KORT NYT

Pen­sio­ni­st­for­e­ning fyl­der 70 år

Den begynd­te som Gyl­ling Alder­s­ren­te­for­e­ning – nu hed­der den Gyl­ling Pen­sio­ni­st­for­e­ning. Og på ons­dag har den eksi­ste­ret i 70 år. Det vil to dage efter bli­ve fejret i For­sam­lings­hu­set med fore­lø­big 60 del­ta­ge­re. Det vil ske med sang, musik, mad og drik­ke – men også med et lil­le fored­rag om for­e­nin­gens histo­rie. Den kan ellers være svær at styk­ke sam­men, for som det gæl­der for man­ge for­e­nin­ger, er også Alder­s­for­e­nin­gens refe­ra­ter m.v. for de før­ste otte år for­s­vun­det. Det var før vi fik lokalarkiverne. 

Spi­se­ven­ner mødes igen

San­ge fra Højsko­­le-sang­­bo­­gen, hyg­ge­ligt samvær og god mad. Det er pro­gram­punk­ter­ne, når Spi­se­ven­ner mødes. Og det gør de igen efter en læn­ge­re Cor­o­­na-pau­­se 21. sep­tem­ber kl. 12. i For­sam­lings­hu­set i Fal­ling, hvor Git­te Dine­sen står for maden, som koster 70 kr. 

Spi­se­ven­ner et til­bud til alle over 60 år i Ørting-Fal­ling områ­det. Og 31 har alle­re­de meldt sig til at være med. Men der er plads til fle­re. Fri­vil­li­ge hen­ter og brin­ger, hvis del­ta­ger­ne ikke har køre­lej­lig­hed. Lige nu mang­ler fire hjæl­pe­re. Har du lyst til at tage en tørn, kan du rin­ge til Poul Hen­ning: 22383692. 

Fire lands­by­mø­der om udviklingsplan

Lokal­rå­det for Ørting Fal­ling Sog­ne ønsker at høre bor­ger­nes mening om udvik­lings­pla­nen for vores områ­de, og at få input fra bor­ger­ne om de pro­ble­mer og mulig­he­der, som de mener, at Lokal­rå­det skal arbej­de vide­re med. Der­for vil der bli­ve holdt fire møder – et for hver lands­by.Ons­dag den 15. sep­tem­ber kl. 19 for bebo­er­ne i Ålstrup i Fryse­hu­set. Ons­dag den 22. sep­tem­ber kl. 19 for bebo­er­ne i Amstrup i Fal­ling Festlokaler/​​Dinesen. Ons­dag den 29. sep­tem­ber kl. 19 for bebo­er­ne i Fal­ling i Fal­ling Festlokaler/​​Dinesen. Og ons­dag den 6. okto­ber kl. 19 for bebo­er­ne i Ørting i Sog­ne­hu­set.Udvik­lings­pla­nen lig­ger under “Lokal­råd og for­e­nin­ger” her på Lokalposten. 

Bør­ne­ha­ven åbner igen

Bør­ne­ha­ven på Hav­re­væn­get i Ørting er ble­vet shin­et op og åbner igen. Men kun mid­ler­ti­digt i et par måne­der. Og ikke for børn i Ørting. Men for børn i Odder, som skal trans­por­te­res med bus. For i Odder mang­ler plad­ser. DOMI Bolig har pla­ner om at byg­ge 16 leje­bo­li­ger på Hav­re­væn­get, så bør­ne­ha­ven og de to gam­le seni­o­r­bo­li­gerskal pæres ned. 

Have­gæ­ster betal­te 1300 kr

Der var næsten 1300 kr i de to syl­te-glas mær­ket ØFUG, som stod på bor­de­ne i den lil­le cafe på gårds­plad­sen – der­til kom­mer nog­le ind­be­ta­lin­ger på Mobile­Pay. Pen­ge­ne var gæster­nes beta­ling for ”gra­tis kaf­fe” på gårds­plad­sen, da Lis­beth Jør­gen­sen søn­dag åbne­de den sto­re øko­lo­gi­ske have på Per­sie­vej i Ørting for besø­gen­de. Ca 50 men­ne­sker benyt­te­de sig af det. Pen­ge­ne i syl­te-glas­­se­­ne går ube­skå­ret til ØFUG, som Cor­o­­na-ned­luk­­nin­­gen har ramt hårdt. 

