KORT NYT

DET BLEV TIL 3.803 KM

Igen i år vandt Hund­slund lokal­dy­sten. På 2. plad­sen kom Sak­sild, som var med for før­ste gang i år. Gyl­ling snup­pe­de 3. plad­sen og Ørting-Fal­ling blev num­mer fire.

Alt i alt fik kon­kur­ren­cen bor­ge­re i de fire lands­by­er til at løbe, gå og cyk­le 3.803 km.

PROGRAMMER FOR DEN NYE SÆSON

Liter­vis af kaf­fe, kort­spil, bræt­spil, fored­rag, udflug­ter, fæl­les­spis­ning….
Dan­ske Seni­o­rers og Tors­dags­klub­bens pro­gram­mer for den kom­men­de sæson rum­mer gode ople­vel­ser for områ­dets “grå guld”.
Beg­ge pro­gram­mer er nu lagt ind under Lokal­råd og for­e­nin­ger. Som sæd­van­ligt fore­går det i Sog­ne­hu­set på Bils­bæ­kvej i Ørting.

THEJSEN FORLADER FONDEN ØRTING

Dit­te-Marie Thej­sen for­la­der job­bet som vice­for­stan­der på Fon­den Ørting for at bli­ve skole­le­der på Åsko­len, frisko­len i Hør­ning. Hun har arbej­det på opholds­ste­det i mere end 10 år.
Åsko­len har 150 ele­ver fra 0. – 7. klas­se, og en af Thej­sens opga­ver bli­ver at arbej­de med en over­byg­ning. Hun er uddan­net lærer fra Den Frie Lærer­højsko­le. Uddan­nel­sen er spe­ci­elt mål­ret­tet frisko­ler, efter­sko­ler og højskoler.

LOKALRÅD

Hvis du vil vide, hvad Lokal­rå­det for Ørting-Fal­ling arbej­der med for tiden, kan du ori­en­te­re dig i de møde­re­fe­ra­ter, der er lagt ind under ”Lokal­råd og for­e­nin­ger”.
Her fin­der du alle refe­ra­ter fra i år – og også fra de sid­ste par år. Nåe­de du ikke gene­ral­for­sam­lin­gen, kan du sam­me sted fin­de beret­ning, refe­rat og regnskab.

LUK IKKE DE TRÆNGENDE IND

Hvis det rin­ger på døren og frem­me­de beder om lov til at bru­ge dit toilet, skal du ikke luk­ke de træn­gen­de ind. For når de går igen, mang­ler du fle­re gen­stan­de. Den ene er en kvinde.

Det har ældre bebo­e­re i Gyl­ling ople­vet, da de var ven­li­ge mod de frem­me­de. Ven­lig­he­den blev ikke gen­gældt. Så glem med­men­ne­ske­lig­he­den – luk og lås døren. Ring til din nabo eller en anden, hvis de bli­ver uden for.

GENERALFORSAMLING

Alle over 16 år, som bor fat i Ørting-Fal­ling Sog­ne, er med­lem­mer af Lokal­rå­det. Også selv om de hver­ken har udfyldt en blan­ket eller betalt kon­tin­gent, som ellers er det almin­de­li­ge, når man bli­ver med­lem af en for­e­ning.  De kan møde op til gene­ral­for­sam­lin­gen og stem­me. Det­te års gene­ral­for­sam­ling fin­der sted d. 29. marts kl. 19 – 21.30 hos Dine­sen i Fal­ling. Lokal­rå­det har eksi­ste­ret siden okto­ber 2014 og skal være områ­dets kon­takt til kom­mu­nal­be­sty­rel­se og for­valt­ning.  Hvis du vil se, hvad rådet arbej­der med, så find alle møde­re­fe­ra­ter på Lokal­po­sten under Lokal­råd og foreninger.

STØTTE TIL HANDELSPLADSEN

Der er luk­ket så meget som muligt for fry­se­re og køle­re på Han­dels­plad­sen, men alli­ge­vel koster elek­tri­ci­te­ten det hvi­de ud af øjne­ne.  Men Pan­de­ka­ge­bi­len og støt­te­bi­drag ind­brag­te på få timer 16.000 kro­ner – eller et beløb, der bety­der, at reg­nin­gen fra elek­tri­ci­tets­sel­ska­bet for en måneds for­brug, kan beta­les. Pan­de­ka­ge­bi­len done­re­de pen­ge­ne fra to timers salg ved Han­dels­plad­sen, og lands­by­ens bebo­e­re bak­ke­de op og spi­ste fyld­te pan­de­ka­ger til aftens­mad. Den sam­me hjælp fik Dagli’Brugsen i Gylling.

