KORT NYT

NYT ASFALT  VEJ

Asfal­ten på vej­en mel­lem Ørting og Odder har læn­ge været nød­li­den­de. Mildt sagt. Men nu kom­mer hjæl­pen. Et nyt vil asfalts­lid­lag vil bli­ve lagt på, når det gam­le lag er fræ­set af.
Arbej­det begyn­der 19. juni. Det varer til og med 5. juli, hvis alt går efter planen. 

DET BLEV TIL 3.803 KM

Igen i år vandt Hund­slund lokal­dy­sten. På 2. plad­sen kom Sak­sild, som var med for før­ste gang i år. Gyl­ling snup­pe­de 3. plad­sen og Ørting-Fal­ling blev num­mer fire.

Alt i alt fik kon­kur­ren­cen bor­ge­re i de fire lands­by­er til at løbe, gå og cyk­le 3.803 km.

PROGRAMMER FOR DEN NYE SÆSON

Liter­vis af kaf­fe, kort­spil, bræt­spil, fored­rag, udflug­ter, fæl­les­spis­ning….
Dan­ske Seni­o­rers og Tors­dags­klub­bens pro­gram­mer for den kom­men­de sæson rum­mer gode ople­vel­ser for områ­dets “grå guld”.
Beg­ge pro­gram­mer er nu lagt ind under Lokal­råd og for­e­nin­ger. Som sæd­van­ligt fore­går det i Sog­ne­hu­set på Bils­bæ­kvej i Ørting.

THEJSEN FORLADER FONDEN ØRTING

Dit­te-Marie Thej­sen for­la­der job­bet som vice­for­stan­der på Fon­den Ørting for at bli­ve skole­le­der på Åsko­len, frisko­len i Hør­ning. Hun har arbej­det på opholds­ste­det i mere end 10 år.
Åsko­len har 150 ele­ver fra 0. – 7. klas­se, og en af Thej­sens opga­ver bli­ver at arbej­de med en over­byg­ning. Hun er uddan­net lærer fra Den Frie Lærer­højsko­le. Uddan­nel­sen er spe­ci­elt mål­ret­tet frisko­ler, efter­sko­ler og højskoler.

LOKALRÅD

Hvis du vil vide, hvad Lokal­rå­det for Ørting-Fal­ling arbej­der med for tiden, kan du ori­en­te­re dig i de møde­re­fe­ra­ter, der er lagt ind under ”Lokal­råd og for­e­nin­ger”.
Her fin­der du alle refe­ra­ter fra i år – og også fra de sid­ste par år. Nåe­de du ikke gene­ral­for­sam­lin­gen, kan du sam­me sted fin­de beret­ning, refe­rat og regnskab.

LUK IKKE DE TRÆNGENDE IND

Hvis det rin­ger på døren og frem­me­de beder om lov til at bru­ge dit toilet, skal du ikke luk­ke de træn­gen­de ind. For når de går igen, mang­ler du fle­re gen­stan­de. Den ene er en kvinde.

Det har ældre bebo­e­re i Gyl­ling ople­vet, da de var ven­li­ge mod de frem­me­de. Ven­lig­he­den blev ikke gen­gældt. Så glem med­men­ne­ske­lig­he­den – luk og lås døren. Ring til din nabo eller en anden, hvis de bli­ver uden for.

GENERALFORSAMLING

Alle over 16 år, som bor fat i Ørting-Fal­ling Sog­ne, er med­lem­mer af Lokal­rå­det. Også selv om de hver­ken har udfyldt en blan­ket eller betalt kon­tin­gent, som ellers er det almin­de­li­ge, når man bli­ver med­lem af en for­e­ning.  De kan møde op til gene­ral­for­sam­lin­gen og stem­me. Det­te års gene­ral­for­sam­ling fin­der sted d. 29. marts kl. 19 – 21.30 hos Dine­sen i Fal­ling. Lokal­rå­det har eksi­ste­ret siden okto­ber 2014 og skal være områ­dets kon­takt til kom­mu­nal­be­sty­rel­se og for­valt­ning.  Hvis du vil se, hvad rådet arbej­der med, så find alle møde­re­fe­ra­ter på Lokal­po­sten under Lokal­råd og foreninger.

