KORT NYT

Pen­sio­ni­st­for­e­ning fyl­der 70 år

Den begynd­te som Gyl­ling Alder­s­ren­te­for­e­ning – nu hed­der den Gyl­ling Pen­sio­ni­st­for­e­ning. Og på ons­dag har den eksi­ste­ret i 70 år. Det vil to dage efter bli­ve fejret i For­sam­lings­hu­set med fore­lø­big 60 del­ta­ge­re. Det vil ske med sang, musik, mad og drik­ke – men også med et lil­le fored­rag om for­e­nin­gens histo­rie. Den kan ellers være svær at styk­ke sam­men, for som det gæl­der for man­ge for­e­nin­ger, er også Alder­s­for­e­nin­gens refe­ra­ter m.v. for de før­ste otte år for­s­vun­det. Det var før vi fik lokalarkiverne. 

Spi­se­ven­ner mødes igen

San­ge fra Højsko­­le-sang­­bo­­gen, hyg­ge­ligt samvær og god mad. Det er pro­gram­punk­ter­ne, når Spi­se­ven­ner mødes. Og det gør de igen efter en læn­ge­re Cor­o­­na-pau­­se 21. sep­tem­ber kl. 12. i For­sam­lings­hu­set i Fal­ling, hvor Git­te Dine­sen står for maden, som koster 70 kr. 

Spi­se­ven­ner et til­bud til alle over 60 år i Ørting-Fal­ling områ­det. Og 31 har alle­re­de meldt sig til at være med. Men der er plads til fle­re. Fri­vil­li­ge hen­ter og brin­ger, hvis del­ta­ger­ne ikke har køre­lej­lig­hed. Lige nu mang­ler fire hjæl­pe­re. Har du lyst til at tage en tørn, kan du rin­ge til Poul Hen­ning: 22383692. 

Fire lands­by­mø­der om udviklingsplan

Lokal­rå­det for Ørting Fal­ling Sog­ne ønsker at høre bor­ger­nes mening om udvik­lings­pla­nen for vores områ­de, og at få input fra bor­ger­ne om de pro­ble­mer og mulig­he­der, som de mener, at Lokal­rå­det skal arbej­de vide­re med. Der­for vil der bli­ve holdt fire møder – et for hver lands­by.Ons­dag den 15. sep­tem­ber kl. 19 for bebo­er­ne i Ålstrup i Fryse­hu­set. Ons­dag den 22. sep­tem­ber kl. 19 for bebo­er­ne i Amstrup i Fal­ling Festlokaler/​​Dinesen. Ons­dag den 29. sep­tem­ber kl. 19 for bebo­er­ne i Fal­ling i Fal­ling Festlokaler/​​Dinesen. Og ons­dag den 6. okto­ber kl. 19 for bebo­er­ne i Ørting i Sog­ne­hu­set.Udvik­lings­pla­nen lig­ger under “Lokal­råd og for­e­nin­ger” her på Lokalposten. 

Bør­ne­ha­ven åbner igen

Bør­ne­ha­ven på Hav­re­væn­get i Ørting er ble­vet shin­et op og åbner igen. Men kun mid­ler­ti­digt i et par måne­der. Og ikke for børn i Ørting. Men for børn i Odder, som skal trans­por­te­res med bus. For i Odder mang­ler plad­ser. DOMI Bolig har pla­ner om at byg­ge 16 leje­bo­li­ger på Hav­re­væn­get, så bør­ne­ha­ven og de to gam­le seni­o­r­bo­li­gerskal pæres ned. 

Have­gæ­ster betal­te 1300 kr

Der var næsten 1300 kr i de to syl­te-glas mær­ket ØFUG, som stod på bor­de­ne i den lil­le cafe på gårds­plad­sen – der­til kom­mer nog­le ind­be­ta­lin­ger på Mobile­Pay. Pen­ge­ne var gæster­nes beta­ling for ”gra­tis kaf­fe” på gårds­plad­sen, da Lis­beth Jør­gen­sen søn­dag åbne­de den sto­re øko­lo­gi­ske have på Per­sie­vej i Ørting for besø­gen­de. Ca 50 men­ne­sker benyt­te­de sig af det. Pen­ge­ne i syl­te-glas­­se­­ne går ube­skå­ret til ØFUG, som Cor­o­­na-ned­luk­­nin­­gen har ramt hårdt. 