PANDEKAGEBILEN STØTTER LOKALE

Den 9. decem­ber mel­lem kl. 16 og 18 kan man købe pan­de­ka­ger med fyld ved Han­dels­plad­sen i Ørting. Pen­ge­ne fra sal­get går ube­skå­ret til hjælp til at beta­le el-reg­­nin­­gen. I går var Pan­de­ka­ge­bi­len ved Gyl­ling-Brugs­­en – også for at give et til­skud til de sti­gen­de udgifter. 

Valg flyt­ter sang til kirken

Stem­me­bok­se og valg­til­for­ord­ne­de ryk­ker 1. novem­ber ind i Sog­ne­hu­set og fortræn­ger den sang­grup­pe, som ple­jer at mødes der før­ste tirs­dag i måne­den. Men grup­pen kan sta­dig mødes, for kir­ken er reser­ve­ret til dem. Kaf­fen skal sta­dig tages med hjemmefra.

BRUGSEN ER NU ÅBEN KL. 8 – 18

Fra i mor­gen – 1. okto­ber – ændrer Gyl­ling-Brugs­­en åbning­sti­den. Den åbner kl. 8 og luk­ker kl. 18. Der er skå­ret en halv time om mor­ge­nen og en time om afte­nen, og er en kon­se­kvens af, at elek­tri­ci­te­ten koster det hvi­de ud af øjne­ne. De nye tider bety­der, at ingen med­ar­bej­de­re bli­ver fyret.

FDF Ørting-Fal­ling kan fortsætte

Syv voks­ne har meldt sig til at gå ind som fri­vil­li­ge i FDF-arbej­­det. Og det bety­der, at kred­sen kan fort­sæt­te. Ikke kun børn fra det­te områ­de er med i den loka­le FDF-kreds. Også børn fra Gyl­ling del­ta­ger.
De kan nu alle mødes igen 1. sep­tem­ber kl. 18.30 ved spej­der­hyt­ten på Tof­ten i Ørting.

Mari­an­ne Lyst stopper

Sog­ne­præst Mari­an­ne Lyst har valgt at gå på pen­sion ved års­skif­tet. Inden da har hun ferie, der skal afvik­les, så hen­des afskeds­gud­stje­ne­ster bli­ver holdt 27. novem­ber. Det er i Gyl­ling Kir­ke kl. 9.30, og kl. 10.30 på Alrø.

Pas på kanterne

Cykel­stien mel­lem Ørting og Odder har nu fået et lag asfalt, der har dæk­ket de rev­ner, der for­år­sa­ge­de en del uheld. Den smal­le cykel­sti har der­for nu fået kan­ter, der kan være far­li­ge, hvis cyk­li­ster også lader Tour de Fran­­ce-febe­ren sni­ge sig ind på turen til arbej­de og over­ha­ler. Så pas på.

CYKELSTIERNE SKAL FORBEDRES

”Det kom­mer på i løbet af for­å­ret – i hvert fald inden som­mer­fe­ri­en”.
”Det” er et nyt slid­lag på cykel­sti­er­ne mel­lem Ørting og Odder. Og løf­tet om for­bed­ring af cykel­stien er givet af for­man­den for Kli­­ma- og Pla­n­ud­val­get, Kre­sten Bjer­re i Hor­sens Fol­ke­blad 21. janu­ar. Cyk­li­ster har i lang tid kla­get over de dår­li­ge for­hold, der har bety­det, at man­ge er væltet.

KAFFEN SERVERESKIRKEN

Så meget er aflyst eller udskudt. Men ikke mor­gensan­gen i kir­ken. Den bli­ver gen­nem­ført 13. janu­ar kl. 9.30 som plan­lagt. Ene­ste ændring er, at der ikke bag­ef­ter er mor­genkaf­fe i Sog­ne­hu­set. Kaf­fen bli­ver den­ne gang ser­ve­ret i kir­ken. Virus-reg­­ler­­ne bli­ver over­holdt, så det er trygt at deltage. 

Hæder­lig begra­vel­se skal bekostes”

Og mens de leve­de, skul­le de to gam­le men­ne­sker have så meget mad leve­ret, at de hver dag kun­ne have bespist et halvt dusin sult­ne teenagere

