KORT NYT

Tre loka­le stil­ler op

16. novem­ber skal vi til kom­mu­nalvalg.  Fore­lø­big stil­ler tre loka­le op. Det er Klaus Rafa­el Jen­sen fra Fal­ling, der alle­re­de er i kom­mu­nal­be­sty­rel­sen for de kon­ser­va­ti­ve. Og det er John Rosen­høj fra Amstrup, der også alle­re­de har en plads for Dansk Fol­ke­par­ti. Ny er Jan Kjær­s­gaard fra Ørting, der stil­ler op for Soci­al­de­mo­kra­ter­ne. Først efter par­tiets gene­ral­for­sam­ling ved vi, hvil­ket num­mer på listen han bliver. 

Fire loka­le pro­jek­ter fik penge

Kom­mu­nens lokal­råd har delt ud af pen­ge­ne i fæl­les­pulj­en for pro­jek­ter. Fire pro­jek­ter fra vores områ­de fik pen­ge. Lokal­rå­det for Ørting Fal­ling sog­ne fik 40.000 kr til et natur­pro­jekt  ved Older­mands­høj­en på Mose­vej.  Fryse­hu­set i Ålstrup, der er lands­by­ens for­sam­lings­hus, fik 4.735 kr til en ny flag­stang. Gyl­ling For­sam­lings­hus fik 40.000 kr til nyt gulv og Gyl­ling Lokal­råd fik 25.000 kr til øget biodiversitet. 

Defi­ni­tion på optimisme

Den nye café på Alrø, der vil sæl­ge pro­duk­ter lavet af bison kød, isv­af­ler samt kaf­fe og kage, tager alle­re­de nu imod bord­be­stil­lin­ger, for­di ejer­ne for­ven­ter at åbne til påske. De håber på, at Met­te Fre­de­rik­sen til den tid har lem­pet Cor­o­­na-restrik­tio­­ner­­ne. Det er måske nok defi­ni­tio­nen på opti­mis­me, men deler du den, kan du bestil­le bord på hjem­mesi­den http://​alrokg​.dk

AURA-pen­ge­ne skal bru­ges til spil

Dan­ske Seni­o­rer Ørting Fal­ling har fået 2000 kr fra Auras Cor­o­na­hjæl­pe­pak­ke. Pen­ge­ne skal bru­ges til køb af spil, der kan bru­ges udendørs. 

For­e­nin­gens akti­vi­te­ter har været luk­ket ned læn­ge, og med­lem­mer­ne sav­ner at være sam­men. Besty­rel­sen håber der­for, at det sidst i febru­ar bli­ver muligt at arran­ge­re gåtu­re, spil på FDF’s sto­re grund og drik­ke kaf­fe sam­men i shelteret. 

Bil­li­ge­re byggegrunde

På den luk­ke­de del af kom­mu­nal­be­sty­rel­sens møde beslut­te­de med­lem­mer­ne at sæt­te pri­sen på de otte byg­ge­grun­de i Sme­­de­­ga­­de-områ­­det i Ørting ned med 15 pro­cent. Kun to af de otte grun­de er på nuvæ­ren­de tids­punkt for­hånds­re­ser­ve­ret. En ejen­doms­mæg­ler har vur­de­ret, at pri­sen var sat for højt.Også byg­ge­grun­de­ne i Gyl­ling og Hund­slund er svæ­re at sæl­ge. Men her er mel­din­gen fra ejen­doms­mæg­le­ren, at pri­ser­ne mat­cher markedet. 

Lokal­rå­det aflyser

Refe­rat fra det sene­ste møde i Lokal­rå­det for Ørting-Fal­ling Sog­ne er nu lagt ind under Lokal­råd og for­e­nin­ger.Sid­ste i refe­ra­tet er en del dato­er opli­stet. Men for­man­den, Jan Kjær­s­gaard, siger, at møde­r­ne er aflyst til vide­re p.g.a. Cor­o­­na-situ­a­tio­­nen. Hvor­når de kan gen­op­ta­ges afhæn­ger af, om der kom­mer nye restrik­tio­ner for at dæm­me op for Covid-19’s engel­ske mutation. 