Som­mer­re­stau­rant er tæt på udsolgt

De har valgt, at kun 30 men­ne­sker kan spi­se på Brand­by­ge­gaards som­mer­re­stau­rant de 15 afte­ner i juli, den er åben. Og 10 afte­ner er alle­re­de udsolgt. Så man­ge loka­le og uden­bys gæster vil spi­se, hvor 95 pro­cent af både maden og drik­ke­va­rer­ne er lavet af går­dens egne øko­lo­gi­ske pro­duk­ter – og med fæl­les hjælp dyr­ket på mar­ker og i driv­hus af kok­ken og hen­de, der ser­ve­rer. Der er sta­dig få bil­let­ter til fem afte­ner. De skal bestil­les på Odder­net­tet (https://​www​.odder​bil​let​ten​.dk/​a​r​r​a​n​g​e​m​e​n​t​er/) Der kan du også læse om maden, du har i ven­te. Men sagt med det sam­me – til­hø­rer du den del af men­ne­ske­he­den, der abso­lut skal have kød, må du fin­de et andet sted. 

Sog­neud­flugt til Den Geo­gra­fi­ske Have

19. august kl. 8.10 går bus­sen fra Sog­ne­hu­set i Ørting til kir­ken i Gyl­ling, hvor den sam­ler del­ta­ge­re op kl. 8.15 før turen går til for­sam­lings­hu­set på Alrø kl. 8.30. Turen går til Den Geo­gra­fi­ske Have i Kol­ding. Her er der rund­vis­ning efter­fulgt af mid­dag på restau­rant Den Gyld­ne Hane. Bag­ef­ter går turen vide­re til Sdr.Bjert med rund­vis­ning i kir­ken og kaf­fe på kro­en. Kl. 16 går turen til­ba­ge. Del­ta­gel­se i udflug­ten koster 100 kr. Til­mel­ding til  Jør­gen Jen­sen på mail jensen-​lave@​live.​dk eller tlf. 24943395 

Gene­ral­for­sam­ling i Hallen

Cor­o­­na-restrik­tio­­ner for­sin­ke­de også gene­ral­for­sam­lin­gen i Ørting Hallen. 

Men 1. juli kl. 19 bli­ver den holdt, og som altid har alle bor­ge­re over 15 år i Ørting-Fal­ling sog­ne adgang og stem­me­ret. Det sam­me har med­lem­mer af de for­e­nin­ger, der bru­ger Hal­len. Det gæl­der f.eks. fle­re bebo­e­re i Gyl­ling.På valg er for­mand, sekre­tær, et besty­rel­ses­med­lem og en sup­ple­ant.Tho­mas Tikjøb genop­stil­ler som for­mand. Også Micha­el Hov­mand genop­stil­ler som sekretær. 

Brugs­en støt­ter forsamlingshuset

Da dagens omsæt­ning i Brugs­en i Gyl­ling var gjort op fre­dag, kun­ne udde­ler Krogstrup skri­ve en check på 14.374,75 kr til For­sam­lings­hu­set. Belø­bet sva­rer til 20 pro­cent af dagens omsæt­ning.Som meget andet er for­sam­lings­hu­set også på hæle­ne efter Cor­o­­na-ned­luk­­nin­­gen. Der har hver­ken været soci­a­le arran­ge­men­ter eller udlej­ning til pri­va­te fester. 

Gyl­ling byfest er aflyst

Gyl­ling Kul­tur­for­e­ning kaster nu hånd­klæ­det i rin­gen og afly­ser byfe­sten.Det er Cor­o­­na-krav og mang­len på øko­no­misk sik­ker­hed, der har fået for­e­nin­gen til at tage beslut­nin­gen.Odder byfest er også aflyst. Det bety­der, at Gyl­ling Sport og Idræt – som ØFUG – går glip af en ind­tægt på godt 60.000 kr. 

Gyl­ling vil blomstre

To grøn-bru­­ne græs­a­re­a­ler tæt på sko­len vil bli­ve erstat­tet med blom­ster­be­de. Og ved det lil­le regn­vands-bas­sin skal der plan­tes frugt­træ­er og buske. Alt for at give lands­by­ens bor­ge­re noget smukt at se på og for at øge biodiversiteten. 

