KORT NYT

Pen­sio­ni­st­for­e­ning fyl­der 70 år

Den begynd­te som Gyl­ling Alder­s­ren­te­for­e­ning – nu hed­der den Gyl­ling Pen­sio­ni­st­for­e­ning. Og på ons­dag har den eksi­ste­ret i 70 år. Det vil to dage efter bli­ve fejret i For­sam­lings­hu­set med fore­lø­big 60 del­ta­ge­re. Det vil ske med sang, musik, mad og drik­ke – men også med et lil­le fored­rag om for­e­nin­gens histo­rie. Den kan ellers være svær at styk­ke sam­men, for som det gæl­der for man­ge for­e­nin­ger, er også Alder­s­for­e­nin­gens refe­ra­ter m.v. for de før­ste otte år for­s­vun­det. Det var før vi fik lokalarkiverne. 

Spi­se­ven­ner mødes igen

San­ge fra Højsko­­le-sang­­bo­­gen, hyg­ge­ligt samvær og god mad. Det er pro­gram­punk­ter­ne, når Spi­se­ven­ner mødes. Og det gør de igen efter en læn­ge­re Cor­o­­na-pau­­se 21. sep­tem­ber kl. 12. i For­sam­lings­hu­set i Fal­ling, hvor Git­te Dine­sen står for maden, som koster 70 kr. 

Spi­se­ven­ner et til­bud til alle over 60 år i Ørting-Fal­ling områ­det. Og 31 har alle­re­de meldt sig til at være med. Men der er plads til fle­re. Fri­vil­li­ge hen­ter og brin­ger, hvis del­ta­ger­ne ikke har køre­lej­lig­hed. Lige nu mang­ler fire hjæl­pe­re. Har du lyst til at tage en tørn, kan du rin­ge til Poul Hen­ning: 22383692. 

Fire lands­by­mø­der om udviklingsplan

Lokal­rå­det for Ørting Fal­ling Sog­ne ønsker at høre bor­ger­nes mening om udvik­lings­pla­nen for vores områ­de, og at få input fra bor­ger­ne om de pro­ble­mer og mulig­he­der, som de mener, at Lokal­rå­det skal arbej­de vide­re med. Der­for vil der bli­ve holdt fire møder – et for hver lands­by.Ons­dag den 15. sep­tem­ber kl. 19 for bebo­er­ne i Ålstrup i Fryse­hu­set. Ons­dag den 22. sep­tem­ber kl. 19 for bebo­er­ne i Amstrup i Fal­ling Festlokaler/​​Dinesen. Ons­dag den 29. sep­tem­ber kl. 19 for bebo­er­ne i Fal­ling i Fal­ling Festlokaler/​​Dinesen. Og ons­dag den 6. okto­ber kl. 19 for bebo­er­ne i Ørting i Sog­ne­hu­set.Udvik­lings­pla­nen lig­ger under “Lokal­råd og for­e­nin­ger” her på Lokalposten. 

Bør­ne­ha­ven åbner igen

Bør­ne­ha­ven på Hav­re­væn­get i Ørting er ble­vet shin­et op og åbner igen. Men kun mid­ler­ti­digt i et par måne­der. Og ikke for børn i Ørting. Men for børn i Odder, som skal trans­por­te­res med bus. For i Odder mang­ler plad­ser. DOMI Bolig har pla­ner om at byg­ge 16 leje­bo­li­ger på Hav­re­væn­get, så bør­ne­ha­ven og de to gam­le seni­o­r­bo­li­gerskal pæres ned. 

Have­gæ­ster betal­te 1300 kr

Der var næsten 1300 kr i de to syl­te-glas mær­ket ØFUG, som stod på bor­de­ne i den lil­le cafe på gårds­plad­sen – der­til kom­mer nog­le ind­be­ta­lin­ger på Mobile­Pay. Pen­ge­ne var gæster­nes beta­ling for ”gra­tis kaf­fe” på gårds­plad­sen, da Lis­beth Jør­gen­sen søn­dag åbne­de den sto­re øko­lo­gi­ske have på Per­sie­vej i Ørting for besø­gen­de. Ca 50 men­ne­sker benyt­te­de sig af det. Pen­ge­ne i syl­te-glas­­se­­ne går ube­skå­ret til ØFUG, som Cor­o­­na-ned­luk­­nin­­gen har ramt hårdt. 

