KORT NYT

Menig­heds­rå­det er dørvogtere

Hvis du er vant til at gå i kir­ke jule­af­ten, så skal du hjem­me­fra i god tid, hvis du ikke vil risi­ke­re at bli­ve afvist i døren. Her står et med­lem af menig­heds­rå­det og age­rer dør­vog­ter. D.v.s. luk­ker de hel­di­ge ind og afvi­ser de uhel­di­ge. På grund af afstands–  og kva­drat­me­ter­krav må antal­let af kir­ke­gæn­ge­re jule­af­ten reduceres. 

De to præ­ster i Fjord­pa­sto­ra­tet har beslut­tet at hol­de en gud­stje­ne­ste i alle seks kir­ker den 24. dec. I Ørting er det alle­re­de kl 13. på Alrø kl. 14.30 og i Fal­ling kl. 16. 

Loka­l­om­rå­dets udviklingsplan

Lokal­rå­dets udvik­lings­plan for Ørting-Fal­ling områ­det lig­ger nu på siden ”Lokal­råd og for­e­nin­ger”.  Her lig­ger også det sene­ste møde­re­fe­rat.Lokal­po­sten vil i den kom­men­de tid sæt­te fokus på nog­le af de pro­ble­mer, som pla­nen viser, der er i områ­det med de fire lands­by­er: Ørting, Fal­ling, Amstrup og Ålstrup. 

Østjy­der mod Kattegatforbindelsen

Der er basis for en østjysk for­e­ning mod Kat­te­gat­for­bin­del­sen. Det står fast efter DN-Odders møde “for­bin­del­se eller for­ban­del­se” i Pak­hu­set i Odder tirs­dag 20. okto­ber. DN-Odder mel­der ud, så snart der er nyt om den fæl­les forening. 

På Sam­sø er en enig kom­mu­nal­be­sty­rel­se imod Kat­te­gat­for­bin­del­sen og 400 bebo­e­re er med­lem­mer af for­e­nin­gen imod den. Face­book­grup­pen ”Nej tak til motor­ve­je og Kat­te­gat­bro fra og til Odder” har på kort tid sam­let 1200 medlemmer. 

Vej­bod fortsætter

Den lil­le vej­bod ved Brand­by­ge­gaard har været så vel­be­søgt, at den fort­sæt­ter. Hver dag vil den bli­ve fyldt op med går­dens øl, æg, kar­to­f­ler og grønt­sa­ger. Men det sto­re jule­mar­ked er aflyst. “Desvær­re”, siger Lone Vitus. “Mar­ke­det ple­jer at være et kæm­pe til­løbs­styk­ke, og folk kom­mer fra hele lan­det. Det kan vi slet ikke sty­re i for­hold til forsamlingsforbuddet”. 

Cor­o­na-jul

Jule­af­tens­dag ple­jer kir­ker­ne at være fyldt til sid­ste plads. Men i år vil Cor­o­­na-restrik­tio­­ner kræ­ve utra­di­tio­nel­le løs­nin­ger – hvis de da ikke bli­ver ophæ­vet før 24. dec. I Midt-og Vestjyl­land vil sports­hal­ler bli­ve taget i brug. 

I Fjord­pa­sto­ra­tet, som rum­mer seks kir­ker, er der “end­nu ikke klar­hed over, hvor­dan julen skal fejres”, oply­ser sog­ne­præst Kåre Schel­de Busk. ”Men vi er gået i tænkeboks”. 

Pla­der for de smadre­de vinduer

Fæl­les Ser­vi­ce og Drift er ved at være fær­dig med opryd­nin­gen ved den gam­le bør­ne­ha­ve på Hav­re­væn­get. Hæk­ken er ble­vet klip­pet, de gam­le og nu råd­ne lege­red­ska­ber er ved at bli­ve fjer­net. Det sam­me er de selvså­e­de træ­er og buske. Til­ba­ge skal kun være et are­al med græs, der kan hol­des nede. Låger­ne til byg­nin­gen er ble­vet lavet og aflåst. Ende­lig er der sat pla­der for de smadre­de vinduer. 