Som­mer­re­stau­rant er tæt på udsolgt

De har valgt, at kun 30 men­ne­sker kan spi­se på Brand­by­ge­gaards som­mer­re­stau­rant de 15 afte­ner i juli, den er åben. Og 10 afte­ner er alle­re­de udsolgt. Så man­ge loka­le og uden­bys gæster vil spi­se, hvor 95 pro­cent af både maden og drik­ke­va­rer­ne er lavet af går­dens egne øko­lo­gi­ske pro­duk­ter – og med fæl­les hjælp dyr­ket på mar­ker og i driv­hus af kok­ken og hen­de, der ser­ve­rer. Der er sta­dig få bil­let­ter til fem afte­ner. De skal bestil­les på Odder­net­tet (https://​www​.odder​bil​let​ten​.dk/​a​r​r​a​n​g​e​m​e​n​t​er/) Der kan du også læse om maden, du har i ven­te. Men sagt med det sam­me – til­hø­rer du den del af men­ne­ske­he­den, der abso­lut skal have kød, må du fin­de et andet sted. 

Sog­neud­flugt til Den Geo­gra­fi­ske Have

19. august kl. 8.10 går bus­sen fra Sog­ne­hu­set i Ørting til kir­ken i Gyl­ling, hvor den sam­ler del­ta­ge­re op kl. 8.15 før turen går til for­sam­lings­hu­set på Alrø kl. 8.30. Turen går til Den Geo­gra­fi­ske Have i Kol­ding. Her er der rund­vis­ning efter­fulgt af mid­dag på restau­rant Den Gyld­ne Hane. Bag­ef­ter går turen vide­re til Sdr.Bjert med rund­vis­ning i kir­ken og kaf­fe på kro­en. Kl. 16 går turen til­ba­ge. Del­ta­gel­se i udflug­ten koster 100 kr. Til­mel­ding til  Jør­gen Jen­sen på mail jensen-​lave@​live.​dk eller tlf. 24943395 

Gene­ral­for­sam­ling i Hallen

Cor­o­­na-restrik­tio­­ner for­sin­ke­de også gene­ral­for­sam­lin­gen i Ørting Hallen. 

Men 1. juli kl. 19 bli­ver den holdt, og som altid har alle bor­ge­re over 15 år i Ørting-Fal­ling sog­ne adgang og stem­me­ret. Det sam­me har med­lem­mer af de for­e­nin­ger, der bru­ger Hal­len. Det gæl­der f.eks. fle­re bebo­e­re i Gyl­ling.På valg er for­mand, sekre­tær, et besty­rel­ses­med­lem og en sup­ple­ant.Tho­mas Tikjøb genop­stil­ler som for­mand. Også Micha­el Hov­mand genop­stil­ler som sekretær. 

Brugs­en støt­ter forsamlingshuset

Da dagens omsæt­ning i Brugs­en i Gyl­ling var gjort op fre­dag, kun­ne udde­ler Krogstrup skri­ve en check på 14.374,75 kr til For­sam­lings­hu­set. Belø­bet sva­rer til 20 pro­cent af dagens omsæt­ning.Som meget andet er for­sam­lings­hu­set også på hæle­ne efter Cor­o­­na-ned­luk­­nin­­gen. Der har hver­ken været soci­a­le arran­ge­men­ter eller udlej­ning til pri­va­te fester. 

Gyl­ling byfest er aflyst

Gyl­ling Kul­tur­for­e­ning kaster nu hånd­klæ­det i rin­gen og afly­ser byfe­sten.Det er Cor­o­­na-krav og mang­len på øko­no­misk sik­ker­hed, der har fået for­e­nin­gen til at tage beslut­nin­gen.Odder byfest er også aflyst. Det bety­der, at Gyl­ling Sport og Idræt – som ØFUG – går glip af en ind­tægt på godt 60.000 kr. 

Gyl­ling vil blomstre

To grøn-bru­­ne græs­a­re­a­ler tæt på sko­len vil bli­ve erstat­tet med blom­ster­be­de. Og ved det lil­le regn­vands-bas­sin skal der plan­tes frugt­træ­er og buske. Alt for at give lands­by­ens bor­ge­re noget smukt at se på og for at øge biodiversiteten. 