Niels Marcus Nielsen

Det var en hånd­fæst­ning af karat, den nye ejer af går­den Mari­en­lund i Fal­ling – Niels Marcus Niel­sen – skul­le under­skri­ve i maj 1885. Også selv­om han hav­de over­ta­get ste­det i en reel handel.
Og Niels Marcus var ikke den ene­ste, der måt­te under­skri­ve en meget detal­je­ret aftægts­kon­trakt ved over­ta­gel­sen af en slægts­gård. For kon­trak­ten sik­re­de de gam­le bøn­der, når går­den blev over­ladt til næste gene­ra­tion. Den bolig, der skul­le stil­les til deres rådig­hed, blev skre­vet ind i kon­trak­ten – det sam­me gjor­de mæng­den af den mad, der skul­le leve­res til dem. Det var før fol­ke­pen­sio­nens og ple­je­hjem­me­n­es tid. Det var den­gang fat­tig­går­den var ste­det for gam­le men­ne­sker, når de ikke kun­ne tage vare på sig selv – og ej hel­ler hav­de fami­lie, der kun­ne eller vil­le hjælpe.
Niels Marcus Niel­sen måt­te leve med kon­trak­ten i 22 år.
HUS SKULLE BYGGES
Går­den Mari­en­lund var genop­byg­get efter en brand i Fal­ling, og der var ikke et aftægts­hus, så Niels Marcus måt­te i gang med at byg­ge. De gam­le udpe­ge­de ste­det, hvor det skul­le ligge.Det skul­le være et hus, der var 16 alen lang, 12 alen dyb og 14 alen høj til tagskæg. (en alen er ca 0,6 meter).

Ane Marie Nielsen 

Huset skul­le for­sy­nes med skor­sten, gru­e­ke­del, bage­ovn, kak­ke­lov­ne og kom­fur. Og huset skul­le have bræd­de­loft og bræd­de­gulv”, samt males og tapet­se­res ”såle­des som vi ønsker det”, som der stod i kon­trak­ten. Det blev også hans pligt at ved­li­ge­hol­de huset.
Mens huset blev byg­get, skul­le de to gam­le have ret til at have bolig i ”så stor en del af går­dens stu­e­hus”, som de ønskede.
Niels Marcus og hans kone hav­de ni børn. Men fami­li­en måt­te klem­me sig sam­men på den plads, de to gam­le ikke ønske­de at bruge.
Det frem­går i øvrigt også af kon­trak­ten, at de kun­ne fær­des overalt på gården.
Til huset skul­le anlæg­ges en have, der dæk­ke­de en halv skæp­pe land. (Det sva­rer til ca. 345 kva­drat­me­ter). Niels Marcus hav­de pligt til at ind­heg­ne haven – og ved­li­ge­hol­de heg­net. Og så skul­le han i øvrigt også gra­ve og gøde haven ”på forlangende”.

ET TON KORN SKULLE LEVERES
I para­graf 2 opreg­nes hvad der skal leve­res til ”vor under­hold­ning”. Det var ikke små mæng­der – og det skul­le være ”gode og sun­de varer af for­svar­lig beskaffenhed”.
Årligt skal de to gam­le have leve­ret 5 tøn­der rug, 1 tøn­de hve­de og 4 tøn­der byg. (En tøn­de er ca 100 kilo). De to gam­le skul­le alt­så i alt have leve­ret 1 ton korn til mel og øl. Det står i kon­trak­ten, at ikke ale­ne skul­le Niels Marcus leve­re kor­net. Han skul­le også ”besør­ge vort korn til møl­le og i for­ma­let stand til­ba­ge” og leve­re ”vort brød bagt, øl brygget”.

16 KILO OST OG 52 KILO SMØR
De skal også årligt have leve­ret to lis­pund ost af ”sød skum­met mælk” (et lis­pund sva­rer til 8 kilo). Og hver lør­dag skal de have leve­ret 1 kilo ”frisk­ker­net og vel­be­hand­let smør”.
Hver dag skul­le de have bragt 3 pot­ter mælk. En pot­te er næsten en liter. De kun­ne over­ho­ve­det ikke bru­ge så meget, når de også fik ost og smør leve­ret. Og en af Niels Marcus’ døtre har da også sene­re for­talt, at en god del af det sim­pelt­hen blev smidt ud på jor­den. Men leve­res skul­le der!
Og i novem­ber skal de gam­le men­ne­sker have ”2 tøn­der sun­de kar­to­f­ler”. Det vil sige 200 kilo.

JULENS GLÆDER

En gris skul­le leve­res i december

Julen skul­le fejres – og mad skul­le der ikke mangle.
Der­for skul­le de i før­ste halv­del af decem­ber have leve­ret en gris – ikke over otte måne­der gam­mel – med en vægt på 100 kilo. Des­u­den skul­le de have fire fede leven­de ænder. Men en del af alt det­te kød skul­le dog ikke kun for­tæ­res i juledagene.
Men kaf­fen skul­le hel­ler ikke mang­le i jule­da­ge­ne, så to kilo skul­le leve­res sam­men med to kilo kan­dis og to kilo puddersukker.

