KORT NYT

LOKALRÅD

Hvis du vil vide, hvad Lokal­rå­det for Ørting-Fal­ling arbej­der med for tiden, kan du ori­en­te­re dig i de møde­re­fe­ra­ter, der er lagt ind under ”Lokal­råd og for­e­nin­ger”.Her fin­der du alle refe­ra­ter fra i år – og også fra de sid­ste par år. Nåe­de du ikke gene­ral­for­sam­lin­gen, kan du sam­me sted fin­de beret­ning, refe­rat og regnskab. 

LUK IKKE DE TRÆNGENDE IND

Hvis det rin­ger på døren og frem­me­de beder om lov til at bru­ge dit toilet, skal du ikke luk­ke de træn­gen­de ind. For når de går igen, mang­ler du fle­re gen­stan­de. Den ene er en kvinde. 

Det har ældre bebo­e­re i Gyl­ling ople­vet, da de var ven­li­ge mod de frem­me­de. Ven­lig­he­den blev ikke gen­gældt. Så glem med­men­ne­ske­lig­he­den – luk og lås døren. Ring til din nabo eller en anden, hvis de bli­ver uden for. 

GENERALFORSAMLING

Alle over 16 år, som bor fat i Ørting-Fal­ling Sog­ne, er med­lem­mer af Lokal­rå­det. Også selv om de hver­ken har udfyldt en blan­ket eller betalt kon­tin­gent, som ellers er det almin­de­li­ge, når man bli­ver med­lem af en for­e­ning.  De kan møde op til gene­ral­for­sam­lin­gen og stem­me. Det­te års gene­ral­for­sam­ling fin­der sted d. 29. marts kl. 19 – 21.30 hos Dine­sen i Fal­ling. Lokal­rå­det har eksi­ste­ret siden okto­ber 2014 og skal være områ­dets kon­takt til kom­mu­nal­be­sty­rel­se og for­valt­ning.  Hvis du vil se, hvad rådet arbej­der med, så find alle møde­re­fe­ra­ter på Lokal­po­sten under Lokal­råd og foreninger. 

STØTTE TIL HANDELSPLADSEN

Der er luk­ket så meget som muligt for fry­se­re og køle­re på Han­dels­plad­sen, men alli­ge­vel koster elek­tri­ci­te­ten det hvi­de ud af øjne­ne.  Men Pan­de­ka­ge­bi­len og støt­te­bi­drag ind­brag­te på få timer 16.000 kro­ner – eller et beløb, der bety­der, at reg­nin­gen fra elek­tri­ci­tets­sel­ska­bet for en måneds for­brug, kan beta­les. Pan­de­ka­ge­bi­len done­re­de pen­ge­ne fra to timers salg ved Han­dels­plad­sen, og lands­by­ens bebo­e­re bak­ke­de op og spi­ste fyld­te pan­de­ka­ger til aftens­mad. Den sam­me hjælp fik Dagli’Brugsen i Gylling. 

PANDEKAGEBILEN STØTTER LOKALE

Den 9. decem­ber mel­lem kl. 16 og 18 kan man købe pan­de­ka­ger med fyld ved Han­dels­plad­sen i Ørting. Pen­ge­ne fra sal­get går ube­skå­ret til hjælp til at beta­le el-reg­­nin­­gen. I går var Pan­de­ka­ge­bi­len ved Gyl­ling-Brugs­­en – også for at give et til­skud til de sti­gen­de udgifter. 

Valg flyt­ter sang til kirken

Stem­me­bok­se og valg­til­for­ord­ne­de ryk­ker 1. novem­ber ind i Sog­ne­hu­set og fortræn­ger den sang­grup­pe, som ple­jer at mødes der før­ste tirs­dag i måne­den. Men grup­pen kan sta­dig mødes, for kir­ken er reser­ve­ret til dem. Kaf­fen skal sta­dig tages med hjemmefra. 

BRUGSEN ER NU ÅBEN KL. 8 – 18

Fra i mor­gen – 1. okto­ber – ændrer Gyl­ling-Brugs­­en åbning­sti­den. Den åbner kl. 8 og luk­ker kl. 18. Der er skå­ret en halv time om mor­ge­nen og en time om afte­nen, og er en kon­se­kvens af, at elek­tri­ci­te­ten koster det hvi­de ud af øjne­ne. De nye tider bety­der, at ingen med­ar­bej­de­re bli­ver fyret. 

