lo­gi­ske pro­duk­ter – og med fæl­les hjælp dyr­ket på mar­ker og i driv­hus af kok­ken og hen­de, der ser­ve­rer. Der er sta­dig få bil­let­ter til fem afte­ner. De skal bestil­les på Odder­net­tet (https://​www​.odder​bil​let​ten​.dk/​a​r​r​a​n​g​e​m​e​n​t​er/) Der kan du også læse om maden, du har i ven­te. Men sagt med det sam­me – til­hø­rer du den del af men­ne­ske­he­den, der abso­lut skal have kød, må du fin­de et andet sted. 

Sog­neud­flugt til Den Geo­gra­fi­ske Have

19. august kl. 8.10 går bus­sen fra Sog­ne­hu­set i Ørting til kir­ken i Gyl­ling, hvor den sam­ler del­ta­ge­re op kl. 8.15 før turen går til for­sam­lings­hu­set på Alrø kl. 8.30. Turen går til Den Geo­gra­fi­ske Have i Kol­ding. Her er der rund­vis­ning efter­fulgt af mid­dag på restau­rant Den Gyld­ne Hane. Bag­ef­ter går turen vide­re til Sdr.Bjert med rund­vis­ning i kir­ken og kaf­fe på kro­en. Kl. 16 går turen til­ba­ge. Del­ta­gel­se i udflug­ten koster 100 kr. Til­mel­ding til  Jør­gen Jen­sen på mail jensen-​lave@​live.​dk eller tlf. 24943395 

Gene­ral­for­sam­ling i Hallen

Cor­o­­na-restrik­tio­­ner for­sin­ke­de også gene­ral­for­sam­lin­gen i Ørting Hallen. 

Men 1. juli kl. 19 bli­ver den holdt, og som altid har alle bor­ge­re over 15 år i Ørting-Fal­ling sog­ne adgang og stem­me­ret. Det sam­me har med­lem­mer af de for­e­nin­ger, der bru­ger Hal­len. Det gæl­der f.eks. fle­re bebo­e­re i Gyl­ling.På valg er for­mand, sekre­tær, et besty­rel­ses­med­lem og en sup­ple­ant.Tho­mas Tikjøb genop­stil­ler som for­mand. Også Micha­el Hov­mand genop­stil­ler som sekretær. 

Brugs­en støt­ter forsamlingshuset

Da dagens omsæt­ning i Brugs­en i Gyl­ling var gjort op fre­dag, kun­ne udde­ler Krogstrup skri­ve en check på 14.374,75 kr til For­sam­lings­hu­set. Belø­bet sva­rer til 20 pro­cent af dagens omsæt­ning.Som meget andet er for­sam­lings­hu­set også på hæle­ne efter Cor­o­­na-ned­luk­­nin­­gen. Der har hver­ken været soci­a­le arran­ge­men­ter eller udlej­ning til pri­va­te fester. 

Gyl­ling byfest er aflyst

Gyl­ling Kul­tur­for­e­ning kaster nu hånd­klæ­det i rin­gen og afly­ser byfe­sten.Det er Cor­o­­na-krav og mang­len på øko­no­misk sik­ker­hed, der har fået for­e­nin­gen til at tage beslut­nin­gen.Odder byfest er også aflyst. Det bety­der, at Gyl­ling Sport og Idræt – som ØFUG – går glip af en ind­tægt på godt 60.000 kr. 

Gyl­ling vil blomstre

To grøn-bru­­ne græs­a­re­a­ler tæt på sko­len vil bli­ve erstat­tet med blom­ster­be­de. Og ved det lil­le regn­vands-bas­sin skal der plan­tes frugt­træ­er og buske. Alt for at give lands­by­ens bor­ge­re noget smukt at se på og for at øge biodiversiteten. 

Det er Gyl­ling Sko­le og Bør­ne­hus­råd, der sam­men med Lokal­rå­det har fået ide­en og sam­men søgt – og fået – pen­ge til pro­jek­ter­ne fra Kvi­ck­ly – 20.000 kr er kom­met ind på kontoen. 

