KORT NYT

Lokal­rå­det aflyser

Refe­rat fra det sene­ste møde i Lokal­rå­det for Ørting-Fal­ling Sog­ne er nu lagt ind under Lokal­råd og for­e­nin­ger.Sid­ste i refe­ra­tet er en del dato­er opli­stet. Men for­man­den, Jan Kjær­s­gaard, siger, at møde­r­ne er aflyst til vide­re p.g.a. Cor­o­­na-situ­a­tio­­nen. Hvor­når de kan gen­op­ta­ges afhæn­ger af, om der kom­mer nye restrik­tio­ner for at dæm­me op for Covid-19’s engel­ske mutation. 

Jule­g­ud­stje­ne­ste aflyst

Alle gud­stje­ne­ster er aflyst fra og med 24. decem­ber til 3. janu­ar.Det har menig­heds­rå­det og præ­ster­ne i Fjord­pa­sto­ra­tet beslut­tet efter anbe­fa­ling fra biskop­per­ne.De sene­ste dage har været præ­get af meget for­skel­li­ge udmel­din­ger. Først men­te biskop­per­ne, at der skul­le hol­des gud­stje­ne­ster. Så måt­te de kun vare 50 minut­ter – og helst være uden sal­mesang. Sund­heds­sty­rel­sen redu­ce­re­de til 30 minut­ter. Og så sent som for to dage siden sag­de provst Dort­he R. Søren­sen: Kom trygt i kir­ke. Men her i 11. time er alle gud­stje­ne­ster alt­så aflyst. 

Jule­ga­ve til FDF

Por­to­bel­los vel­gø­ren­heds­pro­jekt har delt pen­ge ud, og Ørting-Fal­ling FDF har fået 5000, – kr. Til lyk­ke.Nor­malt bli­ver der lavet en afstem­ning på Face­book, og de tre for­e­nin­ger og klub­ber, der får flest stem­mer, deler pen­ge­ne. Men i dis­se tider er intet nor­malt, så Por­to­bel­lo har beslut­tet, at give 5000, – kr til hver af de fire indstil­le­de for­e­nin­ger. Sid­ste år løb ØFUG med før­ste­plad­sen ved afstemningen. 

Slut med fitness

Fra i mor­gen kl. 16 og frem til i hvert fald 3. janu­ar luk­ker fit­ness i Ørting Hal­len som føl­ge af de nye Cor­o­­na-restrik­tio­­ner. Så for dem, der ikke kan und­væ­re den dag­li­ge træ­ning, er der kun et at gøre: Find løbe­sko­e­ne frem.Hal­lens cafe­te­ria luk­ker også. Jule­træ­er kan sta­dig hen­tes ved Hal­len på søn­dag mel­lem kl. 15 – 17. Men der er hver­ken gløgg eller æbleskiver. 

Jens Peter er sta­dig formand

Jens Peter Peter­sen, som var for­mand for Ørting-Fal­lings menig­heds­råd, fort­sæt­ter som for­mand. Men nu for det fæl­les menig­heds­råd for Fjord­pa­sto­ra­tet, der består af hele seks sog­ne. Nem­lig Ørting, Fal­ling, Gyl­ling, Alrø, Hund­slund og Tor­rild.Næst­for­mand er Tri­ne Bil­le, som er valgt i Hundslund. 

Menig­heds­rå­det er dørvogtere

Hvis du er vant til at gå i kir­ke jule­af­ten, så skal du hjem­me­fra i god tid, hvis du ikke vil risi­ke­re at bli­ve afvist i døren. Her står et med­lem af menig­heds­rå­det og age­rer dør­vog­ter. D.v.s. luk­ker de hel­di­ge ind og afvi­ser de uhel­di­ge. På grund af afstands–  og kva­drat­me­ter­krav må antal­let af kir­ke­gæn­ge­re jule­af­ten reduceres. 

