KORT NYT

NYT ASFALT  VEJ

Asfal­ten på vej­en mel­lem Ørting og Odder har læn­ge været nød­li­den­de. Mildt sagt. Men nu kom­mer hjæl­pen. Et nyt vil asfalts­lid­lag vil bli­ve lagt på, når det gam­le lag er fræ­set af.
Arbej­det begyn­der 19. juni. Det varer til og med 5. juli, hvis alt går efter planen. 

DET BLEV TIL 3.803 KM

Igen i år vandt Hund­slund lokal­dy­sten. På 2. plad­sen kom Sak­sild, som var med for før­ste gang i år. Gyl­ling snup­pe­de 3. plad­sen og Ørting-Fal­ling blev num­mer fire.

Alt i alt fik kon­kur­ren­cen bor­ge­re i de fire lands­by­er til at løbe, gå og cyk­le 3.803 km.

PROGRAMMER FOR DEN NYE SÆSON

Liter­vis af kaf­fe, kort­spil, bræt­spil, fored­rag, udflug­ter, fæl­les­spis­ning….
Dan­ske Seni­o­rers og Tors­dags­klub­bens pro­gram­mer for den kom­men­de sæson rum­mer gode ople­vel­ser for områ­dets “grå guld”.
Beg­ge pro­gram­mer er nu lagt ind under Lokal­råd og for­e­nin­ger. Som sæd­van­ligt fore­går det i Sog­ne­hu­set på Bils­bæ­kvej i Ørting.

THEJSEN FORLADER FONDEN ØRTING

Dit­te-Marie Thej­sen for­la­der job­bet som vice­for­stan­der på Fon­den Ørting for at bli­ve skole­le­der på Åsko­len, frisko­len i Hør­ning. Hun har arbej­det på opholds­ste­det i mere end 10 år.
Åsko­len har 150 ele­ver fra 0. – 7. klas­se, og en af Thej­sens opga­ver bli­ver at arbej­de med en over­byg­ning. Hun er uddan­net lærer fra Den Frie Lærer­højsko­le. Uddan­nel­sen er spe­ci­elt mål­ret­tet frisko­ler, efter­sko­ler og højskoler.

LOKALRÅD

Hvis du vil vide, hvad Lokal­rå­det for Ørting-Fal­ling arbej­der med for tiden, kan du ori­en­te­re dig i de møde­re­fe­ra­ter, der er lagt ind under ”Lokal­råd og for­e­nin­ger”.
Her fin­der du alle refe­ra­ter fra i år – og også fra de sid­ste par år. Nåe­de du ikke gene­ral­for­sam­lin­gen, kan du sam­me sted fin­de beret­ning, refe­rat og regnskab.

LUK IKKE DE TRÆNGENDE IND

Hvis det rin­ger på døren og frem­me­de beder om lov til at bru­ge dit toilet, skal du ikke luk­ke de træn­gen­de ind. For når de går igen, mang­ler du fle­re gen­stan­de. Den ene er en kvinde.

Det har ældre bebo­e­re i Gyl­ling ople­vet, da de var ven­li­ge mod de frem­me­de. Ven­lig­he­den blev ikke gen­gældt. Så glem med­men­ne­ske­lig­he­den – luk og lås døren. Ring til din nabo eller en anden, hvis de bli­ver uden for.

GENERALFORSAMLING

Alle over 16 år, som bor fat i Ørting-Fal­ling Sog­ne, er med­lem­mer af Lokal­rå­det. Også selv om de hver­ken har udfyldt en blan­ket eller betalt kon­tin­gent, som ellers er det almin­de­li­ge, når man bli­ver med­lem af en for­e­ning.  De kan møde op til gene­ral­for­sam­lin­gen og stem­me. Det­te års gene­ral­for­sam­ling fin­der sted d. 29. marts kl. 19 – 21.30 hos Dine­sen i Fal­ling. Lokal­rå­det har eksi­ste­ret siden okto­ber 2014 og skal være områ­dets kon­takt til kom­mu­nal­be­sty­rel­se og for­valt­ning.  Hvis du vil se, hvad rådet arbej­der med, så find alle møde­re­fe­ra­ter på Lokal­po­sten under Lokal­råd og foreninger.