Det er Gyl­ling Sko­le og Bør­ne­hus­råd, der sam­men med Lokal­rå­det har fået ide­en og sam­men søgt – og fået – pen­ge til pro­jek­ter­ne fra Kvi­ck­ly – 20.000 kr er kom­met ind på kontoen. 

Slut med selv­pluk jord­bær og ærter

For man­ge i områ­det har det været tra­di­tion at tage til Holt­gaard og pluk­ke jord­bær og ærter. Og hver dag i jord­bær­sæ­so­nen er fri­ske røde bær og poser fyldt med grøn­ne bæl­ge kom­met til Han­dels­plad­sen i Ørting.Men nu er det slut. Anne og Hel­ge har efter man­ge over­vej­el­ser at stop­pe pro­duk­tio­nen af kar­to­f­ler, ærter og jord­bær – luk­ke gård­bu­tik­ken og for­pag­te jor­den ud. De to nær­mer sig pen­sions­al­de­ren. Der­for har de beslut­tet at stoppe. 

Byrå­det bli­ver en kommunalbestyrelse

Når vi skal til valg 16. novem­ber, væl­ger vi ikke repræ­sen­tan­ter til et byråd. Men til en kom­mu­nal­be­sty­rel­se. Alle par­ti­er vedt­og Enheds­li­stens for­slag om nav­ne­æn­dring. I begrun­del­sen for for­sla­get hed­der det, at byråd ”giver det fejl­ag­ti­ge ind­tryk, at Odder by har en sær­sta­tus, og ”byrå­det” har en sær­lig rol­le i for­hold til Odder by frem­for de øvri­ge min­dre byer. Det var ved sid­ste kom­mu­nalvalg en hyp­pigt fore­kom­men­de kri­tik. Den er vi eni­ge i, og vi ønsker at bru­ge det mere kor­rek­te udtryk ”Odder kom­mu­nal­be­sty­rel­se”. Vi er besty­rel­se for hele Odder kom­mu­ne”.Ændrin­gen gæl­der fra 1. janu­ar næste år. 

Cykel­stien blev 2,2 mio kr billigere

Pri­sen for cykel­stien mel­lem Ørting og Gyl­ling blev alt i alt 7,1 mill. kr.  Den var bud­get­te­ret til at koste 9,3 mio – så der er alt­så 2,2 mio kr til­ba­ge på kon­to­en.Cykel­stien blev offi­ci­elt åbnet 16. decem­ber 2019. 200 men­ne­sker ind­vie­de den 4 km lan­ge sti. Siden er den ble­vet brugt af man­ge gåen­de, cyk­len­de og løben­de. Spe­ci­elt under Cor­o­­na-ned­luk­­nin­­gen har man­ge hunde fået den dag­li­ge motion her. I begyn­del­sen lidt lang­somt, men efter­som hund­en fik eje­ren i bed­re form i et hur­ti­ge­re tempo. 

Præ­s­te­går­den solgt – til en præst

Rand­lev-præ­­sten Met­te Rot­h­mann har købt Ørting Præ­s­te­gård, og 1. juni flyt­ter hun ind. 1. okto­ber går hun på pension. 

Huset har været lejet ud siden Ørting-Fal­lings præst, Vibe­ke Døs­sing Rude­beck, blev flyt­tet til Odder og biskop og provst beslut­te­de, at seks landsog­ne kan betje­nes af kun to præster. 

Han bekla­ge­de, at kun 77 men­ne­sker døde 22. juli for 10 år siden

Kon­to­rer­ne i rege­rings­byg­nin­gen i Oslo var fre­dag efter­mid­dag ved at luk­ke ned, og de ansat­te så frem til en sommerweekend.

Vag­ten, der som sæd­van­ligt holdt øje med byg­nin­gen og dens omgi­vel­ser på sto­re over­våg­nings­skær­me, kun­ne se en stor vare­vogn på par­ke­rings­plad­sen, der ikke ple­je­de at stå der, men han så også en mand i uni­form på vej væk fra den, så i før­ste omgang antog han, at man­den og vare­vog­nen var fra et vagtsel­skab. Snart stod den sto­re vare­vogn dog ale­ne til­ba­ge. Vag­ten i buret zoo­me­de ind på num­mer­pla­den og rin­ge­de til vagtsel­ska­bet for at min­de om, at der alt­så stod en af deres vog­ne på den for­lad­te par­ke­rings­plads.  Det er ikke vores, lød beske­den. Og det undre­de vag­ten. Han spo­le­de til­ba­ge i over­våg­nings­bil­le­der­ne, fandt man­den i uni­form, og så ham sti­ge ind i en anden bil og køre væk. Det vir­ke­de mistæn­ke­ligt, så han send­te bil­le­det af man­den og bilens num­mer­pla­de til politiet.

