KORT NYT

Gyl­ling vil blomstre

To grøn-bru­­ne græs­a­re­a­ler tæt på sko­len vil bli­ve erstat­tet med blom­ster­be­de. Og ved det lil­le regn­vands-bas­sin skal der plan­tes frugt­træ­er og buske. Alt for at give lands­by­ens bor­ge­re noget smukt at se på og for at øge biodiversiteten. 

Det er Gyl­ling Sko­le og Bør­ne­hus­råd, der sam­men med Lokal­rå­det har fået ide­en og sam­men søgt – og fået – pen­ge til pro­jek­ter­ne fra Kvi­ck­ly – 20.000 kr er kom­met ind på kontoen. 

Slut med selv­pluk jord­bær og ærter

For man­ge i områ­det har det været tra­di­tion at tage til Holt­gaard og pluk­ke jord­bær og ærter. Og hver dag i jord­bær­sæ­so­nen er fri­ske røde bær og poser fyldt med grøn­ne bæl­ge kom­met til Han­dels­plad­sen i Ørting.Men nu er det slut. Anne og Hel­ge har efter man­ge over­vej­el­ser at stop­pe pro­duk­tio­nen af kar­to­f­ler, ærter og jord­bær – luk­ke gård­bu­tik­ken og for­pag­te jor­den ud. De to nær­mer sig pen­sions­al­de­ren. Der­for har de beslut­tet at stoppe. 

Byrå­det bli­ver en kommunalbestyrelse

Når vi skal til valg 16. novem­ber, væl­ger vi ikke repræ­sen­tan­ter til et byråd. Men til en kom­mu­nal­be­sty­rel­se. Alle par­ti­er vedt­og Enheds­li­stens for­slag om nav­ne­æn­dring. I begrun­del­sen for for­sla­get hed­der det, at byråd ”giver det fejl­ag­ti­ge ind­tryk, at Odder by har en sær­sta­tus, og ”byrå­det” har en sær­lig rol­le i for­hold til Odder by frem­for de øvri­ge min­dre byer. Det var ved sid­ste kom­mu­nalvalg en hyp­pigt fore­kom­men­de kri­tik. Den er vi eni­ge i, og vi ønsker at bru­ge det mere kor­rek­te udtryk ”Odder kom­mu­nal­be­sty­rel­se”. Vi er besty­rel­se for hele Odder kom­mu­ne”.Ændrin­gen gæl­der fra 1. janu­ar næste år. 

Cykel­stien blev 2,2 mio kr billigere

Pri­sen for cykel­stien mel­lem Ørting og Gyl­ling blev alt i alt 7,1 mill. kr.  Den var bud­get­te­ret til at koste 9,3 mio – så der er alt­så 2,2 mio kr til­ba­ge på kon­to­en.Cykel­stien blev offi­ci­elt åbnet 16. decem­ber 2019. 200 men­ne­sker ind­vie­de den 4 km lan­ge sti. Siden er den ble­vet brugt af man­ge gåen­de, cyk­len­de og løben­de. Spe­ci­elt under Cor­o­­na-ned­luk­­nin­­gen har man­ge hunde fået den dag­li­ge motion her. I begyn­del­sen lidt lang­somt, men efter­som hund­en fik eje­ren i bed­re form i et hur­ti­ge­re tempo. 

Præ­s­te­går­den solgt – til en præst

Rand­lev-præ­­sten Met­te Rot­h­mann har købt Ørting Præ­s­te­gård, og 1. juni flyt­ter hun ind. 1. okto­ber går hun på pension. 

Huset har været lejet ud siden Ørting-Fal­lings præst, Vibe­ke Døs­sing Rude­beck, blev flyt­tet til Odder og biskop og provst beslut­te­de, at seks landsog­ne kan betje­nes af kun to præster. 

Akti­vi­te­ter – på trods af Corona

På Alrø spil­ler børn og unge fod­bold og rund­bold hver man­dag kl. 15.30. Og på tirs­dag kl.14.00 tyv­star­ter øens pen­tanque klub sæso­nen. Den 16. begyn­der fod­bold­sæ­so­nen i Gyl­ling, og Dan­ske Seni­o­rer Ørting-Fal­ling fort­sæt­ter gåtu­re og spil på FDF-plad­­sen hver man­dag kl. 13.30. Cor­o­na kan ikke stop­pe uden­­dørs-akti­vi­te­ter­­ne, når restrik­tio­ner­ne bli­ver overholdt. 