Slut med selv­pluk jord­bær og ærter

For man­ge i områ­det har det været tra­di­tion at tage til Holt­gaard og pluk­ke jord­bær og ærter. Og hver dag i jord­bær­sæ­so­nen er fri­ske røde bær og poser fyldt med grøn­ne bæl­ge kom­met til Han­dels­plad­sen i Ørting.Men nu er det slut. Anne og Hel­ge har efter man­ge over­vej­el­ser at stop­pe pro­duk­tio­nen af kar­to­f­ler, ærter og jord­bær – luk­ke gård­bu­tik­ken og for­pag­te jor­den ud. De to nær­mer sig pen­sions­al­de­ren. Der­for har de beslut­tet at stoppe. 

Byrå­det bli­ver en kommunalbestyrelse

Når vi skal til valg 16. novem­ber, væl­ger vi ikke repræ­sen­tan­ter til et byråd. Men til en kom­mu­nal­be­sty­rel­se. Alle par­ti­er vedt­og Enheds­li­stens for­slag om nav­ne­æn­dring. I begrun­del­sen for for­sla­get hed­der det, at byråd ”giver det fejl­ag­ti­ge ind­tryk, at Odder by har en sær­sta­tus, og ”byrå­det” har en sær­lig rol­le i for­hold til Odder by frem­for de øvri­ge min­dre byer. Det var ved sid­ste kom­mu­nalvalg en hyp­pigt fore­kom­men­de kri­tik. Den er vi eni­ge i, og vi ønsker at bru­ge det mere kor­rek­te udtryk ”Odder kom­mu­nal­be­sty­rel­se”. Vi er besty­rel­se for hele Odder kom­mu­ne”.Ændrin­gen gæl­der fra 1. janu­ar næste år. 

Cykel­stien blev 2,2 mio kr billigere

Pri­sen for cykel­stien mel­lem Ørting og Gyl­ling blev alt i alt 7,1 mill. kr.  Den var bud­get­te­ret til at koste 9,3 mio – så der er alt­så 2,2 mio kr til­ba­ge på kon­to­en.Cykel­stien blev offi­ci­elt åbnet 16. decem­ber 2019. 200 men­ne­sker ind­vie­de den 4 km lan­ge sti. Siden er den ble­vet brugt af man­ge gåen­de, cyk­len­de og løben­de. Spe­ci­elt under Cor­o­­na-ned­luk­­nin­­gen har man­ge hunde fået den dag­li­ge motion her. I begyn­del­sen lidt lang­somt, men efter­som hund­en fik eje­ren i bed­re form i et hur­ti­ge­re tempo. 

Præ­s­te­går­den solgt – til en præst

Rand­lev-præ­­sten Met­te Rot­h­mann har købt Ørting Præ­s­te­gård, og 1. juni flyt­ter hun ind. 1. okto­ber går hun på pension. 

Huset har været lejet ud siden Ørting-Fal­lings præst, Vibe­ke Døs­sing Rude­beck, blev flyt­tet til Odder og biskop og provst beslut­te­de, at seks landsog­ne kan betje­nes af kun to præster. 

Git­te kom­mer kun i kir­ken, hvis hun er nødt til det

Git­te Bis­bo Bøgh – Kir­ken skal styr­ke fællesskabet

”Nej, det er jeg da i hvert fald ikke. Jeg kom­mer kun, når jeg er nødt til det og så jule­af­ten – hvis jeg da kan nå det”.
Sådan lyder sva­ret, når Git­te Bis­bo Bøgh bli­ver spurgt, om hun er en hyp­pig kir­ke­gæn­ger.
Alli­ge­vel har hun ladet sig væl­ge til at repræ­sen­te­re Ørting sogn i det nye fæl­les menig­heds­råd for Fjord­pa­sto­ra­tet.
”Jens Peter – den nuvæ­ren­de for­mand – kom en aften og spurg­te, om jeg ikke kun­ne tæn­ke mig at stil­le op. Det skul­le jeg godt nok tæn­ke over. Men så sag­de jeg ja, for­di det kan bli­ve spæn­den­de med alt det nye, der skal ske”, siger hun.
Da hun hav­de tænkt, nåe­de hun frem til, at kir­ken har en rol­le i lokal­sam­fun­det, der ræk­ker ud over det, der fore­går i kir­ke­rum­met. Nem­lig at med­vir­ke til at ska­be og ved­li­ge­hol­de et fæl­les­skab – og også at være med til at mod­vir­ke pro­ble­mer. F.eks. ensom­hed.