STØTTE TIL HANDELSPLADSEN

Der er luk­ket så meget som muligt for fry­se­re og køle­re på Han­dels­plad­sen, men alli­ge­vel koster elek­tri­ci­te­ten det hvi­de ud af øjne­ne.  Men Pan­de­ka­ge­bi­len og støt­te­bi­drag ind­brag­te på få timer 16.000 kro­ner – eller et beløb, der bety­der, at reg­nin­gen fra elek­tri­ci­tets­sel­ska­bet for en måneds for­brug, kan beta­les. Pan­de­ka­ge­bi­len done­re­de pen­ge­ne fra to timers salg ved Han­dels­plad­sen, og lands­by­ens bebo­e­re bak­ke­de op og spi­ste fyld­te pan­de­ka­ger til aftens­mad. Den sam­me hjælp fik Dagli’Brugsen i Gylling.

PANDEKAGEBILEN STØTTER LOKALE

Den 9. decem­ber mel­lem kl. 16 og 18 kan man købe pan­de­ka­ger med fyld ved Han­dels­plad­sen i Ørting. Pen­ge­ne fra sal­get går ube­skå­ret til hjælp til at beta­le el-reg­­nin­­gen. I går var Pan­de­ka­ge­bi­len ved Gyl­ling-Brugs­­en – også for at give et til­skud til de sti­gen­de udgifter. 

Valg flyt­ter sang til kirken

Stem­me­bok­se og valg­til­for­ord­ne­de ryk­ker 1. novem­ber ind i Sog­ne­hu­set og fortræn­ger den sang­grup­pe, som ple­jer at mødes der før­ste tirs­dag i måne­den. Men grup­pen kan sta­dig mødes, for kir­ken er reser­ve­ret til dem. Kaf­fen skal sta­dig tages med hjemmefra.

BRUGSEN ER NU ÅBEN KL. 8 – 18

Fra i mor­gen – 1. okto­ber – ændrer Gyl­ling-Brugs­­en åbning­sti­den. Den åbner kl. 8 og luk­ker kl. 18. Der er skå­ret en halv time om mor­ge­nen og en time om afte­nen, og er en kon­se­kvens af, at elek­tri­ci­te­ten koster det hvi­de ud af øjne­ne. De nye tider bety­der, at ingen med­ar­bej­de­re bli­ver fyret.

FDF Ørting-Fal­ling kan fortsætte

Syv voks­ne har meldt sig til at gå ind som fri­vil­li­ge i FDF-arbej­­det. Og det bety­der, at kred­sen kan fort­sæt­te. Ikke kun børn fra det­te områ­de er med i den loka­le FDF-kreds. Også børn fra Gyl­ling del­ta­ger.
De kan nu alle mødes igen 1. sep­tem­ber kl. 18.30 ved spej­der­hyt­ten på Tof­ten i Ørting.

Mari­an­ne Lyst stopper

Sog­ne­præst Mari­an­ne Lyst har valgt at gå på pen­sion ved års­skif­tet. Inden da har hun ferie, der skal afvik­les, så hen­des afskeds­gud­stje­ne­ster bli­ver holdt 27. novem­ber. Det er i Gyl­ling Kir­ke kl. 9.30, og kl. 10.30 på Alrø.

Pas på kanterne

Cykel­stien mel­lem Ørting og Odder har nu fået et lag asfalt, der har dæk­ket de rev­ner, der for­år­sa­ge­de en del uheld. Den smal­le cykel­sti har der­for nu fået kan­ter, der kan være far­li­ge, hvis cyk­li­ster også lader Tour de Fran­­ce-febe­ren sni­ge sig ind på turen til arbej­de og over­ha­ler. Så pas på.

CYKELSTIERNE SKAL FORBEDRES

”Det kom­mer på i løbet af for­å­ret – i hvert fald inden som­mer­fe­ri­en”.
”Det” er et nyt slid­lag på cykel­sti­er­ne mel­lem Ørting og Odder. Og løf­tet om for­bed­ring af cykel­stien er givet af for­man­den for Kli­­ma- og Pla­n­ud­val­get, Kre­sten Bjer­re i Hor­sens Fol­ke­blad 21. janu­ar. Cyk­li­ster har i lang tid kla­get over de dår­li­ge for­hold, der har bety­det, at man­ge er væltet.