FDF Ørting-Fal­ling kan fortsætte

Syv voks­ne har meldt sig til at gå ind som fri­vil­li­ge i FDF-arbej­­det. Og det bety­der, at kred­sen kan fort­sæt­te. Ikke kun børn fra det­te områ­de er med i den loka­le FDF-kreds. Også børn fra Gyl­ling del­ta­ger.De kan nu alle mødes igen 1. sep­tem­ber kl. 18.30 ved spej­der­hyt­ten på Tof­ten i Ørting. 

Mari­an­ne Lyst stopper

Sog­ne­præst Mari­an­ne Lyst har valgt at gå på pen­sion ved års­skif­tet. Inden da har hun ferie, der skal afvik­les, så hen­des afskeds­gud­stje­ne­ster bli­ver holdt 27. novem­ber. Det er i Gyl­ling Kir­ke kl. 9.30, og kl. 10.30 på Alrø. 

Pas på kanterne

Cykel­stien mel­lem Ørting og Odder har nu fået et lag asfalt, der har dæk­ket de rev­ner, der for­år­sa­ge­de en del uheld. Den smal­le cykel­sti har der­for nu fået kan­ter, der kan være far­li­ge, hvis cyk­li­ster også lader Tour de Fran­­ce-febe­ren sni­ge sig ind på turen til arbej­de og over­ha­ler. Så pas på. 

CYKELSTIERNE SKAL FORBEDRES

”Det kom­mer på i løbet af for­å­ret – i hvert fald inden som­mer­fe­ri­en”.”Det” er et nyt slid­lag på cykel­sti­er­ne mel­lem Ørting og Odder. Og løf­tet om for­bed­ring af cykel­stien er givet af for­man­den for Kli­­ma- og Pla­n­ud­val­get, Kre­sten Bjer­re i Hor­sens Fol­ke­blad 21. janu­ar. Cyk­li­ster har i lang tid kla­get over de dår­li­ge for­hold, der har bety­det, at man­ge er væltet. 

KAFFEN SERVERESKIRKEN

Så meget er aflyst eller udskudt. Men ikke mor­gensan­gen i kir­ken. Den bli­ver gen­nem­ført 13. janu­ar kl. 9.30 som plan­lagt. Ene­ste ændring er, at der ikke bag­ef­ter er mor­genkaf­fe i Sog­ne­hu­set. Kaf­fen bli­ver den­ne gang ser­ve­ret i kir­ken. Virus-reg­­ler­­ne bli­ver over­holdt, så det er trygt at deltage. 

AFLYSNINGER RAMMER ÆLDRE MENNESKER

Dan­ske Seni­o­rer afly­ser gene­ral­for­sam­lin­gen 10. janu­ar, men håber at kun­ne hol­de den 14. marts kl. 13.30. For­e­nin­gen kan dog glæ­de sig over, at 50 ældre nåe­de at del­ta­ge i jule­mid­da­gen med mad fra Sko­v­bak­ken, før alt luk­ke­de ned. Tors­dags­klub­ben begyn­der først igen 20. janu­ar. Spi­se­ven­ner håber dog at kun­ne sam­le ældre men­ne­sker i Ørting Hal­lens Café d. 18. janu­ar kl. 12. Bli­ver restrik­tio­ner­ne ikke stram­met yder­li­ge­re, lever Cafe­en op til kravene. 

Cor­o­na-aflys­ning

Der bli­ver ingen jule­kon­cert i Fal­ling Kir­ke 14. decem­ber. Menig­heds­rå­det har beslut­tet, at kon­cer­ten med Odder Voi­ces ikke skal gen­nem­fø­res på grund af risi­ko­en for smit­te med Cor­o­­na-virus – eller en af Covid 19’s efter­hån­den man­ge vari­an­ter. End­nu er der ingen mel­din­ger om jule­g­ud­stje­ne­ster­ne i Fjord­pa­sto­ra­tets kirker. 

TRE FRA VORES OMRÅDE VALGT

Den nye kom­mu­nal­be­sty­rel­se får tre med­lem­mer fra vores område. 