STØTTE TIL HANDELSPLADSEN

Der er luk­ket så meget som muligt for fry­se­re og køle­re på Han­dels­plad­sen, men alli­ge­vel koster elek­tri­ci­te­ten det hvi­de ud af øjne­ne.  Men Pan­de­ka­ge­bi­len og støt­te­bi­drag ind­brag­te på få timer 16.000 kro­ner – eller et beløb, der bety­der, at reg­nin­gen fra elek­tri­ci­tets­sel­ska­bet for en måneds for­brug, kan beta­les. Pan­de­ka­ge­bi­len done­re­de pen­ge­ne fra to timers salg ved Han­dels­plad­sen, og lands­by­ens bebo­e­re bak­ke­de op og spi­ste fyld­te pan­de­ka­ger til aftens­mad. Den sam­me hjælp fik Dagli’Brugsen i Gylling.

PANDEKAGEBILEN STØTTER LOKALE

Den 9. decem­ber mel­lem kl. 16 og 18 kan man købe pan­de­ka­ger med fyld ved Han­dels­plad­sen i Ørting. Pen­ge­ne fra sal­get går ube­skå­ret til hjælp til at beta­le el-reg­­nin­­gen. I går var Pan­de­ka­ge­bi­len ved Gyl­ling-Brugs­­en – også for at give et til­skud til de sti­gen­de udgifter. 

Valg flyt­ter sang til kirken

Stem­me­bok­se og valg­til­for­ord­ne­de ryk­ker 1. novem­ber ind i Sog­ne­hu­set og fortræn­ger den sang­grup­pe, som ple­jer at mødes der før­ste tirs­dag i måne­den. Men grup­pen kan sta­dig mødes, for kir­ken er reser­ve­ret til dem. Kaf­fen skal sta­dig tages med hjemmefra.

BRUGSEN ER NU ÅBEN KL. 8 – 18

Fra i mor­gen – 1. okto­ber – ændrer Gyl­ling-Brugs­­en åbning­sti­den. Den åbner kl. 8 og luk­ker kl. 18. Der er skå­ret en halv time om mor­ge­nen og en time om afte­nen, og er en kon­se­kvens af, at elek­tri­ci­te­ten koster det hvi­de ud af øjne­ne. De nye tider bety­der, at ingen med­ar­bej­de­re bli­ver fyret.

FDF Ørting-Fal­ling kan fortsætte

Syv voks­ne har meldt sig til at gå ind som fri­vil­li­ge i FDF-arbej­­det. Og det bety­der, at kred­sen kan fort­sæt­te. Ikke kun børn fra det­te områ­de er med i den loka­le FDF-kreds. Også børn fra Gyl­ling del­ta­ger.
De kan nu alle mødes igen 1. sep­tem­ber kl. 18.30 ved spej­der­hyt­ten på Tof­ten i Ørting.

Mari­an­ne Lyst stopper

Sog­ne­præst Mari­an­ne Lyst har valgt at gå på pen­sion ved års­skif­tet. Inden da har hun ferie, der skal afvik­les, så hen­des afskeds­gud­stje­ne­ster bli­ver holdt 27. novem­ber. Det er i Gyl­ling Kir­ke kl. 9.30, og kl. 10.30 på Alrø.

Pas på kanterne

Cykel­stien mel­lem Ørting og Odder har nu fået et lag asfalt, der har dæk­ket de rev­ner, der for­år­sa­ge­de en del uheld. Den smal­le cykel­sti har der­for nu fået kan­ter, der kan være far­li­ge, hvis cyk­li­ster også lader Tour de Fran­­ce-febe­ren sni­ge sig ind på turen til arbej­de og over­ha­ler. Så pas på.