Lor­te Corona”

Med dis­se ord afly­ser Karen og Kim Schlos­ser alle fæl­les­spis­nin­ger i Hal­lens Cafeteria. 

Der kan dog fort­sat købes mad. Men der skal bæres mund­bind, når man ikke sid­der ned. 

Cafe­te­ri­et luk­ker også hver aften kl. 22. Så skal alle være ude. 

To nye med­lem­mer valgt

Godt 30 men­ne­sker mød­te i aften op i Sog­ne­hu­set for at væl­ge med­lem­mer til Fjord­pa­sto­ra­tets fæl­les menig­heds­råd. To gen­gan­ge­re og to helt nye med­lem­mer skal repræ­sen­te­re Ørting og Fal­ling sogne. 

I Ørting blev den nuvæ­ren­de for­mand for menig­heds­rå­det, Jens Peter Peter­sen, valgt sam­men med Git­te Bis­bo Bøgh, der er helt ny i den­ne form for 

fri­vil­ligt arbej­de. Til dag­ligt arbej­der hun som admi­ni­stra­tiv leder på Vestsko­len.Som sted­fortræ­der blev Ton­ny H. Jakob­sen valgt. Også han, der har et entre­pre­nør­fir­ma i Hor­sens, er ny i arbejdet. 

For Fal­ling sogn blev Knud Appel, som er næst­for­mand for det nuvæ­ren­de menig­heds­råd. Han blev valgt sam­men med Lise Færch, som er ope­ra­tions­sy­geple­jer­ske på Hor­sens Syge­hus.Som sup­ple­an­ter blev Kaj Rude­beck og Else Ros­borg valgt. De bor beg­ge i Amstrup. og har beg­ge tid­li­ge­re været med­lem­mer af menig­heds­rå­det for Ørting Falling. 

Hold øje med vej­ret 2. februar

For­å­ret var på vej, og det skul­le fejres

For­å­ret var på vej, og det skul­le fejres. Der­for åd og drak man til den sto­re guld­me­dal­je. Pan­de­ka­ger med mas­ser af flæsk – skyl­let ned med øl og bræn­de­vin. Og så blev der taget vej­r­vars­ler for at se, hvor­dan resten af vin­te­r­en vil­le bli­ve. Helst skul­le det blæ­se, så meget, at 18 kæl­lin­ger ikke kun­ne hol­de den 19. kæl­ling på jor­den. For så var for­å­ret lige om hjør­net – vin­den blæ­ste nem­lig ikke blot den 19. kæl­ling væk. Men også vinteren.
Du skal alt­så læg­ge mær­ke til vej­ret i mor­gen. Får vi gråvejr,  er vin­te­r­en snart slut.  Og får vi klart solskin, vil der snart kom­me mas­ser af sne.


02. febru­ar var frem til 1770 en hel­lig­dag og der­for en fri­dag. Men den røg med Stru­en­se’s sto­re hel­lig­dags­re­form, og så var dét for­bi. Men i de katol­ske lan­de er det sta­dig en helligdag.
02. febru­ar er kyn­del­mis­se. Alt­så egent­lig en reli­gi­øs hel­lig­dag – men også en dag, hvor man mar­ke­rer, at nu er halv­de­len af vin­te­r­en gået, og lyse­re tider er på vej. I gam­le dage strak­te vin­te­r­en sig fra 01. Novem­ber til 01. Maj.