Jule­g­ud­stje­ne­ste aflyst

Alle gud­stje­ne­ster er aflyst fra og med 24. decem­ber til 3. janu­ar.Det har menig­heds­rå­det og præ­ster­ne i Fjord­pa­sto­ra­tet beslut­tet efter anbe­fa­ling fra biskop­per­ne.De sene­ste dage har været præ­get af meget for­skel­li­ge udmel­din­ger. Først men­te biskop­per­ne, at der skul­le hol­des gud­stje­ne­ster. Så måt­te de kun vare 50 minut­ter – og helst være uden sal­mesang. Sund­heds­sty­rel­sen redu­ce­re­de til 30 minut­ter. Og så sent som for to dage siden sag­de provst Dort­he R. Søren­sen: Kom trygt i kir­ke. Men her i 11. time er alle gud­stje­ne­ster alt­så aflyst. 

Jule­ga­ve til FDF

Por­to­bel­los vel­gø­ren­heds­pro­jekt har delt pen­ge ud, og Ørting-Fal­ling FDF har fået 5000, – kr. Til lyk­ke.Nor­malt bli­ver der lavet en afstem­ning på Face­book, og de tre for­e­nin­ger og klub­ber, der får flest stem­mer, deler pen­ge­ne. Men i dis­se tider er intet nor­malt, så Por­to­bel­lo har beslut­tet, at give 5000, – kr til hver af de fire indstil­le­de for­e­nin­ger. Sid­ste år løb ØFUG med før­ste­plad­sen ved afstemningen. 

Slut med fitness

Fra i mor­gen kl. 16 og frem til i hvert fald 3. janu­ar luk­ker fit­ness i Ørting Hal­len som føl­ge af de nye Cor­o­­na-restrik­tio­­ner. Så for dem, der ikke kan und­væ­re den dag­li­ge træ­ning, er der kun et at gøre: Find løbe­sko­e­ne frem.Hal­lens cafe­te­ria luk­ker også. Jule­træ­er kan sta­dig hen­tes ved Hal­len på søn­dag mel­lem kl. 15 – 17. Men der er hver­ken gløgg eller æbleskiver. 

Jens Peter er sta­dig formand

Jens Peter Peter­sen, som var for­mand for Ørting-Fal­lings menig­heds­råd, fort­sæt­ter som for­mand. Men nu for det fæl­les menig­heds­råd for Fjord­pa­sto­ra­tet, der består af hele seks sog­ne. Nem­lig Ørting, Fal­ling, Gyl­ling, Alrø, Hund­slund og Tor­rild.Næst­for­mand er Tri­ne Bil­le, som er valgt i Hundslund. 

Menig­heds­rå­det er dørvogtere

Hvis du er vant til at gå i kir­ke jule­af­ten, så skal du hjem­me­fra i god tid, hvis du ikke vil risi­ke­re at bli­ve afvist i døren. Her står et med­lem af menig­heds­rå­det og age­rer dør­vog­ter. D.v.s. luk­ker de hel­di­ge ind og afvi­ser de uhel­di­ge. På grund af afstands–  og kva­drat­me­ter­krav må antal­let af kir­ke­gæn­ge­re jule­af­ten reduceres. 

De to præ­ster i Fjord­pa­sto­ra­tet har beslut­tet at hol­de en gud­stje­ne­ste i alle seks kir­ker den 24. dec. I Ørting er det alle­re­de kl 13. på Alrø kl. 14.30 og i Fal­ling kl. 16. 

Loka­l­om­rå­dets udviklingsplan

Lokal­rå­dets udvik­lings­plan for Ørting-Fal­ling områ­det lig­ger nu på siden ”Lokal­råd og for­e­nin­ger”.  Her lig­ger også det sene­ste møde­re­fe­rat.Lokal­po­sten vil i den kom­men­de tid sæt­te fokus på nog­le af de pro­ble­mer, som pla­nen viser, der er i områ­det med de fire lands­by­er: Ørting, Fal­ling, Amstrup og Ålstrup. 

