KORT NYT

DET BLEV TIL 3.803 KM

Igen i år vandt Hund­slund lokal­dy­sten. På 2. plad­sen kom Sak­sild, som var med for før­ste gang i år. Gyl­ling snup­pe­de 3. plad­sen og Ørting-Fal­ling blev num­mer fire.

Alt i alt fik kon­kur­ren­cen bor­ge­re i de fire lands­by­er til at løbe, gå og cyk­le 3.803 km.

PROGRAMMER FOR DEN NYE SÆSON

Liter­vis af kaf­fe, kort­spil, bræt­spil, fored­rag, udflug­ter, fæl­les­spis­ning….
Dan­ske Seni­o­rers og Tors­dags­klub­bens pro­gram­mer for den kom­men­de sæson rum­mer gode ople­vel­ser for områ­dets “grå guld”.
Beg­ge pro­gram­mer er nu lagt ind under Lokal­råd og for­e­nin­ger. Som sæd­van­ligt fore­går det i Sog­ne­hu­set på Bils­bæ­kvej i Ørting.

THEJSEN FORLADER FONDEN ØRTING

Dit­te-Marie Thej­sen for­la­der job­bet som vice­for­stan­der på Fon­den Ørting for at bli­ve skole­le­der på Åsko­len, frisko­len i Hør­ning. Hun har arbej­det på opholds­ste­det i mere end 10 år.
Åsko­len har 150 ele­ver fra 0. – 7. klas­se, og en af Thej­sens opga­ver bli­ver at arbej­de med en over­byg­ning. Hun er uddan­net lærer fra Den Frie Lærer­højsko­le. Uddan­nel­sen er spe­ci­elt mål­ret­tet frisko­ler, efter­sko­ler og højskoler.

LOKALRÅD

Hvis du vil vide, hvad Lokal­rå­det for Ørting-Fal­ling arbej­der med for tiden, kan du ori­en­te­re dig i de møde­re­fe­ra­ter, der er lagt ind under ”Lokal­råd og for­e­nin­ger”.
Her fin­der du alle refe­ra­ter fra i år – og også fra de sid­ste par år. Nåe­de du ikke gene­ral­for­sam­lin­gen, kan du sam­me sted fin­de beret­ning, refe­rat og regnskab.

LUK IKKE DE TRÆNGENDE IND

Hvis det rin­ger på døren og frem­me­de beder om lov til at bru­ge dit toilet, skal du ikke luk­ke de træn­gen­de ind. For når de går igen, mang­ler du fle­re gen­stan­de. Den ene er en kvinde.

Det har ældre bebo­e­re i Gyl­ling ople­vet, da de var ven­li­ge mod de frem­me­de. Ven­lig­he­den blev ikke gen­gældt. Så glem med­men­ne­ske­lig­he­den – luk og lås døren. Ring til din nabo eller en anden, hvis de bli­ver uden for.

GENERALFORSAMLING

Alle over 16 år, som bor fat i Ørting-Fal­ling Sog­ne, er med­lem­mer af Lokal­rå­det. Også selv om de hver­ken har udfyldt en blan­ket eller betalt kon­tin­gent, som ellers er det almin­de­li­ge, når man bli­ver med­lem af en for­e­ning.  De kan møde op til gene­ral­for­sam­lin­gen og stem­me. Det­te års gene­ral­for­sam­ling fin­der sted d. 29. marts kl. 19 – 21.30 hos Dine­sen i Fal­ling. Lokal­rå­det har eksi­ste­ret siden okto­ber 2014 og skal være områ­dets kon­takt til kom­mu­nal­be­sty­rel­se og for­valt­ning.  Hvis du vil se, hvad rådet arbej­der med, så find alle møde­re­fe­ra­ter på Lokal­po­sten under Lokal­råd og foreninger.

STØTTE TIL HANDELSPLADSEN

Der er luk­ket så meget som muligt for fry­se­re og køle­re på Han­dels­plad­sen, men alli­ge­vel koster elek­tri­ci­te­ten det hvi­de ud af øjne­ne.  Men Pan­de­ka­ge­bi­len og støt­te­bi­drag ind­brag­te på få timer 16.000 kro­ner – eller et beløb, der bety­der, at reg­nin­gen fra elek­tri­ci­tets­sel­ska­bet for en måneds for­brug, kan beta­les. Pan­de­ka­ge­bi­len done­re­de pen­ge­ne fra to timers salg ved Han­dels­plad­sen, og lands­by­ens bebo­e­re bak­ke­de op og spi­ste fyld­te pan­de­ka­ger til aftens­mad. Den sam­me hjælp fik Dagli’Brugsen i Gylling.

