KORT NYT

LUK IKKE DE TRÆNGENDE IND

Hvis det rin­ger på døren og frem­me­de beder om lov til at bru­ge dit toilet, skal du ikke luk­ke de træn­gen­de ind. For når de går igen, mang­ler du fle­re gen­stan­de. Den ene er en kvinde. 

Det har ældre bebo­e­re i Gyl­ling ople­vet, da de var ven­li­ge mod de frem­me­de. Ven­lig­he­den blev ikke gen­gældt. Så glem med­men­ne­ske­lig­he­den – luk og lås døren. Ring til din nabo eller en anden, hvis de bli­ver uden for. 

GENERALFORSAMLING

Alle over 16 år, som bor fat i Ørting-Fal­ling Sog­ne, er med­lem­mer af Lokal­rå­det. Også selv om de hver­ken har udfyldt en blan­ket eller betalt kon­tin­gent, som ellers er det almin­de­li­ge, når man bli­ver med­lem af en for­e­ning.  De kan møde op til gene­ral­for­sam­lin­gen og stem­me. Det­te års gene­ral­for­sam­ling fin­der sted d. 29. marts kl. 19 – 21.30 hos Dine­sen i Fal­ling. Lokal­rå­det har eksi­ste­ret siden okto­ber 2014 og skal være områ­dets kon­takt til kom­mu­nal­be­sty­rel­se og for­valt­ning.  Hvis du vil se, hvad rådet arbej­der med, så find alle møde­re­fe­ra­ter på Lokal­po­sten under Lokal­råd og foreninger. 

STØTTE TIL HANDELSPLADSEN

Der er luk­ket så meget som muligt for fry­se­re og køle­re på Han­dels­plad­sen, men alli­ge­vel koster elek­tri­ci­te­ten det hvi­de ud af øjne­ne.  Men Pan­de­ka­ge­bi­len og støt­te­bi­drag ind­brag­te på få timer 16.000 kro­ner – eller et beløb, der bety­der, at reg­nin­gen fra elek­tri­ci­tets­sel­ska­bet for en måneds for­brug, kan beta­les. Pan­de­ka­ge­bi­len done­re­de pen­ge­ne fra to timers salg ved Han­dels­plad­sen, og lands­by­ens bebo­e­re bak­ke­de op og spi­ste fyld­te pan­de­ka­ger til aftens­mad. Den sam­me hjælp fik Dagli’Brugsen i Gylling. 

PANDEKAGEBILEN STØTTER LOKALE

Den 9. decem­ber mel­lem kl. 16 og 18 kan man købe pan­de­ka­ger med fyld ved Han­dels­plad­sen i Ørting. Pen­ge­ne fra sal­get går ube­skå­ret til hjælp til at beta­le el-reg­­nin­­gen. I går var Pan­de­ka­ge­bi­len ved Gyl­ling-Brugs­­en – også for at give et til­skud til de sti­gen­de udgifter. 

Valg flyt­ter sang til kirken

Stem­me­bok­se og valg­til­for­ord­ne­de ryk­ker 1. novem­ber ind i Sog­ne­hu­set og fortræn­ger den sang­grup­pe, som ple­jer at mødes der før­ste tirs­dag i måne­den. Men grup­pen kan sta­dig mødes, for kir­ken er reser­ve­ret til dem. Kaf­fen skal sta­dig tages med hjemmefra. 

BRUGSEN ER NU ÅBEN KL. 8 – 18

Fra i mor­gen – 1. okto­ber – ændrer Gyl­ling-Brugs­­en åbning­sti­den. Den åbner kl. 8 og luk­ker kl. 18. Der er skå­ret en halv time om mor­ge­nen og en time om afte­nen, og er en kon­se­kvens af, at elek­tri­ci­te­ten koster det hvi­de ud af øjne­ne. De nye tider bety­der, at ingen med­ar­bej­de­re bli­ver fyret. 