Østjy­der mod Kattegatforbindelsen

Der er basis for en østjysk for­e­ning mod Kat­te­gat­for­bin­del­sen. Det står fast efter DN-Odders møde “for­bin­del­se eller for­ban­del­se” i Pak­hu­set i Odder tirs­dag 20. okto­ber. DN-Odder mel­der ud, så snart der er nyt om den fæl­les forening. 

På Sam­sø er en enig kom­mu­nal­be­sty­rel­se imod Kat­te­gat­for­bin­del­sen og 400 bebo­e­re er med­lem­mer af for­e­nin­gen imod den. Face­book­grup­pen ”Nej tak til motor­ve­je og Kat­te­gat­bro fra og til Odder” har på kort tid sam­let 1200 medlemmer. 

Vej­bod fortsætter

Den lil­le vej­bod ved Brand­by­ge­gaard har været så vel­be­søgt, at den fort­sæt­ter. Hver dag vil den bli­ve fyldt op med går­dens øl, æg, kar­to­f­ler og grønt­sa­ger. Men det sto­re jule­mar­ked er aflyst. “Desvær­re”, siger Lone Vitus. “Mar­ke­det ple­jer at være et kæm­pe til­løbs­styk­ke, og folk kom­mer fra hele lan­det. Det kan vi slet ikke sty­re i for­hold til forsamlingsforbuddet”. 

Cor­o­na-jul

Jule­af­tens­dag ple­jer kir­ker­ne at være fyldt til sid­ste plads. Men i år vil Cor­o­­na-restrik­tio­­ner kræ­ve utra­di­tio­nel­le løs­nin­ger – hvis de da ikke bli­ver ophæ­vet før 24. dec. I Midt-og Vestjyl­land vil sports­hal­ler bli­ve taget i brug. 

I Fjord­pa­sto­ra­tet, som rum­mer seks kir­ker, er der “end­nu ikke klar­hed over, hvor­dan julen skal fejres”, oply­ser sog­ne­præst Kåre Schel­de Busk. ”Men vi er gået i tænkeboks”. 

Hæder­lig begra­vel­se skal bekostes”

Og mens de leve­de, skul­le de to gam­le men­ne­sker have så meget mad leve­ret, at de hver dag kun­ne have bespist et halvt dusin sult­ne teenagere

Niels Marcus Nielsen

Det var en hånd­fæst­ning af karat, den nye ejer af går­den Mari­en­lund i Fal­ling – Niels Marcus Niel­sen – skul­le under­skri­ve i maj 1885. Også selv­om han hav­de over­ta­get ste­det i en reel handel.
Og Niels Marcus var ikke den ene­ste, der måt­te under­skri­ve en meget detal­je­ret aftægts­kon­trakt ved over­ta­gel­sen af en slægts­gård. For kon­trak­ten sik­re­de de gam­le bøn­der, når går­den blev over­ladt til næste gene­ra­tion. Den bolig, der skul­le stil­les til deres rådig­hed, blev skre­vet ind i kon­trak­ten – det sam­me gjor­de mæng­den af den mad, der skul­le leve­res til dem. Det var før fol­ke­pen­sio­nens og ple­je­hjem­me­n­es tid. Det var den­gang fat­tig­går­den var ste­det for gam­le men­ne­sker, når de ikke kun­ne tage vare på sig selv – og ej hel­ler hav­de fami­lie, der kun­ne eller vil­le hjælpe.
Niels Marcus Niel­sen måt­te leve med kon­trak­ten i 22 år.
HUS SKULLE BYGGES
Går­den Mari­en­lund var genop­byg­get efter en brand i Fal­ling, og der var ikke et aftægts­hus, så Niels Marcus måt­te i gang med at byg­ge. De gam­le udpe­ge­de ste­det, hvor det skul­le ligge.Det skul­le være et hus, der var 16 alen lang, 12 alen dyb og 14 alen høj til tagskæg. (en alen er ca 0,6 meter).

