KORT NYT

Have­gæ­ster betal­te 1300 kr

Der var næsten 1300 kr i de to syl­te-glas mær­ket ØFUG, som stod på bor­de­ne i den lil­le cafe på gårds­plad­sen – der­til kom­mer nog­le ind­be­ta­lin­ger på Mobile­Pay. Pen­ge­ne var gæster­nes beta­ling for ”gra­tis kaf­fe” på gårds­plad­sen, da Lis­beth Jør­gen­sen søn­dag åbne­de den sto­re øko­lo­gi­ske have på Per­sie­vej i Ørting for besø­gen­de. Ca 50 men­ne­sker benyt­te­de sig af det. Pen­ge­ne i syl­te-glas­­se­­ne går ube­skå­ret til ØFUG, som Cor­o­­na-ned­luk­­nin­­gen har ramt hårdt. 

Som­mer­re­stau­rant er tæt på udsolgt

De har valgt, at kun 30 men­ne­sker kan spi­se på Brand­by­ge­gaards som­mer­re­stau­rant de 15 afte­ner i juli, den er åben. Og 10 afte­ner er alle­re­de udsolgt. Så man­ge loka­le og uden­bys gæster vil spi­se, hvor 95 pro­cent af både maden og drik­ke­va­rer­ne er lavet af går­dens egne øko­lo­gi­ske pro­duk­ter – og med fæl­les hjælp dyr­ket på mar­ker og i driv­hus af kok­ken og hen­de, der ser­ve­rer. Der er sta­dig få bil­let­ter til fem afte­ner. De skal bestil­les på Odder­net­tet (https://​www​.odder​bil​let​ten​.dk/​a​r​r​a​n​g​e​m​e​n​t​er/) Der kan du også læse om maden, du har i ven­te. Men sagt med det sam­me – til­hø­rer du den del af men­ne­ske­he­den, der abso­lut skal have kød, må du fin­de et andet sted. 

Sog­neud­flugt til Den Geo­gra­fi­ske Have

19. august kl. 8.10 går bus­sen fra Sog­ne­hu­set i Ørting til kir­ken i Gyl­ling, hvor den sam­ler del­ta­ge­re op kl. 8.15 før turen går til for­sam­lings­hu­set på Alrø kl. 8.30. Turen går til Den Geo­gra­fi­ske Have i Kol­ding. Her er der rund­vis­ning efter­fulgt af mid­dag på restau­rant Den Gyld­ne Hane. Bag­ef­ter går turen vide­re til Sdr.Bjert med rund­vis­ning i kir­ken og kaf­fe på kro­en. Kl. 16 går turen til­ba­ge. Del­ta­gel­se i udflug­ten koster 100 kr. Til­mel­ding til  Jør­gen Jen­sen på mail jensen-​lave@​live.​dk eller tlf. 24943395 

Gene­ral­for­sam­ling i Hallen

Cor­o­­na-restrik­tio­­ner for­sin­ke­de også gene­ral­for­sam­lin­gen i Ørting Hallen. 

Men 1. juli kl. 19 bli­ver den holdt, og som altid har alle bor­ge­re over 15 år i Ørting-Fal­ling sog­ne adgang og stem­me­ret. Det sam­me har med­lem­mer af de for­e­nin­ger, der bru­ger Hal­len. Det gæl­der f.eks. fle­re bebo­e­re i Gyl­ling.På valg er for­mand, sekre­tær, et besty­rel­ses­med­lem og en sup­ple­ant.Tho­mas Tikjøb genop­stil­ler som for­mand. Også Micha­el Hov­mand genop­stil­ler som sekretær. 

Brugs­en støt­ter forsamlingshuset

Da dagens omsæt­ning i Brugs­en i Gyl­ling var gjort op fre­dag, kun­ne udde­ler Krogstrup skri­ve en check på 14.374,75 kr til For­sam­lings­hu­set. Belø­bet sva­rer til 20 pro­cent af dagens omsæt­ning.Som meget andet er for­sam­lings­hu­set også på hæle­ne efter Cor­o­­na-ned­luk­­nin­­gen. Der har hver­ken været soci­a­le arran­ge­men­ter eller udlej­ning til pri­va­te fester. 