PANDEKAGEBILEN STØTTER LOKALE

Den 9. decem­ber mel­lem kl. 16 og 18 kan man købe pan­de­ka­ger med fyld ved Han­dels­plad­sen i Ørting. Pen­ge­ne fra sal­get går ube­skå­ret til hjælp til at beta­le el-reg­­nin­­gen. I går var Pan­de­ka­ge­bi­len ved Gyl­ling-Brugs­­en – også for at give et til­skud til de sti­gen­de udgifter. 

Valg flyt­ter sang til kirken

Stem­me­bok­se og valg­til­for­ord­ne­de ryk­ker 1. novem­ber ind i Sog­ne­hu­set og fortræn­ger den sang­grup­pe, som ple­jer at mødes der før­ste tirs­dag i måne­den. Men grup­pen kan sta­dig mødes, for kir­ken er reser­ve­ret til dem. Kaf­fen skal sta­dig tages med hjemmefra.

BRUGSEN ER NU ÅBEN KL. 8 – 18

Fra i mor­gen – 1. okto­ber – ændrer Gyl­ling-Brugs­­en åbning­sti­den. Den åbner kl. 8 og luk­ker kl. 18. Der er skå­ret en halv time om mor­ge­nen og en time om afte­nen, og er en kon­se­kvens af, at elek­tri­ci­te­ten koster det hvi­de ud af øjne­ne. De nye tider bety­der, at ingen med­ar­bej­de­re bli­ver fyret.

FDF Ørting-Fal­ling kan fortsætte

Syv voks­ne har meldt sig til at gå ind som fri­vil­li­ge i FDF-arbej­­det. Og det bety­der, at kred­sen kan fort­sæt­te. Ikke kun børn fra det­te områ­de er med i den loka­le FDF-kreds. Også børn fra Gyl­ling del­ta­ger.
De kan nu alle mødes igen 1. sep­tem­ber kl. 18.30 ved spej­der­hyt­ten på Tof­ten i Ørting.

Mari­an­ne Lyst stopper

Sog­ne­præst Mari­an­ne Lyst har valgt at gå på pen­sion ved års­skif­tet. Inden da har hun ferie, der skal afvik­les, så hen­des afskeds­gud­stje­ne­ster bli­ver holdt 27. novem­ber. Det er i Gyl­ling Kir­ke kl. 9.30, og kl. 10.30 på Alrø.

Pas på kanterne

Cykel­stien mel­lem Ørting og Odder har nu fået et lag asfalt, der har dæk­ket de rev­ner, der for­år­sa­ge­de en del uheld. Den smal­le cykel­sti har der­for nu fået kan­ter, der kan være far­li­ge, hvis cyk­li­ster også lader Tour de Fran­­ce-febe­ren sni­ge sig ind på turen til arbej­de og over­ha­ler. Så pas på.

CYKELSTIERNE SKAL FORBEDRES

”Det kom­mer på i løbet af for­å­ret – i hvert fald inden som­mer­fe­ri­en”.
”Det” er et nyt slid­lag på cykel­sti­er­ne mel­lem Ørting og Odder. Og løf­tet om for­bed­ring af cykel­stien er givet af for­man­den for Kli­­ma- og Pla­n­ud­val­get, Kre­sten Bjer­re i Hor­sens Fol­ke­blad 21. janu­ar. Cyk­li­ster har i lang tid kla­get over de dår­li­ge for­hold, der har bety­det, at man­ge er væltet.

KAFFEN SERVERESKIRKEN

Så meget er aflyst eller udskudt. Men ikke mor­gensan­gen i kir­ken. Den bli­ver gen­nem­ført 13. janu­ar kl. 9.30 som plan­lagt. Ene­ste ændring er, at der ikke bag­ef­ter er mor­genkaf­fe i Sog­ne­hu­set. Kaf­fen bli­ver den­ne gang ser­ve­ret i kir­ken. Virus-reg­­ler­­ne bli­ver over­holdt, så det er trygt at deltage. 

Gyl­ling For­sam­lings­hus og Event­for­e­nin­gen er meldt til poli­ti­et for ulov­ligt lotteri


Søren Bøgh Niel­sen har opgi­vet at tæl­le, hvor man­ge timer han har brugt på i to år på veg­ne af Gyl­ling Event­for­e­ning at skri­ve med og sen­de doku­men­ta­tion til Spil­le­myn­dig­he­den om ban­ko­spil og andre akti­vi­te­ter i For­sam­lings­hu­set. Alt det bøvl for at vise, at Gyl­ling Event­for­e­ning ikke har ban­ko som det pri­mæ­re formål.

