KORT NYT

To nye med­lem­mer valgt

Godt 30 men­ne­sker mød­te i aften op i Sog­ne­hu­set for at væl­ge med­lem­mer til Fjord­pa­sto­ra­tets fæl­les menig­heds­råd. To gen­gan­ge­re og to helt nye med­lem­mer skal repræ­sen­te­re Ørting og Fal­ling sog­ne.

I Ørting blev den nuvæ­ren­de for­mand for menig­heds­rå­det, Jens Peter Peter­sen, valgt sam­men med Git­te Bis­bo Bøgh, der er helt ny i den­ne form for

fri­vil­ligt arbej­de. Til dag­ligt arbej­der hun som admi­ni­stra­tiv leder på Vestsko­len.Som sted­fortræ­der blev Ton­ny H. Jakob­sen valgt. Også han, der har et entre­pre­nør­fir­ma i Hor­sens, er ny i arbej­det.

For Fal­ling sogn blev Knud Appel, som er næst­for­mand for det nuvæ­ren­de menig­heds­råd. Han blev valgt sam­men med Lise Færch, som er ope­ra­tions­sy­geple­jer­ske på Hor­sens Syge­hus.Som sup­ple­an­ter blev Kaj Rude­beck og Else Ros­borg valgt. De bor beg­ge i Amstrup. og har beg­ge tid­li­ge­re været med­lem­mer af menig­heds­rå­det for Ørting Fal­ling.

På Øen dør ingen ube­mær­ket

Det kan høres over hele øen – kir­ke­klok­ken rin­ger en time. Og så ved man, at der har været et døds­fald. På Alrø dør ingen ube­mær­ket.

Skik­ken kal­des døde­ring­ning – eller sjæ­le­ring­ning. Det fin­der også sted vis­se ste­der i Søn­derjyl­land og på Fyn. I kir­ker med fle­re klok­ker, var der tid­li­ge­re reg­ler for hvil­ke klok­ker, der skul­le bru­ges. På Dansk Kul­tu­rarvs hjem­mesi­de, beskri­ves f.eks. reg­ler­ne fra Bro­a­ger Kir­ke i Søn­derjyl­land:

Den lil­le klok­ke skul­le bru­ges, hvis den døde var et barn under 10 år.

Den mel­lem­ste klok­ke blev brugt, hvis det var et barn ældre end 10 år – men end­nu ikke kon­fir­me­ret. Den sto­re klok­ke blev brugt til alle, der var kon­fir­me­ret.

Men på Alrø er der ikke fle­re for­skel­li­ge klok­ker. Kun en enkelt. Og den kan høres en time, når der har været et døds­fald på Øen. Skik­ken med at rin­ge for de døde blev for­budt efter refor­ma­tio­nen, for det hør­te den katol­ske kir­ke til. Men det blev der set stort på man­ge ste­der – bl.a. på Alrø. (Du kan læse om den lil­le kir­ke på Alrø her )

KALENDER

MORGENSANGKIRKEN

8. okto­ber kl. 9.30 er der igen mor­gensang i Ørting Kir­ke med efter­føl­gen­de kaf­fe i Sog­ne­hu­set

GENERALFORSAMLING

8. okto­ber kl. 13.30 hol­der Tors­dags­klub­ben gene­ral­for­sam­ling. For­e­nin­gen giver kaf­fe – og bag­ef­ter kan kor­te­ne fin­des frem. Det er i Sog­ne­hu­set – som sæd­van­ligt.

LIVET FØR OG EFTER ULYKKEN

12. okto­ber kom­mer tid­li­ge­re råd­mand og vice­borg­me­ster i Århus kom­mu­ne Dort­he Lau­sten til Dan­ske Seni­o­rers møde for at hol­de fored­rag om livet før og efter ulyk­ken. Hun bræk­ke­de ryg­gen i 2012 i en ulyk­ke uden for Ørting.

FÆLLESSPISNING

5. novem­ber kl. 12.30 invi­te­rer Tors­dags­klub­ben til fæl­les­spis­ning. Pri­sen er 50 kr – meld dig til sene­st når du kom­mer i klub­ben 29. okto­ber. Det er i Sog­ne­hu­set.

FAMILIEN FARTEN

9. novem­ber kl. 13.30 for­tæl­ler Anne Gret­he Trang­bæk og Hel­ge Rude Kri­sten­sen om deres rej­se rundt i det syd­li­ge Afri­ka. 22.000 km over 4 måne­der i Nami­bia, Botswa­na, Leso­t­ho og Swa­ziland. Dan­ske Seni­o­rer Ørting Fal­ling og Gyl­ling Pen­sio­ni­st­for­e­ning arran­ge­rer. Det er i Gyl­ling for­sam­lings­hus. Pris 60 kr. Til­mel­ding nød­ven­dig sene­st 26. okt. Ring til Tove Fors­berg – 52 38 53 80 – eller Kir­sten Jør­gen­sen – 50 48 47 58