Som­mer­re­stau­rant er tæt på udsolgt

De har valgt, at kun 30 men­ne­sker kan spi­se på Brand­by­ge­gaards som­mer­re­stau­rant de 15 afte­ner i juli, den er åben. Og 10 afte­ner er alle­re­de udsolgt. Så man­ge loka­le og uden­bys gæster vil spi­se, hvor 95 pro­cent af både maden og drik­ke­va­rer­ne er lavet af går­dens egne øko­lo­gi­ske pro­duk­ter – og med fæl­les hjælp dyr­ket på mar­ker og i driv­hus af kok­ken og hen­de, der ser­ve­rer. Der er sta­dig få bil­let­ter til fem afte­ner. De skal bestil­les på Odder­net­tet (https://​www​.odder​bil​let​ten​.dk/​a​r​r​a​n​g​e​m​e​n​t​er/) Der kan du også læse om maden, du har i ven­te. Men sagt med det sam­me – til­hø­rer du den del af men­ne­ske­he­den, der abso­lut skal have kød, må du fin­de et andet sted. 

Sog­neud­flugt til Den Geo­gra­fi­ske Have

19. august kl. 8.10 går bus­sen fra Sog­ne­hu­set i Ørting til kir­ken i Gyl­ling, hvor den sam­ler del­ta­ge­re op kl. 8.15 før turen går til for­sam­lings­hu­set på Alrø kl. 8.30. Turen går til Den Geo­gra­fi­ske Have i Kol­ding. Her er der rund­vis­ning efter­fulgt af mid­dag på restau­rant Den Gyld­ne Hane. Bag­ef­ter går turen vide­re til Sdr.Bjert med rund­vis­ning i kir­ken og kaf­fe på kro­en. Kl. 16 går turen til­ba­ge. Del­ta­gel­se i udflug­ten koster 100 kr. Til­mel­ding til  Jør­gen Jen­sen på mail jensen-​lave@​live.​dk eller tlf. 24943395 

Gene­ral­for­sam­ling i Hallen

Cor­o­­na-restrik­tio­­ner for­sin­ke­de også gene­ral­for­sam­lin­gen i Ørting Hallen. 

Men 1. juli kl. 19 bli­ver den holdt, og som altid har alle bor­ge­re over 15 år i Ørting-Fal­ling sog­ne adgang og stem­me­ret. Det sam­me har med­lem­mer af de for­e­nin­ger, der bru­ger Hal­len. Det gæl­der f.eks. fle­re bebo­e­re i Gyl­ling.På valg er for­mand, sekre­tær, et besty­rel­ses­med­lem og en sup­ple­ant.Tho­mas Tikjøb genop­stil­ler som for­mand. Også Micha­el Hov­mand genop­stil­ler som sekretær. 

Brugs­en støt­ter forsamlingshuset

Da dagens omsæt­ning i Brugs­en i Gyl­ling var gjort op fre­dag, kun­ne udde­ler Krogstrup skri­ve en check på 14.374,75 kr til For­sam­lings­hu­set. Belø­bet sva­rer til 20 pro­cent af dagens omsæt­ning.Som meget andet er for­sam­lings­hu­set også på hæle­ne efter Cor­o­­na-ned­luk­­nin­­gen. Der har hver­ken været soci­a­le arran­ge­men­ter eller udlej­ning til pri­va­te fester. 

