KORT NYT

TRE FRA VORES OMRÅDE VALGT

Den nye kom­mu­nal­be­sty­rel­se får tre med­lem­mer fra vores område. 

Det er Katja Ive­sø fra Gyl­ling valgt for de radi­ka­le, Klaus Rafa­el Jen­sen fra Fal­ling – valgt for de kon­ser­va­ti­ve og Lene Aagaard fra Ørting – valgt for Venstre. 

Det var meget tæt på, at også Jan Kjær­s­gaard fra Ørting var ble­vet valgt. Hav­de han fået 10 mere end de 147 per­son­li­ge stem­mer, han fik, var han også ble­vet valgt. 

Stem­me­pro­cen­ter­ne svin­ge­de en del i områ­det. På Alrø valg­te 88,8 pro­cent af væl­ger­ne at stem­me, i Ørting-Fal­ling var det 74,3 pro­cent og Gyl­ling kun 68,7 procent. 

FØRSTE CORONA-AFLYSNING

Lone Vitus og Søren Kvist på Brand­by­ge­gaard afly­ser årets jule­mar­ked med den begrun­del­se, at “intet tyder på, at det er en god idé at brin­ge man­ge men­ne­sker sam­men inden­dørs de kom­men­de måneder”. 

Der er man­ge timers for­be­re­del­se i at få det sto­re mar­ked i træla­den til­ret­telagt. Og det kan være spildt, hvis tal­le­ne for antal­let af smit­te­de og hospi­tal­s­ind­lag­te fort­sæt­ter med at sti­ge. Der­for væl­ger de at afly­se alle­re­de nu. 

Pen­sio­ni­st­for­e­ning fyl­der 70 år

Den begynd­te som Gyl­ling Alder­s­ren­te­for­e­ning – nu hed­der den Gyl­ling Pen­sio­ni­st­for­e­ning. Og på ons­dag har den eksi­ste­ret i 70 år. Det vil to dage efter bli­ve fejret i For­sam­lings­hu­set med fore­lø­big 60 del­ta­ge­re. Det vil ske med sang, musik, mad og drik­ke – men også med et lil­le fored­rag om for­e­nin­gens histo­rie. Den kan ellers være svær at styk­ke sam­men, for som det gæl­der for man­ge for­e­nin­ger, er også Alder­s­for­e­nin­gens refe­ra­ter m.v. for de før­ste otte år for­s­vun­det. Det var før vi fik lokalarkiverne. 

Spi­se­ven­ner mødes igen

San­ge fra Højsko­­le-sang­­bo­­gen, hyg­ge­ligt samvær og god mad. Det er pro­gram­punk­ter­ne, når Spi­se­ven­ner mødes. Og det gør de igen efter en læn­ge­re Cor­o­­na-pau­­se 21. sep­tem­ber kl. 12. i For­sam­lings­hu­set i Fal­ling, hvor Git­te Dine­sen står for maden, som koster 70 kr. 

Spi­se­ven­ner et til­bud til alle over 60 år i Ørting-Fal­ling områ­det. Og 31 har alle­re­de meldt sig til at være med. Men der er plads til fle­re. Fri­vil­li­ge hen­ter og brin­ger, hvis del­ta­ger­ne ikke har køre­lej­lig­hed. Lige nu mang­ler fire hjæl­pe­re. Har du lyst til at tage en tørn, kan du rin­ge til Poul Hen­ning: 22383692. 

Fire lands­by­mø­der om udviklingsplan

Lokal­rå­det for Ørting Fal­ling Sog­ne ønsker at høre bor­ger­nes mening om udvik­lings­pla­nen for vores områ­de, og at få input fra bor­ger­ne om de pro­ble­mer og mulig­he­der, som de mener, at Lokal­rå­det skal arbej­de vide­re med. Der­for vil der bli­ve holdt fire møder – et for hver lands­by.Ons­dag den 15. sep­tem­ber kl. 19 for bebo­er­ne i Ålstrup i Fryse­hu­set. Ons­dag den 22. sep­tem­ber kl. 19 for bebo­er­ne i Amstrup i Fal­ling Festlokaler/​​Dinesen. Ons­dag den 29. sep­tem­ber kl. 19 for bebo­er­ne i Fal­ling i Fal­ling Festlokaler/​​Dinesen. Og ons­dag den 6. okto­ber kl. 19 for bebo­er­ne i Ørting i Sog­ne­hu­set.Udvik­lings­pla­nen lig­ger under “Lokal­råd og for­e­nin­ger” her på Lokalposten. 