EN LYSFEST
Det var – og er – en lys­fest. (Kyn­del­mis­se er den dan­ske over­sæt­tel­se af det lat­in­ske ord for lys­mes­se). Der­for åd og drak folk sig en puk­kel til. For skal der være fest, så lad der bli­ve fest!
Men det var også den dag, hvor vin­te­r­ens for­råd af føde til både dyr og men­ne­sker skul­le tæl­les op – og hvor der skul­le tages vej­r­vars­ler.  Halv­de­len af både men­ne­skers og dyrs for­råd skul­le helst være til­ba­ge – var der min­dre, kun­ne der opstå pro­ble­mer sene­re. De 18 kæl­lin­ger, der ikke kun­ne hol­de på den 19. var bare et af vars­ler­ne. Et andet lød, at var der gråvejr på dagen, vil­le vin­te­r­en snart slut­te.  Og var det  klart solskin, vil­le der snart kom­me megen sne.

AAKJÆR OG BLICHER
Fle­re af de san­ge, alle ken­der, rum­mer linjer om kyn­del­mis­se. Man­ge har hørt og sun­get Jep­pe Aakjærs ”Sne­flok­ke kom­mer vrim­len­de”, hvor Kjør­mes Knud kom­mer i aller sid­ste linje – det gam­le ord for kyn­del­mis­se. Du kan høre san­gen her
Også i St​.St. Bli­chers “Der er hvidt her­u­de” optræ­der kyn­del­mis­se. Hos ham alle­re­de i før­ste vers. Den kan du høre her
Men kyn­del­mis­se var alt­så en reli­gi­øs hel­lig­dag. Ikke en dag for hver­ken æde- eller drik­ke­gil­der, vej­r­vars­ler eller optæl­ling af forråd. 
Selv­om der ikke står noget i Bibe­len om kyn­del­mis­se, mar­ke­rer den­ne dag at Jesus som spæd blev vist frem for Gud i temp­let. Kyn­del­mis­se lig­ger 40 dage efter jul. Iføl­ge Mose­loven var kvin­der nem­lig ure­ne ind­til 40 dage efter, de hav­de født. Først der­ef­ter kun­ne de kom­me i temp­let med deres barn og bli­ve ren­set, og det for­tæl­ler Luka­se­van­ge­li­et, at Maria gjor­de. Der­for kal­des dagen også Mariæ renselses-dag.
Fal­ling Kir­ke har i mor­gen kl. 17 lysmesse. 

 

KALENDER

TORSDAGSKLUBBEN
…afly­ser alle klu­b­ef­ter­mid­da­ge­ne i Sog­ne­hu­set i resten af novem­ber og hele decem­ber på grund af Corona-restriktionerne.

SANGEFTERMIDDAGEN AFLYST
San­g­ef­ter­mid­da­gen i Sog­ne­hu­set 01. decem­ber er aflyst p.g.a. Corona-situationen

KØB GAVER OG JULEPYNT
Gal­le­ri­et ved Den Gam­le Sta­tion i Ørting hol­der åbent 4. dec. fra kl. 13 – 17, 5. dec. fra kl. 10 – 16 og 6. dec. fra 10 – 16. Det er muligt at købe gaver og julepynt. 

SYNG JULEN IND
6. decem­ber kl. 14.00: De ni læs­nin­ger i Ørting Kir­ke. Og bag­ef­ter invi­te­rer menig­heds­råd og Dan­ske Seni­o­rer alle, der har lyst, på gløgg og æbleski­ver i Sognehuset.


MORGENSANGKIRKEN
10. decem­ber kl. 9.30 er der mor­gensang i kir­ken for sid­ste gang i år. Som sæd­van­ligt er der bag­ef­ter mor­genkaf­fe og samvær i Sognehuset. 

HENT DIT JULETRÆ
13. decem­ber mel­lem kl. 15 og kl. 17 kan I hen­te jeres jule­træ ved Ørting Hal­len. Det skal bestil­les sene­st 6. dec. Ring eller send sms til 24679108. Træ­er op til 2 meter koster 150 kr – over 2 meter koster 200 kr. Cafe­te­ri­et er åbent og sæl­ger gløgg/​saftevand og æbleski­ver for 25 kr