FDF Ørting-Fal­ling kan fortsætte

Syv voks­ne har meldt sig til at gå ind som fri­vil­li­ge i FDF-arbej­­det. Og det bety­der, at kred­sen kan fort­sæt­te. Ikke kun børn fra det­te områ­de er med i den loka­le FDF-kreds. Også børn fra Gyl­ling del­ta­ger.De kan nu alle mødes igen 1. sep­tem­ber kl. 18.30 ved spej­der­hyt­ten på Tof­ten i Ørting. 

Mari­an­ne Lyst stopper

Sog­ne­præst Mari­an­ne Lyst har valgt at gå på pen­sion ved års­skif­tet. Inden da har hun ferie, der skal afvik­les, så hen­des afskeds­gud­stje­ne­ster bli­ver holdt 27. novem­ber. Det er i Gyl­ling Kir­ke kl. 9.30, og kl. 10.30 på Alrø. 

Pas på kanterne

Cykel­stien mel­lem Ørting og Odder har nu fået et lag asfalt, der har dæk­ket de rev­ner, der for­år­sa­ge­de en del uheld. Den smal­le cykel­sti har der­for nu fået kan­ter, der kan være far­li­ge, hvis cyk­li­ster også lader Tour de Fran­­ce-febe­ren sni­ge sig ind på turen til arbej­de og over­ha­ler. Så pas på. 

CYKELSTIERNE SKAL FORBEDRES

”Det kom­mer på i løbet af for­å­ret – i hvert fald inden som­mer­fe­ri­en”.”Det” er et nyt slid­lag på cykel­sti­er­ne mel­lem Ørting og Odder. Og løf­tet om for­bed­ring af cykel­stien er givet af for­man­den for Kli­­ma- og Pla­n­ud­val­get, Kre­sten Bjer­re i Hor­sens Fol­ke­blad 21. janu­ar. Cyk­li­ster har i lang tid kla­get over de dår­li­ge for­hold, der har bety­det, at man­ge er væltet. 

KAFFEN SERVERESKIRKEN

Så meget er aflyst eller udskudt. Men ikke mor­gensan­gen i kir­ken. Den bli­ver gen­nem­ført 13. janu­ar kl. 9.30 som plan­lagt. Ene­ste ændring er, at der ikke bag­ef­ter er mor­genkaf­fe i Sog­ne­hu­set. Kaf­fen bli­ver den­ne gang ser­ve­ret i kir­ken. Virus-reg­­ler­­ne bli­ver over­holdt, så det er trygt at deltage. 

AFLYSNINGER RAMMER ÆLDRE MENNESKER

Dan­ske Seni­o­rer afly­ser gene­ral­for­sam­lin­gen 10. janu­ar, men håber at kun­ne hol­de den 14. marts kl. 13.30. For­e­nin­gen kan dog glæ­de sig over, at 50 ældre nåe­de at del­ta­ge i jule­mid­da­gen med mad fra Sko­v­bak­ken, før alt luk­ke­de ned. Tors­dags­klub­ben begyn­der først igen 20. janu­ar. Spi­se­ven­ner håber dog at kun­ne sam­le ældre men­ne­sker i Ørting Hal­lens Café d. 18. janu­ar kl. 12. Bli­ver restrik­tio­ner­ne ikke stram­met yder­li­ge­re, lever Cafe­en op til kravene. 

Cor­o­na-aflys­ning

Der bli­ver ingen jule­kon­cert i Fal­ling Kir­ke 14. decem­ber. Menig­heds­rå­det har beslut­tet, at kon­cer­ten med Odder Voi­ces ikke skal gen­nem­fø­res på grund af risi­ko­en for smit­te med Cor­o­­na-virus – eller en af Covid 19’s efter­hån­den man­ge vari­an­ter. End­nu er der ingen mel­din­ger om jule­g­ud­stje­ne­ster­ne i Fjord­pa­sto­ra­tets kirker. 

TRE FRA VORES OMRÅDE VALGT

Den nye kom­mu­nal­be­sty­rel­se får tre med­lem­mer fra vores område. 

Det er Katja Ive­sø fra Gyl­ling valgt for de radi­ka­le, Klaus Rafa­el Jen­sen fra Fal­ling – valgt for de kon­ser­va­ti­ve og Lene Aagaard fra Ørting – valgt for Venstre. 