Gyl­ling byfest er aflyst

Gyl­ling Kul­tur­for­e­ning kaster nu hånd­klæ­det i rin­gen og afly­ser byfe­sten.Det er Cor­o­­na-krav og mang­len på øko­no­misk sik­ker­hed, der har fået for­e­nin­gen til at tage beslut­nin­gen.Odder byfest er også aflyst. Det bety­der, at Gyl­ling Sport og Idræt – som ØFUG – går glip af en ind­tægt på godt 60.000 kr. 

Gyl­ling vil blomstre

To grøn-bru­­ne græs­a­re­a­ler tæt på sko­len vil bli­ve erstat­tet med blom­ster­be­de. Og ved det lil­le regn­vands-bas­sin skal der plan­tes frugt­træ­er og buske. Alt for at give lands­by­ens bor­ge­re noget smukt at se på og for at øge biodiversiteten. 

Det er Gyl­ling Sko­le og Bør­ne­hus­råd, der sam­men med Lokal­rå­det har fået ide­en og sam­men søgt – og fået – pen­ge til pro­jek­ter­ne fra Kvi­ck­ly – 20.000 kr er kom­met ind på kontoen. 

Slut med selv­pluk jord­bær og ærter

For man­ge i områ­det har det været tra­di­tion at tage til Holt­gaard og pluk­ke jord­bær og ærter. Og hver dag i jord­bær­sæ­so­nen er fri­ske røde bær og poser fyldt med grøn­ne bæl­ge kom­met til Han­dels­plad­sen i Ørting.Men nu er det slut. Anne og Hel­ge har efter man­ge over­vej­el­ser at stop­pe pro­duk­tio­nen af kar­to­f­ler, ærter og jord­bær – luk­ke gård­bu­tik­ken og for­pag­te jor­den ud. De to nær­mer sig pen­sions­al­de­ren. Der­for har de beslut­tet at stoppe. 

Byrå­det bli­ver en kommunalbestyrelse

Når vi skal til valg 16. novem­ber, væl­ger vi ikke repræ­sen­tan­ter til et byråd. Men til en kom­mu­nal­be­sty­rel­se. Alle par­ti­er vedt­og Enheds­li­stens for­slag om nav­ne­æn­dring. I begrun­del­sen for for­sla­get hed­der det, at byråd ”giver det fejl­ag­ti­ge ind­tryk, at Odder by har en sær­sta­tus, og ”byrå­det” har en sær­lig rol­le i for­hold til Odder by frem­for de øvri­ge min­dre byer. Det var ved sid­ste kom­mu­nalvalg en hyp­pigt fore­kom­men­de kri­tik. Den er vi eni­ge i, og vi ønsker at bru­ge det mere kor­rek­te udtryk ”Odder kom­mu­nal­be­sty­rel­se”. Vi er besty­rel­se for hele Odder kom­mu­ne”.Ændrin­gen gæl­der fra 1. janu­ar næste år. 

Cykel­stien blev 2,2 mio kr billigere

Pri­sen for cykel­stien mel­lem Ørting og Gyl­ling blev alt i alt 7,1 mill. kr.  Den var bud­get­te­ret til at koste 9,3 mio – så der er alt­så 2,2 mio kr til­ba­ge på kon­to­en.Cykel­stien blev offi­ci­elt åbnet 16. decem­ber 2019. 200 men­ne­sker ind­vie­de den 4 km lan­ge sti. Siden er den ble­vet brugt af man­ge gåen­de, cyk­len­de og løben­de. Spe­ci­elt under Cor­o­­na-ned­luk­­nin­­gen har man­ge hunde fået den dag­li­ge motion her. I begyn­del­sen lidt lang­somt, men efter­som hund­en fik eje­ren i bed­re form i et hur­ti­ge­re tempo. 

Præ­s­te­går­den solgt – til en præst

Rand­lev-præ­­sten Met­te Rot­h­mann har købt Ørting Præ­s­te­gård, og 1. juni flyt­ter hun ind. 1. okto­ber går hun på pension. 