De to præ­ster i Fjord­pa­sto­ra­tet har beslut­tet at hol­de en gud­stje­ne­ste i alle seks kir­ker den 24. dec. I Ørting er det alle­re­de kl 13. på Alrø kl. 14.30 og i Fal­ling kl. 16. 

Loka­l­om­rå­dets udviklingsplan

Lokal­rå­dets udvik­lings­plan for Ørting-Fal­ling områ­det lig­ger nu på siden ”Lokal­råd og for­e­nin­ger”.  Her lig­ger også det sene­ste møde­re­fe­rat.Lokal­po­sten vil i den kom­men­de tid sæt­te fokus på nog­le af de pro­ble­mer, som pla­nen viser, der er i områ­det med de fire lands­by­er: Ørting, Fal­ling, Amstrup og Ålstrup. 

Østjy­der mod Kattegatforbindelsen

Der er basis for en østjysk for­e­ning mod Kat­te­gat­for­bin­del­sen. Det står fast efter DN-Odders møde “for­bin­del­se eller for­ban­del­se” i Pak­hu­set i Odder tirs­dag 20. okto­ber. DN-Odder mel­der ud, så snart der er nyt om den fæl­les forening. 

På Sam­sø er en enig kom­mu­nal­be­sty­rel­se imod Kat­te­gat­for­bin­del­sen og 400 bebo­e­re er med­lem­mer af for­e­nin­gen imod den. Face­book­grup­pen ”Nej tak til motor­ve­je og Kat­te­gat­bro fra og til Odder” har på kort tid sam­let 1200 medlemmer. 

Vej­bod fortsætter

Den lil­le vej­bod ved Brand­by­ge­gaard har været så vel­be­søgt, at den fort­sæt­ter. Hver dag vil den bli­ve fyldt op med går­dens øl, æg, kar­to­f­ler og grønt­sa­ger. Men det sto­re jule­mar­ked er aflyst. “Desvær­re”, siger Lone Vitus. “Mar­ke­det ple­jer at være et kæm­pe til­løbs­styk­ke, og folk kom­mer fra hele lan­det. Det kan vi slet ikke sty­re i for­hold til forsamlingsforbuddet”. 

Cor­o­na-jul

Jule­af­tens­dag ple­jer kir­ker­ne at være fyldt til sid­ste plads. Men i år vil Cor­o­­na-restrik­tio­­ner kræ­ve utra­di­tio­nel­le løs­nin­ger – hvis de da ikke bli­ver ophæ­vet før 24. dec. I Midt-og Vestjyl­land vil sports­hal­ler bli­ve taget i brug. 

I Fjord­pa­sto­ra­tet, som rum­mer seks kir­ker, er der “end­nu ikke klar­hed over, hvor­dan julen skal fejres”, oply­ser sog­ne­præst Kåre Schel­de Busk. ”Men vi er gået i tænkeboks”. 

Pla­der for de smadre­de vinduer

Fæl­les Ser­vi­ce og Drift er ved at være fær­dig med opryd­nin­gen ved den gam­le bør­ne­ha­ve på Hav­re­væn­get. Hæk­ken er ble­vet klip­pet, de gam­le og nu råd­ne lege­red­ska­ber er ved at bli­ve fjer­net. Det sam­me er de selvså­e­de træ­er og buske. Til­ba­ge skal kun være et are­al med græs, der kan hol­des nede. Låger­ne til byg­nin­gen er ble­vet lavet og aflåst. Ende­lig er der sat pla­der for de smadre­de vinduer. 

Lor­te Corona”

Med dis­se ord afly­ser Karen og Kim Schlos­ser alle fæl­les­spis­nin­ger i Hal­lens Cafeteria. 

Der kan dog fort­sat købes mad. Men der skal bæres mund­bind, når man ikke sid­der ned. 

Cafe­te­ri­et luk­ker også hver aften kl. 22. Så skal alle være ude. 

