KORT NYT

Loka­l­om­rå­dets udvik­lings­plan

Lokal­rå­dets udvik­lings­plan for Ørting-Fal­ling områ­det lig­ger nu på siden ”Lokal­råd og for­e­nin­ger”.  Her lig­ger også det sene­ste møde­re­fe­rat.Lokal­po­sten vil i den kom­men­de tid sæt­te fokus på nog­le af de pro­ble­mer, som pla­nen viser, der er i områ­det med de fire lands­by­er: Ørting, Fal­ling, Amstrup og Ålstrup.

Østjy­der mod Kat­te­gat­for­bin­del­sen

Der er basis for en østjysk for­e­ning mod Kat­te­gat­for­bin­del­sen. Det står fast efter DN-Odders møde “for­bin­del­se eller for­ban­del­se” i Pak­hu­set i Odder tirs­dag 20. okto­ber. DN-Odder mel­der ud, så snart der er nyt om den fæl­les for­e­ning.

På Sam­sø er en enig kom­mu­nal­be­sty­rel­se imod Kat­te­gat­for­bin­del­sen og 400 bebo­e­re er med­lem­mer af for­e­nin­gen imod den. Face­book­grup­pen ”Nej tak til motor­ve­je og Kat­te­gat­bro fra og til Odder” har på kort tid sam­let 1200 med­lem­mer.

Vej­bod fort­sæt­ter

Den lil­le vej­bod ved Brand­by­ge­gaard har været så vel­be­søgt, at den fort­sæt­ter. Hver dag vil den bli­ve fyldt op med går­dens øl, æg, kar­to­f­ler og grønt­sa­ger. Men det sto­re jule­mar­ked er aflyst. “Desvær­re”, siger Lone Vitus. “Mar­ke­det ple­jer at være et kæm­pe til­løbs­styk­ke, og folk kom­mer fra hele lan­det. Det kan vi slet ikke sty­re i for­hold til for­sam­lings­for­bud­det”.

Cor­o­na-jul

Jule­af­tens­dag ple­jer kir­ker­ne at være fyldt til sid­ste plads. Men i år vil Cor­o­­na-restrik­tio­­ner kræ­ve utra­di­tio­nel­le løs­nin­ger – hvis de da ikke bli­ver ophæ­vet før 24. dec. I Midt-og Vestjyl­land vil sports­hal­ler bli­ve taget i brug.

I Fjord­pa­sto­ra­tet, som rum­mer seks kir­ker, er der “end­nu ikke klar­hed over, hvor­dan julen skal fejres”, oply­ser sog­ne­præst Kåre Schel­de Busk. ”Men vi er gået i tæn­ke­boks”.

Pla­der for de smadre­de vin­du­er

Fæl­les Ser­vi­ce og Drift er ved at være fær­dig med opryd­nin­gen ved den gam­le bør­ne­ha­ve på Hav­re­væn­get. Hæk­ken er ble­vet klip­pet, de gam­le og nu råd­ne lege­red­ska­ber er ved at bli­ve fjer­net. Det sam­me er de selvså­e­de træ­er og buske. Til­ba­ge skal kun være et are­al med græs, der kan hol­des nede. Låger­ne til byg­nin­gen er ble­vet lavet og aflåst. Ende­lig er der sat pla­der for de smadre­de vin­du­er.

Lor­te Cor­o­na”

Med dis­se ord afly­ser Karen og Kim Schlos­ser alle fæl­les­spis­nin­ger i Hal­lens Cafe­te­ria.

Der kan dog fort­sat købes mad. Men der skal bæres mund­bind, når man ikke sid­der ned.

Cafe­te­ri­et luk­ker også hver aften kl. 22. Så skal alle være ude.

To nye med­lem­mer valgt

Godt 30 men­ne­sker mød­te i aften op i Sog­ne­hu­set for at væl­ge med­lem­mer til Fjord­pa­sto­ra­tets fæl­les menig­heds­råd. To gen­gan­ge­re og to helt nye med­lem­mer skal repræ­sen­te­re Ørting og Fal­ling sog­ne.

I Ørting blev den nuvæ­ren­de for­mand for menig­heds­rå­det, Jens Peter Peter­sen, valgt sam­men med Git­te Bis­bo Bøgh, der er helt ny i den­ne form for

fri­vil­ligt arbej­de. Til dag­ligt arbej­der hun som admi­ni­stra­tiv leder på Vestsko­len.Som sted­fortræ­der blev Ton­ny H. Jakob­sen valgt. Også han, der har et entre­pre­nør­fir­ma i Hor­sens, er ny i arbej­det.

