KORT NYT

Valg flyt­ter sang til kirken

Stem­me­bok­se og valg­til­for­ord­ne­de ryk­ker 1. novem­ber ind i Sog­ne­hu­set og fortræn­ger den sang­grup­pe, som ple­jer at mødes der før­ste tirs­dag i måne­den. Men grup­pen kan sta­dig mødes, for kir­ken er reser­ve­ret til dem. Kaf­fen skal sta­dig tages med hjemmefra. 

BRUGSEN ER NU ÅBEN KL. 8 – 18

Fra i mor­gen – 1. okto­ber – ændrer Gyl­ling-Brugs­­en åbning­sti­den. Den åbner kl. 8 og luk­ker kl. 18. Der er skå­ret en halv time om mor­ge­nen og en time om afte­nen, og er en kon­se­kvens af, at elek­tri­ci­te­ten koster det hvi­de ud af øjne­ne. De nye tider bety­der, at ingen med­ar­bej­de­re bli­ver fyret. 

FDF Ørting-Fal­ling kan fortsætte

Syv voks­ne har meldt sig til at gå ind som fri­vil­li­ge i FDF-arbej­­det. Og det bety­der, at kred­sen kan fort­sæt­te. Ikke kun børn fra det­te områ­de er med i den loka­le FDF-kreds. Også børn fra Gyl­ling del­ta­ger.De kan nu alle mødes igen 1. sep­tem­ber kl. 18.30 ved spej­der­hyt­ten på Tof­ten i Ørting. 

Mari­an­ne Lyst stopper

Sog­ne­præst Mari­an­ne Lyst har valgt at gå på pen­sion ved års­skif­tet. Inden da har hun ferie, der skal afvik­les, så hen­des afskeds­gud­stje­ne­ster bli­ver holdt 27. novem­ber. Det er i Gyl­ling Kir­ke kl. 9.30, og kl. 10.30 på Alrø. 

Pas på kanterne

Cykel­stien mel­lem Ørting og Odder har nu fået et lag asfalt, der har dæk­ket de rev­ner, der for­år­sa­ge­de en del uheld. Den smal­le cykel­sti har der­for nu fået kan­ter, der kan være far­li­ge, hvis cyk­li­ster også lader Tour de Fran­­ce-febe­ren sni­ge sig ind på turen til arbej­de og over­ha­ler. Så pas på. 

CYKELSTIERNE SKAL FORBEDRES

”Det kom­mer på i løbet af for­å­ret – i hvert fald inden som­mer­fe­ri­en”.”Det” er et nyt slid­lag på cykel­sti­er­ne mel­lem Ørting og Odder. Og løf­tet om for­bed­ring af cykel­stien er givet af for­man­den for Kli­­ma- og Pla­n­ud­val­get, Kre­sten Bjer­re i Hor­sens Fol­ke­blad 21. janu­ar. Cyk­li­ster har i lang tid kla­get over de dår­li­ge for­hold, der har bety­det, at man­ge er væltet. 

KAFFEN SERVERESKIRKEN

Så meget er aflyst eller udskudt. Men ikke mor­gensan­gen i kir­ken. Den bli­ver gen­nem­ført 13. janu­ar kl. 9.30 som plan­lagt. Ene­ste ændring er, at der ikke bag­ef­ter er mor­genkaf­fe i Sog­ne­hu­set. Kaf­fen bli­ver den­ne gang ser­ve­ret i kir­ken. Virus-reg­­ler­­ne bli­ver over­holdt, så det er trygt at deltage. 

AFLYSNINGER RAMMER ÆLDRE MENNESKER

Dan­ske Seni­o­rer afly­ser gene­ral­for­sam­lin­gen 10. janu­ar, men håber at kun­ne hol­de den 14. marts kl. 13.30. For­e­nin­gen kan dog glæ­de sig over, at 50 ældre nåe­de at del­ta­ge i jule­mid­da­gen med mad fra Sko­v­bak­ken, før alt luk­ke­de ned. Tors­dags­klub­ben begyn­der først igen 20. janu­ar. Spi­se­ven­ner håber dog at kun­ne sam­le ældre men­ne­sker i Ørting Hal­lens Café d. 18. janu­ar kl. 12. Bli­ver restrik­tio­ner­ne ikke stram­met yder­li­ge­re, lever Cafe­en op til kravene. 

