KORT NYT

Tid til at søge julehjælp

Hvis du har børn under 18 år og ved, at du af den ene eller den anden grund vil have svært ved at få øko­no­mi­en til at hæn­ge sam­men til jul, kan du nu søge kir­ken om jule­hjælp.Du skal udfyl­de et ske­ma. Det kan hen­tes her: odder​provsti​.dk ‑Også andre end bør­ne­fa­mi­li­er kan kom­me i betragt­ning, hvis der er en sær­lig grund.Ske­ma­et skal være afle­ve­ret sene­st 23. november. 

Loka­l­om­rå­dets udviklingsplan

Lokal­rå­dets udvik­lings­plan for Ørting-Fal­ling områ­det lig­ger nu på siden ”Lokal­råd og for­e­nin­ger”.  Her lig­ger også det sene­ste møde­re­fe­rat.Lokal­po­sten vil i den kom­men­de tid sæt­te fokus på nog­le af de pro­ble­mer, som pla­nen viser, der er i områ­det med de fire lands­by­er: Ørting, Fal­ling, Amstrup og Ålstrup. 

Østjy­der mod Kattegatforbindelsen

Der er basis for en østjysk for­e­ning mod Kat­te­gat­for­bin­del­sen. Det står fast efter DN-Odders møde “for­bin­del­se eller for­ban­del­se” i Pak­hu­set i Odder tirs­dag 20. okto­ber. DN-Odder mel­der ud, så snart der er nyt om den fæl­les forening. 

På Sam­sø er en enig kom­mu­nal­be­sty­rel­se imod Kat­te­gat­for­bin­del­sen og 400 bebo­e­re er med­lem­mer af for­e­nin­gen imod den. Face­book­grup­pen ”Nej tak til motor­ve­je og Kat­te­gat­bro fra og til Odder” har på kort tid sam­let 1200 medlemmer. 

Vej­bod fortsætter

Den lil­le vej­bod ved Brand­by­ge­gaard har været så vel­be­søgt, at den fort­sæt­ter. Hver dag vil den bli­ve fyldt op med går­dens øl, æg, kar­to­f­ler og grønt­sa­ger. Men det sto­re jule­mar­ked er aflyst. “Desvær­re”, siger Lone Vitus. “Mar­ke­det ple­jer at være et kæm­pe til­løbs­styk­ke, og folk kom­mer fra hele lan­det. Det kan vi slet ikke sty­re i for­hold til forsamlingsforbuddet”. 

Cor­o­na-jul

Jule­af­tens­dag ple­jer kir­ker­ne at være fyldt til sid­ste plads. Men i år vil Cor­o­­na-restrik­tio­­ner kræ­ve utra­di­tio­nel­le løs­nin­ger – hvis de da ikke bli­ver ophæ­vet før 24. dec. I Midt-og Vestjyl­land vil sports­hal­ler bli­ve taget i brug. 

I Fjord­pa­sto­ra­tet, som rum­mer seks kir­ker, er der “end­nu ikke klar­hed over, hvor­dan julen skal fejres”, oply­ser sog­ne­præst Kåre Schel­de Busk. ”Men vi er gået i tænkeboks”. 

Pla­der for de smadre­de vinduer

Fæl­les Ser­vi­ce og Drift er ved at være fær­dig med opryd­nin­gen ved den gam­le bør­ne­ha­ve på Hav­re­væn­get. Hæk­ken er ble­vet klip­pet, de gam­le og nu råd­ne lege­red­ska­ber er ved at bli­ve fjer­net. Det sam­me er de selvså­e­de træ­er og buske. Til­ba­ge skal kun være et are­al med græs, der kan hol­des nede. Låger­ne til byg­nin­gen er ble­vet lavet og aflåst. Ende­lig er der sat pla­der for de smadre­de vinduer. 

Lor­te Corona”

Med dis­se ord afly­ser Karen og Kim Schlos­ser alle fæl­les­spis­nin­ger i Hal­lens Cafeteria. 

Der kan dog fort­sat købes mad. Men der skal bæres mund­bind, når man ikke sid­der ned. 

Cafe­te­ri­et luk­ker også hver aften kl. 22. Så skal alle være ude. 