”Vi er gået helt til­ba­ge til 2017, og har afle­ve­ret vedtæg­ter, refe­ra­ter fra gene­ral­for­sam­lin­ger, regn­ska­ber og vi har udpens­let og uddy­bet, når de men­te at have brug for det”, siger han. ”Sene­st har jeg afle­ve­ret doku­men­ta­tion for cir­ka 50 arran­ge­men­ter, som vi har holdt ud over ban­ko. Men Spil­le­myn­dig­he­den fast­hol­der alli­ge­vel, at ban­ko er for­e­nin­gens pri­mæ­re akti­vi­tet – og der­for har vi ikke et almen­nyt­tig for­mål. Og så er lot­te­ri og ban­ko ulovligt”.

Søren Bøgh Niel­sen har opgi­vet at tæl­le de timer, han har brugt på skri­vel­ser og dokumentation

22. decem­ber sid­ste år kom så en kort­fat­tet besked om, at nu var Event­for­e­nin­gen og for­sam­lings­hu­set meldt til poli­ti­et. ”Siden da har vi intet hørt hver­ken fra dem eller poli­ti­et”, siger Søren Bøgh Nielsen.

Det jule­kort, som Spil­le­myn­dig­he­den send­te, lød sådan:

”Vi har meldt Gyl­ling For­sam­lings­hus og Gyl­ling Event­for­e­ning for ulov­ligt almen­nyt­tigt lotteri”.

Og det var under­skre­vet: ”Hej, Tine”.

Spil­le­myn­dig­he­den mener alt­så, at Event­for­e­nin­gen og For­sam­lings­hu­set for­bry­der sig mod loven – at det pri­mæ­re for­mål er at arran­ge­re ban­ko­spil. Og der­med er der ikke tale om, at det er en almen­nyt­tig for­e­ning med et almen­nyt­tigt for­mål. For en sådan for­e­ning giver et over­skud vide­re til for­skel­li­ge foreninger. 

Loven siger, at “For­e­nin­gens eller orga­ni­sa­tio­nens for­mål må ikke ude­luk­ken­de eller for­trins­vis være at afhol­de almen­nyt­ti­ge lotterier.”

EVENTFORENING VIL STYRKE FÆLLESSKABET

Men Gyl­ling Event­for­e­ning er ikke sat i ver­den for at arran­ge­re ban­ko. Det er bare en af man­ge akti­vi­te­ter. Event­for­e­nin­gen står f.eks. også bag Metal i For­sam­lings­hu­set. På Face­book­si­den præ­sen­te­rer den sig sådan:

”Gyl­ling Event­for­e­ning er en fri­vil­lig for­e­ning med base i Gyl­ling syd for Odder. Vi ønsker at ska­be end­nu mere liv i vores lokal­sam­fund og på den måde være med til at styr­ke fæl­les­ska­bet i et af Odder Kom­mu­nes yder­om­rå­der. Vores arran­ge­men­ter fore­går som udgangs­punkt i Gyl­ling For­sam­lings­hus, hvor vi for­ven­ter, at de fle­ste af vores arran­ge­men­ter vil bli­ve afholdt. Event­for­e­nin­gen fun­ge­rer som en slags paraply for dem, som måt­te have en god idé til et arran­ge­ment, men som mang­ler lidt støt­te til at få det afvik­let. Hvis ide­er­ne er gode, ned­sæt­ter vi ad hoc arbejds­grup­per, hvor alle kan del­ta­ge – som for eksem­pel omkring musik og kon­cer­ter, fæl­les­spis­ning, ban­ko­spil, fored­rag, Jule­mar­ked og Okto­ber­fest. Alle ide­er er vel­kom­ne! Vi vil, at der skal være plads til arran­ge­men­ter for både sto­re og små – og plads til såvel de tra­di­tio­nel­le som til de mere skæ­ve arrangementer”.

For­e­nin­gen er dan­net, for­di ”på lan­det må man selv ska­be livet”.

MODVIRKER ENSOMHED

Det ban­ko­spil, som Gyl­ling Event­for­e­ning arran­ge­rer om tirs­da­gen i For­sam­lings­hu­set, sam­ler hver gang godt 60 pri­mært ældre men­ne­sker, og det betrag­tes mest af alt som en soci­al akti­vi­tet, der kan med­vir­ke til at fore­byg­ge ensomhed.