For Fal­ling sogn blev Knud Appel, som er næst­for­mand for det nuvæ­ren­de menig­heds­råd. Han blev valgt sam­men med Lise Færch, som er ope­ra­tions­sy­geple­jer­ske på Hor­sens Syge­hus.Som sup­ple­an­ter blev Kaj Rude­beck og Else Ros­borg valgt. De bor beg­ge i Amstrup. og har beg­ge tid­li­ge­re været med­lem­mer af menig­heds­rå­det for Ørting Fal­ling.

Git­te kom­mer kun i kir­ken, hvis hun er nødt til det

Git­te Bis­bo Bøgh – Kir­ken skal styr­ke fæl­les­ska­bet

”Nej, det er jeg da i hvert fald ikke. Jeg kom­mer kun, når jeg er nødt til det og så jule­af­ten – hvis jeg da kan nå det”.
Sådan lyder sva­ret, når Git­te Bis­bo Bøgh bli­ver spurgt, om hun er en hyp­pig kir­ke­gæn­ger.
Alli­ge­vel har hun ladet sig væl­ge til at repræ­sen­te­re Ørting sogn i det nye fæl­les menig­heds­råd for Fjord­pa­sto­ra­tet.
”Jens Peter – den nuvæ­ren­de for­mand – kom en aften og spurg­te, om jeg ikke kun­ne tæn­ke mig at stil­le op. Det skul­le jeg godt nok tæn­ke over. Men så sag­de jeg ja, for­di det kan bli­ve spæn­den­de med alt det nye, der skal ske”, siger hun.
Da hun hav­de tænkt, nåe­de hun frem til, at kir­ken har en rol­le i lokal­sam­fun­det, der ræk­ker ud over det, der fore­går i kir­ke­rum­met. Nem­lig at med­vir­ke til at ska­be og ved­li­ge­hol­de et fæl­les­skab – og også at være med til at mod­vir­ke pro­ble­mer. F.eks. ensom­hed.

VI HOLDER AF FREDEN HER

Git­te og hen­des fami­lie – mand og to børn – har boet i Ørting siden janu­ar 2000. Hen­des svi­ger­for­æl­dre bor også i lands­by­en.
”Vi er gla­de for at bo her”, siger hun. ”Det er tæt på byen – men alli­ge­vel lidt på lan­det. Vi hol­der af fre­den her”.
Hen­des børn har gået på Mar­gret­he­lyst Frisko­le, og hun har været i sko­lens besty­rel­se.
Git­te arbej­der i Odder som admi­ni­stra­tiv leder på Vestsko­len. Alt det med pen­ge – bud­get­ter og regn­ska­ber – lig­ger på hen­des bord. Det sam­me gør ske­malæg­ning og lærer­nes arbejds­ti­der.
Hun er kon­tor­ud­dan­net og har sene­re læst ledel­se og sam­ar­bej­de på mer­ko­nom­ud­dan­nel­sen, og har også taget kur­set i bud­get og regn­skab.

TAGER ERFARINGERNE MED
Erfa­rin­ger­ne og kom­pe­ten­cer­ne fra det dag­li­ge arbej­de kan hun tage med til arbej­det i menig­heds­rå­det, som har både per­so­na­le­ansvar og øko­no­misk ansvar.
”Det er man­ge pen­ge, med­lem­mer­ne har ansvar for”, siger hun. ”Og vi skal også sik­re de ansat­te ordent­li­ge arbejds­vil­kår. Jeg mener, jeg kan byde ind på beg­ge områ­der. Også når det gæl­der sam­ar­bej­det med de fri­vil­li­ge, der er knyt­tet til kir­ker­ne i de lokal­sam­fund, som Fjord­pa­sto­ra­tet dæk­ker”.
Menig­heds­rå­det skal ikke ale­ne tage ansvar for øko­no­mi og per­so­na­le. Det skal også sæt­te ret­nin­gen for kir­kens arbej­de og akti­vi­te­ter i lokal­sam­fun­det.

Man­ge med arbej­de og børn vil ikke bin­de sig til lang tid – men måske løse en afgræn­set opga­ve