Det var meget tæt på, at også Jan Kjær­s­gaard fra Ørting var ble­vet valgt. Hav­de han fået 10 mere end de 147 per­son­li­ge stem­mer, han fik, var han også ble­vet valgt. 

Stem­me­pro­cen­ter­ne svin­ge­de en del i områ­det. På Alrø valg­te 88,8 pro­cent af væl­ger­ne at stem­me, i Ørting-Fal­ling var det 74,3 pro­cent og Gyl­ling kun 68,7 procent. 

FØRSTE CORONA-AFLYSNING

Lone Vitus og Søren Kvist på Brand­by­ge­gaard afly­ser årets jule­mar­ked med den begrun­del­se, at “intet tyder på, at det er en god idé at brin­ge man­ge men­ne­sker sam­men inden­dørs de kom­men­de måneder”. 

Der er man­ge timers for­be­re­del­se i at få det sto­re mar­ked i træla­den til­ret­telagt. Og det kan være spildt, hvis tal­le­ne for antal­let af smit­te­de og hospi­tal­s­ind­lag­te fort­sæt­ter med at sti­ge. Der­for væl­ger de at afly­se alle­re­de nu. 

Hen­ry – en ordent­lig lokalpolitiker

Ingen med pro­ble­mer gik for­gæ­ves til Hen­ry. ”Sådan kan man ikke behand­le folk”, sag­de han, og så gik han i aktion. Om Hen­ry sag­de folk, at han var ordent­lig, og det fik man­ge, som ikke kun­ne drøm­me om at stem­me på hans par­ti – Rets­for­bun­det – til fol­ke­tings­valg, til at stem­me på ham den ene gang efter den anden, når loka­le poli­ti­ke­re skul­le vælges.

Han var med­lem af Ørting Fal­ling Sog­ne­råd fra 1950 til 1954 og igen fra 1958 til 1970, hvor han var for­mand for sog­ne­rå­det. Og efter kom­mu­nal­re­for­men var han med­lem af kom­mu­nal­be­sty­rel­sen for Odder frem til 1986.

Hen­ry Jen­sen holdt til det sid­ste fast i de min­dre lokal­sam­funds kvaliteter

Hen­ry Jen­sen repræ­sen­te­re­de par­ti­et Rets­for­bun­det. Det eksi­ste­rer sta­dig – men lever nu op til den gam­le fra­se om, at med­lem­mer­ne kan hol­de møde i en tele­fon­boks. Par­ti­et har 100 års jubilæum i år. Det byg­ge­de – og byg­ger – på ide­en om, at jor­den til­hø­rer os alle. Der­for bør alle vær­di­stig­nin­ger på jord ind­dra­ges og læg­ges i fæl­les­ska­bets kas­se. På den måde kan man und­gå al anden beskat­ning. (Læs mere her ). Og den tan­ke holdt Hen­ry fast i. Da han var 99 år blev han i en arti­kel i muse­ets års­skrift – I GODT SELSKAB – cite­ret for at sige:
”Hvis sta­ten hav­de ind­kas­se­ret de sene­ste 10 års enor­me vær­di­stig­nin­ger på jor­den, så vil­le vi for­ment­lig have været fri for de man­ge spekulanter…staten (kun­ne) have brugt vær­di­stig­nin­ger­ne til gavn for et bed­re samfund…”.

HØJSKOLEN REDDEDE FREMTIDEN
Hen­ry blev født i 1912 i Feld­bal­le på Djursland, hvor hans far var landpost.