Pri­sen for ban­ko­p­la­der er ikke sat op meget læn­ge. Men der er pen­ge nok til at beta­le for­sam­lings­hu­set, der huser så man­ge for­e­nings­ak­ti­vi­te­ter, og der er et over­skud, der bli­ver brugt til at under­støt­te andre af for­e­nin­gens aktiviteter.

ENSOMHED BLANDT ÆLDRE KOSTERMILLIARDER HVERT ÅR

To ud af fem men­ne­sker, som er ældre end 65 år og bor ale­ne føler sig ensom­me.
Det viser tal­le­ne i et notat fra Kom­mu­ner­nes Lands­for­e­ning. Tal­le­ne viser også, at følel­sen af ensom­hed bli­ver for­vær­ret med alde­ren.
Ensom­hed har en pris. 125.000 gan­ge i løbet af et år bli­ver læger opsøgt af gam­le men­ne­sker, der ikke fejl­er andet, end at de har brug for at snak­ke – og godt 10.000 ind­læg­gel­ser skyl­des føl­ge­virk­nin­ger af ensom­he­den. Det kan også siges på en anden måde: Ensom­he­den blandt ældre koster sam­fun­det 8 mil­li­ar­der kro­ner om året. Men det er kun den øko­no­mi­ske omkost­ning. Vær­re er det med de men­ne­ske­li­ge omkost­nin­ger.

AFVIKLE BUREAUKRATISKE BYRDER

I sep­tem­ber sid­ste år offent­lig­gjor­de kul­tur­mi­ni­ste­ri­et rap­por­ten ”for­e­nin­gers bureau­kra­ti­ske byr­der”. Den viste, at op mod halv­de­len af de fri­vil­li­ge i besty­rel­ser var tæt på at hol­de op, for­di de ikke kun­ne ham­le op med de admi­ni­stra­ti­ve byrder.

.I rege­rings­grund­la­get for den nuvæ­ren­de rege­ring hed­der det:

” Rege­rin­gen vil hjæl­pe for­e­nings­li­vet ved at igang­sæt­te ini­ti­a­ti­ver, der styr­ker fri­vil­lig­he­den, hin­drer og afvik­ler bureau­kra­ti­ske byr­der og sik­rer fort­sat sta­bi­le ram­me­vil­kår for det fri­vil­li­ge foreningsliv”.

TILLADELSE TIL HVERT ENKELT BANKOSPIL

Og at afvik­le de ”bureau­kra­ti­ske byr­der” kan der være hårdt brug for, når man i Ret­s­in­for­ma­tion læser reg­ler­ne for at arran­ge­re banko:.

”For­e­nin­ger må ger­ne afhol­de lot­te­ri for eksem­pel ban­ko, hvis de har et almen­nyt­tigt for­mål.
Men det kræ­ver en til­la­del­se til hver enkelt ban­ko­spil, samt at de frem­læg­ger regn­skab for hvert spil.
Man kan først ansø­ge om til­la­del­se til det næste ban­ko­spil, når det før­ste er afholdt”.

KALENDER


ÆSKEN HOLDER ÅBENT

Æsken på Alrø hol­der nu åbent i wee­ken­der­ne fra kl. 13 – kl. 17. 

SPISEVENNER

På menu­en er fri­ka­del­ler, stu­vet hvid­kål og kar­to­f­ler, når Spi­se­ven­ner mødes igen 21. maj kl. 12 i Ørting Hal­lens Café.

FORÅRSKONCERTFALLING KIRKE

Jysk Aka­de­misk Kor, der består af 30 erfar­ne kor­san­ge­re, giver kon­cert i Fal­ling Kir­ke 29. maj kl. 19. De syn­ger dan­ske for­års- og sommersange. 

ER DER KANDIS

Desvær­re – for dem, der kom for sent – er alle 500 bil­let­ter, der giver adgang til spis­ning og hal­bal solgt. Men vil man nøjes med hal­bal og Kan­dis, er 75 ekstra bil­let­ter nu udbudt til salg. Køb her.

LIVGADERNE 

Fra 13. – 15. juni hol­der Gyl­ling byfest. I år vil alt ikke fore­gå på sport­s­plad­sen – men også i gader­ne, i For­sam­lings­hu­set og ved Møl­len. Pro­gram­met er ikke helt klar end­nu. Efter­hån­den som det er fær­digt, vil akti­vi­te­ter­ne bli­ve sat i kalenderen.ER DER IGEN METALFORSAMLINGSHUSET