KORT NYT

Lokal­rå­det aflyser

Refe­rat fra det sene­ste møde i Lokal­rå­det for Ørting-Fal­ling Sog­ne er nu lagt ind under Lokal­råd og for­e­nin­ger.Sid­ste i refe­ra­tet er en del dato­er opli­stet. Men for­man­den, Jan Kjær­s­gaard, siger, at møde­r­ne er aflyst til vide­re p.g.a. Cor­o­­na-situ­a­tio­­nen. Hvor­når de kan gen­op­ta­ges afhæn­ger af, om der kom­mer nye restrik­tio­ner for at dæm­me op for Covid-19’s engel­ske mutation. 

Jule­g­ud­stje­ne­ste aflyst

Alle gud­stje­ne­ster er aflyst fra og med 24. decem­ber til 3. janu­ar.Det har menig­heds­rå­det og præ­ster­ne i Fjord­pa­sto­ra­tet beslut­tet efter anbe­fa­ling fra biskop­per­ne.De sene­ste dage har været præ­get af meget for­skel­li­ge udmel­din­ger. Først men­te biskop­per­ne, at der skul­le hol­des gud­stje­ne­ster. Så måt­te de kun vare 50 minut­ter – og helst være uden sal­mesang. Sund­heds­sty­rel­sen redu­ce­re­de til 30 minut­ter. Og så sent som for to dage siden sag­de provst Dort­he R. Søren­sen: Kom trygt i kir­ke. Men her i 11. time er alle gud­stje­ne­ster alt­så aflyst. 

Jule­ga­ve til FDF

Por­to­bel­los vel­gø­ren­heds­pro­jekt har delt pen­ge ud, og Ørting-Fal­ling FDF har fået 5000, – kr. Til lyk­ke.Nor­malt bli­ver der lavet en afstem­ning på Face­book, og de tre for­e­nin­ger og klub­ber, der får flest stem­mer, deler pen­ge­ne. Men i dis­se tider er intet nor­malt, så Por­to­bel­lo har beslut­tet, at give 5000, – kr til hver af de fire indstil­le­de for­e­nin­ger. Sid­ste år løb ØFUG med før­ste­plad­sen ved afstemningen. 

Slut med fitness

Fra i mor­gen kl. 16 og frem til i hvert fald 3. janu­ar luk­ker fit­ness i Ørting Hal­len som føl­ge af de nye Cor­o­­na-restrik­tio­­ner. Så for dem, der ikke kan und­væ­re den dag­li­ge træ­ning, er der kun et at gøre: Find løbe­sko­e­ne frem.Hal­lens cafe­te­ria luk­ker også. Jule­træ­er kan sta­dig hen­tes ved Hal­len på søn­dag mel­lem kl. 15 – 17. Men der er hver­ken gløgg eller æbleskiver. 

Jens Peter er sta­dig formand

Jens Peter Peter­sen, som var for­mand for Ørting-Fal­lings menig­heds­råd, fort­sæt­ter som for­mand. Men nu for det fæl­les menig­heds­råd for Fjord­pa­sto­ra­tet, der består af hele seks sog­ne. Nem­lig Ørting, Fal­ling, Gyl­ling, Alrø, Hund­slund og Tor­rild.Næst­for­mand er Tri­ne Bil­le, som er valgt i Hundslund. 

Menig­heds­rå­det er dørvogtere

Hvis du er vant til at gå i kir­ke jule­af­ten, så skal du hjem­me­fra i god tid, hvis du ikke vil risi­ke­re at bli­ve afvist i døren. Her står et med­lem af menig­heds­rå­det og age­rer dør­vog­ter. D.v.s. luk­ker de hel­di­ge ind og afvi­ser de uhel­di­ge. På grund af afstands–  og kva­drat­me­ter­krav må antal­let af kir­ke­gæn­ge­re jule­af­ten reduceres. 

De to præ­ster i Fjord­pa­sto­ra­tet har beslut­tet at hol­de en gud­stje­ne­ste i alle seks kir­ker den 24. dec. I Ørting er det alle­re­de kl 13. på Alrø kl. 14.30 og i Fal­ling kl. 16. 

Loka­l­om­rå­dets udviklingsplan

Lokal­rå­dets udvik­lings­plan for Ørting-Fal­ling områ­det lig­ger nu på siden ”Lokal­råd og for­e­nin­ger”.  Her lig­ger også det sene­ste møde­re­fe­rat.Lokal­po­sten vil i den kom­men­de tid sæt­te fokus på nog­le af de pro­ble­mer, som pla­nen viser, der er i områ­det med de fire lands­by­er: Ørting, Fal­ling, Amstrup og Ålstrup. 