Cor­o­na-aflys­ning

Der bli­ver ingen jule­kon­cert i Fal­ling Kir­ke 14. decem­ber. Menig­heds­rå­det har beslut­tet, at kon­cer­ten med Odder Voi­ces ikke skal gen­nem­fø­res på grund af risi­ko­en for smit­te med Cor­o­­na-virus – eller en af Covid 19’s efter­hån­den man­ge vari­an­ter. End­nu er der ingen mel­din­ger om jule­g­ud­stje­ne­ster­ne i Fjord­pa­sto­ra­tets kirker. 

TRE FRA VORES OMRÅDE VALGT

Den nye kom­mu­nal­be­sty­rel­se får tre med­lem­mer fra vores område. 

Det er Katja Ive­sø fra Gyl­ling valgt for de radi­ka­le, Klaus Rafa­el Jen­sen fra Fal­ling – valgt for de kon­ser­va­ti­ve og Lene Aagaard fra Ørting – valgt for Venstre. 

Det var meget tæt på, at også Jan Kjær­s­gaard fra Ørting var ble­vet valgt. Hav­de han fået 10 mere end de 147 per­son­li­ge stem­mer, han fik, var han også ble­vet valgt. 

Stem­me­pro­cen­ter­ne svin­ge­de en del i områ­det. På Alrø valg­te 88,8 pro­cent af væl­ger­ne at stem­me, i Ørting-Fal­ling var det 74,3 pro­cent og Gyl­ling kun 68,7 procent. 

FØRSTE CORONA-AFLYSNING

Lone Vitus og Søren Kvist på Brand­by­ge­gaard afly­ser årets jule­mar­ked med den begrun­del­se, at “intet tyder på, at det er en god idé at brin­ge man­ge men­ne­sker sam­men inden­dørs de kom­men­de måneder”. 

Der er man­ge timers for­be­re­del­se i at få det sto­re mar­ked i træla­den til­ret­telagt. Og det kan være spildt, hvis tal­le­ne for antal­let af smit­te­de og hospi­tal­s­ind­lag­te fort­sæt­ter med at sti­ge. Der­for væl­ger de at afly­se alle­re­de nu. 

Pen­sio­ni­st­for­e­ning fyl­der 70 år

Den begynd­te som Gyl­ling Alder­s­ren­te­for­e­ning – nu hed­der den Gyl­ling Pen­sio­ni­st­for­e­ning. Og på ons­dag har den eksi­ste­ret i 70 år. Det vil to dage efter bli­ve fejret i For­sam­lings­hu­set med fore­lø­big 60 del­ta­ge­re. Det vil ske med sang, musik, mad og drik­ke – men også med et lil­le fored­rag om for­e­nin­gens histo­rie. Den kan ellers være svær at styk­ke sam­men, for som det gæl­der for man­ge for­e­nin­ger, er også Alder­s­for­e­nin­gens refe­ra­ter m.v. for de før­ste otte år for­s­vun­det. Det var før vi fik lokalarkiverne. 

Spi­se­ven­ner mødes igen

San­ge fra Højsko­­le-sang­­bo­­gen, hyg­ge­ligt samvær og god mad. Det er pro­gram­punk­ter­ne, når Spi­se­ven­ner mødes. Og det gør de igen efter en læn­ge­re Cor­o­­na-pau­­se 21. sep­tem­ber kl. 12. i For­sam­lings­hu­set i Fal­ling, hvor Git­te Dine­sen står for maden, som koster 70 kr. 

Spi­se­ven­ner et til­bud til alle over 60 år i Ørting-Fal­ling områ­det. Og 31 har alle­re­de meldt sig til at være med. Men der er plads til fle­re. Fri­vil­li­ge hen­ter og brin­ger, hvis del­ta­ger­ne ikke har køre­lej­lig­hed. Lige nu mang­ler fire hjæl­pe­re. Har du lyst til at tage en tørn, kan du rin­ge til Poul Hen­ning: 22383692. 