Det er Gyl­ling Sko­le og Bør­ne­hus­råd, der sam­men med Lokal­rå­det har fået ide­en og sam­men søgt – og fået – pen­ge til pro­jek­ter­ne fra Kvi­ck­ly – 20.000 kr er kom­met ind på kontoen. 

Slut med selv­pluk jord­bær og ærter

For man­ge i områ­det har det været tra­di­tion at tage til Holt­gaard og pluk­ke jord­bær og ærter. Og hver dag i jord­bær­sæ­so­nen er fri­ske røde bær og poser fyldt med grøn­ne bæl­ge kom­met til Han­dels­plad­sen i Ørting.Men nu er det slut. Anne og Hel­ge har efter man­ge over­vej­el­ser at stop­pe pro­duk­tio­nen af kar­to­f­ler, ærter og jord­bær – luk­ke gård­bu­tik­ken og for­pag­te jor­den ud. De to nær­mer sig pen­sions­al­de­ren. Der­for har de beslut­tet at stoppe. 

Byrå­det bli­ver en kommunalbestyrelse

Når vi skal til valg 16. novem­ber, væl­ger vi ikke repræ­sen­tan­ter til et byråd. Men til en kom­mu­nal­be­sty­rel­se. Alle par­ti­er vedt­og Enheds­li­stens for­slag om nav­ne­æn­dring. I begrun­del­sen for for­sla­get hed­der det, at byråd ”giver det fejl­ag­ti­ge ind­tryk, at Odder by har en sær­sta­tus, og ”byrå­det” har en sær­lig rol­le i for­hold til Odder by frem­for de øvri­ge min­dre byer. Det var ved sid­ste kom­mu­nalvalg en hyp­pigt fore­kom­men­de kri­tik. Den er vi eni­ge i, og vi ønsker at bru­ge det mere kor­rek­te udtryk ”Odder kom­mu­nal­be­sty­rel­se”. Vi er besty­rel­se for hele Odder kom­mu­ne”.Ændrin­gen gæl­der fra 1. janu­ar næste år. 

Cykel­stien blev 2,2 mio kr billigere

Pri­sen for cykel­stien mel­lem Ørting og Gyl­ling blev alt i alt 7,1 mill. kr.  Den var bud­get­te­ret til at koste 9,3 mio – så der er alt­så 2,2 mio kr til­ba­ge på kon­to­en.Cykel­stien blev offi­ci­elt åbnet 16. decem­ber 2019. 200 men­ne­sker ind­vie­de den 4 km lan­ge sti. Siden er den ble­vet brugt af man­ge gåen­de, cyk­len­de og løben­de. Spe­ci­elt under Cor­o­­na-ned­luk­­nin­­gen har man­ge hunde fået den dag­li­ge motion her. I begyn­del­sen lidt lang­somt, men efter­som hund­en fik eje­ren i bed­re form i et hur­ti­ge­re tempo. 

Præ­s­te­går­den solgt – til en præst

Rand­lev-præ­­sten Met­te Rot­h­mann har købt Ørting Præ­s­te­gård, og 1. juni flyt­ter hun ind. 1. okto­ber går hun på pension. 

Huset har været lejet ud siden Ørting-Fal­lings præst, Vibe­ke Døs­sing Rude­beck, blev flyt­tet til Odder og biskop og provst beslut­te­de, at seks landsog­ne kan betje­nes af kun to præster. 