Østjy­der mod Kattegatforbindelsen

Der er basis for en østjysk for­e­ning mod Kat­te­gat­for­bin­del­sen. Det står fast efter DN-Odders møde “for­bin­del­se eller for­ban­del­se” i Pak­hu­set i Odder tirs­dag 20. okto­ber. DN-Odder mel­der ud, så snart der er nyt om den fæl­les forening. 

På Sam­sø er en enig kom­mu­nal­be­sty­rel­se imod Kat­te­gat­for­bin­del­sen og 400 bebo­e­re er med­lem­mer af for­e­nin­gen imod den. Face­book­grup­pen ”Nej tak til motor­ve­je og Kat­te­gat­bro fra og til Odder” har på kort tid sam­let 1200 medlemmer. 

Vej­bod fortsætter

Den lil­le vej­bod ved Brand­by­ge­gaard har været så vel­be­søgt, at den fort­sæt­ter. Hver dag vil den bli­ve fyldt op med går­dens øl, æg, kar­to­f­ler og grønt­sa­ger. Men det sto­re jule­mar­ked er aflyst. “Desvær­re”, siger Lone Vitus. “Mar­ke­det ple­jer at være et kæm­pe til­løbs­styk­ke, og folk kom­mer fra hele lan­det. Det kan vi slet ikke sty­re i for­hold til forsamlingsforbuddet”. 

Cor­o­na-jul

Jule­af­tens­dag ple­jer kir­ker­ne at være fyldt til sid­ste plads. Men i år vil Cor­o­­na-restrik­tio­­ner kræ­ve utra­di­tio­nel­le løs­nin­ger – hvis de da ikke bli­ver ophæ­vet før 24. dec. I Midt-og Vestjyl­land vil sports­hal­ler bli­ve taget i brug. 

I Fjord­pa­sto­ra­tet, som rum­mer seks kir­ker, er der “end­nu ikke klar­hed over, hvor­dan julen skal fejres”, oply­ser sog­ne­præst Kåre Schel­de Busk. ”Men vi er gået i tænkeboks”. 

Pla­der for de smadre­de vinduer

Fæl­les Ser­vi­ce og Drift er ved at være fær­dig med opryd­nin­gen ved den gam­le bør­ne­ha­ve på Hav­re­væn­get. Hæk­ken er ble­vet klip­pet, de gam­le og nu råd­ne lege­red­ska­ber er ved at bli­ve fjer­net. Det sam­me er de selvså­e­de træ­er og buske. Til­ba­ge skal kun være et are­al med græs, der kan hol­des nede. Låger­ne til byg­nin­gen er ble­vet lavet og aflåst. Ende­lig er der sat pla­der for de smadre­de vinduer. 

Lor­te Corona”

Med dis­se ord afly­ser Karen og Kim Schlos­ser alle fæl­les­spis­nin­ger i Hal­lens Cafeteria. 

Der kan dog fort­sat købes mad. Men der skal bæres mund­bind, når man ikke sid­der ned. 

Cafe­te­ri­et luk­ker også hver aften kl. 22. Så skal alle være ude. 

To nye med­lem­mer valgt

Godt 30 men­ne­sker mød­te i aften op i Sog­ne­hu­set for at væl­ge med­lem­mer til Fjord­pa­sto­ra­tets fæl­les menig­heds­råd. To gen­gan­ge­re og to helt nye med­lem­mer skal repræ­sen­te­re Ørting og Fal­ling sogne. 

I Ørting blev den nuvæ­ren­de for­mand for menig­heds­rå­det, Jens Peter Peter­sen, valgt sam­men med Git­te Bis­bo Bøgh, der er helt ny i den­ne form for 

fri­vil­ligt arbej­de. Til dag­ligt arbej­der hun som admi­ni­stra­tiv leder på Vestsko­len.Som sted­fortræ­der blev Ton­ny H. Jakob­sen valgt. Også han, der har et entre­pre­nør­fir­ma i Hor­sens, er ny i arbejdet. 

For Fal­ling sogn blev Knud Appel, som er næst­for­mand for det nuvæ­ren­de menig­heds­råd. Han blev valgt sam­men med Lise Færch, som er ope­ra­tions­sy­geple­jer­ske på Hor­sens Syge­hus.Som sup­ple­an­ter blev Kaj Rude­beck og Else Ros­borg valgt. De bor beg­ge i Amstrup. og har beg­ge tid­li­ge­re været med­lem­mer af menig­heds­rå­det for Ørting Falling. 

