KORT NYT

Brugs­en støt­ter forsamlingshuset

Da dagens omsæt­ning i Brugs­en i Gyl­ling var gjort op fre­dag, kun­ne udde­ler Krogstrup skri­ve en check på 14.374,75 kr til For­sam­lings­hu­set. Belø­bet sva­rer til 20 pro­cent af dagens omsæt­ning.Som meget andet er for­sam­lings­hu­set også på hæle­ne efter Cor­o­­na-ned­luk­­nin­­gen. Der har hver­ken været soci­a­le arran­ge­men­ter eller udlej­ning til pri­va­te fester. 

Gyl­ling byfest er aflyst

Gyl­ling Kul­tur­for­e­ning kaster nu hånd­klæ­det i rin­gen og afly­ser byfe­sten.Det er Cor­o­­na-krav og mang­len på øko­no­misk sik­ker­hed, der har fået for­e­nin­gen til at tage beslut­nin­gen.Odder byfest er også aflyst. Det bety­der, at Gyl­ling Sport og Idræt – som ØFUG – går glip af en ind­tægt på godt 60.000 kr. 

Gyl­ling vil blomstre

To grøn-bru­­ne græs­a­re­a­ler tæt på sko­len vil bli­ve erstat­tet med blom­ster­be­de. Og ved det lil­le regn­vands-bas­sin skal der plan­tes frugt­træ­er og buske. Alt for at give lands­by­ens bor­ge­re noget smukt at se på og for at øge biodiversiteten. 

Det er Gyl­ling Sko­le og Bør­ne­hus­råd, der sam­men med Lokal­rå­det har fået ide­en og sam­men søgt – og fået – pen­ge til pro­jek­ter­ne fra Kvi­ck­ly – 20.000 kr er kom­met ind på kontoen. 

Slut med selv­pluk jord­bær og ærter

For man­ge i områ­det har det været tra­di­tion at tage til Holt­gaard og pluk­ke jord­bær og ærter. Og hver dag i jord­bær­sæ­so­nen er fri­ske røde bær og poser fyldt med grøn­ne bæl­ge kom­met til Han­dels­plad­sen i Ørting.Men nu er det slut. Anne og Hel­ge har efter man­ge over­vej­el­ser at stop­pe pro­duk­tio­nen af kar­to­f­ler, ærter og jord­bær – luk­ke gård­bu­tik­ken og for­pag­te jor­den ud. De to nær­mer sig pen­sions­al­de­ren. Der­for har de beslut­tet at stoppe. 

Byrå­det bli­ver en kommunalbestyrelse

Når vi skal til valg 16. novem­ber, væl­ger vi ikke repræ­sen­tan­ter til et byråd. Men til en kom­mu­nal­be­sty­rel­se. Alle par­ti­er vedt­og Enheds­li­stens for­slag om nav­ne­æn­dring. I begrun­del­sen for for­sla­get hed­der det, at byråd ”giver det fejl­ag­ti­ge ind­tryk, at Odder by har en sær­sta­tus, og ”byrå­det” har en sær­lig rol­le i for­hold til Odder by frem­for de øvri­ge min­dre byer. Det var ved sid­ste kom­mu­nalvalg en hyp­pigt fore­kom­men­de kri­tik. Den er vi eni­ge i, og vi ønsker at bru­ge det mere kor­rek­te udtryk ”Odder kom­mu­nal­be­sty­rel­se”. Vi er besty­rel­se for hele Odder kom­mu­ne”.Ændrin­gen gæl­der fra 1. janu­ar næste år. 

Cykel­stien blev 2,2 mio kr billigere

Pri­sen for cykel­stien mel­lem Ørting og Gyl­ling blev alt i alt 7,1 mill. kr.  Den var bud­get­te­ret til at koste 9,3 mio – så der er alt­så 2,2 mio kr til­ba­ge på kon­to­en.Cykel­stien blev offi­ci­elt åbnet 16. decem­ber 2019. 200 men­ne­sker ind­vie­de den 4 km lan­ge sti. Siden er den ble­vet brugt af man­ge gåen­de, cyk­len­de og løben­de. Spe­ci­elt under Cor­o­­na-ned­luk­­nin­­gen har man­ge hunde fået den dag­li­ge motion her. I begyn­del­sen lidt lang­somt, men efter­som hund­en fik eje­ren i bed­re form i et hur­ti­ge­re tempo. 

Præ­s­te­går­den solgt – til en præst

Rand­lev-præ­­sten Met­te Rot­h­mann har købt Ørting Præ­s­te­gård, og 1. juni flyt­ter hun ind. 1. okto­ber går hun på pension. 