To nye med­lem­mer valgt

Godt 30 men­ne­sker mød­te i aften op i Sog­ne­hu­set for at væl­ge med­lem­mer til Fjord­pa­sto­ra­tets fæl­les menig­heds­råd. To gen­gan­ge­re og to helt nye med­lem­mer skal repræ­sen­te­re Ørting og Fal­ling sogne. 

I Ørting blev den nuvæ­ren­de for­mand for menig­heds­rå­det, Jens Peter Peter­sen, valgt sam­men med Git­te Bis­bo Bøgh, der er helt ny i den­ne form for 

fri­vil­ligt arbej­de. Til dag­ligt arbej­der hun som admi­ni­stra­tiv leder på Vestsko­len.Som sted­fortræ­der blev Ton­ny H. Jakob­sen valgt. Også han, der har et entre­pre­nør­fir­ma i Hor­sens, er ny i arbejdet. 

For Fal­ling sogn blev Knud Appel, som er næst­for­mand for det nuvæ­ren­de menig­heds­råd. Han blev valgt sam­men med Lise Færch, som er ope­ra­tions­sy­geple­jer­ske på Hor­sens Syge­hus.Som sup­ple­an­ter blev Kaj Rude­beck og Else Ros­borg valgt. De bor beg­ge i Amstrup. og har beg­ge tid­li­ge­re været med­lem­mer af menig­heds­rå­det for Ørting Falling. 

Hen­ry – en ordent­lig lokalpolitiker

Ingen med pro­ble­mer gik for­gæ­ves til Hen­ry. ”Sådan kan man ikke behand­le folk”, sag­de han, og så gik han i aktion. Om Hen­ry sag­de folk, at han var ordent­lig, og det fik man­ge, som ikke kun­ne drøm­me om at stem­me på hans par­ti – Rets­for­bun­det – til fol­ke­tings­valg, til at stem­me på ham den ene gang efter den anden, når loka­le poli­ti­ke­re skul­le vælges.

Han var med­lem af Ørting Fal­ling Sog­ne­råd fra 1950 til 1954 og igen fra 1958 til 1970, hvor han var for­mand for sog­ne­rå­det. Og efter kom­mu­nal­re­for­men var han med­lem af kom­mu­nal­be­sty­rel­sen for Odder frem til 1986.

Hen­ry Jen­sen holdt til det sid­ste fast i de min­dre lokal­sam­funds kvaliteter

Hen­ry Jen­sen repræ­sen­te­re­de par­ti­et Rets­for­bun­det. Det eksi­ste­rer sta­dig – men lever nu op til den gam­le fra­se om, at med­lem­mer­ne kan hol­de møde i en tele­fon­boks. Par­ti­et har 100 års jubilæum i år. Det byg­ge­de – og byg­ger – på ide­en om, at jor­den til­hø­rer os alle. Der­for bør alle vær­di­stig­nin­ger på jord ind­dra­ges og læg­ges i fæl­les­ska­bets kas­se. På den måde kan man und­gå al anden beskat­ning. (Læs mere her ). Og den tan­ke holdt Hen­ry fast i. Da han var 99 år blev han i en arti­kel i muse­ets års­skrift – I GODT SELSKAB – cite­ret for at sige:
”Hvis sta­ten hav­de ind­kas­se­ret de sene­ste 10 års enor­me vær­di­stig­nin­ger på jor­den, så vil­le vi for­ment­lig have været fri for de man­ge spekulanter…staten (kun­ne) have brugt vær­di­stig­nin­ger­ne til gavn for et bed­re samfund…”.

HØJSKOLEN REDDEDE FREMTIDEN
Hen­ry blev født i 1912 i Feld­bal­le på Djursland, hvor hans far var landpost.