Han søger ind­fly­del­se – brok­ke­ri flyt­ter intet

 

Jan Kjær­s­gaard – måt­te rundt til 13 ban­ker og spa­re­kas­ser, før det ende­lig lyk­ke­des at få et lån til skolen

Jan Kjær­s­gaard brug­te det meste af sin fri­tid i et helt år på at få opret­tet Mar­gret­he­lyst Frisko­le, da kom­mu­nen i 2010 beslut­te­de at ned­læg­ge cen­tralsko­len. Han måt­te sam­men med andre ildsjæ­le på en ørken­van­dring til ikke min­dre end 13 ban­ker og spa­re­kas­ser før det lyk­ke­des – med en kom­mu­ne­ga­ran­ti i ryg­gen – at få et lån på tre mil­li­o­ner kro­ner, så sko­len kun­ne starte.
Også bag­ef­ter fort­sat­te han med at bru­ge tid og ener­gi på sko­len. Nem­lig som som for­mand for besty­rel­sen fra åbnin­gen i 2011 og til sid­ste år.
 
I det hele taget er det ikke meget i vores områ­de, han ikke har været invol­ve­ret i. Fak­tisk kun vand­værk, var­me­værk og menighedsråd.

Han er født og opvok­set i Hund­slund og var egent­lig – siger han selv – genert som dreng. Det var ikke hjem­me­fra, han lær­te, at han skul­le gå ind i fri­vil­ligt arbej­de. For­æl­dre­ne var ikke enga­ge­re­de i noget som helst uden for hjemmet.
Det var hans sto­re­bror til gen­gæld, så det var af ham, Jan lær­te, at hvis man ger­ne vil have ind­fly­del­se, må man enga­ge­re sig. Og det har han så gjort siden.

FRA ØFUG TIL PLEJECENTER
Fami­li­en Kjær­s­gaard har boet i Ørting siden 1998, og har taget aktivt del i lokal­sam­fun­det i alle åre­ne. Jan’s kone påstår, at når han gik til et møde, kom han hjem som formand.
Det er nok en smu­le over­dre­vent, men lidt er der om snakken.
Han gik til gene­ral­for­sam­ling i ØFUG, og var der­ef­ter for­mand i 11 år. Han hjæl­per sta­dig hvert år, når for­e­nin­gen har det sto­re lop­pe­mar­ked i Hal­len. Han er med­lem af skrot & lop­pe­ud­val­get, og det bety­der, at han om lør­da­gen hjæl­per med at koor­di­ne­re lop­per­ne, om søn­da­gen med par­ke­rin­gen og om man­da­gen med oprydningen.
Da hans søn spil­le­de fod­bold, var han træ­ner, og da hans far flyt­te­de ind på ple­je­cen­tret på Bron­ze­al­der­vej blev han for­mand for bru­ger- og pårø­ren­de rådet.
I hans for­ri­ge job i en pri­vat virk­som­hed blev han for­mand for per­so­na­le­for­e­nin­gen og blev valgt til fag­for­e­nin­gens hoved­be­sty­rel­se og for­ret­nings­ud­valg. Så det er ikke helt løgn, at han ikke kun­ne gå til møde et nyt sted uden at kom­me hjem som formand.

Han kun­ne ikke gå til møde uden at kom­me hjem som for­mand, påstår Ulla Kjærsgaard

Når han enga­ge­rer sig i noget, gør han det 100 pro­cent. Og bru­ger den tid, det tager.
I dag arbej­der han som team­ko­or­di­na­tor og sags­be­hand­ler i Soci­al­pæ­da­go­ger­nes A‑kasse. Eller ret­te­re – det er dét arbej­de, han får løn for.

BROKKERI FLYTTER INTET
Lokalt var han for­mand for Fæl­les­rå­det – en paraply­or­ga­ni­sa­tion for områ­dets for­e­nin­ger og for­sy­nings­sel­ska­ber – og en for­lø­ber for det Lokal­råd, som han nu er for­mand for.
Han søger ind­fly­del­sen, for intet bli­ver bed­re af bare at brok­ke sig – man er nødt til at enga­ge­re sig. Det er hans ene man­tra. Det andet er: Man skal ikke spil­de tid og ener­gi på at for­tæl­le, hvad andre er dår­li­ge til. Hel­le­re bru­ge kræf­ter­ne på det, man selv er god til.
Men det kan da godt irri­te­re ham, når han møder brok­ke­re, der ikke selv har rørt en fin­ger for at ændre noget til det bed­re. De skal dog ikke gøre ham mave­sur. Det kla­rer de så glim­ren­de selv.