Huset har været lejet ud siden Ørting-Fal­lings præst, Vibe­ke Døs­sing Rude­beck, blev flyt­tet til Odder og biskop og provst beslut­te­de, at seks landsog­ne kan betje­nes af kun to præster. 

Akti­vi­te­ter – på trods af Corona

På Alrø spil­ler børn og unge fod­bold og rund­bold hver man­dag kl. 15.30. Og på tirs­dag kl.14.00 tyv­star­ter øens pen­tanque klub sæso­nen. Den 16. begyn­der fod­bold­sæ­so­nen i Gyl­ling, og Dan­ske Seni­o­rer Ørting-Fal­ling fort­sæt­ter gåtu­re og spil på FDF-plad­­sen hver man­dag kl. 13.30. Cor­o­na kan ikke stop­pe uden­­dørs-akti­vi­te­ter­­ne, når restrik­tio­ner­ne bli­ver overholdt. 

Tre loka­le stil­ler op

16. novem­ber skal vi til kom­mu­nalvalg.  Fore­lø­big stil­ler tre loka­le op. Det er Klaus Rafa­el Jen­sen fra Fal­ling, der alle­re­de er i kom­mu­nal­be­sty­rel­sen for de kon­ser­va­ti­ve. Og det er John Rosen­høj fra Amstrup, der også alle­re­de har en plads for Dansk Fol­ke­par­ti. Ny er Jan Kjær­s­gaard fra Ørting, der stil­ler op for Soci­al­de­mo­kra­ter­ne. Først efter par­tiets gene­ral­for­sam­ling ved vi, hvil­ket num­mer på listen han bliver. 

Fire loka­le pro­jek­ter fik penge

Kom­mu­nens lokal­råd har delt ud af pen­ge­ne i fæl­les­pulj­en for pro­jek­ter. Fire pro­jek­ter fra vores områ­de fik pen­ge. Lokal­rå­det for Ørting Fal­ling sog­ne fik 40.000 kr til et natur­pro­jekt  ved Older­mands­høj­en på Mose­vej.  Fryse­hu­set i Ålstrup, der er lands­by­ens for­sam­lings­hus, fik 4.735 kr til en ny flag­stang. Gyl­ling For­sam­lings­hus fik 40.000 kr til nyt gulv og Gyl­ling Lokal­råd fik 25.000 kr til øget biodiversitet. 

Defi­ni­tion på optimisme

Den nye café på Alrø, der vil sæl­ge pro­duk­ter lavet af bison kød, isv­af­ler samt kaf­fe og kage, tager alle­re­de nu imod bord­be­stil­lin­ger, for­di ejer­ne for­ven­ter at åbne til påske. De håber på, at Met­te Fre­de­rik­sen til den tid har lem­pet Cor­o­­na-restrik­tio­­ner­­ne. Det er måske nok defi­ni­tio­nen på opti­mis­me, men deler du den, kan du bestil­le bord på hjem­mesi­den http://​alrokg​.dk

AURA-pen­ge­ne skal bru­ges til spil

Dan­ske Seni­o­rer Ørting Fal­ling har fået 2000 kr fra Auras Cor­o­na­hjæl­pe­pak­ke. Pen­ge­ne skal bru­ges til køb af spil, der kan bru­ges udendørs. 

For­e­nin­gens akti­vi­te­ter har været luk­ket ned læn­ge, og med­lem­mer­ne sav­ner at være sam­men. Besty­rel­sen håber der­for, at det sidst i febru­ar bli­ver muligt at arran­ge­re gåtu­re, spil på FDF’s sto­re grund og drik­ke kaf­fe sam­men i shelteret. 

Bil­li­ge­re byggegrunde

På den luk­ke­de del af kom­mu­nal­be­sty­rel­sens møde beslut­te­de med­lem­mer­ne at sæt­te pri­sen på de otte byg­ge­grun­de i Sme­­de­­ga­­de-områ­­det i Ørting ned med 15 pro­cent. Kun to af de otte grun­de er på nuvæ­ren­de tids­punkt for­hånds­re­ser­ve­ret. En ejen­doms­mæg­ler har vur­de­ret, at pri­sen var sat for højt.Også byg­ge­grun­de­ne i Gyl­ling og Hund­slund er svæ­re at sæl­ge. Men her er mel­din­gen fra ejen­doms­mæg­le­ren, at pri­ser­ne mat­cher markedet. 

Lokal­rå­det aflyser

Refe­rat fra det sene­ste møde i Lokal­rå­det for Ørting-Fal­ling Sog­ne er nu lagt ind under Lokal­råd og for­e­nin­ger.Sid­ste i refe­ra­tet er en del dato­er opli­stet. Men for­man­den, Jan Kjær­s­gaard, siger, at møde­r­ne er aflyst til vide­re p.g.a. Cor­o­­na-situ­a­tio­­nen. Hvor­når de kan gen­op­ta­ges afhæn­ger af, om der kom­mer nye restrik­tio­ner for at dæm­me op for Covid-19’s engel­ske mutation. 

