KORT NYT

NYT ASFALT  VEJ

Asfal­ten på vej­en mel­lem Ørting og Odder har læn­ge været nød­li­den­de. Mildt sagt. Men nu kom­mer hjæl­pen. Et nyt vil asfalts­lid­lag vil bli­ve lagt på, når det gam­le lag er fræ­set af.
Arbej­det begyn­der 19. juni. Det varer til og med 5. juli, hvis alt går efter planen. 

DET BLEV TIL 3.803 KM

Igen i år vandt Hund­slund lokal­dy­sten. På 2. plad­sen kom Sak­sild, som var med for før­ste gang i år. Gyl­ling snup­pe­de 3. plad­sen og Ørting-Fal­ling blev num­mer fire.

Alt i alt fik kon­kur­ren­cen bor­ge­re i de fire lands­by­er til at løbe, gå og cyk­le 3.803 km.

PROGRAMMER FOR DEN NYE SÆSON

Liter­vis af kaf­fe, kort­spil, bræt­spil, fored­rag, udflug­ter, fæl­les­spis­ning….
Dan­ske Seni­o­rers og Tors­dags­klub­bens pro­gram­mer for den kom­men­de sæson rum­mer gode ople­vel­ser for områ­dets “grå guld”.
Beg­ge pro­gram­mer er nu lagt ind under Lokal­råd og for­e­nin­ger. Som sæd­van­ligt fore­går det i Sog­ne­hu­set på Bils­bæ­kvej i Ørting.

THEJSEN FORLADER FONDEN ØRTING

Dit­te-Marie Thej­sen for­la­der job­bet som vice­for­stan­der på Fon­den Ørting for at bli­ve skole­le­der på Åsko­len, frisko­len i Hør­ning. Hun har arbej­det på opholds­ste­det i mere end 10 år.
Åsko­len har 150 ele­ver fra 0. – 7. klas­se, og en af Thej­sens opga­ver bli­ver at arbej­de med en over­byg­ning. Hun er uddan­net lærer fra Den Frie Lærer­højsko­le. Uddan­nel­sen er spe­ci­elt mål­ret­tet frisko­ler, efter­sko­ler og højskoler.

LOKALRÅD

Hvis du vil vide, hvad Lokal­rå­det for Ørting-Fal­ling arbej­der med for tiden, kan du ori­en­te­re dig i de møde­re­fe­ra­ter, der er lagt ind under ”Lokal­råd og for­e­nin­ger”.
Her fin­der du alle refe­ra­ter fra i år – og også fra de sid­ste par år. Nåe­de du ikke gene­ral­for­sam­lin­gen, kan du sam­me sted fin­de beret­ning, refe­rat og regnskab.

LUK IKKE DE TRÆNGENDE IND

Hvis det rin­ger på døren og frem­me­de beder om lov til at bru­ge dit toilet, skal du ikke luk­ke de træn­gen­de ind. For når de går igen, mang­ler du fle­re gen­stan­de. Den ene er en kvinde.

Det har ældre bebo­e­re i Gyl­ling ople­vet, da de var ven­li­ge mod de frem­me­de. Ven­lig­he­den blev ikke gen­gældt. Så glem med­men­ne­ske­lig­he­den – luk og lås døren. Ring til din nabo eller en anden, hvis de bli­ver uden for.

GENERALFORSAMLING

Alle over 16 år, som bor fat i Ørting-Fal­ling Sog­ne, er med­lem­mer af Lokal­rå­det. Også selv om de hver­ken har udfyldt en blan­ket eller betalt kon­tin­gent, som ellers er det almin­de­li­ge, når man bli­ver med­lem af en for­e­ning.  De kan møde op til gene­ral­for­sam­lin­gen og stem­me. Det­te års gene­ral­for­sam­ling fin­der sted d. 29. marts kl. 19 – 21.30 hos Dine­sen i Fal­ling. Lokal­rå­det har eksi­ste­ret siden okto­ber 2014 og skal være områ­dets kon­takt til kom­mu­nal­be­sty­rel­se og for­valt­ning.  Hvis du vil se, hvad rådet arbej­der med, så find alle møde­re­fe­ra­ter på Lokal­po­sten under Lokal­råd og foreninger.