LOKALRÅDET
Han ved godt, det kan være svært at lok­ke folk ind i besty­rel­ser – for der bin­der man sin tid. Og han ved også, at ens enga­ge­ment ofte føl­ger egne inter­es­ser eller de de for­e­nin­ger og insti­tu­tio­ner, hvor bør­ne­ne er.
Dog så han ger­ne, at fle­re vil­le bak­ke op om Lokal­rå­det, som han nu er for­mand for. Alle over 16 år , der har fast bopæl i områ­det, er med­lem­mer, og rådet er bin­de­led­det til poli­ti­ker­ne og for­valt­nin­gen på rådhuset.
Men han erken­der også, at sam­me Lokal­råd ikke har infor­me­ret sær­lig godt.
Det vil bli­ve ændret. Hjem­mesi­den bli­ver luk­ket – og Face­book­grup­pen bli­ver opprioriteret.
Han mener, det bety­der noget, at bor­ger­ne kan hen­ven­de sig til Lokal­rå­det, hvis der er et pro­blem i områ­det – og at det er et Lokal­råd, der kan tage sagen med ind på råd­hu­set i ste­det for at den enkel­te bor­ger selv skal gøre det. På den måde er lege­plad­sen ble­vet ord­net, og fod­gæn­ger­fel­tet, hvor der før var risi­ko for at fal­de ved kants­te­nen, er ble­vet repa­re­ret. Den læn­ge ønske­de cykel­sti mel­lem Ørting og Gyl­ling er på vej, og tra­fik­sik­ker­he­den på Hor­sens­vej bli­ver for­hå­bent­lig også bed­re, for­di der kom­mer fart­stop­pe­re i beg­ge ender af vejen.
Også otte nye byg­ge­grun­de bli­ver det til.

12 LOKALRÅD ARBEJDER SAMMEN
For øje­blik­ket arbej­der Lokal­rå­det med at fin­de en måde, så alle nye til­flyt­te­re kan bli­ve budt vel­kom­men med infor­ma­tio­ner om alle til­bud i områ­det. Der skal være sik­ker­hed for, at det er alle. Der­for er det ikke nok at opfor­dre nabo­er og andre til at for­tæl­le, hvor nye bebo­e­re flyt­ter ind. Lokal­rå­det arbej­der også med at fær­dig­gø­re den udvik­lings­plan for områ­det, som fire bor­ger­mø­der i efter­å­ret gav input til. Den skal så præ­sen­te­ret efter som­mer­fe­ri­en. Også det vil ske på et borgermøde.
Jan Kjær­s­gaard mener også, det har betyd­ning, at de 12 lokal­råd nu er begyndt at hol­de møder for at dis­ku­te­re fæl­les pro­ble­mer og for at bak­ke hin­an­den op, hvis et områ­de har brug for støt­te. 44 pro­cent af kom­mu­nens ind­byg­ge­re bor i Odders opland – så sam­men er lokal­rå­de­ne stærke.
For Jan Kjær­s­gaard hand­ler det om at være aktiv omkring alt, der kan fast­hol­de områ­det som et godt sted at bo. Og gøre det end­nu bed­re. Et lokal­sam­fund må aldrig gå i stå, for det er akti­vi­te­ter og for­ny­el­ser, der sik­rer, at det overlever.

 

 

 

 

 

 

KALENDER

SANGEFTERMIDDAGE AFLYSES
San­g­ef­ter­mid­da­ge­ne i Sog­ne­hu­set den før­ste tirs­dag i måne­den afly­ses helt. For­hå­bent­ligt kan de begyn­de igen 1. september. 

TORSDAGSKLUBBEN
…afly­ser klu­b­ef­ter­mid­da­ge­ne i Sog­ne­hu­set frem til 28. februar.

DANSKE SENIORER
Møde­r­ne i Sog­ne­hu­set vil først begyn­de igen 28. febru­ar. Besty­rel­sen vil lave et alter­na­tivt pro­gram, så det er muligt at mødes – også selv om Cor­o­na-restrik­tio­ner­ne ikke bli­ver ophævet. 

AFLYSTMORGENSANGKIRKEN

Tors­dag d. 14. janu­ar kl. 9.30 er der mor­gensang i Ørting Kir­ke og bag­ef­ter fæl­les kaf­fe i Sognehuset.