Bør­ne­ha­ven åbner igen

Bør­ne­ha­ven på Hav­re­væn­get i Ørting er ble­vet shin­et op og åbner igen. Men kun mid­ler­ti­digt i et par måne­der. Og ikke for børn i Ørting. Men for børn i Odder, som skal trans­por­te­res med bus. For i Odder mang­ler plad­ser. DOMI Bolig har pla­ner om at byg­ge 16 leje­bo­li­ger på Hav­re­væn­get, så bør­ne­ha­ven og de to gam­le seni­o­r­bo­li­gerskal pæres ned. 

Have­gæ­ster betal­te 1300 kr

Der var næsten 1300 kr i de to syl­te-glas mær­ket ØFUG, som stod på bor­de­ne i den lil­le cafe på gårds­plad­sen – der­til kom­mer nog­le ind­be­ta­lin­ger på Mobile­Pay. Pen­ge­ne var gæster­nes beta­ling for ”gra­tis kaf­fe” på gårds­plad­sen, da Lis­beth Jør­gen­sen søn­dag åbne­de den sto­re øko­lo­gi­ske have på Per­sie­vej i Ørting for besø­gen­de. Ca 50 men­ne­sker benyt­te­de sig af det. Pen­ge­ne i syl­te-glas­­se­­ne går ube­skå­ret til ØFUG, som Cor­o­­na-ned­luk­­nin­­gen har ramt hårdt. 

Som­mer­re­stau­rant er tæt på udsolgt

De har valgt, at kun 30 men­ne­sker kan spi­se på Brand­by­ge­gaards som­mer­re­stau­rant de 15 afte­ner i juli, den er åben. Og 10 afte­ner er alle­re­de udsolgt. Så man­ge loka­le og uden­bys gæster vil spi­se, hvor 95 pro­cent af både maden og drik­ke­va­rer­ne er lavet af går­dens egne øko­lo­gi­ske pro­duk­ter – og med fæl­les hjælp dyr­ket på mar­ker og i driv­hus af kok­ken og hen­de, der ser­ve­rer. Der er sta­dig få bil­let­ter til fem afte­ner. De skal bestil­les på Odder­net­tet (https://​www​.odder​bil​let​ten​.dk/​a​r​r​a​n​g​e​m​e​n​t​er/) Der kan du også læse om maden, du har i ven­te. Men sagt med det sam­me – til­hø­rer du den del af men­ne­ske­he­den, der abso­lut skal have kød, må du fin­de et andet sted. 

Sog­neud­flugt til Den Geo­gra­fi­ske Have

19. august kl. 8.10 går bus­sen fra Sog­ne­hu­set i Ørting til kir­ken i Gyl­ling, hvor den sam­ler del­ta­ge­re op kl. 8.15 før turen går til for­sam­lings­hu­set på Alrø kl. 8.30. Turen går til Den Geo­gra­fi­ske Have i Kol­ding. Her er der rund­vis­ning efter­fulgt af mid­dag på restau­rant Den Gyld­ne Hane. Bag­ef­ter går turen vide­re til Sdr.Bjert med rund­vis­ning i kir­ken og kaf­fe på kro­en. Kl. 16 går turen til­ba­ge. Del­ta­gel­se i udflug­ten koster 100 kr. Til­mel­ding til  Jør­gen Jen­sen på mail jensen-​lave@​live.​dk eller tlf. 24943395 

Gene­ral­for­sam­ling i Hallen

Cor­o­­na-restrik­tio­­ner for­sin­ke­de også gene­ral­for­sam­lin­gen i Ørting Hallen. 

Men 1. juli kl. 19 bli­ver den holdt, og som altid har alle bor­ge­re over 15 år i Ørting-Fal­ling sog­ne adgang og stem­me­ret. Det sam­me har med­lem­mer af de for­e­nin­ger, der bru­ger Hal­len. Det gæl­der f.eks. fle­re bebo­e­re i Gyl­ling.På valg er for­mand, sekre­tær, et besty­rel­ses­med­lem og en sup­ple­ant.Tho­mas Tikjøb genop­stil­ler som for­mand. Også Micha­el Hov­mand genop­stil­ler som sekretær. 