Gyl­ling byfest er aflyst

Gyl­ling Kul­tur­for­e­ning kaster nu hånd­klæ­det i rin­gen og afly­ser byfe­sten.Det er Cor­o­­na-krav og mang­len på øko­no­misk sik­ker­hed, der har fået for­e­nin­gen til at tage beslut­nin­gen.Odder byfest er også aflyst. Det bety­der, at Gyl­ling Sport og Idræt – som ØFUG – går glip af en ind­tægt på godt 60.000 kr. 

Gyl­ling vil blomstre

To grøn-bru­­ne græs­a­re­a­ler tæt på sko­len vil bli­ve erstat­tet med blom­ster­be­de. Og ved det lil­le regn­vands-bas­sin skal der plan­tes frugt­træ­er og buske. Alt for at give lands­by­ens bor­ge­re noget smukt at se på og for at øge biodiversiteten. 

Det er Gyl­ling Sko­le og Bør­ne­hus­råd, der sam­men med Lokal­rå­det har fået ide­en og sam­men søgt – og fået – pen­ge til pro­jek­ter­ne fra Kvi­ck­ly – 20.000 kr er kom­met ind på kontoen. 

Slut med selv­pluk jord­bær og ærter

For man­ge i områ­det har det været tra­di­tion at tage til Holt­gaard og pluk­ke jord­bær og ærter. Og hver dag i jord­bær­sæ­so­nen er fri­ske røde bær og poser fyldt med grøn­ne bæl­ge kom­met til Han­dels­plad­sen i Ørting.Men nu er det slut. Anne og Hel­ge har efter man­ge over­vej­el­ser at stop­pe pro­duk­tio­nen af kar­to­f­ler, ærter og jord­bær – luk­ke gård­bu­tik­ken og for­pag­te jor­den ud. De to nær­mer sig pen­sions­al­de­ren. Der­for har de beslut­tet at stoppe. 

Byrå­det bli­ver en kommunalbestyrelse

Når vi skal til valg 16. novem­ber, væl­ger vi ikke repræ­sen­tan­ter til et byråd. Men til en kom­mu­nal­be­sty­rel­se. Alle par­ti­er vedt­og Enheds­li­stens for­slag om nav­ne­æn­dring. I begrun­del­sen for for­sla­get hed­der det, at byråd ”giver det fejl­ag­ti­ge ind­tryk, at Odder by har en sær­sta­tus, og ”byrå­det” har en sær­lig rol­le i for­hold til Odder by frem­for de øvri­ge min­dre byer. Det var ved sid­ste kom­mu­nalvalg en hyp­pigt fore­kom­men­de kri­tik. Den er vi eni­ge i, og vi ønsker at bru­ge det mere kor­rek­te udtryk ”Odder kom­mu­nal­be­sty­rel­se”. Vi er besty­rel­se for hele Odder kom­mu­ne”.Ændrin­gen gæl­der fra 1. janu­ar næste år. 

Cykel­stien blev 2,2 mio kr billigere

Pri­sen for cykel­stien mel­lem Ørting og Gyl­ling blev alt i alt 7,1 mill. kr.  Den var bud­get­te­ret til at koste 9,3 mio – så der er alt­så 2,2 mio kr til­ba­ge på kon­to­en.Cykel­stien blev offi­ci­elt åbnet 16. decem­ber 2019. 200 men­ne­sker ind­vie­de den 4 km lan­ge sti. Siden er den ble­vet brugt af man­ge gåen­de, cyk­len­de og løben­de. Spe­ci­elt under Cor­o­­na-ned­luk­­nin­­gen har man­ge hunde fået den dag­li­ge motion her. I begyn­del­sen lidt lang­somt, men efter­som hund­en fik eje­ren i bed­re form i et hur­ti­ge­re tempo. 

Præ­s­te­går­den solgt – til en præst

Rand­lev-præ­­sten Met­te Rot­h­mann har købt Ørting Præ­s­te­gård, og 1. juni flyt­ter hun ind. 1. okto­ber går hun på pension. 

Huset har været lejet ud siden Ørting-Fal­lings præst, Vibe­ke Døs­sing Rude­beck, blev flyt­tet til Odder og biskop og provst beslut­te­de, at seks landsog­ne kan betje­nes af kun to præster. 

