KORT NYT

To nye med­lem­mer valgt

Godt 30 men­ne­sker mød­te i aften op i Sog­ne­hu­set for at væl­ge med­lem­mer til Fjord­pa­sto­ra­tets fæl­les menig­heds­råd. To gen­gan­ge­re og to helt nye med­lem­mer skal repræ­sen­te­re Ørting og Fal­ling sog­ne.

I Ørting blev den nuvæ­ren­de for­mand for menig­heds­rå­det, Jens Peter Peter­sen, valgt sam­men med Git­te Bis­bo Bøgh, der er helt ny i den­ne form for

fri­vil­ligt arbej­de. Til dag­ligt arbej­der hun som admi­ni­stra­tiv leder på Vestsko­len.Som sted­fortræ­der blev Ton­ny H. Jakob­sen valgt. Også han, der har et entre­pre­nør­fir­ma i Hor­sens, er ny i arbej­det.

For Fal­ling sogn blev Knud Appel, som er næst­for­mand for det nuvæ­ren­de menig­heds­råd. Han blev valgt sam­men med Lise Færch, som er ope­ra­tions­sy­geple­jer­ske på Hor­sens Syge­hus.Som sup­ple­an­ter blev Kaj Rude­beck og Else Ros­borg valgt. De bor beg­ge i Amstrup. og har beg­ge tid­li­ge­re været med­lem­mer af menig­heds­rå­det for Ørting Fal­ling.

Han søger ind­fly­del­se – brok­ke­ri flyt­ter intet

 

Jan Kjær­s­gaard – måt­te rundt til 13 ban­ker og spa­re­kas­ser, før det ende­lig lyk­ke­des at få et lån til sko­len

Jan Kjær­s­gaard brug­te det meste af sin fri­tid i et helt år på at få opret­tet Mar­gret­he­lyst Frisko­le, da kom­mu­nen i 2010 beslut­te­de at ned­læg­ge cen­tralsko­len. Han måt­te sam­men med andre ildsjæ­le på en ørken­van­dring til ikke min­dre end 13 ban­ker og spa­re­kas­ser før det lyk­ke­des – med en kom­mu­ne­ga­ran­ti i ryg­gen – at få et lån på tre mil­li­o­ner kro­ner, så sko­len kun­ne star­te.
Også bag­ef­ter fort­sat­te han med at bru­ge tid og ener­gi på sko­len. Nem­lig som som for­mand for besty­rel­sen fra åbnin­gen i 2011 og til sid­ste år.
 
I det hele taget er det ikke meget i vores områ­de, han ikke har været invol­ve­ret i. Fak­tisk kun vand­værk, var­me­værk og menig­heds­råd.

Han er født og opvok­set i Hund­slund og var egent­lig – siger han selv – genert som dreng. Det var ikke hjem­me­fra, han lær­te, at han skul­le gå ind i fri­vil­ligt arbej­de. For­æl­dre­ne var ikke enga­ge­re­de i noget som helst uden for hjem­met.
Det var hans sto­re­bror til gen­gæld, så det var af ham, Jan lær­te, at hvis man ger­ne vil have ind­fly­del­se, må man enga­ge­re sig. Og det har han så gjort siden.

FRA ØFUG TIL PLEJECENTER
Fami­li­en Kjær­s­gaard har boet i Ørting siden 1998, og har taget aktivt del i lokal­sam­fun­det i alle åre­ne. Jan’s kone påstår, at når han gik til et møde, kom han hjem som for­mand.
Det er nok en smu­le over­dre­vent, men lidt er der om snak­ken.
Han gik til gene­ral­for­sam­ling i ØFUG, og var der­ef­ter for­mand i 11 år. Han hjæl­per sta­dig hvert år, når for­e­nin­gen har det sto­re lop­pe­mar­ked i Hal­len. Han er med­lem af skrot & lop­pe­ud­val­get, og det bety­der, at han om lør­da­gen hjæl­per med at koor­di­ne­re lop­per­ne, om søn­da­gen med par­ke­rin­gen og om man­da­gen med opryd­nin­gen.
Da hans søn spil­le­de fod­bold, var han træ­ner, og da hans far flyt­te­de ind på ple­je­cen­tret på Bron­ze­al­der­vej blev han for­mand for bru­ger- og pårø­ren­de rådet.
I hans for­ri­ge job i en pri­vat virk­som­hed blev han for­mand for per­so­na­le­for­e­nin­gen og blev valgt til fag­for­e­nin­gens hoved­be­sty­rel­se og for­ret­nings­ud­valg. Så det er ikke helt løgn, at han ikke kun­ne gå til møde et nyt sted uden at kom­me hjem som for­mand.

Han kun­ne ikke gå til møde uden at kom­me hjem som for­mand, påstår Ulla Kjær­s­gaard

Når han enga­ge­rer sig i noget, gør han det 100 pro­cent. Og bru­ger den tid, det tager.
I dag arbej­der han som team­ko­or­di­na­tor og sags­be­hand­ler i Soci­al­pæ­da­go­ger­nes A‑kasse. Eller ret­te­re – det er dét arbej­de, han får løn for.

BROKKERI FLYTTER INTET
Lokalt var han for­mand for Fæl­les­rå­det – en paraply­or­ga­ni­sa­tion for områ­dets for­e­nin­ger og for­sy­nings­sel­ska­ber – og en for­lø­ber for det Lokal­råd, som han nu er for­mand for.
Han søger ind­fly­del­sen, for intet bli­ver bed­re af bare at brok­ke sig – man er nødt til at enga­ge­re sig. Det er hans ene man­tra. Det andet er: Man skal ikke spil­de tid og ener­gi på at for­tæl­le, hvad andre er dår­li­ge til. Hel­le­re bru­ge kræf­ter­ne på det, man selv er god til.
Men det kan da godt irri­te­re ham, når han møder brok­ke­re, der ikke selv har rørt en fin­ger for at ændre noget til det bed­re. De skal dog ikke gøre ham mave­sur. Det kla­rer de så glim­ren­de selv.