Klank Højsko­le red­de­de Hen­rys fremtid

Han var kvik i hove­d­et, og sko­len anbe­fa­le­de, at han skul­le gå i gym­na­si­et. Men det rak­te pen­ge­ne hjem­me ikke til, så han måt­te som 14-årig ud og tje­ne bøn­der, som det hed, og det gjor­de han så i syv år. Men i 1933 tog han, som han siger til Sog­ne­bla­det vin­te­r­en 2010/​2011, ”en rask beslut­ning, og kom til Klank Højsko­le, hvor de hav­de land­brugs­fag. Jeg hav­de ikke mulig­hed for at beta­le hele ophol­det selv, men for­stan­de­ren fandt lidt pen­ge. Her lær­te jeg at være kon­tro­las­si­stent, det red­de­de min fremtid”.
En kon­tro­las­si­stent tog rundt til går­de­ne og tog prø­ver af mæl­ken. Han kon­trol­le­re­de den enkel­te ko’s yde­ev­ne – hvor meget mælk giver den i kilo – og mæl­kens fedt­pro­cent, for at få at vide, hvor meget smør, der kun­ne produceres.
Hen­ry blev cyk­len­de kon­tro­las­si­stent i Ørting Fal­ling områ­det. Han boe­de på de går­de, han besøg­te, og der fik han også kosten.
Sene­re blev han uddan­net regn­skabs­fø­rer, og lave­de også i en meget høj alder regn­skab for landmænd.
I 1946 blev han gift med Mag­gy, som var enke med to små piger. De flyt­te­de i 1951 til Amstrup, hvor de boe­de på Maggy’s for­æl­dres lil­le land­brugs­e­jen­dom. Den køb­te de, og Hen­ry boe­de der i 60 år. Han flyt­te­de først  få måne­der, før han døde.
På Alrø­vej, hvor stien går op til Amstrup Enge, står en bænk med hans navn.

HAN SATTE SIT PRÆG
Hen­ry var sog­ne­rå­ds­for­mand i Ørting Fal­ling fra 1958 til 1970, hvor områ­det blev en del af Odder kom­mu­ne, og

Sko­len skul­le have været pla­ce­ret tæt­te­re på Ørting, efter Hen­ry Jen­sens mening

han sat­te sit præg på området.
Han var med, da cen­tralsko­len blev byg­get. Nye sko­ler hav­de været dis­ku­te­ret siden 1938 – uden at der var sket noget, for der var sto­re uenig­he­der. Uenig­he­den hand­le­de om én eller to sko­ler. Men i 1958 blev der skabt enig­hed om en fæl­les sko­le for bør­ne­ne i de to sog­ne. De fle­ste vil­le have sko­len, hvor den lig­ger i dag. Hen­ry vil­le have, den skul­le lig­ge på den anden side af Hor­sens­vej ind mod Ørting. Det vil­le give de fle­ste børn den kor­te­ste sko­le­vej – og de fle­ste vil­le slip­pe for at skul­le kryd­se den tra­fi­ke­re­de Hor­sens­vej. Men sådan blev det så ikke. Hav­de de den­gang fulgt Hen­ry, var frisko­len måske ble­vet en stør­re del af lokal­sam­fun­dets akti­vi­te­ter – let­te­re at nå og der­for let­te­re at bru­ge for fle­re – og en mere natur­lig del af lands­by­en Ørting. 

STORT ER IKKE SMUKT
Hen­ry stod i spid­sen for at få byg­get et ple­je­hjem i Ørting, så gam­le men­ne­sker kun­ne bli­ve i det kend­te områ­de, og han ord­ne­de finan­si­e­rin­gen ved at gå til Landbobanken.
For ham var det vig­tigt, at ple­je­hjem­met blev byg­get før kom­mu­nal­re­for­men. ”Skal de først bestem­me i Odder, bli­ver pen­ge­kas­sen smæk­ket i”, sag­de han.
Han accep­te­re­de aldrig, at stort er godt og smukt. Tværtimod.