Ålstrup er som en anden tidslo­m­me – men der er mas­ser af liv i landsbyen

Det er som at kom­me ind i en anden tidslo­m­me. Hele lands­by­en frem­står som et bil­le­de af en af de turi­stat­trak­tio­ner, der brin­ger folk fle­re hund­re­de år til­ba­ge i tid. Men i mod­sæt­ning til dis­se ste­der, er huse­ne i Ålstrup ikke bebo­et af sta­ti­ster, der klæ­der om og går hjem efter arbejds­tid, og så luk­ker alt liv ned til næste mor­gen, når ste­det igen åbner døre­ne for dem, der har købt bil­let. 70 men­ne­sker har valgt, at hjem­me er den lil­le plet på kor­tet, som med de otte går­de og 18 huse er på listen over kom­mu­nens kul­tur­mil­jø­er. Og de er ikke klædt i for­ti­dens tøj. Her er fuld af liv. Lands­by­en har for­sam­lings­hus, loka­lar­kiv, som­mer­bu­tik, kone­froko­ster, natursti, fester og det er også muligt at få pas­set børn tæt på hjem­met. Hvis man da er hel­dig. For den pri­va­te pas­nings­ord­ning ”Land­liv” har valgt, at fire børn er mak­si­mum. Der­for har den ven­te­li­ste.
Her har boet men­ne­sker siden 3500 år før Kri­sti fød­sel, viser fun­de­ne fra  arkæ­o­lo­gi­ske udgrav­nin­ger.
Engang til­hør­te lands­by­en god­set Åkær. Den tid er for­bi, og det er sik­kert godt for beg­ge par­ter. Til­ba­ge er kun nog­le gam­le lan­d­ar­bej­der­hu­se, som nu er sat i stand og i pri­vat eje.

UD MED DE FATTIGE

Ud med de fat­ti­ge – illu­stra­tion fra bogen “Vi byg­ge­de selv vores samfund”

På vej­en gen­nem lands­by­en, er det sta­dig let fin­de træsko­ma­ge­rens hus, for en træsko hæn­ger sta­dig på huset, men det er end­da meget læn­ge siden, det­te klapren­de fodtøj blev lavet i husets lil­le værk­sted. Det gam­le fat­tig­hus er her end­nu. Men er nu pri­vat bebo­el­se. Det blev ned­lagt i 1883, da skat­tey­der­ne bestem­te, at de fat­ti­ge skul­le ud af lands­by­en og flyt­tes til den nye fat­tig­gård i Ørting. Så blev deres sen­ge sat op på arbejds­vog­ne­nes lad, og så kør­te bymæn­de­ne de fat­ti­ges få møb­ler ud af Ålstrup. Fat­tig­hu­set med de otte stu­er var da kun 15 år gam­melt, og hav­de erstat­tet de gam­le fat­tig­hus-røn­ner i Ålstrup og Amstrup. Men sog­ne­rå­det hav­de sendt lister til skat­tey­der­ne i sog­net og spurgt: Skal vi have én fat­tig­gård, der tager bebo­e­re fra lands­by­er­ne Ålstrup, Fal­ling, Amstrup og Ørting – eller skal vi renove­re de gam­le fat­tig­hu­se? Fat­tig­går­den vandt. Så det den­gang for­holds­vis nye fat­tig­hus blev tømt for bebo­e­re. Fol­ke­tæl­lin­gen fra 1880 viser, at fat­tig­hu­set på det tids­punkt hav­de 12 bebo­e­re – de tre var børn. Karen Ras­mus­sen boe­de i huset med tre dren­ge på 12, 11 og 8 år – Niels, Ras­mus og Chri­sti­an. Hun var regi­stre­ret som ”gift” – men i bemærk­nin­ger­ne står, at ”man­den er bortrømt”. Den æld­ste bebo­er var enken Karen Laur­sen 78 år gammel. 

Engang kom børn fra Fal­ling og Amstrup til Ålstrup sko­le. I dag er sko­len lavet om til lejligheder.