Brugs­en støt­ter forsamlingshuset

Da dagens omsæt­ning i Brugs­en i Gyl­ling var gjort op fre­dag, kun­ne udde­ler Krogstrup skri­ve en check på 14.374,75 kr til For­sam­lings­hu­set. Belø­bet sva­rer til 20 pro­cent af dagens omsæt­ning.Som meget andet er for­sam­lings­hu­set også på hæle­ne efter Cor­o­­na-ned­luk­­nin­­gen. Der har hver­ken været soci­a­le arran­ge­men­ter eller udlej­ning til pri­va­te fester. 

Gyl­ling byfest er aflyst

Gyl­ling Kul­tur­for­e­ning kaster nu hånd­klæ­det i rin­gen og afly­ser byfe­sten.Det er Cor­o­­na-krav og mang­len på øko­no­misk sik­ker­hed, der har fået for­e­nin­gen til at tage beslut­nin­gen.Odder byfest er også aflyst. Det bety­der, at Gyl­ling Sport og Idræt – som ØFUG – går glip af en ind­tægt på godt 60.000 kr. 

Gyl­ling vil blomstre

To grøn-bru­­ne græs­a­re­a­ler tæt på sko­len vil bli­ve erstat­tet med blom­ster­be­de. Og ved det lil­le regn­vands-bas­sin skal der plan­tes frugt­træ­er og buske. Alt for at give lands­by­ens bor­ge­re noget smukt at se på og for at øge biodiversiteten. 

Det er Gyl­ling Sko­le og Bør­ne­hus­råd, der sam­men med Lokal­rå­det har fået ide­en og sam­men søgt – og fået – pen­ge til pro­jek­ter­ne fra Kvi­ck­ly – 20.000 kr er kom­met ind på kontoen. 

Slut med selv­pluk jord­bær og ærter

For man­ge i områ­det har det været tra­di­tion at tage til Holt­gaard og pluk­ke jord­bær og ærter. Og hver dag i jord­bær­sæ­so­nen er fri­ske røde bær og poser fyldt med grøn­ne bæl­ge kom­met til Han­dels­plad­sen i Ørting.Men nu er det slut. Anne og Hel­ge har efter man­ge over­vej­el­ser at stop­pe pro­duk­tio­nen af kar­to­f­ler, ærter og jord­bær – luk­ke gård­bu­tik­ken og for­pag­te jor­den ud. De to nær­mer sig pen­sions­al­de­ren. Der­for har de beslut­tet at stoppe. 

Byrå­det bli­ver en kommunalbestyrelse

Når vi skal til valg 16. novem­ber, væl­ger vi ikke repræ­sen­tan­ter til et byråd. Men til en kom­mu­nal­be­sty­rel­se. Alle par­ti­er vedt­og Enheds­li­stens for­slag om nav­ne­æn­dring. I begrun­del­sen for for­sla­get hed­der det, at byråd ”giver det fejl­ag­ti­ge ind­tryk, at Odder by har en sær­sta­tus, og ”byrå­det” har en sær­lig rol­le i for­hold til Odder by frem­for de øvri­ge min­dre byer. Det var ved sid­ste kom­mu­nalvalg en hyp­pigt fore­kom­men­de kri­tik. Den er vi eni­ge i, og vi ønsker at bru­ge det mere kor­rek­te udtryk ”Odder kom­mu­nal­be­sty­rel­se”. Vi er besty­rel­se for hele Odder kom­mu­ne”.Ændrin­gen gæl­der fra 1. janu­ar næste år. 

Hæder­lig begra­vel­se skal bekostes”

Og mens de leve­de, skul­le de to gam­le men­ne­sker have så meget mad leve­ret, at de hver dag kun­ne have bespist et halvt dusin sult­ne teenagere

Niels Marcus Nielsen

Det var en hånd­fæst­ning af karat, den nye ejer af går­den Mari­en­lund i Fal­ling – Niels Marcus Niel­sen – skul­le under­skri­ve i maj 1885. Også selv­om han hav­de over­ta­get ste­det i en reel handel.
Og Niels Marcus var ikke den ene­ste, der måt­te under­skri­ve en meget detal­je­ret aftægts­kon­trakt ved over­ta­gel­sen af en slægts­gård. For kon­trak­ten sik­re­de de gam­le bøn­der, når går­den blev over­ladt til næste gene­ra­tion. Den bolig, der skul­le stil­les til deres rådig­hed, blev skre­vet ind i kon­trak­ten – det sam­me gjor­de mæng­den af den mad, der skul­le leve­res til dem. Det var før fol­ke­pen­sio­nens og ple­je­hjem­me­n­es tid. Det var den­gang fat­tig­går­den var ste­det for gam­le men­ne­sker, når de ikke kun­ne tage vare på sig selv – og ej hel­ler hav­de fami­lie, der kun­ne eller vil­le hjælpe.
Niels Marcus Niel­sen måt­te leve med kon­trak­ten i 22 år.
HUS SKULLE BYGGES
Går­den Mari­en­lund var genop­byg­get efter en brand i Fal­ling, og der var ikke et aftægts­hus, så Niels Marcus måt­te i gang med at byg­ge. De gam­le udpe­ge­de ste­det, hvor det skul­le ligge.Det skul­le være et hus, der var 16 alen lang, 12 alen dyb og 14 alen høj til tagskæg. (en alen er ca 0,6 meter).