Sog­ne­rå­dets gam­le møb­ler står i møde­lo­ka­let på Fon­den Ørting

I alle de 35 år, han var aktiv i poli­tik, holdt han fast i de min­dre lokal­sam­funds kva­li­te­ter og han var meget lidt glad, da kom­mu­nal­re­for­men i 1970 redu­ce­re­de antal­let af kom­mu­ner fra 1098 til 277.
”En kom­mu­ne er ikke en for­ret­ning”, sag­de han. ”Den er først og frem­mest et fæl­les­skab, og der må være græn­ser for, hvad der skal sam­les i Odder”. Reg­ne­ark var ikke noget for den gam­le regnskabsfører.
Hen­ry var med til at sæt­te gang i mere bolig­byg­ge­ri i Ørting, og med til at etab­le­re som­mer­hu­s­om­rå­der­ne i Amstrup – Sko­v­gårds­væn­get og Amstrup Ege. Han var med­lem af kom­mu­nal­be­sty­rel­sen i Odder fra 1970 til 1986 – alle åre­ne for Rets­for­bun­det. Da Hen­ry valg­te at stop­pe, miste­de par­ti­et dets ene­ste valg­te medlem.

FORTSATTE MED AT BLANDE SIG
Som kom­mu­nal­be­sty­rel­ses­med­lem var han oplan­dets mand. Og han fort­sat­te med at blan­de sig. I et fød­sels­dags-inter­view, da han blev 90 år, gjor­de han opmærk­som på, at veje­ne i oplan­det var i en elen­dig til­stand, og opfor­dre kom­mu­nal­be­sty­rel­sen til at hol­de op med at snak­ke om og bru­ge pen­ge på Tor­vet i Odder: ”Der lig­ger i for­vej­en man­ge pen­ge i det torv, men funk­tio­nen er ikke ændret og plad­sen kan ikke bli­ve stør­re. Hvis man vil dri­ve en kom­mu­ne som Odder, så er det ikke kun byen, men alle bor­ge­re, der skal mær­ke, de er med­bor­ge­re i en god kom­mu­ne – man skal gøre noget for alle borgere”.
I inter­viewet kri­ti­se­re­de han også nedskæ­rin­ger på hjem­me­hjæl­pen. At man skæ­rer ned, hvor beho­vet er størst – ”sådan kan man ikke behand­le folk”.
Han var med til at opret­te kom­mu­nens ældre­råd og var også med­lem. Han holdt sig aktiv med fol­ke­dans og ved at spil­le brid­ge to gan­ge om ugen. Men da han var 99 år – næsten 100 – flyt­te­de han ind på ple­je­hjem­met på Bron­ze­al­der­vej i Odder. Og det var han ikke ked af – håbe­de, der vil­le være mulig­hed for snak og kort­spil. Men han nåe­de ikke at være der så læn­ge. Hen­ry den ordent­li­ge døde få uger før han 15. marts 2012 vil­le være fyldt 100 år.

Artik­len byg­ger på:
Hen­ry Jen­sen, Amstrup – I Godt Sel­skab, 2011
Diver­se avisartikler
Arti­kel i Sog­ne­bla­det vin­te­r­en 2010/​2011
Interviews

 

 

 

 

KALENDER

LOPPEMARKED ALRØ RUNDT

27. – 28. maj kl. 10 – 16 beg­ge dage hol­der Alrø lop­pe­mar­ked. Der vil være boder over hele øen.

PINSE GARAGESALG

28.maj kl. 10 – 15 fejrer børn og voks­ne i Gyl­ling pin­sen med gara­ge­salg. Der vil være boder over hele landsbyen.

CIRKUSHALLEN

04. juni kl. 15 er Cir­kus Mascot i Ørting Hal­len med fore­stil­lin­gen “Glad i låget”. Det er cir­kus i bør­ne­høj­de for hele fami­li­en. Bil­let­ter kan købes her

GRUNDLOVSFEST VED MØLLEN
05. juni fra kl. 14 – 17 invi­te­rer Katja Ive­søe og Kas­per Toms­høj til grund­lovs­fest ved Gyl­ling Møl­le. Taler og underholdning. 

PROGRAMMER:

Pro­gram­mer­ne for akti­vi­te­ter­ne i Dan­ske Seni­o­rer og i Tors­dags­klub­ben er nu lagt ind under “Lokal­råd og for­e­nin­ger”. Se et væld af akti­vi­te­ter som fored­rag, kort­spil, hyg­ge, fæl­les­spis­nin­ger og udflugter.