LOKALRÅDET
Han ved godt, det kan være svært at lok­ke folk ind i besty­rel­ser – for der bin­der man sin tid. Og han ved også, at ens enga­ge­ment ofte føl­ger egne inter­es­ser eller de de for­e­nin­ger og insti­tu­tio­ner, hvor bør­ne­ne er.
Dog så han ger­ne, at fle­re vil­le bak­ke op om Lokal­rå­det, som han nu er for­mand for. Alle over 16 år , der har fast bopæl i områ­det, er med­lem­mer, og rådet er bin­de­led­det til poli­ti­ker­ne og for­valt­nin­gen på råd­hu­set.
Men han erken­der også, at sam­me Lokal­råd ikke har infor­me­ret sær­lig godt.
Det vil bli­ve ændret. Hjem­mesi­den bli­ver luk­ket – og Face­book­grup­pen bli­ver oppri­o­ri­te­ret.
Han mener, det bety­der noget, at bor­ger­ne kan hen­ven­de sig til Lokal­rå­det, hvis der er et pro­blem i områ­det – og at det er et Lokal­råd, der kan tage sagen med ind på råd­hu­set i ste­det for at den enkel­te bor­ger selv skal gøre det. På den måde er lege­plad­sen ble­vet ord­net, og fod­gæn­ger­fel­tet, hvor der før var risi­ko for at fal­de ved kants­te­nen, er ble­vet repa­re­ret. Den læn­ge ønske­de cykel­sti mel­lem Ørting og Gyl­ling er på vej, og tra­fik­sik­ker­he­den på Hor­sens­vej bli­ver for­hå­bent­lig også bed­re, for­di der kom­mer fart­stop­pe­re i beg­ge ender af vej­en.
Også otte nye byg­ge­grun­de bli­ver det til.

12 LOKALRÅD ARBEJDER SAMMEN
For øje­blik­ket arbej­der Lokal­rå­det med at fin­de en måde, så alle nye til­flyt­te­re kan bli­ve budt vel­kom­men med infor­ma­tio­ner om alle til­bud i områ­det. Der skal være sik­ker­hed for, at det er alle. Der­for er det ikke nok at opfor­dre nabo­er og andre til at for­tæl­le, hvor nye bebo­e­re flyt­ter ind. Lokal­rå­det arbej­der også med at fær­dig­gø­re den udvik­lings­plan for områ­det, som fire bor­ger­mø­der i efter­å­ret gav input til. Den skal så præ­sen­te­ret efter som­mer­fe­ri­en. Også det vil ske på et bor­ger­mø­de.
Jan Kjær­s­gaard mener også, det har betyd­ning, at de 12 lokal­råd nu er begyndt at hol­de møder for at dis­ku­te­re fæl­les pro­ble­mer og for at bak­ke hin­an­den op, hvis et områ­de har brug for støt­te. 44 pro­cent af kom­mu­nens ind­byg­ge­re bor i Odders opland – så sam­men er lokal­rå­de­ne stær­ke.
For Jan Kjær­s­gaard hand­ler det om at være aktiv omkring alt, der kan fast­hol­de områ­det som et godt sted at bo. Og gøre det end­nu bed­re. Et lokal­sam­fund må aldrig gå i stå, for det er akti­vi­te­ter og for­ny­el­ser, der sik­rer, at det over­le­ver.

 

 

 

 

 

 

KALENDER

MORGENSANGKIRKEN

8. okto­ber kl. 9.30 er der igen mor­gensang i Ørting Kir­ke med efter­føl­gen­de kaf­fe i Sog­ne­hu­set

GENERALFORSAMLING

8. okto­ber kl. 13.30 hol­der Tors­dags­klub­ben gene­ral­for­sam­ling. For­e­nin­gen giver kaf­fe – og bag­ef­ter kan kor­te­ne fin­des frem. Det er i Sog­ne­hu­set – som sæd­van­ligt.

LIVET FØR OG EFTER ULYKKEN

12. okto­ber kom­mer tid­li­ge­re råd­mand og vice­borg­me­ster i Århus kom­mu­ne Dort­he Lau­sten til Dan­ske Seni­o­rers møde for at hol­de fored­rag om livet før og efter ulyk­ken. Hun bræk­ke­de ryg­gen i 2012 i en ulyk­ke uden for Ørting.

FÆLLESSPISNING

5. novem­ber kl. 12.30 invi­te­rer Tors­dags­klub­ben til fæl­les­spis­ning. Pri­sen er 50 kr – meld dig til sene­st når du kom­mer i klub­ben 29. okto­ber. Det er i Sog­ne­hu­set.

FAMILIEN FARTEN

9. novem­ber kl. 13.30 for­tæl­ler Anne Gret­he Trang­bæk og Hel­ge Rude Kri­sten­sen om deres rej­se rundt i det syd­li­ge Afri­ka. 22.000 km over 4 måne­der i Nami­bia, Botswa­na, Leso­t­ho og Swa­ziland. Dan­ske Seni­o­rer Ørting Fal­ling og Gyl­ling Pen­sio­ni­st­for­e­ning arran­ge­rer. Det er i Gyl­ling for­sam­lings­hus. Pris 60 kr. Til­mel­ding nød­ven­dig sene­st 26. okt. Ring til Tove Fors­berg – 52 38 53 80 – eller Kir­sten Jør­gen­sen – 50 48 47 58