Ane Marie Nielsen 

Huset skul­le for­sy­nes med skor­sten, gru­e­ke­del, bage­ovn, kak­ke­lov­ne og kom­fur. Og huset skul­le have bræd­de­loft og bræd­de­gulv”, samt males og tapet­se­res ”såle­des som vi ønsker det”, som der stod i kon­trak­ten. Det blev også hans pligt at ved­li­ge­hol­de huset.
Mens huset blev byg­get, skul­le de to gam­le have ret til at have bolig i ”så stor en del af går­dens stu­e­hus”, som de ønskede.
Niels Marcus og hans kone hav­de ni børn. Men fami­li­en måt­te klem­me sig sam­men på den plads, de to gam­le ikke ønske­de at bruge.
Det frem­går i øvrigt også af kon­trak­ten, at de kun­ne fær­des overalt på gården.
Til huset skul­le anlæg­ges en have, der dæk­ke­de en halv skæp­pe land. (Det sva­rer til ca. 345 kva­drat­me­ter). Niels Marcus hav­de pligt til at ind­heg­ne haven – og ved­li­ge­hol­de heg­net. Og så skul­le han i øvrigt også gra­ve og gøde haven ”på forlangende”.

ET TON KORN SKULLE LEVERES
I para­graf 2 opreg­nes hvad der skal leve­res til ”vor under­hold­ning”. Det var ikke små mæng­der – og det skul­le være ”gode og sun­de varer af for­svar­lig beskaffenhed”.
Årligt skal de to gam­le have leve­ret 5 tøn­der rug, 1 tøn­de hve­de og 4 tøn­der byg. (En tøn­de er ca 100 kilo). De to gam­le skul­le alt­så i alt have leve­ret 1 ton korn til mel og øl. Det står i kon­trak­ten, at ikke ale­ne skul­le Niels Marcus leve­re kor­net. Han skul­le også ”besør­ge vort korn til møl­le og i for­ma­let stand til­ba­ge” og leve­re ”vort brød bagt, øl brygget”.

16 KILO OST OG 52 KILO SMØR
De skal også årligt have leve­ret to lis­pund ost af ”sød skum­met mælk” (et lis­pund sva­rer til 8 kilo). Og hver lør­dag skal de have leve­ret 1 kilo ”frisk­ker­net og vel­be­hand­let smør”.
Hver dag skul­le de have bragt 3 pot­ter mælk. En pot­te er næsten en liter. De kun­ne over­ho­ve­det ikke bru­ge så meget, når de også fik ost og smør leve­ret. Og en af Niels Marcus’ døtre har da også sene­re for­talt, at en god del af det sim­pelt­hen blev smidt ud på jor­den. Men leve­res skul­le der!
Og i novem­ber skal de gam­le men­ne­sker have ”2 tøn­der sun­de kar­to­f­ler”. Det vil sige 200 kilo.

JULENS GLÆDER

En gris skul­le leve­res i december

Julen skul­le fejres – og mad skul­le der ikke mangle.
Der­for skul­le de i før­ste halv­del af decem­ber have leve­ret en gris – ikke over otte måne­der gam­mel – med en vægt på 100 kilo. Des­u­den skul­le de have fire fede leven­de ænder. Men en del af alt det­te kød skul­le dog ikke kun for­tæ­res i juledagene.
Men kaf­fen skul­le hel­ler ikke mang­le i jule­da­ge­ne, så to kilo skul­le leve­res sam­men med to kilo kan­dis og to kilo puddersukker.

TØRV OG BRÆNDE
Var­me skul­le der hel­ler ikke mang­le i huset. Halvan­den favn elle­træ skal leve­res hvert år i marts måned. Det er ca 3,5 kubik­me­ter. Og ”på for­lan­gen­de” skal træ­et saves til kak­ke­lovn­stræ og stab­les i bræn­de­s­ku­ret. Des­u­den skal de to gam­le i juli have leve­ret 10.000 styk­ker tørv, der skal sæt­tes ind i bræn­de­s­ku­ret. Og det skal hen­tes fra det bed­ste tørveskift.
De har været sik­re på at kun­ne hol­de var­men. Og også på at kun­ne koge og bage – i det omfang det ikke også var over­ladt til den unge familie.