Fire lands­by­mø­der om udviklingsplan

Lokal­rå­det for Ørting Fal­ling Sog­ne ønsker at høre bor­ger­nes mening om udvik­lings­pla­nen for vores områ­de, og at få input fra bor­ger­ne om de pro­ble­mer og mulig­he­der, som de mener, at Lokal­rå­det skal arbej­de vide­re med. Der­for vil der bli­ve holdt fire møder – et for hver lands­by.Ons­dag den 15. sep­tem­ber kl. 19 for bebo­er­ne i Ålstrup i Fryse­hu­set. Ons­dag den 22. sep­tem­ber kl. 19 for bebo­er­ne i Amstrup i Fal­ling Festlokaler/​​Dinesen. Ons­dag den 29. sep­tem­ber kl. 19 for bebo­er­ne i Fal­ling i Fal­ling Festlokaler/​​Dinesen. Og ons­dag den 6. okto­ber kl. 19 for bebo­er­ne i Ørting i Sog­ne­hu­set.Udvik­lings­pla­nen lig­ger under “Lokal­råd og for­e­nin­ger” her på Lokalposten. 

Bør­ne­ha­ven åbner igen

Bør­ne­ha­ven på Hav­re­væn­get i Ørting er ble­vet shin­et op og åbner igen. Men kun mid­ler­ti­digt i et par måne­der. Og ikke for børn i Ørting. Men for børn i Odder, som skal trans­por­te­res med bus. For i Odder mang­ler plad­ser. DOMI Bolig har pla­ner om at byg­ge 16 leje­bo­li­ger på Hav­re­væn­get, så bør­ne­ha­ven og de to gam­le seni­o­r­bo­li­gerskal pæres ned. 

Kom­mu­nalvalg 21: Bor­ge­r­ind­dra­gel­se må ikke være en narresut

Med det sto­re smil frem­me ind­led­te borg­me­ster Uffe Jen­sen byrå­ds­mø­det 21. juni. Det begynd­te 16.45 og ikke kl. 17 som sæd­van­ligt. For der var et spørgs­mål fra en bor­ger. ”Det er fak­tisk det før­ste siden april 2019. Og det 4. i alt”, sag­de borg­meste­ren. Og så begynd­te han at læse op fra svar-papi­ret, for spørgs­må­let hand­le­de om ham og hans enga­ge­ment i Kattegat-komiteen.

De sene­ste år har bor­ger­ne kun­ne stil­le spørgs­mål til poli­ti­ker­ne for­ud for byrå­ds­mø­de­r­ne. Men kun fire gan­ge er mulig­he­den alt­så ble­vet brugt. Det er måske ikke så sært. Poli­ti­ker­ne har læst et svar op. Ingen dia­log. Sigen­de er da også, at sean­cer­ne ikke har varet de afsat­te 15 minut­ter. Hel­ler ikke den­ne gang, så måske skul­le det sto­re borg­mester­s­mil være gemt til en dag, hvor han kun­ne klip­pe en rød snor et eller andet sted.
Men spør­ge­ti­den er med på kom­mu­nens papir om borgerinddragelse.

ENGAGEMENTET ER IKKE  RETUR

Bor­ge­r­ind­dra­gel­se er et ord, der bli­ver brugt den ene gang efter den anden. Ikke kun i Odder kom­mu­ne. Det begynd­te efter den sene­ste kom­mu­nal­re­form, hvor 275 kom­mu­ner blev redu­ce­ret til 98. Der blev læn­ge­re mel­lem kom­mu­ner­nes bor­ge­re og råd­hu­set, og hver poli­ti­ker skul­le repræ­sen­te­re fle­re borgere.

Så der blev talt om et demo­kra­tisk under­skud i lokal­sam­fun­de­ne, for­di min­dre end fire pro­cent af befolk­nin­gen er med­lem af et poli­tisk par­ti. At ind­dra­ge bor­ger­ne blev anset for at være et mid­del til at mind­ske det­te underskud.

Men bor­ger­ne er ikke gen­nem åre­ne ble­vet min­dre enga­ge­re­de. Næsten tvær­ti­mod. De enga­ge­rer sig blot på anden måde end de poli­ti­ske par­ti­er. De går ind i for­e­nin­ger og grup­per og laver fri­vil­ligt arbej­de. De slut­ter sig sam­men i foreninger.

ALT GODT FRA HAVET

Men pro­ble­met var – og er – at ingen defi­ne­re­de, hvad der egent­lig menes med bor­ge­r­ind­dra­gel­se. Så det er alt godt fra havet, der bli­ver skudt ind under dén paraply.

