KORT NYT

DET BLEV TIL 3.803 KM

Igen i år vandt Hund­slund lokal­dy­sten. På 2. plad­sen kom Sak­sild, som var med for før­ste gang i år. Gyl­ling snup­pe­de 3. plad­sen og Ørting-Fal­ling blev num­mer fire.

Alt i alt fik kon­kur­ren­cen bor­ge­re i de fire lands­by­er til at løbe, gå og cyk­le 3.803 km.

PROGRAMMER FOR DEN NYE SÆSON

Liter­vis af kaf­fe, kort­spil, bræt­spil, fored­rag, udflug­ter, fæl­les­spis­ning….
Dan­ske Seni­o­rers og Tors­dags­klub­bens pro­gram­mer for den kom­men­de sæson rum­mer gode ople­vel­ser for områ­dets “grå guld”.
Beg­ge pro­gram­mer er nu lagt ind under Lokal­råd og for­e­nin­ger. Som sæd­van­ligt fore­går det i Sog­ne­hu­set på Bils­bæ­kvej i Ørting.

THEJSEN FORLADER FONDEN ØRTING

Dit­te-Marie Thej­sen for­la­der job­bet som vice­for­stan­der på Fon­den Ørting for at bli­ve skole­le­der på Åsko­len, frisko­len i Hør­ning. Hun har arbej­det på opholds­ste­det i mere end 10 år.
Åsko­len har 150 ele­ver fra 0. – 7. klas­se, og en af Thej­sens opga­ver bli­ver at arbej­de med en over­byg­ning. Hun er uddan­net lærer fra Den Frie Lærer­højsko­le. Uddan­nel­sen er spe­ci­elt mål­ret­tet frisko­ler, efter­sko­ler og højskoler.

LOKALRÅD

Hvis du vil vide, hvad Lokal­rå­det for Ørting-Fal­ling arbej­der med for tiden, kan du ori­en­te­re dig i de møde­re­fe­ra­ter, der er lagt ind under ”Lokal­råd og for­e­nin­ger”.
Her fin­der du alle refe­ra­ter fra i år – og også fra de sid­ste par år. Nåe­de du ikke gene­ral­for­sam­lin­gen, kan du sam­me sted fin­de beret­ning, refe­rat og regnskab.

LUK IKKE DE TRÆNGENDE IND

Hvis det rin­ger på døren og frem­me­de beder om lov til at bru­ge dit toilet, skal du ikke luk­ke de træn­gen­de ind. For når de går igen, mang­ler du fle­re gen­stan­de. Den ene er en kvinde.

Det har ældre bebo­e­re i Gyl­ling ople­vet, da de var ven­li­ge mod de frem­me­de. Ven­lig­he­den blev ikke gen­gældt. Så glem med­men­ne­ske­lig­he­den – luk og lås døren. Ring til din nabo eller en anden, hvis de bli­ver uden for.

GENERALFORSAMLING

Alle over 16 år, som bor fat i Ørting-Fal­ling Sog­ne, er med­lem­mer af Lokal­rå­det. Også selv om de hver­ken har udfyldt en blan­ket eller betalt kon­tin­gent, som ellers er det almin­de­li­ge, når man bli­ver med­lem af en for­e­ning.  De kan møde op til gene­ral­for­sam­lin­gen og stem­me. Det­te års gene­ral­for­sam­ling fin­der sted d. 29. marts kl. 19 – 21.30 hos Dine­sen i Fal­ling. Lokal­rå­det har eksi­ste­ret siden okto­ber 2014 og skal være områ­dets kon­takt til kom­mu­nal­be­sty­rel­se og for­valt­ning.  Hvis du vil se, hvad rådet arbej­der med, så find alle møde­re­fe­ra­ter på Lokal­po­sten under Lokal­råd og foreninger.