Ålstrup er som en anden tidslo­m­me – men der er mas­ser af liv i landsbyen

Det er som at kom­me ind i en anden tidslo­m­me. Hele lands­by­en frem­står som et bil­le­de af en af de turi­stat­trak­tio­ner, der brin­ger folk fle­re hund­re­de år til­ba­ge i tid. Men i mod­sæt­ning til dis­se ste­der, er huse­ne i Ålstrup ikke bebo­et af sta­ti­ster, der klæ­der om og går hjem efter arbejds­tid, og så luk­ker alt liv ned til næste mor­gen, når ste­det igen åbner døre­ne for dem, der har købt bil­let. 70 men­ne­sker har valgt, at hjem­me er den lil­le plet på kor­tet, som med de otte går­de og 18 huse er på listen over kom­mu­nens kul­tur­mil­jø­er. Og de er ikke klædt i for­ti­dens tøj. Her er fuld af liv. Lands­by­en har for­sam­lings­hus, loka­lar­kiv, som­mer­bu­tik, kone­froko­ster, natursti, fester og det er også muligt at få pas­set børn tæt på hjem­met. Hvis man da er hel­dig. For den pri­va­te pas­nings­ord­ning ”Land­liv” har valgt, at fire børn er mak­si­mum. Der­for har den ven­te­li­ste.
Her har boet men­ne­sker siden 3500 år før Kri­sti fød­sel, viser fun­de­ne fra  arkæ­o­lo­gi­ske udgrav­nin­ger.
Engang til­hør­te lands­by­en god­set Åkær. Den tid er for­bi, og det er sik­kert godt for beg­ge par­ter. Til­ba­ge er kun nog­le gam­le lan­d­ar­bej­der­hu­se, som nu er sat i stand og i pri­vat eje.

UD MED DE FATTIGE

Ud med de fat­ti­ge – illu­stra­tion fra bogen “Vi byg­ge­de selv vores samfund”

På vej­en gen­nem lands­by­en, er det sta­dig let fin­de træsko­ma­ge­rens hus, for en træsko hæn­ger sta­dig på huset, men det er end­da meget læn­ge siden, det­te klapren­de fodtøj blev lavet i husets lil­le værk­sted. Det gam­le fat­tig­hus er her end­nu. Men er nu pri­vat bebo­el­se. Det blev ned­lagt i 1883, da skat­tey­der­ne bestem­te, at de fat­ti­ge skul­le ud af lands­by­en og flyt­tes til den nye fat­tig­gård i Ørting. Så blev deres sen­ge sat op på arbejds­vog­ne­nes lad, og så kør­te bymæn­de­ne de fat­ti­ges få møb­ler ud af Ålstrup. Fat­tig­hu­set med de otte stu­er var da kun 15 år gam­melt, og hav­de erstat­tet de gam­le fat­tig­hus-røn­ner i Ålstrup og Amstrup. Men sog­ne­rå­det hav­de sendt lister til skat­tey­der­ne i sog­net og spurgt: Skal vi have én fat­tig­gård, der tager bebo­e­re fra lands­by­er­ne Ålstrup, Fal­ling, Amstrup og Ørting – eller skal vi renove­re de gam­le fat­tig­hu­se? Fat­tig­går­den vandt. Så det den­gang for­holds­vis nye fat­tig­hus blev tømt for bebo­e­re. Fol­ke­tæl­lin­gen fra 1880 viser, at fat­tig­hu­set på det tids­punkt hav­de 12 bebo­e­re – de tre var børn. Karen Ras­mus­sen boe­de i huset med tre dren­ge på 12, 11 og 8 år – Niels, Ras­mus og Chri­sti­an. Hun var regi­stre­ret som ”gift” – men i bemærk­nin­ger­ne står, at ”man­den er bortrømt”. Den æld­ste bebo­er var enken Karen Laur­sen 78 år gammel. 

Engang kom børn fra Fal­ling og Amstrup til Ålstrup sko­le. I dag er sko­len lavet om til lejligheder.

Lands­by­en rum­mer min­der fra den tid, da andels­be­væ­gel­sen løste de fæl­les opga­ver. De fle­ste andre ste­der er byg­nin­ger­ne nu væl­tet ned. Men ikke i Ålstrup. Her er trans­for­ma­tertårn, som i dag bli­ver brugt til opbe­va­ring af have­red­ska­ber. Her er fryse­hus, som nu er i brug som Hads Her­reds mind­ste for­sam­lings­hus. Og bag ved det lig­ger det gam­le vandværk. 

ULYKKE FØRTE TIL FÆLLES VANDVÆRK

Søren Peter Eskerod blev kun 41 år

Det fæl­les vand­værk blev opret­tet efter en tragisk ulyk­ke: 9. marts 1928 lød høje råb og mænd stak i løb ned mod går­den, hvor en ny brønd var ved at bli­ve gra­vet, og da de kom til ste­det, begynd­te de febrilsk at gra­ve. Et cemen­t­rør hav­de sat sig fast, og san­det i sider­ne var begyndt at skri­de og tru­e­de snart med at dæk­ke brønd­gra­ve­ren. Da hjæl­per­ne ende­lig fik røret fjer­net, og kun­ne få ham op, var det for sent. En uge sene­re blev brønd­gra­ver Søren Peter Eskero­ds begra­vet fra Gos­mer Kir­ke. Han blev kun 41 år gam­mel. Som der står lidt lako­nisk i kir­ke­bo­gen: ”En 30 alen dyb brønd skred sam­men over ham”. (En alen er 0,6277 meter). 