Klank Højsko­le red­de­de Hen­rys fremtid

Han var kvik i hove­d­et, og sko­len anbe­fa­le­de, at han skul­le gå i gym­na­si­et. Men det rak­te pen­ge­ne hjem­me ikke til, så han måt­te som 14-årig ud og tje­ne bøn­der, som det hed, og det gjor­de han så i syv år. Men i 1933 tog han, som han siger til Sog­ne­bla­det vin­te­r­en 2010/​2011, ”en rask beslut­ning, og kom til Klank Højsko­le, hvor de hav­de land­brugs­fag. Jeg hav­de ikke mulig­hed for at beta­le hele ophol­det selv, men for­stan­de­ren fandt lidt pen­ge. Her lær­te jeg at være kon­tro­las­si­stent, det red­de­de min fremtid”.
En kon­tro­las­si­stent tog rundt til går­de­ne og tog prø­ver af mæl­ken. Han kon­trol­le­re­de den enkel­te ko’s yde­ev­ne – hvor meget mælk giver den i kilo – og mæl­kens fedt­pro­cent, for at få at vide, hvor meget smør, der kun­ne produceres.
Hen­ry blev cyk­len­de kon­tro­las­si­stent i Ørting Fal­ling områ­det. Han boe­de på de går­de, han besøg­te, og der fik han også kosten.
Sene­re blev han uddan­net regn­skabs­fø­rer, og lave­de også i en meget høj alder regn­skab for landmænd.
I 1946 blev han gift med Mag­gy, som var enke med to små piger. De flyt­te­de i 1951 til Amstrup, hvor de boe­de på Maggy’s for­æl­dres lil­le land­brugs­e­jen­dom. Den køb­te de, og Hen­ry boe­de der i 60 år. Han flyt­te­de først  få måne­der, før han døde.
På Alrø­vej, hvor stien går op til Amstrup Enge, står en bænk med hans navn.

HAN SATTE SIT PRÆG
Hen­ry var sog­ne­rå­ds­for­mand i Ørting Fal­ling fra 1958 til 1970, hvor områ­det blev en del af Odder kom­mu­ne, og

Sko­len skul­le have været pla­ce­ret tæt­te­re på Ørting, efter Hen­ry Jen­sens mening

han sat­te sit præg på området.
Han var med, da cen­tralsko­len blev byg­get. Nye sko­ler hav­de været dis­ku­te­ret siden 1938 – uden at der var sket noget, for der var sto­re uenig­he­der. Uenig­he­den hand­le­de om én eller to sko­ler. Men i 1958 blev der skabt enig­hed om en fæl­les sko­le for bør­ne­ne i de to sog­ne. De fle­ste vil­le have sko­len, hvor den lig­ger i dag. Hen­ry vil­le have, den skul­le lig­ge på den anden side af Hor­sens­vej ind mod Ørting. Det vil­le give de fle­ste børn den kor­te­ste sko­le­vej – og de fle­ste vil­le slip­pe for at skul­le kryd­se den tra­fi­ke­re­de Hor­sens­vej. Men sådan blev det så ikke. Hav­de de den­gang fulgt Hen­ry, var frisko­len måske ble­vet en stør­re del af lokal­sam­fun­dets akti­vi­te­ter – let­te­re at nå og der­for let­te­re at bru­ge for fle­re – og en mere natur­lig del af lands­by­en Ørting. 

STORT ER IKKE SMUKT
Hen­ry stod i spid­sen for at få byg­get et ple­je­hjem i Ørting, så gam­le men­ne­sker kun­ne bli­ve i det kend­te områ­de, og han ord­ne­de finan­si­e­rin­gen ved at gå til Landbobanken.
For ham var det vig­tigt, at ple­je­hjem­met blev byg­get før kom­mu­nal­re­for­men. ”Skal de først bestem­me i Odder, bli­ver pen­ge­kas­sen smæk­ket i”, sag­de han.
Han accep­te­re­de aldrig, at stort er godt og smukt. Tværtimod.