Hen­ry – en ordent­lig lokalpolitiker

Ingen med pro­ble­mer gik for­gæ­ves til Hen­ry. ”Sådan kan man ikke behand­le folk”, sag­de han, og så gik han i aktion. Om Hen­ry sag­de folk, at han var ordent­lig, og det fik man­ge, som ikke kun­ne drøm­me om at stem­me på hans par­ti – Rets­for­bun­det – til fol­ke­tings­valg, til at stem­me på ham den ene gang efter den anden, når loka­le poli­ti­ke­re skul­le vælges.

Han var med­lem af Ørting Fal­ling Sog­ne­råd fra 1950 til 1954 og igen fra 1958 til 1970, hvor han var for­mand for sog­ne­rå­det. Og efter kom­mu­nal­re­for­men var han med­lem af kom­mu­nal­be­sty­rel­sen for Odder frem til 1986.

Hen­ry Jen­sen holdt til det sid­ste fast i de min­dre lokal­sam­funds kvaliteter

Hen­ry Jen­sen repræ­sen­te­re­de par­ti­et Rets­for­bun­det. Det eksi­ste­rer sta­dig – men lever nu op til den gam­le fra­se om, at med­lem­mer­ne kan hol­de møde i en tele­fon­boks. Par­ti­et har 100 års jubilæum i år. Det byg­ge­de – og byg­ger – på ide­en om, at jor­den til­hø­rer os alle. Der­for bør alle vær­di­stig­nin­ger på jord ind­dra­ges og læg­ges i fæl­les­ska­bets kas­se. På den måde kan man und­gå al anden beskat­ning. (Læs mere her ). Og den tan­ke holdt Hen­ry fast i. Da han var 99 år blev han i en arti­kel i muse­ets års­skrift – I GODT SELSKAB – cite­ret for at sige:
”Hvis sta­ten hav­de ind­kas­se­ret de sene­ste 10 års enor­me vær­di­stig­nin­ger på jor­den, så vil­le vi for­ment­lig have været fri for de man­ge spekulanter…staten (kun­ne) have brugt vær­di­stig­nin­ger­ne til gavn for et bed­re samfund…”.

HØJSKOLEN REDDEDE FREMTIDEN
Hen­ry blev født i 1912 i Feld­bal­le på Djursland, hvor hans far var landpost.

Klank Højsko­le red­de­de Hen­rys fremtid

Han var kvik i hove­d­et, og sko­len anbe­fa­le­de, at han skul­le gå i gym­na­si­et. Men det rak­te pen­ge­ne hjem­me ikke til, så han måt­te som 14-årig ud og tje­ne bøn­der, som det hed, og det gjor­de han så i syv år. Men i 1933 tog han, som han siger til Sog­ne­bla­det vin­te­r­en 2010/​2011, ”en rask beslut­ning, og kom til Klank Højsko­le, hvor de hav­de land­brugs­fag. Jeg hav­de ikke mulig­hed for at beta­le hele ophol­det selv, men for­stan­de­ren fandt lidt pen­ge. Her lær­te jeg at være kon­tro­las­si­stent, det red­de­de min fremtid”.
En kon­tro­las­si­stent tog rundt til går­de­ne og tog prø­ver af mæl­ken. Han kon­trol­le­re­de den enkel­te ko’s yde­ev­ne – hvor meget mælk giver den i kilo – og mæl­kens fedt­pro­cent, for at få at vide, hvor meget smør, der kun­ne produceres.
Hen­ry blev cyk­len­de kon­tro­las­si­stent i Ørting Fal­ling områ­det. Han boe­de på de går­de, han besøg­te, og der fik han også kosten.
Sene­re blev han uddan­net regn­skabs­fø­rer, og lave­de også i en meget høj alder regn­skab for landmænd.
I 1946 blev han gift med Mag­gy, som var enke med to små piger. De flyt­te­de i 1951 til Amstrup, hvor de boe­de på Maggy’s for­æl­dres lil­le land­brugs­e­jen­dom. Den køb­te de, og Hen­ry boe­de der i 60 år. Han flyt­te­de først  få måne­der, før han døde.
På Alrø­vej, hvor stien går op til Amstrup Enge, står en bænk med hans navn.