Lands­by­en rum­mer min­der fra den tid, da andels­be­væ­gel­sen løste de fæl­les opga­ver. De fle­ste andre ste­der er byg­nin­ger­ne nu væl­tet ned. Men ikke i Ålstrup. Her er trans­for­ma­tertårn, som i dag bli­ver brugt til opbe­va­ring af have­red­ska­ber. Her er fryse­hus, som nu er i brug som Hads Her­reds mind­ste for­sam­lings­hus. Og bag ved det lig­ger det gam­le vandværk. 

ULYKKE FØRTE TIL FÆLLES VANDVÆRK

Søren Peter Eskerod blev kun 41 år

Det fæl­les vand­værk blev opret­tet efter en tragisk ulyk­ke: 9. marts 1928 lød høje råb og mænd stak i løb ned mod går­den, hvor en ny brønd var ved at bli­ve gra­vet, og da de kom til ste­det, begynd­te de febrilsk at gra­ve. Et cemen­t­rør hav­de sat sig fast, og san­det i sider­ne var begyndt at skri­de og tru­e­de snart med at dæk­ke brønd­gra­ve­ren. Da hjæl­per­ne ende­lig fik røret fjer­net, og kun­ne få ham op, var det for sent. En uge sene­re blev brønd­gra­ver Søren Peter Eskero­ds begra­vet fra Gos­mer Kir­ke. Han blev kun 41 år gam­mel. Som der står lidt lako­nisk i kir­ke­bo­gen: ”En 30 alen dyb brønd skred sam­men over ham”. (En alen er 0,6277 meter). 

Lands­by­ens bebo­e­re var eni­ge om, at nu var tiden kom­met til at få et fæl­les vand­værk, og alle blev bedt om at teg­ne ande­le. Vand­vær­ket stod fær­digt i 1933. I begyn­del­sen blev det dre­vet af lands­by­ens bebo­e­re på skift. Men efter nog­le år blev drif­ten over­ladt til en enkelt per­son, der for 20 kr/​år skul­le pas­se vand­vær­ket, der fik en leve­tid på 53 år.

SLUT MED SALTET KØD OG HENKOGNING

Også Fryse­hu­set var fæl­les eje. Til omkring 1940’erne var fersk kød en sjæl­den spi­se for folk på lan­det. Det var kun lige efter, man selv – eller nabo­en – hav­de slag­tet. Ellers blev kødet sal­tet eller røget, så det kun­ne hol­de sig, og det kræ­ve­de en mas­se arbej­de.
Men i 1940’erne kom fryse­tek­nik­ken i brug. Og ikke ale­ne betød det en let­tel­se af arbej­det med kødet. Det betød også, at man kun­ne spi­se grønt­sa­ger hele året, og frugt og bær skul­le ikke hen­ko­ges. Det hele kun­ne fryses.
Men tek­nik­ken var dyr. Der­for kun­ne det aldrig gå at hver hus­hold­ning hav­de en fry­ser. Sva­ret på det blev andels-fryse­hu­se
I Ålstrup blev fryse­hu­set opret­tet som andels-for­e­ning i 1947 for hele Fal­ling sogn. Det var kort tid efter besæt­tel­sen, og der var man­gel på alt. Der­for blev der kun byg­get en lil­le rød mur­stens­hus­byg­ning med fladt tag.
I det for­re­ste rum, som var det mind­ste, stod en for-fry­ser, hvor maden skul­le anbrin­ges for at fryse hur­tigt. Bag­ef­ter blev det flyt­tet til en boks i det sto­re rum bag­ved. Der var i alt 119 bok­se – hver med en hæn­gelås – som andels­ha­ver­ne leje­de.
Fryse­hu­set var åbent en halv time hver dag, og i den tid kun­ne folk hen­te, hvad de skul­le bru­ge. 
Men i sid­ste halv­del af 1960’erne var fry­ser­ne kom­met så meget ned i pris, at de andels­ha­ve­re, der boe­de længst væk, begynd­te at købe egne fry­se­re. Og omkring 1970 var der kun dem, der boe­de tæt­test på fryse­hu­set, der brug­te det. Det kun­ne der­for ikke sva­re sig øko­no­misk at opret­hol­de det,  og andels­for­e­nin­gen blev opløst

HERREDETS MINDSTE FORSAMLINGSHUS

Fryse­hu­set blev solgt til kro­man­den i Gyl­ling, der var en af de før­ste til at leve­re mad ud af huset, når folk skul­le hol­de fest. Han leve­re­de maden fros­sent. Der­for kun­ne han bru­ge ste­det.
Men i åre­ne efter at kro­man­den flyt­te­de ud, blev den lil­le byg­ning ikke brugt, og både den og omgi­vel­ser­ne forfaldt.