Tre loka­le stil­ler op

16. novem­ber skal vi til kom­mu­nalvalg.  Fore­lø­big stil­ler tre loka­le op. Det er Klaus Rafa­el Jen­sen fra Fal­ling, der alle­re­de er i kom­mu­nal­be­sty­rel­sen for de kon­ser­va­ti­ve. Og det er John Rosen­høj fra Amstrup, der også alle­re­de har en plads for Dansk Fol­ke­par­ti. Ny er Jan Kjær­s­gaard fra Ørting, der stil­ler op for Soci­al­de­mo­kra­ter­ne. Først efter par­tiets gene­ral­for­sam­ling ved vi, hvil­ket num­mer på listen han bliver. 

Fire loka­le pro­jek­ter fik penge

Kom­mu­nens lokal­råd har delt ud af pen­ge­ne i fæl­les­pulj­en for pro­jek­ter. Fire pro­jek­ter fra vores områ­de fik pen­ge. Lokal­rå­det for Ørting Fal­ling sog­ne fik 40.000 kr til et natur­pro­jekt  ved Older­mands­høj­en på Mose­vej.  Fryse­hu­set i Ålstrup, der er lands­by­ens for­sam­lings­hus, fik 4.735 kr til en ny flag­stang. Gyl­ling For­sam­lings­hus fik 40.000 kr til nyt gulv og Gyl­ling Lokal­råd fik 25.000 kr til øget biodiversitet. 

Defi­ni­tion på optimisme

Den nye café på Alrø, der vil sæl­ge pro­duk­ter lavet af bison kød, isv­af­ler samt kaf­fe og kage, tager alle­re­de nu imod bord­be­stil­lin­ger, for­di ejer­ne for­ven­ter at åbne til påske. De håber på, at Met­te Fre­de­rik­sen til den tid har lem­pet Cor­o­­na-restrik­tio­­ner­­ne. Det er måske nok defi­ni­tio­nen på opti­mis­me, men deler du den, kan du bestil­le bord på hjem­mesi­den http://​alrokg​.dk

AURA-pen­ge­ne skal bru­ges til spil

Dan­ske Seni­o­rer Ørting Fal­ling har fået 2000 kr fra Auras Cor­o­na­hjæl­pe­pak­ke. Pen­ge­ne skal bru­ges til køb af spil, der kan bru­ges udendørs. 

For­e­nin­gens akti­vi­te­ter har været luk­ket ned læn­ge, og med­lem­mer­ne sav­ner at være sam­men. Besty­rel­sen håber der­for, at det sidst i febru­ar bli­ver muligt at arran­ge­re gåtu­re, spil på FDF’s sto­re grund og drik­ke kaf­fe sam­men i shelteret. 

Bil­li­ge­re byggegrunde

På den luk­ke­de del af kom­mu­nal­be­sty­rel­sens møde beslut­te­de med­lem­mer­ne at sæt­te pri­sen på de otte byg­ge­grun­de i Sme­­de­­ga­­de-områ­­det i Ørting ned med 15 pro­cent. Kun to af de otte grun­de er på nuvæ­ren­de tids­punkt for­hånds­re­ser­ve­ret. En ejen­doms­mæg­ler har vur­de­ret, at pri­sen var sat for højt.Også byg­ge­grun­de­ne i Gyl­ling og Hund­slund er svæ­re at sæl­ge. Men her er mel­din­gen fra ejen­doms­mæg­le­ren, at pri­ser­ne mat­cher markedet. 

Lokal­rå­det aflyser

Refe­rat fra det sene­ste møde i Lokal­rå­det for Ørting-Fal­ling Sog­ne er nu lagt ind under Lokal­råd og for­e­nin­ger.Sid­ste i refe­ra­tet er en del dato­er opli­stet. Men for­man­den, Jan Kjær­s­gaard, siger, at møde­r­ne er aflyst til vide­re p.g.a. Cor­o­­na-situ­a­tio­­nen. Hvor­når de kan gen­op­ta­ges afhæn­ger af, om der kom­mer nye restrik­tio­ner for at dæm­me op for Covid-19’s engel­ske mutation. 