Huset har været lejet ud siden Ørting-Fal­lings præst, Vibe­ke Døs­sing Rude­beck, blev flyt­tet til Odder og biskop og provst beslut­te­de, at seks landsog­ne kan betje­nes af kun to præster. 

Akti­vi­te­ter – på trods af Corona

På Alrø spil­ler børn og unge fod­bold og rund­bold hver man­dag kl. 15.30. Og på tirs­dag kl.14.00 tyv­star­ter øens pen­tanque klub sæso­nen. Den 16. begyn­der fod­bold­sæ­so­nen i Gyl­ling, og Dan­ske Seni­o­rer Ørting-Fal­ling fort­sæt­ter gåtu­re og spil på FDF-plad­­sen hver man­dag kl. 13.30. Cor­o­na kan ikke stop­pe uden­­dørs-akti­vi­te­ter­­ne, når restrik­tio­ner­ne bli­ver overholdt. 

Tre loka­le stil­ler op

16. novem­ber skal vi til kom­mu­nalvalg.  Fore­lø­big stil­ler tre loka­le op. Det er Klaus Rafa­el Jen­sen fra Fal­ling, der alle­re­de er i kom­mu­nal­be­sty­rel­sen for de kon­ser­va­ti­ve. Og det er John Rosen­høj fra Amstrup, der også alle­re­de har en plads for Dansk Fol­ke­par­ti. Ny er Jan Kjær­s­gaard fra Ørting, der stil­ler op for Soci­al­de­mo­kra­ter­ne. Først efter par­tiets gene­ral­for­sam­ling ved vi, hvil­ket num­mer på listen han bliver. 

Fire loka­le pro­jek­ter fik penge

Kom­mu­nens lokal­råd har delt ud af pen­ge­ne i fæl­les­pulj­en for pro­jek­ter. Fire pro­jek­ter fra vores områ­de fik pen­ge. Lokal­rå­det for Ørting Fal­ling sog­ne fik 40.000 kr til et natur­pro­jekt  ved Older­mands­høj­en på Mose­vej.  Fryse­hu­set i Ålstrup, der er lands­by­ens for­sam­lings­hus, fik 4.735 kr til en ny flag­stang. Gyl­ling For­sam­lings­hus fik 40.000 kr til nyt gulv og Gyl­ling Lokal­råd fik 25.000 kr til øget biodiversitet. 

Defi­ni­tion på optimisme

Den nye café på Alrø, der vil sæl­ge pro­duk­ter lavet af bison kød, isv­af­ler samt kaf­fe og kage, tager alle­re­de nu imod bord­be­stil­lin­ger, for­di ejer­ne for­ven­ter at åbne til påske. De håber på, at Met­te Fre­de­rik­sen til den tid har lem­pet Cor­o­­na-restrik­tio­­ner­­ne. Det er måske nok defi­ni­tio­nen på opti­mis­me, men deler du den, kan du bestil­le bord på hjem­mesi­den http://​alrokg​.dk

Han søger ind­fly­del­se – brok­ke­ri flyt­ter intet

 

Jan Kjær­s­gaard – måt­te rundt til 13 ban­ker og spa­re­kas­ser, før det ende­lig lyk­ke­des at få et lån til skolen

Jan Kjær­s­gaard brug­te det meste af sin fri­tid i et helt år på at få opret­tet Mar­gret­he­lyst Frisko­le, da kom­mu­nen i 2010 beslut­te­de at ned­læg­ge cen­tralsko­len. Han måt­te sam­men med andre ildsjæ­le på en ørken­van­dring til ikke min­dre end 13 ban­ker og spa­re­kas­ser før det lyk­ke­des – med en kom­mu­ne­ga­ran­ti i ryg­gen – at få et lån på tre mil­li­o­ner kro­ner, så sko­len kun­ne starte.
Også bag­ef­ter fort­sat­te han med at bru­ge tid og ener­gi på sko­len. Nem­lig som som for­mand for besty­rel­sen fra åbnin­gen i 2011 og til sid­ste år.
 