Odder kom­mu­ne blev ikke lagt sam­men med andre kom­mu­ner. Men også her er bru­gen af ordet bor­ger­del­ta­gel­se taget til, og en præ­cis defi­ni­tion mang­ler. Så når bor­ger­ne kan stil­le spørgs­mål og få et fær­digt pro­du­ce­ret svar, bli­ver det kaldt borgerinddragelse.

Kom­mu­nen invi­te­re­de bor­ger­ne til at kom­me med for­slag til næste års bud­get og 5. maj holdt kom­mu­nen et onli­ne-møde (p.g.a. Cor­o­na-restrik­tio­ner). Alle for­slag til bud­get­tet fik et stan­dard-svar fra borg­me­ster Uffe Jen­sen: ”Ønsket kom­mer med, og vi kom­mer til at for­hol­de os til det”. Det er også på papi­ret bor­ge­r­ind­dra­gel­se. Om det så også er det reelt, vil vise sig, når før­ste bud­ge­tud­kast kommer. 

Vi har set fle­re eksemp­ler på, at bor­ger­ne skal ind­dra­ges i pro­jek­ter, som poli­ti­ke­re eller embeds­mænd alle­re­de har defineret. 

RUMRAKET TIL 600.000 KR

Et af de mere berøm­te eller måske sna­re­re beryg­te­de er rum­ra­ket-pro­jek­tet i Vita Park. Skå­ret ind til benet, hand­le­de pro­jek­tet om, hvor­dan   ope­ra­tions­gan­gen på det gam­le syge­hus skul­le bru­ges. Og det skul­le bor­ger­ne være med til at bestem­me. Men det var ikke nok. Først skul­le der ska­bes ram­mer. Det skul­le være en rum­ra­ket, som 100 bor­ge­re skul­le invi­te­res ind i. Den davæ­ren­de leder af Vita Park skrev: “Vi skal ska­be rum, hvor gene­ra­tio­ner kan mødes på tværs. Rum, hvor der kan opstå enga­ge­ren­de møde­ste­der og lige­vær­di­ge fæl­les­ska­ber. Rum, der har kul­tur og bevæ­gel­se som det dri­ven­de og bæren­de omdrej­nings­punkt. Rum, som kan under­støt­te sund­hed og dan­nel­se. Med andre ord rum hvor det gode liv kan udfol­del­se og hvor fæl­les­ska­bet kan blomstre.” 

450.000 kom­mu­na­le kro­ner blev brugt til mar­keds­fø­ring af pro­jek­tet. Det lyk­ke­des dog ikke at få 100 bor­ge­re med. 90 – incl. offent­ligt ansat­te – mød­te op. De 45 faldt fra igen. Fle­re af dem var lidt træt­te af at høre på de fast­lag­te visio­ner og ram­mer, og syn­tes hel­ler ikke, de kun­ne gen­ken­de, at de delt­og i en pro­ces, der “hed­der en lige­vær­dig sam­ska­bel­se­pro­ces” hvor – som lede­ren skrev i oplæg – “alle del­ta­ge­re lige­stil­let. Kom­mu­nen har ikke en stør­re stem­me end andre del­ta­ge­re, men del­ta­ger på lige fod. I Rum­rej­sen har alle kun­net byde ind med sine kom­pe­ten­cer, drøm­me og ide­er. Om man var direk­tør i kom­mu­nen, gym­na­sie­e­lev, virk­som­hed­s­e­jer eller pensionist”.

Næsten 600.000 kr blev brugt på stort set ingen­ting. Bl.a. for­di enga­ge­re­de bor­ge­re, der ger­ne vil­le del­ta­ge, ikke føl­te, at de blev hørt.

HUNDSLUND KRO SKULLE VÆRE BORGERHUS

Hund­slund hotel er et andet pro­jekt. Lokal­råd og for­e­nin­ger skul­le være med til at bestem­me, hvad den gam­le fal­de­fær­di­ge kro skul­le bru­ges til – bor­ger­hus med værk­ste­der osv. Resul­ta­tet af det skul­le så flot have ført til  en Odder-model. Som det hed om formålet:

Her lå engang en kro…

”Pro­jek­tet skul­le vise, hvor­dan et part­ner­skab kan sæt­te gang i en byfor­ny­el­se med udgangs­punkt i en for­ladt bygning…og sam­ler lands­by­en på en ny måde”. Og det ”skul­le kom­bi­ne­re kom­mu­nens byfor­ny­el­ses­værk­tø­jer med andre finan­si­e­rings­greb som f.eks. fonds­støt­te, støt­te fra erhvervs­li­vet og bor­ger­fi­nan­si­e­ring, samt gøre det i sam­ar­bej­de med for­e­nin­ger og lokalråd”.