CYKELSTIERNE SKAL FORBEDRES

”Det kom­mer på i løbet af for­å­ret – i hvert fald inden som­mer­fe­ri­en”.
”Det” er et nyt slid­lag på cykel­sti­er­ne mel­lem Ørting og Odder. Og løf­tet om for­bed­ring af cykel­stien er givet af for­man­den for Kli­­ma- og Pla­n­ud­val­get, Kre­sten Bjer­re i Hor­sens Fol­ke­blad 21. janu­ar. Cyk­li­ster har i lang tid kla­get over de dår­li­ge for­hold, der har bety­det, at man­ge er væltet.

God­se­jers advo­kat kal­der udskift­ning af skil­te på offent­li­ge sti­er for “tivo­li­se­ring”

” Efter min kli­ents mening, vil det være kata­stro­falt, hvis man nu tivo­li­se­rer områ­det, det vil have karak­ter af et eks­pro­p­ri­a­tivt indgreb”.

Sådan skri­ver advo­kat Jens Glavind på veg­ne af god­se­jer Johan Koed-Jør­gen­sen 28. maj til Odder kommune.

Det er kom­mu­nens ønske om at udskif­te nog­le halv­råd­ne pæle og dår­li­ge skil­te på Natursti Hor­sens Fjord, der får advo­ka­ten til at bru­ge et ord som tivo­li­se­re og til at tale om eks­pro­p­ri­a­tivt indgreb

For­hi­sto­ri­en er denne:

Natur­pro­jekt Hor­sens Fjord ræk­ker fra Hou til Snaptun

Tre kom­mu­ner – nem­lig Odder, Heden­sted og Hor­sens – er gået sam­men om Natur­pro­jekt Hor­sens Fjord, der ræk­ker fra Hou til  Snap­tun. For­må­let er, at gøre natu­ren mere til­gæn­ge­lig for alle. Et fæl­les sekre­ta­ri­at arbej­der med at for­bin­de nye sti­sy­ste­mer med eksi­ste­ren­de sti­er til én sam­men­hæn­gen­de sti – Natursti Hor­sens Fjord. Skilt­nin­gen på stien skal for­bed­res, og histo­ri­er­ne om natu­r­om­rå­det fortælles. 

Naturstien går ind i det fre­de­de områ­de, som lig­ger på Åkærs jord. Her føl­ger den de alle­re­de eksi­ste­ren­de sti­er. Men skil­te og pæle er her i en mise­ra­bel til­stand. F.eks. er fle­re af dem er knæk­ke­de eller skjult af ukr­udt. Odder kom­mu­ne vil der­for udskif­te dem med nye, som det alle­re­de er sket på stræk­nin­gen fra Søvind til syd­spid­sen af Alrø – med accept fra samt­li­ge lodsejere.

En af de pæle, som kom­mu­nen vil skif­te ud

Men udskift­ning af pæle og skil­te har alt­så nu ført til end­nu en kon­flikt mel­lem god­se­jer Johan Koed-Jør­gen­sen og Odder komune.

Ikke ale­ne skri­ver god­se­je­rens advo­kat, at ”efter min kli­ents mening, vil det være kata­stro­falt, hvis man nu tivo­li­se­re områ­det, det vil have karak­ter af et eks­pro­p­ri­a­tivt ind­greb”. Han skri­ver også:

Der er gan­ske enkelt ikke hjem­mel til at etab­le­re nye sti­er uden min kli­ents samtyk­ke og accept…. Afslut­nings­vis bemær­kes, at I skal huske at tage hen­syn til, at God­set er pri­va­te­jet, sko­ven er pri­vat, alle huse­ne i områ­det er pri­va­te inkl. Uldur­p­gård. Jag­ten er udle­jet til pri­vat konsor­ti­um. Alt i alt en leje­ind­tægt af en meget stor stør­rel­se, der risi­ke­rer at gå tabt på grund af tivo­li­se­ring, og det I til­la­der jer at kal­de Hor­sens Fjord Stien”. (advo­ka­tens fremhævelser)

Sam­men­hæn­gen mel­lem udskift­ning af skil­te og pæle i dår­lig til­stand og “tivo­li­se­ring” frem­går ikke af advo­ka­tens brev. Kom­mu­nen har ingen pla­ner om nye sti­er i det fre­de­de områ­de, og afmærk­nin­gen har bl.a. til for­mål at vise folk de lov­li­ge stier. 