HAN SATTE SIT PRÆG
Hen­ry var sog­ne­rå­ds­for­mand i Ørting Fal­ling fra 1958 til 1970, hvor områ­det blev en del af Odder kom­mu­ne, og

Sko­len skul­le have været pla­ce­ret tæt­te­re på Ørting, efter Hen­ry Jen­sens mening

han sat­te sit præg på området.
Han var med, da cen­tralsko­len blev byg­get. Nye sko­ler hav­de været dis­ku­te­ret siden 1938 – uden at der var sket noget, for der var sto­re uenig­he­der. Uenig­he­den hand­le­de om én eller to sko­ler. Men i 1958 blev der skabt enig­hed om en fæl­les sko­le for bør­ne­ne i de to sog­ne. De fle­ste vil­le have sko­len, hvor den lig­ger i dag. Hen­ry vil­le have, den skul­le lig­ge på den anden side af Hor­sens­vej ind mod Ørting. Det vil­le give de fle­ste børn den kor­te­ste sko­le­vej – og de fle­ste vil­le slip­pe for at skul­le kryd­se den tra­fi­ke­re­de Hor­sens­vej. Men sådan blev det så ikke. Hav­de de den­gang fulgt Hen­ry, var frisko­len måske ble­vet en stør­re del af lokal­sam­fun­dets akti­vi­te­ter – let­te­re at nå og der­for let­te­re at bru­ge for fle­re – og en mere natur­lig del af lands­by­en Ørting. 

STORT ER IKKE SMUKT
Hen­ry stod i spid­sen for at få byg­get et ple­je­hjem i Ørting, så gam­le men­ne­sker kun­ne bli­ve i det kend­te områ­de, og han ord­ne­de finan­si­e­rin­gen ved at gå til Landbobanken.
For ham var det vig­tigt, at ple­je­hjem­met blev byg­get før kom­mu­nal­re­for­men. ”Skal de først bestem­me i Odder, bli­ver pen­ge­kas­sen smæk­ket i”, sag­de han.
Han accep­te­re­de aldrig, at stort er godt og smukt. Tværtimod.

Sog­ne­rå­dets gam­le møb­ler står i møde­lo­ka­let på Fon­den Ørting

I alle de 35 år, han var aktiv i poli­tik, holdt han fast i de min­dre lokal­sam­funds kva­li­te­ter og han var meget lidt glad, da kom­mu­nal­re­for­men i 1970 redu­ce­re­de antal­let af kom­mu­ner fra 1098 til 277.
”En kom­mu­ne er ikke en for­ret­ning”, sag­de han. ”Den er først og frem­mest et fæl­les­skab, og der må være græn­ser for, hvad der skal sam­les i Odder”. Reg­ne­ark var ikke noget for den gam­le regnskabsfører.
Hen­ry var med til at sæt­te gang i mere bolig­byg­ge­ri i Ørting, og med til at etab­le­re som­mer­hu­s­om­rå­der­ne i Amstrup – Sko­v­gårds­væn­get og Amstrup Ege. Han var med­lem af kom­mu­nal­be­sty­rel­sen i Odder fra 1970 til 1986 – alle åre­ne for Rets­for­bun­det. Da Hen­ry valg­te at stop­pe, miste­de par­ti­et dets ene­ste valg­te medlem.