Jule­g­ud­stje­ne­ste aflyst

Alle gud­stje­ne­ster er aflyst fra og med 24. decem­ber til 3. janu­ar.Det har menig­heds­rå­det og præ­ster­ne i Fjord­pa­sto­ra­tet beslut­tet efter anbe­fa­ling fra biskop­per­ne.De sene­ste dage har været præ­get af meget for­skel­li­ge udmel­din­ger. Først men­te biskop­per­ne, at der skul­le hol­des gud­stje­ne­ster. Så måt­te de kun vare 50 minut­ter – og helst være uden sal­mesang. Sund­heds­sty­rel­sen redu­ce­re­de til 30 minut­ter. Og så sent som for to dage siden sag­de provst Dort­he R. Søren­sen: Kom trygt i kir­ke. Men her i 11. time er alle gud­stje­ne­ster alt­så aflyst. 

Jule­ga­ve til FDF

Por­to­bel­los vel­gø­ren­heds­pro­jekt har delt pen­ge ud, og Ørting-Fal­ling FDF har fået 5000, – kr. Til lyk­ke.Nor­malt bli­ver der lavet en afstem­ning på Face­book, og de tre for­e­nin­ger og klub­ber, der får flest stem­mer, deler pen­ge­ne. Men i dis­se tider er intet nor­malt, så Por­to­bel­lo har beslut­tet, at give 5000, – kr til hver af de fire indstil­le­de for­e­nin­ger. Sid­ste år løb ØFUG med før­ste­plad­sen ved afstemningen. 

Slut med fitness

Fra i mor­gen kl. 16 og frem til i hvert fald 3. janu­ar luk­ker fit­ness i Ørting Hal­len som føl­ge af de nye Cor­o­­na-restrik­tio­­ner. Så for dem, der ikke kan und­væ­re den dag­li­ge træ­ning, er der kun et at gøre: Find løbe­sko­e­ne frem.Hal­lens cafe­te­ria luk­ker også. Jule­træ­er kan sta­dig hen­tes ved Hal­len på søn­dag mel­lem kl. 15 – 17. Men der er hver­ken gløgg eller æbleskiver. 

Hen­ry – en ordent­lig lokalpolitiker

Ingen med pro­ble­mer gik for­gæ­ves til Hen­ry. ”Sådan kan man ikke behand­le folk”, sag­de han, og så gik han i aktion. Om Hen­ry sag­de folk, at han var ordent­lig, og det fik man­ge, som ikke kun­ne drøm­me om at stem­me på hans par­ti – Rets­for­bun­det – til fol­ke­tings­valg, til at stem­me på ham den ene gang efter den anden, når loka­le poli­ti­ke­re skul­le vælges.

Han var med­lem af Ørting Fal­ling Sog­ne­råd fra 1950 til 1954 og igen fra 1958 til 1970, hvor han var for­mand for sog­ne­rå­det. Og efter kom­mu­nal­re­for­men var han med­lem af kom­mu­nal­be­sty­rel­sen for Odder frem til 1986.

Hen­ry Jen­sen holdt til det sid­ste fast i de min­dre lokal­sam­funds kvaliteter

Hen­ry Jen­sen repræ­sen­te­re­de par­ti­et Rets­for­bun­det. Det eksi­ste­rer sta­dig – men lever nu op til den gam­le fra­se om, at med­lem­mer­ne kan hol­de møde i en tele­fon­boks. Par­ti­et har 100 års jubilæum i år. Det byg­ge­de – og byg­ger – på ide­en om, at jor­den til­hø­rer os alle. Der­for bør alle vær­di­stig­nin­ger på jord ind­dra­ges og læg­ges i fæl­les­ska­bets kas­se. På den måde kan man und­gå al anden beskat­ning. (Læs mere her ). Og den tan­ke holdt Hen­ry fast i. Da han var 99 år blev han i en arti­kel i muse­ets års­skrift – I GODT SELSKAB – cite­ret for at sige:
”Hvis sta­ten hav­de ind­kas­se­ret de sene­ste 10 års enor­me vær­di­stig­nin­ger på jor­den, så vil­le vi for­ment­lig have været fri for de man­ge spekulanter…staten (kun­ne) have brugt vær­di­stig­nin­ger­ne til gavn for et bed­re samfund…”.