To nye med­lem­mer valgt

Godt 30 men­ne­sker mød­te i aften op i Sog­ne­hu­set for at væl­ge med­lem­mer til Fjord­pa­sto­ra­tets fæl­les menig­heds­råd. To gen­gan­ge­re og to helt nye med­lem­mer skal repræ­sen­te­re Ørting og Fal­ling sogne. 

I Ørting blev den nuvæ­ren­de for­mand for menig­heds­rå­det, Jens Peter Peter­sen, valgt sam­men med Git­te Bis­bo Bøgh, der er helt ny i den­ne form for 

fri­vil­ligt arbej­de. Til dag­ligt arbej­der hun som admi­ni­stra­tiv leder på Vestsko­len.Som sted­fortræ­der blev Ton­ny H. Jakob­sen valgt. Også han, der har et entre­pre­nør­fir­ma i Hor­sens, er ny i arbejdet. 

For Fal­ling sogn blev Knud Appel, som er næst­for­mand for det nuvæ­ren­de menig­heds­råd. Han blev valgt sam­men med Lise Færch, som er ope­ra­tions­sy­geple­jer­ske på Hor­sens Syge­hus.Som sup­ple­an­ter blev Kaj Rude­beck og Else Ros­borg valgt. De bor beg­ge i Amstrup. og har beg­ge tid­li­ge­re været med­lem­mer af menig­heds­rå­det for Ørting Falling. 

Hæder­lig begra­vel­se skal bekostes”

Og mens de leve­de, skul­le de to gam­le men­ne­sker have så meget mad leve­ret, at de hver dag kun­ne have bespist et halvt dusin sult­ne teenagere

Niels Marcus Nielsen

Det var en hånd­fæst­ning af karat, den nye ejer af går­den Mari­en­lund i Fal­ling – Niels Marcus Niel­sen – skul­le under­skri­ve i maj 1885. Også selv­om han hav­de over­ta­get ste­det i en reel handel.
Og Niels Marcus var ikke den ene­ste, der måt­te under­skri­ve en meget detal­je­ret aftægts­kon­trakt ved over­ta­gel­sen af en slægts­gård. For kon­trak­ten sik­re­de de gam­le bøn­der, når går­den blev over­ladt til næste gene­ra­tion. Den bolig, der skul­le stil­les til deres rådig­hed, blev skre­vet ind i kon­trak­ten – det sam­me gjor­de mæng­den af den mad, der skul­le leve­res til dem. Det var før fol­ke­pen­sio­nens og ple­je­hjem­me­n­es tid. Det var den­gang fat­tig­går­den var ste­det for gam­le men­ne­sker, når de ikke kun­ne tage vare på sig selv – og ej hel­ler hav­de fami­lie, der kun­ne eller vil­le hjælpe.
Niels Marcus Niel­sen måt­te leve med kon­trak­ten i 22 år.
HUS SKULLE BYGGES
Går­den Mari­en­lund var genop­byg­get efter en brand i Fal­ling, og der var ikke et aftægts­hus, så Niels Marcus måt­te i gang med at byg­ge. De gam­le udpe­ge­de ste­det, hvor det skul­le ligge.Det skul­le være et hus, der var 16 alen lang, 12 alen dyb og 14 alen høj til tagskæg. (en alen er ca 0,6 meter).

Ane Marie Nielsen 

Huset skul­le for­sy­nes med skor­sten, gru­e­ke­del, bage­ovn, kak­ke­lov­ne og kom­fur. Og huset skul­le have bræd­de­loft og bræd­de­gulv”, samt males og tapet­se­res ”såle­des som vi ønsker det”, som der stod i kon­trak­ten. Det blev også hans pligt at ved­li­ge­hol­de huset.
Mens huset blev byg­get, skul­le de to gam­le have ret til at have bolig i ”så stor en del af går­dens stu­e­hus”, som de ønskede.
Niels Marcus og hans kone hav­de ni børn. Men fami­li­en måt­te klem­me sig sam­men på den plads, de to gam­le ikke ønske­de at bruge.
Det frem­går i øvrigt også af kon­trak­ten, at de kun­ne fær­des overalt på gården.
Til huset skul­le anlæg­ges en have, der dæk­ke­de en halv skæp­pe land. (Det sva­rer til ca. 345 kva­drat­me­ter). Niels Marcus hav­de pligt til at ind­heg­ne haven – og ved­li­ge­hol­de heg­net. Og så skul­le han i øvrigt også gra­ve og gøde haven ”på forlangende”.