STØTTE TIL HANDELSPLADSEN

Der er luk­ket så meget som muligt for fry­se­re og køle­re på Han­dels­plad­sen, men alli­ge­vel koster elek­tri­ci­te­ten det hvi­de ud af øjne­ne.  Men Pan­de­ka­ge­bi­len og støt­te­bi­drag ind­brag­te på få timer 16.000 kro­ner – eller et beløb, der bety­der, at reg­nin­gen fra elek­tri­ci­tets­sel­ska­bet for en måneds for­brug, kan beta­les. Pan­de­ka­ge­bi­len done­re­de pen­ge­ne fra to timers salg ved Han­dels­plad­sen, og lands­by­ens bebo­e­re bak­ke­de op og spi­ste fyld­te pan­de­ka­ger til aftens­mad. Den sam­me hjælp fik Dagli’Brugsen i Gylling.

PANDEKAGEBILEN STØTTER LOKALE

Den 9. decem­ber mel­lem kl. 16 og 18 kan man købe pan­de­ka­ger med fyld ved Han­dels­plad­sen i Ørting. Pen­ge­ne fra sal­get går ube­skå­ret til hjælp til at beta­le el-reg­­nin­­gen. I går var Pan­de­ka­ge­bi­len ved Gyl­ling-Brugs­­en – også for at give et til­skud til de sti­gen­de udgifter. 

Valg flyt­ter sang til kirken

Stem­me­bok­se og valg­til­for­ord­ne­de ryk­ker 1. novem­ber ind i Sog­ne­hu­set og fortræn­ger den sang­grup­pe, som ple­jer at mødes der før­ste tirs­dag i måne­den. Men grup­pen kan sta­dig mødes, for kir­ken er reser­ve­ret til dem. Kaf­fen skal sta­dig tages med hjemmefra.

BRUGSEN ER NU ÅBEN KL. 8 – 18

Fra i mor­gen – 1. okto­ber – ændrer Gyl­ling-Brugs­­en åbning­sti­den. Den åbner kl. 8 og luk­ker kl. 18. Der er skå­ret en halv time om mor­ge­nen og en time om afte­nen, og er en kon­se­kvens af, at elek­tri­ci­te­ten koster det hvi­de ud af øjne­ne. De nye tider bety­der, at ingen med­ar­bej­de­re bli­ver fyret.

FDF Ørting-Fal­ling kan fortsætte

Syv voks­ne har meldt sig til at gå ind som fri­vil­li­ge i FDF-arbej­­det. Og det bety­der, at kred­sen kan fort­sæt­te. Ikke kun børn fra det­te områ­de er med i den loka­le FDF-kreds. Også børn fra Gyl­ling del­ta­ger.
De kan nu alle mødes igen 1. sep­tem­ber kl. 18.30 ved spej­der­hyt­ten på Tof­ten i Ørting.

Mari­an­ne Lyst stopper

Sog­ne­præst Mari­an­ne Lyst har valgt at gå på pen­sion ved års­skif­tet. Inden da har hun ferie, der skal afvik­les, så hen­des afskeds­gud­stje­ne­ster bli­ver holdt 27. novem­ber. Det er i Gyl­ling Kir­ke kl. 9.30, og kl. 10.30 på Alrø.

Pas på kanterne

Cykel­stien mel­lem Ørting og Odder har nu fået et lag asfalt, der har dæk­ket de rev­ner, der for­år­sa­ge­de en del uheld. Den smal­le cykel­sti har der­for nu fået kan­ter, der kan være far­li­ge, hvis cyk­li­ster også lader Tour de Fran­­ce-febe­ren sni­ge sig ind på turen til arbej­de og over­ha­ler. Så pas på.

CYKELSTIERNE SKAL FORBEDRES

”Det kom­mer på i løbet af for­å­ret – i hvert fald inden som­mer­fe­ri­en”.
”Det” er et nyt slid­lag på cykel­sti­er­ne mel­lem Ørting og Odder. Og løf­tet om for­bed­ring af cykel­stien er givet af for­man­den for Kli­­ma- og Pla­n­ud­val­get, Kre­sten Bjer­re i Hor­sens Fol­ke­blad 21. janu­ar. Cyk­li­ster har i lang tid kla­get over de dår­li­ge for­hold, der har bety­det, at man­ge er væltet.