HØJSKOLEN REDDEDE FREMTIDEN
Hen­ry blev født i 1912 i Feld­bal­le på Djursland, hvor hans far var landpost.

Klank Højsko­le red­de­de Hen­rys fremtid

Han var kvik i hove­d­et, og sko­len anbe­fa­le­de, at han skul­le gå i gym­na­si­et. Men det rak­te pen­ge­ne hjem­me ikke til, så han måt­te som 14-årig ud og tje­ne bøn­der, som det hed, og det gjor­de han så i syv år. Men i 1933 tog han, som han siger til Sog­ne­bla­det vin­te­r­en 2010/​2011, ”en rask beslut­ning, og kom til Klank Højsko­le, hvor de hav­de land­brugs­fag. Jeg hav­de ikke mulig­hed for at beta­le hele ophol­det selv, men for­stan­de­ren fandt lidt pen­ge. Her lær­te jeg at være kon­tro­las­si­stent, det red­de­de min fremtid”.
En kon­tro­las­si­stent tog rundt til går­de­ne og tog prø­ver af mæl­ken. Han kon­trol­le­re­de den enkel­te ko’s yde­ev­ne – hvor meget mælk giver den i kilo – og mæl­kens fedt­pro­cent, for at få at vide, hvor meget smør, der kun­ne produceres.
Hen­ry blev cyk­len­de kon­tro­las­si­stent i Ørting Fal­ling områ­det. Han boe­de på de går­de, han besøg­te, og der fik han også kosten.
Sene­re blev han uddan­net regn­skabs­fø­rer, og lave­de også i en meget høj alder regn­skab for landmænd.
I 1946 blev han gift med Mag­gy, som var enke med to små piger. De flyt­te­de i 1951 til Amstrup, hvor de boe­de på Maggy’s for­æl­dres lil­le land­brugs­e­jen­dom. Den køb­te de, og Hen­ry boe­de der i 60 år. Han flyt­te­de først  få måne­der, før han døde.
På Alrø­vej, hvor stien går op til Amstrup Enge, står en bænk med hans navn.

HAN SATTE SIT PRÆG
Hen­ry var sog­ne­rå­ds­for­mand i Ørting Fal­ling fra 1958 til 1970, hvor områ­det blev en del af Odder kom­mu­ne, og

Sko­len skul­le have været pla­ce­ret tæt­te­re på Ørting, efter Hen­ry Jen­sens mening

han sat­te sit præg på området.
Han var med, da cen­tralsko­len blev byg­get. Nye sko­ler hav­de været dis­ku­te­ret siden 1938 – uden at der var sket noget, for der var sto­re uenig­he­der. Uenig­he­den hand­le­de om én eller to sko­ler. Men i 1958 blev der skabt enig­hed om en fæl­les sko­le for bør­ne­ne i de to sog­ne. De fle­ste vil­le have sko­len, hvor den lig­ger i dag. Hen­ry vil­le have, den skul­le lig­ge på den anden side af Hor­sens­vej ind mod Ørting. Det vil­le give de fle­ste børn den kor­te­ste sko­le­vej – og de fle­ste vil­le slip­pe for at skul­le kryd­se den tra­fi­ke­re­de Hor­sens­vej. Men sådan blev det så ikke. Hav­de de den­gang fulgt Hen­ry, var frisko­len måske ble­vet en stør­re del af lokal­sam­fun­dets akti­vi­te­ter – let­te­re at nå og der­for let­te­re at bru­ge for fle­re – og en mere natur­lig del af lands­by­en Ørting. 

STORT ER IKKE SMUKT
Hen­ry stod i spid­sen for at få byg­get et ple­je­hjem i Ørting, så gam­le men­ne­sker kun­ne bli­ve i det kend­te områ­de, og han ord­ne­de finan­si­e­rin­gen ved at gå til Landbobanken.
For ham var det vig­tigt, at ple­je­hjem­met blev byg­get før kom­mu­nal­re­for­men. ”Skal de først bestem­me i Odder, bli­ver pen­ge­kas­sen smæk­ket i”, sag­de han.
Han accep­te­re­de aldrig, at stort er godt og smukt. Tværtimod.