ET TON KORN SKULLE LEVERES
I para­graf 2 opreg­nes hvad der skal leve­res til ”vor under­hold­ning”. Det var ikke små mæng­der – og det skul­le være ”gode og sun­de varer af for­svar­lig beskaffenhed”.
Årligt skal de to gam­le have leve­ret 5 tøn­der rug, 1 tøn­de hve­de og 4 tøn­der byg. (En tøn­de er ca 100 kilo). De to gam­le skul­le alt­så i alt have leve­ret 1 ton korn til mel og øl. Det står i kon­trak­ten, at ikke ale­ne skul­le Niels Marcus leve­re kor­net. Han skul­le også ”besør­ge vort korn til møl­le og i for­ma­let stand til­ba­ge” og leve­re ”vort brød bagt, øl brygget”.

16 KILO OST OG 52 KILO SMØR
De skal også årligt have leve­ret to lis­pund ost af ”sød skum­met mælk” (et lis­pund sva­rer til 8 kilo). Og hver lør­dag skal de have leve­ret 1 kilo ”frisk­ker­net og vel­be­hand­let smør”.
Hver dag skul­le de have bragt 3 pot­ter mælk. En pot­te er næsten en liter. De kun­ne over­ho­ve­det ikke bru­ge så meget, når de også fik ost og smør leve­ret. Og en af Niels Marcus’ døtre har da også sene­re for­talt, at en god del af det sim­pelt­hen blev smidt ud på jor­den. Men leve­res skul­le der!
Og i novem­ber skal de gam­le men­ne­sker have ”2 tøn­der sun­de kar­to­f­ler”. Det vil sige 200 kilo.

JULENS GLÆDER

En gris skul­le leve­res i december

Julen skul­le fejres – og mad skul­le der ikke mangle.
Der­for skul­le de i før­ste halv­del af decem­ber have leve­ret en gris – ikke over otte måne­der gam­mel – med en vægt på 100 kilo. Des­u­den skul­le de have fire fede leven­de ænder. Men en del af alt det­te kød skul­le dog ikke kun for­tæ­res i juledagene.
Men kaf­fen skul­le hel­ler ikke mang­le i jule­da­ge­ne, så to kilo skul­le leve­res sam­men med to kilo kan­dis og to kilo puddersukker.

TØRV OG BRÆNDE
Var­me skul­le der hel­ler ikke mang­le i huset. Halvan­den favn elle­træ skal leve­res hvert år i marts måned. Det er ca 3,5 kubik­me­ter. Og ”på for­lan­gen­de” skal træ­et saves til kak­ke­lovn­stræ og stab­les i bræn­de­s­ku­ret. Des­u­den skal de to gam­le i juli have leve­ret 10.000 styk­ker tørv, der skal sæt­tes ind i bræn­de­s­ku­ret. Og det skal hen­tes fra det bed­ste tørveskift.
De har været sik­re på at kun­ne hol­de var­men. Og også på at kun­ne koge og bage – i det omfang det ikke også var over­ladt til den unge familie.

GÅRDENS BEDSTE HESTE

Fire gan­ge om året skul­le går­dens to bed­ste heste spæn­des for, og en vok­sen mand skul­le køre de to gam­le på besøg

Der blev også i aftægts­kon­trak­ten taget høj­de for de gam­les behov for trans­port. Fire gan­ge om året kan de for­lan­ge – hvis de siger det afte­nen i for­vej­en – at går­dens to bed­ste heste skal spæn­des for vog­nen, og en vok­sen kusk skal sør­ge for, at de kan kom­me til hvor de ønsker. Og kusken skal ven­te til de to gam­le fin­der det beti­me­ligt at tage hjem igen.
Det kun­ne de for­lan­ge – uan­set hvil­ket arbej­de, der i øvrigt skul­le udfø­res på går­den. Høst – bare ærger­ligt. For vi vil på besøg!
Og de hav­de rent tøj. For det var Niels Marcus og hans fami­lie, der skul­le vaske, tør­re og rul­le – ”alt med hans eget ilde­brænd­sel, sæbe og soda”.