Men sed­len fra den vagt­ha­ven­de fik ingen opmærk­som­hed på politigården.

kl. 15:28 lød et brag, der kun­ne høres over det meste af Oslo. Den hjem­mela­ve­de bom­be i vare­vog­nen eks­plo­de­re­de, og rege­rings­byg­nin­gen var  i rui­ner. Sår­e­de men­ne­sker lå på kon­to­rer i byg­nin­gen og på gader­ne omkring den.

SIDSTE MULIGHED FOR AT STOPPE HAM

Sed­len med oplys­nin­ger­ne om man­den og num­mer­pla­den på hans bil fik nu slet ingen opmærk­som­hed og der­med for­svandt mulig­he­den for at stop­pe Anders Behring Brei­vik. Han kun­ne mål­ret­tet køre mod fær­ge­ste­det ud for den lil­le ø Utøya i Tyrifjor­den godt 30 km vest for Oslo. På øen holdt Arbej­der­par­tiets ung­domsor­ga­ni­sa­tion som­mer­lejr med godt 600 unge fra hele Nor­ge.
Da Brei­vik nåe­de frem, var han i uni­form og præ­sen­te­re­de sig som repræ­sen­tant fra Poli­tiets Sik­ker­heds Tje­ne­ste. Der blev rin­get til øen: Send den lil­le fær­ge – Thor­b­jørn. En poli­ti­mand med udstyr i fle­re kas­ser skal til øen.

Lede­ren af som­mer­lej­ren sej­le­de over. Hun vil­le på til­ba­ge­vej­en snak­ke med pas­sa­ge­ren – men han sva­re­de hen­de knapt. Hun fat­te­de mistan­ke om, at noget var galt, og så snart fær­gen var i land kl. 17:07, løb hun efter en betjent, der arbej­de­de som fri­vil­lig på som­mer­lej­ren. De to blev Brei­viks før­ste ofre. Da poli­ti­et ende­lig nåe­de frem og pågreb ham kl. 18:28 lå – for­u­den de to voks­ne – 65 døde unge på øen og i van­det – ramt af hans kug­ler. Der­til kom, at en druk­ne­de og en anden døde, da han faldt fra klip­per­ne. I Oslo miste­de otte men­ne­sker livet. 

Anders Bering Brei­vik tog 77 men­ne­skers liv fre­dag den 22 juli 2011.

Umid­del­bart efter bra­get i Oslo, begynd­te TV-medi­er­ne at sen­de – og avi­ser­ne opda­te­re­de kon­stant hjemmesiderne.

Kl. 15:28 eks­plo­de­re­de bom­ben i Oslo. Otte men­ne­sker blev dræbt

Bil­le­der­ne viste blø­de­n­de men­ne­sker lig­ge på fort­or­vet og græ­den­de men­ne­sker, som prø­ve­de at kom­me væk. Hæs­blæ­sen­de betjen­te prø­ve­de at ryd­de områ­det, og TV-foto­gra­fer­ne fulg­te med.

Da infor­ma­tio­ner­ne om sky­de­ri­er­ne på Utøya begynd­te at kom­me, haste­de medi­er­ne til fær­ge­ste­det og kun­ne vise bil­le­der af unge, der svøm­me­de for livet og skud kun­ne høres.

Man kun­ne se til – og krum­me tæer – når unge der ryste­de af chok og kul­de kom op på land og fik stuk­ket mikro­fo­ner op i ansigtet.

FORTÆLLINGERSTEDET FOR INFORMATIONER

Det var – og er –  medi­er­nes job at infor­me­re. Pro­ble­met var blot, at der ikke var man­ge fak­ta at give vide­re. Så i ste­det for blot at for­tæl­le, at man intet tro­vær­digt vid­ste og så lade bil­le­der­ne tale, blev seer­ne udsat for en lind strøm af gæt­te­ri­er og ste­reo­ty­pe opfattelser.