VI HOLDER AF FREDEN HER

Git­te og hen­des fami­lie – mand og to børn – har boet i Ørting siden janu­ar 2000. Hen­des svi­ger­for­æl­dre bor også i lands­by­en.
”Vi er gla­de for at bo her”, siger hun. ”Det er tæt på byen – men alli­ge­vel lidt på lan­det. Vi hol­der af fre­den her”.
Hen­des børn har gået på Mar­gret­he­lyst Frisko­le, og hun har været i sko­lens besty­rel­se.
Git­te arbej­der i Odder som admi­ni­stra­tiv leder på Vestsko­len. Alt det med pen­ge – bud­get­ter og regn­ska­ber – lig­ger på hen­des bord. Det sam­me gør ske­malæg­ning og lærer­nes arbejds­ti­der.
Hun er kon­tor­ud­dan­net og har sene­re læst ledel­se og sam­ar­bej­de på mer­ko­nom­ud­dan­nel­sen, og har også taget kur­set i bud­get og regnskab.

TAGER ERFARINGERNE MED
Erfa­rin­ger­ne og kom­pe­ten­cer­ne fra det dag­li­ge arbej­de kan hun tage med til arbej­det i menig­heds­rå­det, som har både per­so­na­le­ansvar og øko­no­misk ansvar.
”Det er man­ge pen­ge, med­lem­mer­ne har ansvar for”, siger hun. ”Og vi skal også sik­re de ansat­te ordent­li­ge arbejds­vil­kår. Jeg mener, jeg kan byde ind på beg­ge områ­der. Også når det gæl­der sam­ar­bej­det med de fri­vil­li­ge, der er knyt­tet til kir­ker­ne i de lokal­sam­fund, som Fjord­pa­sto­ra­tet dæk­ker”.
Menig­heds­rå­det skal ikke ale­ne tage ansvar for øko­no­mi og per­so­na­le. Det skal også sæt­te ret­nin­gen for kir­kens arbej­de og akti­vi­te­ter i lokalsamfundet.

Man­ge med arbej­de og børn vil ikke bin­de sig til lang tid – men måske løse en afgræn­set opgave

TVÆRS AF ALDERSGRUPPER
”Selv­føl­ge­lig har jeg gjort mig en del over­vej­el­ser”, siger Git­te.
”Med kun to præ­ster til seks sog­ne, er Fjord­pa­sto­ra­tet i dén grad afhæn­gi­ge af de fri­vil­li­ge. Det gæl­der, når der skal arran­ge­res fored­rag, kon­cer­ter, udflug­ter… Og vel skal der sam­ar­bej­des på kryds og tværs. Men jeg tror også, at meget skal have et lokalt afsæt. Jeg vil ger­ne argu­men­te­re for fle­re fæl­les­spis­nin­ger i Sog­ne­hu­set – på tværs af alders­grup­per. Når der i ikke-Cor­o­na­ti­der har været påske­mid­da­ge i Sog­ne­hu­set, har man­ge meldt sig til. Da vores børn gik i bør­ne­ha­ve og sko­le mød­te vi tit andre for­æl­dre, delt­og vi tit i fæl­les­spis­nin­ger. Men nu er her ikke rig­tigt akti­vi­te­ter, hvor vi møder andre fra lands­by­en. Ørting Hal­lens cafe­te­ria til­by­der den slags. Jeg tror bare, det er let­test at kom­me dér, hvis man også er en del af ØFUG. Cor­o­na sat­te en stop­per for ”Spi­se­ven­ner” – og det var en fin akti­vi­tet. Men for alders­grup­pen 60+. Måske kan vi sam­ar­bej­de med Hal­len om spis­ning i Sog­ne­hu­set”.
Git­te mener, at kir­ken har et soci­alt ansvar – den skal med­vir­ke til at ska­be fæl­les­skab for alle. Og den skal med­vir­ke til at bekæm­pe ensom­hed.
”Vi har i Ørting en gang om måne­den mor­gensang i kir­ken – fulgt op af kaf­fe og rundstyk­ker i Sog­ne­hu­set”, siger hun. ”Men kan der gøres mere? Og hvad med de unge – hvad kan vi til­by­de dem? Vil­le udflug­ter­ne også kun­ne laves, så bør­ne­fa­mi­li­er­ne vil­le med?”