TVÆRS AF ALDERSGRUPPER
”Selv­føl­ge­lig har jeg gjort mig en del over­vej­el­ser”, siger Git­te.
”Med kun to præ­ster til seks sog­ne, er Fjord­pa­sto­ra­tet i dén grad afhæn­gi­ge af de fri­vil­li­ge. Det gæl­der, når der skal arran­ge­res fored­rag, kon­cer­ter, udflug­ter… Og vel skal der sam­ar­bej­des på kryds og tværs. Men jeg tror også, at meget skal have et lokalt afsæt. Jeg vil ger­ne argu­men­te­re for fle­re fæl­les­spis­nin­ger i Sog­ne­hu­set – på tværs af alders­grup­per. Når der i ikke-Cor­o­na­ti­der har været påske­mid­da­ge i Sog­ne­hu­set, har man­ge meldt sig til. Da vores børn gik i bør­ne­ha­ve og sko­le mød­te vi tit andre for­æl­dre, delt­og vi tit i fæl­les­spis­nin­ger. Men nu er her ikke rig­tigt akti­vi­te­ter, hvor vi møder andre fra lands­by­en. Ørting Hal­lens cafe­te­ria til­by­der den slags. Jeg tror bare, det er let­test at kom­me dér, hvis man også er en del af ØFUG. Cor­o­na sat­te en stop­per for ”Spi­se­ven­ner” – og det var en fin akti­vi­tet. Men for alders­grup­pen 60+. Måske kan vi sam­ar­bej­de med Hal­len om spis­ning i Sog­ne­hu­set”.
Git­te mener, at kir­ken har et soci­alt ansvar – den skal med­vir­ke til at ska­be fæl­les­skab for alle. Og den skal med­vir­ke til at bekæm­pe ensom­hed.
”Vi har i Ørting en gang om måne­den mor­gensang i kir­ken – fulgt op af kaf­fe og rundstyk­ker i Sog­ne­hu­set”, siger hun. ”Men kan der gøres mere? Og hvad med de unge – hvad kan vi til­by­de dem? Vil­le udflug­ter­ne også kun­ne laves, så bør­ne­fa­mi­li­er­ne vil­le med?”

FLERE KAN INDDRAGES
Git­te er 46 år. ”Man­ge af kir­kens akti­vi­te­ter er til­ret­telagt af det grå guld”, siger hun. ”Og så er det klart, det afspej­ler deres inter­es­ser. Måske kan vi gøre mere for også at få andre til at del­ta­ge i dis­kus­sio­ner om til­bud og behov”.
Hun aner­ken­der, at man­ge men­ne­sker har nok at gøre med arbej­de, børn osv. Men hun mener også, at fle­re vil være med, hvis de f.eks kun bin­der sig til én opga­ve.
”Jeg tror, det gæl­der for alle for­e­nin­ger – at det er svært at få folk til at gå ind i besty­rel­ser, for­di de skal bin­de sig over læn­ge­re tid. I menig­heds­rå­det er det fire år. Det kan vir­ke uover­sku­e­ligt i en travl hver­dag. Men over­sku­e­li­ge opga­ver kan nok appel­le­re til fle­re”.

KENDER TIL SAMMENLÆGNINGER
Der var stor mod­stand mod Fjord­pa­sto­ra­tet. De fle­ste rea­ge­re­de for­di det blev truk­ket ned over hove­d­et på de seks sog­ne – og for­di en popu­lær præst blev flyt­tet til Odder.
”Jeg har erfa­rin­ger fra sko­le­sam­men­læg­nin­ger i Odder”, siger hun. ”og jeg tror, det kan bli­ve en spæn­den­de opga­ve at få de seks sog­ne til at hæn­ge sam­men som en enhed, og at få et menig­heds­råd med 12 med­lem­mer, to præ­ster og sup­ple­an­ter til at tæn­ke på hel­he­den”

KALENDER

AFLYSNING:
San­g­ef­ter­mid­da­gen i Sog­ne­hu­set 3. novem­ber er aflyst på grund af Cor­o­na-restrik­tio­ner­ne.

TORSDAGSKLUBBEN
…afly­ser klu­b­ef­ter­mid­da­ge­ne i Sog­ne­hu­set 29. okt., 05. nov., 12. nov. og 19. nov. på grund af Cor­o­na-restrik­tio­ner­ne.

FAMILIEN FARTEN

9. novem­ber kl. 13.30 for­tæl­ler Anne Gret­he Trang­bæk og Hel­ge Rude Kri­sten­sen om deres rej­se rundt i det syd­li­ge Afri­ka. 22.000 km over 4 måne­der i Nami­bia, Botswa­na, Leso­t­ho og Swa­ziland. Dan­ske Seni­o­rer Ørting Fal­ling og Gyl­ling Pen­sio­ni­st­for­e­ning arran­ge­rer. Det er i Gyl­ling for­sam­lings­hus. Pris 60 kr. Til­mel­ding nød­ven­dig sene­st 26. okt. Ring til Tove Fors­berg – 52 38 53 80 – eller Kir­sten Jør­gen­sen – 50 48 47 58

CORONA-AFLYSNING
MARGRETHS GOBELINER

19. novem­ber kl. 13.30 for­tæl­ler histo­ri­ke­ren Rik­ke Agne­te Olsen om gobe­li­ner­ne på Chri­sti­ans­borg, som Dron­nin­gen fik, da hun fyld­te 50 år. Hun var en del af den lil­le grup­pe, som fik ide­en til de far­ve­strå­len­de vær­ker, som for­tæl­ler Dan­marks histo­rie. Bag­ef­ter der der fæl­les kaf­fe­bord – pri­sen for kaf­fe og kage er 25 kr.