Lands­by­ens bebo­e­re var eni­ge om, at nu var tiden kom­met til at få et fæl­les vand­værk, og alle blev bedt om at teg­ne ande­le. Vand­vær­ket stod fær­digt i 1933. I begyn­del­sen blev det dre­vet af lands­by­ens bebo­e­re på skift. Men efter nog­le år blev drif­ten over­ladt til en enkelt per­son, der for 20 kr/​år skul­le pas­se vand­vær­ket, der fik en leve­tid på 53 år.

SLUT MED SALTET KØD OG HENKOGNING

Også Fryse­hu­set var fæl­les eje. Til omkring 1940’erne var fersk kød en sjæl­den spi­se for folk på lan­det. Det var kun lige efter, man selv – eller nabo­en – hav­de slag­tet. Ellers blev kødet sal­tet eller røget, så det kun­ne hol­de sig, og det kræ­ve­de en mas­se arbej­de.
Men i 1940’erne kom fryse­tek­nik­ken i brug. Og ikke ale­ne betød det en let­tel­se af arbej­det med kødet. Det betød også, at man kun­ne spi­se grønt­sa­ger hele året, og frugt og bær skul­le ikke hen­ko­ges. Det hele kun­ne fryses.
Men tek­nik­ken var dyr. Der­for kun­ne det aldrig gå at hver hus­hold­ning hav­de en fry­ser. Sva­ret på det blev andels-fryse­hu­se
I Ålstrup blev fryse­hu­set opret­tet som andels-for­e­ning i 1947 for hele Fal­ling sogn. Det var kort tid efter besæt­tel­sen, og der var man­gel på alt. Der­for blev der kun byg­get en lil­le rød mur­stens­hus­byg­ning med fladt tag.
I det for­re­ste rum, som var det mind­ste, stod en for-fry­ser, hvor maden skul­le anbrin­ges for at fryse hur­tigt. Bag­ef­ter blev det flyt­tet til en boks i det sto­re rum bag­ved. Der var i alt 119 bok­se – hver med en hæn­gelås – som andels­ha­ver­ne leje­de.
Fryse­hu­set var åbent en halv time hver dag, og i den tid kun­ne folk hen­te, hvad de skul­le bru­ge. 
Men i sid­ste halv­del af 1960’erne var fry­ser­ne kom­met så meget ned i pris, at de andels­ha­ve­re, der boe­de længst væk, begynd­te at købe egne fry­se­re. Og omkring 1970 var der kun dem, der boe­de tæt­test på fryse­hu­set, der brug­te det. Det kun­ne der­for ikke sva­re sig øko­no­misk at opret­hol­de det,  og andels­for­e­nin­gen blev opløst

HERREDETS MINDSTE FORSAMLINGSHUS

Fryse­hu­set blev solgt til kro­man­den i Gyl­ling, der var en af de før­ste til at leve­re mad ud af huset, når folk skul­le hol­de fest. Han leve­re­de maden fros­sent. Der­for kun­ne han bru­ge ste­det.
Men i åre­ne efter at kro­man­den flyt­te­de ud, blev den lil­le byg­ning ikke brugt, og både den og omgi­vel­ser­ne forfaldt.

I 2003 tog For­e­nin­gen Ålstrup Fryse­hus over og siden har det fun­ge­ret som lands­by­ens sam­lings­punkt. Plads er der ikke meget af. Men ste­det bli­ver brugt. Til fester og til møder. Det er også her ”koner­ne i Ålstrup” har haft som­mer­bu­tik i wee­ken­der­ne. Dog ikke i år, hvor Cor­o­na-restrik­tio­ner har besvær­lig­gjort det meste. Om som­me­ren bli­ver ter­ras­sen og græs­plæ­nen omkring Fryse­hu­set også brugt. En grup­pe sør­ger på skift for, at græs­set bli­ver holdt nede. De fle­ste hus­stan­de i lands­by­en er med­lem­mer af for­e­nin­gen, men også uden at beta­le kon­tin­gent, er man velkommen.