STØTTE TIL HANDELSPLADSEN

Der er luk­ket så meget som muligt for fry­se­re og køle­re på Han­dels­plad­sen, men alli­ge­vel koster elek­tri­ci­te­ten det hvi­de ud af øjne­ne.  Men Pan­de­ka­ge­bi­len og støt­te­bi­drag ind­brag­te på få timer 16.000 kro­ner – eller et beløb, der bety­der, at reg­nin­gen fra elek­tri­ci­tets­sel­ska­bet for en måneds for­brug, kan beta­les. Pan­de­ka­ge­bi­len done­re­de pen­ge­ne fra to timers salg ved Han­dels­plad­sen, og lands­by­ens bebo­e­re bak­ke­de op og spi­ste fyld­te pan­de­ka­ger til aftens­mad. Den sam­me hjælp fik Dagli’Brugsen i Gylling.

PANDEKAGEBILEN STØTTER LOKALE

Den 9. decem­ber mel­lem kl. 16 og 18 kan man købe pan­de­ka­ger med fyld ved Han­dels­plad­sen i Ørting. Pen­ge­ne fra sal­get går ube­skå­ret til hjælp til at beta­le el-reg­­nin­­gen. I går var Pan­de­ka­ge­bi­len ved Gyl­ling-Brugs­­en – også for at give et til­skud til de sti­gen­de udgifter. 

Valg flyt­ter sang til kirken

Stem­me­bok­se og valg­til­for­ord­ne­de ryk­ker 1. novem­ber ind i Sog­ne­hu­set og fortræn­ger den sang­grup­pe, som ple­jer at mødes der før­ste tirs­dag i måne­den. Men grup­pen kan sta­dig mødes, for kir­ken er reser­ve­ret til dem. Kaf­fen skal sta­dig tages med hjemmefra.

BRUGSEN ER NU ÅBEN KL. 8 – 18

Fra i mor­gen – 1. okto­ber – ændrer Gyl­ling-Brugs­­en åbning­sti­den. Den åbner kl. 8 og luk­ker kl. 18. Der er skå­ret en halv time om mor­ge­nen og en time om afte­nen, og er en kon­se­kvens af, at elek­tri­ci­te­ten koster det hvi­de ud af øjne­ne. De nye tider bety­der, at ingen med­ar­bej­de­re bli­ver fyret.

FDF Ørting-Fal­ling kan fortsætte

Syv voks­ne har meldt sig til at gå ind som fri­vil­li­ge i FDF-arbej­­det. Og det bety­der, at kred­sen kan fort­sæt­te. Ikke kun børn fra det­te områ­de er med i den loka­le FDF-kreds. Også børn fra Gyl­ling del­ta­ger.
De kan nu alle mødes igen 1. sep­tem­ber kl. 18.30 ved spej­der­hyt­ten på Tof­ten i Ørting.

Mari­an­ne Lyst stopper

Sog­ne­præst Mari­an­ne Lyst har valgt at gå på pen­sion ved års­skif­tet. Inden da har hun ferie, der skal afvik­les, så hen­des afskeds­gud­stje­ne­ster bli­ver holdt 27. novem­ber. Det er i Gyl­ling Kir­ke kl. 9.30, og kl. 10.30 på Alrø.

Pas på kanterne

Cykel­stien mel­lem Ørting og Odder har nu fået et lag asfalt, der har dæk­ket de rev­ner, der for­år­sa­ge­de en del uheld. Den smal­le cykel­sti har der­for nu fået kan­ter, der kan være far­li­ge, hvis cyk­li­ster også lader Tour de Fran­­ce-febe­ren sni­ge sig ind på turen til arbej­de og over­ha­ler. Så pas på.

CYKELSTIERNE SKAL FORBEDRES

”Det kom­mer på i løbet af for­å­ret – i hvert fald inden som­mer­fe­ri­en”.
”Det” er et nyt slid­lag på cykel­sti­er­ne mel­lem Ørting og Odder. Og løf­tet om for­bed­ring af cykel­stien er givet af for­man­den for Kli­­ma- og Pla­n­ud­val­get, Kre­sten Bjer­re i Hor­sens Fol­ke­blad 21. janu­ar. Cyk­li­ster har i lang tid kla­get over de dår­li­ge for­hold, der har bety­det, at man­ge er væltet.