Han søger ind­fly­del­se – brok­ke­ri flyt­ter intet

 

Jan Kjær­s­gaard – måt­te rundt til 13 ban­ker og spa­re­kas­ser, før det ende­lig lyk­ke­des at få et lån til skolen

Jan Kjær­s­gaard brug­te det meste af sin fri­tid i et helt år på at få opret­tet Mar­gret­he­lyst Frisko­le, da kom­mu­nen i 2010 beslut­te­de at ned­læg­ge cen­tralsko­len. Han måt­te sam­men med andre ildsjæ­le på en ørken­van­dring til ikke min­dre end 13 ban­ker og spa­re­kas­ser før det lyk­ke­des – med en kom­mu­ne­ga­ran­ti i ryg­gen – at få et lån på tre mil­li­o­ner kro­ner, så sko­len kun­ne starte.
Også bag­ef­ter fort­sat­te han med at bru­ge tid og ener­gi på sko­len. Nem­lig som som for­mand for besty­rel­sen fra åbnin­gen i 2011 og til sid­ste år.
 
I det hele taget er det ikke meget i vores områ­de, han ikke har været invol­ve­ret i. Fak­tisk kun vand­værk, var­me­værk og menighedsråd.

Han er født og opvok­set i Hund­slund og var egent­lig – siger han selv – genert som dreng. Det var ikke hjem­me­fra, han lær­te, at han skul­le gå ind i fri­vil­ligt arbej­de. For­æl­dre­ne var ikke enga­ge­re­de i noget som helst uden for hjemmet.
Det var hans sto­re­bror til gen­gæld, så det var af ham, Jan lær­te, at hvis man ger­ne vil have ind­fly­del­se, må man enga­ge­re sig. Og det har han så gjort siden.

FRA ØFUG TIL PLEJECENTER
Fami­li­en Kjær­s­gaard har boet i Ørting siden 1998, og har taget aktivt del i lokal­sam­fun­det i alle åre­ne. Jan’s kone påstår, at når han gik til et møde, kom han hjem som formand.
Det er nok en smu­le over­dre­vent, men lidt er der om snakken.
Han gik til gene­ral­for­sam­ling i ØFUG, og var der­ef­ter for­mand i 11 år. Han hjæl­per sta­dig hvert år, når for­e­nin­gen har det sto­re lop­pe­mar­ked i Hal­len. Han er med­lem af skrot & lop­pe­ud­val­get, og det bety­der, at han om lør­da­gen hjæl­per med at koor­di­ne­re lop­per­ne, om søn­da­gen med par­ke­rin­gen og om man­da­gen med oprydningen.
Da hans søn spil­le­de fod­bold, var han træ­ner, og da hans far flyt­te­de ind på ple­je­cen­tret på Bron­ze­al­der­vej blev han for­mand for bru­ger- og pårø­ren­de rådet.
I hans for­ri­ge job i en pri­vat virk­som­hed blev han for­mand for per­so­na­le­for­e­nin­gen og blev valgt til fag­for­e­nin­gens hoved­be­sty­rel­se og for­ret­nings­ud­valg. Så det er ikke helt løgn, at han ikke kun­ne gå til møde et nyt sted uden at kom­me hjem som formand.

Han kun­ne ikke gå til møde uden at kom­me hjem som for­mand, påstår Ulla Kjærsgaard

Når han enga­ge­rer sig i noget, gør han det 100 pro­cent. Og bru­ger den tid, det tager.
I dag arbej­der han som team­ko­or­di­na­tor og sags­be­hand­ler i Soci­al­pæ­da­go­ger­nes A‑kasse. Eller ret­te­re – det er dét arbej­de, han får løn for.

BROKKERI FLYTTER INTET
Lokalt var han for­mand for Fæl­les­rå­det – en paraply­or­ga­ni­sa­tion for områ­dets for­e­nin­ger og for­sy­nings­sel­ska­ber – og en for­lø­ber for det Lokal­råd, som han nu er for­mand for.
Han søger ind­fly­del­sen, for intet bli­ver bed­re af bare at brok­ke sig – man er nødt til at enga­ge­re sig. Det er hans ene man­tra. Det andet er: Man skal ikke spil­de tid og ener­gi på at for­tæl­le, hvad andre er dår­li­ge til. Hel­le­re bru­ge kræf­ter­ne på det, man selv er god til.
Men det kan da godt irri­te­re ham, når han møder brok­ke­re, der ikke selv har rørt en fin­ger for at ændre noget til det bed­re. De skal dog ikke gøre ham mave­sur. Det kla­rer de så glim­ren­de selv.