SYGDOM OG DØD

De to gam­le fik en hæder­lig begra­vel­se i Fal­ling – efter egnens skik og brug

Der var også i kon­trak­ten taget høj­de for syg­dom og svaghed.
Så skul­le fami­li­en yde ”for­nø­den ple­je og opvart­ning såvel ved dag som ved nat”. Men fin­der de to gam­le ikke, at fami­li­ens hjælp er til­freds­stil­len­de, må de ansæt­te en vok­sen pige. Niels Marcus skal beta­le – og give hen­de kosten.
Var der brug for læge, skul­le han hen­tes og brin­ges – det sam­me gæl­der medi­cin, og så skul­le svi­ger­søn­nen beta­le det hele. Både læge og medicin.
Ved deres død skal han igen have teg­ne­bo­gen frem. For så er det op til ham at beko­ste ”vor hæder­li­ge begra­vel­se efter egnens skik og brug”.

22 ÅR MED KONTRAKTEN
Aftægts­kon­trak­ten blev ophæ­vet i 1907, da de to gam­le døde. Da hav­de den været gæl­den­de i 22 år. Ingen vid­ste, hvad Niels Marcus Niel­sen men­te om at sid­de i de to gam­les skru­estik. Han var en ven­lig mand, der ikke klagede.
Men det siger måske lidt, at da det blev hans tur til at give går­den vide­re til svi­ger­søn­nen og hans fami­lie, vil­le ægte­par­ret ikke flyt­te ind i aftægts­hu­set. De køb­te et hus i Fal­ling, hvor de boe­de, til de døde. Uden aftægts­kon­trakt. Niels Marcus Niel­sen døde i juli 1932 – 88 år gam­mel. Godt halvan­den måned efter døde hans kone, Ane Marie 76 år gammel.

KALENDER

TORSDAGSKLUBBEN
…afly­ser alle klu­b­ef­ter­mid­da­ge­ne i Sog­ne­hu­set i resten af novem­ber og hele decem­ber på grund af Corona-restriktionerne.

JULGALLERIET

27. – 29. novem­ber hol­der Gal­le­ri­et ved Den Gam­le Sta­tion åbent. Fre­dag fra kl. 13 til kl. 17 – lør­dag og søn­dag fra kl. 10 til kl. 16. Cor­o­na-reg­ler­ne bli­ver over­holdt, så husk ansigtsmasken.

SANGEFTERMIDDAGEN AFLYST
San­g­ef­ter­mid­da­gen i Sog­ne­hu­set 01. decem­ber er aflyst p.g.a. Corona-situationen

KØB GAVER OG JULEPYNT
Gal­le­ri­et ved Den Gam­le Sta­tion i Ørting hol­der åbent 4. dec. fra kl. 13 – 17, 5. dec. fra kl. 10 – 16 og 6. dec. fra 10 – 16. Det er muligt at købe gaver og julepynt. 

SYNG JULEN IND
6. decem­ber kl. 14.00: De ni læs­nin­ger i Ørting Kir­ke. Og bag­ef­ter invi­te­rer menig­heds­råd og Dan­ske Seni­o­rer alle, der har lyst, på gløgg og æbleski­ver i Sognehuset.


MORGENSANGKIRKEN
10. decem­ber kl. 9.30 er der mor­gensang i kir­ken for sid­ste gang i år. Som sæd­van­ligt er der bag­ef­ter mor­genkaf­fe og samvær i Sognehuset. 

HENT DIT JULETRÆ
13. decem­ber mel­lem kl. 15 og kl. 17 kan I hen­te jeres jule­træ ved Ørting Hal­len. Det skal bestil­les sene­st 6. dec. Ring eller send sms til 24679108. Træ­er op til 2 meter koster 150 kr – over 2 meter koster 200 kr. Halv­de­len af pen­ge­ne går til ØFUG. Cafe­te­ri­et er åbent og sæl­ger gløgg/​saftevand og æbleski­ver for 25 kr