FORTSATTE MED AT BLANDE SIG
Som kom­mu­nal­be­sty­rel­ses­med­lem var han oplan­dets mand. Og han fort­sat­te med at blan­de sig. I et fød­sels­dags-inter­view, da han blev 90 år, gjor­de han opmærk­som på, at veje­ne i oplan­det var i en elen­dig til­stand, og opfor­dre kom­mu­nal­be­sty­rel­sen til at hol­de op med at snak­ke om og bru­ge pen­ge på Tor­vet i Odder: ”Der lig­ger i for­vej­en man­ge pen­ge i det torv, men funk­tio­nen er ikke ændret og plad­sen kan ikke bli­ve stør­re. Hvis man vil dri­ve en kom­mu­ne som Odder, så er det ikke kun byen, men alle bor­ge­re, der skal mær­ke, de er med­bor­ge­re i en god kom­mu­ne – man skal gøre noget for alle borgere”.
I inter­viewet kri­ti­se­re­de han også nedskæ­rin­ger på hjem­me­hjæl­pen. At man skæ­rer ned, hvor beho­vet er størst – ”sådan kan man ikke behand­le folk”.
Han var med til at opret­te kom­mu­nens ældre­råd og var også med­lem. Han holdt sig aktiv med fol­ke­dans og ved at spil­le brid­ge to gan­ge om ugen. Men da han var 99 år – næsten 100 – flyt­te­de han ind på ple­je­hjem­met på Bron­ze­al­der­vej i Odder. Og det var han ikke ked af – håbe­de, der vil­le være mulig­hed for snak og kort­spil. Men han nåe­de ikke at være der så læn­ge. Hen­ry den ordent­li­ge døde få uger før han 15. marts 2012 vil­le være fyldt 100 år.

Artik­len byg­ger på:
Hen­ry Jen­sen, Amstrup – I Godt Sel­skab, 2011
Diver­se avisartikler
Arti­kel i Sog­ne­bla­det vin­te­r­en 2010/​2011
Interviews

 

 

 

 

KALENDER

SANGEFTERMIDDAGE BEGYNDER IGEN

San­g­ef­ter­mid­da­ge­ne i Sog­ne­hu­set, der var aflyst hele for­å­ret p.g.a. Cor­o­na-restrik­tio­ner­ne, begyn­der igen.
Det er den før­ste tirs­dag i hver måned til og med 3. maj 2022. Og det er fra kl. 14 – 16.30

TORSDAGSKLUBBENS PROGRAM
Pro­gram for efter­å­ret og for­å­ret 2022 er lagt ind under lokal­råd & foreninger

DANSKE SENIORES PROGRAM
Pro­gram for efter­å­ret og for for­å­ret 2022 er lagt ind under lokal­råd & foreninger

SPISEVENNER

19. okto­ber kl. 12 mødes Spi­se­ven­ner igen i Fal­ling For­sam­lings­hus. Til­mel­ding skal ske sene­st 15. okto­ber til Poul Hen­ning tlf 22383692

VALGMØDE

27. okto­ber kl. 19 – 21 er der valg­mø­de i Gyl­ling Forsamlingshus

FINURLIGE FORTÆLLINGER

28. okto­ber kl. 19 deler Inge Jen­sen og Hol­ger Lyk­ke Ander­sen gav­mildt ud af deres man­ge for­tæl­lin­ger til Kul­tur­Hubs arran­ge­ment i Ålstrup. Bil­let­ten koster 20 kr for Kul­tur­Hubs med­lem­mer – 30 kr for andre. Men så er kaf­fe og kage også betalt. Bestil her

JULEBAL FOR ALLE

13. novem­ber kl. 17.30 åbner ØFUG døren til Hal­len og invi­te­rer alle, der har en bil­let, ind til jule­buf­fet fra Hal­lens café og mas­ser af musik med Par­ty Pla­net. Bil­let­ten kan købes her: https://​www​.odder​bil​let​ten​.dk/​a​r​r​a​n​g​e​m​e​n​t​e​r​/​1​0​3​4​5​/​j​u​l​e​b​a​l​-​i​-​o​e​r​t​i​n​g​-​h​a​l​len


JULEMARKED

Lør­dag d. 20. novem­ber hol­der Gyl­ling-Brugs­en jule­mar­ked fra kl. 10 – 16. Der vil være boder med alt, der hører julen til og boder med lokalt håndværk.