Bor­ger­hu­set skul­le dri­ves af fri­vil­li­ge. Og i slut­rap­por­ten fra det fir­ma, kom­mu­nen hyre­de til at dri­ve pro­jek­tet, står da også: ”Det er vig­tigt at lave en grun­dig koor­di­ne­ring og scre­e­ning af loka­le for­hold ved opstar­ten af den­ne type part­ner­ska­ber”. Og der ”er lavet inter­view med rele­van­te personer”.

De har åben­bart ikke været rele­van­te nok. For det blev totalt over­set, at en grup­pe af fri­vil­li­ge var i gang med et til­sva­ren­de pro­jekt i Hund­slund Hallen.

Også over­set, at de fri­vil­li­ge ikke kun­ne mag­te fle­re opga­ver. I lands­by­en brug­te de alle­re­de man­ge kræf­ter på Hal­len, på køb­mands­for­ret­ning, Lokal­råd osv. Pro­jek­tet end­te med at kro­en blev revet ned, og nu skal et boligsel­skab byg­ge leje­bo­li­ger på grun­den. Det hele skul­le end­da være afslut­tet med både kon­fe­ren­ce og hånd­bog om Odder Modellen.

De sene­ste 10 år er den ene rap­port efter den anden om bor­ge­r­ind­fly­del­se og bor­ger­drev­ne pro­jek­ter udgi­vet. Og de kon­klu­de­rer, at for­vent­nings­af­stem­ning fra begyn­del­sen, ind­fly­del­se og råde­rum skal være ind­byg­get i erhvert pro­jekt. Ellers løber det ud i sandet.

BYRÅDSMØDEROPLANDET

”Byrå­det har ønsket, at øge mulig­he­der­ne for bor­ge­r­ind­dra­gel­se og dia­log. Byrå­det har blandt andet ønsket, at afsø­ge mulig­he­den for at afhol­de byrå­ds­mø­der andre ste­der end i byrå­ds­sa­len på Odder Rådhus”.

Sådan lød begrun­del­sen for punkt 5 på byrå­dets dags­or­den 17. dec. 2018.

At ryk­ke byrå­ds­mø­det ud i et for­sam­lings­hus, har intet at gøre med bor­ge­r­ind­dra­gel­se. I for­vej­en er byrå­ds­mø­de­r­ne åbne – og de kan ses på Odder­Net­TV, hvor der også er mulig­hed for at se dem, hvor­når man vil. Byrå­ds­mø­de­r­ne kører efter en dags­or­den – poli­ti­ker­ne taler. Bor­ger­ne hører – og til tider lyt­ter de, når et punkt på dags­or­de­nen har sær­lig inter­es­se. Bor­ger­ne, der møder op til den poli­ti­ske hap­pe­ning i et for­sam­lings­hus, i en hal eller på en sko­le, bli­ver ikke ind­dra­get. De kan få lov til at være til­hø­re­re.   Byrå­dspo­li­ti­ker­ne kan hol­de møde med Lokal­rå­det i Boul­strup, lyder det fra Råd­hu­set. Jamen det er fint. Men end­nu bed­re vil­le det være, hvis tin­ge­ne blev holdt adskilt – og hvis der blev givet tid nok til at høre på ønsker og for­slag fra loka­l­om­rå­der­ne. Her kni­ber det nem­lig med borgerinddragelsen.

Det kun­ne ellers være et godt sted at bre­de den ud. For næsten halv­de­len af kom­mu­nens bor­ge­re bor i land­di­strik­ter­ne. Og som der står på kom­mu­nens hjem­mesi­de: ”Ide­en med lokal­rå­de­ne er, at bor­ger­ne skal ople­ve reel­le mulig­he­der for at bli­ve ind­dra­get, og få ind­fly­del­se på lokalområdet”.