I Nor­ge blev den ene eks­pert efter den anden hen­tet ind i NRK og TV2’s stu­di­er for på direk­te TV at for­tæl­le, hvem de tro­e­de, der stod bag bom­ben i Oslo – og sene­re på afte­nen mas­sed­ra­be­ne på Utøya. Ingen hav­de fak­ta. Men det var abso­lut ikke en hin­dring for eks­per­ter­ne. De opbyg­ge­de selv fortællingerne.

Hel­ge Lurås fra NUPI (Norsk Uten­riks­po­li­tisk Insti­tutt) kun­ne kl. 19:24 for­tæl­le, at bom­ben var et udslag af kon­flik­ten mel­lem Vesten og den mus­lim­ske ver­den. Det kun­ne være – som han sag­de – en ”væl­dig lokal grup­pe” for i Nor­ge var der jo folk fra Paki­stan, Afg­ha­ni­stan og Soma­lia.  Kl. 21:21 udvi­der han for­tæl­lin­gen til også at omfat­te libi­ske grup­per.  På det tids­punkt hav­de nord­man­den Anders Brei­vik været i poli­tiets vare­tægt i tre timer. Men poli­ti­et vil­le ikke for­tæl­le, at den anhold­te var en blond norsk mand.

Kun en enkelt eks­pert brød på norsk TV for­tæl­lin­ger­ne om, at mus­lim­ske ter­ror-bevæ­gel­ser var bag de for­fær­de­li­ge begi­ven­he­der. Det var Anders Romar­heim, for­sker på Insti­tutt for For­svars­stu­di­er. Han opfor­dre­de til at være lidt for­sig­tig med at vide­re­gi­ve den slags oplys­nin­ger, og hen­led­te opmærk­som­he­den på at fle­re efter­ret­ning­s­tje­ne­ster nu betrag­te­de folk på den yder­ste høj­re­fløj som de far­lig­ste. Og han min­de­de nord­mæn­de­ne om Timo­t­hy James McVeigh, der i 1995 pla­ce­re­de en bil­bom­be i Okla­ho­ma City, som dræb­te 168 men­ne­sker og sår­e­de 680.

TV-vær­ten blev ikke glad. Irri­te­ret sag­de hun: ”Hvor­for skal vi være så for­sig­ti­ge med at for­tæl­le det nor­ske folk -.. Jeg spør­ger dig rent ud: Ser du Al Qaida’s fin­ger­af­tryk bag det­te her?”

Eks­per­ter af alle afskyg­nin­ger hav­de frit spil. 

Det sam­me ske­te her i Dan­mark, hvor også Dan­marks Radio og TV2 kør­te histo­ri­en efter form­len bombe=terror=muslimer. Egne jour­na­li­ster blev ophø­jet til sik­ker­heds­re­dak­tø­rer og ter­ror-eks­per­ter, og de vend­te alle blik­ket mod Mek­ka og lod uhin­dret mun­den løbe.

Den aften var mus­li­mer­ne i Nor­ge ban­ge. Fle­re blev – som vi også ople­ve­de det i USA 11. sep­tem­ber 2001 – over­fal­det på gader­ne, Både ver­balt og fysisk.  Tele­fon­kæ­der blev sat i gang: Gå kun ud, hvis det er abso­lut nød­ven­digt. Hold jeres unge væk fra gaderne.

POLITIET VILLE IKKE BEKRÆFTE NATIONALITETEN

Man kan vel ikke bebrej­de hver­ken de nor­ske eller de dan­ske medi­er, at de – når en bom­be sprin­ger – den­gang sag­de Al Qae­da. Men man kan bebrej­de dem, at de enty­digt så i den ret­ning, og at infor­ma­tio­ner­ne var de rene gæt­te­ri­er. Og man kan bebrej­de poli­ti­et, at klok­ken blev 22:44, før justits­mi­ni­ste­ren bekræf­te­de, at den mand, der blev anholdt 18:27 var norsk. Poli­ti­et oply­ste tid­ligt på afte­nen,  at den anhold­te på Utøya også var ansvar­lig for bom­ben i Oslo. Kl. 21:21 næg­te­de poli­tiets tals­mand, vicepo­li­ti­me­ster Sve­i­nung Spon­heim, på et pres­se­mø­de at give oplys­nin­ger om den anhold­te, da en jour­na­list spurg­te: ”Kan du sige noget om nationaliteten”.