Sog­ne­rå­dets gam­le møb­ler står i møde­lo­ka­let på Fon­den Ørting

I alle de 35 år, han var aktiv i poli­tik, holdt han fast i de min­dre lokal­sam­funds kva­li­te­ter og han var meget lidt glad, da kom­mu­nal­re­for­men i 1970 redu­ce­re­de antal­let af kom­mu­ner fra 1098 til 277.
”En kom­mu­ne er ikke en for­ret­ning”, sag­de han. ”Den er først og frem­mest et fæl­les­skab, og der må være græn­ser for, hvad der skal sam­les i Odder”. Reg­ne­ark var ikke noget for den gam­le regnskabsfører.
Hen­ry var med til at sæt­te gang i mere bolig­byg­ge­ri i Ørting, og med til at etab­le­re som­mer­hu­s­om­rå­der­ne i Amstrup – Sko­v­gårds­væn­get og Amstrup Ege. Han var med­lem af kom­mu­nal­be­sty­rel­sen i Odder fra 1970 til 1986 – alle åre­ne for Rets­for­bun­det. Da Hen­ry valg­te at stop­pe, miste­de par­ti­et dets ene­ste valg­te medlem.

FORTSATTE MED AT BLANDE SIG
Som kom­mu­nal­be­sty­rel­ses­med­lem var han oplan­dets mand. Og han fort­sat­te med at blan­de sig. I et fød­sels­dags-inter­view, da han blev 90 år, gjor­de han opmærk­som på, at veje­ne i oplan­det var i en elen­dig til­stand, og opfor­dre kom­mu­nal­be­sty­rel­sen til at hol­de op med at snak­ke om og bru­ge pen­ge på Tor­vet i Odder: ”Der lig­ger i for­vej­en man­ge pen­ge i det torv, men funk­tio­nen er ikke ændret og plad­sen kan ikke bli­ve stør­re. Hvis man vil dri­ve en kom­mu­ne som Odder, så er det ikke kun byen, men alle bor­ge­re, der skal mær­ke, de er med­bor­ge­re i en god kom­mu­ne – man skal gøre noget for alle borgere”.
I inter­viewet kri­ti­se­re­de han også nedskæ­rin­ger på hjem­me­hjæl­pen. At man skæ­rer ned, hvor beho­vet er størst – ”sådan kan man ikke behand­le folk”.
Han var med til at opret­te kom­mu­nens ældre­råd og var også med­lem. Han holdt sig aktiv med fol­ke­dans og ved at spil­le brid­ge to gan­ge om ugen. Men da han var 99 år – næsten 100 – flyt­te­de han ind på ple­je­hjem­met på Bron­ze­al­der­vej i Odder. Og det var han ikke ked af – håbe­de, der vil­le være mulig­hed for snak og kort­spil. Men han nåe­de ikke at være der så læn­ge. Hen­ry den ordent­li­ge døde få uger før han 15. marts 2012 vil­le være fyldt 100 år.

Artik­len byg­ger på:
Hen­ry Jen­sen, Amstrup – I Godt Sel­skab, 2011
Diver­se avisartikler
Arti­kel i Sog­ne­bla­det vin­te­r­en 2010/​2011
Interviews

 

 

 

 

KALENDER

GALLERI MYNSTER
- i den gam­le sko­le på Alrø hol­der åbent fra kl. 14 – 17 alle lør­da­ge, søn­da­ge og hel­lig­da­ge med salg af små og sto­re male­ri­er samt kjo­ler og blu­ser i både hør og kasmir.


ÆSKEN ALRØ
- er åben alle wee­ken­der og hel­lig­da­ge fra kl. 13 – kl. 17 med salg af kunst­hånd­værk og strik­va­rer. Som­mer­bu­tik­ken har fået ny ejer – nem­lig Ben­te Kierbye. 

DANSKE SENIORER
Hver man­dag i april og maj mødes med­lem­mer­ne af for­e­nin­gen Dan­ske Seni­o­rer Ørting-Fal­ling ved Sog­ne­hu­set til fæl­les gåtu­re, spil på FDF-plad­sen og kaf­fe i bål­hyt­ten. Det er hver gang kl. 13.30.