Det er Katja Ive­sø fra Gyl­ling valgt for de radi­ka­le, Klaus Rafa­el Jen­sen fra Fal­ling – valgt for de kon­ser­va­ti­ve og Lene Aagaard fra Ørting – valgt for Venstre. 

Det var meget tæt på, at også Jan Kjær­s­gaard fra Ørting var ble­vet valgt. Hav­de han fået 10 mere end de 147 per­son­li­ge stem­mer, han fik, var han også ble­vet valgt. 

Stem­me­pro­cen­ter­ne svin­ge­de en del i områ­det. På Alrø valg­te 88,8 pro­cent af væl­ger­ne at stem­me, i Ørting-Fal­ling var det 74,3 pro­cent og Gyl­ling kun 68,7 procent. 

Hal­len skal være hele lokal­sam­fun­dets samlingssted

”Vi vil ger­ne sam­men have et arbej­de, som vi kan enga­ge­re os i, og som  bety­der noget for man­ge men­ne­sker i lokalsamfundet”.

Siger Micha­el og Lou­i­se Jakob­sen, som tager over i Hal­len, når Kim og Karen Schlos­ser sæt­ter kur­sen mod Samsø.

De er beg­ge loka­le – Micha­el er vok­set op på Alrø­vej og Lou­i­se i Gos­mer. De ken­der Hal­len – for­di de bru­ger den og del­ta­get i akti­vi­te­ter som f.eks fæl­les­spis­nin­gen og fit­ness. Også søn­nen Wil­li­am ken­der Hal­len – her går han til gym­na­stik, og han har også hjul­pet Kim med at tøm­me skral­des­pan­de og fyl­de køle­ren op med soda­vand. Fær­dig­he­der han har lovet også at give vide­re til forældrene.

FAMILIEN BAKKER OP

De to har arbej­det sam­men før – f.eks. i de otte måne­der, det tog for dem at renove­re huset i Fal­ling med hjælp fra fami­li­en. Det bli­ver også med hjælp fra fami­li­en, de skal kla­re arbej­det i Hal­len. Spe­ci­elt i efter­års- og vin­ter­sæ­so­nen, hvor der ofte er wee­kend-arran­ge­men­ter og kur­ser. Så er det godt for Wil­li­am at have to hold bedste­for­æl­dre tæt på.

”Vi ved godt, det kan bli­ve til man­ge timer i den trav­le sæson. Men det er også et flek­si­belt arbej­de – og der vil være man­ge afte­ner, hvor kun den ene af os behø­ver at være her”, siger Micha­el. ”Ren­gø­ring og den slags kan vi tage os af, når Wil­li­am er i skole”.

OGSÅ MAD TIL PRIVATE FESTER

Arbejds­for­de­lin­gen mel­lem dem er nogen­lun­de klar. Micha­el skal pri­mært være han­dy­mand og Lou­i­se skal have ansva­ret for Hal­lens lil­le café. Det har hun alle for­ud­sæt­nin­ger for. Nu arbej­der hun i køk­ke­net på Byg­holm Land­brugs­sko­le og Kur­sus­cen­ter, og som elev i Dansk Super­mar­ked vandt hun både en sølv- og en guld­me­dal­je som Gourmetslagterelev.

Lou­i­se kan hæn­ge både sølv- og guld­me­dal­je på væg­gen i cafeen

Nyt til­tag vil være, at når de to begyn­der arbej­det, vil det være muligt ikke ale­ne at leje cafe­en til pri­va­te fester. Det vil også være muligt at købe maden dér. Hidtil har man skul­let bestil­le det udefra.

FÆLLESSPISNING OG TAKE AWAY

”Vi har pla­ner om at til­by­de mere take-away-mad, så folk kan få nem mad med hjem, når de f.eks. hen­ter deres børn. De skal ikke behø­ve at køre helt til Odder”, siger Lou­i­se. ”Og det er også helt klart, vi vil fort­sæt­te med at have fæl­les­spis­ning. Vi har selv del­ta­get, og vi synes, det er hyg­ge­ligt, at folk fra lokal­sam­fun­det mødes og spi­ser sam­men. Det ple­jer at være om tors­da­gen, og det pas­ser fint for os, for den dag går Wil­li­am til gym­na­stik. Men jeg skal jo have ham i mester­læ­re, så han kan tage over, når jeg ikke lige er der”, siger hun med et grin og puf­fer til Michael.