Poli­ti­et næg­te­de at bekræf­te, at mor­de­ren var norsk

På det tids­punkt hav­de man­den været i poli­tiets vare­tægt i timer og for­hø­re­ne var begyndt. Poli­ti­et var bekendt med medi­er­nes vinkling: Det er mus­lim­sk terror.

En stor flok jour­na­li­ster stod på pres­se­mø­det med hæve­de mikro­fo­ner og mobil­te­le­fo­ner, og fle­re hav­de alle­re­de hørt, at de over­le­ven­de unge fra Utøya beskrev man­den som norsk med nor­disk udse­en­de. Hvor­for lod de sig så nøje med, at poli­ti­et ikke vil­le kom­men­te­re? Man­den hav­de været i poli­tiets vare­tægt siden klok­ken 18:27?

Vi skul­le helt frem til klok­ken 22:44, før den nor­ske justits­mi­ni­ster ende­lig bekræf­te­de, at man­den var en vaske­æg­te nordmand.

HAN ER INTELLIGENTHAN CITERER FILOSOFFER

Da det kom frem, at han hav­de lagt en 15 minut­ter lang video med bil­le­der af sig selv i for­skel­li­ge hjem­mela­ve­de uni­for­mer samt et mani­fest på 1.500 sider ud på net­tet, fik vi end­nu en gang ste­reo­ty­per. Mani­fe­stet var en slags selv­portræt, og side op og side ned om den krig, han som kors­fa­rer vil star­te og ikke mindst for­tæl­ler han i detal­jer, hvor­dan man frem­stil­ler en bom­be og får fat i våben. Efter på kort tid at have skim­met de 1.500 sider, kun­ne end­nu en ræk­ke eks­per­ter ukri­tisk for­tæl­le, at man­den var sær­de­les intel­li­gent. Hvor­for? For­di han i mani­fe­stet hen­vi­ste til man­ge bøger og for­skel­li­ge filo­sof­fer. Mere besin­di­ge og grun­di­ge eks­per­ter kun­ne de føl­gen­de dage for­tæl­le, at hoved­par­ten af de 1.500 sider var brud­styk­ker fra net­tet, som han hav­de kopi­e­ret og sat ind. Så også eks­pert-påstan­den om høj intel­li­gens smuldrede.

EN MORDERET FASTELAVNS-KOSTUME

Da nav­net slap ud, for­di en bekendt gen­kend­te Brei­vik, ryk­ke­de medi­er­ne til den gård, han hav­de lejet uden for Oslo. Nabo­er­ne blev inter­viewet – og de undre­de sig da godt nok over al den kunst­gød­ning, han fik hjem og de undre­de sig også over, at han sag­de, han var land­mand når han nu gik klædt som en kon­tormand og altid låse­de dørene.

Barn­dom­skam­me­ra­ter blev inter­viewet og det sam­me gjor­de en kvin­de, der engang hav­de været til fest sam­men med ham. En eks­pe­di­ent i en jagt­for­ret­ning blev inter­viewet, for­di han har solgt patro­ner til Brei­vik.  Han kun­ne vise en patron frem – det var sådan en.

Brei­vik med Mona Lisa smil og beskyt­tet bag skud­sik­kert glas på vej til retten

Brei­vik var rasen­de, for­di han blev afskå­ret fra at køre et offent­ligt show, da han ved før­ste rets­mø­de blev vare­tægts­fængs­let i fire uger. Vi så ham kom­me til ret­ten med påklæ­bet Mona Lise smil – beskyt­tet af adskil­li­ge poli­ti­bi­ler med skud­sik­kert glas.

Men han behø­ve­de ikke et show. Medi­er­ne kla­re­de det for ham med ”dagens Brei­vik”. Også da rets­sa­gen sene­re begynd­te, kun­ne offent­lig­he­den føl­ge med fra start til slut. Det var dog ikke Brei­viks strakt-arm-hil­sen eller andre af hans stunt, der huskes fra den. Det er der­i­mod pigen, der feje­de en jour­na­list af, da han spurg­te, om hun hav­de noget at sige til Brei­vik: ”Sige til ham? Hvor­for skul­le jeg have noget at sige til ham – en mor­der i et hjem­mela­vet fastelavns-kostume”.

BREIVIK KAN PRØVELØSLADES

Man­ge af de over­le­ven­de unge har beskre­vet de ræds­ler, de ople­ve­de på øen. Poli­tiets man­gel­ful­de ind­sats er ble­vet kule­gra­vet – lede­re er ble­vet fyret. Film, doku­men­ta­rer og bøger beskri­ver mas­sa­kren i detaljer.