GÅRDENS BEDSTE HESTE

Fire gan­ge om året skul­le går­dens to bed­ste heste spæn­des for, og en vok­sen mand skul­le køre de to gam­le på besøg

Der blev også i aftægts­kon­trak­ten taget høj­de for de gam­les behov for trans­port. Fire gan­ge om året kan de for­lan­ge – hvis de siger det afte­nen i for­vej­en – at går­dens to bed­ste heste skal spæn­des for vog­nen, og en vok­sen kusk skal sør­ge for, at de kan kom­me til hvor de ønsker. Og kusken skal ven­te til de to gam­le fin­der det beti­me­ligt at tage hjem igen.
Det kun­ne de for­lan­ge – uan­set hvil­ket arbej­de, der i øvrigt skul­le udfø­res på går­den. Høst – bare ærger­ligt. For vi vil på besøg!
Og de hav­de rent tøj. For det var Niels Marcus og hans fami­lie, der skul­le vaske, tør­re og rul­le – ”alt med hans eget ilde­brænd­sel, sæbe og soda”.

SYGDOM OG DØD

De to gam­le fik en hæder­lig begra­vel­se i Fal­ling – efter egnens skik og brug

Der var også i kon­trak­ten taget høj­de for syg­dom og svaghed.
Så skul­le fami­li­en yde ”for­nø­den ple­je og opvart­ning såvel ved dag som ved nat”. Men fin­der de to gam­le ikke, at fami­li­ens hjælp er til­freds­stil­len­de, må de ansæt­te en vok­sen pige. Niels Marcus skal beta­le – og give hen­de kosten.
Var der brug for læge, skul­le han hen­tes og brin­ges – det sam­me gæl­der medi­cin, og så skul­le svi­ger­søn­nen beta­le det hele. Både læge og medicin.
Ved deres død skal han igen have teg­ne­bo­gen frem. For så er det op til ham at beko­ste ”vor hæder­li­ge begra­vel­se efter egnens skik og brug”.

22 ÅR MED KONTRAKTEN
Aftægts­kon­trak­ten blev ophæ­vet i 1907, da de to gam­le døde. Da hav­de den været gæl­den­de i 22 år. Ingen vid­ste, hvad Niels Marcus Niel­sen men­te om at sid­de i de to gam­les skru­estik. Han var en ven­lig mand, der ikke klagede.
Men det siger måske lidt, at da det blev hans tur til at give går­den vide­re til svi­ger­søn­nen og hans fami­lie, vil­le ægte­par­ret ikke flyt­te ind i aftægts­hu­set. De køb­te et hus i Fal­ling, hvor de boe­de, til de døde. Uden aftægts­kon­trakt. Niels Marcus Niel­sen døde i juli 1932 – 88 år gam­mel. Godt halvan­den måned efter døde hans kone, Ane Marie 76 år gammel.

KALENDER

DANSKE SENIORER
Hver man­dag helt frem til og med 26. april mødes med­lem­mer­ne af for­e­nin­gen Dan­ske Seni­o­rer Ørting-Fal­ling ved Sog­ne­hu­set til fæl­les gåtu­re, spil på FDF-plad­sen og kaf­fe i bål­hyt­ten. 01. marts er møde­tids­punk­tet kl. 09.30. Men fra 8. marts er det ændret til kl. 13.30.


Hver lør­dag frem mod påske er restau­rant Møl­le­går­dens take away åben fra kl. 10.30 – 15.30 for salg af fri­ske fisk, deli­ka­tes­ser, kaf­fe, varm cacao og dagens kage. Du kan også få et stjer­neskud med hjem. Men det skal bestil­les for­ud på tlf. 86552083

SANGEFTERMIDDAGE AFLYSES
San­g­ef­ter­mid­da­ge­ne i Sog­ne­hu­set den før­ste tirs­dag i måne­den afly­ses helt. For­hå­bent­ligt kan de begyn­de igen 1. september. 

AFLYSTMORGENSANGKIRKEN
Mor­gensang med efter­føl­gen­de kaf­fe i Sog­ne­hu­set er aflyst.