Ane Marie Nielsen 

Huset skul­le for­sy­nes med skor­sten, gru­e­ke­del, bage­ovn, kak­ke­lov­ne og kom­fur. Og huset skul­le have bræd­de­loft og bræd­de­gulv”, samt males og tapet­se­res ”såle­des som vi ønsker det”, som der stod i kon­trak­ten. Det blev også hans pligt at ved­li­ge­hol­de huset.
Mens huset blev byg­get, skul­le de to gam­le have ret til at have bolig i ”så stor en del af går­dens stu­e­hus”, som de ønskede.
Niels Marcus og hans kone hav­de ni børn. Men fami­li­en måt­te klem­me sig sam­men på den plads, de to gam­le ikke ønske­de at bruge.
Det frem­går i øvrigt også af kon­trak­ten, at de kun­ne fær­des overalt på gården.
Til huset skul­le anlæg­ges en have, der dæk­ke­de en halv skæp­pe land. (Det sva­rer til ca. 345 kva­drat­me­ter). Niels Marcus hav­de pligt til at ind­heg­ne haven – og ved­li­ge­hol­de heg­net. Og så skul­le han i øvrigt også gra­ve og gøde haven ”på forlangende”.

ET TON KORN SKULLE LEVERES
I para­graf 2 opreg­nes hvad der skal leve­res til ”vor under­hold­ning”. Det var ikke små mæng­der – og det skul­le være ”gode og sun­de varer af for­svar­lig beskaffenhed”.
Årligt skal de to gam­le have leve­ret 5 tøn­der rug, 1 tøn­de hve­de og 4 tøn­der byg. (En tøn­de er ca 100 kilo). De to gam­le skul­le alt­så i alt have leve­ret 1 ton korn til mel og øl. Det står i kon­trak­ten, at ikke ale­ne skul­le Niels Marcus leve­re kor­net. Han skul­le også ”besør­ge vort korn til møl­le og i for­ma­let stand til­ba­ge” og leve­re ”vort brød bagt, øl brygget”.

16 KILO OST OG 52 KILO SMØR
De skal også årligt have leve­ret to lis­pund ost af ”sød skum­met mælk” (et lis­pund sva­rer til 8 kilo). Og hver lør­dag skal de have leve­ret 1 kilo ”frisk­ker­net og vel­be­hand­let smør”.
Hver dag skul­le de have bragt 3 pot­ter mælk. En pot­te er næsten en liter. De kun­ne over­ho­ve­det ikke bru­ge så meget, når de også fik ost og smør leve­ret. Og en af Niels Marcus’ døtre har da også sene­re for­talt, at en god del af det sim­pelt­hen blev smidt ud på jor­den. Men leve­res skul­le der!
Og i novem­ber skal de gam­le men­ne­sker have ”2 tøn­der sun­de kar­to­f­ler”. Det vil sige 200 kilo.

JULENS GLÆDER

En gris skul­le leve­res i december

Julen skul­le fejres – og mad skul­le der ikke mangle.
Der­for skul­le de i før­ste halv­del af decem­ber have leve­ret en gris – ikke over otte måne­der gam­mel – med en vægt på 100 kilo. Des­u­den skul­le de have fire fede leven­de ænder. Men en del af alt det­te kød skul­le dog ikke kun for­tæ­res i juledagene.
Men kaf­fen skul­le hel­ler ikke mang­le i jule­da­ge­ne, så to kilo skul­le leve­res sam­men med to kilo kan­dis og to kilo puddersukker.