DIALOGEN ER MANGELFULD

I 2014 blev der opret­tet seks lokal­råd. De skul­le være bin­de­led mel­lem opland og råd­hus. Nu har kom­mu­nen 12 lokal­råd. Hvert år bli­ver de ind­budt dia­log­mø­de med kaf­fe, kage og borg­me­ster-del­ta­gel­se. I fle­re år har de afle­ve­ret en fæl­les besked om, at de ger­ne vil ind­dra­ges tid­ligt, når kom­mu­nen laver pla­ner for deres områ­de, og råde­ne vil­le også ger­ne have bed­re til­ba­ge­mel­din­ger på deres hen­ven­del­ser til Odder Kom­mu­ne.
Så der mang­ler alt­så noget i den dia­log, der ellers frem­hæ­ves som det helt cen­tra­le i kom­mu­nens ret­nings­linjer for sam­ar­bej­det mel­lem kom­mu­nen og lokal­rå­de­ne. Her står nem­lig: ”Ind­dra­gel­se og høring af lokal­råd for­ud for beslut­nin­ger med­vir­ker til et robust poli­tisk beslut­nings­grund­lag”.

De to sene­ste dia­log­mø­der er ble­vet aflyst med hen­vis­ning til Cor­o­na-restrik­tio­ner, og de er hel­ler ikke ble­vet holdt onli­ne. Insti­tu­tio­ner har kun­net omstil­le sig med få dages var­sel til onli­ne-under­vis­ning. Fol­ke­tin­gets udvalg har holdt sam­råd onli­ne. Kon­fe­ren­cer er ble­vet holdt ved hjælp af tek­no­lo­gi. Men i Odder kom­mu­ne har det ikke været muligt at hol­de dia­log­mø­der på sam­me måde med 12 lokalråd.

I en fæl­les hen­ven­del­se har lokal­rå­de­ne bedt kom­mu­nen om at få opret­tet et såkaldt § 17 stk 4‑udvalg for land­di­strik­ter­ne – alt­så et udvalg, der kan ned­sæt­tes til at vare­ta­ge bestem­te opga­ver eller råd­gi­ve kom­mu­nal­be­sty­rel­sen, øko­no­mi­ud­val­get eller et af de andre udvalg.
Hidtil er det ikke lyk­ke­des. Kom­mu­nen har et Ø‑udvalg, og dets med­lem­mer er gla­de for at besø­ge Tunø. Men et udvalg for land­di­strik­ter­ne, hvor 45 pro­cent af kom­mu­nens bor­ge­re bor, har vi ikke.

På et dia­log­mø­de 28. maj 2019 bad lokal­rå­de­ne om at få bed­re til­ba­ge­mel­din­ger i deres hen­ven­del­ser til råd­hu­set. Og de bad om at bli­ve ind­dra­get tid­ligt i beslut­nin­ger, der berø­rer deres lokalområde.

De fik intet svar.

21. janu­ar sid­ste år send­te de der­for en fæl­les hen­ven­del­se til borg­meste­ren, hvor de bl.a beder om at få opret­tet det omtal­te § 17 stk 4 udvalg. Han sva­re­de hver­ken ja eller nej, men for­tæl­ler i en mail 22. janu­ar, at nu skal kom­mu­nen i gang med at udvik­le en stra­te­gi for land­di­strik­ter­ne, og det ”er helt natur­ligt, at vores lokal­råd får en cen­tral rol­le i til­bli­vel­sen af land­di­strikt­stra­te­gi­en”. Det sam­me stod i kom­mu­nens refe­ra­tet fra  dia­log­mø­det 28. maj sid­ste år. Til dato har vi ikke set en land­di­strikt­stra­te­gi. Kom­mu­nen har udsendt et oplæg – som er en kopi af Heden­steds oplæg. For­skel­len er dog, at Heden­sted-oplæg­get er resul­ta­tet af en langt borgerinddragelsesforløb.

Og lokal­rå­de­ne har ikke – med borg­meste­rens ord – fået en cen­tral rol­le i til­bli­vel­sen af land­di­strikt­stra­te­gi­en. Det sene­ste eksem­pel på, at Råd­hu­set i Odder glem­mer hen­sigt­ser­klæ­rin­ger­ne, er en 48 meter høj mobil­mast, som efter pla­nen skal rej­ses på Hor­sens­vej – tæt på bebo­el­se og tæt på gang- og cykel­sti. Lokal­rå­det for Ørting Fal­ling sog­ne blev ikke infor­me­ret. Med­lem­mer­ne kun­ne læse om masten på Facebook.