Sog­ne­rå­dets gam­le møb­ler står i møde­lo­ka­let på Fon­den Ørting

I alle de 35 år, han var aktiv i poli­tik, holdt han fast i de min­dre lokal­sam­funds kva­li­te­ter og han var meget lidt glad, da kom­mu­nal­re­for­men i 1970 redu­ce­re­de antal­let af kom­mu­ner fra 1098 til 277.
”En kom­mu­ne er ikke en for­ret­ning”, sag­de han. ”Den er først og frem­mest et fæl­les­skab, og der må være græn­ser for, hvad der skal sam­les i Odder”. Reg­ne­ark var ikke noget for den gam­le regnskabsfører.
Hen­ry var med til at sæt­te gang i mere bolig­byg­ge­ri i Ørting, og med til at etab­le­re som­mer­hu­s­om­rå­der­ne i Amstrup – Sko­v­gårds­væn­get og Amstrup Ege. Han var med­lem af kom­mu­nal­be­sty­rel­sen i Odder fra 1970 til 1986 – alle åre­ne for Rets­for­bun­det. Da Hen­ry valg­te at stop­pe, miste­de par­ti­et dets ene­ste valg­te medlem.

FORTSATTE MED AT BLANDE SIG
Som kom­mu­nal­be­sty­rel­ses­med­lem var han oplan­dets mand. Og han fort­sat­te med at blan­de sig. I et fød­sels­dags-inter­view, da han blev 90 år, gjor­de han opmærk­som på, at veje­ne i oplan­det var i en elen­dig til­stand, og opfor­dre kom­mu­nal­be­sty­rel­sen til at hol­de op med at snak­ke om og bru­ge pen­ge på Tor­vet i Odder: ”Der lig­ger i for­vej­en man­ge pen­ge i det torv, men funk­tio­nen er ikke ændret og plad­sen kan ikke bli­ve stør­re. Hvis man vil dri­ve en kom­mu­ne som Odder, så er det ikke kun byen, men alle bor­ge­re, der skal mær­ke, de er med­bor­ge­re i en god kom­mu­ne – man skal gøre noget for alle borgere”.
I inter­viewet kri­ti­se­re­de han også nedskæ­rin­ger på hjem­me­hjæl­pen. At man skæ­rer ned, hvor beho­vet er størst – ”sådan kan man ikke behand­le folk”.
Han var med til at opret­te kom­mu­nens ældre­råd og var også med­lem. Han holdt sig aktiv med fol­ke­dans og ved at spil­le brid­ge to gan­ge om ugen. Men da han var 99 år – næsten 100 – flyt­te­de han ind på ple­je­hjem­met på Bron­ze­al­der­vej i Odder. Og det var han ikke ked af – håbe­de, der vil­le være mulig­hed for snak og kort­spil. Men han nåe­de ikke at være der så læn­ge. Hen­ry den ordent­li­ge døde få uger før han 15. marts 2012 vil­le være fyldt 100 år.

Artik­len byg­ger på:
Hen­ry Jen­sen, Amstrup – I Godt Sel­skab, 2011
Diver­se avisartikler
Arti­kel i Sog­ne­bla­det vin­te­r­en 2010/​2011
Interviews

 

 

 

 

KALENDER

SANGEFTERMIDDAGE AFLYSES
San­g­ef­ter­mid­da­ge­ne i Sog­ne­hu­set den før­ste tirs­dag i måne­den afly­ses helt. For­hå­bent­ligt kan de begyn­de igen 1. september. 

TORSDAGSKLUBBEN
…afly­ser klu­b­ef­ter­mid­da­ge­ne i Sog­ne­hu­set frem til 28. februar.

DANSKE SENIORER
Møde­r­ne i Sog­ne­hu­set vil først begyn­de igen 28. febru­ar. Besty­rel­sen vil lave et alter­na­tivt pro­gram, så det er muligt at mødes – også selv om Cor­o­na-restrik­tio­ner­ne ikke bli­ver ophævet. 

AFLYSTMORGENSANGKIRKEN

Tors­dag d. 14. janu­ar kl. 9.30 er der mor­gensang i Ørting Kir­ke og bag­ef­ter fæl­les kaf­fe i Sognehuset.