TØRV OG BRÆNDE
Var­me skul­le der hel­ler ikke mang­le i huset. Halvan­den favn elle­træ skal leve­res hvert år i marts måned. Det er ca 3,5 kubik­me­ter. Og ”på for­lan­gen­de” skal træ­et saves til kak­ke­lovn­stræ og stab­les i bræn­de­s­ku­ret. Des­u­den skal de to gam­le i juli have leve­ret 10.000 styk­ker tørv, der skal sæt­tes ind i bræn­de­s­ku­ret. Og det skal hen­tes fra det bed­ste tørveskift.
De har været sik­re på at kun­ne hol­de var­men. Og også på at kun­ne koge og bage – i det omfang det ikke også var over­ladt til den unge familie.

GÅRDENS BEDSTE HESTE

Fire gan­ge om året skul­le går­dens to bed­ste heste spæn­des for, og en vok­sen mand skul­le køre de to gam­le på besøg

Der blev også i aftægts­kon­trak­ten taget høj­de for de gam­les behov for trans­port. Fire gan­ge om året kan de for­lan­ge – hvis de siger det afte­nen i for­vej­en – at går­dens to bed­ste heste skal spæn­des for vog­nen, og en vok­sen kusk skal sør­ge for, at de kan kom­me til hvor de ønsker. Og kusken skal ven­te til de to gam­le fin­der det beti­me­ligt at tage hjem igen.
Det kun­ne de for­lan­ge – uan­set hvil­ket arbej­de, der i øvrigt skul­le udfø­res på går­den. Høst – bare ærger­ligt. For vi vil på besøg!
Og de hav­de rent tøj. For det var Niels Marcus og hans fami­lie, der skul­le vaske, tør­re og rul­le – ”alt med hans eget ilde­brænd­sel, sæbe og soda”.

SYGDOM OG DØD

De to gam­le fik en hæder­lig begra­vel­se i Fal­ling – efter egnens skik og brug

Der var også i kon­trak­ten taget høj­de for syg­dom og svaghed.
Så skul­le fami­li­en yde ”for­nø­den ple­je og opvart­ning såvel ved dag som ved nat”. Men fin­der de to gam­le ikke, at fami­li­ens hjælp er til­freds­stil­len­de, må de ansæt­te en vok­sen pige. Niels Marcus skal beta­le – og give hen­de kosten.
Var der brug for læge, skul­le han hen­tes og brin­ges – det sam­me gæl­der medi­cin, og så skul­le svi­ger­søn­nen beta­le det hele. Både læge og medicin.
Ved deres død skal han igen have teg­ne­bo­gen frem. For så er det op til ham at beko­ste ”vor hæder­li­ge begra­vel­se efter egnens skik og brug”.

22 ÅR MED KONTRAKTEN
Aftægts­kon­trak­ten blev ophæ­vet i 1907, da de to gam­le døde. Da hav­de den været gæl­den­de i 22 år. Ingen vid­ste, hvad Niels Marcus Niel­sen men­te om at sid­de i de to gam­les skru­estik. Han var en ven­lig mand, der ikke klagede.
Men det siger måske lidt, at da det blev hans tur til at give går­den vide­re til svi­ger­søn­nen og hans fami­lie, vil­le ægte­par­ret ikke flyt­te ind i aftægts­hu­set. De køb­te et hus i Fal­ling, hvor de boe­de, til de døde. Uden aftægts­kon­trakt. Niels Marcus Niel­sen døde i juli 1932 – 88 år gam­mel. Godt halvan­den måned efter døde hans kone, Ane Marie 76 år gammel.

KALENDER

SANGEFTERMIDDAGE BEGYNDER IGEN

San­g­ef­ter­mid­da­ge­ne i Sog­ne­hu­set, der var aflyst hele for­å­ret p.g.a. Cor­o­na-restrik­tio­ner­ne, begyn­der igen.
Det er den før­ste tirs­dag i hver måned til og med 3. maj 2022. Og det er fra kl. 14 – 16.30

TORSDAGSKLUBBENS PROGRAM
Pro­gram for efter­å­ret og for­å­ret 2022 er lagt ind under lokal­råd & foreninger

DANSKE SENIORER
Pro­gram for efter­å­ret og for for­å­ret 2022 er lagt ind under lokal­råd & foreninger

ÆSKEN HOLDER JUL

13. og 14. novem­ber hol­der Æsken på Alrø jule­å­bent før­ste gang. Også d. 20. – 21. og 27. – 28. novem­ber er den åben. Alle dage fra kl. 11 – 16. 

JULEMARKED VED MØLLEN

27. nov, fra 10 – 16 er der jule­mar­ked ved Gyl­ling Mølle


JULEKONCERT

14. dec. kl. 19.30 – jule­kon­cert med Odder Voi­ces i Fal­ling Kirke