KAFFEN SERVERESKIRKEN

Så meget er aflyst eller udskudt. Men ikke mor­gensan­gen i kir­ken. Den bli­ver gen­nem­ført 13. janu­ar kl. 9.30 som plan­lagt. Ene­ste ændring er, at der ikke bag­ef­ter er mor­genkaf­fe i Sog­ne­hu­set. Kaf­fen bli­ver den­ne gang ser­ve­ret i kir­ken. Virus-reg­­ler­­ne bli­ver over­holdt, så det er trygt at deltage. 

Hen­ry – en ordent­lig lokalpolitiker

Ingen med pro­ble­mer gik for­gæ­ves til Hen­ry. ”Sådan kan man ikke behand­le folk”, sag­de han, og så gik han i aktion. Om Hen­ry sag­de folk, at han var ordent­lig, og det fik man­ge, som ikke kun­ne drøm­me om at stem­me på hans par­ti – Rets­for­bun­det – til fol­ke­tings­valg, til at stem­me på ham den ene gang efter den anden, når loka­le poli­ti­ke­re skul­le vælges.

Han var med­lem af Ørting Fal­ling Sog­ne­råd fra 1950 til 1954 og igen fra 1958 til 1970, hvor han var for­mand for sog­ne­rå­det. Og efter kom­mu­nal­re­for­men var han med­lem af kom­mu­nal­be­sty­rel­sen for Odder frem til 1986.

Hen­ry Jen­sen holdt til det sid­ste fast i de min­dre lokal­sam­funds kvaliteter

Hen­ry Jen­sen repræ­sen­te­re­de par­ti­et Rets­for­bun­det. Det eksi­ste­rer sta­dig – men lever nu op til den gam­le fra­se om, at med­lem­mer­ne kan hol­de møde i en tele­fon­boks. Par­ti­et har 100 års jubilæum i år. Det byg­ge­de – og byg­ger – på ide­en om, at jor­den til­hø­rer os alle. Der­for bør alle vær­di­stig­nin­ger på jord ind­dra­ges og læg­ges i fæl­les­ska­bets kas­se. På den måde kan man und­gå al anden beskat­ning. (Læs mere her ). Og den tan­ke holdt Hen­ry fast i. Da han var 99 år blev han i en arti­kel i muse­ets års­skrift – I GODT SELSKAB – cite­ret for at sige:
”Hvis sta­ten hav­de ind­kas­se­ret de sene­ste 10 års enor­me vær­di­stig­nin­ger på jor­den, så vil­le vi for­ment­lig have været fri for de man­ge spekulanter…staten (kun­ne) have brugt vær­di­stig­nin­ger­ne til gavn for et bed­re samfund…”.

HØJSKOLEN REDDEDE FREMTIDEN
Hen­ry blev født i 1912 i Feld­bal­le på Djursland, hvor hans far var landpost.