I det hele taget er det ikke meget i vores områ­de, han ikke har været invol­ve­ret i. Fak­tisk kun vand­værk, var­me­værk og menighedsråd.

Han er født og opvok­set i Hund­slund og var egent­lig – siger han selv – genert som dreng. Det var ikke hjem­me­fra, han lær­te, at han skul­le gå ind i fri­vil­ligt arbej­de. For­æl­dre­ne var ikke enga­ge­re­de i noget som helst uden for hjemmet.
Det var hans sto­re­bror til gen­gæld, så det var af ham, Jan lær­te, at hvis man ger­ne vil have ind­fly­del­se, må man enga­ge­re sig. Og det har han så gjort siden.

FRA ØFUG TIL PLEJECENTER
Fami­li­en Kjær­s­gaard har boet i Ørting siden 1998, og har taget aktivt del i lokal­sam­fun­det i alle åre­ne. Jan’s kone påstår, at når han gik til et møde, kom han hjem som formand.
Det er nok en smu­le over­dre­vent, men lidt er der om snakken.
Han gik til gene­ral­for­sam­ling i ØFUG, og var der­ef­ter for­mand i 11 år. Han hjæl­per sta­dig hvert år, når for­e­nin­gen har det sto­re lop­pe­mar­ked i Hal­len. Han er med­lem af skrot & lop­pe­ud­val­get, og det bety­der, at han om lør­da­gen hjæl­per med at koor­di­ne­re lop­per­ne, om søn­da­gen med par­ke­rin­gen og om man­da­gen med oprydningen.
Da hans søn spil­le­de fod­bold, var han træ­ner, og da hans far flyt­te­de ind på ple­je­cen­tret på Bron­ze­al­der­vej blev han for­mand for bru­ger- og pårø­ren­de rådet.
I hans for­ri­ge job i en pri­vat virk­som­hed blev han for­mand for per­so­na­le­for­e­nin­gen og blev valgt til fag­for­e­nin­gens hoved­be­sty­rel­se og for­ret­nings­ud­valg. Så det er ikke helt løgn, at han ikke kun­ne gå til møde et nyt sted uden at kom­me hjem som formand.

Han kun­ne ikke gå til møde uden at kom­me hjem som for­mand, påstår Ulla Kjærsgaard

Når han enga­ge­rer sig i noget, gør han det 100 pro­cent. Og bru­ger den tid, det tager.
I dag arbej­der han som team­ko­or­di­na­tor og sags­be­hand­ler i Soci­al­pæ­da­go­ger­nes A‑kasse. Eller ret­te­re – det er dét arbej­de, han får løn for.

BROKKERI FLYTTER INTET
Lokalt var han for­mand for Fæl­les­rå­det – en paraply­or­ga­ni­sa­tion for områ­dets for­e­nin­ger og for­sy­nings­sel­ska­ber – og en for­lø­ber for det Lokal­råd, som han nu er for­mand for.
Han søger ind­fly­del­sen, for intet bli­ver bed­re af bare at brok­ke sig – man er nødt til at enga­ge­re sig. Det er hans ene man­tra. Det andet er: Man skal ikke spil­de tid og ener­gi på at for­tæl­le, hvad andre er dår­li­ge til. Hel­le­re bru­ge kræf­ter­ne på det, man selv er god til.
Men det kan da godt irri­te­re ham, når han møder brok­ke­re, der ikke selv har rørt en fin­ger for at ændre noget til det bed­re. De skal dog ikke gøre ham mave­sur. Det kla­rer de så glim­ren­de selv.