FITNESS-BRUGERNE SKAL TILBAGE

Micha­el er fit­ness-instruk­tør og de bru­ger beg­ge rummet.

”Vi vil ger­ne rek­la­me­re mere for det, så vi får end­nu fle­re bru­ge­re”, siger han. ”Før Cor­o­na-ned­luk­nin­gen var tal­let kom­met op på omkring 150 bru­ge­re. Af dem har godt 50 holdt ved – ind­be­talt kon­tin­gent som en støt­te til ØFUG og Hal­len. Men når vi for­hå­bent­ligt snart må åbne igen, skal vi have folk til­ba­ge, og de må meget ger­ne tage også deres nabo­er og ven­ner med”.

KLUBAFTENER OG SODAVANDS-DISKOTEK

Micha­el og Lou­i­se vil arbej­de for, at Hal­len og cafe­en bli­ver et sam­lings­sted for alle i lokal­sam­fun­det. De vil spe­ci­elt ger­ne have, at de unge del­ta­ger i akti­vi­te­ter­ne og i det hele taget synes, at det er deres sted.

Kim og Karen hav­de en klub for tee­na­ge­re, hvor de en bestemt aften kun­ne kom­me og hæn­ge ud – som det hed­der på nudansk – med andre. Der var intet fast pro­gram og ene­ste krav var, at de skul­le opfø­re sig ordentligt.

Lou­i­se skal have Micha­el i mester­læ­re, så han kan kla­re køk­kentjan­sen, når hun ikke er der

”Det vil vi ger­ne føre vide­re”, siger Lou­i­se. ”Jeg kom selv i en klub i Hou Hal­len, og det var jeg glad for, så det vil være fint at være med til at videre­fø­re et godt ini­ti­a­tiv her. Vi har også snak­ket om soda­vands-disko­tek. Min sto­re­bror optræ­der som DJ, og han har hele udsty­ret. Ham vil jeg over­ta­le til at komme”.

SAMARBEJDE MED NABOEN

Også Hal­lens nær­me­ste nabo, Fon­den Ørtings sko­le på Per­sie­vej, vil de to ger­ne sam­ar­bej­de med, når ste­det åbner, siger de. ”De kan bru­ge fit­ness, når der ikke om dagen er så man­ge bru­ge­re, så vi kan tage hen­syn til ele­ver­nes spe­ci­el­le behov. Vi kan til­by­de mad, når de hol­der kur­ser på sko­len og når der ellers måt­te være brug for det. Sko­lens ele­ver er auti­ster. Det er vores egen dreng også. Gan­ske vist er auti­ster som andre men­ne­sker meget for­skel­li­ge. Men de har fæl­les træk og nog­le fæl­les behov, og det er noget, vi ken­der til”.

Offi­ci­elt til­træ­der Micha­el og Lou­i­se 1. august, men de kom­mer til at være en del i Hal­len, når den inden læn­ge åbner igen, så de bli­ver sat ind i alt arbej­de, før Kim og Karen siger ende­ligt far­vel. ”Jeg har arbej­det sam­men med Kim tid­li­ge­re, da jeg blev udlært som smed hos Elbæk”, siger Micha­el. ”Og jeg glæ­der mig til at gøre det igen”.

Også Wil­li­am ser frem til, at de skal begyn­de i Hal­len, så for­æl­dre­ne kan lære at tøm­me skral­des­pan­de og fyl­de køle­ren op med sodavand.

KALENDER

BYFESTGYLLING

15. – 17. juni er der byfest i Gyl­ling. Pro­gram for alle tre dage kan ses her

15 ÅR MED GITTE

18. juni kl. 12 – ? invi­te­rer Git­te Dine­sen fami­lie, ven­ner, bekend­te, for­ret­nings­for­bin­del­ser, nabo­er… kort sagt: alle – til at kom­me og være med til at fejre 15. års jubilæ­et i Falling. 

PROGRAMMER:

Pro­gram­mer­ne for akti­vi­te­ter­ne i Dan­ske Seni­o­rer og i Tors­dags­klub­ben er nu lagt ind under “Lokal­råd og for­e­nin­ger”. Se et væld af akti­vi­te­ter som fored­rag, kort­spil, hyg­ge, fæl­les­spis­nin­ger og udflugter.