Den gam­le køb­mands­bu­tik er også i dag pri­vat bebo­el­se. Men det var her, Peter Knud­sen sør­ge­de for dag­lig­va­rer, og hans for­ret­ning var møde­sted for alle bebo­e­re. Her kun­ne man få det meste. Små hunde i glas, duk­ker, koste og kaf­fe­kvær­nen male­de bøn­ner­ne. Suk­ker og mel blev fyldt på poser. Peter Knud­sen drev for­ret­nin­gen fra 1927 til 1977, men blev boen­de i huset til sin død i 1988 og fort­sat­te med at læg­ge hus til møder og kortspil.

FORTSAT ENGAGEREDE BEBOERE FUGLEBJERGGÅRD

“Uh ha, nej. I min fars tid solg­te man ikke jord”

På Fug­leb­jerg­gård boe­de Søren og Rag­na Lyk­ke Ander­sen. De delt­og aktivt både i omeg­nens og i lands­by­ens liv og hav­de til­lidspo­ster i f.eks. sog­ne­råd, for­e­nin­ger og andels­sel­ska­ber. Som helt unge var de beg­ge med til at opret­te ØFUG for snart 83 år siden. Deres søn – Hol­ger – over­tog går­den efter dem. I før­ste omgang som et sted, han kom i fri­ti­den. Arbejds­ti­den blev til­bragt på Geo­lo­gisk Insti­tut i Århus – hvis han da ikke lige var med på eks­pe­di­tio­ner. Han har boet i telt på Nord­po­len, hvor man med lyst i alle døg­nets timer for alvor kun­ne snak­ke om de lyse næt­ter, og hvor mad og andre for­nø­de­n­he­der blev flø­jet ind med heli­kop­ter. Han har været med på Galat­hea-eks­pe­di­tion til Grøn­land, Austra­li­en og Cari­bi­en. Men han har også arbej­det på mere hjem­li­ge him­mel­strøg – Mols Bjer­ge, Viborg-egnen og Flens­borg fjord. Nu bor han fast i Ålstrup, hvor han har sat hvert ene­ste rum i Fug­leb­jerg­gårds stu­e­hus i stand, og for nylig har den gam­le lade fået nyt strå­tag. Alt sam­men noget, hans far vil­le have sat pris på. Men Søren vil­le rote­re i gra­ven, hvis han vid­ste, at Hol­ger har solgt det meste af går­dens jord fra.

NATURSTI  VEJ

Pæle til skil­te blev gra­vet ned en arbejdslørdag

Lidt jord har Hol­ger dog beholdt. Og det er bl.a. tak­ket være ham, at lands­by­en til efter­å­ret kan ind­vi en ny natursti, der går bag om lands­by­ens går­de og kom­mer ud på Ålstrup­vej, hvor den vil fort­sæt­te for­bi alle de gam­le huse og kom­me til­ba­ge til Fryse­hu­set. Pæle er alle­re­de gra­vet ned. På dem skal skil­te med for­tæl­lin­ger om de gam­le huse pla­ce­res. Hol­ger har også for egen reg­ning fået opren­set søen, der ind­går i naturstien.

Han læg­ger også hus til det loka­lar­kiv, som nu er opret­tet for at sik­re og for­tæl­le lands­by­ens histo­rie, og han er fast del­ta­ger i alle akti­vi­te­ter i byen.

NYE INITIATIVER

Arki­vet og den til­knyt­te­de for­e­ning er nyt ini­ti­a­tiv. Det sam­me er 1. maj-demon­stra­tio­nen, som nu vil bli­ve en fast tradition.

Inge Jen­sen – den røde fane skul­le luftes

”Jeg har min røde fane i haven”, siger Inge Jen­sen – en af lands­by­ens man­ge akti­ve. ”Og i år beslut­te­de min nabo og jeg, at den skul­le luf­tes 1.maj. Det var helt spon­tant. Så vi stil­le­de op med fane og to heste og som Røde i Mata­dor begynd­te vi at gå gen­nem byen. Vi blev hilst med glæ­de og thumbs up. Fle­re kom til, så vi blev en grup­pe på syv plus en hund. Man­ge har fore­slå­et, at vi skal gøre det igen næste år 1. maj – mere orga­ni­se­ret. Det gør vi så”.