FLERE KAN INDDRAGES
Git­te er 46 år. ”Man­ge af kir­kens akti­vi­te­ter er til­ret­telagt af det grå guld”, siger hun. ”Og så er det klart, det afspej­ler deres inter­es­ser. Måske kan vi gøre mere for også at få andre til at del­ta­ge i dis­kus­sio­ner om til­bud og behov”.
Hun aner­ken­der, at man­ge men­ne­sker har nok at gøre med arbej­de, børn osv. Men hun mener også, at fle­re vil være med, hvis de f.eks kun bin­der sig til én opga­ve.
”Jeg tror, det gæl­der for alle for­e­nin­ger – at det er svært at få folk til at gå ind i besty­rel­ser, for­di de skal bin­de sig over læn­ge­re tid. I menig­heds­rå­det er det fire år. Det kan vir­ke uover­sku­e­ligt i en travl hver­dag. Men over­sku­e­li­ge opga­ver kan nok appel­le­re til flere”.

KENDER TIL SAMMENLÆGNINGER
Der var stor mod­stand mod Fjord­pa­sto­ra­tet. De fle­ste rea­ge­re­de for­di det blev truk­ket ned over hove­d­et på de seks sog­ne – og for­di en popu­lær præst blev flyt­tet til Odder.
”Jeg har erfa­rin­ger fra sko­le­sam­men­læg­nin­ger i Odder”, siger hun. ”og jeg tror, det kan bli­ve en spæn­den­de opga­ve at få de seks sog­ne til at hæn­ge sam­men som en enhed, og at få et menig­heds­råd med 12 med­lem­mer, to præ­ster og sup­ple­an­ter til at tæn­ke på helheden”

KALENDER

SANGEFTERMIDDAGE BEGYNDER IGEN

San­g­ef­ter­mid­da­ge­ne i Sog­ne­hu­set, der var aflyst hele for­å­ret p.g.a. Cor­o­na-restrik­tio­ner­ne, begyn­der igen.
Det er den før­ste tirs­dag i hver måned til og med 3. maj 2022. Og det er fra kl. 14 – 16.30

TORSDAGSKLUBBENS PROGRAM
Pro­gram for efter­å­ret og for­å­ret 2022 er lagt ind under lokal­råd & foreninger

DANSKE SENIORES PROGRAM
Pro­gram for efter­å­ret og for for­å­ret 2022 er lagt ind under lokal­råd & foreninger

SPISEVENNER

19. okto­ber kl. 12 mødes Spi­se­ven­ner igen i Fal­ling For­sam­lings­hus. Til­mel­ding skal ske sene­st 15. okto­ber til Poul Hen­ning tlf 22383692

VALGMØDE

27. okto­ber kl. 19 – 21 er der valg­mø­de i Gyl­ling Forsamlingshus

FINURLIGE FORTÆLLINGER

28. okto­ber kl. 19 deler Inge Jen­sen og Hol­ger Lyk­ke Ander­sen gav­mildt ud af deres man­ge for­tæl­lin­ger til Kul­tur­Hubs arran­ge­ment i Ålstrup. Bil­let­ten koster 20 kr for Kul­tur­Hubs med­lem­mer – 30 kr for andre. Men så er kaf­fe og kage også betalt. Bestil her

JULEBAL FOR ALLE

13. novem­ber kl. 17.30 åbner ØFUG døren til Hal­len og invi­te­rer alle, der har en bil­let, ind til jule­buf­fet fra Hal­lens café og mas­ser af musik med Par­ty Pla­net. Bil­let­ten kan købes her: https://​www​.odder​bil​let​ten​.dk/​a​r​r​a​n​g​e​m​e​n​t​e​r​/​1​0​3​4​5​/​j​u​l​e​b​a​l​-​i​-​o​e​r​t​i​n​g​-​h​a​l​len


JULEMARKED

Lør­dag d. 20. novem­ber hol­der Gyl­ling-Brugs­en jule­mar­ked fra kl. 10 – 16. Der vil være boder med alt, der hører julen til og boder med lokalt håndværk.