Tors­dag skal pårø­ren­de til de 77 døde end­nu en gang gen­nem­le­ve den for­ment­lig vær­ste efter­mid­dag og aften i deres liv. De over­le­ven­de skal sam­les. Over hele Nor­ge vil der bli­ve holdt mindehøjtideligheder.

Fra fængs­let i Ski­en kan Brei­vik bru­ge dagen på at sen­de end­nu en ”det er synd for mig”-klage til den euro­pæ­i­ske men­ne­ske­ret­tig­heds­kom­mis­sion eller en ansøg­ning om prø­ve­løsla­del­se. Det har han nem­lig – i hvert fald i teo­ri­en – mulig­hed for at gøre nu.

DE STEMPLEDE HAM SOM TILREGNELIG

Han blev idømt en dom på for­va­ring i 21 år – med mulig­hed for at søge om prø­ve­løsla­del­se efter 10 år. Men det kan også bli­ve et livslangt ophold i fængs­let. Efter 21 år kan ankla­ge­myn­dig­he­den nem­lig hvert fem­te år anmo­de om, at han ikke bli­ver løsladt, for­di han sta­dig anses for at være farlig.

De før­ste ansøg­nin­gen om prø­ve­løsla­del­se er alle­re­de sendt af man­den, der i dét, der skul­le have været den sto­re tale i ret­ten – men som blev afbrudt i dom­me­ren – und­skyld­te over for høj­re­na­tio­na­le mili­tan­te bevæ­gel­ser i Nor­ge, at han ikke hav­de dræbt fle­re. 77 døde var ikke nok for ham.

Under rets­sa­gen kald­te psy­ki­a­ter­ne ham tilregnelig.

Artik­len byg­ger på:
Gen­nem­gang af diver­se TV-udsen­del­ser og avis­ar­tik­ler
Bøger om de over­le­ven­des oplevelser

KALENDER

SANGEFTERMIDDAGE BEGYNDER IGEN

San­g­ef­ter­mid­da­ge­ne i Sog­ne­hu­set, der var aflyst hele for­å­ret p.g.a. Cor­o­na-restrik­tio­ner­ne, begyn­der igen.
Det er den før­ste tirs­dag i hver måned til og med 3. maj 2022. Og det er fra kl. 14 – 16.30

TORSDAGSKLUBBENS PROGRAM
Pro­gram for efter­å­ret og for­å­ret 2022 er lagt ind under lokal­råd & foreninger

DANSKE SENIORES PROGRAM
Pro­gram for efter­å­ret og for for­å­ret 2022 er lagt ind under lokal­råd & foreninger

SPISEVENNER

19. okto­ber kl. 12 mødes Spi­se­ven­ner igen i Fal­ling For­sam­lings­hus. Til­mel­ding skal ske sene­st 15. okto­ber til Poul Hen­ning tlf 22383692

VALGMØDE

27. okto­ber kl. 19 – 21 er der valg­mø­de i Gyl­ling Forsamlingshus

FINURLIGE FORTÆLLINGER

28. okto­ber kl. 19 deler Inge Jen­sen og Hol­ger Lyk­ke Ander­sen gav­mildt ud af deres man­ge for­tæl­lin­ger til Kul­tur­Hubs arran­ge­ment i Ålstrup. Bil­let­ten koster 20 kr for Kul­tur­Hubs med­lem­mer – 30 kr for andre. Men så er kaf­fe og kage også betalt. Bestil her

JULEBAL FOR ALLE

13. novem­ber kl. 17.30 åbner ØFUG døren til Hal­len og invi­te­rer alle, der har en bil­let, ind til jule­buf­fet fra Hal­lens café og mas­ser af musik med Par­ty Pla­net. Bil­let­ten kan købes her: https://​www​.odder​bil​let​ten​.dk/​a​r​r​a​n​g​e​m​e​n​t​e​r​/​1​0​3​4​5​/​j​u​l​e​b​a​l​-​i​-​o​e​r​t​i​n​g​-​h​a​l​len


JULEMARKED

Lør­dag d. 20. novem­ber hol­der Gyl­ling-Brugs­en jule­mar­ked fra kl. 10 – 16. Der vil være boder med alt, der hører julen til og boder med lokalt håndværk.