Jule­g­ud­stje­ne­ste aflyst

Alle gud­stje­ne­ster er aflyst fra og med 24. decem­ber til 3. janu­ar.Det har menig­heds­rå­det og præ­ster­ne i Fjord­pa­sto­ra­tet beslut­tet efter anbe­fa­ling fra biskop­per­ne.De sene­ste dage har været præ­get af meget for­skel­li­ge udmel­din­ger. Først men­te biskop­per­ne, at der skul­le hol­des gud­stje­ne­ster. Så måt­te de kun vare 50 minut­ter – og helst være uden sal­mesang. Sund­heds­sty­rel­sen redu­ce­re­de til 30 minut­ter. Og så sent som for to dage siden sag­de provst Dort­he R. Søren­sen: Kom trygt i kir­ke. Men her i 11. time er alle gud­stje­ne­ster alt­så aflyst. 

Hal­len skal være hele lokal­sam­fun­dets samlingssted

”Vi vil ger­ne sam­men have et arbej­de, som vi kan enga­ge­re os i, og som  bety­der noget for man­ge men­ne­sker i lokalsamfundet”.

Siger Micha­el og Lou­i­se Jakob­sen, som tager over i Hal­len, når Kim og Karen Schlos­ser sæt­ter kur­sen mod Samsø.

De er beg­ge loka­le – Micha­el er vok­set op på Alrø­vej og Lou­i­se i Gos­mer. De ken­der Hal­len – for­di de bru­ger den og del­ta­get i akti­vi­te­ter som f.eks fæl­les­spis­nin­gen og fit­ness. Også søn­nen Wil­li­am ken­der Hal­len – her går han til gym­na­stik, og han har også hjul­pet Kim med at tøm­me skral­des­pan­de og fyl­de køle­ren op med soda­vand. Fær­dig­he­der han har lovet også at give vide­re til forældrene.

FAMILIEN BAKKER OP

De to har arbej­det sam­men før – f.eks. i de otte måne­der, det tog for dem at renove­re huset i Fal­ling med hjælp fra fami­li­en. Det bli­ver også med hjælp fra fami­li­en, de skal kla­re arbej­det i Hal­len. Spe­ci­elt i efter­års- og vin­ter­sæ­so­nen, hvor der ofte er wee­kend-arran­ge­men­ter og kur­ser. Så er det godt for Wil­li­am at have to hold bedste­for­æl­dre tæt på.

”Vi ved godt, det kan bli­ve til man­ge timer i den trav­le sæson. Men det er også et flek­si­belt arbej­de – og der vil være man­ge afte­ner, hvor kun den ene af os behø­ver at være her”, siger Micha­el. ”Ren­gø­ring og den slags kan vi tage os af, når Wil­li­am er i skole”.

OGSÅ MAD TIL PRIVATE FESTER

Arbejds­for­de­lin­gen mel­lem dem er nogen­lun­de klar. Micha­el skal pri­mært være han­dy­mand og Lou­i­se skal have ansva­ret for Hal­lens lil­le café. Det har hun alle for­ud­sæt­nin­ger for. Nu arbej­der hun i køk­ke­net på Byg­holm Land­brugs­sko­le og Kur­sus­cen­ter, og som elev i Dansk Super­mar­ked vandt hun både en sølv- og en guld­me­dal­je som Gourmetslagterelev.

Lou­i­se kan hæn­ge både sølv- og guld­me­dal­je på væg­gen i cafeen

Nyt til­tag vil være, at når de to begyn­der arbej­det, vil det være muligt ikke ale­ne at leje cafe­en til pri­va­te fester. Det vil også være muligt at købe maden dér. Hidtil har man skul­let bestil­le det udefra.

FÆLLESSPISNING OG TAKE AWAY

”Vi har pla­ner om at til­by­de mere take-away-mad, så folk kan få nem mad med hjem, når de f.eks. hen­ter deres børn. De skal ikke behø­ve at køre helt til Odder”, siger Lou­i­se. ”Og det er også helt klart, vi vil fort­sæt­te med at have fæl­les­spis­ning. Vi har selv del­ta­get, og vi synes, det er hyg­ge­ligt, at folk fra lokal­sam­fun­det mødes og spi­ser sam­men. Det ple­jer at være om tors­da­gen, og det pas­ser fint for os, for den dag går Wil­li­am til gym­na­stik. Men jeg skal jo have ham i mester­læ­re, så han kan tage over, når jeg ikke lige er der”, siger hun med et grin og puf­fer til Michael.