KONERNEAMSTRUP

Inge Jen­sen har også sam­men med Hol­ger Lyk­ke arbej­det aktivt med den nye natursti, og hun er med, når kvin­der­ne i lands­by­en hol­der fæl­les kone­froko­ster som­mer og jul, og når de man­ge år i træk har haft ”som­mer­bu­tik” i for­sam­lings­hu­set ”Fryse­hu­set”. Her har de solgt for­skel­ligt hån­d­ar­bej­de, syl­te­tøj og hon­ning. Men også kaf­fe og hjem­me­bagt kage. Så ikke kun gæster i butik­ken,  hvor Bon­de­rø­ven har vog­ter i et hjør­ne, har kun­net drik­ke efter­mid­dagskaf­fe på ter­ras­sen. Også man­ge bebo­e­re er kom­met for­bi for at få kaf­fe og en snak. ”Vi håber, at vi kan åbne butik­ken igen næste år, når vi er slup­pet af med det Cor­o­na-skidt”, siger Inge Jensen.

Skt. Hans aften blev holdt ved Fryse­hu­set med fæl­les­spis­ning, stort bål og mas­ser af børn og hunde.

DE NYE BLIVER BUDT VELKOMMEN

Huse­ne i Ålstrup bli­ver solgt, og til­flyt­ter­ne er unge men­ne­sker, som ikke kun vil have et sted at bo. De del­ta­ger også i lands­by­ens liv. Fra Byg­nin­ger­ne til to af de gam­le går­de lyder saven og ban­ken. De er ved at bli­ve sat i stand – også af unge mennesker.

Her får ingen – som i man­ge andre lands­by­er – lov til bare at flyt­te ind og bo i læn­ge­re tid uden dår­ligt at se nabo­er­ne. Alle bli­ver budt vel­kom­men og får infor­ma­tio­ner om lands­by­ens liv og akti­vi­te­ter. Og der er nok at snak­ke om. For der er gang i Ålstrup – hvor alle ken­der alle.

KALENDER

SANGEFTERMIDDAGE BEGYNDER IGEN

San­g­ef­ter­mid­da­ge­ne i Sog­ne­hu­set, der var aflyst hele for­å­ret p.g.a. Cor­o­na-restrik­tio­ner­ne, begyn­der igen.
Det er den før­ste tirs­dag i hver måned til og med 3. maj 2022. Og det er fra kl. 14 – 16.30

TORSDAGSKLUBBENS PROGRAM
Pro­gram for efter­å­ret og for­å­ret 2022 er lagt ind under lokal­råd & foreninger

DANSKE SENIORES PROGRAM
Pro­gram for efter­å­ret og for for­å­ret 2022 er lagt ind under lokal­råd & foreninger

AMSTRUP-MØDE

22. sep­tem­ber kl. 19 hol­der Lokal­rå­det møde med bebo­er­ne i Amstrup om udvik­lings­pla­nen. Det er i Fal­ling Forsamlingshus.

ODDER VOICES

28. sep­tem­ber kl. 19.30 er der san­gaf­ten med koret Odder Voi­ces i Sog­ne­hu­set på Bilsbækvej

FALLING-MØDE:

29. sep­tem­ber kl. 19 hol­der Lokal­rå­det møde med bebo­er­ne i Fal­ling om udvik­lings­pla­nen. Det er i Fal­ling Forsamlingshus

ØRTING-MØDE:

6. okto­ber kl. 19 hol­der Lokal­rå­det møde med bebo­er­ne i Ørting om udvik­lings­pla­nen. Det er i Sog­ne­hu­set på Bilsbækvej.

NATURSTI-INDVIELSE:

(foto fra Odder kom­mu­nes hjem­mesi­de)

9. okto­ber kl. 14 skal den nye natursti i Ålstrup ind­vies. Det begyn­der ved Fryse­hu­set, hvor snoren skal klippes

SPISEVENNER

19. okto­ber kl. 12 mødes Spi­se­ven­ner igen i Fal­ling For­sam­lings­hus. Til­mel­ding skal ske sene­st 15. okto­ber til Poul Hen­ning tlf 22383692