TØRV OG BRÆNDE
Var­me skul­le der hel­ler ikke mang­le i huset. Halvan­den favn elle­træ skal leve­res hvert år i marts måned. Det er ca 3,5 kubik­me­ter. Og ”på for­lan­gen­de” skal træ­et saves til kak­ke­lovn­stræ og stab­les i bræn­de­s­ku­ret. Des­u­den skal de to gam­le i juli have leve­ret 10.000 styk­ker tørv, der skal sæt­tes ind i bræn­de­s­ku­ret. Og det skal hen­tes fra det bed­ste tørveskift.
De har været sik­re på at kun­ne hol­de var­men. Og også på at kun­ne koge og bage – i det omfang det ikke også var over­ladt til den unge familie.

GÅRDENS BEDSTE HESTE

Fire gan­ge om året skul­le går­dens to bed­ste heste spæn­des for, og en vok­sen mand skul­le køre de to gam­le på besøg

Der blev også i aftægts­kon­trak­ten taget høj­de for de gam­les behov for trans­port. Fire gan­ge om året kan de for­lan­ge – hvis de siger det afte­nen i for­vej­en – at går­dens to bed­ste heste skal spæn­des for vog­nen, og en vok­sen kusk skal sør­ge for, at de kan kom­me til hvor de ønsker. Og kusken skal ven­te til de to gam­le fin­der det beti­me­ligt at tage hjem igen.
Det kun­ne de for­lan­ge – uan­set hvil­ket arbej­de, der i øvrigt skul­le udfø­res på går­den. Høst – bare ærger­ligt. For vi vil på besøg!
Og de hav­de rent tøj. For det var Niels Marcus og hans fami­lie, der skul­le vaske, tør­re og rul­le – ”alt med hans eget ilde­brænd­sel, sæbe og soda”.

SYGDOM OG DØD

De to gam­le fik en hæder­lig begra­vel­se i Fal­ling – efter egnens skik og brug

Der var også i kon­trak­ten taget høj­de for syg­dom og svaghed.
Så skul­le fami­li­en yde ”for­nø­den ple­je og opvart­ning såvel ved dag som ved nat”. Men fin­der de to gam­le ikke, at fami­li­ens hjælp er til­freds­stil­len­de, må de ansæt­te en vok­sen pige. Niels Marcus skal beta­le – og give hen­de kosten.
Var der brug for læge, skul­le han hen­tes og brin­ges – det sam­me gæl­der medi­cin, og så skul­le svi­ger­søn­nen beta­le det hele. Både læge og medicin.
Ved deres død skal han igen have teg­ne­bo­gen frem. For så er det op til ham at beko­ste ”vor hæder­li­ge begra­vel­se efter egnens skik og brug”.

22 ÅR MED KONTRAKTEN
Aftægts­kon­trak­ten blev ophæ­vet i 1907, da de to gam­le døde. Da hav­de den været gæl­den­de i 22 år. Ingen vid­ste, hvad Niels Marcus Niel­sen men­te om at sid­de i de to gam­les skru­estik. Han var en ven­lig mand, der ikke klagede.
Men det siger måske lidt, at da det blev hans tur til at give går­den vide­re til svi­ger­søn­nen og hans fami­lie, vil­le ægte­par­ret ikke flyt­te ind i aftægts­hu­set. De køb­te et hus i Fal­ling, hvor de boe­de, til de døde. Uden aftægts­kon­trakt. Niels Marcus Niel­sen døde i juli 1932 – 88 år gam­mel. Godt halvan­den måned efter døde hans kone, Ane Marie 76 år gammel.

KALENDER


ÆSKEN HOLDER ÅBENT

Æsken på Alrø hol­der nu åbent i wee­ken­der­ne fra kl. 13 – kl. 17. 

SPISEVENNER

På menu­en er fri­ka­del­ler, stu­vet hvid­kål og kar­to­f­ler, når Spi­se­ven­ner mødes igen 21. maj kl. 12 i Ørting Hal­lens Café.

FORÅRSKONCERTFALLING KIRKE

Jysk Aka­de­misk Kor, der består af 30 erfar­ne kor­san­ge­re, giver kon­cert i Fal­ling Kir­ke 29. maj kl. 19. De syn­ger dan­ske for­års- og sommersange. 

ER DER KANDIS

Desvær­re – for dem, der kom for sent – er alle 500 bil­let­ter, der giver adgang til spis­ning og hal­bal solgt. Men vil man nøjes med hal­bal og Kan­dis, er 75 ekstra bil­let­ter nu udbudt til salg. Køb her.

LIVGADERNE 

Fra 13. – 15. juni hol­der Gyl­ling byfest. I år vil alt ikke fore­gå på sport­s­plad­sen – men også i gader­ne, i For­sam­lings­hu­set og ved Møl­len. Pro­gram­met er ikke helt klar end­nu. Efter­hån­den som det er fær­digt, vil akti­vi­te­ter­ne bli­ve sat i kalenderen.ER DER IGEN METALFORSAMLINGSHUSET