I 2003 tog For­e­nin­gen Ålstrup Fryse­hus over og siden har det fun­ge­ret som lands­by­ens sam­lings­punkt. Plads er der ikke meget af. Men ste­det bli­ver brugt. Til fester og til møder. Det er også her ”koner­ne i Ålstrup” har haft som­mer­bu­tik i wee­ken­der­ne. Dog ikke i år, hvor Cor­o­na-restrik­tio­ner har besvær­lig­gjort det meste. Om som­me­ren bli­ver ter­ras­sen og græs­plæ­nen omkring Fryse­hu­set også brugt. En grup­pe sør­ger på skift for, at græs­set bli­ver holdt nede. De fle­ste hus­stan­de i lands­by­en er med­lem­mer af for­e­nin­gen, men også uden at beta­le kon­tin­gent, er man velkommen.

Den gam­le køb­mands­bu­tik er også i dag pri­vat bebo­el­se. Men det var her, Peter Knud­sen sør­ge­de for dag­lig­va­rer, og hans for­ret­ning var møde­sted for alle bebo­e­re. Her kun­ne man få det meste. Små hunde i glas, duk­ker, koste og kaf­fe­kvær­nen male­de bøn­ner­ne. Suk­ker og mel blev fyldt på poser. Peter Knud­sen drev for­ret­nin­gen fra 1927 til 1977, men blev boen­de i huset til sin død i 1988 og fort­sat­te med at læg­ge hus til møder og kortspil.

FORTSAT ENGAGEREDE BEBOERE FUGLEKÆRGÅRD

“Uh ha, nej. I min fars tid solg­te man ikke jord”

På Fug­lekær­gård boe­de Søren og Rag­na Lyk­ke Ander­sen. De delt­og aktivt både i omeg­nens og i lands­by­ens liv og hav­de til­lidspo­ster i f.eks. sog­ne­råd, for­e­nin­ger og andels­sel­ska­ber. Som helt unge var de beg­ge med til at opret­te ØFUG for snart 83 år siden. Deres søn – Hol­ger – over­tog går­den efter dem. I før­ste omgang som et sted, han kom i fri­ti­den. Arbejds­ti­den blev til­bragt på Geo­lo­gisk Insti­tut i Århus – hvis han da ikke lige var med på eks­pe­di­tio­ner. Han har boet i telt på Nord­po­len, hvor man med lyst i alle døg­nets timer for alvor kun­ne snak­ke om de lyse næt­ter, og hvor mad og andre for­nø­de­n­he­der blev flø­jet ind med heli­kop­ter. Han har været med på Galat­hea-eks­pe­di­tion til Grøn­land, Austra­li­en og Cari­bi­en. Men han har også arbej­det på mere hjem­li­ge him­mel­strøg – Mols Bjer­ge, Viborg-egnen og Flens­borg fjord. Nu bor han fast i Ålstrup, hvor han har sat hvert ene­ste rum i Fug­lekær­gårds stu­e­hus i stand, og for nylig har den gam­le lade fået nyt strå­tag. Alt sam­men noget, hans far vil­le have sat pris på. Men Søren vil­le rote­re i gra­ven, hvis han vid­ste, at Hol­ger har solgt det meste af går­dens jord fra.

NATURSTI  VEJ

Pæle til skil­te blev gra­vet ned en arbejdslørdag

Lidt jord har Hol­ger dog beholdt. Og det er bl.a. tak­ket være ham, at lands­by­en til efter­å­ret kan ind­vi en ny natursti, der går bag om lands­by­ens går­de og kom­mer ud på Ålstrup­vej, hvor den vil fort­sæt­te for­bi alle de gam­le huse og kom­me til­ba­ge til Fryse­hu­set. Pæle er alle­re­de gra­vet ned. På dem skal skil­te med for­tæl­lin­ger om de gam­le huse pla­ce­res. Hol­ger har også for egen reg­ning fået opren­set søen, der ind­går i naturstien.