Klank Højsko­le red­de­de Hen­rys fremtid

Han var kvik i hove­d­et, og sko­len anbe­fa­le­de, at han skul­le gå i gym­na­si­et. Men det rak­te pen­ge­ne hjem­me ikke til, så han måt­te som 14-årig ud og tje­ne bøn­der, som det hed, og det gjor­de han så i syv år. Men i 1933 tog han, som han siger til Sog­ne­bla­det vin­te­r­en 2010/​2011, ”en rask beslut­ning, og kom til Klank Højsko­le, hvor de hav­de land­brugs­fag. Jeg hav­de ikke mulig­hed for at beta­le hele ophol­det selv, men for­stan­de­ren fandt lidt pen­ge. Her lær­te jeg at være kon­tro­las­si­stent, det red­de­de min fremtid”.
En kon­tro­las­si­stent tog rundt til går­de­ne og tog prø­ver af mæl­ken. Han kon­trol­le­re­de den enkel­te ko’s yde­ev­ne – hvor meget mælk giver den i kilo – og mæl­kens fedt­pro­cent, for at få at vide, hvor meget smør, der kun­ne produceres.
Hen­ry blev cyk­len­de kon­tro­las­si­stent i Ørting Fal­ling områ­det. Han boe­de på de går­de, han besøg­te, og der fik han også kosten.
Sene­re blev han uddan­net regn­skabs­fø­rer, og lave­de også i en meget høj alder regn­skab for landmænd.
I 1946 blev han gift med Mag­gy, som var enke med to små piger. De flyt­te­de i 1951 til Amstrup, hvor de boe­de på Maggy’s for­æl­dres lil­le land­brugs­e­jen­dom. Den køb­te de, og Hen­ry boe­de der i 60 år. Han flyt­te­de først  få måne­der, før han døde.
På Alrø­vej, hvor stien går op til Amstrup Enge, står en bænk med hans navn.

HAN SATTE SIT PRÆG
Hen­ry var sog­ne­rå­ds­for­mand i Ørting Fal­ling fra 1958 til 1970, hvor områ­det blev en del af Odder kom­mu­ne, og

Sko­len skul­le have været pla­ce­ret tæt­te­re på Ørting, efter Hen­ry Jen­sens mening

han sat­te sit præg på området.
Han var med, da cen­tralsko­len blev byg­get. Nye sko­ler hav­de været dis­ku­te­ret siden 1938 – uden at der var sket noget, for der var sto­re uenig­he­der. Uenig­he­den hand­le­de om én eller to sko­ler. Men i 1958 blev der skabt enig­hed om en fæl­les sko­le for bør­ne­ne i de to sog­ne. De fle­ste vil­le have sko­len, hvor den lig­ger i dag. Hen­ry vil­le have, den skul­le lig­ge på den anden side af Hor­sens­vej ind mod Ørting. Det vil­le give de fle­ste børn den kor­te­ste sko­le­vej – og de fle­ste vil­le slip­pe for at skul­le kryd­se den tra­fi­ke­re­de Hor­sens­vej. Men sådan blev det så ikke. Hav­de de den­gang fulgt Hen­ry, var frisko­len måske ble­vet en stør­re del af lokal­sam­fun­dets akti­vi­te­ter – let­te­re at nå og der­for let­te­re at bru­ge for fle­re – og en mere natur­lig del af lands­by­en Ørting. 

STORT ER IKKE SMUKT
Hen­ry stod i spid­sen for at få byg­get et ple­je­hjem i Ørting, så gam­le men­ne­sker kun­ne bli­ve i det kend­te områ­de, og han ord­ne­de finan­si­e­rin­gen ved at gå til Landbobanken.
For ham var det vig­tigt, at ple­je­hjem­met blev byg­get før kom­mu­nal­re­for­men. ”Skal de først bestem­me i Odder, bli­ver pen­ge­kas­sen smæk­ket i”, sag­de han.
Han accep­te­re­de aldrig, at stort er godt og smukt. Tværtimod.

Sog­ne­rå­dets gam­le møb­ler står i møde­lo­ka­let på Fon­den Ørting

I alle de 35 år, han var aktiv i poli­tik, holdt han fast i de min­dre lokal­sam­funds kva­li­te­ter og han var meget lidt glad, da kom­mu­nal­re­for­men i 1970 redu­ce­re­de antal­let af kom­mu­ner fra 1098 til 277.
”En kom­mu­ne er ikke en for­ret­ning”, sag­de han. ”Den er først og frem­mest et fæl­les­skab, og der må være græn­ser for, hvad der skal sam­les i Odder”. Reg­ne­ark var ikke noget for den gam­le regnskabsfører.
Hen­ry var med til at sæt­te gang i mere bolig­byg­ge­ri i Ørting, og med til at etab­le­re som­mer­hu­s­om­rå­der­ne i Amstrup – Sko­v­gårds­væn­get og Amstrup Ege. Han var med­lem af kom­mu­nal­be­sty­rel­sen i Odder fra 1970 til 1986 – alle åre­ne for Rets­for­bun­det. Da Hen­ry valg­te at stop­pe, miste­de par­ti­et dets ene­ste valg­te medlem.