LØFTERNE STOD

På væl­ger­mø­de­r­ne var orde­ne og løf­ter­ne mange

Op til kom­mu­nalval­get 16. novem­ber vil de pæne ord og løf­ter­ne stå i kø – som de gjor­de op til val­get for fire år siden.

På et valg­mø­de 08. Nov 2017, sag­de Lone Jako­bi:
Lokal­rå­de­ne skal have ind­fly­del­se på alt det, vi er i gang med og som ved­rø­rer deres loka­l­om­rå­de”.
Det sam­me men­te Ven­stres repræ­sen­tant, Lone Riis:
“Vej­en mel­lem kom­mu­ne, poli­ti­ke­re og lokal­råd skal være kor­te­re. Dia­log og ind­dra­gel­se er nøg­le­or­de­ne”.
Og i Ven­stres val­go­p­læg stod da også:
”Ven­stre ønsker Lokal­rå­de­ne mere på banen. De skal ind­dra­ges tid­li­ge­re og dia­lo­gen skal styr­kes yder­li­ge­re”.
Man kan kal­de det valg­flæsk eller god vil­je. Men god vil­je  er  vær­di­løs uden hand­ling. Og den har vi mang­let de sene­ste fire år. I oplæg til det­te valg lover soci­al­de­mo­kra­ter­ne, at der skal opret­tes et landdistriktudvalg.

Andre vil sik­kert føl­ge efter, som vi nær­mer os val­get. Husk at få svar på:
Hvem skal være med i det udvalg?
Hvil­ke opga­ver får udval­get? Hvil­ke sager kan udval­get selv rej­se?
Hvor ofte skal det ind­kal­des?
Hvor­når ser udval­get dagens lys?

Odder kom­mu­ne vil bor­ge­r­ind­dra­gel­se. Men det er ikke et begreb, der kan hæf­tes på alt. Det kræ­ver en defi­ni­tion, så bor­ger­ne kan væl­ge, om de vil ind­dra­ges eller ej. Og det kræ­ver, at kom­mu­nal­po­li­ti­ker­ne mener det. For hal­ve løs­nin­ger får enga­ge­re­de bor­ge­re til at bli­ve træt­te og opgivende.

KALENDER

MORGENSANG OG FORMIDDAGSKAFFE

Mor­gensang fort­sæt­ter. Men vil dog ikke begyn­de i kir­ken. Det vil være i Sog­ne­hu­set, hvor der også – som sæd­van­ligt – vil være kaf­fe bag­ef­ter. Sådan vil det være hen over vin­te­r­en, for at spa­re på energien. 

ÆSKEN HOLDER JULNOVEMBER

19. – 20. novem­ber og 26. – 27. novem­ber klok­ken 11 – 16 hol­der Æsken på Alrø åbent med salg af pro­duk­ter fra loka­le kunst­hånd­vær­ke­re og meget andet. 

JULGALLERIET

26. novem­ber fra kl. 10 – 15 hol­der Dort­he Bent jule­mar­ked i Gal­le­ri­et på Den Gam­le Sta­tion i Ørting. Der vil være noget for enhver pen­ge­pung – og der­for mulig­hed for at købe jule­ga­ver lokalt. 

JULEMARKED VED GYLLING-BRUGSEN

Den 26. nov. hol­der Brugs­en i Gyl­ling jule­mar­ked med boder og jule­hyg­ge. Det er fra kl. 10 – 14. Har du noget at sæl­ge, kan du få din egen bod. Sig det til en af de ansatte. 

VÆK JULEMANDEN

Den 26. novem­ber kan børn og barn­li­ge sjæ­le kl. 14.30 være med til at væk­ke jule­man­den i Gyl­ling Mølle

SPISEVENNER ØNSKER GOD JUL

13. decem­ber kl. 12 – 14 har Spi­se­ven­ner jule­mid­dag i Ørting Hal­lens Café. Til­mel­ding sene­st 9. decem­ber til Poul Hen­ning (22 38 36 92) eller Knud (21 25 36 65).

PROGRAMMER:

Pro­gram­mer­ne for akti­vi­te­ter­ne i Dan­ske Seni­o­rer og i Tors­dags­klub­ben er nu lagt ind under “Lokal­råd og for­e­nin­ger”. Se et væld af akti­vi­te­ter som fored­rag, kort­spil, hyg­ge, fæl­les­spis­nin­ger og udflugter.