LOKALRÅDET
Han ved godt, det kan være svært at lok­ke folk ind i besty­rel­ser – for der bin­der man sin tid. Og han ved også, at ens enga­ge­ment ofte føl­ger egne inter­es­ser eller de de for­e­nin­ger og insti­tu­tio­ner, hvor bør­ne­ne er.
Dog så han ger­ne, at fle­re vil­le bak­ke op om Lokal­rå­det, som han nu er for­mand for. Alle over 16 år , der har fast bopæl i områ­det, er med­lem­mer, og rådet er bin­de­led­det til poli­ti­ker­ne og for­valt­nin­gen på rådhuset.
Men han erken­der også, at sam­me Lokal­råd ikke har infor­me­ret sær­lig godt.
Det vil bli­ve ændret. Hjem­mesi­den bli­ver luk­ket – og Face­book­grup­pen bli­ver opprioriteret.
Han mener, det bety­der noget, at bor­ger­ne kan hen­ven­de sig til Lokal­rå­det, hvis der er et pro­blem i områ­det – og at det er et Lokal­råd, der kan tage sagen med ind på råd­hu­set i ste­det for at den enkel­te bor­ger selv skal gøre det. På den måde er lege­plad­sen ble­vet ord­net, og fod­gæn­ger­fel­tet, hvor der før var risi­ko for at fal­de ved kants­te­nen, er ble­vet repa­re­ret. Den læn­ge ønske­de cykel­sti mel­lem Ørting og Gyl­ling er på vej, og tra­fik­sik­ker­he­den på Hor­sens­vej bli­ver for­hå­bent­lig også bed­re, for­di der kom­mer fart­stop­pe­re i beg­ge ender af vejen.
Også otte nye byg­ge­grun­de bli­ver det til.

12 LOKALRÅD ARBEJDER SAMMEN
For øje­blik­ket arbej­der Lokal­rå­det med at fin­de en måde, så alle nye til­flyt­te­re kan bli­ve budt vel­kom­men med infor­ma­tio­ner om alle til­bud i områ­det. Der skal være sik­ker­hed for, at det er alle. Der­for er det ikke nok at opfor­dre nabo­er og andre til at for­tæl­le, hvor nye bebo­e­re flyt­ter ind. Lokal­rå­det arbej­der også med at fær­dig­gø­re den udvik­lings­plan for områ­det, som fire bor­ger­mø­der i efter­å­ret gav input til. Den skal så præ­sen­te­ret efter som­mer­fe­ri­en. Også det vil ske på et borgermøde.
Jan Kjær­s­gaard mener også, det har betyd­ning, at de 12 lokal­råd nu er begyndt at hol­de møder for at dis­ku­te­re fæl­les pro­ble­mer og for at bak­ke hin­an­den op, hvis et områ­de har brug for støt­te. 44 pro­cent af kom­mu­nens ind­byg­ge­re bor i Odders opland – så sam­men er lokal­rå­de­ne stærke.
For Jan Kjær­s­gaard hand­ler det om at være aktiv omkring alt, der kan fast­hol­de områ­det som et godt sted at bo. Og gøre det end­nu bed­re. Et lokal­sam­fund må aldrig gå i stå, for det er akti­vi­te­ter og for­ny­el­ser, der sik­rer, at det overlever.

 

 

 

 

 

 

KALENDER


ÆSKEN HOLDER ÅBENT

Æsken på Alrø hol­der nu åbent hver dag fra kl. 13 – kl. 17. 

LISBETH VISER HAVEN FREM

Og hun giver kaf­fe og småka­ger på gårds­plad­sen 30. juni mel­lem kl. 10 og kl. 17 – det hele er gra­tis. Hvis det reg­ner, dæk­kes der op til kaf­fe-kom-sam­men inden døre. Der vil også være mulig­hed for at se hen­des lil­le land­brugs­mu­se­um i stal­den. Adres­sen er Per­sie­vej 21.

LOKALDYSTEN
Så er det igen tiden til at lands­by­er­nes bebo­e­re dyster om at bevæ­ge sig mest muligt. 14. sep­tem­ber hol­der Lokal­råd og Hal­len lokal­dyst for Ørting Falling.