FORTSATTE MED AT BLANDE SIG
Som kom­mu­nal­be­sty­rel­ses­med­lem var han oplan­dets mand. Og han fort­sat­te med at blan­de sig. I et fød­sels­dags-inter­view, da han blev 90 år, gjor­de han opmærk­som på, at veje­ne i oplan­det var i en elen­dig til­stand, og opfor­dre kom­mu­nal­be­sty­rel­sen til at hol­de op med at snak­ke om og bru­ge pen­ge på Tor­vet i Odder: ”Der lig­ger i for­vej­en man­ge pen­ge i det torv, men funk­tio­nen er ikke ændret og plad­sen kan ikke bli­ve stør­re. Hvis man vil dri­ve en kom­mu­ne som Odder, så er det ikke kun byen, men alle bor­ge­re, der skal mær­ke, de er med­bor­ge­re i en god kom­mu­ne – man skal gøre noget for alle borgere”.
I inter­viewet kri­ti­se­re­de han også nedskæ­rin­ger på hjem­me­hjæl­pen. At man skæ­rer ned, hvor beho­vet er størst – ”sådan kan man ikke behand­le folk”.
Han var med til at opret­te kom­mu­nens ældre­råd og var også med­lem. Han holdt sig aktiv med fol­ke­dans og ved at spil­le brid­ge to gan­ge om ugen. Men da han var 99 år – næsten 100 – flyt­te­de han ind på ple­je­hjem­met på Bron­ze­al­der­vej i Odder. Og det var han ikke ked af – håbe­de, der vil­le være mulig­hed for snak og kort­spil. Men han nåe­de ikke at være der så læn­ge. Hen­ry den ordent­li­ge døde få uger før han 15. marts 2012 vil­le være fyldt 100 år.

Artik­len byg­ger på:
Hen­ry Jen­sen, Amstrup – I Godt Sel­skab, 2011
Diver­se avisartikler
Arti­kel i Sog­ne­bla­det vin­te­r­en 2010/​2011
Interviews

 

 

 

 

KALENDER


ÆSKEN HOLDER ÅBENT

Æsken på Alrø hol­der nu åbent i wee­ken­der­ne fra kl. 13 – kl. 17. 

SPISEVENNER

På menu­en er fri­ka­del­ler, stu­vet hvid­kål og kar­to­f­ler, når Spi­se­ven­ner mødes igen 21. maj kl. 12 i Ørting Hal­lens Café.

FORÅRSKONCERTFALLING KIRKE

Jysk Aka­de­misk Kor, der består af 30 erfar­ne kor­san­ge­re, giver kon­cert i Fal­ling Kir­ke 29. maj kl. 19. De syn­ger dan­ske for­års- og sommersange. 

ER DER KANDIS

Desvær­re – for dem, der kom for sent – er alle 500 bil­let­ter, der giver adgang til spis­ning og hal­bal solgt. Men vil man nøjes med hal­bal og Kan­dis, er 75 ekstra bil­let­ter nu udbudt til salg. Køb her.

LIVGADERNE 

Fra 13. – 15. juni hol­der Gyl­ling byfest. I år vil alt ikke fore­gå på sport­s­plad­sen – men også i gader­ne, i For­sam­lings­hu­set og ved Møl­len. Pro­gram­met er ikke helt klar end­nu. Efter­hån­den som det er fær­digt, vil akti­vi­te­ter­ne bli­ve sat i kalenderen.ER DER IGEN METALFORSAMLINGSHUSET