OMTALER IKKE 1977-FREDNINGEN

I bre­vet hen­vi­ser Jens Glavind til den før­ste fred­ning i 1952, og mener, at den giver god­se­je­ren ret til at afvi­se, at folk må fær­des I områ­det.. Men han næv­ner ikke over­fred­ningsnæv­nets ken­del­se fra 1977, som ellers er frit til­gæn­ge­lig på net­tet. Her står i para­graf 8:

Udover den adgang, der måt­te bestå i hen­hold til andet grund­lag end nær­væ­ren­de ken­del­se, gives der offent­lig­he­den adgang til umo­to­ri­se­ret færds­el ad de sti­er, veje og are­a­ler, som ved sær­lig sig­na­tur er angi­vet på det ken­del­sen ved­hæf­te­de kort”

Med adgang i hen­hold til andet grund­lag menes Natur­be­skyt­tel­sens bestem­mel­ser, som giver offent­ligt adgang til f.eks. sko­ve og strand­bred­der, når man går eller cyk­ler og hol­der sig til sti­er­ne. Har man hunde med, skal de være I snor. Loven gør også tyde­ligt opmærk­som på, at adgan­gen må ikke for­hin­dres eller van­ske­lig­gø­res. Det sid­ste har god­se­jer Johan Koed-Jør­gen­sen nu set stort på. Fle­re ste­der har han spær­ret sti­er med sto­re sten og væl­te­de træ­er. Også det­te er ble­vet en kon­flikt mel­lem god­set og kommunen.

God­se­je­ren har fle­re ste­der spær­ret stierne

Sam­ar­bej­det mel­lem de tre kom­mu­ner om Pro­jekt Hor­sens Fjord og det sam­men­hæn­gen­de sti­sy­stem skal – som det hed i indstil­lin­gen til kom­mu­nal­be­sty­rel­sen – ”bidra­ge med at ska­be sam­men­hæng mel­lem natu­r­om­rå­der­ne i de tre kom­mu­ner, her­un­der for­bed­re adgangs­mu­lig­he­der­ne med sti- og van­dre­ru­ter, skilt­ning og ska­be for­tæl­lin­ger om natur, land­skab og histo­rie. Områ­det, som rum­mer sto­re fred­nin­ger, Natu­ra 2000 samt man­ge natur­vær­di­er og mulig­he­der for rekre­a­tiv benyt­te­se, vil kun­ne kom­me kom­mu­nens bor­ge­re, gæster og turi­ster til gode”.

Og vores områ­de har meget at byde på. Bak­ker, høj­de­d­rag, strand, fjord, øer, et rigt dyre­liv, istidsland­skab omkring fjor­den og en kul­tur­hi­sto­rie, som for­tæl­ler, at her leve­de men­ne­sker man­ge tusin­de år før os. At give folk mulig­hed for at fær­des her, er alt­så efter god­se­je­rens mening at tivo­li­se­re områ­det. I hvert fald den del, der lig­ger på hans jord, og hvor­til offent­lig­he­den alle­re­de har adgang.

KALENDER


ÆSKEN HOLDER ÅBENT

Æsken på Alrø hol­der nu åbent hver dag fra kl. 13 – kl. 17. 

LISBETH VISER HAVEN FREM

Og hun giver kaf­fe og småka­ger på gårds­plad­sen 30. juni mel­lem kl. 10 og kl. 17 – det hele er gra­tis. Hvis det reg­ner, dæk­kes der op til kaf­fe-kom-sam­men inden døre. Der vil også være mulig­hed for at se hen­des lil­le land­brugs­mu­se­um i stal­den. Adres­sen er Per­sie­vej 21.

LOKALDYSTEN
Så er det igen tiden til at lands­by­er­nes bebo­e­re dyster om at bevæ­ge sig mest muligt. 14. sep­tem­ber hol­der Lokal­råd og Hal­len lokal­dyst for Ørting Falling.