LOKALRÅDET
Han ved godt, det kan være svært at lok­ke folk ind i besty­rel­ser – for der bin­der man sin tid. Og han ved også, at ens enga­ge­ment ofte føl­ger egne inter­es­ser eller de de for­e­nin­ger og insti­tu­tio­ner, hvor bør­ne­ne er.
Dog så han ger­ne, at fle­re vil­le bak­ke op om Lokal­rå­det, som han nu er for­mand for. Alle over 16 år , der har fast bopæl i områ­det, er med­lem­mer, og rådet er bin­de­led­det til poli­ti­ker­ne og for­valt­nin­gen på rådhuset.
Men han erken­der også, at sam­me Lokal­råd ikke har infor­me­ret sær­lig godt.
Det vil bli­ve ændret. Hjem­mesi­den bli­ver luk­ket – og Face­book­grup­pen bli­ver opprioriteret.
Han mener, det bety­der noget, at bor­ger­ne kan hen­ven­de sig til Lokal­rå­det, hvis der er et pro­blem i områ­det – og at det er et Lokal­råd, der kan tage sagen med ind på råd­hu­set i ste­det for at den enkel­te bor­ger selv skal gøre det. På den måde er lege­plad­sen ble­vet ord­net, og fod­gæn­ger­fel­tet, hvor der før var risi­ko for at fal­de ved kants­te­nen, er ble­vet repa­re­ret. Den læn­ge ønske­de cykel­sti mel­lem Ørting og Gyl­ling er på vej, og tra­fik­sik­ker­he­den på Hor­sens­vej bli­ver for­hå­bent­lig også bed­re, for­di der kom­mer fart­stop­pe­re i beg­ge ender af vejen.
Også otte nye byg­ge­grun­de bli­ver det til.

12 LOKALRÅD ARBEJDER SAMMEN
For øje­blik­ket arbej­der Lokal­rå­det med at fin­de en måde, så alle nye til­flyt­te­re kan bli­ve budt vel­kom­men med infor­ma­tio­ner om alle til­bud i områ­det. Der skal være sik­ker­hed for, at det er alle. Der­for er det ikke nok at opfor­dre nabo­er og andre til at for­tæl­le, hvor nye bebo­e­re flyt­ter ind. Lokal­rå­det arbej­der også med at fær­dig­gø­re den udvik­lings­plan for områ­det, som fire bor­ger­mø­der i efter­å­ret gav input til. Den skal så præ­sen­te­ret efter som­mer­fe­ri­en. Også det vil ske på et borgermøde.
Jan Kjær­s­gaard mener også, det har betyd­ning, at de 12 lokal­råd nu er begyndt at hol­de møder for at dis­ku­te­re fæl­les pro­ble­mer og for at bak­ke hin­an­den op, hvis et områ­de har brug for støt­te. 44 pro­cent af kom­mu­nens ind­byg­ge­re bor i Odders opland – så sam­men er lokal­rå­de­ne stærke.
For Jan Kjær­s­gaard hand­ler det om at være aktiv omkring alt, der kan fast­hol­de områ­det som et godt sted at bo. Og gøre det end­nu bed­re. Et lokal­sam­fund må aldrig gå i stå, for det er akti­vi­te­ter og for­ny­el­ser, der sik­rer, at det overlever.

 

 

 

 

 

 

KALENDER

SANGEFTERMIDDAGE BEGYNDER IGEN

San­g­ef­ter­mid­da­ge­ne i Sog­ne­hu­set, der var aflyst hele for­å­ret p.g.a. Cor­o­na-restrik­tio­ner­ne, begyn­der igen.
Før­ste gang vil være tirs­dag d. 7. sep­tem­ber kl. 14 – kl. 16.30. Og så er det før­ste tirs­dag i hver måned til og med 3. maj 2022.

TORSDAGSKLUBBENS PROGRAM
Pro­gram for efter­å­ret og for­å­ret 2022 er nu lagt ind under lokal­råd & foreninger

DANSKE SENIORES PROGRAM
Pro­gram for efter­å­ret og for for­å­ret 2022 er nu lagt ind under lokal­råd & foreninger

GENERALFORSAMLING

Ons­dag d. 25. aug. hol­der Lokal­hi­sto­risk Arkiv for Gyl­ling og Omegn gene­ral­for­sam­ling på Gyl­ling Sko­le.
Den begyn­der kl. 19.

MORGENSANG

Tors­dag d. 9. sep­tem­ber kl. 9.30 er der igen mor­gensang i kir­ken fulgt op af fæl­les kaf­fe i Sog­ne­hu­set på Bilsbækvej