FITNESS-BRUGERNE SKAL TILBAGE

Micha­el er fit­ness-instruk­tør og de bru­ger beg­ge rummet.

”Vi vil ger­ne rek­la­me­re mere for det, så vi får end­nu fle­re bru­ge­re”, siger han. ”Før Cor­o­na-ned­luk­nin­gen var tal­let kom­met op på omkring 150 bru­ge­re. Af dem har godt 50 holdt ved – ind­be­talt kon­tin­gent som en støt­te til ØFUG og Hal­len. Men når vi for­hå­bent­ligt snart må åbne igen, skal vi have folk til­ba­ge, og de må meget ger­ne tage også deres nabo­er og ven­ner med”.

KLUBAFTENER OG SODAVANDS-DISKOTEK

Micha­el og Lou­i­se vil arbej­de for, at Hal­len og cafe­en bli­ver et sam­lings­sted for alle i lokal­sam­fun­det. De vil spe­ci­elt ger­ne have, at de unge del­ta­ger i akti­vi­te­ter­ne og i det hele taget synes, at det er deres sted.

Kim og Karen hav­de en klub for tee­na­ge­re, hvor de en bestemt aften kun­ne kom­me og hæn­ge ud – som det hed­der på nudansk – med andre. Der var intet fast pro­gram og ene­ste krav var, at de skul­le opfø­re sig ordentligt.

Lou­i­se skal have Micha­el i mester­læ­re, så han kan kla­re køk­kentjan­sen, når hun ikke er der

”Det vil vi ger­ne føre vide­re”, siger Lou­i­se. ”Jeg kom selv i en klub i Hou Hal­len, og det var jeg glad for, så det vil være fint at være med til at videre­fø­re et godt ini­ti­a­tiv her. Vi har også snak­ket om soda­vands-disko­tek. Min sto­re­bror optræ­der som DJ, og han har hele udsty­ret. Ham vil jeg over­ta­le til at komme”.

SAMARBEJDE MED NABOEN

Også Hal­lens nær­me­ste nabo, Fon­den Ørtings sko­le på Per­sie­vej, vil de to ger­ne sam­ar­bej­de med, når ste­det åbner, siger de. ”De kan bru­ge fit­ness, når der ikke om dagen er så man­ge bru­ge­re, så vi kan tage hen­syn til ele­ver­nes spe­ci­el­le behov. Vi kan til­by­de mad, når de hol­der kur­ser på sko­len og når der ellers måt­te være brug for det. Sko­lens ele­ver er auti­ster. Det er vores egen dreng også. Gan­ske vist er auti­ster som andre men­ne­sker meget for­skel­li­ge. Men de har fæl­les træk og nog­le fæl­les behov, og det er noget, vi ken­der til”.

Offi­ci­elt til­træ­der Micha­el og Lou­i­se 1. august, men de kom­mer til at være en del i Hal­len, når den inden læn­ge åbner igen, så de bli­ver sat ind i alt arbej­de, før Kim og Karen siger ende­ligt far­vel. ”Jeg har arbej­det sam­men med Kim tid­li­ge­re, da jeg blev udlært som smed hos Elbæk”, siger Micha­el. ”Og jeg glæ­der mig til at gøre det igen”.

Også Wil­li­am ser frem til, at de skal begyn­de i Hal­len, så for­æl­dre­ne kan lære at tøm­me skral­des­pan­de og fyl­de køle­ren op med sodavand.

KALENDER

MORGENSANG I KIRKEN
..begyn­der igen 6. maj kl. 9.30. Bag­ef­ter kaf­fe i Sog­ne­hu­set på Bilsbækvej. 

DANSKE SENIORER
Hver man­dag i resten af maj mødes med­lem­mer­ne af for­e­nin­gen Dan­ske Seni­o­rer Ørting-Fal­ling ved Sog­ne­hu­set til fæl­les gåtu­re, spil på FDF-plad­sen og kaf­fe i bål­hyt­ten. Det er hver gang kl. 13.30.

ØFUG GENERALFORSAMLING
- 25. maj kl. 20 i Ørting Hal­lens cafeteria

GALLERI MYNSTER
- i den gam­le sko­le på Alrø hol­der åbent fra kl. 14 – 17 alle lør­da­ge, søn­da­ge og hel­lig­da­ge med salg af små og sto­re male­ri­er samt kjo­ler og blu­ser i både hør og kasmir.

ÆSKEN ALRØ
- er åben alle wee­ken­der og hel­lig­da­ge fra kl. 13 – kl. 17 med salg af kunst­hånd­værk og strik­va­rer. Som­mer­bu­tik­ken har fået ny ejer – nem­lig Ben­te Kierbye.