Han læg­ger også hus til det loka­lar­kiv, som nu er opret­tet for at sik­re og for­tæl­le lands­by­ens histo­rie, og han er fast del­ta­ger i alle akti­vi­te­ter i byen.

NYE INITIATIVER

Arki­vet og den til­knyt­te­de for­e­ning er nyt ini­ti­a­tiv. Det sam­me er 1. maj-demon­stra­tio­nen, som nu vil bli­ve en fast tradition.

Inge Jen­sen – den røde fane skul­le luftes

”Jeg har min røde fane i haven”, siger Inge Jen­sen – en af lands­by­ens man­ge akti­ve. ”Og i år beslut­te­de min nabo og jeg, at den skul­le luf­tes 1.maj. Det var helt spon­tant. Så vi stil­le­de op med fane og to heste og som Røde i Mata­dor begynd­te vi at gå gen­nem byen. Vi blev hilst med glæ­de og thumbs up. Fle­re kom til, så vi blev en grup­pe på syv plus en hund. Man­ge har fore­slå­et, at vi skal gøre det igen næste år 1. maj – mere orga­ni­se­ret. Det gør vi så”.

KONERNEAMSTRUP

Inge Jen­sen har også sam­men med Hol­ger Lyk­ke arbej­det aktivt med den nye natursti, og hun er med, når kvin­der­ne i lands­by­en hol­der fæl­les kone­froko­ster som­mer og jul, og når de man­ge år i træk har haft ”som­mer­bu­tik” i for­sam­lings­hu­set ”Fryse­hu­set”. Her har de solgt for­skel­ligt hån­d­ar­bej­de, syl­te­tøj og hon­ning. Men også kaf­fe og hjem­me­bagt kage. Så ikke kun gæster i butik­ken,  hvor Bon­de­rø­ven har vog­ter i et hjør­ne, har kun­net drik­ke efter­mid­dagskaf­fe på ter­ras­sen. Også man­ge bebo­e­re er kom­met for­bi for at få kaf­fe og en snak. ”Vi håber, at vi kan åbne butik­ken igen næste år, når vi er slup­pet af med det Cor­o­na-skidt”, siger Inge Jensen.

Skt. Hans aften blev holdt ved Fryse­hu­set med fæl­les­spis­ning, stort bål og mas­ser af børn og hunde.

DE NYE BLIVER BUDT VELKOMMEN

Huse­ne i Ålstrup bli­ver solgt, og til­flyt­ter­ne er unge men­ne­sker, som ikke kun vil have et sted at bo. De del­ta­ger også i lands­by­ens liv. Fra Byg­nin­ger­ne til to af de gam­le går­de lyder saven og ban­ken. De er ved at bli­ve sat i stand – også af unge mennesker.

Her får ingen – som i man­ge andre lands­by­er – lov til bare at flyt­te ind og bo i læn­ge­re tid uden dår­ligt at se nabo­er­ne. Alle bli­ver budt vel­kom­men og får infor­ma­tio­ner om lands­by­ens liv og akti­vi­te­ter. Og der er nok at snak­ke om. For der er gang i Ålstrup – hvor alle ken­der alle.

KALENDER


ÆSKEN HOLDER ÅBENT

Æsken på Alrø hol­der nu åbent hver dag fra kl. 13 – kl. 17. 

LISBETH VISER HAVEN FREM

Og hun giver kaf­fe og småka­ger på gårds­plad­sen 30. juni mel­lem kl. 10 og kl. 17 – det hele er gra­tis. Hvis det reg­ner, dæk­kes der op til kaf­fe-kom-sam­men inden døre. Der vil også være mulig­hed for at se hen­des lil­le land­brugs­mu­se­um i stal­den. Adres­sen er Per­sie­vej 21.

LOKALDYSTEN
Så er det igen tiden til at lands­by­er­nes bebo­e­re dyster om at bevæ­ge sig mest muligt. 14. sep­tem­ber hol­der Lokal­råd og Hal­len lokal­dyst for Ørting Falling.